Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 15 aprilie 2022  privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 15 aprilie 2022 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 422 din 2 mai 2022
──────────
    Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 441 din 15 aprilie 2022, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 422 din 2 mai 2022.
──────────
    În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 25-32^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament are ca scop stabilirea procedurilor cu privire la monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis acordate în România.

    ART. 2
    Activitatea de monitorizare presupune colectarea, procesarea, verificarea datelor şi a informaţiilor trimise de furnizori sau de beneficiari, după caz, propunerea de măsuri pentru respectarea legalităţii, transmiterea Comisiei Europene a rapoartelor privind ajutoarele de stat sau de minimis acordate în România. Activitatea de monitorizare are ca obiectiv îndeplinirea obligaţiilor în domeniul ajutorului de stat asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014, monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate se realizează, pentru fiecare măsură în parte, de către furnizorul/ administratorul măsurii, după caz.
    (2) Potrivit prevederilor art. 26 din OUG nr. 77/2014, Consiliul Concurenţei monitorizează la nivel naţional ajutoarele de stat şi de minimis în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori.
    (3) În cadrul procesului de monitorizare, Consiliul Concurenţei:
    a) primeşte informaţii, date şi documente de la furnizorii de ajutor de stat şi de minimis privind acordarea şi plata de ajutoare de stat şi de minimis şi, pe baza acestora, întocmeşte inventarul ajutoarelor de stat şi de minimis şi rapoartele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene;
    b) poate solicita date şi informaţii de la furnizor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis;
    c) poate realiza acţiuni de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, împreună cu reprezentanţii furnizorului, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    d) poate solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat;
    e) informează Guvernul privind aspectele constatate, măsurile dispuse şi motivaţia furnizorului referitoare la neimplementarea măsurilor de remediere;
    f) emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis, în condiţiile în care furnizorul nu a implementat măsura dispusă în acest sens de către Consiliul Concurenţei;
    g) elaborează rapoartele şi raportările necesare îndeplinirii obligaţiilor României de stat membru al Uniunii Europene şi orice alte rapoarte şi studii în domeniul ajutorului de stat/de minimis, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a Registrului ajutoarelor de stat REGAS, a datelor şi informaţiilor transmise de furnizori/administratori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informaţii ale Consiliului Concurenţei către furnizori/ administratori şi beneficiari;
    h) transmite Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, rapoartele, răspunsurile, explicaţiile, documentele şi orice alte informaţii solicitate de aceasta în cadrul procedurilor europene din domeniul ajutorului de stat;
    i) organizează şi acordă asistenţă din partea României în cazurile prevăzute la art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


    CAP. II
    Decizii de recuperare emise de către furnizori
    ART. 4
    (1) În cadrul procesului de monitorizare, furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate, în cazul în care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate, precum şi în cazul în care a fost acordat un ajutor ilegal fără îndeplinirea condiţiilor de compatibilitate prevăzute în legislaţia europeană aplicabilă. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.
    (2) Deciziile de stopare sau de recuperare se comunică beneficiarilor în vederea rambursării voluntare.
    (3) În cazul în care furnizorii/administratorii nu au organe proprii de executare, deciziile prevăzute la alin. (1) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de stat sau de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul deciziilor pentru care este aplicabilă procedura prevăzută la alin. (3), furnizorii/administratorii calculează valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de stat sau de minimis inclusiv şi data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării integrale a sumelor datorate de către beneficiar.

    ART. 5
    (1) Beneficiarul care face obiectul deciziilor prevăzute la art. 4 alin. (1) are obligaţia de a rambursa suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat sau de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de furnizor/administrator, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei a fost suspendată.
    (2) Ajutorul de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.
    (3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.

    ART. 6
    (1) Furnizorii au obligaţia transmiterii Consiliului Concurenţei a unei informări, în termen de 5 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti pronunţate de instanţele naţionale privind măsurile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.
    (2) Furnizorii au obligaţia transmiterii Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis.
    (3) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1), cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de legislaţia europeană.

    CAP. III
    Controlul ajutoarelor de stat realizat de către Consiliul Concurenţei
    ART. 7
    (1) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis sau au fost identificate măsuri care pot reprezenta ajutoare de stat sau de minimis ce au fost instituite fără respectarea procedurilor prevăzute de OUG nr. 77/2014.
    (2) În urma analizei datelor şi informaţiilor transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate solicita acestuia, printr-un raport, să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat şi de minimis. Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului, obiecţii care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie.
    (3) În situaţia în care datele şi informaţiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţii furnizorului.

