Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 13 octombrie 2022  de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 13 octombrie 2022 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1022 bis din 20 octombrie 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 3.194 din 13 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.022 din 20 octombrie 2022.
──────────
        CUPRINS:
        CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
        CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE
        CAPITOLUL III - CONDUCEREA SPITALULUI
        CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI
        CAPITOLUL V - ACTIVITĂŢILE SPITALULUI, STRUCTURILOR FUNCŢIONALE ŞI SECTOARELOR DE ACTIVITATE
        CAPITOLUL VI - CONSILII ŞI COMISII
        CAPITOLUL VII - CIRCUITELE FUNCŢIONALE, ZONE CU RISC CRESCUT, INCLUSIV CELE CU RISC EPIDEMIOLOGIC
        CAPITOLUL VIII - FINANŢAREA SPITALULUI
        CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE

    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
        Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, judeţul Dolj este organizat ca unitate sanitară de monospecialitate, cu paturi distribuite în sistem pavilionar, finanţată integral din venituri proprii, prin decontarea serviciilor prin contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, înfiinţată în anul 1960 în baza Deciziei Comitetului executiv al Sfatului Popular Regional Craiova nr. 1538/5 septembrie 1960 şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică.

    ART. 2
    (1) ediul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare este situat în comuna Poiana Mare, judeţul Dolj, str. Gării nr. 40.
    (2) pitalul de Psihiatrie Poiana Mare este unitate sanitară de interes public naţional aflata în domeniul public al statului, în subordinea şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, asigurând asistenţă medicală de specialitate.

    CAP. II
    OBIECTUL DE ACTIVITATE
    ART. 3
    (1) Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare colaborează pe linie profesională cu instituţii de profil din ţara şi străinătate şi intră în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.
        Domeniul de responsabilitate constă în acordarea de servicii medicale spitaliceşti şi servicii medicale ambulatorii clinice.

    (2) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.
    (3) La nivelul Spitalului se asigură în condiţiile legii, calitatea actului medical, respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi acoperirea prejudiciilor cauzate exclusiv din vina spitalului, pacienţilor.
        În acest scop, conducerea spitalului are obligaţia de a asigură condiţiile corespunzătoare menţinerii în vigoare a Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare.


    ART. 4
        Spitalul este integrat într-un sistem funcţional unitar prin care se asigură:
    a) accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală psihiatrică;
    b) colaborarea cu alţi furnizori de servicii medicale cu atribuţii în rezolvarea unor probleme de sănătate publică, sub coordonarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dolj, cum ar fi cele din programele naţionale: tuberculoza, infecţia cu virus HIV/SIDA, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;
    c) continuitatea acordării asistenţei medicale de specialitate în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperarea permanentă a medicilor din această unitate sau cu cei din alte unităţi;
    d) continuitatea acordării asistenţei medicale prin organizarea liniilor de gardă, conform legislaţiei în vigoare;
    e) utilizarea eficienta a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;
    f) dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale în concordanţă cu ultimele noutăţi din domeniu;
    g) respectarea legislaţiei în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.    ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE SPITALULUI
    ART. 5
        În aplicarea politicii statului în domeniul sănătăţii publice, organele de conducere a activităţii sanitare din unitatea sanitară, ca organe de execuţie, trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective principale:
    a) promovarea şi întărirea sănătăţii populaţiei
    b) îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de igienă;
    c) organizarea unor largi acţiuni de profilaxie, identificarea şi evaluarea factorilor care influenţează negativ sănătatea publică şi luarea din timp a măsurilor necesare pentru înlăturarea acestora;
    d) acordarea unei asistenţe medicale de calitate promptă şi eficientă,
    e) ridicarea continuă a nivelului de educaţie sanitară al întregii populaţii.


    ART. 6
        Spitalul asigură calitatea actului medical prin:
    a) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale ale bolnavilor spitalizaţi, cu respectarea protocoalelor de diagnostic şi terapeutice;
    b) stabilirea corecta a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
    c) furnizarea tratamentului adecvat şi respectarea condiţiilor de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor în vigoare;
    d) aprovizionarea, depozitarea şi distribuirea medicamentelor potrivit normelor în vigoare; urmărirea calităţii medicamentelor în vederea creşterii eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic, informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor;
    e) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfectante;
    f) asigurarea unui microclimat corespunzător;
    g) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    h) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrana conform legislaţiei în vigoare, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă;
    i) încadrarea cu personal medico-sanitar şi cu alte categorii de personal, conform normativelor de personal în vigoare, care să permită funcţionarea spitalului în condiţii de eficienţă;
    j) informarea despre serviciile medicale oferite şi despre modul în care sunt furnizate atât pacienţilor, cât şi populaţiei, în general;
    k) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu tulburări psihice prin derularea Programului Naţional de Sănătate Mintală şi Profilaxie în patologia psihiatrică.


    ART. 7
    (1) Spitalul are obligaţia de a înregistra persoanele cărora li se acorda asistenţă medicală, de a întocmi fisa de consultaţie, foaia de observaţie şi alte asemenea acte stabilite prin dispoziţiile legale.
    (2) La externarea pacientului se vor elibera: biletul de externare, scrisoarea medicală, prescripţia medicală, certificatul de constatare a decesului (după caz); se acorda concediu medical, după caz.
    (3) Obligaţiile şi răspunderile care revin personalului sanitar din înregistrarea şi raportarea activităţii desfăşurate, documentele folosite şi circuitul acestora se stabilesc prin procedurile standard de realizare a serviciilor medicale şi respecta prevederile legale în domeniu.

    ART. 8
        Spitalul acordă asistenţă medicală în caz de urgenţă, în limitele de competenţă, ori de câte ori se solicită aceste servicii, oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea de sănătate a persoanei este critică, asigurând, dacă este cazul, transportul medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

    ART. 9
        Spitalul verifică dacă pacientul are calitatea de asigurat. În situaţia în care pacientul nu poate face dovada că este asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă necesare, va evalua situaţia medicală a pacientului şi îl va externa, dacă internarea nu se mai justifică; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.

    ART. 10
        Spitalul are obligaţia să respecte confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor serviciilor medicale acordate asiguraţilor, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora, conform legislaţiei în vigoare privind drepturile pacientului.

