Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 iunie 1994  de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994
-----------------
    *) Lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament.

    CAP. I
    Prevederi generale

    ART. 1
    Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.
    ART. 2
    În înţelesul prezentului regulament, investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii, urmăreşte îndeplinirea lui şi preia lucrarea.
    Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, dacă lucrarea este realizată printr-o asociere.
    ART. 3
    Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.) şi se realizează în două etape:
    - recepţia la terminarea lucrărilor;
    - recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.
    ART. 4
    Pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente acestora, indiferent de sursa de finanţare, de forma de proprietate sau de destinaţie, recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari, care, în sensul prezentului regulament, au calitatea de investitori.
    ART. 5
    Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau, în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.

    CAP. II
    Recepţia la terminarea lucrărilor

    ART. 6
    Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicării va fi transmisă de executant şi reprezentantului investitorului pe şantier.
    ART. 7
    Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu.
    Pentru construcţiile de importanţă excepţională, având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei, destinaţia, modul de utilizare, complexitatea şi volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei, comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri, numărul de specialişti fiind de minimum 5.
    Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter, parter şi un etaj, cu înălţimea la cornişă de maximum 8 metri, cu cel mult 4 apartamente, cu suprafaţa desfăşurată de maximum 150 mp, pentru anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi pentru construcţiile provizorii, vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul şi delegatul administraţiei publice locale.
    ART. 8
    Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile de la notificarea terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită:
    a) membrilor comisiei de recepţie;
    b) executantului;
    c) proiectantului.
    Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie, aceştia având calitatea de invitaţi.
    Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii, comisia de recepţie se numeşte de către organele proprii ale acestora.
    ART. 9
    Proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei.
    ART. 10
    La recepţia clădirilor cu înălţimea de peste 28 m, cu săli aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, căminelor pentru copii şi bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri şi care va fi solicitată în scris de către investitor.
    Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie.
    Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, fără de care recepţia nu este acceptată.
    ART. 11
    La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice, investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru monumente, ansambluri şi situri istorice.
    ART. 12
    În cazul în care investitorul nu stabileşte, în urma comunicării primite, o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. 8, sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. 8.
    Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. Dacă investitorul, prin comisia de recepţie, nu se prezintă la termenul fixat şi nici nu a convenit cu executantul, înainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru recepţie, executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie.
    În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie.
    ART. 13
    Comisia de recepţie se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, stabileşte programul după care va fi făcută recepţia.
    Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă.
    În cazul în care comisia nu se întruneşte în totalitatea ei, preşedintele poate fixa, pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen în vederea efectuării recepţiei, termen ce nu va depăşi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial.
    În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei, investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie, precum şi documentele şi explicaţiile care îi sunt necesare.
    ART. 14
    Comisia de recepţie examinează:
    a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente.
    Examinarea se va face prin:
    - cercetarea vizuală a construcţiei;
    - analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei;
    b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii;
    c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare;
    d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexată la contract.
    În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste.
    ART. 15
    La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, model prezentat în anexa nr. 1 la regulament, şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei.
    ART. 16
    Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.
    ART. 17
    Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când:
    - se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale;
    - construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua considerabil utilitatea lucrării;
    - există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica.
    ART. 18
    Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc.
    ART. 19
    Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.
    ART. 20
    Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie.
    ART. 21
    Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepţie, investitorul hotărăşte admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal.
    ART. 22
    În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depăşi, de regulă, 90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă, datorită condiţiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen.
    ART. 23
    Dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 22 după trecerea termenului de remediere convenit, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs.
    ART. 24
    Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul acestuia.
    ART. 25
    După executarea remedierilor, executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. Dacă, în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului, investitorul nu anulează obiecţiile, se recurge la procedura de arbitraj, dacă ea a fost prevăzută în contract şi, în cazul rămânerii în dezacord, poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă.
    ART. 26
    Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, cu sau fără obiecţii.
    ART. 27
    Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepţie, amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. Litigiul se rezolvă prin arbitraj, dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract, sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă.
    ART. 28
    Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. 26, în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă.
    ART. 29
    În cazul depăşirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. 25, fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen, se apelează la arbitraj, iar apoi la instanţa judecătorească.
    ART. 30
    După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi alte asemenea, decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii.
    ART. 31
    În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant şi investitor, în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză, măsurile de conservare, precum şi cele de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din executarea necorespunzătoare.
    Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză, dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predării-primirii şi le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. Pentru partea de lucrare preluată de investitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor.