    ART. 8
    (1) Controlul la faţa locului se realizează în baza unui ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    (2) În vederea emiterii ordinului prevăzut la alin. (1), direcţia/direcţiile cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat din cadrul Consiliului Concurenţei elaborează o notă de informare privind situaţia identificată, care determină necesitatea derulării unei acţiuni de control la întreprinderea beneficiară, care este supusă aprobării Plenului Consiliului Concurenţei.
    (3) Ordinul prevăzut la alin. (1) va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    a) baza legală pentru emiterea ordinului;
    b) beneficiarul/beneficiarii ajutorului de stat sau de minimis vizaţi de control;
    c) locaţia/locaţiile unde se va desfăşura controlul;
    d) perioada şi intervalul orar în care se va desfăşura controlul;
    e) componenţa echipei de control a Consiliului Concurenţei;
    f) instituţia care are calitatea de furnizor de ajutor de stat în cazul măsurilor ce fac obiectul controlului;
    g) măsura de ajutor de stat sau de minimis vizată de control;
    h) tipurile de informaţii pentru care se vor întreprinde demersuri pentru a fi obţinute în cadrul controlului, inclusiv tipul de suport al informaţiilor, letric sau electronic;
    i) posibilitatea de a solicita beneficiarului prezentarea unor informaţii prin intermediul unor declaraţii scrise ale reprezentanţilor acestuia.

    (4) Consiliul Concurenţei va înştiinţa furnizorul asupra iniţiativei sale de a realiza controlul la faţa locului, indicând obiectivul acestuia, perioada şi locaţia controlului, baza legală aplicabilă, inclusiv obligaţia sa de a însoţi echipa de control a Consiliului Concurenţei, fiindu-i transmisă şi o copie a ordinului de control. Furnizorul are obligaţia de a asigura buna desfăşurare a controlului la faţa locului, inclusiv prin înştiinţarea prealabilă a beneficiarului asupra controlului respectiv.
    (5) Dacă furnizorul pune la dispoziţie sau declară că va furniza într-un termen rezonabil informaţii relevante privind obiectul controlului sau refuză participarea la control sau propune altă perioadă, locaţie, alt beneficiar, se va relua procedura prevăzută la alin. (2)-(4), o singură dată, înainte de desfăşurarea controlului.
    (6) Orice acţiune, inacţiune sau măsură întreprinsă de furnizor, care ar determina reluarea procedurii prevăzute la alin. (2)-(4) mai mult de o singură dată, potrivit alin. (5), echivalează cu nerespectarea obligaţiei legale a furnizorului prevăzute de art. 26 alin. (3) din OUG nr. 77/2014.

    ART. 9
    (1) Controlul se va realiza în limitele stabilite de ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei şi cu evidenţierea controlului în registrul unic de control, potrivit prevederilor Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control.
    (2) Cu ocazia controlului se vor face demersuri pentru prelevarea tuturor informaţiilor stabilite prin ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    (3) La finalul controlului se va întocmi un proces-verbal care să cuprindă documentele şi/sau declaraţiile puse la dispoziţie de către beneficiar şi prelevate de către echipa de control a Consiliului Concurenţei. În procesul-verbal pot fi inserate şi alte constatări realizate de către echipa de control a Consiliului Concurenţei la faţa locului.
    (4) Procesul-verbal va fi semnat de către echipa de control a Consiliului Concurenţei, de către reprezentanţii furnizorului şi de către reprezentanţii întreprinderii controlate. Câte un exemplar al procesului-verbal va fi înmânat reprezentanţilor fiecărei entităţi semnatare.
    (5) Procesul-verbal va fi înregistrat în Registrul unic al beneficiarului, precum şi în Registrul de intrări al Consiliului Concurenţei.
    (6) Concluziile acţiunii de control, luând în considerare informaţiile existente la nivelul Consiliului Concurenţei, precum şi cele obţinute cu ocazia controlului la faţa locului, se consemnează de către Consiliul Concurenţei într-un raport prin care se va stabili că nu se confirmă dubiile privind nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis sau că se confirmă dubiile, caz în care se va consemna solicitarea adresată furnizorului de a întreprinde măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat.
    (7) Furnizorul poate formula, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului, obiecţii, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie.

