Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 februarie 1994  privind organizarea arbitrajului comercial de catre Camera de Comert si Industrie a Judetului Iasi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 14 februarie 1994 privind organizarea arbitrajului comercial de catre Camera de Comert si Industrie a Judetului Iasi

EMITENT: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI
PUBLICAT: -------------
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) În temeiul Decretului-lege nr. 139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România (art. 5 lit. j) şi al Codului de procedura civilã (art. 341^1, 353^1, 359^6, 363^1 alin. 2) Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Iaşi denumita în continuare CAMERA, organizeazã, la cerere arbitrajul comercial pentru soluţionarea de litigii comerciale interne şi internaţionale, în condiţiile prezentului Regulament şi ale Regulilor sale de procedura arbitralã.
(2) De asemenea, CAMERA, pune la dispoziţia celor interesaţi o procedura de soluţionare pe cale amiabila a unor diferende, în condiţiile prevãzute de Regulile sale de conciliere facultativã.
ART. 2
(1) Arbitrajul comercial se poate organiza de cãtre CAMERA numai dacã între pãrţi exista o convenţie arbitralã scrisã.
(2) În cazul în care convenţia arbitralã nu cuprinde o prevedere referitoare la organizarea arbitrajului de cãtre CAMERA, aceasta îl poate organiza la cererea comuna a pãrţilor sau a uneia dintre ele, urmatã de acceptarea celeilalte pãrţi, formulatã în scris.
CAP. 2
Comisia de arbitraj comercial
ART. 3
(1) Organizarea de cãtre CAMERA a arbitrajului comercial şi a concilierii facultative se realizeazã prin Comisia de arbitraj comercial de pe lîngã aceasta CAMERA, denumita, în continuare, COMISIA DE ARBITRAJ sau COMISIA.
(2) COMISIA DE ARBITRAJ este constituitã în cadrul CAMEREI, ca structura permanenta fãrã personalitate juridicã, independenta în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.
(3) Baza materialã a COMISIEI DE ARBITRAJ se asigura de CAMERA.
ART. 4
COMISIA DE ARBITRAJ se compune dintr-un numãr de cel puţin 20 de arbitri, numiţi de Colegiul de conducere al CAMEREI, pe termen de 2 ani. La expirarea acestui termen, arbitrii pot fi numiţi pe noi perioade de 2 ani.
ART. 5
Poate fi numit arbitru persoana care îndeplineşte condiţiile prevãzute de art. 17 şi 73 (2) şi (3) din Regulile de procedura arbitralã.
ART. 6
(1) Dintre arbitrii numiţi potrivit art. 4, Colegiul de conducere al CAMEREI numeşte preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ.
(2) Preşedintele COMISIEI are conducerea ei şi o reprezintã în relaţiile interne şi internaţionale.
(3) În organizarea arbitrajului, preşedintele COMISIEI îndeplineşte atribuţiile prevãzute de Regulile de procedura arbitralã.
(4) Vicepreşedintele ajuta preşedintele în îndeplinirea atribuţiilor sale şi este de drept al acestuia.
(5) Preşedintele sau vicepreşedintele poate fi numit suprrbitru ori arbitru într-un litigiu.
ART. 7
Arbitrii sînt independenţi şi impartiali în îndeplinirea atribuţiilor lor. Ei nu sînt reprezentanţii pãrţilor.
ART. 8
(1) COMISIA DE ARBITRAJ are un secretariat compus dintr-un numãr de asistenţi arbitrali şi alt personal cu funcţii de execuţie numiţi sau delegaţi de CAMERA, cu acordul preşedintelui COMISIEI, în cadrul schemei de personal şi al fondului de salarii al CAMEREI.
(2) Atribuţiile Secretariatului sînt stabilite prin Regulile de procedura arbitralã şi se detaliazã prin decizie interioarã a CAMEREI, cu acordul preşedintelui COMISIEI DE ARBITRAJ.
ART. 9
Organizarea arbitrajului comercial de cãtre COMISIA DE ARBITRAJ cuprinde urmãtoarele activitãţi, ori numai unele dintre ele, potrivit înţelegerii cu pãrţile:
a) numirea, în conformitate cu convenţia arbitralã şi cu Regulile de procedura arbitralã, a arbitrilor şi a suprrbitrului şi, în general, îndeplinirea sau, dupã caz, verificarea îndeplinirii formalitãţilor de constituire a tribunalului arbitral;
b) stabilirea şi punerea la dispoziţia pãrţilor a Regulilor de procedura arbitralã, precum şi a unei liste de arbitri, ambele avînd caracter facultativ pentru pãrţi;
c) acordarea asistenţei de specialitate cerutã de arbitri, constind în date, informaţii sau documentaţie referitoare la soluţiile doctrinare şi jurisprudentiale într-o anumitã problema de drept material sau procedural, ori la problematica generalã a arbitrajului comercial;
d) asigurarea legãturii cu instanta judecãtoreascã competenta, potrivit legii, a intervenit în procedura de arbitraj;
e) organizarea unui secretariat al arbitrajului, care sa efectueze operaţiunile privind primirea, înregistrarea şi evidenta corespondentei, citarea pãrţilor şi comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari cãtre pãrţi şi arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de şedinţa, indosarierea actelor, întocmirea şi pãstrarea registrelor, precum şi orice alte asemenea lucrãri necesare bunei desfasurari a arbitrajului;
f) asigurarea unui spaţiu corespunzãtor pentru desfãşurarea arbitrajului;
g) organizarea, la cerere, a concilierii, în condiţiile prevãzute de Regulile de conciliere facultativã:
h) urmãrirea şi facilitarea arbitrajului, astfel încît aceasta sa se desfãşoare în bune condiţii şi sa se finalizeze în termenul stabilit.
ART. 10
COMISIA DE ARBITRAJ mai îndeplineşte urmãtoarele atribuţii referitoare la arbitrajul comercial:
a) redacteazã, la cererea pãrţilor împreunã cu ele, compromisul; elaboreazã modele de clauze compromisorii şi le asigura difuzarea în cercurile economice; prezintã, în aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial;
b) colaboreazã cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţara, în special prin schimbul de liste de arbitri şi de experienta, precum şi pentru desfãşurarea unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului comercial;
c) dezbate, în cadrul COMISIEI sau în colaborare cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţara, problemele de drept mai deosebite ivite în practica arbitralã, precum şi problematica generalã a arbitrajului comercial;
d) tine evidenta practicii arbitrale; întocmeşte culegeri de practica arbitralã;
e) face propuneri privind îmbunãtãţirea organizãrii arbitrajului comercial;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sînt conferite prin prezentul Regulament, prin Regulile de procedura arbitralã sau prin Regulile de conciliere facultativã.
ART. 11
(1) COMISIA DE ARBITRAJ poate refuza prin rezoluţia preşedintelui sau, organizarea unui arbitraj dacã exista îndoieli sau contestaţii cu privire la existenta convenţiei arbitrale sau dacã apare ca aceasta este caducã, inoperantã sau nesusceptibila de aplicare.
(2) În cazul în care, totuşi, pãrţile sau una dintre ele stãruie în promovarea arbitrajului, COMISIA DE ARBITRAJ îl va organiza, urmînd ca tribunalul arbitral, prevãzut la art. 14 din prezentul Regulament, sa se pronunţe asupra existenţei sau validitãţii convenţiei arbitrale.
ART. 12
COMISIA DE ARBITRAJ poate organiza un arbitraj comercial numai cînd competenta de a interveni, potrivit legii, în procedura de arbitraj revine instanţei judecãtoreşti în circumscripţia cãreia se afla sediul CAMEREI ori altei instanţe din raza judeţului sau.
ART. 13
COMISIA DE ARBITRAJ nu poate organiza arbitrajul obligatoriu adicã arbitrajul care se impune pãrţilor în virtutea legii sau a unei convenţii internaţionale.
CAP. 3
Tribunalul arbitral
ART. 14
(1) Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral.
(2) În înţelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este arbitrul unic sau, dupã caz, totalitatea arbitrilor investiti de pãrţi prin convenţia arbitralã ori în conformitate cu aceasta, sa soluţioneze un litigiu determinat şi sa pronunţe o hotãrîre definitiva şi obligatorie pentru ele.
(3) Numirea arbitrilor şi constituirea tribunalului arbitral se efectueazã în conformitate cu prevederile Regulilor de procedura arbitralã.
ART. 15
CAMERA SE COMISIA DE ARBITRAJ se vor abţine ca, prin organizarea arbitrajului comercial, sa intervinã în soluţionarea litigiului sau sa influenteze în vreun fel tribunalul arbitral.