    ART. 11
        Alte atribuţii ale spitalului:
    a) Acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care şi-a virat contribuţia pentru aceştia, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţia trimiterii pentru consultaţii interdisciplinare.
    b) Raportează datele solicitate de instituţiile abilitate privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate.
    c) Încheie contract cu casa judeţeană de asigurări de sănătate.
    d) Spitalul raportează indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul programelor naţionale de sănătate şi utilizează eficient sumele cu aceasta destinaţie.
    e) Transmite instituţiilor abilitate datele necesare în vederea validării şi decontării serviciilor spitaliceşti.
    f) Asigură utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
    g) Completează corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
    h) Respectă dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului.
    i) Încheie acorduri de colaborare cu spitalele din judeţ sau din alte judeţe pentru pacienţii critici, în vederea respectării protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.
    j) Asigură permanenţa serviciilor medicale furnizate asiguraţilor internaţi.
    k) Stabileşte programul de lucru şi îl afişează la loc vizibil.
    l) Stabileşte sarcinile şi obligaţiile de serviciu pentru personalul angajat.
    m) Asigură condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare.
    n) Asigură gestiunea datelor şi informaţiilor medicale prin utilizarea unui program informatic securizat de management spitalicesc.
    o) Asigură semnalizarea corespunzătoare, în zona şi în interior, a circuitelor funcţionale, în special a celor utilizate de pacientul internat.
    p) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.
    q) Asigură în permanenţă asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză.
    r) Încurajează aparţinătorii pacienţilor cu probleme psihiatrice să se implice în îngrijirea acestora.
    s) Asigură libertatea de deplasare a pacientului în afara secţiei, în cadrul spitalului, cu excepţia perioadelor de vizită medicală, carantine, necesităţilor de imobilizare la pat etc.
    t) Asigură păstrarea anonimatului pacientului şi a confidenţialităţii datelor prin reglementari interne specific, astfel:
    1. toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;
    2. informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
    3. în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;
    4. pacientul are acces la datele medicale personale;
    5. medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectarea vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatea sa;
    6. obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei persoanei respective;
    7. obligaţia medicului de a păstra secretul profesional persista şi după ce persoana respectiva a încetat să îi fie pacient sau a decedat;
    8. transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei: medicul, la solicitarea persoanei în cauza, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnata de aceasta cu privire la orice informaţie pe care o deţine referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauza;
    9. derogări de la regula păstrării secretului profesional;
    10. derogări de la dreptul fiecărei persoane la respectarea vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege;
    11. în cadrul procesului de cercetare medicală, participarea persoanelor cu tulburări psihice se face atât cu consimţământul lor, cât şi cu consimţământul familiei (ori, în lipsa familiei, a reprezentanţilor lor legali);
    12. informaţiile confidenţiale pot fi folosite pentru cercetare medicală şi publicate numai în condiţiile păstrării anonimatului pacienţilor participanţi la programul de cercetare (cu excepţia cazurilor când este menţionat în scris acordul pacienţilor şi al familiei sau al reprezentanţilor lor legali);
    13. pacienţii spitalizaţi fără consimţământul lor nu pot fi folosiţi ca subiecţi de cercetare.
    u) Asigură gestionarea dosarului pacientului, astfel:

    1. pe toată perioada spitalizării, foaia de observaţie clinică generală a bolnavului internat pe secţie se păstrează în dosarele cu foi de observaţie ale secţiei respective, în sala de tratament, în fişet închis;
    2. dosarul va avea un opis zilnic care cuprinde: numele şi prenumele pacientului; numărul foii de observaţie; salonul/ rezerva unde se află internat;
    3. o listă centralizată cu pacienţii, foaia de observaţie clinică generală corespunzătoare şi salonul unde sunt aceştia cazaţi vor fi afişate zilnic la camera asistentelor;
    4. foaia de observaţie clinică generală va însoţi bolnavul la investigaţiile paraclinice şi, după completarea acesteia de către medicul respectiv, va fi adusă şi returnată de către personalul însoţitor asistentului-şef sau medicului de gardă, după caz.
    v) Asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea procedurilor interne în astfel de situaţii.


    ART. 12
    Limite de competenţă
    (1) În acordarea asistenţei medicale, personalul medico-sanitar este obligat să se conformeze normelor de etică şi de deontologie medicală, să acţioneze în interesul bolnavului, să acorde asistenţă medicală tuturor bolnavilor, fără condiţionarea de avantaje materiale sau servicii personale şi să protejeze anonimatul pacienţilor.
    (2) Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii acesteia este critică. După stabilizare, persoana în cauză va fi îndrumată şi sprijinită să beneficieze de serviciile unui prestator de servicii specializat.
    (3) Întreg personalul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare trebuie să gospodărească judicios mijloacele materiale şi băneşti, să elimine orice forma de risipă şi abatere de la disciplina. De asemenea, personalul este obligat să folosească materialele din dotare numai pentru activităţi legate de obiectul muncii sale în spital şi să nu utilizeze material şi instrumentar ale căror condiţii de sterilizare nu sunt sigure (materiale de unică folosinţă).
    (4) Spitalul şi personalul sanitar este obligat să desfăşoare o activitate de educaţie sanitară care să conducă la formarea şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei, precum şi să asigure condiţiile optime medico-sanitare pentru îngrijirea bolnavilor.
    (5) Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile constituie o obligaţie permanenta pentru unităţile sanitare şi personalul sanitar, precum şi pentru toţi cetăţenii. În îndeplinirea acestei obligaţii, unităţile şi personalul sanitar răspund de:
    a) declararea, tratamentul şi, după caz, izolarea obligatorie a bolnavilor, a suspecţilor de boli transmisibile şi a purtătorilor de germeni patogeni;
    b) supravegherea epidemiologică a foştilor bolnavi, suspecţilor sau purtătorilor de germeni patogeni şi interzicerea primirii, încadrării, menţinerii sau reluării activităţii acestora în colectivităţi, sectorul alimentar, la exploatarea instalaţiilor centrale de alimentare cu apa potabila şi în alte unităţi, dacă prezenta lor constituie pericol pentru sănătatea populaţiei;

    (6) Personalul sanitar care constată sau este informat de existenţa unui caz de boală transmisibilă are obligaţia de a lua imediat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii bolii în rândul populaţiei sau în colectivităţi şi de a informa de îndată unitatea sanitară ierarhic superioară. De asemenea, personalul sanitar este obligat să ia măsuri, de urgenţă, pentru izolarea bolnavului, efectuarea anchetei epidemiologice, identificarea sursei de infecţie, izolarea şi supravegherea prin examinări clinice şi de laborator a persoanelor cu care bolnavul a venit în contact, precum şi alte măsuri în raport de specificul bolii transmisibile.
    (7) În cazul apariţiei unui focar epidemic, personalul sanitar are obligaţia să dispună următoarele:
    a) efectuarea dezinsecţiei, dezinfecţiei sau deratizării;
    b) restrângerea sau suspendarea, pe perioade limitate, în condiţiile legii, a circulaţiei de persoane în zona contaminată.
    c) stabilirea sarcinilor de intervenţie operativă ce revin unităţilor de asistenţă medicală, cu privire la prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile.