    ART. 10
    (1) Raportul prevăzut la art. 7 alin. (2) şi art. 9 alin. (6), aprobat de către Plenul Consiliului Concurenţei, va conţine în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    a) baza legală pentru elaborarea raportului;
    b) actul normativ/administrativ prin care se implementează măsura de sprijin supusă analizei/controlului;
    c) furnizorul măsurii de sprijin supuse analizei/controlului;
    d) beneficiarul/beneficiarii măsurii de sprijin supuse analizei/controlului;
    e) descrierea măsurii de sprijin supuse analizei/controlului, respectiv obiectiv, instrument, durată, acoperire geografică, acoperirea sectorială etc.;
    f) caracterul de ajutor de stat al măsurii de sprijin supuse analizei/controlului şi modul de stabilire a acestuia, respectiv entitatea care a stabilit caracterul de ajutor de stat sau de minimis al măsurii, procedura juridică prin care s-a stabilit acest caracter etc.;
    g) dubiile Consiliului Concurenţei privind nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis sau privind instituirea măsurii fără respectarea procedurilor prevăzute de OUG nr. 77/2014;
    h) demersurile întreprinse privind măsura în cauză, realizate anterior elaborării raportului;
    i) concluziile analizei datelor existente la nivelul Consiliului Concurenţei şi a celor culese cu ocazia controlului la faţa locului, dacă este cazul;
    j) eventuale măsuri ce este necesar a fi întreprinse de furnizor pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat şi termenul-limită pentru implementarea acestora.

    (2) În cazul în care raportul aprobat de către Plenul Consiliului Concurenţei conţine măsuri ce este necesar a fi întreprinse de furnizor, pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat, Consiliul Concurenţei va înainta respectivul raport furnizorului, cu solicitarea de a implementa măsurile în cauză, în termenul indicat.
    (3) Eventualele obiecţii ale furnizorului faţă de raport, transmise în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia, vor fi analizate de către Plenul Consiliului Concurenţei, pe baza unui proiect de opinie, înaintat spre aprobare de către direcţia/direcţiile cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat din cadrul Consiliului Concurenţei.
    (4) Opinia aprobată de către Plenul Consiliului Concurenţei, conform alin. (3), ce conţine punctul de vedere al Consiliului Concurenţei referitor la obiecţiile furnizorului şi la necesitatea menţinerii măsurilor iniţiale ce trebuie întreprinse de către furnizor sau la necesitatea amendării/modificării respectivelor măsuri, va fi înaintată către furnizor.
    (5) În cazul în care opinia aprobată de către Plenul Consiliului Concurenţei stabileşte necesitatea menţinerii măsurilor iniţiale ce trebuie întreprinse de către furnizor, Consiliul Concurenţei va înainta respectiva opinie către furnizor şi va solicita ca autoritatea de concurenţă să fie informată, în ceea ce priveşte stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenţei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei Consiliului Concurenţei cu privire la obiecţiile furnizorului faţă de raport.
    (6) În cazul în care opinia aprobată de către Plenul Consiliului Concurenţei stabileşte necesitatea amendării/modificării măsurilor ce trebuie întreprinse de către furnizor, Consiliul Concurenţei va înainta respectiva opinie către furnizor, va informa asupra amendării măsurilor ce trebuie implementate şi va solicita ca autoritatea de concurenţă să fie informată, în ceea ce priveşte stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenţei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei Consiliului Concurenţei cu privire la obiecţiile furnizorului faţă de raport.

    ART. 11
    (1) În cazul în care furnizorul măsurilor de ajutor de stat sau de minimis acordate de autorităţile publice centrale sau de entităţi aflate în subordinea acestora nu implementează măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) sau la art. 9 alin. (6) şi nu îşi respectă obligaţia de a informa Consiliul Concurenţei în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii opiniei, potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6), cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de Consiliul Concurenţei sau nu transmite Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, o motivare a neimplementării măsurilor, Consiliul Concurenţei transmite Guvernului României o informare, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea respectivelor termene, cu privire la acest aspecte şi cu privire la motivaţia transmisă de furnizor.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (1), aprobată de Plenul Consiliului Concurenţei, va cuprinde în mod obligatoriu informaţii privitoare la următoarele aspecte:
    a) baza legală pentru iniţierea demersului Consiliului Concurenţei;
    b) descrierea contextului în care s-a realizat analiza;
    c) concluziile analizei datelor existente la nivelul Consiliului Concurenţei şi a celor culese cu ocazia controlului la faţa locului, dacă este cazul;
    d) măsurile ce este necesar a fi întreprinse de furnizor pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat;
    e) termenul-limită acordat furnizorului pentru implementarea măsurilor dispuse de către Consiliul Concurenţei;
    f) motivaţia transmisă de furnizor pentru neimplementarea măsurilor, după caz.


