Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 15 decembrie 2021  pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 15 decembrie 2021 pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1216 din 22 decembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 134 din 15 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1216 din 22 decembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte:
    a) procedura de atestare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice, modificarea, vizarea, suspendarea şi retragerea atestatului, inclusiv criteriile/condiţiile pentru acordarea/refuzul acordării;
    b) procedura de confirmare a dreptului operatorilor economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice, în România;
    c) condiţiile-cadru de valabilitate asociate atestatelor destinate activităţii de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice, respectiv drepturile şi obligaţiile operatorului economic care deţine un atestat, denumit titular de atestat.

    (2) În aplicarea prevederilor prezentului regulament, ANRE emite decizii privind acordarea, refuzul acordării unui/unor atestat/atestate, modificarea, suspendarea ori retragerea unui/unor atestat/atestate ori, după caz, confirmarea/refuzul de confirmare a dreptului de a presta în România servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice.

    ART. 2
    (1) Activităţile de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice se realizează de către operatori economici care deţin atestate/decizii de confirmare emise în condiţiile prezentului regulament, potrivit competenţelor acordate de fiecare tip de atestat sau, după caz, potrivit competenţelor stabilite prin decizia de confirmare, cu respectarea prevederilor legii şi ale reglementărilor în vigoare.
    (2) Solicitarea acordării şi vizării atestatelor în domeniul energiei electrice este responsabilitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice, care trebuie să acţioneze, în acest sens, conform prevederilor prezentului regulament.
    (3) Solicitarea confirmării şi, respectiv, reconfirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice este responsabilitatea operatorilor economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, ce desfăşoară astfel de activităţi în România şi care trebuie să acţioneze, în acest sens, conform prevederilor prezentului regulament.
    (4) Titularul de atestat nu poate deţine simultan două sau mai multe atestate care acordă aceleaşi competenţe.
    (5) În situaţia în care se acordă unui operator economic un tip de atestat care include, conform prevederilor art. 9 alin. (1), alt tip de atestat deţinut de acesta, simultan se retrage atestatul cu cele mai puţine competenţe.

    ART. 3
    Prevederile prezentului regulament se aplică de către:
    a) solicitanţii de atestate pentru proiectarea, executarea şi verificarea de instalaţii electrice şi de către solicitanţii confirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice;
    b) titularii de atestate sau titularii deciziilor de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România.


    ART. 4
    (1) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) deţine un document echivalent cu un atestat dintre cele prevăzute de prezentul regulament corespunzător tipurilor de lucrări ce vor fi realizate, emis de o autoritate publică din ţara de origine sau de orice altă entitate din ţara de origine, îndreptăţită să emită un astfel de document; sunt acceptate şi documente emise într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerinţa respectivă este îndeplinită;
    b) deţine o decizie de confirmare emisă de ANRE prin care i se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, ca urmare a îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezentul regulament;
    c) respectă, pe durata desfăşurării activităţilor de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice, Condiţiile-cadru de valabilitate asociate tipului de atestat pentru care solicită echivalarea competenţelor, prevăzute, după caz, în anexele nr. 1 şi 2, corespunzător tipurilor de lucrări realizate;
    d) face dovada achitării unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform prevederilor art. 13, pentru tipul de atestat pentru care se solicită echivalarea competenţelor.

    (2) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) lit. b) este valabilă pe toată durata de valabilitate a documentului prevăzut lalit. a).
    (3) În cazul încetării valabilităţii documentului prevăzut la alin. (1) lit. a), operatorul economic titular al deciziei de confirmare nu mai are dreptul să desfăşoare activitatea pentru care i-a fost acordată decizia de confirmare şi va înştiinţa ANRE în termen de cel mult 30 de zile calendaristice; în acest caz, ANRE va emite o decizie de încetare a aplicabilităţii deciziei de confirmare.
    (4) În vederea continuării desfăşurării activităţii pentru care a primit confirmare, operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, titular al deciziei de confirmare, are obligaţia de a solicita, la fiecare 5 ani de la data emiterii deciziei, o nouă confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere, conform prevederilor cap. VII.

    ART. 5
    Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un alt stat decât Elveţia sau într-un stat care nu este membru UE/SEE, poate solicita şi obţine acordarea unui atestat emis în condiţiile prezentului regulament dacă îndeplineşte condiţiile de acordare corespunzătoare tipului de atestat solicitat, prevăzute în prezentul regulament, şi dacă are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, pentru întreaga durată de valabilitate a atestatului. Respectarea cerinţelor specificate în regulament se poate face inclusiv prin transmiterea de documente echivalente emise în acest scop în ţara de origine a societăţii sau din care reiese clar că cerinţa respectivă este îndeplinită, traduse în limba română în formă necertificată.

    ART. 6
    (1) Prevederile prezentului regulament nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară:
    a) activităţi de proiectare, producere sau furnizare/ comercializare de echipamente sau materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electrice;
    b) activităţi de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi industriale;
    c) activităţi de executare lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice;
    d) activităţi de defrişare pentru culoarul de trecere a liniilor electrice aeriene.

    (2) Un operator economic care are, potrivit legii, calitatea de antreprenor general, în baza unui contract de antrepriză încheiat cu un beneficiar şi care nu deţine un atestat acordat de ANRE, are dreptul de a subcontracta lucrările de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice care, prin contractul încheiat cu beneficiarul investiţiei, sunt în sarcina sa, numai către operatori economici atestaţi conform prezentului regulament şi numai cu acordul beneficiarului. Antreprenorul general are obligaţia de a coordona realizarea tuturor lucrărilor de instalaţii electrice printr-un angajat al său care deţine calitatea de electrician autorizat, având gradul de autorizare corespunzător nivelului de tensiune la care se realizează lucrările; antreprenorul general este responsabil pentru lucrările de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice realizate, în solidar cu operatorul economic titular de atestat cu care a subcontractat realizarea acestor lucrări.
    (3) Producătorii de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie care sunt titulari de licenţe acordate de ANRE pentru aceste activităţi au dreptul să realizeze lucrări de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice din cadrul reţelelor electrice pe care le exploatează sau care urmează să facă parte din reţelele electrice pe care le exploatează, fără a fi necesară deţinerea unui atestat acordat de ANRE, utilizând personal propriu calificat şi autorizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 7
    (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    1. atestat - act administrativ individual emis de către ANRE unui operator economic solicitant, prin care i se acordă acestuia dreptul de a desfăşura, după caz, activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice, cu respectarea condiţiilor-cadru de valabilitate asociate prevăzute de prezentul regulament;
    2. confirmare - recunoaşterea dreptului operatorului economic prevăzut la art. 4 alin. (1) care îndeplineşte condiţiile prezentului regulament de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România;
    3. decizie de confirmare - act administrativ individual emis de către ANRE operatorului economic prevăzut la art. 4 alin. (1) care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament, prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, în limitele şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament; decizia de confirmare ţine loc de atestat;
    4. electrician autorizat - persoana fizică, titulară a unei legitimaţii/adeverinţe care atestă calitatea de electrician autorizat, gradul, tipul şi limitele de competenţă ale titularului, emisă în condiţiile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    5. executare - ansamblul activităţilor desfăşurate de un operator economic atestat în vederea realizării/modificării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice şi a legislaţiei incidente în vigoare, inclusiv a normelor, normativelor tehnice, prescripţiilor şi a altor reglementări în vigoare, incidente domeniului instalaţiilor electrice. Aceste activităţi includ şi lucrările de mentenanţă care necesită intervenţii asupra unor componente ale instalaţiilor electrice;
    6. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente electrice asociate care au caracteristicile coordonate pentru a îndeplini un scop dat; instalaţia electrică include partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din sistemul electroenergetic naţional sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;
    7. instalaţie electrică interioară - instalaţie electrică de joasă tensiune pentru prize şi iluminat aferentă unei construcţii, realizată în interiorul acesteia;
    8. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor şi componentelor aflate în operare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;
    9. operator economic - orice persoană de drept privat, care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau executare de lucrări, precum şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care îşi desfăşoară activitatea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; în prezentul regulament unitatea administrativ-teritorială sau o structură proprie a acesteia, având personalitate juridică, este asimilată operatorului economic;
    10. responsabil tehnic cu execuţia - persoana fizică, titulară a unui document care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuţia, emis de o autoritate publică în condiţiile legii;
    11. regulament - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021;
    12. termen de vizare - data până la care trebuie efectuată verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru continuarea activităţilor supuse atestării şi aplicarea vizei pe atestat;
    13. titular de atestat - operator economic care deţine un atestat acordat de ANRE în condiţiile prezentului regulament; este asimilat titularului de atestat operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), titular al unei decizii de confirmare;
    14. verificator de proiecte - persoana fizică, titulară a unui document care atestă calitatea de verificator de proiecte, emis de o autoritate publică în condiţiile legii;
    15. vizare - activitatea desfăşurată de către ANRE prin compartimentul de specialitate ce are ca scop verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea continuării activităţilor supuse atestării.

    (3) Abrevierile utilizate sunt următoarele:
    1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    2. SEE - Spaţiu Economic European;
    3. SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
    4. UE - Uniunea Europeană;
    5. PCUe - Punct de contact unic electronic.

    (4) Abrevierile prevăzute la alin. (3) se completează cu termenii definiţi prin Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin legislaţia aplicabilă în domeniul energiei electrice.

    CAP. II
    Activităţi supuse atestării
    ART. 8
    Categoriile de instalaţii electrice ale căror proiectare, executare şi verificare se realizează de către un operator economic atestat în condiţiile prezentului regulament sunt:
    a) instalaţii electrice de joasă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de joasă tensiune, branşamente, linii electrice, aeriene sau subterane de joasă tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de joasă tensiune), precum şi partea electrică (partea de joasă tensiune) a centralelor electrice;
    b) instalaţii electrice de medie tensiune: instalaţii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de medie tensiune), instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice, precum şi partea electrică (partea de medie tensiune) a staţiilor de înaltă tensiune şi a centralelor, instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări aferente instalaţiilor electrice de medie tensiune;
    c) instalaţii electrice de înaltă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de înaltă tensiune, linii electrice aeriene sau subterane şi staţii electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV, instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice aferente instalaţiilor electrice de înaltă tensiune.


    ART. 9
    (1) Atestatele emise de ANRE sunt:
    a) atestat de tip A - încercări de echipamente şi instalaţii electrice; include competenţele atestatelor de tip A1 şi A2;
    b) atestat de tip A1 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune;
    c) atestat de tip A2 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune; include competenţele atestatului de tip A1;
    d) atestat de tip A3 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile;
    e) atestat de tip B - proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competenţele atestatelor de tip Bp, Be, Bi şi A1;
    f) atestat de tip Bp - proiectare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;
    g) atestat de tip Be - executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competenţele atestatelor de tip Bi şi A1;
    h) atestat de tip Bi - executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale; include competenţele atestatului de tip A1;
    i) atestat de tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune; include competenţele atestatului de tip Bp;
    j) atestat de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune şi 110 kV, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competenţele atestatelor de tip C1A şi Bp;
    k) atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune; include competenţele atestatelor de tip Be, Bi, A2 şi A1;
    l) atestat de tip C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune şi 110 kV, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competenţele atestatelor de tip Be, Bi, C2A, A2 şi A1;
    m) atestat de tip D1 - proiectare de linii electrice aeriene şi subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include competenţele atestatelor de tip C1B, C1A şi Bp;
    n) atestat de tip D2 - executare de linii electrice aeriene şi subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include competenţele atestatelor de tip C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 şi A1;
    o) atestat de tip E1 - proiectare de posturi de transformare, staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include competenţele atestatelor de tip C1B, C1A şi Bp;
    p) atestat de tip E2 - executare de posturi de transformare, staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include competenţele atestatelor de tip E2PA, C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 şi A1;
    q) atestat de tip E2PA - executare de lucrări la instalaţii electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice.

    (2) Competenţele pe care le conferă titularului tipurile de atestate precizate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    (3) Titularii de atestate pot contracta şi realiza activităţi de operare a instalaţiilor electrice şi a capacităţilor energetice deţinute de operatorii de reţea, de producători sau de clienţi finali, la nivelul competenţelor conferite de tipul de atestat deţinut, constând, după caz, în supravegherea funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea, coordonarea şi realizarea manevrelor, precum şi realizarea de activităţi de mentenanţă.
    (4) Tipurile de atestate prevăzute la alin. (1) lit. e), g), h), k), l), n), p) şi q) includ şi competenţe privind efectuarea de lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, în condiţiile atestatului deţinut, ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu completările ulterioare, precum şi ale altor reglementări aplicabile.

    ART. 10
    (1) Durata de valabilitate a oricărui tip de atestat este nelimitată.
    (2) În scopul continuării activităţilor supuse atestării, titularii de atestate trebuie să solicite vizarea de către ANRE a atestatelor deţinute, o dată la 5 ani, în condiţiile prezentului regulament.
    (3) Termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data emiterii atestatului sau de la data ultimei vize.
    (4) Atestatele care nu sunt vizate, în condiţiile prezentului regulament, de către ANRE îşi pierd valabilitatea.

    ART. 11
    (1) Atestatele se acordă şi se emit de către ANRE în condiţiile prezentului regulament.
    (2) Titularului de atestat îi sunt aplicabile Condiţiile-cadru de valabilitate asociate tipului de atestat pe care îl deţine, pe care este obligat să le respecte.
    (3) Condiţiile-cadru de valabilitate asociate atestatelor sunt prevăzute, în funcţie de tipul de atestat, în anexele nr. 1 şi 2.

    CAP. III
    Procedura de solicitare a unui atestat
    ART. 12
    (1) În vederea obţinerii unui atestat, solicitantul, prin reprezentantul său legal/persoană împuternicită în acest sens, depune/transmite la ANRE o cerere de atestare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. La cererea solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii/transmiterii cererii, ANRE confirmă înregistrarea acesteia în baza de date a ANRE.
    (2) Cererea de atestare este însoţită de documente justificative, în funcţie de tipul de atestat solicitat, redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, conform prevederilor prezentului regulament.
    (3) ANRE nu acordă/vizează un atestat dintre cele prevăzute de prezentul regulament:
    a) operatorului economic aflat în procedura falimentului;
    b) operatorului economic căruia ANRE i-a retras atestatul în ultimii 5 ani anterior înregistrării cererii, pentru motive imputabile acestuia.


