Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 decembrie 2000  de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 14 decembrie 2000 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridicã romana aflatã în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, care funcţioneazã dupã modelul regiilor autonome, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile ulterioare, şi îşi desfãşoarã activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.
ART. 2
(1) Structura organizatoricã a institutului este prevãzutã în anexa nr. 1 la hotãrâre.
(2) Institutul poate infiinta în cadrul structurii sale subunitati fãrã personalitate juridicã, în scopul realizãrii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate

ART. 3
Institutul este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor de date, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale programelor naţionale pentru cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date şi a strategiei de informatizare a societãţii româneşti.
ART. 4
Obiectul de activitate al institutului cuprinde în principal:
A. Activitãţi de cercetare-dezvoltare:
- cercetãri fundamentale de baza orientate pentru diferite domenii ale tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date;
- cercetare avansatã şi aplicatã în informatica;
- diseminarea rezultatelor cercetãrii în informatica;
- elaborarea de produse şi sisteme informatice pentru diverse domenii de utilizare, cu prioritate pentru învãţãmânt şi sectorul public;
- analiza, proiectarea, programarea şi implementarea de sisteme complexe de informaţii pentru învãţãmânt, industrie şi organisme ale administraţiei publice;
- elaborarea de propuneri de reglementãri, metodologii şi standarde în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date şi al produselor şi serviciilor asociate acestora, armonizate cu reglementãrile Uniunii Europene;
- consultanţa în informatica, control şi management automat (studii de fezabilitate, specificaţii tehnice pentru oferte, studii de modernizare etc.);
- livrarea de sisteme "la cheie", dezvoltate pe baza cerinţelor beneficiarilor;
- dezvoltarea de software de aplicaţie, cu înalte caracteristici de generalizare;
- dezvoltarea, în comun cu alte firme, a unor produse software de aplicaţie;
- administrarea Reţelei Naţionale de Calculatoare (RNC);
- dezvoltarea şi implementarea de reţele utilizator de calculatoare;
- elaborarea de studii de diagnoza şi prognoza privind dezvoltarea domeniului;
- evaluarea de soluţii, proiecte şi sisteme informatice, standardizare în tehnologia informatiei;
- participarea la realizarea lucrãrilor în cadrul colaborãrii cu alte tari pe linia academiilor de ştiinţa, a unor organisme internaţionale şi a unor institute similare ca profil.
B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare:
- asistenta tehnica, consultanţa în domeniul sau de activitate;
- asistenta tehnica la implementarea de software în institut sau la alte firme, informare şi documentare în informatica;
- organizarea şi gestionarea Bibliotecii naţionale de programe;
- activitãţi de producţie şi servicii în vederea sustinerii cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date, precum şi expoziţii de profil.
C. Activitãţi de formare şi de specializare profesionalã în domeniul propriu de activitate:
- formarea şi specializarea personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare;
- pregãtire profesionalã şi specializare de nivel mediu în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor de date;
- pregãtire profesionalã la nivel postuniversitar prin şcoli postuniversitare, cursuri postuniversitare, studii aprofundate şi altele asemenea, în colaborare cu unitãţi de învãţãmânt în domeniul propriu de activitate.
D. Activitãţi de editare şi tipãrire a publicaţiilor de specialitate:
- cataloage cu fise de prezentare a rezultatelor cercetãrii în domeniu;
- buletine de informare;
- studii, rapoarte, sinteze, cursuri tematice şi alte publicaţii în domeniu.
E. Activitãţi de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetãrii:
- transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrilor din domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date;
- valorificarea rezultatelor cercetãrilor din domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiei de date;
- organizãri şi participari la expoziţii şi manifestãri tehnicostiintifice interne şi internaţionale;
- activitãţi de cooperare tehnico-ştiinţificã internationala.
F. Activitãţi de comerţ intern şi activitãţi de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului sau de activitate.
G. Activitãţi de cercetare-dezvoltare privind apãrarea nationala în domeniul tehnologiilor informatiei şi comunicatiei de date.

CAP. 3
Patrimoniul

ART. 5
Conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 2000 institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 62.676.309 mii lei.
ART. 6
(1) Institutul administreazã cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publica, precum şi cele dobândite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor, concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistreazã în evidenta contabila a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activitãţi se poate face numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzãtoare şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. 4
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 7
(1) Institutul poate avea în structura subunitati, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
(2) În funcţie de specificul activitãţii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţara sau din strãinãtate.
(3) Modificãrile în structura organizatoricã şi funcţionalã a institutului sunt propuse de cãtre directorul general, cu avizul consiliului de administraţie, şi sunt aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
ART. 8
Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi poate acorda conducãtorilor acestor subunitati împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.
ART. 9
Conducãtorii subunitatilor din structura institutului rãspund fata de consiliul de administraţie şi fata de directorul general pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.