    (8) Pentru prevenirea şi combaterea bolilor cronice, netransmisibile, cardio-vasculare, cancer, reumatism, de nutriţie, alte boli, precum şi pentru eliminarea factorilor ce favorizează apariţia acestora, spitalul realizează educaţie sanitară.

    ART. 13
        Conducerea Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, asigură crearea unei ambianţe plăcute, furnizarea alimentaţiei corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Conducerea spitalului asigură condiţiile necesare pentru aplicarea normelor de Sănătate şi securitate în muncă şi de Prevenire şi stingere a incendiilor, conform normelor în vigoare.

    ART. 14
        În acordarea serviciilor medicale, personalul încadrat în spital se conformează normelor de etică şi deontologie profesională şi acţionează întotdeauna în interesul pacienţilor. De asemenea, personalul medical are obligaţia obţinerii consimţământului informat de la pacienţii care se adresează pentru servicii medicale.

    ART. 15
        Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare stabileşte programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat, prevăzute în Regulamentul intern.

    ART. 16
        Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare colaborează cu alte centre de diagnostic, institute, organizaţii de specialitate din ţară şi străinătate şi stabileşte relaţii economice şi juridice cu alte instituţii, în scopul îndeplinirii misiunii sale.

    CAP. III
    CONDUCEREA SPITALULUI
    ART. 17
    Spitalul este condus de un manager, persoană fizică.

    ART. 18
        Conducerea spitalului este formată din:
    a) consiliul de administraţie
    b) managerul spitalului
    c) comitetul director.

        Conducerea spitalului acţionează cu diligenta unui bun proprietar în administrarea bunurilor sale şi răspunde de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Conducerea spitalului asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, cu acordul Ministerului Sănătăţii.
        Conducerea spitalului asigură prin structurile de specialitate implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de control şi Serviciul audit public din cadrul Ministerului Sănătăţii şi alte instituţii cu atribuţii de control etc.

    ART. 19
        Comitetul director este format din: manager, director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri.


    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
    ART. 20
        Conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul spitalului funcţionează un consiliu de administraţie format din 6 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. Membrii consiliului de administraţie sunt:
    a) 3 (trei) reprezentanţi ai Ministerului sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică Dolj;
    b) un reprezentant numit de Consiliul local al comunei Poiana Mare judeţul Dolj;
    c) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
    d) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat;

        Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. Reprezentanţii nominalizaţi de sindicatele legal constituite în unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitaţi permanenţi la şedinţele consiliului de administraţie.
        Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute la alineatele de mai sus;
        Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.
        Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui sau a managerului şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
        Membrii consiliului de administraţie al spitalului public beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din salariul de bază al managerului.
        Dispoziţiile legii nr. 95/2006 referitoare la incompatibilităţi şi cele referitoare la conflictul de interese se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului de administraţie. Nerespectarea obligaţiei de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administraţie are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcţie a respectivului membru al consiliului de administraţie.

    ART. 21
        Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:
    1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    2. Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    3. Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    4. Avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    5. Avizează organigrama spitalului
    6. Analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    7. Propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa următoarelor situaţii de incompatibilitate:
    a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6);
    b) desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de bunuri şi servicii ai spitalului respectiv;
    c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;
    d) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;
    e) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
    f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic;
    g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    8. Propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director, în cazul în care constată existenţa următoarelor situaţii:
    a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
    b) la revocarea din funcţie a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanţă ai managerului spitalului public, prevăzuţi în contractul de management, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, şi/sau în situaţia neîndeplinirii culpabile a celorlalte obligaţii ale managerului;
    c) la revocarea din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă prevăzuţi în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, şi/sau în situaţia neîndeplinirii culpabile a celorlalte obligaţii ale acestora;
    d) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;
    e) la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;
    f) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;
    g) la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;
    h) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
    i) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;
    j) în cazul neacceptării de către oricare dintre membrii comitetului director a oricărei forme de control efectuate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
    k) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
    l) în cazul în care se constată de către organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii abateri de la legislaţia în vigoare care sunt imputabile managerului sau, după caz, oricăruia dintre membrii comitetului director şi care, deşi remediabile, nu au fost remediate în termenul stabilit de organele sau instituţiile respective;
    m) nerespectarea măsurilor dispuse de Ministrul Sănătăţii în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice
    n) dacă se constată că managerul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru exercitarea funcţiei de manager;
    o) în cazul existenţei a 3 luni consecutive de plăţi restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară nu înregistrează arierate;
    p) în cazul nerespectării graficului de eşalonare a plăţilor arieratelor, asumat la semnarea contractului de management, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate.
    q) în cazul denunţării unilaterale a contractului de către manager sau, după caz, de către membrul comitetului director, cu condiţia unei notificări prealabile scrise transmise cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului.
    r) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
    s) când printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea managerului pentru săvârşirea unei infracţiuni contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei.
    MANAGERUL
    ART. 22
        Spitalul este condus de un manager, persoană fizică. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 4 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului. Ministrul Sănătăţii numeşte prin act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager. Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
        Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 23
        Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care la numirea în funcţie managerul se afla în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.

    ART. 24
        Managerul răspunde, în condiţiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligaţiilor referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese.

    ART. 25
        Managerul negociază şi încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, precum şi cu Direcţia de Sănătate Publică.

    ART. 26
        Drepturile şi atribuţiile managerului sunt conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanta a activităţii managerului spitalului public şi/sau contractului de management.


