Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 septembrie 2020  de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 14 septembrie 2020 de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 863 din 22 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 5.562 din 14 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 863 din 22 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Centrul judeţean de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă, denumit în continuare în cuprinsul prezentului regulament centrul de excelenţă, este unitate conexă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de inspectoratul şcolar, cu siglă şi sigiliu proprii. Structura şi atribuţiile centrului de excelenţă se stabilesc de inspectoratul şcolar.
    (2) Centrul de excelenţă asigură, la nivelul fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti, condiţiile de pregătire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.
    (3) Centrul de excelenţă se înfiinţează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    ART. 2
    (1) Finanţarea centrului de excelenţă se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (2) Centrul de excelenţă poate fi finanţat şi din sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii.
    (3) Finanţarea centrului de excelenţă se asigură şi din finanţarea complementară din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, centre de excelenţă organizate în cadrul sistemului de învăţământ, conform art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Veniturile realizate de centrul de excelenţă din diverse surse vor fi evidenţiate într-un cont de venituri proprii. Fondurile obţinute din activităţile realizate de centrul de excelenţă, precum şi din contribuţia unor persoane fizice şi juridice se gestionează la nivelul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 3
    (1) În funcţie de resursele existente, centrul de excelenţă poate avea sediul într-un imobil cu destinaţie specială în acest sens sau într-un imobil în care îşi desfăşoară activitatea o instituţie aflată în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (2) Centrul de excelenţă poate înfiinţa filiale în unităţi de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

    ART. 4
    (1) Centrul de excelenţă colaborează în desfăşurarea activităţii sale cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, cu casele corpului didactic, precum şi cu unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar.
    (2) Centrele de excelenţă pot încheia parteneriate între ele sau cu fundaţii, asociaţii, organizaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ superior, prin care să realizeze schimburi de experienţă.
    (3) Centrul de excelenţă poate realiza proiecte în domeniul identificării, pregătirii, stimulării şi valorificării potenţialului şi creativităţii copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.
    (4) Centrul de excelenţă poate accesa şi derula, în calitate de beneficiar sau partener, proiecte cu finanţare externă.

    CAP. II
    Rolul centrului de excelenţă şi activităţile desfăşurate în centrul de excelenţă
    ART. 5
    (1) Activitatea privind pregătirea şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte din fiecare centru de excelenţă este coordonată de inspectoratul şcolar.
    (2) Activitatea care se desfăşoară în şi de către centrul de excelenţă este apolitică şi nediscriminatorie şi respectă principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior.

    ART. 6
    Centrul de excelenţă elaborează şi aplică strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, susţinerea, motivarea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte.

    ART. 7
    Centrul de excelenţă organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii educaţionale:
    a) elaborarea strategiilor de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice şi tehnice, inclusiv pentru elevii care învaţă în limbile minorităţilor naţionale;
    b) iniţierea acţiunilor de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
    c) asigurarea, anual, a constituirii, funcţionării şi pregătirii grupelor de excelenţă;
    d) elaborarea şi asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
    e) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică şi organizarea conferinţelor care au ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă;
    f) organizarea, anual, a taberelor naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, pe discipline;
    g) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice judeţene/al municipiului Bucureşti.


    ART. 8
    Selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face prin utilizarea următoarelor procedee şi instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, teste de inteligenţă, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activităţii şcolare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

    ART. 9
    Evaluarea potenţialului copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se realizează de către o comisie numită la propunerea consiliului de administraţie al centrului de excelenţă, prin decizia inspectorului şcolar general, constituită după cum urmează:
    a) inspectorul şcolar care coordonează disciplina/aria curriculară pentru care urmează a se constitui grupele de pregătire - preşedinte;
    b) câte 2 profesori în specialitatea pentru care urmează a se constitui grupele de pregătire;
    c) un profesor-psiholog.


    ART. 10
    Pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face în grupe de excelenţă, pe ani de studiu şi pe discipline.

    ART. 11
    (1) Grupele de excelenţă se organizează anual pentru:
    a) discipline la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale;
    b) activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare;
    c) activităţi care vizează performanţe artistice, altele decât cele care pot fi incluse la lit. a);
    d) pregătirea echipajelor judeţene/ale municipiului Bucureşti pe discipline/domenii interdisciplinare/pluridisciplinare/ transdisciplinare/arii curriculare.