    CAP. IV
    Decizii de recuperare emise de către Consiliul Concurenţei
    ART. 12
    (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1), în condiţiile în care furnizorul nu a implementat măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2), respectiv la art. 10 alin. (1) sau (6), Consiliul Concurenţei poate emite decizii de stopare sau de recuperare a ajutoarelor de minimis.
    (2) Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
    (3) Deciziile de stopare se comunică furnizorilor în vederea sistării acordării ajutorului de minimis.
    (4) Deciziile de recuperare se comunică beneficiarilor în vederea rambursării voluntare.
    (5) Consiliul Concurenţei poate emite şi o decizie unică privind stoparea şi recuperarea unui ajutor de minimis.

    ART. 13
    (1) Deciziile de recuperare prevăzute la art. 12 alin. (1) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.
    (2) În cazul deciziilor prevăzute la art. 12 alin. (1), Consiliul Concurenţei calculează valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de minimis inclusiv şi data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale prevăzute la alin. (1) vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării integrale.

    ART. 14
    Deciziile Consiliului Concurenţei prevăzute la art. 12 alin. (1) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, conform art. 19 alin. (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    (1) Beneficiarul care face obiectul deciziilor prevăzute la art. 12 alin. (4) are obligaţia de a rambursa suma reprezentând echivalentul ajutorului de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de Consiliul Concurenţei, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei a fost suspendată potrivit cu reglementările naţionale în materie.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.
    (3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.

    ART. 16
    Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat sau de minimis până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 15 alin. (1), cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de legislaţia europeană.

    CAP. V
    Decizii de recuperare emise de către Comisia Europeană
    ART. 17
    (1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact între Comisia Europeană şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, potrivit dispoziţiilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.
    (2) Consiliul Concurenţei transmite furnizorului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat.
    (3) Furnizorii de ajutor de stat/Administratorii au obligaţia de a lua măsurile legale necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.
    (4) Beneficiarul unui ajutor de stat sau de minimis este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat sau de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, potrivit reglementărilor Uniunii Europene.

    ART. 18
    (1) Ajutorul de stat sau de minimis, care trebuie rambursat sau recuperat, include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.
    (2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.
    (3) Furnizorul sau administratorul, după caz, al ajutorului de stat sau de minimis calculează valoarea dobânzii prevăzute la alin. (1).
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care furnizorul nu are organe proprii de executare sau există mai mulţi furnizori, deciziile prevăzute la art. 17 alin. (2) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, de îndată, în vederea recuperării ajutoarelor de stat/ de minimis, inclusiv a dobânzilor aferente, organelor fiscale competente, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorul/Administratorii calculează şi informează organele fiscale competente cu privire la valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de stat sau de minimis inclusiv şi data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării integrale.
    (5) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat sau de minimis până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 17 alin. (4), cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de legislaţia europeană.

    ART. 19
    În situaţia în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015, furnizorul de ajutor de stat/administratorul suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenţei. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilităţii măsurii de sprijin financiar cu normele Uniunii Europene.

    ART. 20
    Furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, după caz, transmit lunar Consiliului Concurenţei date, informaţii şi documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat.

    CAP. VI
    Obligaţiile furnizorului/administratorului şi beneficiarului de ajutor de stat/de minimis
    ART. 21
    (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia informării Consiliului Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin, precum şi cu privire la orice modificare adusă măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
    (2) Furnizorul/Administratorul, după caz, al unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele acordate pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (3) Furnizorii/Administratorii de ajutor de stat sau de minimis sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 22
    (1) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite şi de a pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a ajutorului primit. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.
    (3) În aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (3), beneficiarul are obligaţia, la cererea Consiliului Concurenţei şi/sau a furnizorului, să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
    (4) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (3), beneficiarul va acorda reprezentanţilor Consiliului Concurenţei şi ai furnizorului dreptul de acces neîngrădit la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul pentru care a fost acordat ajutorul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, va pune la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, şi va furniza orice alte date şi informaţii cu relevanţă pentru controlul efectuat. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor.