    CAP. III
    Recepţia finală

    ART. 32
    Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.
    ART. 33
    La recepţia finală participă:
    a) investitorul;
    b) comisia de recepţie numită de investitor;
    c) proiectantul lucrării;
    d) executantul.
    ART. 34
    Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele:
    a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
    b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor";
    c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.
    ART. 35
    Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, efectuarea de încercări şi expertize.
    ART. 36
    La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, model prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament, pe care-l va înainta investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare sau de respingere a ei.
    ART. 37
    În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.
    Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale.
    ART. 38
    Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala investitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă.
    Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora.
    Investitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie finală.
    ART. 39
    Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 40
    Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter, parter şi un etaj, cu înălţimea la cornişă de maximum 8 metri, cu 4 apartamente şi anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăşurate mai mici de 150 mp. Pentru acestea, documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul regulament.
    ART. 41
    Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului.
    Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor, dacă este cazul.
    Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.
    Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă.
    ART. 42
    Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.
    ART. 43
    Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii.
    ART. 44
    Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului:
    a) executantului;
    b) proiectantului;
    c) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire;
    d) organului administraţiei financiare locale.
    ART. 45
    Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului:
    a) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire;
    b) executantului.
    ART. 46
    Cartea tehnică a construcţiei, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentul regulament, se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei.
    ART. 47
    În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză.
    ART. 48
    Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr. 5 la acesta.
    ART. 49
    Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art. 44 şi 45.
    ART. 50
    Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

     INVESTITOR

             PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
                    Nr. ......... din ................

  privind lucrarea ........................................................
...........................................................................
executată în cadrul contractului nr. ....... din .........., încheiat între
............................ pentru lucrările de ..........................
...........................................................................
  1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ................,
eliberată de ........................... la ..............................,
cu valabilitate până la ..............................
  2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ..........
............................, fiind formată din:
...........................................
         (nume şi prenume)
...........................................
...........................................
  3. Au mai participat la recepţie:
...........................................................................
      (nume şi prenume) (calitatea)
  4. Constatările comisiei de recepţie:
  4.1. Din documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit
sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
  4.2. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost
executate.
  4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile
proiectului.
  5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
............................................................................
............................................................................
  6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
  7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
  8. Prezentul proces-verbal, conţinând ........file şi .......... anexe
numerotate, cu un total de ............... file, a fost încheiat astăzi ...
............. la .................... în ....... exemplare.

            Comisia de recepţie *) Specialist *)
    Preşedinte : ..................... ............................
    Membri : ......................... ............................
---------------
    *) Numele, prenumele şi semnătura.    ANEXA 2
    la regulament

    INVESTITOR

                     PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ
                  Nr. ............din ................

  privind lucrarea .........................................................
............................................................................
...........................................................................,
autorizată cu nr. ............ din ................., cu valabilitate până
la ..................., de către ...........................................
  1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ..
......................, fiind formată din:
...........................................
         (nume şi prenume)
  2. Au mai participat la recepţie :
............................................................................
        (nume şi prenume) (calitatea)
  3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării lucrării şi a documentelor
cuprinse în cartea tehnică a construcţiei, a constatat următoarele:
  3.1. Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform
listei anexă nr. 1.
  3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de ......................
  3.3. Observaţiile făcute de comisia de recepţie finală sunt prezentate în
lista anexă nr. 2.
  3.4. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu
au fost) completate.
  3.5. Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a
obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului.
  3.6. Construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de
la terminarea ei la data de ................. până în prezent, respectiv pe o
durată de ................. luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa
nr. 3.
  3.7. Valoarea obiectului este de ................... lei, conform listei anexă
nr. 1.
  4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune:
............................................................................
............................................................................
  5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin:
............................................................................
............................................................................
  6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele:
............................................................................
............................................................................
  7. Prezentul proces-verbal, conţinând .......... file şi .................
anexe numerotate, cu un total de .............. file, a fost încheiat astăzi
................. la ................. în .......... exemplare.

             Comisia de recepţie *) Specialişti *)
    Preşedinte : ...................
    Membri : .......................
             .......................
             .......................
-------------------
    *) Numele, prenumele şi semnătura.    ANEXA 3
    la regulament

     INVESTITOR

           PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
               Nr. ........... din ...............

  privind lucrarea ........................................................
..........................................................................,
executată în cadrul contractului nr. .............. din ..................,
încheiat între .................... şi între ..............................
pentru lucrările de .......................................................
...........................................................................
  1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. .................
eliberată de ....................... la ................., cu valabilitate
până la .......................................
  2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ........
................, fiind formată din:
.........................................
       (nume şi prenume)
  3. Au mai participat la recepţie:
...........................................................................
         (nume şi prenume) (calitatea)
  4. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
...........................................................................
...........................................................................
  5. Comisia de recepţie recomandă următoarele: ..........................
...........................................................................
...........................................................................
  6. Prezentul proces-verbal, conţinând ........... file şi ......... anexe
numerotate, cu un total de ............... file, a fost încheiat astăzi ...
.................. la ............. în ............. exemplare.