    (2) În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza grupe de excelenţă constituite din elevi din ani diferiţi de studiu.

    ART. 12
    Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se poate desfăşura şi în filiale ale centrului de excelenţă care au dotarea adecvată. Într-o filială se pot desfăşura activităţi la una sau mai multe discipline.

    ART. 13
    (1) Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se poate desfăşura şi on-line.
    (2) Numărul orelor/săptămână se împarte, după caz, între teorie şi practică.

    ART. 14
    Programele de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte sunt publice.

    CAP. III
    Structura organizatorică şi funcţională a centrului de excelenţă
    ART. 15
    (1) Centrul de excelenţă are stat de funcţii propriu, aprobat de inspectorul şcolar general.
    (2) Numărul total de posturi pentru centrul de excelenţă se stabileşte de inspectoratul şcolar cu încadrarea în numărul maxim de posturi finanţat de la bugetul de stat, aprobat judeţului/municipiului Bucureşti de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru funcţionarea inspectoratului şcolar şi a unităţilor conexe/instituţiilor din subordinea acestuia.

    ART. 16
    (1) Structura organizatorică a centrului de excelenţă cuprinde:
    a) conducerea: consiliu de administraţie, director al centrului de excelenţă;
    b) Compartimentul didactic, consultanţă şi proiecte, în care poate fi încadrat personal didactic de predare:
    (i) profesori care lucrează pe discipline, pe arii curriculare sau pe domenii ştiinţifice, artistice, tehnice;
    (ii) profesor-psiholog;

    c) Compartimentul administrativ, în care poate fi încadrat personal didactic auxiliar (administrator financiar/contabil, informatician/administrator de reţea, secretar, laborant, după caz) şi personal nedidactic (îngrijitor, muncitor etc.).

    (2) Încadrarea cu personal didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic se realizează în limita numărului de posturi aprobat prin statul de funcţii.

    ART. 17
    (1) Consiliul de administraţie al centrului de excelenţă este organ de conducere, cu rol de decizie, format din 5 membri şi are următoarea componenţă:
    a) directorul centrului de excelenţă - preşedinte;
    b) doi reprezentanţi din rândul personalului didactic încadrat în centrul de excelenţă;
    c) un reprezentant al inspectoratului şcolar (inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar);
    d) un reprezentant al instituţiilor partenere ale centrului de excelenţă sau un reprezentant al comunităţii locale.

    (2) Secretarul consiliului de administraţie este numit de director dintre membrii acestuia; el consemnează într-un registru special procesele-verbale ale şedinţelor.
    (3) Consiliul de administraţie al centrului de excelenţă este stabilit anual în şedinţa de analiză şi proiectare a activităţii şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membrii acestuia.
    (4) Consiliul de administraţie al centrului de excelenţă este statutar întrunit în prezenţa a două treimi dintre membrii săi.
    (5) Hotărârile consiliului de administraţie al centrului de excelenţă şi deciziile privind bugetul acestuia se adoptă cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 18
    Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:
    a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul centrului de excelenţă;
    b) avizează strategiile, planurile de activitate ale instituţiei, proiectul de dezvoltare a instituţiei, planul managerial anual, pe care le înaintează spre aprobare inspectoratului şcolar;
    c) aprobă, la propunerea directorului, regulamentul intern al instituţiei, proceduri şi instrumente de lucru, fişele de post şi de evaluare pentru personalul angajat;
    d) avizează încadrarea cu personal didactic de predare şi aprobă încadrarea cu personal didactic auxiliar şi nedidactic;
    e) aprobă calificativele anuale pentru personalul evaluat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    f) aplică reglementările în vigoare privind acordarea stimulentelor şi a sancţiunilor;
    g) stabileşte strategia de realizare şi gestionare a veniturilor proprii, conform legislaţiei în vigoare;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei şi cercetării.


    ART. 19
    (1) Directorul centrului de excelenţă este numit prin decizie a inspectorului şcolar general.
    (2) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director al centrului de excelenţă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute în metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.
    (3) Eliberarea din funcţie a directorului centrului de excelenţă se face cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei menţionate la alin. (2).
    (4) În cazul vacantării funcţiei de director la centrul de excelenţă, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate.
    (5) Evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorul centrului de excelenţă se realizează conform metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi se finalizează cu acordarea unui calificativ.
    (6) Directorul centrului de excelenţă are drept de rezervare a catedrei pe perioada în care îndeplineşte această funcţie.