    COMITETUL DIRECTOR
    ART. 27
        În cadrul spitalului, în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, este organizat şi funcţionează un Comitet director format din:
    1. managerul spitalului
    2. directorul medical
    3. directorul financiar-contabil
    4. directorul de îngrijiri

        Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs organizat de manager în condiţiile legii.
        Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs vor încheia cu managerul institutului un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei.
        Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta.
        Contractul individual de muncă sau al persoanelor care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

    ART. 28
        Comitetul director al spitalului are următoarele atribuţii generale:
    I. În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public, Comitetul director al spitalului are următoarele atribuţii:
    1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
    2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    3. propune managerului, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al MS;
    6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către serviciul financiar-contabil a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
    7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilită;
    10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    12. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează ţi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de coordonare, la solicitarea acesteia;
    15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;
    16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
    17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    18. negociază cu şeful de secţie, laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei, laboratorului, serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei, laboratorului;
    19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.
    II. În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, comitetul director are următoarele atribuţii:
    1. organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;
    2. se asigură de organizarea şi funcţionarea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    3. aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    4. asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    5. efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
    6. verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    7. se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;
    8. se asigură de derularea legala a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    9. deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale
    10. asigură dotarea necesara organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    II. asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi.

    (3) La şedinţele comitetului director, reprezentanţii sindicatelor legal constituite în spital, au statut de invitat permanent.

    (4) Medicul coordonator al compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale participa la şedinţele Comitetului Director în calitate de membru fără drept de vot, şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate conform prevederilor

    O.M.S. nr. 101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
    (5) Consilierul juridic al unităţii, participă la şedinţele Comitetului Director în calitate de invitat, având obligaţia să-şi exprime punctul de vedere legal asupra hotărârilor ce se iau în Comitetul Director.

    (6) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat poate desfăşura activitate medicală în unitate în cadrul funcţiei de conducere ocupate. Programul de lucru se stabileşte de comun acord cu managerul spitalului.

    (7) Membrii comitetului director, şefii de secţie, şefii de laboratoare sau şefii de servicii medicale nu mai pot desfăşura o altă funcţie de conducere prin cumul de funcţii.

    (8) Membrii Comitetului director vor respecta dispoziţiile Legii nr. 95/2006-privind reforma în sănătate, cu privire la conflictul de interese şi/sau incompatibilităţi, precum şi cele ale Legii nr. 176/2010 privind depunerea în termen a declaraţiilor de avere şi interese

        Atribuţiile specifice ale membrilor comitetului director sunt următoarele:
    A) DIRECTORUL MEDICAL
    ART. 29
        În conformitate cu Organigrama spitalului, directorul medical are în subordine camera de gardă, ambulatoriul integrat spitalului (cabinetele medicale în specialitatea psihiatrie), staţionarul de zi, secţiile medicale cu paturi, laboratorul de analize medicale, farmacia, cabinetul stomatologic, cabinetul de asistenţă socială şi cabinetul de medicină internă.

    ART. 30
        Directorul medical este preşedintele consiliului medical şi are următoarele atribuţii şi obligaţii:
    I. În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 921/27.07.2006 directorul medical are următoarele atribuţii specifice:
    1. în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; urmăreşte respectarea/aplicarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor;
    4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
    6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
    7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite, etc);
    11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

    II. În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare directorul medical are următoarele atribuţii:
    1) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curenta a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igiena oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
    2) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de limitare a acestora;
    3) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
    4) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    5) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    6) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
    7) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectiva (gripal, HBV, altele);
    8) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor;

    III. În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1628/2007 privind conţinutul contractului de administrare pentru membrii comitetului director precum şi al contractului de administrare încheiat cu managerul unităţii, directorul medical are în principal, următoarele atribuţii:
    1. ATRIBUŢII:
    1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor consiliului medical;
    2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    3. propune managerului, în domeniul sau de responsabilitate, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igiena şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al M.S. nr. 1101/2016;
    6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului;
    7. urmăreşte, în domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizează, în domeniul sau de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigură, în domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului;
    10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practica medicale;
    11. participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criza, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    12. la propunerea consiliului medical, în domeniul sau de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul sau de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    14. întocmeşte, pentru domeniul sau de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă managerului spitalului;
    15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile legii;
    16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director;
    17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanta ai managementului secţiei/compartimentului/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexa la contractul de administrare al secţiei/compartimentului/laboratorului/serviciului;
    19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar;
    20. răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.
    22. în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatura şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    23. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    24. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practica medicală la nivelul întregului spital;
    25. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    26. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
    27. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii, compartimente, laboratoare şi servicii;
    28. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    29. asigură respectarea normelor de etica profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    30. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    31. analizează şi ia decizii în situaţia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    32. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    33. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistentei la medicamente;
    34. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
    35. răspunde de utilizarea în activitatea curenta, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
    36. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date;
    37. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

    IV. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 atribuţiile directorului medical sunt să întărească disciplina privind protecţia datelor cu caracter personal (ale angajaţilor şi ale pacienţilor) conform prevederilor Regulamentului 679/2016 - GDPR prin:
    a) implementarea de zi cu zi a cerinţelor privind gestionarea în siguranţă a datelor cu caracter personal;
    b) asigurarea că măsurile de securitate tehnice, fizice şi organizatorice stabilite sunt aplicate în mod corespunzător şi de către tot personalul;
    c) obţinerea resurselor şi efectuarea analizelor necesare pentru a se asigură că informaţiile şi activele informaţionale sunt protejate în mod corespunzător;
    d) informarea Responsabilului cu protecţia datelor despre încălcările reale sau presupuse ale politicilor de confidenţialitate a datelor din zona lor de responsabilitate (incidente privind confidenţialitatea datelor).    DIRECTORUL FINANCIAR - CONTABIL
    ART. 31
    I. Directorul financiar contabil are următoarele atribuţii:
    B) ATRIBUŢII:
    1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor consiliului medical;
    2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    3. propune managerului, în domeniul sau de responsabilitate, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igiena şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
    6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului;
    7. urmăreşte, în domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizează, în domeniul sau de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigură, în domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului;
    10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practica medicale;
    11. participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    12. la propunerea consiliului medical, în domeniul sau de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul sau de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    14. întocmeşte, pentru domeniul sau de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă managerului spitalului;
    15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile legii;
    16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director;
    17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanta ai managementului secţiei/compartimentului/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexa la contractul de administrare al secţiei/compartimentului/laboratorului/serviciului;
    19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar;
    20. răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.
    22. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    23. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    24. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    25. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    26. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    27. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
    28. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    29. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criza;
    30. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficienta a datelor contabilităţii;
    31. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
    32. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
    33. asigură plata integrala şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
    34. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    35. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    36. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
    37. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
    38. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
    39. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    40. împreună cu compartimentul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de buna gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
    41. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;
    42. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.