    ART. 13
    (1) Solicitantul de atestat are obligaţia de a achita un tarif de emitere a atestatului, pentru fiecare tip de atestat solicitat, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (2) Tariful de emitere a atestatului se achită integral, înainte sau odată cu înregistrarea cererii prevăzute la art. 12 alin. (1).
    (3) În situaţia în care se constată că în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 12 alin. (1) suma aferentă tarifului de emitere a atestatului nu a fost integral şi efectiv virată în contul ANRE, solicitarea se clasează de drept, solicitantul fiind notificat cu privire la acest lucru şi cu privire la posibilitatea de a i se restitui documentele anexate cererii sale.

    ART. 14
    (1) Documentele justificative anexate cererii de emitere a unui atestat sunt:
    a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii, care să reflecte situaţia actualizată a solicitantului cu privire la starea sa, datele de identificare şi căile de comunicare ale acestuia şi din care să rezulte că solicitantul are înregistrat ca obiect de activitate principal sau secundar activităţi de tipul celor supuse atestării, sau, după caz, alt document justificativ care să conţină aceste informaţii;
    b) organigrama operatorului economic cu precizarea compartimentelor responsabile cu desfăşurarea activităţilor în domeniul pentru care solicită atestarea, datată şi asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic;
    c) lista dotărilor tehnico-materiale pe care solicitantul le deţine în proprietate sau în folosinţă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; dotările cuprinse în listă trebuie să le includă cel puţin pe cele prevăzute în anexa nr. 6, corespunzătoare tipului de atestat solicitat;
    d) fişa cu privire la personalul operatorului economic - structura cu personalul angajat/contractat, alocat activităţilor supuse atestării, existent la momentul solicitării atestării, întocmită conform anexei nr. 7; structura de personal trebuie să cuprindă cel puţin doi electricieni autorizaţi, având minimum gradul şi tipul de autorizare aferente fiecărui tip de atestat solicitat, conform listei personalului prevăzute în anexa nr. 8;
    e) raport per salariat, extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor, purtând data accesării bazei de date şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic, care să conţină cel puţin următoarele: elementele de identificare a salariatului (numele, prenumele, codul numeric personal - CNP), data angajării, tipul contractului individual de muncă, durata timpului de muncă, pentru persoanele din structura minimă de personal aferentă fiecărui tip de atestat solicitat sau, după caz, copia certificată pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu terţe persoane, în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, prin care acesta angajează răspunderea operatorului economic cu privire la menţinerea dotării tehnicomateriale minime la nivelul prevăzut în anexa nr. 6 şi la asigurarea numărului minim de personal autorizat conform prevederilor lit. d), pe toată durata de valabilitate a atestatului, precum şi cu privire la respectarea celorlalte obligaţii rezultate din calitatea de titular de atestat;
    g) declaraţia privind consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal a reprezentantului legal al operatorului economic, întocmită conform anexei nr. 10;
    h) dovada achitării obligaţiei financiare stabilite conform prevederilor art. 13.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, semnate de reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită în acest sens, pe fiecare pagină, însoţite de un opis al acestora, în una dintre următoarele forme:
    a) prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop;
    b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE;
    c) prin încărcare în platforma PCUe;
    d) pe suport hârtie transmise/depuse la registratura ANRE.

    (3) Documentele care se transmit în oricare dintre formele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) se certifică cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului.
    (4) În vederea atestării, ANRE poate solicita documente şi informaţii suplimentare relevante pentru evaluarea îndeplinirii de către operatorul economic a cerinţelor de atestare.

    CAP. IV
    Procedura de solicitare a confirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România
    ART. 15
    În vederea emiterii de către ANRE a deciziei de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, operatorul economic prevăzut la art. 4 alin. (1), prin reprezentantul său legal/persoană împuternicită în acest sens, înregistrează la ANRE o cerere întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 17 alin. (1). La cererea solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, ANRE confirmă înregistrarea acesteia în baza de date a ANRE.

    ART. 16
    ANRE nu emite, prin compartimentul de specialitate, decizie de confirmare următorilor operatori economici:
    a) operatorului economic aflat în procedura falimentului;
    b) operatorului economic căruia ANRE i-a retras confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, în ultimii 5 ani anterior înregistrării cererii de confirmare, pentru motive imputabile acestuia;
    c) operatorului economic căruia entitatea competentă din ţara de origine a persoanei juridice străine i-a retras în ultimii 5 ani anterior înregistrării cererii documentul echivalent atestatului pentru motive imputabile acestuia.


    ART. 17
    (1) Documentele justificative anexate cererii de confirmare sunt:
    a) documentul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a);
    b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, prin care acesta îşi asumă respectarea obligaţiilor rezultate din calitatea de titular al deciziei de confirmare;
    c) documentul de înregistrare la autorităţile competente din ţara de origine;
    d) dovada achitării unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat pentru tipul de atestat pentru care se solicită echivalarea competenţelor, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

    (2) Tariful prevăzut la alin. (1) lit. d) se achită integral, înainte sau odată cu înregistrarea cererii prevăzute la art. 15.
    (3) În situaţia în care se constată că în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 15 suma aferentă tarifului nu a fost integral şi efectiv virată în contul ANRE, solicitarea se clasează de drept, solicitantul fiind notificat cu privire la acest lucru şi cu privire la posibilitatea de a i se restitui documentele anexate cererii sale.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, semnate de reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită în acest sens, pe fiecare pagină, însoţite de un opis al acestora, în una dintre următoarele forme:
    a) prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop;
    b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE;
    c) prin încărcare în platforma PCUe;
    d) pe suport hârtie transmise/depuse la registratura ANRE.

    (5) Documentele care se transmit în oricare dintre formele prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) se certifică cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului.
    (6) În vederea certificării, ANRE, prin compartimentul de specialitate, poate solicita documente şi informaţii suplimentare relevante pentru evaluarea îndeplinirii de către operatorul economic a cerinţelor de certificare.

    ART. 18
    Operatorului economic prevăzut la art. 4 alin. (1), căruia ANRE îi emite o decizie de confirmare în conformitate cu prevederile prezentului regulament, îi sunt aplicabile Condiţiilecadru de valabilitate asociate tipului de atestat pentru care solicită echivalarea competenţelor şi pe care este obligat să le respecte.

    CAP. V
    Procedura de atestare/confirmare
    ART. 19
    (1) ANRE analizează, prin compartimentul de specialitate, dacă cererea prevăzută la art. 12 alin. (1) sau, după caz, art. 15 şi documentele anexate acesteia, transmise de solicitant, corespund prevederilor prezentului regulament.
    (2) Din proprie iniţiativă sau în urma unei sesizări primite, ANRE poate verifica, înainte de soluţionarea cererii prevăzute la alin. (1), prin intermediul Direcţiei generale control, autenticitatea documentaţiei justificative transmise de solicitant ca anexă la cererea acestuia; rezultatul verificării se înscrie într-un procesverbal, care se constituie parte integrantă a documentaţiei anexate cererii şi se semnează de reprezentantul ANRE şi de un reprezentant al solicitantului, care a fost de faţă la verificările realizate de ANRE.

    ART. 20
    (1) În cazul în care documentaţia transmisă de solicitant nu este completă sau conţine neclarităţi, ANRE îi solicită acestuia, printr-o adresă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, să o completeze sau să o clarifice şi îi transmite informaţii privitoare la termenele de răspuns şi de procesare a cererii.
    (2) Solicitantul transmite completările sau clarificările solicitate de ANRE în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea comunicării. Completările/Clarificările transmise sunt analizate şi, după caz, se reia procedura prevăzută la alin. (1).
    (3) Dacă solicitantul nu transmite toate completările/ clarificările solicitate în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării cererii, aceasta se clasează şi, ca urmare, va fi scoasă din evidenţa ANRE, solicitantul fiind informat printr-o adresă în acest sens.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2), solicitantul va achita 50% din tariful de emitere a atestatului, în cazul clasării cererii în baza prevederilor alin. (3), dacă depune o nouă cerere pentru acordarea aceluiaşi tip de atestat sau, după caz, o nouă cerere de confirmare referitoare la aceleaşi competenţe, în termen de 30 de zile calendaristice de la clasarea cererii.

    ART. 21
    (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data la care documentaţia este completă, direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport şi o decizie prin care propune acordarea/refuzul de acordare a atestatului solicitat ori, după caz, confirmarea/refuzul confirmării dreptului de a presta în România servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 19 alin. (2), termenul prevăzut la alin. (1) se decalează în mod corespunzător, cu perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data întocmirii procesuluiverbal ce consemnează rezultatele verificării.
    (3) Decizia cu privire la acordarea/refuzul acordării atestatului se ia dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
    a) completitudinea şi veridicitatea documentaţiei anexate cererii de atestare transmise de solicitant, prin raportare la prevederile prezentului regulament;
    b) existenţa unui cadru tehnico-organizatoric minimal, la momentul acordării atestatului, rezultat din documentele transmise de solicitant, care să permită titularului de atestat realizarea de demersuri în vederea încheierii de contracte de lucrări potrivit competenţelor tipului de atestat solicitat;
    c) angajamentul solicitantului, la momentul acordării atestatului, privind respectarea obligaţiilor ce îi revin în calitate de titular de atestat;
    d) existenţa/inexistenţa oricăreia dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (3).

    (4) Decizia cu privire la confirmarea/refuzul confirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România se ia dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
    a) completitudinea şi veridicitatea documentaţiei anexate cererii de confirmare transmise de solicitant, prin raportare la prevederile prezentului regulament;
    b) existenţa documentului echivalent cu un atestat pentru care se solicită echivalarea competenţelor;
    c) angajamentul solicitantului, la momentul acordării deciziei de confirmare, privind respectarea obligaţiilor ce îi revin în calitate de titular al decizie de confirmare;
    d) existenţa/inexistenţa oricăreia dintre situaţiile prevăzute la art. 16.

    (5) Raportul şi decizia prevăzute la alin. (1) se prezintă preşedintelui ANRE.
    (6) Acordarea, refuzul acordării unui/unor atestat/atestate ori, după caz, confirmarea/refuzul confirmării dreptului de a presta în România servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice se face prin decizie a preşedintelui ANRE.

    ART. 22
    (1) Decizia de acordare/refuz de acordare a atestatului şi atestatul sau, după caz, decizia de confirmare/ refuz de confirmare se comunică solicitantului prin e-mail, la cererea scrisă a acestuia.
    (2) Atestatele în original se ridică de la sediul ANRE de către:
    a) reprezentantul legal al operatorului economic, titular al atestatului;
    b) orice altă persoană care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului;
    c) prin servicii de curierat/poştale, în baza unei împuterniciri în acest sens.

    (3) Decizia de refuz de acordare a atestatului sau, după caz, decizia de refuz de confirmare cuprinde şi motivele de refuz.
    (4) Oricare dintre deciziile prevăzute la alin. (1) poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.

    ART. 23
    (1) Atestatele prevăzute la art. 9 alin. (1) se întocmesc conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 12.
    (2) Atestatul emis are un număr de ordine unic, care se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic al ANRE.

    CAP. VI
    Procedura de vizare a unui atestat
    ART. 24
    (1) În vederea continuării desfăşurării activităţilor pentru care deţine atestat, cu cel puţin 60 de zile înainte de data împlinirii termenului de vizare a atestatului, titularul atestatului transmite ANRE o cerere de vizare, semnată de reprezentantul său legal/persoană împuternicită în acest sens, întocmită conform modelului din anexa nr. 4, însoţită de documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a)-g), actualizate, originalul atestatului care trebuie vizat şi dovada achitării unui tarif de vizare a atestatului, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (2) În cazul în care solicitarea operatorului economic se depune după data-limită prevăzută la alin (1), aceasta se analizează ca o nouă cerere de atestare, fiind însoţită de documentele prevăzute la art. 14 alin. (1).
    (3) În cazul în care documentaţia transmisă de solicitant nu este completă sau conţine neclarităţi, ANRE îi solicită acestuia, printr-o adresă, să o completeze sau să o clarifice şi îi transmite informaţii privitoare la termenele de răspuns şi de procesare a cererii, astfel încât informaţiile solicitate să fie transmise înainte de împlinirea termenului de vizare a atestatului deţinut.
    (4) Vizarea atestatului se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
    a) completitudinea şi veridicitatea documentaţiei anexate cererii de vizare transmise de solicitant, prin raportare la prevederile prezentului regulament;
    b) existenţa unui cadru tehnico-organizatoric minimal, la momentul vizării atestatului, rezultat din documentele transmise de solicitant, care să permită titularului de atestat realizarea de demersuri în vederea încheierii de contracte de lucrări potrivit competenţelor tipului de atestat deţinut;
    c) respectarea de către solicitant, la momentul vizării atestatului, a declaraţiei pe propria răspundere privind respectarea obligaţiilor ce îi revin în calitate de titular de atestat;
    d) existenţa/inexistenţa oricăreia dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (3).

    (5) Vizarea atestatului se realizează, înainte de expirarea termenului de vizare, prin aplicarea ştampilei ANRE pe atestat şi înscrierea pe acesta a datei aplicării vizei, precum şi a următorului termen de vizare.
    (6) Un atestat care nu a fost vizat până la împlinirea termenului de vizare îşi pierde valabilitatea, titularul pierzând drepturile conferite de respectivul atestat. În cazul în care se doreşte continuarea activităţilor atestate, solicitantul va trebui să reia procedura de acordare a unui nou atestat.
    (7) Atestatele vizate, în original, se ridică de la sediul ANRE conform prevederilor art. 22 alin. (2).

