Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 14 august 2009  privind stabilirea unor raporturi juridice intre furnizori si consumatorii de gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 14 august 2009 privind stabilirea unor raporturi juridice intre furnizori si consumatorii de gaze naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 22 septembrie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Scop

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte raporturile dintre furnizori şi consumatori privind contractarea, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.

SECŢIUNEA a 2-a
Definiţii

ART. 2
(1) Termenii folosiţi sunt definiţi în <>Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii folosiţi se definesc dupã cum urmeazã:
- branşament - conducta de legãturã prin care circulã gaze naturale din conducta de distribuţie pânã la ieşirea din robinetul de branşament, respectiv staţia sau postul de reglare;
- consumator noncasnic - consumatorul care achiziţioneazã gazele naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu; acesta poate fi:
a) consumator industrial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie:
- consumator din industria chimicã - consumatorul care utilizeazã gazele naturale ca materie primã în industria chimicã;
- producãtor de energie electricã şi/sau termicã - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru producerea de energie electricã şi/sau termicã;
- alţi consumatori industriali - consumatorul care utilizeazã gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primã în industria chimicã sau pentru producerea de energie electricã şi/sau termicã;
b) consumator comercial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în sectorul comercial - restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agriculturã sau pentru utilizãri similare;
c) alţi consumatori noncasnici - consumatori noncasnici, alţii decât consumatorii industriali şi comerciali - persoane juridice de drept privat fãrã scop lucrativ, instituţii publice - unitãţi din domeniile învãţãmânt, sãnãtate, culturã, apãrare naţionalã, ordine publicã, asistenţã socialã, administraţie publicã, culte şi altele asemenea;
- consum fraudulos - consumul în vederea obţinerii unui folos material injust, de naturã sã cauzeze un prejudiciu;
- debit maxim instalat - suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalaţie de utilizare;
- debit maxim - volumul de gaze naturale care trece timp de o orã printr-un aparat - contor, regulator, instalaţie de utilizare, arzãtor şi altele asemenea - la presiunea de lucru maximã indicatã de producãtor;
- debit aprobat - debitul exprimat în mc/h care se acordã unui consumator în baza cererii de acces a acestuia, destinat asigurãrii necesarului de consum al acestuia;
- forţã majorã - împrejurarea externã cu caracter excepţional, absolut invincibilã şi imprevizibilã. Forţa majorã exonereazã de rãspundere partea care o invocã, cu condiţia ca împrejurarea în cauzã sã împiedice direct sau indirect partea respectivã sã îşi îndeplineascã obligaţiile ce îi revin conform contractului sau legii;
- furnizor de ultimã instanţã - titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale, desemnat sau selectat în condiţiile Regulamentului privind furnizarea de ultimã instanţã sã asigure alimentarea cu gaze naturale a unui consumator, parte într-un contract de furnizare negociatã a gazelor naturale încheiat cu un furnizor cãruia i se retrage licenţa de furnizare a gazelor naturale;
- loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, raportat la adresa poştalã, unde mãsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de mãsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercialã a gazelor naturale se face prin mai multe staţii de reglare-mãsurare (SRM) şi/sau posturi de reglare-mãsurare (PRM) aflate la aceeaşi adresã poştalã sau prin mai multe sisteme de mãsurare comercialã în cadrul aceluiaşi SRM ori PRM, amplasamentul instalaţiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; face excepţie cazul în care soluţia tehnicã de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresã poştalã, a fost expres solicitatã de consumator, precum şi situaţia în care la aceeaşi adresã poştalã existã ambele tipuri de consumatori, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind mãsurat distinct;
- instalaţie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere, situat dupã staţia/postul de reglare a presiunii şi mãsurare a debitului, dupã caz, cu excepţia aparatului de mãsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuţie;
- istoric de consum - consumul de gaze naturale realizat într-o anumitã perioadã de un consumator de gaze naturale;
- operator de sistem - persoana juridicã titularã a licenţei de distribuţie/transport/înmagazinare subteranã a gazelor naturale, dupã caz;
- revizie periodicã - ansamblul de operaţiuni, definite conform reglementãrilor în vigoare, desfãşurate în vederea asigurãrii funcţionãrii în condiţii de siguranţã a instalaţiilor de utilizare, efectuate la un interval de maximum 10 ani;
- robinet de branşament - robinetul montat la capãtul branşamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;
- servicii reglementate - totalitatea activitãţilor desfãşurate, dupã caz, de operatorii sistemelor de distribuţie/operatorul Sistemului naţional de transport/operatorii sistemelor de înmagazinare subteranã, în baza licenţelor emise de cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, denumitã în continuare ANRE, cu respectarea contractelor-cadru şi a tarifelor reglementate de ANRE;
- staţia de reglare-mãsurare - ansamblul instalaţiilor de reducere şi reglare a presiunii, mãsurarea debitului, filtrare şi odorizare, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distribuţie şi care alimenteazã un sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori;
- verificare periodicã - ansamblul de operaţiuni, definite conform reglementãrilor în vigoare, desfãşurate în vederea asigurãrii funcţionãrii în condiţii de siguranţã a instalaţiilor de utilizare, efectuate la un interval de maximum 2 ani.