    II. În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare directorul financiar-contabil are următoarele atribuţii:
    a) răspunde de planificarea bugetara în conformitate cu planul de activitate aprobat;
    b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

    III. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 atribuţiile directorului medical sunt să întărească disciplina privind protecţia datelor cu caracter personal (ale angajaţilor şi ale pacienţilor) conform prevederilor Regulamentului 679/2016 - GDPR prin:
    a) implementarea de zi cu zi a cerinţelor privind gestionarea în siguranţă a datelor cu caracter personal;
    b) asigurarea că măsurile de securitate tehnice, fizice şi organizatorice stabilite sunt aplicate în mod corespunzător şi de către tot personalul;
    c) obţinerea resurselor şi efectuarea analizelor necesare pentru a se asigura că informaţiile şi activele informaţionale sunt protejate în mod corespunzător;
    d) informarea Responsabilului cu protecţia datelor despre încălcările reale sau presupuse ale politicilor de confidenţialitate a datelor din zona lor de responsabilitate (incidente privind confidenţialitatea datelor).    DIRECTORUL DE ÎNGRIJIRI
    ART. 32
        Directorul de îngrijiri are următoarele atribuţii:
    I. În conformitate cu Ordinul M.S.P. nr. 1628/2007 privind conţinutul contractului de administrare pentru membrii comitetului, directorul de îngrijiri are următoarele atribuţii:
    1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor consiliului medical;
    2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    3. propune managerului, în domeniul sau de responsabilitate, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
    6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului;
    7. urmăreşte, în domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizează, în domeniul sau de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigură, în domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului;
    10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    11. participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criza, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    12. la propunerea consiliului medical, în domeniul sau de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul sau de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
    14. întocmeşte, pentru domeniul sau de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă managerului spitalului;
    15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile legii;
    16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director;
    17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanta ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexa la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului;
    19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar;
    20. răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.
    22. controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fisa postului de către asistenţii medicali şefi, asistenţii medicali şi personalul auxiliar;
    23. organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie/compartimente;
    24. monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
    25. monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practica elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice;
    26. stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi de secţie, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul unităţii;
    27. analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;
    28. colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;
    29. controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
    30. controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    31. analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a premiilor pentru asistenţii medicali şi personalul auxiliar;
    32. participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, la solicitarea acestora;
    33. analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;
    34. ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetica şi a biroului de internări;
    35. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etica profesională;
    36. ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de tehnica aseptică de către personalul din subordine;
    37. aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului auxiliar şi programarea concediilor de odihnă;
    38. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
    39. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementarilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale;
    40. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a legislaţiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi moaşă.

    II. În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare directorul de îngrijiri are următoarele atribuţii:
    a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu asistentele şefe de secţie şi răspunde de aplicarea acestora;
    b) răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul unităţii sanitare;
    c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptică de către acesta;
    d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie;
    e) verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
    f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborata de secţiile spitalului, cu aprobarea sefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;
    h) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
    i) constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
    j) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii;
    k) coordonează şi verifica aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de seful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;
    l) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte realizarea acestei proceduri;
    m) semnalează medicului sef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observa în rândul personalului;
    n) instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului;
    o) coordonează şi verifica respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora;
    p) instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnica aseptică şi propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
    q) organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;
    r) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară;
    s) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentala la produse biologice pe secţii/compartimente;
    t) organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu.

    III. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 atribuţiile directorului medical sunt să întărească disciplina privind protecţia datelor cu caracter personal (ale angajaţilor şi ale pacienţilor) conform prevederilor Regulamentului 679/2016 - GDPR prin:
    a) implementarea de zi cu zi a cerinţelor privind gestionarea în siguranţă a datelor cu caracter personal;
    b) asigurarea că măsurile de securitate tehnice, fizice şi organizatorice stabilite sunt aplicate în mod corespunzător şi de către tot personalul;
    c) obţinerea resurselor şi efectuarea analizelor necesare pentru a se asigură că informaţiile şi activele informaţionale sunt protejate în mod corespunzător;
    d) informarea Responsabilului cu protecţia datelor despre încălcările reale sau presupuse ale politicilor de confidenţialitate a datelor din zona lor de responsabilitate (incidente privind confidenţialitatea datelor).    CAP. IV
    STRUCTURA ORGANIZATORICă A SPITALULUI
    ART. 33
    (1) Structura organizatorică a spitalului este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi cuprinde:
    a) Secţia psihiatrie I - bărbaţi
    b) Secţia psihiatrie II - bărbaţi
    c) Secţia psihiatrie III - femei
    d) Secţia psihiatrie IV - femei
    e) Secţia psihiatrie V - bărbaţi
    f) Secţia psihiatrie VI - bărbaţi
    g) Secţia psihiatrie VII - femei
    h) Secţia psihiatrie VIII - mixtă
    i) Camera de gardă
    j) Staţionar de zi
    k) Farmacie
    l) Laborator de analize medicale
    m) Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
    n) Compartiment de evaluare şi statistică medicală
    o) Cabinet stomatologie
    p) Cabinet asistenţă socială
    r) Cabinet medicină internă
    s) Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea psihiatrie
    t) Aparat funcţional.

    (2) Actuala structură se poate modifica prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară intrării în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 34
        Spitalul se structurează şi funcţionează cu următoarele activităţi în domeniul sănătăţii mintale:
    a) diagnostic şi terapie;
    b) recuperare şi reintegrare sociofamilială;
    c) programe de sănătate mintală dispuse de Ministerul Sănătăţii;
    d) internare nevoluntară conform prevederilor legale în vigoare;
    e) programe de formare şi perfecţionare a personalului sanitar.