    CAP. VII
    Procedura de verificare şi reconfirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România
    ART. 25
    (1) Operatorul economic prevăzut la art. 4 alin. (1) are obligaţia de a transmite ANRE o cerere pentru o nouă confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea termenului de 5 ani de la data emiterii deciziei de confirmare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b).
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de un act din care să rezulte că documentul echivalent atestatului este valabil, precum şi de o declaraţie cu privire la menţinerea sau, după caz, modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării deciziei de confirmare anterioare.
    (3) Reconfirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, se face prin emiterea de către ANRE a unei noi decizii de confirmare a acestui drept. Tariful pentru emiterea unei noi decizii de confirmare reprezintă 50% din tariful pentru emiterea atestatului a cărui echivalare se solicită.
    (4) În cazul în care operatorul economic prevăzut la alin. (1) nu duce la îndeplinire obligaţia de a solicita ANRE reconfirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România, decizia de confirmare îşi încetează de drept aplicabilitatea la data împlinirii termenului de 5 ani de la emitere.
    (5) În cazul în care documentaţia transmisă de solicitant nu este completă sau conţine neclarităţi, ANRE îi solicită acestuia, printr-o adresă, să o completeze sau să o clarifice şi îi transmite informaţii privitoare la termenele de răspuns şi de procesare a cererii, astfel încât informaţiile solicitate să fie transmise înainte de împlinirea a 5 ani de la data emiterii deciziei de confirmare.
    (6) În cazul în care decizia pentru reconfirmare se emite după data împlinirii a 5 ani de la data acordării deciziei anterioare de confirmare, în perioada până la obţinerea unei noi decizii de confirmare, solicitantul nu are dreptul să desfăşoare activităţi supuse atestării.

    CAP. VIII
    Procedura de modificare a unui atestat
    ART. 26
    (1) La cererea titularului de atestat ANRE, prin compartimentul de specialitate, decide modificarea atestatului atunci când a survenit una dintre următoarele situaţii:
    a) schimbarea denumirii şi/sau a formei juridice a titularului de atestat;
    b) schimbarea sediului social/profesional al titularului de atestat.

    (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt notificate la ANRE de către titularul de atestat, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia lor, împreună cu cererea de modificare a atestatului, însoţită de documente care confirmă modificările survenite şi dovada plăţii tarifului de modificare a atestatului stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit ANRE conform prevederilor art. 14 alin. (2) şi (3).
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) cererea de modificare se soluţionează prin emiterea unui atestat modificat, cu acelaşi număr de ordine şi acelaşi termen de vizare.
    (5) În situaţii justificate de modificări legislative sau ale unor reglementări, ANRE poate decide, prin compartimentul de specialitate, modificarea unui atestat din proprie iniţiativă, situaţie în care nu se percepe niciun tarif.

    ART. 27
    (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, ANRE decide asupra modificării atestatului.
    (2) Decizia de modificare a atestatului, precum şi atestatul modificat se comunică solicitantului prin e-mail, la cererea scrisă a acestuia.
    (3) Atestatele modificate, în original, se comunică solicitantului conform prevederilor art. 22 alin. (2).

    ART. 28
    În cazul pierderii sau distrugerii atestatului, la solicitarea titularului de atestat, ANRE poate emite un duplicat, după prezentarea documentelor din care să rezulte că a fost efectuată publicarea anunţului privind pierderea/distrugerea atestatului, într-un ziar de circulaţie naţională, precum şi după achitarea unui tarif pentru eliberarea unui duplicat, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

    ART. 29
    Dispoziţiile art. 26-28 se aplică şi operatorilor economici, persoane juridice străine prevăzute la art. 4 alin. (1), cu privire la modificarea deciziei de confirmare, emise de ANRE, prin care se recunoaşte acestora dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România.

    CAP. IX
    Suspendarea sau retragerea atestatului
    ART. 30
    (1) La notificarea transmisă de un titular de atestat, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide, prin compartimentul de specialitate, suspendarea unui atestat în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care se constată că titularul de atestat încalcă o obligaţie prevăzută în Condiţiile-cadru de valabilitate asociate atestatelor, aplicabile tipului de atestat deţinut;
    b) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), în decizia prin care se dispune suspendarea atestatului, ANRE poate stabili măsuri de conformare în sarcina titularului de atestat, pe durata suspendării, cu termene de ducere la îndeplinire.
    (3) Prin decizia prin care se dispune suspendarea unui atestat se stabilesc condiţiile în care încetează suspendarea şi/sau termenele la care încetează suspendarea.
    (4) În cazul în care operatorul economic este cercetat în urma producerii unor accidente soldate cu victime umane şi/sau pagube materiale, ANRE poate decide, la solicitarea instituţiilor competente ale statului român sau din oficiu, în baza propunerii făcute de direcţia generală control, suspendarea atestatelor până la finalizarea cercetărilor şi stabilirea responsabilităţilor.
    (5) Pe durata suspendării unui atestat se suspendă drepturile titularului de atestat prevăzute în condiţiile-cadru de valabilitate asociate atestatelor, aplicabile tipului respectiv de atestat.

    ART. 31
    (1) La notificarea transmisă de un titular de atestat, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide, prin compartimentul de specialitate, retragerea unui atestat în următoarele situaţii:
    a) în cazul falimentului titularului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă; această situaţie se aduce la cunoştinţa ANRE de către titularul de atestat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei, împreună cu cererea de retragere a atestatului şi documente care confirmă falimentul;
    b) în cazul în care titularul unui atestat care a fost suspendat nu a îndeplinit întocmai şi/sau la termen, pe durata suspendării, o măsură de conformare dispusă de ANRE;
    c) în cazul în care titularul unui atestat care a fost suspendat desfăşoară, pe durata suspendării, activităţi sau lucrări care intră în domeniul de competenţe aferente atestatului suspendat;
    d) în cazul în care titularul unui atestat solicită un nou atestat, care include competenţele atestatului pe care îl deţine; în această situaţie, odată cu acordarea noului atestat, ANRE retrage atestatul iniţial, ale cărui competenţe vor fi exercitate potrivit noului atestat acordat;
    e) după două suspendări ale atestatului, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) ce au loc în decurs de 5 ani de la data emiterii atestatului sau, după caz, a ultimei vize;
    f) în cazul nerespectării de către titularul atestatului a oricăreia dintre obligaţiile prevăzute în anexa nr. 1 pct. 6 lit. b) şi c) sau anexa nr. 2 pct. 6 lit. b) şi c), caz în care se aplică direct măsura retragerii atestatului fără suspendare prealabilă;
    g) în cazul în care, în situaţia prevăzută la art. 30 alin. (4), se constată prin hotărâre judecătorească definitivă vinovăţia titularului de atestat în ceea ce priveşte producerea unor accidente soldate cu victime umane şi/sau pagube materiale;
    h) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat.

    (2) În situaţia încetării activităţii şi radierii unui operator economic, titular al unui tip de atestat, decizia de acordare a atestatului îşi încetează de drept efectele de la data radierii.

    ART. 32
    Măsura suspendării/retragerii unui atestat se ia cu luarea în considerare a unor circumstanţe precum contractele pe care titularul de atestat le are în derulare şi/sau efectele pe care suspendarea/retragerea atestatului le-ar putea avea asupra unui utilizator/operator de reţea sau asupra alimentării cu energie electrică a clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, care este parte în aceste contracte.

    ART. 33
    (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă/intervenirii situaţiilor prevăzute la art. 30 sau 31, ANRE decide, prin compartimentul de specialitate, asupra suspendării/retragerii atestatului.
    (2) Decizia de suspendare/retragere a atestatului se comunică solicitantului prin e-mail.
    (3) Titularul de atestat are obligaţia să transmită ANRE, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei, originalul atestatului retras.

    ART. 34
    Prevederile art. 30-33 se aplică şi operatorilor economici, persoane juridice străine, prevăzute la art. 4 alin. (1), cu privire la suspendarea sau retragerea confirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, prin decizie emisă de ANRE.

    CAP. X
    Răspunderi şi sancţiuni
    ART. 35
    Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului regulament sau nerespectarea condiţiilor-cadru de valabilitate a atestatelor deţinute atrage răspunderea administrativă, contravenţională şi/sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 36
    Este interzisă realizarea de activităţi de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice de către operatori economici care nu deţin un atestat valabil corespunzător tipului de lucrări realizate sau, după caz, care nu deţin o decizie valabilă de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România.

    ART. 37
    (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se realizează în condiţiile legii.
    (2) Aplicarea şi/sau plata oricărei amenzi contravenţionale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/retrage atestatul în condiţiile prezentului regulament.

    ART. 38
    (1) Răspunderea asupra respectării legislaţiei în domeniul energiei electrice, a cerinţelor privind calitatea în construcţii, precum şi a calităţii lucrărilor efectuate revine operatorilor economici atestaţi.
    (2) Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul de atestat a obligaţiilor impuse de lege în desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul atestatului nu atrag/nu atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilităţi de la aceştia către ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.

    CAP. XI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 39
    (1) Titularii atestatelor emise în baza Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au drepturile, competenţele şi obligaţiile prevăzute de prezentul regulament.
    (2) Titularii atestatelor emise în baza Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada îndeplinirii cerinţelor privind asigurarea structurii minime de personal aferente fiecărui tip de atestat deţinut, conform prevederilor de la art. 14 alin. (1) lit. d), precum şi a dotărilor tehnico-materiale minime deţinute în proprietate/folosinţă, prevăzute în anexa nr. 6.

    ART. 40
    Tarifele percepute de ANRE în aplicarea prezentului regulament se stabilesc şi se actualizează anual prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 41
    În cazul retragerii cererii de atestare/vizare/ confirmare de către operatorul economic, în cazul clasării cererii, precum şi în cazul refuzului acordării/vizării atestatului/deciziei de confirmare, indiferent de motiv, tarifele prevăzute la art. 40 nu se înapoiază operatorului economic.

    ART. 42
    Drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul regulament se aplică şi operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), titulari ai deciziilor de confirmare emise de ANRE.

    ART. 43
    Pe pagina de internet a ANRE se publică:
    a) lista deciziilor de acordare a atestatelor;
    b) lista deciziilor de refuz de acordare/vizare a atestatelor;
    c) lista deciziilor de modificare a atestatelor;
    d) lista deciziilor de suspendare/retragere a atestatelor;
    e) lista deciziilor de confirmare/reconfirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România;
    f) lista atestatelor în vigoare, a celor suspendate, precum şi a celor retrase.


    ART. 44
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CONDIŢII-CADRU
    de valabilitate asociate atestatelor destinate activităţii de proiectare a lucrărilor de instalaţii electrice
    1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea atestatului destinat activităţii de proiectare de lucrări de instalaţii electrice.
    2. Titularul atestatului are dreptul să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate.
    3. Titularul are dreptul să solicite în scris ANRE suspendarea atestatului, în situaţia în care nu mai doreşte să îşi continue activitatea atestată pentru o perioadă determinată.
    4. Titularul are dreptul să solicite în scris ANRE retragerea atestatului, în situaţia în care nu mai doreşte să îşi continue activitatea atestată.
    5. Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul are dreptul să desfăşoare activităţi şi să realizeze lucrări potrivit competenţelor acordate de tipul de atestat pe care îl deţine, prevăzute în anexa nr. 3 la regulament.
    6. Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul are următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile din:
    - Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prezentele condiţii-cadru de valabilitate asociate atestatului;
    – Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 134/2021;
    – orice alte reglementări emise de ANRE în vigoare, aplicabile activităţilor atestate;
    – alte acte normative incidente în vigoare, inclusiv cele privind protecţia persoanelor, bunurilor şi activităţilor;

    b) să asigure structura minimă de personal autorizat prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d) din regulament, corespunzătoare tipului de atestat deţinut, şi să aloce personalul din acea structură pentru realizarea lucrărilor/activităţilor contractate;
    c) în situaţia modificării structurii minime de personal, să transmită la ANRE, în format electronic, la o adresă de e-mail publicată pe pagina de internet a ANRE, documentele privind modificarea acesteia faţă de structura minimă avută în vedere la acordarea atestatului, în termen de 15 zile de la data la care sa produs modificarea;
    d) să deţină, în proprietate sau în folosinţă cel puţin dotările tehnico-materiale minime prevăzute în anexa nr. 6 la regulament;
    e) să subcontracteze lucrări de instalaţii electrice sau părţi ale acestora numai către un titular de atestat ce are competenţe corespunzătoare tipurilor de lucrări pe care le subcontractează;
    f) să realizeze lucrări de proiectare de instalaţii electrice numai la nivelul competenţelor prevăzute în regulament pentru tipul de atestat deţinut;
    g) să realizeze lucrări de proiectare de instalaţii electrice, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia în materie şi cu respectarea restricţiilor/condiţiilor stabilite prin acestea;
    h) să ţină evidenţa studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnice şi/sau proiectelor tehnice, în ordine cronologică, într-un registru unic de evidenţă, inclusiv în format electronic, care să cuprindă cel puţin următoarele: denumirea beneficiarului, denumirea obiectivului de investiţii, amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul), numărul şi data încheierii contractului de prestări servicii, precum şi data la care acesta a fost finalizat, electricienii autorizaţi de ANRE care au efectuat lucrarea (nume şi prenume, tip atestat şi număr autorizaţie), observaţii; în acest registru se evidenţiază şi contractul/ contractele de subantrepriză încheiat/încheiate; informaţiile se completează în termen de 5 zile lucrătoare de la deţinerea fiecărei informaţii;
    i) să transmită la ANRE anual, până la data împlinirii fiecărui an de valabilitate a atestatului, în format electronic, la o adresă de e-mail pusă la dispoziţie în acest scop, fişa cu privire la personalul operatorului economic - structura cu personalul angajat/contractat, alocat activităţilor supuse atestării, întocmită conform anexei nr. 7 la regulament, pentru fiecare tip de atestat deţinut, care să cuprindă cel puţin doi electricieni autorizaţi, având minimum gradul şi tipul de autorizare aferente fiecărui tip de atestat deţinut, conform listei personalului prevăzute în anexa nr. 8 la regulament; fişa va fi însoţită de rapoarte per salariat, extrase din registrul general de evidenţă a salariaţilor, purtând data accesării bazei de date şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic, sau, după caz, de copia certificată pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu personalul alocat activităţilor respective;
    j) să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate, să îndeplinească măsurile dispuse şi să dea curs convocărilor adresate de către ANRE;
    k) să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de ANRE în termenele stabilite;
    l) să permită accesul reprezentanţilor ANRE pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    m) să se asigure că întocmirea documentaţiilor de proiectare sunt supuse verificării de către persoane autorizate ca verificatori de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, persoane care nu au participat la întocmirea proiectului;
    n) să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare şi soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este atestat şi să transmită, la cererea ANRE, informaţii privind reclamaţiile înregistrate şi modul lor de soluţionare;
    o) să nu se angajeze în practici cu potenţial caracter anticoncurenţial şi să nu împiedice alţi titulari de atestate să se angajeze în contractarea sau realizarea activităţilor pentru care deţin atestat;
    p) să asigure egalitatea de tratament a clienţilor săi;
    q) să nu abuzeze de sistemul clasificării informaţiilor şi să permită asigurarea transparenţei informaţiilor publice.