CAP. II
Contractarea

SECŢIUNEA 1
Alegerea regimului de furnizare a gazelor naturale

ART. 3
(1) Furnizarea gazelor naturale se face numai în baza contractului de furnizare încheiat între consumator şi furnizor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) Persoanele fizice sau juridice care solicitã încheierea unui contract de furnizare pentru un loc de consum trebuie sã prezinte furnizorului acte doveditoare cu privire la dreptul de folosinţã pentru respectivul loc de consum, valabile pe durata contractului.
(3) Furnizarea gazelor naturale se poate realiza în regim reglementat sau în regim negociat.
(4) În vederea asigurãrii securitãţii şi continuitãţii în furnizarea gazelor naturale, ANRE desemneazã/selecteazã furnizorii cu atribuţii referitoare la furnizarea de ultimã instanţã, în condiţiile prevãzute în Regulamentul privind furnizorul de ultimã instanţã.
ART. 4
Dupã destinaţia consumului de gaze naturale, consumatorii se împart în:
a) consumatori casnici;
b) consumatori noncasnici.
ART. 5
(1) Consumatorii de gaze naturale au dreptul sã achiziţioneze gaze naturale, la alegere, prin încheierea unuia dintre urmãtoarele tipuri de contracte:
a) contract de furnizare reglementatã a gazelor naturale;
b) contract de furnizare negociatã a gazelor naturale.
(2) Consumatorii de gaze naturale au dreptul sã schimbe atât tipul de contract încheiat cu furnizorul, cât şi furnizorul de gaze naturale, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind schimbarea furnizorului de cãtre consumatorii casnici de gaze naturale şi ale Metodologiei privind schimbarea furnizorului de cãtre consumatorii noncasnici de gaze naturale, aprobate prin ordine ale preşedintelui ANRE.
ART. 6
(1) Consumatorii de gaze naturale pot avea unul sau mai multe locuri de consum.
(2) Consumatorii de gaze naturale pot încheia pentru acelaşi loc de consum:
a) un contract de furnizare reglementatã a gazelor naturale; sau
b) unul sau mai multe contracte de furnizare negociatã a gazelor naturale.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile în care la aceeaşi adresã poştalã existã ambele tipuri de consumatori, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind mãsurat distinct, sau situaţiile în care soluţia tehnicã de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresã poştalã, a fost expres solicitatã de consumator.
(4) Prezentul regulament se aplicã în raport cu fiecare loc de consum al consumatorilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Furnizarea reglementatã a gazelor naturale

ART. 7
(1) Furnizarea reglementatã a gazelor naturale se face numai conform contractului comercial încheiat în baza contractelor-cadru de furnizare reglementatã a gazelor naturale pentru consumatorii casnici sau, respectiv, noncasnici.
(2) Clauzele contractului comercial pot fi completate prin acordul pãrţilor, cu condiţia ca aceste noi clauze sã nu contravinã prevederilor contractului-cadru, precum şi altor prevederi legale.
ART. 8
(1) Furnizarea reglementatã a gazelor naturale se face la preţul final reglementat aferent categoriei de consumatori în care este încadrat fiecare loc de consum al consumatorului.
(2) Încadrarea într-o anumitã categorie de consumatori se face de cãtre furnizor, cu acordul operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, în conformitate cu modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranşe de consum, anexã la contractul-cadru de furnizare reglementatã a gazelor naturale.
ART. 9
(1) Consumatorii de gaze naturale care opteazã pentru furnizarea în regim reglementat vor încheia contractul de furnizare reglementatã a gazelor naturale cu furnizorul care are aceastã obligaţie, în baza licenţei emise de ANRE.
(2) Furnizorul de gaze naturale prevãzut la alin. (1) are obligaţia sã asigure furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate incluse.
(3) Serviciile reglementate incluse pot fi, dupã caz, de transport/distribuţie/înmagazinare subteranã al/a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 10
(1) Furnizorul va elabora contractul comercial de furnizare reglementatã a gazelor naturale, la cererea solicitantului/consumatorului de gaze naturale, şi îl va remite acestuia spre semnare.
(2) În cazul în care consumatorul are mai multe locuri de consum, contractul de furnizare reglementatã a gazelor naturale poate fi încheiat pentru toate aceste locuri de consum, cu precizarea distinctã a elementelor care le individualizeazã, în conformitate cu prevederile contractului-cadru, sau distinct, pentru fiecare dintre acestea.