    CAP. V
    ACTIVITĂŢILE SPITALULUI, STRUCTURILOR FUNCŢIONALE ŞI SECTOARELOR DE ACTIVITATE
    ART. 35
        La nivelul spitalului, în cadrul departamentelor medicale, şefii secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale au ca principale atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspund de calitatea actului medical, precum şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare, având următoarele responsabilităţi:
    - îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de calitatea actului medical;
    – organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei/laboratorului, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului;
    – răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţie/laborator;
    – propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei/laboratorului şi răspunde de realizarea planului aprobat;
    – răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului;
    – evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;
    – angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;
    – aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei/laboratorului;
    – înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului , elaborate cu sprijinul compartimentului economico- financiar;
    – înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei/laboratorului , conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;
    – întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului;
    – elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului spitalului;
    – răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului a regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;
    – stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    – face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;
    – propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;
    – propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;
    – supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei;
    – aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă;
    – hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;
    – avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului;
    – evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice şi fişei postului;
    – propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;
    – coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului;
    – răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    – asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei/laboratorului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    – răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    – asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului;
    – urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;
    – în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul spitalului;
    – propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei/laboratorului, cu aprobarea consiliului medical;
    – răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului;
    – propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital.

        În conformitate cu prevederile O.M.S nr. 1101 din 2016 privind privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:
    a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de serviciul/ compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;
    e) răspunde de efectuarea de către asistenta şefa de secţie a triajului zilnic al personalului din subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    f) în cazul şefilor de secţie în secţii cu risc, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul medical;
    h) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie.    DEPARTAMENTE MEDICALE
    ART. 36
        Secţiile cu paturi:

    (1) Secţiile cu paturi din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare sunt conduse de medici şefi secţie, fiind organizate în sistem pavilionar. Medicii şefi secţie se află în subordinea Directorului medical şi au în subordine tot personalul secţiei. Activitatea personalului sanitar mediu şi auxiliar este condusă de asistentul şef al secţiei.

    (2) La nivelul secţiilor cu paturi îşi desfăşoară activitatea medici psihiatri, medici de medicina generala, psihologi, sociologi, asistenţi şefi secţie, asistenţi medicali, infirmiere, îngrijitoare şi muncitori necalificaţi supraveghere bolnavi psihici periculoşi.


    ART. 37
        Pacienţii asiguraţi pot suporta contravaloarea:
    a) serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort;
    b) serviciilor medicale efectuate la cerere;
    c) serviciilor medicale de înaltă performanta efectuate la cerere sau cuprinse în reglementările în vigoare.


    ART. 38
        Secţiile medicale cu paturi din Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, sunt:
    - secţia Psihiatrie I (bărbaţi)
    – secţia Psihiatrie II (bărbaţi)
    – secţia Psihiatrie III(femei)
    – secţia Psihiatrie IV (femei)
    – secţia Psihiatrie V (bărbaţi)
    – secţia Psihiatrie VI (bărbaţi)
    – secţia Psihiatrie VII (femei)
    – secţia Psihiatrie VIII (mixtă)


    ART. 39
        La nivelul secţiilor se desfăşoară următoarele activităţi:
    a) acordarea asistenţei medicale fără nici un fel de discriminare, inclusiv în ceea ce priveşte starea de sănătate sau şansele de vindecare ale pacientului;
    b) preluarea pacienţilor în secţii şi repartizarea în saloane în cel mai scurt timp (conform sexului, patologiei fiecărui pacient şi specificului secţiei), în condiţiile aplicării corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor intraspitaliceşti;
    c) evaluarea pacienţilor, examinarea medicală completă, completarea integrală a documentelor necesare, evaluarea riscurilor pacientului, instruirea şi educarea pacienţilor şi familiei atât pentru perioada internării cât şi pentru perioada post-externare;
    d) recomandarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    e) gestionarea dosarului medical al pacientului respectând prevederile RI/ROF şi drepturile pacienţilor la informare, confidenţialitate şi obţinerea consimţământului informat conform legislaţiei în vigoare;
    f) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;
    g) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea pacientului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea, administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, ergoterapiei, instrumentarului şi a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de transport;
    h) întocmirea planului de îngrijire individualizat de către asistentele medicale, conform recomandărilor medicului curant şi completarea zilnică a acestuia; planul de îngrijire se va adapta nevoilor şi evoluţiei pacientului, pe toată perioada internării; la externare, se vor comunica pacientului/aparţinătorilor planul de îngrijire/recomandările post-externare;
    i) asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii pacientului, în cazul în care trebuie supus la explorări/investigaţii realizate în alte compartimente ale spitalului sau secţii exterioare spitalului, cu mijloc de transport adecvat stării pacientului;
    j) organizarea şi funcţionarea echipelor multidisciplinare în vederea asigurării unui consult de specialitate complet şi adecvat patologiei fiecărui pacient;
    k) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat(conform protocoalelor/procedurilor medicale) şi administrarea corectă a acestora, la indicaţia medicului, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul pacientului; fiecare administrare de medicament se va nota obligatoriu în planul de îngrijire al pacientului;
    l) asigurarea necesarului de medicamente şi materiale sanitare în trusele de urgenţă conform baremului;
    m) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
    n) asigurarea alimentaţiei pacienţilor, în concordanţa cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    o) organizarea activităţilor astfel încât să asigure pacienţilor internaţi un regim alimentar şi de odihnă raţional, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    p) evaluarea satisfacţiei pacienţilor privind mediul şi modul de îngrijire, condiţiile hoteliere, comunicarea cu personalul;
    q) îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de spitalizare, în urma evaluării satisfacţiei pacienţilor;
    r) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice, pentru continuitatea îngrijirilor, pentru educaţia sanitară a pacienţilor şi aparţinătorilor;
    s) externarea pacienţilor, pe baza biletului de ieşire din spital/scrisoarea medicală, întocmită de medicul curant, cu aprobarea medicului şef secţie;
    t) asigurarea continuităţii îngrijirilor, pentru pacienţii externaţi, după caz, prin eliberare la externarea din spital a scrisorii medicale/reţeta medicală;
    u) asigurarea transportului pentru pacienţii imobilizaţi, cu brancard sau cărucior, cu respectarea procedurii de prevenire a căderilor;
    v) asigurarea condiţiilor de igienă, curăţenie şi dezinfecţie, potrivit normelor igienico-sanitare în vigoare;
    w) respectarea precauţiunilor universale, a procedurilor şi protocoalelor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a procedurilor de gestionare a deşeurilor biologice;
    x) asigurarea confidenţialităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal pentru pacienţii internaţi;
    y) aplicarea şi respectarea consimţământului informat, potrivit legii;
    z) informarea şi educarea corectă pe probleme de sănătate şi îngrijire a pacienţilor şi aparţinătorilor;

        Pacienţii internaţi desfăşoară activităţi de ergoterapie şi terapie ocupaţională, activitate organizată şi supravegheată de asistentul coordonator al acestei activităţi.