CAP. 4
taxe şi cheltuieli arbitrale
ART. 16
(1) Pentru prestarea serviciilor legate de organizarea arbitrajului, CAMERA percepe, în fiecare caz, o taxa arbitralã în cuantumul şi condiţiile prevãzute de Regulile de procedura arbitralã.
(2) Taxa arbitralã remunereaza serviciile prevãzute la art. 9 lit. a-f din prezentul Regulament. Remunerarea altor servicii prestate de CAMERA se stabileşte de la caz la caz.
(3) Regimul taxelor şi cheltuielilor de arbitrare este stabilit de Regulile de procedura arbitralã.
CAP. 5
Rãspunderea Camerei
ART. 17
CAMERA rãspunde, în condiţiile legii, fata de partea prejudiciata prin încãlcarea, din culpa prepuşilor ei, a obligaţiilor ce îi revin în organizarea arbitrajului comercial.
CAP. 6
Dispoziţii comune şi finale
ART. 18
COMISIA DE ARBITRAJ, tribunalul arbitral, precum şi personalul CAMEREI au obligaţia sa asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit prevederilor Regulilor de procedura arbitralã.
ART. 19
Pãrţile nu pot deroga de la prevederile prezentului Regulament decît în limitele prevãzute de acesta sau cu acceptarea prealabilã a CAMEREI, data de la caz la caz.
ART. 20
Regulile de procedura arbitralã aplicabilã în arbitrajul comercial şi Regulile de conciliere facultativã se aproba de Colegiul CAMEREI. În acelaşi mod se aproba şi modificarea lor.
ART. 21
Prezentul Regulament a fost aprobat de Colegiul CAMEREI în şedinţa din ----------- şi a intrat în vigoare cu începere de la data de ---------------, urmînd a fi supus ratificãrii adunãrii generale a membrilor CAMEREI la prima sa şedinţa.
ART. 22
Secretariatul COMISIEI DE ARBITRAJ va asigura publicarea şi comunicarea cãtre cei interesaţi a prezentului Regulament ca şi a Regulilor de procedura.

REGULI DE PROCEDURA ARBITRALĂ

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezentele Reguli de procedura arbitralã se aplica, în condiţiile ce urmeazã, în arbitrajul comercial organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Iaşi denumita în continuare CAMERA, în temeiul art. 5, lit. j din Decretul-lege nr.139/1990 privind camerele de comerţ şi industrie din România.
(2) Regulile de fata se completeazã cu Regulamentul acestei CAMERE privind organizarea arbitrajului comercial.
ART. 2
(1) Arbitrajul comercial, organizat de CAMERA, este supus prevederilor Codului de procedura civilã - Cartea a IV_a Despre arbitraj (art. 340-370^3), astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 59/1993, precum şi celorlalte prevederi legale aplicabile.
(2) În litigiile comerciale internaţionale se aplica, în completare, prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte.
(3) Se recomanda pãrţilor ca, în litigiile comerciale internaţionale, sa opteze fie pentru prezentele Reguli, fie pentru Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comercial internaţional -UNCITRAL. În acest din urma caz, autoritatea de nominare a arbitrilor este preşedintele CAMEREI.
ART. 3
(1) În înţelesul Regulilor de fata, litigiu comercial este orice litigiu derivînd dintr-un contract comercial, inclusiv referitor la validitatea interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, ca şi din alte raporturi juridice comerciale.
(2) Litigiul comercial este intern cînd decurge dintr-un contract intern şi este internaţional cînd decurge dintr-un contract de comerţ exterior. În mod corespunzãtor, aceeaşi distincţie se aplica şi în cazul raporturilor juridice extracontractuale.
ART. 4
Persoanele care au capacitatea deplina de exerciţiu al drepturilor pot conveni sa soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile comerciale dintre ele, în afarã de acelea care privesc drepturi asupra cãrora legea nu permite a se face tranzacţie.
ART. 5
Arbitrajul poate fi încredinţat, prin convenţia arbitralã, uneia sau mai multor persoane, investite de pãrţi sau în conformitate cu acea convenţie, sa judece un litigiu determinat şi sa pronunţe o hotãrîre definitiva şi obligatorie pentru pãrţi. Arbitrul unic sau, dupã caz, totalitatea arbitrilor astfel investiti constituie, în sensul prezentelor Reguli, tribunalul arbitral.
ART. 6
(1) Arbitrajul se organizeazã şi se desfãşoarã potrivit convenţiei arbitrale, încheiatã în conformitate cu prevederile capitolului 2.
(2) Sub rezerva respectãrii ordinii publice sau a bunelor moravuri, precum şi a dispoziţiilor imperative ale legii, pãrţile pot stabili prin convenţie arbitralã sau prin act scris încheiat ulterior, fie direct, fie prin referire la o anumitã reglementare avînd ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor, termenul şi locul arbitrajului, normele de procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze în judecarea litigiului, inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile, repartizarea între pãrţi a taxelor şi cheltuielilor arbitrale, conţinutul şi forma hotãrîrii arbitrale şi, în general, orice alte norme privind desfãşurarea arbitrajului.
ART. 7
În cazul în care s-a încredinţat CAMEREI organizarea unui arbitraj, prin însuşi acest fapt pãrţile au acceptat prezentele Reguli, afarã numai dacã, odatã cu încredinţarea organizãrii arbitrajului, se prezintã COMISIEI DE ARBITRAJ normele prevãzute în alineatul 2 din art. 6.
ART. 8
În intreaga procedura arbitralã trebuie sa se asigure pãrţilor, sub sancţiunea nulitãţii hotãrîrii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apãrare şi a principiului contradictorialitãţii.
ART. 9
Competenta ce revine instanţelor judecãtoreşti în legatura cu arbitrajul reglementat de Cartea a IV-a din Codul de procedura civilã aparţine instanţei care ar fi fost competenta sa soluţioneze litigiul în fond, în lipsa unei convenţii arbitrale.
ART. 10
(1) COMISIA DE ARBITRAJ, tribunalul arbitral, cît şi personalul CAMEREI au obligaţia sa asigure confidenţialitatea arbitrajului, deci sa nu publice şi nici sa nu divulge datele de care iau cunostinta în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, fãrã a avea autorizarea pãrţilor.
(2) La şedinţele de dezbatere a litigiului pot participa numai pãrţile în litigiu sau reprezentanţii acestora, avocaţii şi consilierii pãrţilor, precum şi celelalte persoane chemate. Cu acordul pãrţilor şi cu încuviinţarea tribunalului arbitral pot asista şi alte persoane.
(3) Dosarul litigiului este confidenţial. Nici o persoana strãinã de litigiu nu are acces la dosar, fãrã acordul scris al pãrţilor şi fãrã încuviinţarea tribunalului arbitral.
(4) Hotãrîrile arbitrale pot fi publicate numai cu acordul pãrţilor. Ele pot fi însã comentate, sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrãri sau culegeri de practica arbitralã, fãrã a se da numele sau denumirea pãrţilor ori alte date care ar putea prejudicia interesele lor. În aceste condiţii, COMISIA DE ARBITRAJ poate autoriza, de la caz la caz, cererea dosarelor în scopuri ştiinţifice sau documentare, dupã terminarea legilor.
ART. 11
În orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va incerca soluţionarea acestuia pe baza înţelegerii pãrţilor.
CAP. 2
Convenţia arbitralã
ART. 12
(1) Convenţia arbitralã se încheie, potrivit art. 343 din Codul de procedura civilã, în scris, sub sancţiunea nulitãţii.
(2) Ea se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii înscrisã în contractul principal, fie sub forma unei înţelegeri de-sine-stãtãtoare, denumita compromis.
ART. 13
(1) Prin clauza compromisorie pãrţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care ea este inseratã sau în legatura cu acesta sa fie soluţionate pe calea arbitrajului, aratindu-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.
(2) Validitatea clauzei compromisorii este independenta de valabilitatea contractului în care a fost înscrisã.
ART. 14
(1) Prin compromis, pãrţile convin ca un litigiu ivit între ele sa fie soluţionat pe cale arbitrajului, aratindu-se potrivit art. 343^2 din Codul de procedura civilã, sub sancţiunea nulitãţii obiectul litigiului şi numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.
(2) Compromisul se poate încheia şi direct la COMISIA DE ARBITRAJ, sub semnatura pãrţilor şi cu certificarea preşedintelui acestei comisii sau a delegatului sau.
ART. 15
(1) Statul, judeţul, oraşul, comuna şi alte persoane de drept public au facultatea de a încheia în mod valabil o convenţie arbitralã numai în arbitrajul comercial internaţional, în afarã de cazul cînd legea dispune altfel.
(2) Se recomanda regiilor autonome şi societãţilor comerciale cu capital de stat ca, mai înainte de a apela la arbitraj, sa incerce concilierea directa a litigiului.