    ANEXA 2

    la regulament
    CONDIŢII-CADRU
    de valabilitate asociate atestatelor destinate activităţii de executare şi/sau verificare a lucrărilor de instalaţii electrice
    1. Prezentele condiţii stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea atestatului destinat activităţii de executare şi/sau verificare de lucrări de instalaţii electrice.
    2. Titularul atestatului are dreptul să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate.
    3. Titularul are dreptul să solicite, în scris, ANRE suspendarea atestatului, în situaţia în care nu mai doreşte să îşi continue activitatea atestată pentru o perioadă determinată.
    4. Titularul are dreptul să solicite, în scris, ANRE retragerea atestatului, în situaţia în care nu mai doreşte să îşi continue activitatea atestată.
    5. Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul de atestat are dreptul de a desfăşura activităţi şi de a realiza lucrări potrivit competenţelor acordate de tipul de atestat pe care îl deţine, prevăzute în anexa nr. 3 la regulament.
    6. Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul are următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile din:
    - Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prezentele condiţii-cadru de valabilitate asociate atestatului;
    – Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 134/2021 (regulament);
    – orice alte reglementări emise de ANRE, în vigoare aplicabile activităţilor atestate;
    – alte acte normative incidente, inclusiv cele privind protecţia persoanelor, bunurilor şi activităţilor;

    b) să deţină cel puţin structura minimă de personal autorizat prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d) la regulament, corespunzătoare tipului de atestat deţinut, şi să aloce personalul din acea structură pentru realizarea lucrărilor/activităţilor contractate;
    c) în situaţia modificării structurii minime de personal, să transmită ANRE, în format electronic, la o adresă de e-mail publicată pe pagina de internet a ANRE, documentele privind modificarea acesteia faţă de structura minimă avută în vedere la acordarea atestatului, în termen de 15 zile de la data la care sa produs modificarea;
    d) să deţină în proprietate sau în folosinţă cel puţin dotările tehnico-materiale minime prevăzute în anexa nr. 6 la regulament;
    e) să subcontracteze lucrări de instalaţii electrice sau părţi ale acestora numai către un titular de atestat ce are competenţe corespunzătoare tipurilor de lucrări pe care le subcontractează;
    f) să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai la nivelul competenţelor prevăzute în regulament pentru tipul de atestat deţinut;
    g) să realizeze lucrări de instalaţii electrice, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia în materie şi cu respectarea restricţiilor/condiţiilor stabilite prin acestea;
    h) să ţină evidenţa lucrărilor executate şi/sau verificare contracte, în ordine cronologică, într-un registru unic de evidenţă, inclusiv în format electronic, care să cuprindă cel puţin următoarele: denumirea beneficiarului, denumirea obiectivului de investiţii, amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul), numărul şi data încheierii contractului de prestări servicii, precum şi data la care acesta a fost finalizat, electricienii autorizaţi de ANRE care au efectuat lucrarea (nume şi prenume, tip atestat şi număr autorizaţie), observaţii; în acest registru se evidenţiază şi contractul/contractele de subantrepriză încheiat/ încheiate; informaţiile se completează în termen de 5 zile lucrătoare de la deţinerea fiecărei informaţii;
    i) să transmită ANRE anual, până la data împlinirii fiecărui an de valabilitate a atestatului, în format electronic, la o adresă de e-mail pusă la dispoziţie în acest scop, fişa cu privire la personalul operatorului economic - structura cu personalul angajat/contractat, alocat activităţilor supuse atestării, întocmită conform anexei nr. 7 la regulament, pentru fiecare tip de atestat deţinut, care să cuprindă cel puţin doi electricieni autorizaţi, având minimum gradul şi tipul de autorizare aferente fiecărui tip de atestat deţinut, conform listei personalului prevăzute în anexa nr. 8 la regulament; fişa va fi însoţită de rapoarte per salariat, extrase din registrul general de evidenţă a salariaţilor, purtând data accesării bazei de date şi asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic, sau, după caz, de copia certificată pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu personalul alocat activităţilor respective;
    j) să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate, să îndeplinească măsurile dispuse şi să dea curs convocărilor adresate de către ANRE;
    k) să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de ANRE în termenele stabilite;
    l) să permită accesul reprezentanţilor ANRE pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    m) să execute lucrări de instalaţii electrice doar pe baza unor documentaţii de proiectare elaborate de titulari atestaţi şi verificate de persoane autorizate ca verificator de proiecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    n) să se asigure că lucrările de executare a instalaţiilor electrice sunt supuse verificării de către persoane autorizate ca responsabil tehnic cu execuţia care nu au participat la realizarea lucrării, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile;
    o) să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare şi soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi, în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este atestat, şi să transmită, la cererea ANRE, informaţii privind reclamaţiile înregistrate şi modul lor de soluţionare;
    p) să nu se angajeze în practici cu potenţial caracter anticoncurenţial şi să nu împiedice alţi titulari de atestate să se angajeze în contractarea sau realizarea activităţilor pentru care deţin atestat;
    q) să asigure egalitatea de tratament a clienţilor săi;
    r) să asigure o garanţie a lucrării de instalaţii electrice executate/verificate, în baza unui contract stabilit şi semnat împreună cu beneficiarul lucrării;
    s) să nu abuzeze de sistemul clasificării informaţiilor şi să permită asigurarea transparenţei informaţiilor publice.


    ANEXA 3

    la regulament
    COMPETENŢELE
    titularilor de atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Tip │Competenţele titularului de │
│atestat│atestat │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Realizează încercări/ │
│ │măsurători la echipamentele şi│
│ │instalaţiile electrice de │
│A1 │joasă tensiune, conform │
│ │reglementărilor din domeniu, │
│ │inclusiv normelor tehnice │
│ │incidente. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip A2 şi, în plus, │
│ │realizează încercări/ │
│ │măsurători la echipamentele şi│
│A2 │instalaţiile electrice de │
│ │medie tensiune, conform │
│ │reglementărilor din domeniu, │
│ │inclusiv normelor tehnice │
│ │incidente. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatelor│
│ │de tip A1 şi A2 şi, în plus, │
│ │realizează încercări/ │
│ │măsurători la echipamentele şi│
│A │instalaţiile electrice de │
│ │înaltă tensiune, conform │
│ │reglementărilor din domeniu, │
│ │inclusiv normelor tehnice │
│ │incidente. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Încercări de echipamente şi │
│ │instalaţii electrice în │
│ │vederea certificării │
│A3 │conformităţii tehnice a │
│ │centralelor electrice în │
│ │raport cu normele tehnice │
│ │aplicabile │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip A1 şi, în plus: │
│ │a) execută instalaţii │
│ │electrice exterioare/ │
│ │interioare aferente incintelor│
│ │/clădirilor civile şi │
│ │industriale; │
│ │b) execută instalaţii de │
│Bi │utilizare de joasă tensiune; │
│ │c) execută, verifică, măsoară │
│ │prize de pământ, instalaţii de│
│ │legare la pământ şi de │
│ │paratrăsnet aferente │
│ │clădirilor civile şi │
│ │industriale şi emite │
│ │buletinele de verificare/ │
│ │măsurare aferente acestora. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip Bi şi, în plus, execută│
│ │branşamente electrice şi │
│ │instalaţii de racordare la │
│ │joasă tensiune, aeriene şi/sau│
│Be │subterane, monofazate şi │
│ │trifazate, destinate │
│ │alimentării cu energie │
│ │electrică a locurilor de │
│ │consum, a locurilor de │
│ │producere sau a celor de │
│ │consum şi producere. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Proiectează: │
│ │a) instalaţii electrice │
│ │exterioare/interioare aferente│
│ │incintelor/clădirilor civile │
│ │şi industriale; │
│ │b) instalaţii de utilizare de │
│ │joasă tensiune; │
│ │c) branşamente electrice şi │
│Bp │instalaţii de racordare la │
│ │joasă tensiune, aeriene şi/sau│
│ │subterane, monofazate şi │
│ │trifazate, destinate │
│ │alimentării cu energie │
│ │electrică a locurilor de │
│ │consum, a locurilor de │
│ │producere sau a celor de │
│ │consum şi producere. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│B │Toate competenţele atestatelor│
│ │de tip Be şi Bp │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip Bp şi, în plus, │
│ │proiectează: │
│ │a) linii electrice cu tensiune│
│ │nominale de 0,4 kV – 20 kV │
│ │aeriene şi/sau subterane; │
│ │b) posturi de transformare de │
│ │medie tensiune (puncte de │
│ │alimentare, puncte de │
│ │conexiuni), inclusiv celulele │
│ │aferente; │
│ │c) staţii de medie tensiune şi│
│ │partea electrică de medie │
│ │tensiune a staţiilor de înaltă│
│ │tensiune; │
│ │d) reţele electrice de │
│ │iluminat public aeriene şi/sau│
│ │subterane; │
│C1A │e) reţele de alimentare cu │
│ │energie electrică a │
│ │ansamblurilor de locuinţe; │
│ │e) reţele de alimentare cu │
│ │energie electrică a │
│ │ansamblurilor de locuinţe; │
│ │f) instalaţii electrice de │
│ │curenţi slabi aferente │
│ │(circuite secundare); │
│ │g) baterii staţionare de │
│ │acumulatori, instalaţii │
│ │electrice de compensare a │
│ │factorului de putere; │
│ │h) instalaţii de cabluri de │
│ │fibră optică pentru │
│ │transmitere semnal; │
│ │i) instalaţii de comandă, │
│ │control şi protecţii prin │
│ │relee. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip Be şi, în plus, │
│ │execută: │
│ │a) linii electrice cu tensiune│
│ │nominale de 0,4 kV- 20 kV │
│ │aeriene şi/sau subterane; │
│ │b) posturi de transformare de │
│ │medie tensiune (puncte de │
│ │alimentare, puncte de │
│ │conexiuni), inclusiv celulele │
│ │aferente; │
│ │c) staţii de medie tensiune şi│
│ │partea electrică de medie │
│ │tensiune a staţiilor de înaltă│
│ │tensiune; │
│ │d) reţele electrice de │
│ │iluminat public aeriene şi/sau│
│ │subterane; │
│ │e) reţele de alimentare cu │
│ │energie electrică a │
│ │ansamblurilor de locuinţe; │
│C2A │f) instalaţii electrice de │
│ │curenţi slabi aferente │
│ │(circuite secundare); │
│ │g) baterii staţionare de │
│ │acumulatori, instalaţii │
│ │electrice de compensare a │
│ │factorului de putere; │
│ │h) instalaţii de cabluri de │
│ │fibră optică pentru │
│ │transmitere de semnal; │
│ │i) instalaţii de comandă, │
│ │control şi protecţii prin │
│ │relee; │
│ │j) măsurarea rezistenţei de │
│ │izolaţie şi continuitate │
│ │circuite, măsurarea │
│ │rezistenţei de contact la PT; │
│ │k) verificări şi încercări ale│
│ │echipamentelor şi │
│ │instalaţiilor electrice, │
│ │aferente reţelelor electrice │
│ │de distribuţie şi posturilor │
│ │de transformare. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip C1A şi, în plus, │
│ │proiectează linii electrice cu│
│ │tensiuni nominale de 0,4 kV- │
│ │110 kV aeriene şi/sau │
│ │subterane, inclusiv fir de │
│C1B │gardă cu fibră optică inclusă │
│ │pe LEA de 110 kV, staţii de │
│ │medie tensiune şi 110 kV, │
│ │precum şi partea electrică de │
│ │medie tensiune a staţiilor cu │
│ │tensiuni nominale mai mari sau│
│ │egale cu 110 kV. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip C2A şi, în plus, │
│ │execută: │
│ │a) linii electrice cu tensiuni│
│ │nominale de 0,4 kV- 110 kV │
│ │aeriene şi/sau subterane; │
│ │b) instalare de fir de gardă │
│ │cu fibră optică inclusă pe LEA│
│ │de 110 kV; │
│C2B │c) verificări şi încercări ale│
│ │echipamentelor şi │
│ │instalaţiilor electrice, │
│ │aferente reţelelor electrice │
│ │de distribuţie şi posturilor │
│ │de transformare; │
│ │d) staţii de medie tensiune şi│
│ │110 kV şi partea electrică de │
│ │medie tensiune a staţiilor cu │
│ │tensiuni nominale mai mare sau│
│ │egale cu 110 kV; │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip C1B şi, în plus, │
│ │proiectează linii electrice cu│
│D1 │orice tensiuni nominale │
│ │standardizate aeriene şi/sau │
│ │subterane, inclusiv fir de │
│ │gardă cu fibră optică inclusă │
│ │pe LEA. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip C2B şi, în plus, │
│ │execută: │
│ │a) linii electrice cu orice │
│ │tensiuni nominale │
│ │standardizare aeriene şi/sau │
│ │subterane; │
│D2 │b) instalare de fir de gardă │
│ │cu fibră optică inclusă pe LEA│
│ │şi realizează încercări/ │
│ │măsurători la echipamentele şi│
│ │instalaţiile electrice de │
│ │înaltă tensiune, conform │
│ │reglementărilor din domeniu, │
│ │inclusiv normelor tehnice │
│ │incidente. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatului│
│ │de tip C1B şi, în plus, │
│ │proiectează staţii electrice │
│ │şi instalaţii electrice │
│ │aparţinând părţii electrice a │
│ │centralelor electrice cu orice│
│ │tensiuni nominale │
│ │standardizate, inclusiv: │
│E1 │a) instalaţii electrice de │
│ │curenţi slabi (circuite │
│ │secundare); │
│ │b) instalaţii de comandă, │
│ │control şi protecţii prin │
│ │relee; │
│ │c) instalaţii electrice │
│ │aferente serviciilor proprii │
│ │din centrale şi staţii │
│ │electrice. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Execută lucrări la │
│ │instalaţiile electrice de │
│ │protecţie şi automatizări din │
│ │staţiile electrice, inclusiv: │
│ │a) instalaţii electrice de │
│ │curenţi slabi (circuite │
│E2PA │secundare); │
│ │b) instalaţii de comandă, │
│ │control şi protecţii prin │
│ │relee; │
│ │c) instalaţii electrice │
│ │aferente serviciilor proprii │
│ │din centrale şi staţii │
│ │electrice. │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Toate competenţele atestatelor│
│ │de tip E2PA şi C2B şi, în │
│ │plus, execută staţii electrice│
│ │şi instalaţii electrice │
│ │aparţinând părţii electrice a │
│ │centralelor electrice cu orice│
│ │tensiuni nominale │
│ │standardizate, inclusiv: │
│ │a) instalaţii electrice de │
│ │curenţi slabi (circuite │
│ │secundare); │
│E2 │b) instalaţii de comandă, │
│ │control şi protecţii prin │
│ │relee; │
│ │c) instalaţii electrice │
│ │aferente serviciilor proprii │
│ │din centrale şi staţii │
│ │electrice şi realizează │
│ │încercări/măsurători la │
│ │echipamentele şi instalaţiile │
│ │electrice de înaltă tensiune, │
│ │conform reglementărilor din │
│ │domeniu, inclusiv normelor │
│ │tehnice incidente. │
└───────┴──────────────────────────────┘