    ART. 40
    CAMERA DE GARDĂ
    În Camera de gardă se desfăşoară următoarele activităţi:
    - examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
    – primirea, stabilirea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor, cu prioritate urgenţele majore;
    – investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial;
    – monitorizare, tratament şi reevaluare pentru pacienţii care necesită internare;
    – tratament, stabilizare şi reevaluare pentru pacienţi care nu necesită internare;
    – înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiei medicale
    – asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când bolnavul ajunge în secţie
    – asigurarea trusei de urgenţă, conform instrucţiunilor M.S.
    – ţinerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor şi asigurarea comunicării locurilor libere.
    – asigurarea serviciului de gardă permanent prin: medicul de gardă asigură asistenţa medicală atât pentru urgenţe, cât şi pentru bolnavii internaţi


    ART. 41
        STAŢIONARUL DE ZI, funcţionează în subordinea directă a directorului medical şi desfăşoară în principal, următoarele activităţi:
    - realizează şi aplică un program/plan terapeutic care include evaluarea diagnostică psihiatrică şi somatică, alături de evaluarea psihosocială şi vocaţională, realizând conexiunea dintre spitalul/secţia de psihiatrie cu spitalizare continuă şi ambulatoriu psihiatric;
    – asigură consultaţia şi tratamentul de specialitate, investigaţii psihologice, psihoterapie, ergoterapie, terapie de specialitate;
    – asigură continuarea spitalizării din secţiile cu paturi în vederea consolidării tratamentului, asigurarea pe termen lung a tratamentului psihotrop de întreţinere, cu monitorizare şi strategii continue de creştere a aderenţei;
    – asigură tratament intensiv şi multidisciplinar pentru cazurile complexe sau a căror remisiune este mai lenta;
    – furnizarea serviciilor de reabilitare, asigurarea suportului pentru familii/aparţinători( consilieri, terapii de grup, consiliere în criza);
    – transferul către serviciile de îngrijire ambulatorii, cu asigurarea unei tranziţii coordonate şi integrative;
    – managementul terapiei farmacologice şi iniţierea/continuarea intervenţiilor psihosociale ptr. a scădea gradul de afectare a funcţionalităţii;


    ART. 42
        FARMACIA spitalului funcţionează cu circuit închis şi desfăşoară în principal următoarele activităţi:
        > asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi în secţiile pe care le deservesc;
        > depozitează produsele farmaceutice conform normelor în vigoare, ţinându-se seamă de natura proprietăţilor fizico-chimice;
        > asigură gestionarea deşeurilor farmaceutice;
        > asigură informarea permanentă a secţiilor pe care le deservesc şi a serviciului de achiziţii cu privire la stocuri pe clase de medicamente în vederea asigurării continuităţii medicaţiei specifice;
        > asigură evidenţa informatizată a consumurilor de medicamente prescrise prin condicile de medicamente pe bolnav, pe medic şi pe secţii;
        > asigură eliberarea şi livrarea medicamentelor în regim de urgenţă;
        > validează, prin intermediul farmacistului clinician, toate prescripţiile medicale;
        > monitorizează bunele practici în utilizarea antibioticelor;
        > Eliberarea medicamentelor conform solicitărilor din condicile de prescripţie medicală introduse "on-line" şi aduse în farmacie de către asistenţii medicali;
        > Monitorizarea trasabilităţii medicamentelor
        > Centralizarea referatelor de necesitate pentru asigurarea stocurilor de medicamente.
        > Primirea, recepţia şi introducerea în gestiunea informatică a farmaciei a medicamentelor achiziţionate, conform legislaţiei în vigoare medicamentelor.
        > Transmiterea raportărilor lunare în SIUI Farmi

    1. Farmacistul şef (farmacist clinician) este responsabil de:
    a) stabilirea procedurii de eliberare a produselor farmaceutice şi comunicarea ei către personalul de specialitate;
    b) coordonarea şi evaluarea întregii activităţi de eliberarea a medicamentelor către pacienţii spitalizaţi.
    c) farmaciştii sunt responsabili pentru validarea prescripţiilor medicale şi eliberarea medicamentelor stupefiante, precum şi a celorlalte medicamente.
    d) în conformitate cu prevederile O.M.S nr. 1101 din 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare atribuţiile farmacistului sunt:
    e) obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
    f) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea acestei prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate;
    g) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe şi distribuirea lor în mod adecvat;
    h) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
    i) raportarea către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor a consumului de antibiotice pe clase şi pe secţiile unităţii sanitare şi participarea la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor;
    j) colaborarea cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor în vederea monitorizării consumului de antibiotice;
    k) organizarea şi realizarea bazei de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic.
    l) raportarea zilnică către Ministerul Sănătăţii şi ANMDMR a situaţiei privind stocurile şi operaţiunile comerciale, inclusiv eliberarea pe condică, după caz, efectuate cu medicamentele de uz uman având preţul aprobat în Canamed, potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis, cu modificările şi completările ulterioare    LABORATOR ANALIZE MEDICALE
    ART. 43
        Laboratorul de analize medicale este în subordinea directă a directorului medical şi organizat în conformitate cu normele sanitare în vigoare privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale şi desfăşoară următoarele activităţi:
        > furnizarea de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator: biochimie, hematologie, serologie şi virusologie;
        > efectuarea de analize medicale în regim normal şi de urgenţă, la solicitarea secţiilor spitalului;
        > recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă;
        > asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor biologice;
        > asigurarea gestionării deşeurilor periculoase provenite din activitatea medicală;
        > asigurarea evidenţei informatizate a analizelor medicale, precum şi a rezultatelor acestora;
        > eliberarea la timp a buletinelor de analize medicale către secţiile spitalului;
        > validează analizele, pe baza controlului intern al rezultatelor şi le înregistrează în evidentele laboratorului;
        > elaborează buletinele de analiza şi le distribuie secţiilor;
        > întocmeşte şi gestionează baza de date privind consumul de reactivi şi rezultatele analizelor de laborator.
        > asigură decontaminarea chimică şi biologica în laborator, acolo unde este cazul;