ART. 16
(1) Încheierea convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenta instanţelor judecãtoreşti.
(2) Tribunalul arbitral îşi verifica propria sa competenta de a soluţiona un litigiu şi hotãrãşte în aceasta privinta printr-o încheiere care se poate desfiinta numai prin acţiunea în anulare introdusã impotriva hotãrîrii arbitrale, conform art. 66 din prezentele Reguli.
CAP. 3
Arbitrii. Constituirea tribunalului arbitral. Termenul şi locul arbitrajului.
ART. 17
(1) Poate fi numit arbitru orice persoana fizica, de cetãţenie romana, cu domiciliul în România, care are capacitatea deplina de exerciţiu al drepturilor, se bucura de o buna reputaţie, este specialist în domeniul juridic, economic ori tehnic sau are o recunoscuta experienta în activitatea comercialã.
(2) Conform art. 84 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, magistraţii nu pot fi desemnaţi de pãrţi ca arbitri. Ei vor putea fi însã aleşi suprrbitri de cãtre cei doi arbitri sau desemnaţi arbitri de cãtre Comisia de arbitraj, în condiţiile prezentelor Reguli.
(3) Arbitrii sînt înscrişi cu acordul lor scris, într-o lista , întocmitã de CAMERA, care va cuprinde: numele, ocupaţia, adresa şi, dupã caz, specialitatea, titlurile sau prezentarea succintã a activitãţii profesionale a fiecãrui arbitru.
(4) Pãrţile sînt libere sa aleagã ca arbitri şi persoane înscrise pe listele de arbitri ale altor camere de comerţ şi industrie din ţara sau chiar persoane neînscrise pe nici una din asemenea liste, în acest din urma caz, sub condiţia ca ele sa fie cetãţeni romani cu domiciliul în ţara, avînd capacitatea deplina de exerciţiu al drepturilor.
(5) Arbitrii vor continua sa soluţioneze litigiile în curs la data expirãrii perioadei pentru care au fost numiţi, în afarã de cazul în care ar fi împiedicaţi, din alte motive, sa-şi exercite atribuţiile.
(6) Lista arbitrilor va fi adusã la cunostinta publica şi va fi pusã la dispoziţia pãrţilor, la cererea lor.
ART. 18
Este nulã clauza din convenţia arbitralã care prevede dreptul uneia dintre pãrţi de a numi arbitru în locul celeilalte pãrţi sau de a avea mai mulţi arbitri decît cealaltã parte.
ART. 19
(1) Pãrţile stabilesc dacã litigiul se judeca de un arbitru unic sau de doi ori de mai mulţi arbitri.
(2) Dacã pãrţile n-au stabilit numãrul arbitrilor, litigiul se judeca de trei arbitri, cîte unul numit de fiecare dintre pãrţi, iar al treilea-suprrbitrul - ales de cei doi arbitri.
(3) Dacã exista mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi piriti, pãrţile care au interese comune vor numi un singur arbitru.
ART. 20
Arbitrii sînt independenţi şi impartiali în îndeplinirea atribuţiilor lor. Ei nu sînt reprezentanţii pãrţilor.
ART. 21
Arbitrii sînt numiţi, revocaţi sau înlocuiţi conform convenţiei arbitrale.
ART. 22
(1) Cînd arbitrul unic sau, dupã caz, arbitrii nu au fost numiţi prin convenţia arbitralã, nici nu s-a prevãzut modalitatea de numire a lor şi nici nu s-a recurs la procedura prevãzutã de art. 347 şi 348 din Codul de procedura civilã, constituirea tribunalului arbitral se face dupã cum urmeazã:
a) prin cererea de arbitrare reclamantul va numi un arbitru sau va propune ca litigiul sa fie soluţionat de un arbitru unic, aratind numele şi domiciliul acestuia;
b) prin intimpinare sau prin înştiinţare separatã adresatã COMISIEI DE ARBITRAJ, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare, pîrîtul va numi un arbitru sau, dupã caz, va rãspunde la propunerea reclamantului privind soluţionarea litigiului de un arbitru unic şi la persoana acestuia;
(2) Se recomanda pãrţilor ca, odatã cu numirea unui arbitru sa numeascã şi un arbitru supleant;
(3) Inafara de nume şi domiciliu, partea va indica, pe cît posibil şi datele prevãzute de art. 17 (3) ale arbitrului numit de ea ca şi ale supleantului, dacã acesta a fost numit;
(4) La cererea partii, arbitrul şi supleantul se desemneazã de preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ.
ART. 23
În cazul tribunalului arbitral compus din trei arbitri, cei doi arbitri numiţi potrivit art. 22 vor proceda la alegerea suprrbitrului în termen de 10 zile de la data primirii înştiinţãrii pe care COMISIA DE ARBITRAJ le-a fãcut-o în acest sens.
ART. 24
(1) Numirea unui arbitru sau a suprrbitrului se face cu acordul sau prealabil, obţinut de partea care îl propune ori, dupã caz, de cei doi arbitri.
(2) Dacã s-a numit un arbitru sau suprrbitru înscris pe lista arbitrilor COMISIA DE ARBITRAJ, sau dacã arbitrul sau suprrbitrul ales dar neînscris pe aceasta lista se prezintã pentru a-şi îndeplini însãrcinarea, numirea se considera acceptatã.
ART. 25
(1) Dacã pîrîtul nu rãspunde în termen sau nu da curs invitatiei de numire a arbitrului, ori exista neînţelegere între pãrţi cu privire la numirea arbitrului unic, sau dacã cei doi arbitri nu cad de acord asupra persoanei suprrbitrului, preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ, dupã expirarea termenelor prevãzute de art. 22 şi 23, va desemna arbitrul unic sau, dupã caz, arbitrul piritului ori suprrbitrul.
(2) Desemnarea se face în 5 zile de la expirarea acelor termene.
(3) Dacã, totuşi, pîrîtul îşi va numi arbitrul dupã expirarea termenului însã cel mai tirziu pînã la constituirea tribunalului arbitral, desemnarea facuta de cãtre preşedintele COMISIEI devine caducã.
ART. 26
(1) Arbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la indoiala independenta şi imparţialitatea sa. Cauzele de recuzare sînt cele prevãzute de lege pentru recuzarea judecãtorilor. Poate constitui o cauza de recuzare şi neîndeplinirea condiţiilor de calificare sau a altor condiţii privitoare la arbitri, prevãzute în convenţia arbitralã.
(2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decît pentru cauze survenite dupã numire.
ART. 27
(1) Persoana care ştie ca în privinta sa exista o cauza de recuzare este obligatã sa înştiinţeze pãrţile şi pe ceilalţi arbitri mai înainte de a fi acceptat însãrcinarea de arbitru, iar dacã asemenea cauze survin dupã acceptare, de îndatã ce le-a cunoscut.
(2) Aceasta persoana nu poate participa la soluţionarea litigiului decît dacã pãrţile, înştiinţate potrivit alineatului precedent, comunica în scris ca înţeleg sa nu ceara recuzarea. Chiar în acest caz, ea are dreptul sa se abţinã de la soluţionarea litigiului, fãrã ca abţinerea sa însemne recunoaşterea cauzei de recuzare.
ART. 28
(1) Recuzarea trebuie sa fie cerutã, sub sancţiunea decãderii, în termen de 10 zile de la data cînd partea a luat cunostinta de numirea arbitrului sau, dupã caz, de la survenirea cauzei de recuzare.
(2) Cererea de recuzare se soluţioneazã de tribunalul arbitral, fãrã participarea arbitrului recuzat, acesta fiind înlocuit prin preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ sau de un arbitru desemnat de el.
(3) Dacã cererea de recuzare priveşte pe arbitrul unic, ea se soluţioneazã de preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ sau de un arbitru desemnat de el.
(4) Dacã cererea de recuzare este admisã, arbitrul, suprrbitrul sau arbitrul unic va fi desemnat în conformitate cu prezentele Reguli.
ART. 29
Arbitrii pot fi revocaţi prin acordul pãrţilor sau, cu consultarea preşedintelui COMISIEI DE ARBITRAJ, în cazurile prevãzute de art. 31.
ART. 30
În caz de vacantare pentru orice cauza -recuzare, revocare, abţinere, renunţare, împiedicare, deces - şi dacã nu s-a numit un supleant sau dacã acesta este împiedicat sa-şi exercite însãrcinarea, se va proceda la înlocuirea arbitrului de cãtre partea care l-a numit, în termen de 10 zile de cînd ea a luat cunostinta de survenirea unei asemenea împrejurãri. Dacã partea nu numeşte un alt arbitru în acest termen sau dacã numirea iniţialã s-a fãcut de preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ, acesta desemneazã noul arbitru. Dispoziţia de fata se aplica, în mod corespunzãtor, şi în ceea ce priveşte suprrbitrul.