    ART. 20
    (1) Directorul centrului de excelenţă exercită conducerea executivă a centrului de excelenţă, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al centrului de excelenţă, precum şi cu alte reglementări în vigoare aplicabile.
    (2) Directorul centrului de excelenţă este subordonat inspectorului şcolar general. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului centrului de excelenţă sunt elaborate la nivelul inspectoratului şcolar şi sunt aprobate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

    ART. 21
    (1) Directorul centrului de excelenţă este preşedintele consiliului de administraţie, în faţa căruia prezintă rapoarte semestriale şi anuale.
    (2) În cazul în care hotărârile consiliului de administraţie contravin legislaţiei în vigoare, directorul are drept de veto, informând în acest sens inspectorul şcolar general.

    ART. 22
    În exercitarea funcţiei de conducere, directorul centrului de excelenţă are următoarele atribuţii:
    a) coordonează elaborarea strategiilor, planurilor de activitate ale instituţiei, proiectului de dezvoltare a instituţiei, planului managerial anual, pe care le înaintează spre avizare consiliului de administraţie al centrului de excelenţă şi spre aprobare inspectoratului şcolar;
    b) solicită avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar pentru programele de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte desfăşurate în centrul de excelenţă şi pentru criteriile de selecţie a cadrelor didactice care vor desfăşura activităţi în centrul de excelenţă;
    c) răspunde de legalitatea şi calitatea activităţilor desfăşurate la nivelul centrului de excelenţă;
    d) prezintă anual consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar un raport asupra calităţii şi a impactului activităţilor desfăşurate la nivelul centrului de excelenţă;
    e) coordonează şi implementează proiecte de parteneriat educaţional la nivel local, naţional şi internaţional;
    f) propune spre aprobare consiliului de administraţie al centrului de excelenţă regulamentul intern al instituţiei;
    g) elaborează proceduri şi instrumente de lucru, fişele de post pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului individual de muncă, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie al centrului de excelenţă;
    h) coordonează activitatea filialelor centrului de excelenţă;
    i) elaborează fişele de evaluare anuală a activităţii pentru personalul nedidactic şi adaptează la specificul activităţii desfăşurate în centrul de excelenţă fişele-cadru de evaluare anuală, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie al centrului de excelenţă;
    j) evaluează anual activitatea personalului angajat;
    k) controlează calitatea procesului de pregătire din centrul de excelenţă;
    l) avizează strategiile de identificare şi de selecţionare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    m) avizează programele de activitate lunară, propuse de profesori.


    ART. 23
    Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii:
    a) încadrează personal la centrul de excelenţă, în conformitate cu posturile prevăzute în statul de funcţii propriu al instituţiei, aprobate de inspectorul şcolar general;
    b) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă programarea şi efectuarea concediilor de odihnă ale acestuia, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare aplicabile personalului din învăţământ;
    c) stabileşte încadrarea profesorilor la grupele de excelenţă, în urma selecţiei copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
    d) centralizează lunar activităţile desfăşurate de cadrele didactice angajate în centrul de excelenţă;
    e) propune spre aprobare inspectoratului şcolar promovarea în grade şi trepte profesionale a personalului angajat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.


    ART. 24
    Directorul centrului de excelenţă, în calitate de ordonator de credite, răspunde de:
    a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate;
    b) realizarea veniturilor;
    c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
    d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce, utilizarea şi modernizarea bazei materiale a centrului de excelenţă;
    e) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei contabile şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
    f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
    g) organizarea evidenţei programelor de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
    h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale.


    ART. 25
    Directorul centrului de excelenţă are şi următoarele atribuţii:
    a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul centrului de excelenţă;
    b) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
    c) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    d) poate interzice dreptul de participare la activitatea de pregătire a acelor copii şi tineri ce săvârşesc abateri disciplinare grave;
    e) prezintă, la solicitarea inspectoratului şcolar sau a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, rapoarte privind activitatea desfăşurată în centrul de excelenţă;
    f) răspunde solicitărilor formulate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