SECŢIUNEA a 3-a
Furnizarea negociatã a gazelor naturale

ART. 11
Furnizarea negociatã a gazelor naturale se face în baza contractului comercial de furnizare negociatã a gazelor naturale, la preţul şi în condiţiile negociate între furnizor şi consumatorul de gaze naturale.
ART. 12
(1) Consumatorul de gaze naturale care opteazã pentru furnizarea în regim negociat poate încheia contractul de furnizare negociatã cu oricare dintre titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de ANRE.
(2) Contractele pentru prestarea serviciilor reglementate pot fi încheiate, dupã caz, de consumatorul care opteazã pentru furnizarea în regim negociat sau de furnizorul de gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale.
(3) Contractele pentru prestarea serviciilor reglementate aferente consumatorilor de gaze naturale care opteazã pentru furnizarea în regim negociat, asigurându-şi necesarul de gaze naturale de la 2 sau mai mulţi furnizori, pot fi încheiate atât de consumatori, cât şi de furnizori, în conformitate cu prevederile contractelor-cadru.
ART. 13
Contractul de furnizare negociatã a gazelor naturale poate fi încheiat pentru toate locurile de consum, cu precizarea distinctã a elementelor care le individualizeazã, sau pentru fiecare loc de consum al unui consumator de gaze naturale care are mai multe locuri de consum.

CAP. III
Condiţii de furnizare

SECŢIUNEA 1
Medierea neînţelegerilor precontractuale

ART. 14
Pãrţile contractante au dreptul sã se adreseze ANRE în vederea medierii neînţelegerilor apãrute în procesul de perfectare a contractelor de furnizare a gazelor naturale.
ART. 15
Medierea neînţelegerilor precontractuale se desfãşoarã la solicitarea furnizorului şi a consumatorului de gaze naturale, în condiţiile prevãzute în Metodologia privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat, aprobatã prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 400/2005, şi în Metodologia privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale - segmentul concurenţial, aprobatã prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 461/2006.

SECŢIUNEA a 2-a
Calitatea comercialã a activitãţii de furnizare

ART. 16
(1) Furnizorii au obligaţia sã respecte în relaţia cu fiecare consumator de gaze naturale condiţiile minime de calitate comercialã impuse prin Standardul de performanţã pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.
(2) Furnizorii au obligaţia sã acţioneze permanent în sensul creşterii calitãţii serviciilor prestate în relaţia cu consumatorii de gaze naturale.
ART. 17
Condiţiile minime de calitate comercialã impuse prin Standardul de performanţã pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale sunt determinate prin urmãtorii indicatori de performanţã:
a) indicatori de performanţã garantaţi - indicatori care stabilesc niveluri minime de performanţã pentru prestarea serviciului de cãtre furnizor şi pentru a cãror nerespectare furnizorul va plãti solicitantului/consumatorului afectat penalitãţi, în cuantumul şi în condiţiile prevãzute în standardul de performanţã;
b) indicatori de performanţã anuali - indicatori care stabilesc niveluri anuale de performanţã pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale şi al cãror grad de îndeplinire trebuie raportat anual la ANRE.