ART. 31
Arbitrii sînt rãspunzãtori de daune în condiţiile legii:
a) dacã, dupã acceptare, renunţa în mod nejustificat la însãrcinarea lor;
b) dacã, fãrã motiv justificat, nu participa la judecarea litigiului sau nu pronunţa hotãrîrea în termenul stabilit de convenţia arbitralã ori de lege;
c) dacã nu respecta caracterul confidenţial al arbitrajului, publicind sau divulgind date de care iau cunostinta în calitate de arbitri, fãrã a avea autorizarea pãrţilor;
d) dacã incalca în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit prezentelor Reguli.
ART. 32
(1) Tribunalul arbitral se considera constituit pe data acceptãrii însãrcinãrii de suprrbitru, ori, dupã caz, a acceptãrii de cãtre arbitrul unic sau cînd tribunalul arbitral este compus din doi arbitri, pe data ultimei acceptãri.
(2) Membrii tribunalului arbitral vor semna un angajament prin care, confirmind ca au acceptat numirea, se obliga sa îndeplineascã misiunea de arbitru cu nepartinire şi cu respectarea stricta a Regulilor de fata.
(3) Din momentul constituirii tribunalului arbitral, toate cererile privind procedura arbitralã se adreseazã acestui tribunal arbitral, cu excepţia acelora care, prin dispoziţii imperative ale legii, sînt de competenta instanţelor judecãtoreşti.
(4) Comunicarea de cereri, acte, informaţii în legatura cu litigiul se face prin Secretariatul COMISIEI DE ARBITRAJ, arbitrii neavînd legatura directa cu pãrţile.
ART. 33
(1) Dacã pãrţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie sa pronunţe hotãrîrea în termen de cel mult cinci luni de la data constituirii sale.
(2) Termenul se suspenda pe timpul judecãrii unei cereri de recuzare sau a oricãrei alte cereri incidente adresate instanţei judecãtoreşti competente.
(3) Pãrţile pot consimţi, în scris, la prelungirea termenului arbitrajului.
(4) De asemenea, tribunalul arbitral poate dispune, prin încheiere, pentru motive temeinice, prelungirea termenului arbitrajului cu cel mult doua luni.
(5) Termenul se prelungeşte de drept cu doua luni în cazul prevãzut de art.60, precum şi în cazul decesului uneia dintre pãrţi.
ART. 34
Trecerea termenelor prevãzute în art. 33 nu poate sa constituie un motiv de caducitate a arbitrajului, în afarã de cazul cînd una dintre pãrţi a notificat celeilalte pãrţi şi tribunalului arbitral, pînã la primul termen de înfãţişare, ca înţelege sa invoce caducitatea.
ART. 35
Locul arbitrajului este la sediul COMISIEI DE ARBITRAJ. Pãrţile, de acord cu aceasta COMISIE, pot conveni însã un alt loc.
CAP. 4
Sesizarea tribunalului arbitral. Cererea de arbitrare. Intimpinarea. Cererea reconvenţionalã. Comunicarea actelor. Mãsuri asigurãtoare şi mãsuri vremelnice.
ART. 36
(1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisã, care va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau resedinta pãrţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Se vor mai mentiona, dupã caz: numãrul de înmatriculare în Registrul Comerţului, numãrul de telefon, telex, fax, denumirea bãncii care le deservesc şi contul bancar;
b) numele şi calitatea celui care angajeazã sau reprezintã partea în litigiu, anexindu-se dovada calitãţii;
c) menţionarea convenţiei arbitrale, anexindu-se copia de pe contractul în care este inseratã, iar dacã s-a încheiat un compromis, copie de pe acesta;
d) obiectul şi valoarea cererii, precum şi calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;
e) motivele de fapt şi de drept pe care se sprijinã fiecare capãt de cerere, cu trimitere la înscrisurile doveditoare corespunzãtoare sau la alte probe. Cînd se solicita proba cu martori, se vor arata numele şi domiciliul acestora;
f) numele şi domiciliul arbitrului numit sau al arbitrului unic propus;
g) semnatura partii.
(2) Înscrisurile se depun în original sau în copie, certificatã de parte.
(3) Dacã cererea sau înscrisurile sînt formulate într-o limba strãinã, tribunalul arbitral, din oficiu sau la cerere, poate obliga partea sa prezinte o traducere a lor în limba romana sau într-o limba de circulaţie internationala.
(4) La cerere se anexeazã şi dovada plãţii taxelor arbitrale.
(5) Taxele arbitrale, inclusiv tariful acestora şi cazurile în care taxele arbitrale se reduc sau se restituie, precum şi dispoziţiile privind cheltuielile arbitrale sînt prevãzute în Norme aprobate de organul statutar al CAMEREI.
ART. 37
Cererea se adreseazã tribunalului arbitral şi se depune împreunã cu actele insotitoare la COMISIA DE ARBITRAJ în atitea exemplare citi piriti sînt, plus doua exemplare pentru tribunalul arbitral.
ART. 38
(1 În cazul în care cererea nu cuprinde toate menţiunile şi cerinţele prevãzute la art. 36, Secretariatul COMISIEI poate invita pe reclamant sa le completeze în mod corespunzãtor, într-un anumit termen, care nu poate depãşi 30 de zile.
(2) Dacã din cerere lipsesc menţiunile prevãzute la art. 36 (1) literele a, d şi g, procedura arbitralã se suspenda pînã la completarea acestor menţiuni.
(3) Dacã dovada plãţii taxelor arbitrale nu se face în condiţiile comunicate de Secretariatul COMISIEI, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.
ART. 39
În termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de arbitrare sau, dupã caz, de la completarea ei ori de la expirarea termenului prevãzut în art. 38(1), Secretariatul COMISIEI comunica piritului un exemplar al cererii şi al înscrisurilor insotitoare.
ART. 40
(1) Primind cererea de arbitrare, pîrîtul va face intimpinare cuprinzînd pe de o parte, numele arbitrului numit de el sau rãspunsul la propunerea reclamantului privind soluţionarea litigiului de un arbitru unic precum şi la persoana acestuia, iar, pe de alta parte, excepţiile referitoare la cererea reclamantului, rãspunsul în fapt şi în drept la aceasta cerere, probele propuse în apãrare, precum şi, în mod corespunzãtor, celelalte menţiuni şi cerinţe prevãzute de art. 36 pentru cererea de arbitrare.
(2) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare pîrîtul va comunica reclamantului intimpinarea împreunã cu actele insotitoare şi, de asemenea, o va depune la COMISIA DE ARBITRAJ în doua exemplare atasind dovada de comunicare.
(3) Nedepunerea intimpinarii nu înseamnã recunoaşterea pretenţiilor reclamantului.
(4) Dacã prin nedepunerea sau necomunicarea intimpinarii litigiului se amina, pîrîtul va putea fi obligat la plata cheltuielilor cauzate prin amînare.
ART. 41
Dupã constituirea tribunalului arbitral, Secretariatul COMISIEI transmite deindata tribunalului arbitral dosarul, fãcînd menţiune scrisã despre acest fapt, cu precizarea datei transmiterii.
ART. 42
Suprrbitrul fixeazã termen de dezbatere a litigiului pentru cînd pãrţile vor fi citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data expedierii citaţiei.
ART. 43
(1) Dacã pîrîtul are pretenţii impotriva reclamantului, derivînd din acelaşi raport juridic, el poate face cerere reconvenţionalã.
(2) Cererea reconvenţionalã va fi introdusã în cadrul termenului pentru depunerea intimpinarii sau cel mai tirziu pînã la primul termen de înfãţişare şi trebuie sa îndeplineascã aceleaşi condiţii ca şi cererea principala.
ART. 44
(1) Comunicarea cererii de arbitrare şi a intimpinarii, a citaţiilor, a hotãrîrilor arbitrale şi încheierilor de şedinţa se face prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
(2) Celelalte înscrisuri, precum şi informaţiile şi diversele instiintari pot fi fãcute şi prin scrisoare recomandatã cu recipisa poştalã de predare; telegrama, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicãrii şi a textului transmis. În cazul comunicãrilor telefonice, asistentul arbitral va face menţiune în dosar, precizînd data şi ora convorbirii.
(3) Orice înscris poate fi inminat şi personal partii sau reprezentantului ei, sub semnatura certificatã de asistentul arbitral, cu precizarea datei inminarii.
(4) Dovezile de comunicare se depun la dosar.