    CAP. VII
    Inventarul ajutoarelor de stat şi de minimis
    ART. 23
    (1) Potrivit prevederilor OUG nr. 77/2014, Consiliul Concurenţei întocmeşte şi actualizează inventarul ajutoarelor de stat şi de minimis acordate în România, în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori/administratori.
    (2) Inventarul ajutoarelor de stat şi de minimis se actualizează anual, cu modificările şi completările aduse schemelor de ajutor de stat/de minimis, ajutoarelor individuale ad-hoc existente, în vigoare la momentul actualizării, precum şi cu informaţii referitoare la noile scheme de ajutor de stat şi noile ajutoare de stat individuale autorizate de către Comisia Europeană, precum şi la cele exceptate de la obligaţia notificării, inclusiv cu privire la măsurile prin care s-au acordat ajutoare de minimis.

    ART. 24
    (1) Până la data de 31 martie 2024, furnizorii de ajutor de stat şi/sau de minimis au obligaţia de a raporta Consiliului Concurenţei datele şi informaţiile din fişa prevăzută în anexa la prezentul regulament. După această dată, pentru realizarea inventarului anual al ajutoarelor de stat şi a raportării anuale către Comisia Europeană în vederea realizării scoreboard-ului european se vor folosi exclusiv datele şi informaţiile încărcate de către toţi furnizorii de ajutor de stat şi/sau de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat RegAS, obligaţie de raportare stabilită potrivit prevederilor Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, responsabilitatea încărcării corecte şi complete a informaţiilor revenind furnizorilor de ajutor de stat/de minimis, administratorilor şi subadministratorilor respectivelor măsuri.
    (2) Furnizorii transmit anual Consiliului Concurenţei, în vederea actualizării inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis, datele şi informaţiile prevăzute în anexa la prezentul regulament, pentru anul de raportare, precum şi date pentru 2 ani anteriori anului de raportare, până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (3) Datele şi informaţiile cuprinse în anexa la prezentul regulament, necesare inventarierii ajutoarelor de stat şi de minimis acordate de către autorităţile administraţiei publice locale, se raportează, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (2), structurii teritoriale a autorităţii de concurenţă, care asigură consultanţă de specialitate în vederea completării acestora.
    (4) Ajutoarele de stat acordate pentru agricultură şi piscicultură se raportează de către autorităţile implicate, pentru a fi cuprinse în inventarul ajutoarelor de stat acordate în România.
    (5) Raportările se transmit pe suport hârtie şi în format electronic. Transmiterea în format electronic se realizează la adresa de e-mail raportareajutordestat@consiliulconcurentei.ro, în forma editabilă disponibilă pe pagina web a Consiliului Concurenţei (https://www.ajutordestat.ro - formular de raportare a ajutoarelor de stat).
    (6) Răspunderea pentru veridicitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare stabilite prin prezentul regulament revine furnizorului de ajutor de stat/de minimis.
    (7) Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau există neconcordanţe cu cele primite pentru perioadele de raportare anterioare.
    (8) În cazul în care furnizorii nu au date definitive privind valoarea ajutorului de stat/de minimis, aceştia vor transmite valori estimative.

    ART. 25
    Erorile constatate de furnizori şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează la termenul prevăzut la art. 24 alin. (2).

    CAP. VIII
    Întocmirea rapoartelor şi transmiterea altor date şi informaţii
    ART. 26
    În vederea îndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei elaborează şi transmite Comisiei Europene raportarea anuală a ajutoarelor de stat acordate în România.

    ART. 27
    Raportarea prevăzută la art. 26 este transmisă Comisiei Europene, prin intermediul aplicaţiei electronice specifice, până la data de 30 iunie a fiecărui an, pentru anul anterior, denumit an de raportare, potrivit prevederilor europene în vigoare.