              Comisia de recepţie *)
    Investitor (proprietar) : ...............................
    Delegat al administraţiei publice locale : ................    ANEXA 4
    la regulament

     INVESTITOR

                     PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ
                    Nr. ........... din .................

  privind lucrarea .........................................................
............................................................................
...........................................................................,
autorizată cu nr. .............. din ............., cu valabilitate până la
........................, de către .........................................
............................................................................
  1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ..
..............., fiind formată din:
..................................................
           (nume şi prenume)
  2. Au mai participat la recepţie:
............................................................................
           (nume şi prenume) (calitatea)
  3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării lucrării şi a documentelor,
a constatat următoarele:
............................................................................
  4. Valoarea obiectului este de ................ lei, conform listei anexă nr.
1.
  5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune:
............................................................................
  6. Prezentul proces-verbal, conţinând ........... file şi ................
anexe numerotate, cu un total de ............... file, a fost încheiat astăzi
................ la ....................., în ............. exemplare.

           Comisia de recepţie finală *)
    Investitor (proprietar ) ...........................
    Delegat al administraţiei publice locale : ...........
-----------------
    *) Numele, prenumele şi semnătura.    ANEXA 5
    la regulament

             DEFINIŢII PRIVIND TERMENII UTILIZAŢI ÎN REGULAMENT

    1. Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora - actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, cartea tehnică a construcţiei etc.) şi declară că acceptă să preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă.
    2. Recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
    3. Recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
    4. Perioada de garanţie - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.
    5. Cartea tehnică a construcţiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele şi evidenţele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp.
    6. Proprietar - după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor, investitorul poartă denumirea generică de proprietar.


    ANEXA 6
    la regulament


                          CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI

                                CENTRALIZATORUL
            pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei

    1. Fişa de date sintetice.
    2. Capitolul A *): Documentaţia privind proiectarea.
    3. Capitolul B *): Documentaţia privind execuţia.
    4. Capitolul C *): Documentaţia privind recepţia.
    5. Capitolul D *): Documentaţia privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea comportării în timp.
    6) Jurnalul evenimentelor:

    Capitolul A *) Documentaţia privind proiectarea.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    Capitolul B *) Documentaţia privind execuţia.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    Capitolul C *) Documentaţia privind recepţia.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    Capitolul D *) Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea
şi urmărirea comportării în timp.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

------------------
    *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.


                     FIŞA DE DATE SINTETICE


  1. Obiectul de construcţie (denumire, localizare) .........................
............................................................................
  2. Investitorul (denumirea şi sediul unităţii) ...........................
............................................................................
  3. Delegaţii investitorului cu sarcini de verificare a calităţii construcţiei
(numele, prenumele, funcţia, atribuţia) ....................................
............................................................................
  4. Proiectantul lucrării
  a) Denumirea şi sediul sau adresa unităţii proiectant general şi a unităţilor
subproiectante .............................................................
  b) Numele şi prenumele şefului de proiect ................................
............................................................................
  c) Numele şi prenumele proiectanţilor de specialitate, denumirea şi sediul
unităţilor de care aparţin .................................................
............................................................................
  5. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele,
numărul certificatului de atestare .........................................
............................................................................
  6. Executantul construcţiei
  a) Denumirea şi sediul sau adresa unităţii executante (antreprenor general)
şi, dacă este cazul, a unităţilor executante pentru instalaţiile aferente
construcţiilor .............................................................
............................................................................
............................................................................
  b) Numele şi prenumele şefului de şantier ................................
  c) Numele şi prenumele conducătorului direct al lucrărilor (şeful punctului
de lucru al obiectivului) ..................................................
............................................................................
  7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-6 (data modificării şi
modificarea) ...............................................................
............................................................................
  8. Experţii tehnici atestaţi care au verificat calitatea şi comportarea
construcţiei (numele, prenumele, numărul certificatului de atestare) .......
............................................................................
  9. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor (numele, prenumele şi
unitatea de care aparţin) ...................................................
.............................................................................
.............................................................................
  10. Comisia de recepţie finală (numele, prenumele şi unitatea de care aparţin)
.............................................................................
.............................................................................
  11. Data începerii execuţiei ..............................................
  12. Data aprobării recepţiei la terminarea lucrărilor .....................
  13. Data aprobării recepţiei finale .......................................
  14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcţiei .....
  15. Alte date .............................................................
.............................................................................
...................................             NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei.
    2. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală.
    3. Cartea tehnică, după întocmire, se completează şi se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau, după caz, de către proprietar.
    4. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor.