ART. 45
Comunicãrile se fac, dupã caz, la adresa indicatã de parte în cererea de arbitrare sau intimpinare ori în contractul şi corespondenta dintre pãrţi. Orice schimbare de adresa nu va fi luatã în considerare dacã nu a fost adusã la cunostinta, în scris, celeilalte pãrţi şi COMISIEI DE ARBITRAJ.
ART. 46
(1) Înaintea sau în cursul arbitrajului, oricare dintre pãrţi poate cere instanţei judecãtoreşti competente sa încuviinţeze mãsuri asigurãtoare şi mãsuri vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau sa constate anumite împrejurãri de fapt.
(2) La aceasta cerere se vor anexa, în copie, cererea de arbitrare şi convenţia arbitralã.
(3) Încuviinţarea acestor mãsuri va fi adusã la cunostinta tribunalului arbitral de cãtre partea care le-a cerut.
ART. 47
În cursul arbitrajului, mãsurile asigurãtoare şi mãsurile vremelnice, ca şi constatarea anumitor împrejurãri de fapt pot fi încuviinţate şi de tribunalul arbitral. În caz de împotrivire, executarea acestor mãsuri se solicita instanţei judecãtoreşti competente.
CAP. 5
Dezbaterea litigiului
ART. 48
Pãrţile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanţi şi pot fi asistate de avocaţi sau de alte persoane, în condiţiile art. 10.
ART. 49
Neprezentarea partii legal citate nu impiedica dezbaterea litigiului, afarã numai dacã partea lipsa nu va solicita, prin cerere primitã de tribunalul arbitral cel mai tirziu în preziua dezbaterii, amînarea litigiului pentru motive temeinice, incunostiintind în acelaşi timp şi cealaltã parte. Amînare se poate acorda o singura data.
ART. 50
Oricare dintre pãrţi poate cere, în scris, ca soluţionarea litigiului sa se facã în lipsa sa, pe baza actelor de la dosar, art. 44 raminind însã aplicabil.
ART. 51
Dacã ambele pãrţi, deşi legal citate, nu se prezintã la termen, tribunalul arbitral va soluţiona litigiul, în afarã de cazul în care s-a cerut amînarea pentru motive temeinice. Tribunalul arbitral poate, de asemenea, sa amine soluţionarea litigiului, citind pãrţile, dacã apreciazã ca prezenta lor la dezbatere este necesarã.
ART. 52
(1) Fiecare dintre pãrţi are sarcina sa dovedeascã faptele pe care îşi întemeiazã în litigiu pretenţia sau apãrarea.
(2) În vederea soluţionãrii litigiului, tribunalul arbitral poate cere pãrţilor explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii şi faptele litigiului şi poate dispune administrarea oricãror probe prevãzute de lege.
(3) Administrarea probelor se efectueazã în şedinţa tribunalului arbitral.
(4) Ascultarea martorilor şi a experţilor se face fãrã prestare de jurãmînt.
(5) Tribunalul arbitral nu poate sa recurgã la mijloace de constringere şi nici sa aplice sancţiuni martorilor sau experţilor. Pentru luarea acestor mãsuri pãrţile se pot adresa instanţei judecãtoreşti competente.
(6) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri.
ART. 53
(1) Orice excepţie privind existenta sau validitatea convenţiei arbitrale, constituirea tribunalului, arbitral, limitele însãrcinãrii arbitrilor şi desfãşurarea procedurii pînã la primul termen de înfãţişare, trebuie ridicatã, sub sancţiunea decãderii, cel mai tirziu la acest termen, dacã nu s-a stabilit un termen mai scurt.
(2) Orice cereri şi memorii ale pãrţilor şi orice înscrisuri vor fi depuse cel mai tirziu pînã la primul termen de înfãţişare.
(3) Tribunalul arbitral poate admite, în condiţiile legii, administrarea de probe la cererea unei pãrţi, numai dacã asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare sau prin intimpinare ori prin memorii depuse anterior primului termen de înfãţişare şi comunicate celeilalte pãrţi. Probele care nu au fost cerute în aceste condiţii nu vor mai putea fi invocate în cursul arbitrajului afarã de cazurile în care:
a) necesitatea probei ar reieşi din dezbateri;
b) administrarea probei nu pricinuieşte amînarea soluţionãrii litigiului.
ART. 54
(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate într-o încheiere de şedinţa.
(2) Orice dispoziţie a tribunalului arbitral va fi consemnatã în încheiere şi va fi motivatã .
(3) Încheierea de şedinţa va cuprinde, pe lîngã menţiunile prevãzute la art. 62 (1) lit. a şi b, urmãtoarele menţiuni:
a) o scurta descriere a desfãşurãrii şedinţei;
b) cererile şi susţinerile pãrţilor;
c) motivele pe care se sprijinã mãsurile dispuse;
d) dispozitivul;
e) semnãturile arbitrilor cu observarea prevederilor art. 58, precum şi a asistentului arbitral.
(4) Pãrţile au dreptul sa ia cunostinta de conţinutul încheierilor, ca şi de actele dosarului.
(5) La cererea pãrţilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate indrepta sau completa încheierea de şedinţa printr-o alta încheiere.
(6) Pãrţilor li se comunica, la cerere, copie de pe încheierea de şedinţa.
CAP. 6
Hotãrîrea arbitralã
ART. 55
(1) Procedura arbitralã ia sfîrşit prin pronunţarea unei hotãrîri arbitrale.
ART. 56
(1) Tribunalul arbitral soluţioneazã litigiul în temeiul contractului principal şi al normelor de drept aplicabile, ţinînd seama cînd este cazul şi de uzanţele comerciale.
(2) Pe baza acordului expres al pãrţilor, tribunalul arbitral poate soluţiona litigiul în echitate.
ART. 57
(1) Dupã ce tribunalul arbitral va considera ca toate împrejurãrile cauzei sînt suficient lamurite, închide dezbaterile trecind la deliberare şi luarea hotãrîrii în şedinţa secreta, cu participarea tuturor arbitrilor în persoana, consemnindu-se în hotãrîre aceasta participare.
(2) Pronunţarea hotãrîrii poate fi amînatã cu cel mult 21 de zile, sub condiţia încadrãrii în termenul arbitrajului prevãzut de art. 33.
ART. 58
Cînd tribunalul arbitral este compus dintr-un numãr fãrã soţ de arbitri, hotãrîrea se ia cu majoritate de voturi. Arbitrul care a avut o alta pãrere îşi va redacta şi va semna opinia separatã, cu arãtarea considerentelor pe care aceasta se sprijinã.
ART. 59
Cînd tribunalul arbitral este compus dintr-un numãr cu soţ de arbitri şi aceştia nu se înţeleg asupra soluţiei, se va proceda la numirea unui suprrbitru, conform înţelegerii dintre pãrţi sau, în lipsa, de preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ. Suprrbitrul numit se va uni cu una dintre soluţii, o va putea modifica sau va putea pronunţa o alta soluţie, dar numai dupã ascultarea pãrţilor şi a celorlalţi arbitri.
ART. 60
Dacã, în cadrul deliberãrii şi mai înainte de pronunţarea hotãrîrii, tribunalul arbitral considera ca sînt necesare noi lãmuriri, litigiul poate fi repus pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea pãrţilor, sub condiţia încadrãrii în termenul arbitrajului prevãzut de art. 33.
ART. 61
(1) Îndatã dupã deliberare şi stabilirea soluţiei se întocmeşte dispozitivul hotãrîrii, care se semneazã de toţi membrii tribunalului arbitral, precum şi de asistentul arbitral.
(2) Dacã exista opinie separatã, ea se va mentiona în dispozitiv.
ART. 62
(1) Hotãrîrea arbitralã se redacteazã în scris şi trebuie sa cuprindã:
a) componenta nominalã a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul şi data pronunţãrii hotãrîrii;
b) numele pãrţilor, domiciliul sau resedinta lor ori, dupã caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor pãrţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
c) menţionarea convenţiei arbitrale în temeiul cãreia s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale pãrţilor;
e) motivele de fapt şi de drept ale hotãrîrii, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care sub acest aspect întemeiazã soluţia;
f) dispozitivul;
g) semnãturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art. 58, precum şi a asistentului arbitral;
(2) Dacã unul dintre arbitri este împiedicat sa semneze hotãrîrea, se va face menţiune despre cauza împiedicãrii, cu confirmarea, sub semnatura, a suprrbitrului.
(3) În cazul în care unul dintre arbitri a avut o alta pãrere, el îşi va redacta şi va semna opinia separatã, cu arãtarea considerentelor pe care aceasta se sprijinã.
ART. 63
(1) Dacã prin hotãrîrea pronunţatã tribunalul arbitral a omis sa se pronunţe asupra unui capãt de cerere, oricare dintre pãrţi poate solicita, în termen de 10 zile de la data primirii hotãrîrii, completarea ei. Hotãrîrea de completare se da cu citarea pãrţilor.