    ANEXA 4

    la regulament
    CERERE DE ATESTARE/VIZARE
    – model -
    Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE
    Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul ............, cod numeric personal ......................, posesor al actului de identitate seria ...... nr. ............, eliberat de .................. la data ........................., în calitate de ...................(administrator/director general etc.)......................, reprezentant legal
    al operatorului economic ........................., cu sediul social în localitatea ..................., str. ................... nr. ........., bl. ........., sc. ......., ap. ........., judeţul .................., solicit acordarea/vizarea următoarelor tipuri de atestate: .....................(Se vor menţiona tipurile de atestate solicitate.)....................
    Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.
    Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:
    - este înmatriculat în registrului comerţului cu nr. ....................................;
    – are codul unic de înregistrare (CUI) nr. .................................................. şi
    – contul nr. ............... deschis la Banca ..............., Sucursala ...................................(denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)..........................

    În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ....................., nr. de fax ......................., nr. telefon mobil ........................, adresa de e-mail ........................... sau prin împuternicit: ........................., la nr. telefon fix ..............., nr. de fax ......., nr. telefon mobil ........., adresa de e-mail .............(Se anexează împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii.)..............
    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.
    Data .............................
    Semnătura reprezentantului legal
    .....................................................

    ANEXA 5

    la regulament
    LISTA
    cuprinzând dotările tehnico-materiale ale solicitantului de atestat

┌────┬──────┬──────┬───────────────────┐
│ │ │ │În proprietate/ │
│ │ │ │închiriate de la │
│Nr. │ │Nr. │......., în baza │
│crt.│Dotare│bucăţi│Contractului nr. │
│ │ │ │....... din .......│
│ │ │ │/deţinute conform │
│ │ │ │........... │
├────┴──────┴──────┴───────────────────┤
│Spaţii tehnologice/netehnologice │
├────┬──────┬──────┬───────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┴──────┴──────┴───────────────────┤
│Utilaje │
├────┬──────┬──────┬───────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┴──────┴──────┴───────────────────┤
│Echipamente topografice │
├────┬──────┬──────┬───────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┴──────┴──────┴───────────────────┤
│Scule, dispozitive │
├────┬──────┬──────┬───────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┴──────┴──────┴───────────────────┤
│Aparate de măsură, încercare, │
│verificare │
├────┬──────┬──────┬───────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┴──────┴──────┴───────────────────┤
│Birotică, hardware, software │
├────┬──────┬──────┬───────────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────────────────┤
│....│ │ │ │
└────┴──────┴──────┴───────────────────┘


    Prin prezenta listă certific, pe propria răspundere, faptul că:
    a) toate dotările tehnico-materiale precizate în tabelul de mai sus sunt deţinute de operatorul economic pe care îl reprezint şi pot fi verificate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.
    Data .....................
    Numele şi prenumele ..............................................., reprezentant legal al ...............................................................................
                                                                                                                                                          (numele operatorului economic solicitant de atestat)
    Semnătura ..................................    ANEXA 6

    la regulament
    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
    LISTA
    dotărilor minimale corespunzătoare fiecărui tip de atestat

    Tabelul nr. 1

┌───────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │- aparat de │ │
│ │ │ │ │măsurare a │ │
│ │ │ │ │rezistenţei │ │
│ │ │ │ │prizelor de │ │
│ │ │ │ │pământ; │ │
│ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │autotransformator│ │
│ │ │ │ │230/250 V, 8 A; │ │
│ │ │ │ │- trusă de curent│ │
│ │ │ │ │1200 A; │ │
│ │ │ │ │- ampermetru tip │ │
│ │ │ │ │cleşte 0-100 A; │ │
│ │ │ │ │- transformator │ │
│ │ │ │ │de separaţie 230 │ │
│ │ │ │ │V/50-70 V; │ │
│ │ │ │ │- transformator │ │
│ │ │ │ │de curent de │ │
│ │ │ │ │laborator 25 A-50│ │
│ │ │ │ │A-100 A/5 A; │ │
│ │ │ │ │- megohmetru sau │ │
│ │ │ │ │inductor │ │
│ │ │ │ │500-2.500 V t.c.;│ │
│ │ │ │ │- trusa de │ │
│ │ │ │ │încercări cu │ │
│ │ │ │ │tensiune mărită, │ │
│ │ │ │ │2 kV, │ │
│ │ │ │ │t.a. cu │ │
│ │ │ │ │declanşare în caz│ │
│ │- spaţiu │ │ │de defect; │ │
│ │destinat │ │ │- trusa de curent│ │
│ │serviciilor │ │ │de 2.000 A; │ │
│ │funcţionale/ │ │ │- │ │
│ │puncte de │ │ │autotransformator│ │
│ │lucru; │- │ │230/250 V, min. │ │
│ │- magazii/ │mijloace │- truse de │18A; │ │
│ │depozite │auto de │scule │- ampermetru c.c.│ │
│A │(pentru │transport│(electrician,│30 A şi voltmetru│- │
│ │scule, │persoane │mecanic); │t.c. │ │
│ │dispozitive, │şi │- unelte │0,045 V-15 V sau │ │
│ │aparate de │materiale│portabile │trusă pentru │ │
│ │măsurare, │ │ │măsurat │ │
│ │materiale, │ │ │rezistenţe (ordin│ │
│ │utilaje, │ │ │zeci de MΩ) sau │ │
│ │echipamente │ │ │echivalent; │ │
│ │etc.) │ │ │- multimetru │ │
│ │ │ │ │universal digital│ │
│ │ │ │ │sau multimetru │ │
│ │ │ │ │universal │ │
│ │ │ │ │analogic; │ │
│ │ │ │ │- cronometru (cu │ │
│ │ │ │ │rezoluţie de 0,01│ │
│ │ │ │ │s) │ │
│ │ │ │ │- aparat pentru │ │
│ │ │ │ │măsurarea │ │
│ │ │ │ │rigidităţii │ │
│ │ │ │ │dielectrice a │ │
│ │ │ │ │uleiului; │ │
│ │ │ │ │- trusă de │ │
│ │ │ │ │curent-tensiune │ │
│ │ │ │ │(min. 0-20 A │ │
│ │ │ │ │t.a., 0-440 V │ │
│ │ │ │ │t.a.); │ │
│ │ │ │ │- trusă de │ │
│ │ │ │ │încercări cu │ │
│ │ │ │ │tensiune mărită, │ │
│ │ │ │ │50 kV t.a., 75 kV│ │
│ │ │ │ │t.c., prevăzută │ │
│ │ │ │ │cu sistem de │ │
│ │ │ │ │declanşare în caz│ │
│ │ │ │ │de defect şi cu │ │
│ │ │ │ │sistem de │ │
│ │ │ │ │măsurare a │ │
│ │ │ │ │curentului de │ │
│ │ │ │ │fugă │ │
└───────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────────┴────────┘


    Tabelul nr. 2

┌───────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │- aparat de│ │
│ │ │ │ │măsurare a │ │
│ │- spaţiu │ │ │rezistenţei│ │
│ │destinat │ │ │prizelor de│ │
│ │serviciilor │ │ │pământ; │ │
│ │funcţionale/ │ │ │- │ │
│ │puncte de │ │ │ampermetru │ │
│ │lucru; │- │ │tip cleşte │ │
│ │- magazii/ │mijloace │- truse de │0-100 A; │ │
│ │depozite │auto de │scule │- │ │
│A1 │(pentru │transport│(electrician,│megohmetru │- │
│ │scule, │persoane │mecanic); │sau │ │
│ │dispozitive, │şi │- unelte │inductor │ │
│ │aparate de │materiale│portabile │500-1.000 V│ │
│ │măsurare, │ │ │t.c.; │ │
│ │materiale, │ │ │- │ │
│ │utilaje, │ │ │multimetru │ │
│ │echipamente │ │ │universal │ │
│ │etc.) │ │ │digital sau│ │
│ │ │ │ │multimetru │ │
│ │ │ │ │universal │ │
│ │ │ │ │analogic │ │
└───────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴────────┘


    Tabelul nr. 3

┌───────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │- aparat de│ │
│ │ │ │ │măsurare a │ │
│ │ │ │ │rezistenţei│ │
│ │ │ │ │prizelor de│ │
│ │ │ │ │pământ; │ │
│ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ampermetru │ │
│ │ │ │ │tip cleşte │ │
│ │ │ │ │0-100 A; │ │
│ │ │ │ │- trusa de │ │
│ │ │ │ │încercări │ │
│ │ │ │ │cu tensiune│ │
│ │ │ │ │mărită, │ │
│ │ │ │ │2 kV t.a. │ │
│ │- spaţiu │ │ │cu │ │
│ │destinat │ │ │declanşare │ │
│ │serviciilor │ │ │în caz de │ │
│ │funcţionale/ │ │ │defect; │ │
│ │puncte de │ │ │- │ │
│ │lucru; │- │- truse de │megohmetru │ │
│ │- magazii/ │mijloace │scule │sau │ │
│ │depozite │auto de │(electrician,│inductor │ │
│A2 │(pentru │transport│mecanic); │500-1.000 V│- │
│ │scule, │persoane │- unelte │t.c.; │ │
│ │dispozitive, │şi │portabile │- │ │
│ │aparate de │materiale│ │ampermetru │ │
│ │măsurare, │ │ │c.c. 30 A │ │
│ │materiale, │ │ │şi │ │
│ │utilaje, │ │ │voltmetru │ │
│ │echipamente │ │ │t.c. │ │
│ │etc.) │ │ │0,045 V-15V│ │
│ │ │ │ │sau trusă │ │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │măsurat │ │
│ │ │ │ │rezistenţe │ │
│ │ │ │ │(ordin zeci│ │
│ │ │ │ │de MΩ) sau │ │
│ │ │ │ │echivalent;│ │
│ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │multimetru │ │
│ │ │ │ │universal │ │
│ │ │ │ │digital sau│ │
│ │ │ │ │multimetru │ │
│ │ │ │ │universal │ │
│ │ │ │ │analogic │ │
└───────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴────────┘