    ART. 28
    Ca urmare a activităţii de monitorizare a ajutoarelor de stat/de minimis, Consiliul Concurenţei poate elabora orice alte rapoarte în vederea îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene, pe baza datelor şi informaţiilor primite.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 30
    Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la regulament
    Furnizorul de ajutor de stat/de minimis: ..............................
    Adresa ............................
    Localitatea ...............................
    Judeţul .........................
    Codul de identificare fiscală .............................
    Persoană de contact ……......................
    Telefon ..................................
    Fax ....................….
    E-mail ............................
    F I Ş A
    privind ajutoarele de stat acordate în anul ........
    NOTĂ:
    Se completează câte o fişă pentru fiecare schemă de ajutor de stat/de minimis, ajutor de stat/de minimis individual acordat în cadrul unei scheme sau ajutor de stat/de minimis individual acordat în afara unei scheme (ad-hoc), menţionându-se durata schemei potrivit deciziei de autorizare sau conform actului normativ prin care a fost instituită schema.
    Se cuprind toate ajutoarele acordate în România, inclusiv ajutoarele acordate în sectoarele agricultură şi piscicultură.
    Furnizorii sau autorităţile responsabile, după caz, completează, pentru perioada de raportare, fişa privind alocările acordate, precum şi corecţiile constatate pentru ultimii doi ani consecutivi.
    În cazul în care printr-un act normativ se aprobă mai multe scheme de ajutor de stat/de minimis, se completează câte o fişă pentru fiecare schemă. În cazul în care prin actul normativ care aprobă schema de ajutor de stat/de minimis sunt prevăzute ajutoare de stat/de minimis având modalităţi (instrumente) de acordare diferite, se completează câte o fişă pentru fiecare dintre aceste modalităţi.

    1. Titlul: .................................
    (Titlul schemei de ajutor de stat/de minimis cuprinde şi o descriere sintetică a acesteia. În cazul ajutorului de stat/de minimis individual, titlul cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)

    2. Tipul ajutorului de stat: ............................
    (Se menţionează dacă este vorba de o schemă de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat în cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat în afara unei scheme - ajutor ad-hoc.)

    3. Baza legală naţională: ..........................
    (Baza legală cuprinde atât actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat/de minimis, cât şi actele care conţin dispoziţii de punere în aplicare a acestuia. Se menţionează şi actele prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum şi actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis, după caz.)

    4. Baza legală europeană: ................................
    (Se menţionează prevederea legală europeană în baza căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat/de minimis - Regulament al Uniunii Europene, Comunicare a Uniunii Europene, articol din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene etc.
    În cazul Regulamentului de exceptare pe categorii, se menţionează şi articolul în baza căruia s-a instituit măsura.)

    5. Categoria ajutorului: ................................
    (Se menţionează, după caz, dacă este un ajutor autorizat în urma notificării, exceptat de la notificare, de minimis sau pentru SIEG.)

    6. Numărul ajutorului: .........................
    (Se precizează numărul acordat de Comisia Europeană în cazul ajutoarelor de stat pentru care a fost emisă o decizie a Comisiei Europene sau pentru care a fost transmisă o informare privind ajutoare de stat exceptate de la notificare. Se menţionează şi eventuale alte numere aferente unor decizii/informări emise anterior, referitoare la ajutorul respectiv. Exemplu: SA.1234)

    7. Perioada de valabilitate a măsurii: .........................
    (Se indică intervalul calendaristic în care pot fi acordate ajutoarele de stat/de minimis - limitele perioadei în care se pot semna acte de finanţare.)

    8. Perioada în care se pot efectua plăţi în baza măsurii: ........................
    (Se indică intervalul calendaristic în care se pot plăti ajutoarele de stat/de minimis.)

    9.1. Cofinanţarea măsurii din fonduri europene: .............%
    9.2. Cofinanţarea măsurii din fonduri naţionale: .............%
    (Se menţionează în cazul în care măsura de ajutor cuprinde şi cofinanţare din fonduri europene. Se menţionează procentul general de cofinanţare din fonduri europene în totalul bugetului măsurii de ajutor.)

    10. Fond european utilizat: ...............
    (Se menţionează fondul european/fondurile europene din care se realizează cofinanţarea măsurii.)

    11. Obiectivul acordării ajutorului de stat: ............
    (Se menţionează obiectivul avut în vedere la momentul iniţierii măsurii şi care este identificat în baza legală europeană aplicabilă.)

    12. Regiunea: ............................
    (Regiunile în care pot fi acordate ajutoarele în baza măsurii.)

    13. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: ..............
    [Se menţionează modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat. Exemplu: granturi, subvenţii, reduceri/exceptări/amânări/eşalonări la plata taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, aporturi de capital, credite în condiţii preferenţiale, garanţii, tranzacţii publice la preţuri mai mici/mai mari decât preţul pieţei etc.]