(2) Greşelile materiale din textul hotãrîrii arbitrale sau alte greşeli evidente care nu schimba fondul soluţiei, precum şi greşelile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricãreia dintre pãrţi, formulatã în termenul prevãzut de alineatul precedent, sau din oficiu, printr-o încheiere de îndreptare.
(3) Hotãrîrea de completare sau încheierea de îndreptare face parte integrantã din hotãrîrea arbitralã şi se pronunţa de acelaşi tribunal arbitral.
(4) Pãrţile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de completarea sau îndreptarea hotãrîrii.
ART. 64
(1) Hotãrîrea arbitralã va fi comunicatã pãrţilor în termen de cel mult o luna de la data pronunţãrii ei.
(2) Hotãrîrea arbitralã comunicatã pãrţilor are efectele unei hotãrîri judecãtoreşti definitive.
ART. 65
(1) În termen de 10 zile de la data comunicãrii hotãrîrii, COMISIA DE ARBITRAJ va depune un exemplar original al hotãrîrii, împreunã cu convenţia arbitralã şi cu celelalte acte necesare, la instanta judecãtoreascã prevãzutã la art. 9, atasind şi dovezile de comunicare a hotãrîrii arbitrale.
(2) Al doilea exemplar original al hotãrîrii, împreunã cu dosarul litigiului, se pãstreazã la COMISIA DE ARBITRAJ.
CAP. 7
Desfiinţarea hotãrîrii arbitrale
ART. 66
Hotãrîrea arbitralã poate fi desfiintata numai prin acţiune în anulare pentru unul din urmãtoarele motive:
a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului;
b) tribunalul arbitral a soluţionat litigiul fãrã sa existe o convenţie arbitralã sau în temeiul unei convenţii nule sau inoperante;
c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenţia arbitralã;
d) partea a lipsit la termenul cînd au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinitã;
e) hotãrîrea a fost pronunţatã dupã expirarea termenului arbitrajului prevãzut de art. 33, cu excepţia prevãzutã la art. 34;
f) tribunalul arbitral s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decît s-a cerut;
g) hotãrîrea arbitralã nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arata data şi locul pronunţãrii, nu este semnatã de arbitri;
h) dispozitivul hotãrîrii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire;
i) hotãrîrea arbitralã incalca ordinea publica, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii.
ART. 67
Pãrţile nu pot renunţa prin convenţie arbitralã la dreptul de a introduce acţiunea în anulare impotriva hotãrîrii arbitrale. Renunţarea la acest drept se poate face, însã, dupã pronunţarea hotãrîrii arbitrale.
ART. 68
(1) Competenta de a soluţiona acţiunea în anulare revine instanţei judecãtoreşti imediat superioare instanţei judecãtoreşti prevãzute de art. 9, în circumscripţia cãreia a avut loc arbitrajul.
(2) Acţiunea în anulare poate fi introdusã în termen de o luna de la data comunicãrii hotãrîrii arbitrale.
CAP. 8
Executarea hotãrîrii arbitrale
ART. 69
Hotãrîrea arbitralã este obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire, de buna voie, de cãtre partea impotriva cãreia s-a pronunţat, deindata sau în termenul arãtat în hotãrîre.
ART. 70
(1) La cererea partii cistigatoare, hotãrîrea arbitralã se investeste cu formula executorie.
(2) Cererea de investire se introduce la instanta judecãtoreascã prevãzutã de art. 9.
ART. 71
Conform art. 368 din Codul de procedura civilã, hotãrîrea arbitralã investitã cu formula executorie are efectele unei hotãrîri judecãtoreşti şi se executa silit, întocmai ca şi o hotãrîre judecãtoreascã.
CAP. 9
Unele dispoziţii privind arbitrajul comercial internaţional
ART. 72
Prin convenţia arbitralã referitoare la un arbitraj comercial internaţional, pãrţile pot stabili ca acesta sa aibã loc în România sau într-o alta ţara.
ART. 73
(1) În arbitrajul comercial internaţional care se judeca în România sau potrivit legii romane, tribunalul arbitral va fi compus dintr-un numãr impar de arbitri, fiecare dintre pãrţi avînd dreptul sa numeascã un numãr egal de arbitri.
(2) Partea strãinã poate numi arbitri de cetãţenie strãinã.
(3) Pãrţile pot conveni ca arbitrul unic sau suprrbitrul sa fie cetãţean al unui al treilea stat.
ART. 74
(1) În arbitrajul comercial internaţional, durata termenelor prevãzute de art. 22 al. 1 lit. b, art. 23, 25 alin. 2, art. 28, 38 alin. 1, art. 42 şi 63 se dubleazã.
(2) Dacã pãrţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral, de regula, pronunţa hotãrîrea în termen de cel mult 9 luni de la data constituirii sale.
ART. 75
(1) Dezbaterea litigiului în fata tribunalului arbitral se face în limba stabilitã prin convenţia arbitralã sau, dacã nu s-a prevãzut nimic în aceasta privinta ori nu a intervenit o înţelegere ulterioara, într-o limba de circulaţie internationala stabilitã de tribunalul arbitral.
(2) Dacã o parte nu cunoaşte limba în care se desfãşoarã dezbaterea, la cererea şi pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigura serviciile unui traducãtor.
(3) Pãrţile pot sa participe la dezbateri cu traducãtorul lor.
CAP. 10
taxe şi cheltuieli arbitrale
ART. 76
(1) În temeiul art. 359^6 din Codul de procedura civilã, pentru remunerarea serviciilor prestate în organizarea arbitrajului, CAMERA percepe taxe arbitrale conform dispoziţiilor prezentului capitol.
(2) Taxa arbitralã remunereaza serviciile prevãzute la art. 9 lit. a-f din Regulamentul privind organizarea arbitrajului comercial. Remunerarea altor servicii se stabileşte de la caz la caz.
ART. 77
În afarã de taxe arbitrale, pãrţile sînt obligate sa suporte, în condiţiile ce urmeazã, cheltuielile arbitrale constind în onorariile arbitrilor strãini; onorariile avocaţilor; cheltuielile de administrare a probelor; de traducere a actelor sau a dezbaterilor; cheltuielile de deplasare a arbitrilor, experţilor, martorilor, pãrţilor şi alte cheltuieli necesitate de soluţionarea litigiului.
ART. 78
(1) Pentru organizarea unui arbitraj, CAMERA percepe o taxa arbitralã stabilitã în funcţie de valoarea obiectului cererii de arbitrare, dupã cum urmeazã:

A. În arbitrajul comercial intern
Valoarea obiectului cererii Taxa arbitralã
----------------------------- - -----------------------------------
- pînã la 1000000 lei 10% dar nu mai puţin de 10000 lei
- între 1000001 şi 2000000 lei 100000 lei + 8% pentru ceea ce depa-
seste 1000000 lei
- între 2000000 şi 5000000 lei 180000 lei + 6% pentru ceea ce depa-
seste 2000000 lei
- peste 5000000 lei 360000 lei + 4% pentru ceea ce depa-
seste 5000000 lei

B. În arbitrajul comercial internaţional
Valoarea obiectului cererii Taxa arbitralã
------------------------------ - ------------------------------------
(în dolari S.U.A.)
- pînã la 50000$ -5% dar nu mai puţin de 500$
- între 50001$ şi 100000$ -2500$ + 3% pentru ceea ce depa-
seste 50000$
- între 100001$ şi 500000$ -4000$ + 2% pentru ceea ce depa-
seste 100000$
- între 500001$ şi 1000000$ -12000$ + 1% pentru ceea ce depa-
seste 500000$
- între 1000001$ şi 2000000$ -17000$ + 0,5% pentru ceea ce depa-
seste 1000000$
- peste 2000001$ -22000$ + 0,3% pentru ceea ce depa-
seste 2000000$
(2) Dacã valoarea obiectului cererii este exprimatã în alta valuta decît dolari SUA, taxa arbitralã se calculeazã pe baza paritatii dintre aceasta valuta şi dolarul SUA la data introducerii cererii de arbitrare şi se plãteşte în dolari SUA ori în alta valuta liber convertibilã.
ART. 79
(1) Taxa arbitralã se reduce cu 25% în cazul în care litigiul este soluţionat de un arbitru unic.
(2) Dacã reclamantul şi-a retras cererea de arbitrare mai înainte de emiterea citaţiilor pentru primul termen de înfãţişare, taxa arbitralã se reduce cu 75% din cuantumul ei.
(3) În cazul în care, ca urmare a împãcãrii pãrţilor sau a renunţãrii la arbitrare, litigiul înceteazã la primul termen de înfãţişare, taxa arbitralã se reduce cu 50% din cuantumul ei.