SECŢIUNEA a 3-a
Drepturi şi obligaţii ale furnizorului de gaze naturale

ART. 18
(1) Furnizorul de gaze naturale are dreptul sã înceteze prestarea activitãţii de furnizare sau sã dispunã limitarea prestãrii acesteia, dupã caz, în funcţie de condiţiile tehnice existente, în urmãtoarele cazuri:
a) forţã majorã;
b) starea de necesitate, când este periclitatã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
c) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea gazelor naturale, la termenele stipulate prin contractul de furnizare a gazelor naturale;
d) modificarea instalaţiei de utilizare fãrã respectarea prevederilor legale în vigoare;
e) deteriorarea unor instalaţii ale operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, când aceasta se datoreazã culpei consumatorului;
f) intervenţia consumatorului la instalaţiile de reglaremãsurare;
g) neexecutarea verificãrilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
h) nerespectarea de cãtre consumator a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţã ale instalaţiilor operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale aflate pe proprietatea consumatorului, conform legislaţiei în vigoare;
i) nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, în scopul de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de mãsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile operatorului, pe baza unei înştiinţãri scrise transmise consumatorului, când acestea se aflã pe proprietatea consumatorului;
j) neasigurarea de cãtre consumator a condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã şi securitate a instalaţiilor de utilizare;
k) în cazul în care consumatorul, pentru aparatele de utilizare prevãzute în reglementãrile ISCIR, nu deţine autorizarea pentru funcţionare tehnicã ISCIR sau nu efectueazã verificarea tehnicã periodicã a aparatului de utilizare prin intermediul unitãţilor autorizate ISCIR; în cazul în care existã mai multe aparate de utilizare, se sigileazã aparatele care se încadreazã în condiţiile precizate anterior de cãtre persoanele autorizate, conform legislaţiei în vigoare;
l) în cazul în care consumatorul nu a asigurat efectuarea verificãrii instalaţiei de utilizare dupã o perioadã mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale;
m) întreruperile programate în sistemul de distribuţie/transport/conductele din amonte;
n) dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
o) modificarea elementelor de naturã juridicã sau administrativã ale consumatorului, avute în vedere la data semnãrii contractului, fãrã notificarea furnizorului; furnizorul va notifica consumatorul cu minimum 15 zile anterior dispunerii mãsurii de întrerupere a prestãrii activitãţii de furnizare;
p) consum fraudulos.
(2) În completarea prevederilor alin. (1), furnizorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate;
b) sã solicite verificarea, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de mãsurare, iar în cazul în care echipamentele de mãsurare sunt situate în incinta consumatorului, sã înştiinţeze consumatorul despre verificare;
c) alte drepturi prevãzute de reglementãrile în vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 19
(1) Furnizorul de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã presteze activitatea de furnizare a gazelor naturale, în condiţiile prevãzute în contractele încheiate cu consumatorii de gaze naturale;
b) sã punã la dispoziţia consumatorului modalitãţi de platã care sã îi permitã acestuia sã îşi îndeplineascã obligaţiile de platã a facturii, în termenele şi în condiţiile prevãzute în contract;
c) sã rãspundã şi sã soluţioneze solicitãrile consumatorului referitoare la prestarea serviciului de furnizare, conform reglementãrilor în vigoare;
d) sã transmitã operatorilor de sisteme solicitãrile consumatorilor al cãror obiect este legat de domeniul de activitate al acestora;
e) sã respecte prevederile Standardului de performanţã pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;
f) sã asigure întreruperea furnizãrii gazelor naturale, la cererea consumatorului de gaze naturale;
g) sã recalculeze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, în cazul în care se constatã defectarea contorului de mãsurare, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
h) sã procedeze la regularizarea sumelor încasate, în cazul modificãrii încadrãrii locului de consum al consumatorului pentru care a încheiat contractul de distribuţie a gazelor naturale;
i) sã informeze consumatorul cu privire la datele de identificare ale operatorului de distribuţie;
j) sã punã la dispoziţia consumatorului cel puţin 3 modalitãţi de platã, care sã îi permitã acestuia sã îşi îndeplineascã obligaţiile de platã a facturii, prevãzute în contract;
k) alte obligaţii prevãzute de reglementãrile în vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Furnizorul de gaze naturale rãspunde pentru transmiterea şi sosirea facturilor la consumatorii de gaze naturale, precum şi a altor documente pe care are obligaţia sã le notifice acestora.