    Tabelul nr. 4

┌───────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │- sistem de │ │
│ │ │ │ │achiziţie si │ │
│ │ │ │ │software dedicat │ │
│ │ │ │ │având minimum de │ │
│ │ │ │ │performanţe: │ │
│ │ │ │ │a) 16 canale de │ │
│ │ │ │ │intrare analogice│ │
│ │ │ │ │cu conversie │ │
│ │ │ │ │binară prin │ │
│ │ │ │ │aproximaţii │ │
│ │ │ │ │succesive sau │ │
│ │ │ │ │sistem de │ │
│ │ │ │ │achiziţie de tip │ │
│ │ │ │ │modbus/IEC101/ │ │
│ │ │ │ │104, cu │ │
│ │ │ │ │posibilităţi de │ │
│ │ │ │ │preluare a │ │
│ │ │ │ │măsurii de putere│ │
│ │ │ │ │disponibilă, │ │
│ │ │ │ │viteză vânt şi │ │
│ │ │ │ │mărimi de │ │
│ │ │ │ │consemn, din │ │
│ │ │ │ │echipamentele │ │
│ │ │ │ │aparţinând │ │
│ │ │ │ │centralelor │ │
│ │ │ │ │electrice eoliene│ │
│ │ │ │ │dispecerizabile │ │
│ │ │ │ │(CEED); │ │
│ │ │ │ │b) rezoluţie pe │ │
│ │ │ │ │12 biţi; │ │
│ │ │ │ │c) domeniu de │ │
│ │ │ │ │intrare │ │
│ │ │ │ │programabil, │ │
│ │ │ │ │bipolar; │ │
│ │ │ │ │d) precizie │ │
│ │ │ │ │0,015% din │ │
│ │ │ │ │valoarea citită; │ │
│ │ │ │ │e) liniaritate +/│ │
│ │ │ │ │- 1 bit; │ │
│ │ │ │ │f) rată de │ │
│ │ │ │ │achiziţie: de 0,5│ │
│ │ │ │ │- 0,1 s (minimum │ │
│ │ │ │ │0,5 s pentru │ │
│ │ │ │ │fiecare mărime │ │
│ │ │ │ │achiziţionată), │ │
│ │ │ │ │iar pentru durate│ │
│ │ │ │ │de înregistrare │ │
│ │ │ │ │scurte de 10 min.│ │
│ │ │ │ │se va asigura o │ │
│ │ │ │ │viteză de │ │
│ │ │ │ │înregistrare de │ │
│ │ │ │ │minimum 40 ms; │ │
│ │ │ │ │g) sistem de │ │
│ │ │ │ │poziţionare │ │
│ │ │ │ │globală (GPS) │ │
│ │ │ │ │pentru ştampilă │ │
│ │ │ │ │de timp; │ │
│ │ │ │ │h) posibilitate │ │
│ │ │ │ │de înregistrare │ │
│ │ │ │ │în fişiere „xls”.│ │
│ │ │ │ │- traductori P, │ │
│ │ │ │ │Q, U având │ │
│ │ │ │ │minimum de │ │
│ │ │ │ │performanţe: │ │
│ │ │ │ │a) precizie: mai │ │
│ │ │ │ │bună de 0,3% din │ │
│ │- spaţiu │ │ │valoarea │ │
│ │destinat │ │ │nominală; │ │
│ │serviciilor │ │ │b) timp de │ │
│ │funcţionale/ │ │ │răspuns la 99% ≤ │ │
│ │puncte de │ │ │500 ms. │ │
│ │lucru; │- │- truse de │- traductor de │ │
│ │- magazii/ │mijloace │scule │frecvenţă cu │ │
│ │depozite │auto de │(electrician,│minimum de │ │
│A3 │(pentru │transport│mecanic); │performanţe: │- │
│ │scule, │persoane │- unelte │a) domeniu de │ │
│ │dispozitive, │şi │portabile │măsurare: (45 - │ │
│ │aparate de │materiale│ │55) Hz/-20 mA/+ │ │
│ │măsurare, │ │ │20 mA ; │ │
│ │materiale, │ │ │b) clasa de │ │
│ │utilaje, │ │ │precizie: maximum│ │
│ │echipamente │ │ │0,2% (mai bună de│ │
│ │etc.) │ │ │≤ 0,005 Hz); │ │
│ │ │ │ │c) timp de │ │
│ │ │ │ │răspuns (< 100 │ │
│ │ │ │ │ms): maximum 4 │ │
│ │ │ │ │perioade ale │ │
│ │ │ │ │frecvenţei │ │
│ │ │ │ │măsurate (80 ms │ │
│ │ │ │ │la 50 Hz); │ │
│ │ │ │ │- generator de │ │
│ │ │ │ │frecvenţă │ │
│ │ │ │ │variabilă având │ │
│ │ │ │ │minimum de │ │
│ │ │ │ │performanţe: │ │
│ │ │ │ │a) rezoluţie < 2 │ │
│ │ │ │ │mHz (la 50 Hz) │ │
│ │ │ │ │stabilizat cu │ │
│ │ │ │ │cuarţ; │ │
│ │ │ │ │b) semnal de │ │
│ │ │ │ │ieşire sinusoidal│ │
│ │ │ │ │(0-100 V ca) │ │
│ │ │ │ │frecvenţă: 45-55 │ │
│ │ │ │ │Hz; │ │
│ │ │ │ │c) frecvenţa │ │
│ │ │ │ │generată va putea│ │
│ │ │ │ │fi variată în │ │
│ │ │ │ │trepte sau cu │ │
│ │ │ │ │rampă de: 1 Hz/ │ │
│ │ │ │ │sec. │ │
│ │ │ │ │- analizoare de │ │
│ │ │ │ │calitate a │ │
│ │ │ │ │energiei │ │
│ │ │ │ │electrice de │ │
│ │ │ │ │clasă A, cu GPS, │ │
│ │ │ │ │cu posibilitatea │ │
│ │ │ │ │de efectuare a │ │
│ │ │ │ │calculelor de │ │
│ │ │ │ │perturbaţii pe │ │
│ │ │ │ │diferite │ │
│ │ │ │ │intervale de │ │
│ │ │ │ │timp, │ │
│ │ │ │ │prestabilite sau │ │
│ │ │ │ │determinate │ │
│ │ │ │ │postînregistrare,│ │
│ │ │ │ │ca de exemplu: │ │
│ │ │ │ │determinarea │ │
│ │ │ │ │perturbaţiei pe │ │
│ │ │ │ │un interval de │ │
│ │ │ │ │timp în care s-a │ │
│ │ │ │ │realizat fiecare │ │
│ │ │ │ │probă, dar şi pe │ │
│ │ │ │ │interval de o │ │
│ │ │ │ │săptămână │ │
│ │ │ │ │(standardizat). │ │
│ │ │ │ │Analizorul │ │
│ │ │ │ │trebuie să fie │ │
│ │ │ │ │capabil să │ │
│ │ │ │ │înregistreze │ │
│ │ │ │ │calitatea │ │
│ │ │ │ │energiei │ │
│ │ │ │ │electrice pe │ │
│ │ │ │ │parcursul tuturor│ │
│ │ │ │ │testelor, dar şi │ │
│ │ │ │ │pe o perioadă de │ │
│ │ │ │ │minimum 2 │ │
│ │ │ │ │săptămâni de │ │
│ │ │ │ │funcţionare a │ │
│ │ │ │ │CEED │ │
└───────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────────┴────────┘


    Tabelul nr. 5

┌───────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │ │
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │Elemente de birotică │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare, │ │
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │- spaţiu │ │ │ │ │
│ │destinat │ │ │- │ │
│ │serviciilor │ │ │megohmetre │- configuraţii PC; │
│ │funcţionale/ │ │ │de 1000 V; │- programe │
│ │puncte de │- mijloace │ │- voltmetre│profesionale pentru │
│ │lucru; │auto de │- prese │de t.a. │calcule electrice, │
│ │- atelier/ │transport │pentru │0-300 V, │mecanice şi │
│ │ateliere; │persoane şi │papuci; │cl. 1,5; │economico-financiare;│
│ │- magazii/ │materiale; │- truse de │- aparat de│- echipamente │
│B │depozite │- │scule │măsurare a │specifice activităţii│
│ │(pentru │autotelescop│(electrician,│rezistenţei│de proiectare │
│ │scule, │/platformă │mecanic); │prizelor de│asistată de │
│ │dispozitive, │ridicătoare │- unelte │pământ; │calculator │
│ │aparate de │cu braţ │portabile │- rulete de│(imprimante normale │
│ │măsurare, │(PRB). │ │minimum 2 │si grafice, │
│ │materiale, │ │ │m; │copiator). │
│ │utilaje, │ │ │- şublere │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │
└───────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────┘


    Tabelul nr. 6

┌───────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │- spaţiu │ │ │ │ │
│ │destinat │ │ │- │ │
│ │serviciilor │ │ │megohmetre │ │
│ │funcţionale/ │ │ │de 1000 V; │ │
│ │puncte de │- mijloace │ │- voltmetre│ │
│ │lucru; │auto de │- prese │de t.a. │ │
│ │- atelier/ │transport │pentru │0-300 V, │ │
│ │ateliere; │persoane şi │papuci; │cl. 1,5; │ │
│ │- magazii/ │materiale; │- truse de │- aparat de│ │
│Be │depozite │- │scule │măsurare a │- │
│ │(pentru │autotelescop│(electrician,│rezistenţei│ │
│ │scule, │/ platformă │mecanic); │prizelor de│ │
│ │dispozitive, │ridicătoare │- unelte │pământ; │ │
│ │aparate de │cu braţ │portabile │- rulete de│ │
│ │măsurare, │(PRB) │ │minimum 2 │ │
│ │materiale, │ │ │m; │ │
│ │utilaje, │ │ │- şublere │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │
└───────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┘


    Tabelul nr. 7

┌───────┬─────────────┬───────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de│ │
│Tip │tehnologice/ │Utilaje│Scule, │măsură, │Elemente de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive│încercare,│birotică │
│ │ │ │ │verificare│ │
├───────┼─────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │- │
│ │ │ │ │ │configuraţii│
│ │ │ │ │ │PC; │
│ │ │ │ │ │- programe │
│ │ │ │ │ │profesionale│
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │calcule │
│ │ │ │ │ │electrice, │
│ │- spaţiu │ │ │ │mecanice şi │
│ │destinat │ │ │ │economico- │
│ │serviciilor │ │ │ │financiare; │
│Bp │funcţionale/ │- │- │- │- │
│ │puncte de │ │ │ │echipamente │
│ │lucru │ │ │ │specifice │
│ │ │ │ │ │activităţii │
│ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │proiectare │
│ │ │ │ │ │asistată de │
│ │ │ │ │ │calculator │
│ │ │ │ │ │(imprimante │
│ │ │ │ │ │normale şi │
│ │ │ │ │ │grafice, │
│ │ │ │ │ │copiator) │
└───────┴─────────────┴───────┴───────────┴──────────┴────────────┘


    Tabelul nr. 8

┌───────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │- spaţiu │ │ │ │ │
│ │destinat │ │ │- │ │
│ │serviciilor │ │ │megohmetre │ │
│ │funcţionale/ │ │ │de 1000 V; │ │
│ │puncte de │ │ │- voltmetre│ │
│ │lucru; │ │- prese │de t.a. │ │
│ │- atelier/ │- │pentru │0-300 V, │ │
│ │ateliere; │mijloace │papuci; │cl. 1,5; │ │
│ │- magazii/ │auto de │- truse de │- aparat de│ │
│Bi │depozite │transport│scule │măsurare a │- │
│ │(pentru │persoane │(electrician,│rezistenţei│ │
│ │scule, │şi │mecanic); │prizelor de│ │
│ │dispozitive, │materiale│- unelte │pământ; │ │
│ │aparate de │ │portabile │- rulete de│ │
│ │măsurare, │ │ │minimum 2 │ │
│ │materiale, │ │ │m; │ │
│ │utilaje, │ │ │- şublere │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │
└───────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴────────┘


    Tabelul nr. 9

┌───────┬─────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────┬────────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de│ │
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, dispozitive│măsură, │Elemente de │
│atestat│netehnologice│ │ │încercare,│birotică │
│ │ │ │ │verificare│ │
├───────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │- │
│ │ │ │ │ │configuraţii│
│ │ │ │ │ │PC şi │
│ │ │ │ │ │programe │
│ │ │ │ │ │profesionale│
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │calcule │
│ │ │ │ │ │electrice, │
│ │ │ │- teodolit, miră, │ │mecanice si │
│ │ │ │jaloane, rulete │ │economico- │
│ │- spaţiu │ │(pentru cazul în │ │financiare, │
│ │destinat │- mijloace │care │ │în domeniul │
│ │serviciilor │de │responsabilităţile│ │reţelelor │
│ │funcţionale │transport │în │ │electrice cu│
│C1A │şi │pentru │domeniul │- │tensiuni │
│ │activitătilor│persoane şi│cadastrului/ │ │nominale │
│ │de │echipamente│topografiei sunt │ │0,4-20 kV; │
│ │proiectare │topografice│asigurate de │ │- │
│ │ │ │angajaţii │ │echipamente │
│ │ │ │solicitantului) │ │specifice │
│ │ │ │ │ │activităţii │
│ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │proiectare │
│ │ │ │ │ │asistată de │
│ │ │ │ │ │calculator │
│ │ │ │ │ │(imprimante │
│ │ │ │ │ │normale şi │
│ │ │ │ │ │grafice, │
│ │ │ │ │ │copiator) │
└───────┴─────────────┴───────────┴──────────────────┴──────────┴────────────┘


    Tabelul nr. 10

┌───────┬─────────────┬────────────┬──────────────────┬───────────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, dispozitive│măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │ │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │- megohmetre de│ │
│ │ │ │ │1.000 V, 2.500 │ │
│ │ │ │- dispozitive şi │V; │ │
│ │ │ │scule pentru │- multimetru │ │
│ │ │ │montat │universal │ │
│ │ │ │accesorii ale │digital sau │ │
│ │ │ │LES (de exemplu: │analogic cl. │ │
│ │ │ │trusă manşonar, │1,5; │ │
│ │ │ │raşchetă, presă cu│- indicatoare │ │
│ │ │ │bacuri, butelie cu│de tensiune │ │
│ │ │ │Brener, unelte de │pentru 0,4-20 │ │
│ │ │ │săpat, lanternă cu│kV; │ │
│ │ │ │acumulatori, │- aparat pentru│ │
│ │ │ │aparat indicator │măsurarea │ │
│ │ │ │prezenţă tensiune │rezistenţei │ │
│ │ │ │etc.); │prizelor de │ │
│ │ │ │- dispozitive şi │pământ; │ │
│ │ │- macara; │scule pentru │- aparate sau │ │
│ │- spaţiu │- │montat │trusă pentru │ │
│ │destinat │autotelescop│accesorii LEA (de │măsurarea │ │
│ │serviciilor │/ │exemplu: presă │rezistenţei │ │
│ │funcţionale/ │platformă │pentru papuci, │de contact; │ │
│ │puncte de │ridicătoare │trusă de chei │- binoclu de │ │
│ │lucru; │cu braţ │tubulare şi fixe, │câmp; │ │
│ │- atelier/ │(PRB); │izolate, │rulete, │ │
│ │ateliere; │- mijloace │cremalieră, tendon│şublere. │ │
│ │- magazii/ │de │sau palan, │Pentru staţii │ │
│C2A │depozite │transport │dinamometru etc.);│de medie │_ │
│ │(pentru │pentru │- dispozitiv │tensiune şi │ │
│ │scule, │persoane, │pentru măsurarea │partea │ │
│ │dispozitive, │materiale │săgeţii │electrică de │ │
│ │aparate de │şi │conductoarelor │medie tensiune │ │
│ │măsurare, │echipamente;│LEA; │a staţiilor de │ │
│ │materiale, │- utilaje │- scurtcircuitoare│înaltă │ │
│ │utilaje, │speciale │mobile, minimum │tensiune: │ │
│ │echipamente │pentru săpat│2 seturi; truse de│- megohmetru │ │
│ │etc.) │sau forat │scule │5000 V; │ │
│ │ │ │(electrician, │- punte │ │
│ │ │ │mecanic); │Wheatstone, │ │
│ │ │ │- aparat de sudare│punte Thomson │ │
│ │ │ │autogenă; │sau echivalente│ │
│ │ │ │- unelte │pentru măsurat │ │
│ │ │ │portabile; │tangenta │ │
│ │ │ │- teodolit (pentru│unghiului de │ │
│ │ │ │cazul în care │pierderi │ │
│ │ │ │responsabilităţile│dielectrice cu │ │
│ │ │ │în domeniul │generare │ │
│ │ │ │cadastrului/ │tensiuni până │ │
│ │ │ │topografiei sunt │la 10.000 V; │ │
│ │ │ │asigurate de un │- sursă pentru │ │
│ │ │ │angajat al │generarea unui │ │
│ │ │ │solicitantului) │curent primar │ │
│ │ │ │ │(transformator,│ │
│ │ │ │ │grup │ │
│ │ │ │ │electrogen) │ │
└───────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┴───────────────┴────────┘