(4) Atunci cînd tribunalul arbitral pronunţa o hotãrîre prin care constata necompetentã arbitrajului, taxa arbitralã se reduce cu 75% din cuantumul ei.
(5) Dacã reclamantul îşi reduce pretenţiile mai înainte de primul termen de înfãţişare, taxa arbitralã se calculeazã la valoarea obiectului cererii astfel redus.
(6) Taxa arbitralã minima este ireductibila.
ART. 80
Cererea reconvenţionalã se taxeaza întocmai ca şi cererea principala de arbitrare. Prevederile art. 79 se aplica în mod corespunzãtor şi în ceea ce priveşte cererea reconvenţionalã.
ART. 81
(1) Taxa arbitralã se plãteşte integral odatã cu cererea adresatã COMISIEI DE ARBITRAJ, anexindu-se la cerere şi dovada plãţii. Aceasta dovada se poate prezenta şi în cadrul unui termen stabilit de Secretariatul COMISIEI, dar nu mai tirziu de 15 zile de la data introducerii cererii.
(2) Preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ poate aproba ca taxa arbitralã sa fie plãtitã în doua transe egale, prima la introducerea cererii, iar a doua cel mai tirziu pînã la primul termen de înfãţişare.
(3) Dacã dovada plãţii taxei arbitrale nu se face o data cu introducerea cererii sau în termenul prescris în acest scop, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.
ART. 82
Pentru reluarea procedurii arbitrale dupã suspendarea litigiului, nu se plãtesc taxe arbitrale.
ART. 83
(1) Partea la cererea cãreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei ori administrarea altei probe sau efectuarea, prin grija CAMEREI, de traduceri de pe actele dosarului, precum şi traducerea prin interpreti a dezbaterilor orale, are obligaţia sa avanseze costul efectuãrii acestora.
(2) Dacã o asemenea mãsura este dispusã din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre pãrţi sau pe ambele, în proporţia ce se va stabili, sa avanseze costul efectuãrii ei.
ART. 84
(1) Din taxele arbitrale încasate de CAMERA în lei sau în valuta, o cota de 50% se preleveaza pentru constituirea fondului destinat plãţii onorariilor arbitrilor.
(2) Onorariile arbitrilor se stabilesc de preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ, ţinînd seama de valoarea şi complexitatea litigiului, precum şi de timpul afectat soluţionãrii acestuia, ca şi de alte circumstanţe relevante în cauza, fãrã însã ca totalul onorariilor sa depãşeascã 50% din taxa arbitralã încasatã în litigiul respectiv. În mod excepţional acest plafon poate fi depãşit, dacã exista rezerve la fondul pentru plata onorariilor arbitrilor.
(3) În cazul întreruperii arbitrajului, fãrã a se pronunţa o hotãrîre, onorariile arbitrilor pentru activitatea depusa se reduc în mod corespunzãtor.
(4) În arbitrajul comercial internaţional, onorariile arbitrilor strãini nu sînt cuprinse în taxa arbitralã, ele suportindu-se de partea care i-a numit. În cazul arbitrului unic strãin sau a suprrbitrului strãin, onorariile acestora se avanseaza de pãrţi în cote egale. Dacã aceste onorarii sînt consemnate la CAMERA, plata lor se va face conform prevederilor alineatului 6.
(5) În arbitrajul comercial internaţional, onorariile arbitrilor romani sînt cuprinse în taxa arbitralã.
(6) plata onorariilor arbitrilor se va face prin CAMERA dupã terminarea litigiului, printr-o hotãrîre arbitralã pronunţatã, redactatã şi comunicatã potrivit Regulilor de procedura arbitralã.
ART. 85
Taxa arbitralã şi cheltuielile arbitrale se plãtesc în numerar direct la casieria CAMEREI sau prin documente de plata acceptate de CAMERA. În acest caz, taxa şi cheltuielile arbitrale se considera plãtite din ziua intrãrii sumelor în contul CAMEREI nr. ............(în lei) sau nr. ..............(în valuta) deschis la Banca...........
ART. 86
Dacã una din pãrţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce îi revine cu privire la avansarea sau plata taxei ori cheltuielilor arbitrale, cealaltã parte o poate executa, urmînd ca prin hotãrîrea arbitralã sa se stabileascã modul de suportare a sumelor respective.
ART. 87
(1) Dacã taxa sau cheltuielile arbitrale nu s-au plãtit conform procedurilor prezentelor Reguli, CAMERA şi, dupã caz, tribunalul arbitral pot sa nu dea curs misiunii de organizarea a arbitrajului sau procedurii arbitrale.
(2) Orice diferenţa în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizeazã şi se achitã deindata.
ART. 88
(1) Taxele şi cheltuielile arbitrale se suporta de partea care a pierdut litigiul, integral dacã cererea de arbitrare este admisã în totalitate sau proporţional cu ceea ce s-a acordat, dacã cererea este admisã în parte.
(2) Pãrţile pot conveni asupra altui mod de suportare a taxei şi cheltuielilor arbitrale.
ART. 89
Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a carei culpa s-au cauzat celeilalte pãrţi cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despãgubiri.
CAP. 11
Dispoziţii finale
ART. 90
Prezentele Reguli se completeazã cu dispoziţiile de drept comun de procedura civilã romana, în mãsura în care acestea sînt compatibile cu arbitrajul şi cu natura comercialã a litigiilor.
ART. 91
Regulile de fata au fost aprobate de Colegiul CAMEREI în şedinţa din---------- şi au intrat în vigoare pe data de -------------- . Modificarea lor va fi supusã, de asemenea aprobãrii Colegiului CAMEREI.


REGULI DE CONCILIERE FACULTATIVĂ
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Iaşi pune la dispoziţia membrilor sãi şi a altor întreprinzãtori interesaţi o procedura de conciliere facultativã, în condiţiile prezentelor Reguli, avînd ca scop soluţionarea pe cale amiabila a unor diferende dintre ei, ivite în relaţiile comerciale, ca şi evitarea unor litigii judecãtoreşti sau arbitrale. Organizarea şi desfãşurarea procedurii de conciliere se asigura prin COMISIA DE ARBITRAJ DE PE LÎNGĂ CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI IAŞI.
ART. 2
(1) Procedura de conciliere este facultativã pentru pãrţi şi nu poate avea loc decît pe baza acordului lor scris.
(2) Pãrţile pot conveni ca procedura de conciliere sa fie obligatorie, precedind orice procedura judiciarã sau arbitralã.
(3) Procedura de conciliere nu implica continuarea ei printr-o procedura judiciarã sau arbitralã, în cazul în care nu se realizeazã o înţelegere sau se realizeazã numai o înţelegere parţialã.
ART. 3
(1) Cînd pãrţile convin sa recurgã la concilierea CAMEREI, prin însuşi acest fapt ele accepta prezentele Reguli.
(2) Pãrţile pot adapta prezentele Reguli potrivit înţelegerii scrise dintre ele comunicatã COMISIEI DE ARBITRAJ în timp util.
CAP.2
Cererea de conciliere
ART. 4
Procedura de conciliere începe prin cererea comuna a pãrţilor sau a uneia dintre ele adresatã COMISIEI, conţinînd expunerea succintã a poziţiei pãrţilor (partii) şi celelalte date necesare. Cererea va fi însoţitã de actele doveditoare, precum şi de propunerea de numire a conciliatorului (conciliatorilor).
ART. 5
Cînd concilierea este cerutã de una dintre pãrţi, Secretariatul COMISIEI DE ARBITRAJ comunica celeilalte pãrţi cererea, invitind-o sa rãspundã, într-un termen de 15 zile, dacã accepta sau nu încercarea de conciliere iar, în caz afirmativ, sa-şi expuna, în acelaşi timp, propriul sau punct de vedere, însoţit de actele doveditoare, inclusiv cu privire la propunerea de numire a conciliatorului (conciliatorilor).
ART. 6
Dacã nu se rãspunde în termenul arata la art.5 sau nu se accepta încercarea de conciliere, Secretariatul COMISIEI DE ARBITRAJ înştiinţeazã partea care a formulat cererea, iar procedura se închide.
CAP. 3
Desfãşurarea concilierii
ART. 7
(1) Dacã încercarea de conciliere este acceptatã, preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ numeşte, potrivit cererii pãrţilor, unu sau trei conciliatori dintre arbitri înscrişi pe lista, în afarã de cazul în care pãrţile au desemnat alţi conciliatori.
(2) Cererea de conciliere, împreunã cu actele insotitoare se pune la dispoziţia conciliatorului (conciliatorilor) prin grija Secretariatului COMISIEI DE ARBITRAJ.
