Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 mai 2012  de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 14 mai 2012 de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012

    I. Prevederi generale
    ART. 1
    Autorizarea şi/sau înregistrarea entitãţilor care desfãşoarã activitãţi de schimb valutar pe teritoriul României, denumite în continuare entitãţi şi prevãzute la art. 2 din anexa nr. 2 la ordin, se realizeazã prin intermediul Comisiei de autorizare a activitãţii de schimb valutar, denumitã în continuare Comisie, structurã interministerialã care îşi desfãşoarã activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 2
    Activitatea curentã a Comisiei se realizeazã prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumitã în continuare direcţie de specialitate.
    ART. 3
    (1) Comisia îşi desfãşoarã activitatea şi poate lua hotãrâri în prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii sãi.
    (2) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toate entitãţile care desfãşoarã activitãţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Bãncii Naţionale a României.

    II. Organizarea şedinţelor de lucru ale Comisiei
    ART. 4
    (1) Comisia se întruneşte, de regulã, de douã ori pe lunã pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii.
    (2) Comisia va fi convocatã de preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, inclusiv la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 5
    (1) Direcţia de specialitate va pune la dispoziţia membrilor Comisiei, cu cel puţin douã zile lucrãtoare înaintea şedinţei, ordinea de zi, documentaţiile aferente şi nota de prezentare.
    (2) Documentaţia constã, în principal, în:
    a) solicitãri în vederea autorizãrii şi/sau înregistrãrii, susţinute de actele necesare;
    b) sesizãrile primite de la organele cu atribuţii de control;
    c) sesizãri din partea entitãţilor sau de la alţi operatori economici etc.
    ART. 6
    (1) Întreaga documentaţie va fi prezentatã în plenul Comisiei.
    (2) Fiecare documentaţie va fi prezentatã printr-o notã care va cuprinde propunerea de soluţionare formulatã de direcţia de specialitate care asigurã secretariatul Comisiei şi va fi semnatã de cãtre directorul acesteia sau de înlocuitorul sãu, dupã caz.
    ART. 7
    (1) Comisia va analiza fiecare documentaţie în baza notei menţionate la art. 6 alin. (2), cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare.
    (2) Direcţia de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la entitãţi, cât şi de la alţi operatori economici sau instituţii ale statului.
    (3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare şi/sau înregistrare în situaţia în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.
    ART. 8
    (1) Deciziile vor fi luate de cãtre Comisie cu votul majoritãţii simple din numãrul de membri prezenţi şi vor fi validate prin semnarea de cãtre toţi membrii prezenţi a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea.
    (2) Deciziile se semneazã de cãtre preşedintele sau de cãtre vicepreşedintele Comisiei.
    (3) Membrii Comisiei nu rãspund civil sau penal, dupã caz, dacã instanţele judecãtoreşti constatã îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de cãtre aceştia cu bunã-credinţã şi fãrã neglijenţã a oricãrui act sau fapt în legãturã cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin Comisiei.
    ART. 9
    (1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin direcţia de specialitate, care va consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei.
    (2) La lucrãrile Comisiei poate fi invitat, dupã caz, şi câte un reprezentant din partea Gãrzii Financiare, a direcţiilor/direcţiilor generale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, a Ministerului Administraţiei şi Internelor, altor autoritãţi ale statului, punctele de vedere exprimate de aceşti reprezentanţi în cadrul lucrãrilor Comisiei având caracter consultativ.
    (3) Reprezentanţii asociaţiilor profesionale sau patronatelor în domeniu pot fi invitaţi sã participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, dar nu vor participa la luarea deciziei de cãtre membrii Comisiei.