SECŢIUNEA a 4-a
Drepturi şi obligaţii ale consumatorului de gaze naturale

ART. 20
Consumatorul de gaze naturale are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie alimentat cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale;
b) sã solicite furnizorului întreruperea furnizãrii gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legatã de funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor consumatorului sau ale operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale;
c) sã modifice instalaţia de utilizare, cu condiţia respectãrii prevederilor legale;
d) sã solicite şi sã primeascã penalitãţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor furnizorului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanţã pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;
e) alte drepturi prevãzute de reglementãrile în vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 21
Consumatorul de gaze naturale are urmãtoarele obligaţii:
a) sã achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de furnizor;
b) sã foloseascã exclusiv aparate de utilizare care respectã cerinţele legislaţiei în vigoare, sã efectueze verificarea periodicã a acestora;
c) sã pãstreze intacte contorul, sigiliile metrologice şi sã sesizeze imediat furnizorul în legãturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea contorului de mãsurare, a instalaţiilor operatorului de sistem de distribuţie amplasate în incinta consumatorului sau a instalaţiei de utilizare;
d) sã permitã accesul împuternicitului operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale la postul/staţia de reglare-mãsurare/echipamentul de mãsurã, în situaţia în care acestea se aflã pe proprietatea consumatorului;
e) sã permitã accesul persoanelor abilitate în vederea verificãrii debitului maxim instalat faţã de debitul aprobat, precum şi pentru a efectua, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, contra cost, verificarea sau revizia periodicã a instalaţiei de utilizare; operaţiunile de verificare periodicã se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie periodicã la maximum 10 ani;
f) sã prezinte dovada, în scris, emisã de o firmã autorizatã, cu maximum 6 luni înainte de data verificãrii instalaţiei de utilizare, privind curãţarea şi verificarea coşurilor de fum;
g) sã suporte costul reparaţiei aparatelor de mãsurare şi/sau a echipamentelor, când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;
h) sã suporte cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporarã a contorului şi/sau expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de mãsurare se dovedeşte neîntemeiatã;
i) sã nu ridice construcţii, sã nu depoziteze materiale şi sã nu efectueze lucrãri subterane/supraterane pe traseele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, precum şi pe traseele instalaţiilor operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale aflate pe proprietatea consumatorului, fãrã acordul scris, prealabil, al operatorului;
j) sã asigure efectuarea verificãrii instalaţiei de utilizare, dupã o perioadã mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale;
k) sã utilizeze combustibili alternativi pe perioada întreruperii sau limitãrii furnizãrii gazelor naturale, dupã caz, în cazul consumatorilor noncasnici a cãror activitate se caracterizeazã prin continuitate - de tipul unitãţilor cu foc continuu;
l) sã suporte cheltuielile aferente înlocuirii de cãtre operatorii economici autorizaţi a porţiunilor sau a armãturilor din instalaţia de utilizare în privinţa cãrora în urma reviziilor/verificãrilor periodice s-a constatat cã au scãpãri de gaze şi nu pot fi remediate;
m) sã notifice furnizorului orice modificare a elementelor de naturã juridicã sau administrativã avute în vedere la data semnãrii contractului;
n) sã efectueze verificarea şi revizia periodicã a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009;
o) alte obligaţii prevãzute de reglementãrile în vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAP. IV
Mãsurarea gazelor naturale

ART. 22
Mãsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
ART. 23
(1) Consumatorii de gaze naturale care opteazã pentru furnizarea în regim negociat şi care îşi asigurã necesarul de gaze naturale de la 2 sau mai mulţi furnizori au obligaţia sã încheie cu aceştia şi cu operatorul sistemului de distribuţie o convenţie privind alocarea cantitãţilor furnizate lunar de fiecare dintre furnizori.
(2) În cazul în care cantitãţile de gaze naturale furnizate înregistreazã variaţii faţã de programele stabilite şi pãrţile nu încheie convenţia prevãzutã la alin. (1), alocarea cantitãţilor furnizate lunar de fiecare furnizor se face proporţional, conform principiului pro-rata.
ART. 24
În cazul în care se constatã defectarea contorului, recalcularea consumului de gaze naturale se va face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la mãsurarea gazelor naturale.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 25
Delimitarea instalaţiei de utilizare a consumatorului faţã de conducta din amonte/sistemul naţional de transport/sistemul de distribuţie al/a gazelor naturale se face la ieşirea din staţia/postul de reglare-mãsurare sau la ieşirea din robinetul de branşament, dupã caz.
ART. 26
În cazul modificãrii preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar determinat prin citire directã/autocitire/estimare conform contractului, dupã caz, înmulţitã cu numãrul de zile corespunzãtoare fiecãrei perioade şi cu aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale.

------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016