    ART. 26
    (1) Angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic în centrul de excelenţă se face la nivelul instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Pe posturile didactice din statul de funcţii, în centrul de excelenţă pot fi angajaţi profesori şi profesori asociaţi, care pot fi încadraţi cu normă întreagă sau în regim de plată cu ora.
    (3) Angajarea personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar prevăzut la alin. (2) se face prin detaşare în interesul învăţământului sau în regim de plată cu ora, pe normă întreagă sau pe fracţiune de normă, iar a personalului didactic asociat şi a personalului didactic angajat pe perioadă determinată se face doar în regim de plată cu ora, pe normă întreagă sau pe fracţiune de normă.
    (4) Încadrarea personalului didactic de predare în centrul de excelenţă se face în baza prezentului regulament şi nu intră sub incidenţa prevederilor calendarului de mobilitate a personalului didactic, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (5) Selecţia personalului didactic de predare necesar desfăşurării activităţilor din centrul de excelenţă se realizează de către o comisie, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, formată din inspectorul şcolar general adjunct, inspectorul şcolar care coordonează disciplina/aria curriculară şi directorul centrului de excelenţă. Selecţia personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conţine curriculum vitae şi documente justificative şi a unui interviu. Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant faţă de pregătirea de performanţă a elevilor, cu prioritate cele ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri, pe baza criteriilor specifice de selecţie stabilite la nivelul comisiei şi avizate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (6) În situaţia vacantării unui post didactic de predare în cadrul centrului de excelenţă, ocuparea acestuia se poate face şi pe parcursul anului şcolar, cu respectarea prevederilor alin. (5).
    (7) Atribuţiile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic încadrat în centrul de excelenţă sunt diferenţiate şi sunt prevăzute în fişa postului, elaborată de directorul centrului de excelenţă.
    (8) Evaluarea activităţii anuale a personalului angajat în centrul de excelenţă se realizează în baza fişelor de evaluare, elaborate de directorul centrului de excelenţă.

    ART. 27
    (1) Directorul centrului de excelenţă, precum şi ceilalţi angajaţi cu normă întreagă la centrul de excelenţă sunt remuneraţi la nivelul funcţiilor similare din unităţile de învăţământ liceal.
    (2) Profesorii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă sunt remuneraţi în sistem de plată cu ora, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (3) Salarizarea personalului încadrat în centrul de excelenţă se face de la bugetul de stat sau din alte surse constituite potrivit legii.

    ART. 28
    Profesorii încadraţi în centrul de excelenţă au următoarele atribuţii:
    a) contribuie la identificarea şi selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
    b) asigură pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte din grupele pe care le coordonează;
    c) proiectează şi aplică un program lunar de activitate, avizat de directorul centrului de excelenţă;
    d) completează fişele de prezenţă a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte la fiecare activitate de pregătire;
    e) realizează evaluarea periodică a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte din grupa de excelenţă şi a progresului înregistrat de aceştia;
    f) întocmesc o fişă de progres pentru fiecare elev care face parte din grupa de excelenţă, în colaborare cu profesorul-psiholog;
    g) alte atribuţii stabilite de directorul centrului de excelenţă, consiliul de administraţie al centrului de excelenţă sau prevăzute în metodologii/regulamente aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.


    ART. 29
    Profesorul-psiholog încadrat în centrul de excelenţă are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte câte o fişă de observaţie şi progres pentru fiecare copil şi tânăr capabil de performanţe înalte care este înscris la cursurile centrului de excelenţă;
    b) colaborează cu profesorii pentru a stabili modalităţile optime de lucru cu fiecare copil şi tânăr capabil de performanţe înalte, în funcţie de capacităţile acestuia, aptitudini şi atitudini, pentru a performa un stil de învăţare care să conducă la achiziţii superioare în plan cognitiv şi atitudinal;
    c) alte atribuţii stabilite de directorul centrului de excelenţă, consiliul de administraţie al centrului de excelenţă sau prevăzute în metodologii/regulamente aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.


    ART. 30
    Informaticianul/Administratorul de reţea încadrat în centrul de excelenţă are următoarele atribuţii:
    a) proiectează, editează şi difuzează mijloace de învăţământ copiilor şi tinerilor selectaţi în centrul de excelenţă;
    b) administrează reţeaua de calculatoare şi website-ul centrului de excelenţă;
    c) întreţine echipamentele şi logistica din dotare;
    d) alte atribuţii stabilite de directorul sau consiliul de administraţie al centrului de excelenţă.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016