    CAP. II
    Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei

    5. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază şi centralizatorul cu părţile sale componente.
    6. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole:
    - Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea;
    - Capitolul B: Documentaţia privind execuţia;
    - Capitolul C: Documentaţia privind recepţia;
    - Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp.
    7. Documentaţia privind proiectarea (cap. A) va cuprinde:
    a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;
    b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici, detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca şi pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea şi siguranţa în exploatare, precum şi schemele de instalaţii efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei):
    c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare şi verificare etc.);
    d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe;
    e) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor.
    8. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap. B) va cuprinde:
    a) autorizaţia de executare a construcţiei;
    b) procesul-verbal de predare a amplasamentului şi reperului de nivelment general;
    c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări şi dispoziţii de şantier, procesele-verbale de probe specifice şi speciale etc.);
    d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare, a fundaţiilor şi structurii de rezistenţă, procesele-verbale de admitere a fazelor determinante;
    e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor, dacă este cazul, precum şi consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile;
    f) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afară celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuţie;
    g) caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, temperaturi excesive etc.).
    9. Documentaţia tehnică privind recepţia (cap. C) va cuprinde:
    a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor şi cel final), precum şi alte acte anexate acestora - pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei;
    b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obţinute şi a modului de rezolvare.
    10. Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii în timp (cap. D) va cuprinde:
    a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere şi lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei, documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatării;
    b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepţia finală a lucrărilor, modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat;
    c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor şi măsurile de intervenţie luate (proces-verbal de remediere a defectelor);
    d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul;
    e) procesul-verbal de predare-primire a instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant şi beneficiar, dacă este cazul;
    f) referatul cu concluziile anuale şi finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul;
    g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului;
    h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi înregistrate pe microfilme.
    11. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri şi anexe gospodăreşti, cât şi pentru cele de mică importanţă cum ar fi: garduri, cabine poartă etc., cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, precum şi alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei.
    12. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou şi parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) şi din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.
    13. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fişa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

    CAP. III
    Modul de întocmire, folosire şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiei

    14. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte într-un singur exemplar, ţinând seama şi de prevederile pct. 20.
    15. Pentru construcţiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectivelor executate, cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:
    a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeşte şi predă investitorului, pe măsura elaborării şi cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor, documentaţia prevăzută la pct. 7 şi 10;
    b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii şi de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. 8, imediat după întocmirea ei;
    c) investitorul obiectului de construcţie primeşte toate actele care cad în sarcina proiectantului şi comisiilor de recepţie, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform prevederilor pct. 12 şi întocmeşte centralizatorul prevăzut la pct. 13; după recepţia finală a obiectului de construcţie, investitorul reţine un exemplar complet;
    d) investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. 10 lit. h).
    16. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări - acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.
    17. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia.
    Urmărirea comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceştia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei.
    18. Modul de întocmire şi de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către:
    - comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii, cu ocazia recepţiei;
    - organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu, periodic.
    Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.
    19. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa; după demolare, investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale, pentru păstrare.
    Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei, ea va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.
    20. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar, care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.


                            JURNALUL EVENIMENTELOR

                      Denumirea obiectului de construcţie

............................................................................
............................................................................

┌────┬───────┬──────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Prezentarea │ Numele, │ Semnătura │
│ │ │ │ evenimentului │ prenumele şi │responsabilului│
│ │ │ │ şi a efectelor │ unitatea persoa- │ cu cartea │
│Nr. │ Data │Categoria │ sale asupra con- │ nei care înscrie │ tehnică a │
│crt.│ eveni-│ evenimen-│strucţiei, cu tri-│ evenimentul │ construcţiei │
│ │ men- │ tului │miteri la actele │ şi semnătura sa │ │
│ │ tului │ │ din documentaţia │ │ │
│ │ │ │ de bază │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└────┴───────┴──────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────┘


    Instrucţiuni de completare
    --------------------------
    1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului:
    UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;
    US - rezultatele verificărilor şi măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;
    M - măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii, consolidări, demolări etc.);
    E - evenimentele excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren etc.);
    D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuţie a lucrărilor;
    C - rezultatele controlului privind modul de întocmire şi de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei.
    2. Evenimentele consemnate în jurnal şi care îşi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menţionându-se natura actelor.

                               --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016