    III. Deciziile Comisiei
    ART. 10
    (1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formã scrisã.
    (2) Deciziile cuprind urmãtoarele elemente:
    a) denumirea Comisiei;
    b) data la care a fost emisã decizia;
    c) datele de identificare ale entitãţii care face obiectul prezentului ordin;
    d) obiectul actului administrativ;
    e) motivele de fapt;
    f) temeiul de drept;
    g) numele şi semnãtura preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei, dupã caz;
    h) ştampila Comisiei;
    i) posibilitatea de a fi contestatã, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitatã;
    j) data de la care produce efecte.
    (3) Deciziile Comisiei pot fi sub formã de: autorizaţie, scrisoare de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar, decizie de anulare/revocare/respingere/suspendare, decizie de soluţionare a plângerii prealabile şi altele.
    ART. 11
    (1) Decizia trebuie comunicatã entitãţii cãreia îi este destinatã.
    (2) Comunicarea deciziei se realizeazã prin una dintre urmãtoarele modalitãţi:
    a) prin prezentarea reprezentantului legal al entitãţii sau al persoanei împuternicite de cãtre acesta, dupã caz, la sediul direcţiei de specialitate şi primirea actului administrativ de cãtre acesta sub semnãturã, data comunicãrii fiind data ridicãrii sub semnãturã a actului;
    b) prin remiterea, sub semnãturã, a actului administrativ prin unitãţile subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, dupã caz, data comunicãrii fiind data remiterii sub semnãturã a actului;
    c) prin poştã, la domiciliul fiscal al entitãţii sau al persoanei împuternicite de cãtre aceasta, dupã caz, cu scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacã se asigurã transmiterea textului actului administrativ şi confirmarea primirii acestuia şi dacã entitatea a solicitat expres acest lucru, data comunicãrii fiind data confirmãrii primirii actului administrativ;
    d) în cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilã potrivit dispoziţiilor prevãzute la alin. (2) lit. a-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afişarea la sediul autoritãţii fiscale aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã responsabilã cu administrarea din punct de vedere fiscal a entitãţii sau a persoanei împuternicite de cãtre aceasta, dupã caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acesteia. Decizia se considerã comunicatã în termen de 15 de zile de la data afişãrii.
    (3) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) lit. a) şi b) se face de cãtre structurile centrale sau teritoriale ale Gãrzii Financiare, acestea privesc deciziile de anulare, revocare sau suspendare ale Comisiei.
    ART. 12
    Deciziile de anulare/revocare/respingere/suspendare produc efecte din momentul în care sunt comunicate entitãţii sau persoanei împuternicite de cãtre aceasta, dupã caz, sau de la o datã ulterioarã expres menţionatã în actul administrativ comunicat, potrivit legii.
    ART. 13
    Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneazã actul administrativ, numele şi prenumele ori denumirea entitãţii, a obiectului actului administrativ sau a semnãturii preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constatã de instanţa judecãtoreascã de contencios administrativ în condiţiile legii.
    ART. 14
    Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie, din oficiu sau la cererea entitãţii sau a persoanei împuternicite de cãtre aceasta, dupã caz. Decizia corectatã se comunicã entitãţii sau persoanei împuternicite de cãtre aceasta, dupã caz, potrivit legii.
    ART. 15
    (1) Împotriva deciziei Comisiei se poate formula plângere prealabilã în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Plângerea prealabilã formulatã împotriva deciziei Comisiei, în condiţiile prezentului ordin, este calea administrativã de atac prin care se solicitã autoritãţii publice emitente anularea/revocarea deciziei.
    ART. 16
    (1) Deciziile Comisiei sunt definitive şi produc efecte juridice de la datele prevãzute la art. 12 din prezentul regulament sau art. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, dupã caz.
    (2) În situaţia în care entitatea cãreia îi este adresatã sau persoana împuternicitã de cãtre aceasta, dupã caz, contestã decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizaţiei sau orice altã decizie emisã de Comisie, efectul deciziei nu se suspendã de drept pânã la soluţionarea contestaţiei de cãtre Comisie în cadrul procedurii prealabile prevãzute în legislaţia în domeniu.
    ART. 17
    (1) Plângerea prealabilã se formuleazã în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare ale contestatorului;
    b) obiectul plângerii prealabile;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiazã;
    e) semnãtura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calitãţii de împuternicit al contestatorului, persoanã fizicã sau juridicã, se face potrivit legii.
    (2) Plângerea prealabilã se depune la registratura generalã a Ministerului Finanţelor Publice, în termenele prevãzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 18
    Plângerea prealabilã poate fi retrasã de contestator pânã la soluţionarea acesteia. Comisia îi va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la plângerea prealabilã.
    ART. 19
    (1) În soluţionarea plângerii prealabile, Comisia se pronunţã prin decizie.
    (2) Decizia emisã în soluţionarea plângerii prealabile este definitivã în sistemul cãilor administrative de atac.
    ART. 20
    (1) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formã scrisã şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.
    (2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele şi prenumele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numãrul de înregistrare a plângerii prealabile la direcţia de specialitate şi obiectul cauzei.
    (3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea Comisiei în emiterea deciziei.
    (4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţatã, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitatã.
    (5) Decizia se semneazã de cãtre preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, dupã caz.
    ART. 21
    (1) În soluţionarea plângerii prealabile, Comisia va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în raport cu susţinerile formulate de contestator, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizãrii.
    (2) Comisia, pentru lãmurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice sau al altor instituţii şi autoritãţi.
    (3) Prin soluţionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situaţie mai grea contestatorului în propria cale de atac.
    (4) Contestatorul sau împuterniciţii acestuia pot sã depunã probe noi în susţinerea cauzei.
    (5) Comisia se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedurã şi asupra celor de fond, iar, când se constatã cã acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.
    ART. 22
    (1) Prin decizie, plângerea prealabilã va putea fi admisã, în totalitate sau în parte, ori respinsã.
    (2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, dupã caz, anularea totalã sau parţialã a actului atacat.
    (3) Dacã se constatã neîndeplinirea unei condiţii procedurale la învestirea Comisiei cu soluţionarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsã fãrã a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
    (4) Plângerea prealabilã nu poate fi respinsã dacã poartã o denumire greşitã.
    ART. 23
    (1) Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunicã contestatorului în formã scrisã în condiţiile prevãzute la art. 11.
    (2) Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecãtoreascã de contencios administrativ competentã, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                            ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016