    14. Descrierea instrumentului de acordare a ajutorului de stat: ........
    (Se descrie instrumentul de acordare a ajutorului folosit. Se precizează forma în care ajutorul este pus la dispoziţia beneficiarului. De exemplu, în cazul creditelor acordate în condiţii preferenţiale se furnizează inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului.
    În cazul facilităţilor fiscale se precizează dacă acestea reprezintă deducere fiscală, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei de impozitare, amânare a plăţii impozitului etc.
    În cazul garanţiilor se furnizează şi date privind creditul sau alte tranzacţii financiare acoperite de garanţie, garanţia cerută şi prima de plată.)

    15. Condiţii de acordare: .................
    (Se menţionează principalele condiţii - criterii, limite etc. - de acordare. În cazul schemelor de ajutor de stat/de minimis se menţionează condiţiile pentru acordarea de alocări specifice operatorilor economici beneficiari de ajutor de stat/de minimis, aşa cum sunt prevăzute în baza legală a schemei sau în decizia Comisiei Europene.)

    16. Beneficiarii şi cuantumul ajutorului de stat/de minimis:

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ │Beneficiarii de ajutor de stat/de minimis │Valoarea ajutorului de stat/de minimis - mii│ │
│ │ │lei, din care: │ │
│ ├─────────┬───┬───────────┬───────┬──────────┬─────────────┬───────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │În anul de │În anul │În anul │Valoare │
│Nr. │ │ │ │ │ │Tip │ │raportare │ │ │credit/ │
│crt.│ │ │ │ │Sectorul │întreprindere│Acţionariat├──────────────┼──────────────┼──────────────┤garanţie│
│ │Denumirea│CUI│Localitatea│Judeţul│de │(IMM/ │(românesc/ │(t) │(t-1) │(t-2) │acordat │
│ │ │ │ │ │activitate│întreprindere│străin/ ├─────┬────────┼─────┬────────┼─────┬────────┤(ă) │
│ │ │ │ │ │(cod CAEN)│mare) │mixt) │surse│fonduri │surse│fonduri │surse│fonduri │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de │europene│de │europene│de │europene│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │stat │ │stat │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8.1 │8.2 │9.1 │9.2 │10.1 │10.2 │11 │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───┴───────────┴───────┴──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴────────┘


    [În coloanele 1-5 se specifică toţi beneficiarii de ajutor de stat/de minimis şi datele acestora de contact. Pentru fiecare beneficiar se specifică şi sectorul de activitate (prin codul CAEN - 4 cifre) în care operează. În cazul în care ajutorul de stat/de minimis se acordă pentru o altă activitate decât cea de bază, se specifică activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.
    - În coloana 6 se precizează tipul de întreprindere beneficiară (IMM sau întreprindere mare), conform definiţiei din anexa nr. 2 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    – În coloana 7 se precizează tipul acţionariatului întreprinderii beneficiare (acţionari/asociaţi români, străini sau mixt).
    – În coloana 8 se scriu sumele primite (plătite), sub formă de ajutor de stat/de minimis, în anul respectiv, fără a se cumula cu anii anteriori. În coloana 8.1 se menţionează sumele primite din surse de stat (buget naţional, local etc.), iar în coloana 8.2 se menţionează sumele primite din fonduri europene.
    – În coloanele 9 şi 10 se scriu sumele primite, sub formă de ajutor de stat/de minimis, acordate în anii anteriori, cu eventualele corecţii, defalcate în funcţie de sursă, respectiv: surse de stat şi/sau fonduri europene.
    – În coloana 11 se menţionează valoarea totală a creditului sau a garanţiei, în cazul în care măsura de ajutor de stat/de minimis este acordată prin intermediul unor asemenea instrumente.]
    17. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat/de minimis:
    [Se menţionează informaţiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat/de minimis, cum ar fi: valorile de referinţă (de piaţă), dobânda de referinţă în cazul creditelor acordate în condiţii preferenţiale, prima de garantare de referinţă în cazul garanţiilor, regimul accesoriilor/garanţiilor în cazul scutirilor/reducerilor/amânărilor de impozite, taxe şi contribuţii etc., precum şi, atunci când este cazul, formulele de calcul. Sumele se menţionează pentru fiecare dintre instrumentele prin care a fost acordat ajutorul.]
    18. Observaţii:
    [Se prezintă comentarii privind derularea acordării ajutorului de stat/de minimis (scheme de ajutor sau ajutoare individuale acordate în tranşe) şi se menţionează dacă sunt respectate deciziile de autorizare emise de Comisia Europeană, după caz. Se menţionează orice alte observaţii referitoare la ajutoarele acordate.]    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016