CAP. 5
Organele de conducere

ART. 10
(1) Conducerea institutului este asigurata de:
- consiliul de administraţie;
- comitetul de direcţie;
- directorul general.
(2) Orientarea şi coordonarea activitãţii ştiinţifice din institut sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
Consiliul de administraţie
ART. 11
(1) Consiliul de administraţie este format din 9 membri numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Structura consiliului de administraţie este:
- un preşedinte;
- un vicepreşedinte;
- 7 membri.
ART. 12
(1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:
- directorul general al institutului;
- un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare;
- un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale;
- un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica;
- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
- preşedintele consiliului ştiinţific.
(2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie pot fi cadre didactice din învãţãmântul superior, ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti din domeniul de activitate al institutului.
(3) Consiliul de administraţie îşi desemneazã vicepreşedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea autoritãţilor din care aceştia fac parte.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru inactivitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care i-a numit, dupã consultarea prealabilã a autoritãţilor din care fac parte.
ART. 13
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetãţeni romani, având urmãtoarele drepturi şi obligaţii:
a) îşi pãstreazã calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceasta calitate;
b) sunt remuneraţi pentru activitatea desfasurata în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie;
c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie şi nu pot participa în aceeaşi calitate la societãţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese concurente.
(2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societãţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se afla în relaţii comerciale directe concurente.
ART. 14
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte o data pe luna şi ori de câte ori interesele institutului o impun, convocarea acestuia fãcându-se de cãtre preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile în consiliul de administraţie sunt conduse de preşedintele acestuia, iar în lipsa lui, de cãtre vicepreşedinte.
ART. 16
(1) Consiliul de administraţie îşi poate desfasura activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
ART. 17
La şedinţele consiliului de administraţie este invitat şi reprezentantul sindicatului.
ART. 18
Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform prevederilor legale.
ART. 19
(1) Membrii consiliului de administraţie rãspund, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru institut nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat în scris despre aceasta organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) rãspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
ART. 20
Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, organizarea de subunitati, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al institutului;
b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generalã a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înainteazã Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
d) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl depune la organul coordonator, în vederea aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului;
e) analizeazã şi avizeazã bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobãrii Ministerului Finanţelor, şi aproba raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institut în anul precedent;
f) analizeazã raportarea semestriala privind activitatea realizatã de institut, aproba mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) analizeazã, aproba sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã sa fie realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii şi subunitati de producţie din patrimoniul institutului;
i) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice, în vederea realizãrii de activitãţi comune care prezintã interes pentru asociaţi şi care se încadreazã în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aproba valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteazã şi prezintã Ministerului Educaţiei Naţionale propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes naţional specifice activitãţii institutului;
l) aproba volumul creditelor bancare prevãzute la art. 35 alin. (1) şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
m) aproba utilizarea disponibilitãţilor în valuta;
n) aproba contractul colectiv de munca;
o) executa orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
ART. 21
În primul trimestru al fiecãrui an consiliul de administraţie prezintã organului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 22
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.
Comitetul de direcţie
ART. 23
Conducerea operativã a institutului este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi din directorii din structura organizatoricã a institutului.
ART. 24
Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete, necesare pentru realizarea obiectivelor, rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
ART. 25
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
ART. 26
Comitetul de direcţie exercita atribuţii şi are rãspundere în limita competentei stabilite de conducerea institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.
Directorul general
ART. 27
Activitatea curenta a institutului este condusã de directorul general, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale pe baza rezultatelor concursului organizat conform criteriilor propuse de consiliul ştiinţific al institutului şi aprobate de ministrul educaţiei naţionale.
ART. 28
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu autoritãţile publice, cu alte organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din strãinãtate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului;
c) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii;
d) numeşte şi revoca conducãtorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum şi directorii din structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã personalul institutului, conform prevederilor legale;
f) asigura negocierea contractului colectiv de munca şi a salariilor personalului din institut prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adopta mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior prin compartimentele specializate ale institutului;
i) exercita atribuţiile şi are rãspunderile care îi revin potrivit prevederilor legale, aproba şi ia mãsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementãrilor legale, în competenta altor organe;
j) exercita orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului;
l) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile <>art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 şi ale <>art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetãrii ştiinţifice, dezvoltãrii tehnologice şi inovarii, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 95/1998 .
Consiliul ştiinţific
ART. 29
(1) Consiliul ştiinţific este format din 19 membri reprezentând toate compartimentele ştiinţifice din cadrul institutului.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cercetãtori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, din cadre didactice din învãţãmântul superior, salariaţi ai institutului sau din afarã acestuia, aleşi prin vot secret de cãtre cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de cãtre membrii acestuia. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului.
(4) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 30
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea de propuneri pentru planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, în domeniul tehnologiilor informatiei şi comunicatiei de date;
c) examineazã şi avizeazã ofertele de proiecte de cercetare ştiinţificã, urmãrind şi modul de realizare a acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implica politica de cercetare a institutului;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare;
g) propune spre aprobare comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetator ştiinţific şi cercetator principal gradele III, II şi I;
i) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific;
j) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
k) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în strãinãtate.

CAP. 6
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia.
Relaţii financiare
ART. 31
(1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
(2) Bilanţul contabil anual se avizeazã de cãtre consiliul de administraţie, se aproba de Ministerul Educaţiei Naţionale şi se prezintã Ministerului Finanţelor, dupã care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 32
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
ART. 33
Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul veniturilor de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.
ART. 34
Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în contractul colectiv de munca, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii.
ART. 35
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bãncile, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.
ART. 36
(1) Institutul hotãrãşte cu privire la investiţiile care urmeazã sa fie realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenta <>art. 6 şi 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele mãsuri pentru restructurarea activitãţii regiilor autonome.
(2) În cazul altor investiţii decât cele prevãzute la <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 , finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli sa se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe baza de licitaţie publica, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 de milioane lei, în vederea realizãrii de investiţii de natura celor prevãzute la alin. (1) şi (2), se efectueazã cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.
ART. 37
(1) Operaţiunile de încasãri şi plati ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasãri şi plati în lei şi în valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutarã, stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la societãţi comerciale cu sediul în România.
ART. 38
Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune potrivit legii.

CAP. 7
Reglementarea litigiilor

ART. 39
Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecata romane competente, în conformitate cu prevederile legale.

CAP. 8
Dispoziţii finale

ART. 40
(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile şi completãrile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
ART. 41
Statutul de institut naţional de cercetare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.
ART. 42
Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se completeazã, în cazul unor aspecte nereglementate în conţinutul acestuia, cu dispoziţiile legale aplicabile regiilor autonome.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016