    Tabelul nr. 11

┌───────┬─────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de│ │
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, dispozitive│măsură, │Elemente de │
│atestat│netehnologice│ │ │încercare,│birotică │
│ │ │ │ │verificare│ │
├───────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │- │
│ │ │ │ │ │configuraţii │
│ │ │ │ │ │PC si │
│ │ │ │ │ │programe │
│ │ │ │ │ │profesionale │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │calcule │
│ │ │ │ │ │electrice, │
│ │ │ │ │ │mecanice si │
│ │ │ │- teodolit, miră, │ │economico- │
│ │- spaţii │ │jaloane, rulete │ │financiare, │
│ │destinate │- mijloace │(pentru cazul în │ │în domeniul │
│ │serviciilor │de │care │ │reţelelor │
│ │funcţionale │transport │responsabilităţile│ │electrice de │
│C1B │şi │pentru │în domeniul │- │0,4-400 kV; │
│ │activitătilor│persoane si│cadastrului/ │ │- echipamente│
│ │de │echipamente│topografiei sunt │ │specifice │
│ │proiectare │topografice│asigurate de │ │activităţii │
│ │ │ │angajaţii │ │de proiectare│
│ │ │ │solicitantului) │ │asistată de │
│ │ │ │ │ │calculator │
│ │ │ │ │ │(imprimante │
│ │ │ │ │ │normale si │
│ │ │ │ │ │grafice, │
│ │ │ │ │ │plotter, │
│ │ │ │ │ │copiator sau │
│ │ │ │ │ │alte mijloace│
│ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │multiplicare)│
└───────┴─────────────┴───────────┴──────────────────┴──────────┴─────────────┘


    Tabelul nr. 12

┌───────┬─────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, dispozitive│măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │ │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │- dispozitive şi │ │ │
│ │ │ │scule pentru │ │ │
│ │ │ │montat accesorii │ │ │
│ │ │ │ale LES (de │- megohmetre de │ │
│ │ │ │exemplu: trusă │1.000 V, 2.500 V;│ │
│ │ │ │manşonar, │- multimetru │ │
│ │ │ │raşchetă, │universal digital│ │
│ │ │ │presă cu bacuri, │sau analogic cl. │ │
│ │ │ │butelie cu │1,5; │ │
│ │ │ │Brener, unelte de │- │ │
│ │ │ │săpat, lanternă cu│autotransformator│ │
│ │ │ │acumulatori, │230/250 V,8A; │ │
│ │ │ │apparat indicator │- trusă de │ │
│ │ │ │prezenţă │curent-tensiune; │ │
│ │ │ │tensiune); │- indicatoare de │ │
│ │ │ │- dispositive şi │tensiune pentru │ │
│ │ │ │scule pentru │0,4-400 kV; │ │
│ │ │ │montat accesorii │- aparat pentru │ │
│ │ │ │LEA (presă pentru │măsurarea │ │
│ │- spaţiu │ │papuci, trusă de │rezistenţei │ │
│ │destinat │- macara; │chei tubulare şi │prizelor de │ │
│ │serviciilor │- autotelescop│fixe, izolate, │pământ; │ │
│ │funcţionale/ │/ │cremalieră, tendon│- aparate sau │ │
│ │puncte de │platformă │sau palan, │trusă pentru │ │
│ │lucru; │ridicătoare cu│dinamometru etc.);│măsurarea │ │
│ │- atelier/ │braţ (PRB); │- dispozitiv │rezistenţei de │ │
│ │ateliere; │- │pentru măsurarea │contact; │ │
│ │- laborator │autolaborator │săgeţii │- binoclu de │ │
│ │măsurători/ │PRAM │conductoarelor │câmp; │ │
│ │încercări │- utilaje │LEA; │- rulete, │ │
│C2B │electrice; │speciale │- unelte │şublere. │- │
│ │- magazii/ │pentru săpat │portabile; │Pentru staţii de │ │
│ │depozite │sau forat; │- prese papuci; │medie tensiune şi│ │
│ │(pentru │- │- scurtcircuitoare│110kV şi partea │ │
│ │scule, │motocompresor;│mobile, minimum 2 │electrică de │ │
│ │dispositive, │- mijloace de │seturi; │medie tensiune a │ │
│ │aparate de │transport │- truse de scule │staţiilor cu │ │
│ │măsurare, │pentru │(electrician, │tensiuni nominale│ │
│ │materiale, │personae, │mecanic); │mai mari sau │ │
│ │utilaje, │materiale şi │- apparat de │egale cu 110kV │ │
│ │echipamente │echipamente │sudare autogenă; │megohmetru 5000 │ │
│ │etc.) │ │- dispozitiv mobil│V; │ │
│ │ │ │pentru ridicare │- punte │ │
│ │ │ │stâlpi metalici; │Wheatstone, punte│ │
│ │ │ │- maşină de │Thomson sau │ │
│ │ │ │frânat; │echivalente │ │
│ │ │ │- maşină de tras; │pentru măsurat │ │
│ │ │ │- cărucior de │tangenta │ │
│ │ │ │derulat cu frâna; │unghiului de │ │
│ │ │ │- presă mecanică │pierderi │ │
│ │ │ │pentru clemele de │dielectrice cu │ │
│ │ │ │înnădire; │generare tensiuni│ │
│ │ │ │- teodolit, │până la 10.000 V;│ │
│ │ │ │(pentru cazul în │- sursă pentru │ │
│ │ │ │care │generarea unui │ │
│ │ │ │responsabilităţile│curent primar │ │
│ │ │ │în domeniul │(transformator, │ │
│ │ │ │cadastrului/ │grup electrogen) │ │
│ │ │ │topografiei sunt │ │ │
│ │ │ │asigurate de │ │ │
│ │ │ │angajaţii │ │ │
│ │ │ │solicitantului) │ │ │
└───────┴─────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────┘


    Tabelul nr. 13

┌───────┬─────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de│ │
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │Elemente de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare,│birotică │
│ │ │ │ │verificare│ │
├───────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │-configuraţii│
│ │ │ │ │ │PC şi │
│ │ │ │ │ │programe │
│ │ │ │ │ │profesionale │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │calcule │
│ │ │ │ │ │electrice, │
│ │ │ │ │ │mecanice şi │
│ │ │ │ │ │economico- │
│ │ │ │- teodolit, miră, │ │financiare, │
│ │ │ │jaloane, rulete │ │în domeniul │
│ │- spaţii │- mijloace │(pentru cazul în │ │reţelelor │
│ │destinate │de │care │ │electrice │
│ │serviciilor │transport │responsabilităţile│ │de 0,4-400 │
│D1 │funcţionale │pentru │În domeniul │- │kV; │
│ │şi │persoane si│cadastrului/ │ │-echipamente │
│ │activităţilor│echipamente│topografiei sunt │ │specifice │
│ │de proiectare│topografice│asigurate de │ │activităţii │
│ │ │ │angajaţii │ │de proiectare│
│ │ │ │solicitantului) │ │asistată de │
│ │ │ │ │ │calculator │
│ │ │ │ │ │(imprimante │
│ │ │ │ │ │normale si │
│ │ │ │ │ │grafice, │
│ │ │ │ │ │plotter, │
│ │ │ │ │ │copiator sau │
│ │ │ │ │ │alte mijloace│
│ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │multiplicare)│
└───────┴─────────────┴───────────┴──────────────────┴──────────┴─────────────┘


    Tabelul nr. 14

┌───────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────┐
│Tip │Spaţii │ │Scule, │Aparate de măsură,│Elemente│
│atestat│tehnologice/ │Utilaje │dispozitive │încercare, │de │
│ │netehnologice│ │ │verificare │birotică│
├───────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┤
│ │ │ │-dispozitive si │ │ │
│ │ │ │scule pentru │ │ │
│ │ │ │montat accesorii │ │ │
│ │ │ │ale LES (de │ │ │
│ │ │ │exemplu: trusă │ │ │
│ │ │ │manşonar, │ │ │
│ │ │ │raşchetă, presă cu│ │ │
│ │ │ │bacuri, butelie cu│ │ │
│ │ │ │Brener, unelte de │ │ │
│ │ │ │săpat, lanternă cu│ │ │
│ │ │ │acumulatori, │ │ │
│ │ │ │aparat indicator │ │ │
│ │ │ │prezenţă │ │ │
│ │ │ │tensiune); │ │ │
│ │ │ │-dispozitive si │ │ │
│ │ │ │scule pentru │ │ │
│ │ │ │montat accesorii │ │ │
│ │ │ │LEA (presă pentru │ │ │
│ │ │ │papuci, trusă de │ │ │
│ │- spaţiu │ │chei tubulare şi │-megohmetre de │ │
│ │destinat │ │fixe, izolate, │1.000 V, 2.500 V; │ │
│ │serviciilor │-macara; │cremalieră, │-multimetru │ │
│ │funcţionale/ │-autotelescop/ │tendon sau palan, │universal digital │ │
│ │puncte de │platformă │dinamometru │sau analogic │ │
│ │lucru; │ridicătoare cu │etc.); │cl. 1,5; │ │
│ │- atelier/ │braţ │- dispozitiv │-autotransformator│ │
│ │ateliere; │(PRB); │pentru │230/250 V, 8A; │ │
│ │- laborator │-autolaborator │măsurarea săgeţii │-trusă de │ │
│ │măsurători/ │PRAM ; │conductoarelor │curent-tensiune; │ │
│ │încercări │-utilaje │LEA; │indicatoare de │ │
│D2 │electrice; │speciale pentru│- unelte │tensiune pentru │- │
│ │- magazii/ │săpat sau │portabile; │0,4-400 kV; │ │
│ │depozite │forat; │- prese papuci; │-aparat pentru │ │
│ │(pentru │-motocompresor;│- scurtcircuitoare│măsurarea │ │
│ │scule, │-mijloace de │mobile, minimum 2 │rezistenţei │ │
│ │dispozitive, │transport │seturi; │prizelor de │ │
│ │aparate de │pentru │- truse de scule │pământ; │ │
│ │măsurare, │persoane, │(electrician, │-aparate sau trusă│ │
│ │materiale, │materiale, │mecanic); │pentru măsurarea │ │
│ │utilaje, │echipamente │- aparat de sudare│rezistenţei │ │
│ │echipamente │ │autogenă; │de contact; │ │
│ │etc.) │ │- dispozitiv mobil│-binoclu de câmp; │ │
│ │ │ │de ridicare pentru│-rulete, şublere │ │
│ │ │ │Stâlpi metalici; │ │ │
│ │ │ │- maşină de │ │ │
│ │ │ │frânat; │ │ │
│ │ │ │- maşină de tras; │ │ │
│ │ │ │- cărucior de │ │ │
│ │ │ │derulat cu frână; │ │ │
│ │ │ │- presă mecanică │ │ │
│ │ │ │pentru clemele de │ │ │
│ │ │ │înnădire; │ │ │
│ │ │ │- teodolit (pentru│ │ │
│ │ │ │cazul în care │ │ │
│ │ │ │responsabilităţile│ │ │
│ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │cadastrului/ │ │ │
│ │ │ │topografiei sunt │ │ │
│ │ │ │asigurate de un │ │ │
│ │ │ │angajat al │ │ │
│ │ │ │solicitantului) │ │ │
└───────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────┘


    Tabelul nr. 15

┌───────┬─────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de│ │
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, dispozitive│măsură, │Elemente │
│atestat│netehnologice│ │ │încercare,│de birotică │
│ │ │ │ │verificare│ │
├───────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │- configuraţii PC si │
│ │ │ │ │ │programe profesionale│
│ │ │ │ │ │pentru calcule │
│ │ │ │ │ │electrice, mecanice │
│ │ │ │- teodolit, miră, │ │si │
│ │ │ │jaloane, rulete │ │economico-financiare,│
│ │- spaţii │- mijloace │(pentru cazul în │ │în domeniul reţelelor│
│ │destinate │de │care │ │electrice cu tensiuni│
│ │serviciilor │transport │responsabilităţile│ │nominale │
│E1 │funcţionale │pentru │în domeniul │- │0,4-400 kV; │
│ │si │persoane si│cadastrului/ │ │- echipamente │
│ │activităţilor│echipamente│topografiei sunt │ │specifice activităţii│
│ │de │topografice│asigurate de │ │de proiectare │
│ │proiectare │ │angajaţii │ │asistată de │
│ │ │ │solicitantului) │ │calculator │
│ │ │ │ │ │(imprimante normale │
│ │ │ │ │ │si grafice, plotter, │
│ │ │ │ │ │copiator, alte │
│ │ │ │ │ │mijloace de │
│ │ │ │ │ │multiplicare) │
└───────┴─────────────┴───────────┴──────────────────┴──────────┴─────────────────────┘