ART. 8
(1) Conciliatorul (conciliatorii) incearca, împreunã cu pãrţile, sa realizeze o soluţionare a diferendului, în spirit de impartialitate şi dreptate.
(2) Conciliatorul (conciliatorii), dupã ascultarea pãrţilor, studierea actelor şi efectuarea, dacã este cazul, a altor investigaţii, poate face recomandãri pãrţilor cu privire la soluţionarea echitabila a diferendului.
ART. 9
Încercarea de conciliere ia sfîrşit, dupã caz:
a) prin încheierea unei înţelegeri între pãrţi, avînd forta unui contract;
b) prin întocmirea unui proces-verbal de cãtre conciliator (conciliatori) prin care se constata esuarea incercarii de conciliere. Procesul-verbal nu se motiveaza;
c) prin comunicarea pe care pãrţile sau una dintre ele o fac COMISIEI DE ARBITRAJ în sensul de a sista încercarea de conciliere.
ART. 10
Convocarea pãrţilor la şedinţele de conciliere, comunicarea de acte pãrţi sau de orice informaţii se efectueazã pe cãile apropiate şi cele mai expeditive, consemnindu-se în dosar faptul îndeplinirii lor.
ART. 11
Fãrã acordul pãrţilor, conciliatorul nu va putea fi arbitru ori reprezentantul sau consilierul oricãreia dintre ele, într-o procedura arbitralã sau judiciarã avînd ca obiect diferendul supus concilierii.
CAP. 4
taxe
ART. 12
(1) Pentru serviciile prestate de CAMERA prin COMISIE, în legatura cu organizarea şi desfãşurarea procedurii de conciliere, pãrţile sînt obligate sa plãteascã o taxa egala cu 50% din taxa ce s-ar fi cuvenit dacã s-ar fi recurs la procedura arbitralã. În aceasta taxa este inclusã şi remuneraţia conciliatorului (conciliatorilor) de cetãţenie romana.
(2) Taxa se plãteşte odatã cu introducerea cererii de conciliere, integral dacã cererea este comuna sau în proporţie de 50% dacã cererea este formulatã numai de una dintre pãrţi. Cînd cealaltã parte accepta concilierea, ea va trebui sa plãteascã de îndatã diferenţa de 50%.
(3) În cazul în care nu se accepta concilierea, taxa se reduce la cota de 50% plãtitã de partea care a formulat cererea.
(4) Toate celelalte cheltuieli fãcute de pãrţi în legatura cu concilierea rãmîn în sarcina lor.
(5) Preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ poate reduce sau majorã taxa ce se cuvin CAMEREI conform alineatului 1, cu pînã la 20% ţinînd seama de valoarea obiectului concilierii, de complexitatea procedurii de conciliere, de timpul ce i s-a afectat şi de alte circumstanţe relevante în cauza. Diferenţa de taxa se achitã de pãrţi în proporţie egala sau li se restituie tot astfel.
CAP. 5
Dispoziţii comune şi finale
ART. 13
(1) Procedura de conciliere este confidenţialã, caracter pe care toate persoanele implicate au obligaţia sa-l respecte, chiar dupã terminarea ei şi independent de rezultat.
(2) Pãrţile se obliga sa nu invoce într-o procedura arbitralã sau judiciarã:
a) punctele de vedere exprimate în cadrul procedurii de conciliere, în vederea gasirii unei soluţii amiabile;
b) propunerile sau recomandãrile fãcute de conciliatori;
c) declaraţiile uneia dintre pãrţi în sensul ca este gata sa accepte aceste propuneri sau recomandãri.
(3) Conţinutul înţelegerii realizate în cadrul procedurii de conciliere este de asemenea confidenţial, în afarã de cazul în care executarea ei implica intervenţia justiţiei.
ART. 14
Regulile de fata au fost aprobate de Colegiul CAMEREI în şedinţa din---------- şi au intrat în vigoare la data de ------------. Modificarea lor va fi supusã de asemenea, aprobãrii Colegiului CAMEREI.

Model orientativ

Clauza compromisorie recomandatã de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului _______________ pentru a fi inclusã în contractele comerciale

"Orice litigiu decurgind din sau în legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului ____________ în conformitate cu Regulile de procedura arbitralã ale acestei Camere. Hotãrîrea arbitralã este definitiva şi obligatorie".
Pãrţile mai pot adauga, la opţiunea lor, urmãtoarele menţiuni:
1 "Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul pãrţilor sau în lipsa acestui acord, de preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ COMERCIAL A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI________________".
"Tribunalul arbitral va fi compus din doi arbitri, cîte unul numit de fiecare parte, fãrã a necesita acordul celeilalte pãrţi".
(în cazul în care nu se includ aceste menţiuni, tribunalul arbitral va fi compus, conform reglementãrilor CAMEREI din 3 membri; cîte un arbitru ales de fiecare dintre pãrţi şi un suprrbitru ales de cei doi arbitri).
2
"Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept, cu aplicarea legii romane".
sau
"Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate "
3
"Locul arbitrajului este la ______________
(dacã se stabileşte un alt loc decît sediul CAMEREI)".
4
"Tribunalul arbitral va pronunţa hotãrîrea în termen de - luni(în situaţia în care pãrţile convin sa stabileascã un termen mai mare sau mai mic de 5 luni, prevãzut de reglementãrile CAMEREI)".

Model orientativ
Cerere de conciliere (comuna)
Subsemnaţii:
1. (nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; numãr înmatriculare Registrul Comerţului; telefon/fax), şi
2. Idem
solicitam sa se incerce concilierea urmatorului diferend dintre noi, cu aplicarea Regulilor de conciliere facultativã ale CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI _____________.
(Urmeazã expunerea pe scurt a obiectului diferendului cu datele pertinente)
- Punctul de vedere al partii 1
- Punctul de vedere al partii 2
- Dovezile invocate în sprijinul fiecãrui punct de vedere (enuntare şi atasare la cerere)
- Alte menţiuni pertinente.
Data
Semnatura partii 1, _____________
Semnatura partii 2, ___________

Model orientativ

Formular de compromis recomandat de Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului

Subsemnaţii:
1.____________(nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu;
numãr înmatriculare Registrul Comerţului; numãr telefon, telex, fax), denumita
în continuare partea 1, şi
2. (aceleaşi date), denumita în continuare partea 2, constatam ca între noi a
intervenit un litigiu izvorit din contractul nr. ____________ din ___________,
litigiu avînd urmãtorul obiect:
Partea 1 pretinde ca ___________________________(expunerea pe scurt a
pretenţiilor)
Partea 2 susţine ca _____________________________(expunerea pe scurt a
obiectiilor).
Subsemnaţii convenim ca acest litigiu sa fie soluţionat prin arbitraj
comercial organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului
_____________________________în conformitate cu Regulile de procedura ale
acestei CAMERE.
Hotãrîrea arbitrarã pronunţatã în acest litigiu este definitiva şi
obligatorie.
Pãrţile vor mai adauga, obligatoriu, una din urmãtoarele menţiuni:
1
"Tribunalul arbitral va fi compus din dl.________________________ în calitate
de arbitru unic".
sau
"Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de preşedintele
COMISIEI DE ARBITRAJ COMERCIAL",
sau
"Tribunalul arbitral va fi compus din 2 arbitri: dl._______________________
_________________, numit de partea 1 şi dl.___________________________________
numit de partea 2",
sau
"Tribunalul arbitral va fi compus din 3 membri: dl.________________________
__________, arbitru desemnat de partea 1 şi dl._______________________________
arbitru desemnat de partea 2. Cei doi arbitri vor alege un suprrbitru, în
termenul şi condiţiile prevãzute de Regulile de procedura ale CAMEREI".
(varianta: "Suprrbitrul va fi desemnat de preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ
COMERCIAL A CAMEREI").
sau
"Tribunalul arbitral va fi compus din 2 arbitri şi un suprrbitru numiţi de
preşedintele COMISIEI DE ARBITRAJ COMERCIAL conform Regulilor de procedura
arbitralã".
sau
"Tribunalul arbitral va fi compus conform acestor Reguli de procedura
arbitralã".
Cauze facultative:
1
"Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept, cu aplicarea legii
romane".
sau
"Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate".
2
"Locul arbitrajului este la _____________________________________(dacã se
stabileşte un alt loc decît sediul CAMEREI)".
3
"Tribunalul arbitral va pronunţa hotãrîrea în termen de ____________________
luni (în situaţia în care pãrţile convin sa stabileascã un termen mai mare sau
mai mic de 5 luni, prevãzut de reglementãrile CAMEREI)".
Încheiat în dublu exemplar, la ____________________________, astãzi__________
Semnatura partii 1, ____________________________________
Semnatura partii 2, ____________________________________


----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016