    Tabelul nr. 16

┌───────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │- megohmetre de │ │
│ │ │ │ │1.000 V, │ │
│ │ │ │ │2.500 V, 5.000 V;│ │
│ │ │ │ │- instalaţie │ │
│ │ │ │ │pentru măsurat │ │
│ │ │ │ │curenţi de fugă, │ │
│ │ │ │ │la tensiunea de │ │
│ │ │ │ │50 kV cc; │ │
│ │ │ │ │- trusă pentru │ │
│ │ │ │ │măsurat căderea │ │
│ │ │ │ │de tensiune, cu │ │
│ │ │ │- dispozitive si│In = 100 A cc; │ │
│ │ │ │scule pentru │- multimetru │ │
│ │ │ │montat accesorii│universal digital│ │
│ │ │ │pentru bare │sau analogic; │ │
│ │ │- macara; │(rulete, │- │ │
│ │ │- autotelescop/│şublere, │autotransformator│ │
│ │- spaţiu │platformă │micrometre │230/250 │ │
│ │destinat │ridicătoare cu │interior/ │V,8A; │ │
│ │serviciilor │braţ (PRB); │exterior, │- sursă pentru │ │
│ │funcţionale/ │- trailer │dispozitive │generarea unui │ │
│ │puncte de │pentru │pentru scos │curent primar │ │
│ │lucru; │înlocuire │contactul fix/ │(transformator, │ │
│ │- atelier/ │aparataj; │mobil, │grup electrogen);│ │
│ │ateliere; │- autolaborator│truse de pile │- punte │ │
│ │- laborator │PRAM │normale │Wheatstone, punte│ │
│ │măsurări/ │- instalaţie │si de │Thomson sau │ │
│ │încercări │pentru │ceasornicărie, │echivalente │ │
│E2 │electrice; │recondiţionarea│materiale │pentru măsurat │- │
│ │- magazii/ │uleiului │specifice de │tangenta │ │
│ │depozite │electroizolant;│securitate a │unghiului de │ │
│ │(pentru │- utilaje │muncii de │pierderi │ │
│ │scule, │speciale │lucru la IT │dielectrice cu │ │
│ │dispozitive, │de săpat sau │etc.); │generare │ │
│ │aparate de │forat; │- prese papuci; │tensiuni până la │ │
│ │măsurare, │- motocom │- │10000 V; │ │
│ │materiale, │presor; │scurtcircuitoare│- trusă de │ │
│ │utilaje, │- mijloace de │mobile, minimum │curent-tensiune; │ │
│ │echipamente │transport │2 seturi; │- trusă minut sau│ │
│ │etc.) │pentru │- truse de scule│echivalent │ │
│ │ │persoane, │(electrician, │pentru măsurarea │ │
│ │ │materiale │mecanic); │timpilor de │ │
│ │ │si echipamente │- aparat de │comutaţie; │ │
│ │ │ │sudură autogenă;│- aparat de │ │
│ │ │ │- unelte │polaritate; │ │
│ │ │ │portabile │- indicatoare de │ │
│ │ │ │ │tensiune │ │
│ │ │ │ │pentru 0,4-400 │ │
│ │ │ │ │kV; │ │
│ │ │ │ │- aparat pentru │ │
│ │ │ │ │măsurarea │ │
│ │ │ │ │rezistenţei la │ │
│ │ │ │ │prizele de │ │
│ │ │ │ │pământ; │ │
│ │ │ │ │- aparat pentru │ │
│ │ │ │ │măsurarea │ │
│ │ │ │ │rezistentei de │ │
│ │ │ │ │contact │ │
└───────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────┘


    Tabelul nr. 17

┌───────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────┐
│ │Spaţii │ │ │Aparate de │Elemente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │Scule, │măsură, │de │
│atestat│netehnologice│ │dispozitive │încercare, │birotică│
│ │ │ │ │verificare │ │
├───────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Aparate de │ │
│ │ │ │ │măsurare, │ │
│ │ │ │ │încercare, │ │
│ │ │ │ │verificare: │ │
│ │ │ │ │-megohmetre de │ │
│ │ │ │ │1.000 V, 2.500 │ │
│ │ │ │ │V, 5.000 V; │ │
│ │ │ │ │-instalaţie │ │
│ │ │ │ │pentru măsurat │ │
│ │ │ │ │curenţi de fugă,│ │
│ │ │ │ │la tensiunea de │ │
│ │ │ │ │50 kV cc; │ │
│ │ │ │- dispozitive │-trusă pentru │ │
│ │ │ │si scule │măsurat căderea │ │
│ │ │ │pentru montat │de tensiune, cu │ │
│ │ │ │accesorii │In = 100 A cc; │ │
│ │ │ │pentru bare │-multimetru │ │
│ │ │ │(rulete, │universal sau │ │
│ │-spaţiu │ │şublere, │analogic; │ │
│ │destinat │ │micrometre │- sursă pentru │ │
│ │serviciilor │ │interior / │generarea unui │ │
│ │funcţionale/ │ │exterior, │curent primar │ │
│ │puncte de │ │dispozitive │(transformator, │ │
│ │lucru; │ │pentru │grup │ │
│ │-atelier/ │-autolaborator│scos contactul│electrogen); │ │
│ │ateliere; │PRAM; │fix/mobil, │- punte │ │
│ │-magazii/ │-mijloace de │truse de pile │Wheatstone, │ │
│E2PA │depozite │transport │normale │punte │- │
│ │(pentru │pentru │si de │Thomson sau │ │
│ │scule, │persoane, │ceasornicărie,│echivalente │ │
│ │dispozitive, │materiale si │materiale │pentru măsurat │ │
│ │aparate de │echipamente │specifice de │tangenta │ │
│ │măsurare, │ │securitate a │unghiului de │ │
│ │materiale, │ │muncii de │pierderi │ │
│ │utilaje, │ │lucru la JT si│dielectrice cu │ │
│ │echipamente, │ │MT etc.); │generare │ │
│ │etc.) │ │- prese │tensiuni până la│ │
│ │ │ │papuci; │10.000 V; │ │
│ │ │ │- truse de │- trusă de │ │
│ │ │ │scule │curent-tensiune;│ │
│ │ │ │(electrician, │- trusă minut │ │
│ │ │ │mecanic); │sau echivalent │ │
│ │ │ │- unelte │pentru măsurarea│ │
│ │ │ │portabile │timpilor de │ │
│ │ │ │ │comutaţie; │ │
│ │ │ │ │- aparat de │ │
│ │ │ │ │polaritate; │ │
│ │ │ │ │- aparat pentru │ │
│ │ │ │ │măsurarea │ │
│ │ │ │ │rezistenţei la │ │
│ │ │ │ │prizele de │ │
│ │ │ │ │pământ; │ │
│ │ │ │ │- aparat pentru │ │
│ │ │ │ │măsurarea │ │
│ │ │ │ │rezistenţei de │ │
│ │ │ │ │contact │ │
└───────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────┘


    ANEXA 7

    la regulament
    Lista structurii de personal alocat activităţilor supuse atestării - model -

┌────┬─────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Nr./Dată │Durată │ │
│ │ │ │ │contract │contract │Gradul şi │
│ │ │Pregătirea │Funcţia în │individual│individual│tipul │
│Nr. │Numele şi│profesională│cadrul │de muncă │de muncă/ │legitimaţiei│
│crt.│prenumele│^1) │operatorului│sau │contract │de │
│ │ │ │economic │contract │prestări │electrician │
│ │ │ │ │prestări │servicii^ │autorizat │
│ │ │ │ │servicii │2) │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    ^1) Se vor include informaţii privind calificarea profesională (de exemplu, inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc.), precum şi specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de exemplu, energetică, electroenergetică, electrotehnică, electromecanică etc.).
    ^2) Se vor preciza perioada pe care este încheiat contractul individual de muncă/contractul de prestări servicii (perioadă determinată sau nedeterminată), precum şi durata muncii (timp parţial sau integral), după caz.
    Data ................... Numele şi prenumele .................................................
    reprezentantului legal al ....................(numele operatorului economic solicitant de atestat)..................
    Semnătura ................................

    ANEXA 8

    la regulament
    LISTA
    personalului minim ce trebuie asigurat pe durata de valabilitate a fiecărui tip de atestat

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Numărul de electricieni │
│Tipul de │autorizaţi gradul │
│atestat ├───┬───┬─────┬─────┬───┬───┤
│ │IIA│IIB│IIIA │IIIB │IVA│IVB│
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│A │ │ │ │1 │ │1 │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│A1 │ │2 │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│A2 │ │1 │ │1 │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│A3 │ │1 │ │1 │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│B │1 │1 │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│Bp │2 │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│Be │ │2 │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│Bi │ │2 │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│C1A │ │ │2 │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│C1B │ │ │ │ │2 │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│C2A │ │ │ │2 │ │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│C2B │ │ │ │ │ │2 │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│D1 │ │ │ │ │2 │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│D2 │ │ │ │ │ │2 │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│E1 │ │ │ │ │2 │ │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│E2 │ │ │ │ │ │2 │
├──────────┼───┼───┼─────┼─────┼───┼───┤
│E2PA │ │ │ │1 │ │1 │
└──────────┴───┴───┴─────┴─────┴───┴───┘    ANEXA 9

    la regulament
    Model de declaraţie pe propria răspundere privind respectarea obligaţiilor în calitate de titular de atestat/decizie de confirmare
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ......................., cod numeric personal .................., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ............, eliberat de ............... la data de ..............., în calitate de ................................................................................, reprezentant legal al
                                                                                                                     (administrator/director general etc.)
    operatorului economic ........................, cu sediul în localitatea ..............................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ..............................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ............, având codul unic de înregistrare nr. ..........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    1. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat/deciziei de confirmare emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) îmi asum, în numele şi pe seama titularului, că va fi menţinută cel puţin dotarea tehnico-materială minimă prevăzută în anexa nr. 6 la Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021, sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE.
    2. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat/deciziei de confirmare emise de ANRE îmi asum, în numele şi pe seama titularului, că va fi asigurată cel puţin structura de personal autorizat prevăzută de art. 14 alin. (1) lit. d) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021, sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE.
    3. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat/deciziei de confirmare emise de ANRE îmi asum, în numele şi pe seama titularului, să respect Condiţiile-cadru de valabilitate asociate atestatului/Condiţiile-cadru de valabilitate aplicabile tipului de atestat pentru care solicit echivalarea competenţelor şi să notific ANRE orice modificare ce ar putea să afecteze respectarea acestora.
    4. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat/deciziei de confirmare emise de ANRE îmi asum, în numele şi pe seama titularului, că acesta va respecta toate normele, reglementările şi prevederile legale incidente în ceea ce priveşte lucrările realizate şi serviciile prestate, precum şi că acesta va realiza lucrări de instalaţii electrice doar în limitele prevederilor legale în vigoare.
    5. La data prezentei, operatorul economic, în numele şi pe seama căruia semnez această declaraţie, nu se află în procedura falimentului.
    6. La data prezentei, operatorului economic, în numele şi pe seama căruia semnez această declaraţie, nu i-a fost retras un atestat/document similar în ultimii 5 ani anterior înregistrării cererii.
    NOTĂ:
    Datele din această declaraţie vor fi completate, în funcţie de tipul de solicitare (cerere de atestare sau cerere de confirmare a operatorilor economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România).

    Data ....................................
    Semnătura reprezentantului legal
    ....................................................

    ANEXA 10

    la regulament
    DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
    Subsemnatul(a), .........................................................., cu domiciliul în ..........................................................................., CNP ........................................., sunt de acord ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, să colecteze şi să prelucreze datele mele cu caracter personal.
    Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior, printr-o notificare către ANRE.
    Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@anre.ro sau printr-o cerere scrisă la Registratura ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menţionate în formularul GDPR. În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de protecţia datelor de către ANRE în general, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi ofiţerul desemnat de ANRE pentru protecţia datelor la adresa de e-mail: dpo@anre.ro.
    Vă rugăm, marcaţi cu [x] modalitatea prin care doriţi să fiţi contactat în scopul furnizării de informaţii de către ANRE:
    [ ] E-mail
    [ ] Telefon
    [ ] *Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR.
    *Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuţă este bifată cu X.
    Data completării:
    Semnătura:

    ANEXA 11

    la regulament
    CERERE DE CONFIRMARE
    a dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare,
    executare şi verificare instalaţii electrice în România
     - model -
    Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE
    Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul, ......................, posesor al actului de identitate/paşaportului seria ...... nr. ................, eliberat de ............ la data ............, în calitate de ..............................................................................................................................., reprezentant legal al
                                                                                        (administrator/director general etc.)
    operatorului economic ..........................., cu sediul social în statul .....................................................................................................,
                                                                                                                              (membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia)
    adresa (completă a sediului social) ................., solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, în limitele competenţelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate: ...........................................................................................................................................
                                                                                                             (Se vor menţiona tipurile de atestate corespunzătoare.)
    Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.
    Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:
    – este înmatriculat în registrului comerţului cu nr. ............;
    – are codul de înregistrare fiscală nr. ............... şi
    – contul nr. ................... deschis la Banca ........................................................................................................................... .
                                                                                                                  (denumirea/localizarea băncii unde este deschis contul)
    În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ..........., nr. de fax .........., nr. telefon mobil ......., adresa de e-mail ........................... sau prin împuternicit: ............, la nr. telefon fix ................., nr. de fax ........., nr. telefon mobil .........., adresa de e-mail .............................................................................................................. .
                            (Se anexează împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii.)
    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.
    Data..................
    Semnătura reprezentantului legal
    .......................................................

    ANEXA 12

    la regulament
    CONŢINUTUL-CADRU AL UNUI ATESTAT
    (faţă)
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE
    În conformitate cu Decizia ANRE nr. .........(data deciziei: ZZ. LL.AAAA) .......... se acordă ...............(denumirea solicitantului)...........,
    cu sediul în.............(sediul solicitantului)........., înregistrat în registrului comerţului cu nr. ....(sediul solicitantului) (numărul de înregistrare al solicitantului) ..................,
    având codul unic de înregistrare nr. .................(CUI nr. ...).........,
    ATESTATUL Nr. .........../....................
                                                                                                                     (data acordării: ZZ. LL.AAAA)
    de tip ..............................[tip atestat conform art. 9 alin. (1) din regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021]..........................
    pentru ......................................[descrierea de la art. 9 alin. (1) din regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021]..........................
    Condiţii de valabilitate asociate atestatului:
    1. Valabilitatea atestatului este condiţionată de vizarea acestuia în condiţiile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021.
    2. Titularul atestatului are drepturile şi trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în condiţiile-cadru de valabilitate asociate atestatului ............................................, prevăzute în anexa nr. .................. la Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021, precum şi în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE..
    3. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul prezentului atestat a obligaţiilor impuse de lege sau de reglementările aprobate de ANRE în desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul atestatului nu atrage/atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilităţi de la aceştia către ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.
    Data emiterii............................
                            (ZZ. LL.AAAA)
    Preşedinte,
    .................................
    (verso)

┌──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Loc │Loc │Loc │Loc │Loc │
│ştampilă │ştampilă │ştampilă │ştampilă │ştampilă │
│ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │
│Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │
│..........................│..........................│..........................│..........................│..........................│
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │
│de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │
│.................... │.................... │.................... │.................... │.................... │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Loc │Loc │Loc │Loc │Loc │
│ştampilă │ştampilă │ştampilă │ştampilă │ştampilă │
│ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │
│Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │
│..........................│..........................│..........................│..........................│..........................│
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │
│de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │
│.................... │.................... │.................... │.................... │.................... │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016