        Laboratorul funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa secţiilor cu paturi, în care se specifică zilele şi orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizaţi, zilele şi orele de primire a probelor de la secţiile cu paturi, orele de eliberare a rezultatelor de laborator. Executarea investigaţiilor medicale se face pe baza recomandării medicului; recoltarea se face de către personalul medico-sanitar din secţii;

    ART. 44
        COMPARTIMENT PIAAM (Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale), este în subordinea directă a managerului şi funcţionează conform normelor prevăzute de Ordinul M.S. 1101/2016 şi desfăşoară următoarele activităţi:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respecta procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) seful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborata de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenta de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociata asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenta a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficientei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporara şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociata asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabila a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementarilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.


    ART. 45
        Compartimentul de Evaluare şi Statistică Medicală desfăşoară următoarele activităţi:
        > colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial, anual şi le prelucrează în vederea trimiterii pentru validare la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional de Statistică şi alte instituţii abilitate
        > calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului;
        > întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice;
        > prelucrează date şi calculează indicatorii de performanta ai managementului spitalului;
        > întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la direcţia de sănătate publică;
        > întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului cât şi şefii de secţie despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, ICM (indicele de case mix), lunar, trimestrial, anual;
        > înregistrează şi păstrează evidenţa internărilor şi externărilor, precum şi a altor date medicale ale pacienţilor;


    ART. 46
        CABINETUL STOMATOLOGIC desfăşoară următoarele activităţi:
    - asigură servicii medicale stomatologice pacienţilor internaţi în spital;
    – oferă informaţii pacienţilor despre serviciile acordate;
    – acordă consiliere în scopul prevenirii patologiei stomatologice;
    – aplică măsuri de igienă oro-dentară;
    – asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru o bună funcţionare a cabinetului.


    ART. 47
        CABINET ASISTENŢĂ SOCIALĂ desfăşoară următoarele activităţi:
    1. identifică problemele sociale ale pacienţilor cu internări prelungite;
    2. realizează anchete sociale pentru pacienţii internaţi;
    3. întreprinde demersuri pentru identificarea pacienţilor fără identitate, precum şi pentru obţinerea sau înnoirea actelor de identitate ale pacienţilor fără suport sociofamilial;
    4. în relaţia cu autorităţile locale şi alte organizaţii neguvernamentale, reprezintă pacienţii internaţi, precum şi cazurile sociale care nu sunt deplasabile sau nu au aparţinători, în vederea obţinerii unor drepturi cu caracter social.


    ART. 48
        CABINET MEDICINĂ INTERNĂ este în subordinea directă a directorului medical şi desfăşoară următoarele activităţi:
    - prevenirea, diagnosticul şi tratamentul nechirurgical al afecţiunilor, în special ale organelor interne
    – specialistul de medicină internă din cadrul cabinetului are competenta de a rezolva probleme de diagnostic complex şi de a monitoriza boli cronice severe şi condiţii de polipatologie
    – diagnostichează şi tratează pacienţii adulţi internaţi cu afecţiuni respiratorii, cardiace, digestive, renale, osteoarticulare
    – furnizează pacienţilor internaţi servicii de prevenţie a bolii şi de promovare a sănătăţii, contribuind la medicina preventiva prin efectuarea de investigaţii paraclinice, electrocardiografie, ecografie pelvi-abdominala, pulsoximetrie, oscilometrie;


    ART. 49
    AMBULATORIU INTEGRAT
    (1) Este subunitate fără personalitate juridică în structura spitalului şi funcţionează în subordinea directorului medical şi implicit Managerului, şi are în componentă două cabinete cu specialitatea psihiatrie.
    (2) Desfăşoară în principal următoarele activităţi:
    - acordă servicii medicale de asistenta medicală ambulatorie de specialitate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în baza contractelor încheiate cu Casele Judeţene de Asigurări Sociale de Sănătate;
    – acordă servicii medicale ambulatorii de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, servicii prevăzute în pachetul de servicii de baza;
    – furnizează tratamentul adecvat şi respecta condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente conform reglementarilor în vigoare, medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul;
    – să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;
    – să respecte criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale prestate şi a activităţii desfăşurate în cabinetul / laboratorul medical;
    – să ofere relaţii despre serviciile acordate, precum şi despre modul în care vor fi furnizate acestea şi să acorde consilierea în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi a păstrării sănătăţii;
    – să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
    – să factureze lunar în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale, factura însoţită de desfăşurătoarele activităţilor realizate;
    – să respecte normele de raportare a bolilor conform prevederilor legale în vigoare;
    – să presteze servicii medicale contra-cost pacienţilor care o solicită;
    – să respecte dreptul de libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate;
    – să stabilească programul de activitate şi să îl afişeze într-un loc vizibil la cabinetul medical / laborator medical;
    – să elaboreze spre informarea medicul de familie, scrisoare medicală despre diagnosticul şi tratamentele recomandate, să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice;
    – să acorde asistenţă medicală asiguraţilor indiferent de casa de asigurări de sănătate la care sa virat contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru aceştia;
    – să nu încaseze de la asigurat contribuţia personală pentru serviciile medicale furnizate, care se suporta integral de către casele de asigurări sociale de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în norme;
    – să îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficientei actului medical, cu respectarea normelor legale în vigoare;
    – acordarea asistenţei medicale ambulatorii se asigură de medicii din spital în baza specialităţii obţinute şi confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii, împreună cu personalul mediu sanitar şi alte categorii de personal.    DEPARTAMENTE ADMINISTRATIVE
    ART. 50
    SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
    (1) Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor de Sănătate se afla în subordinea directa a managerului spitalului şi este înfiinţat în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr.1312/2020 al Ministerului Sănătăţii şi Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu pături şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
    (2) Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor de Sănătate este condus de un sef serviciu, responsabil cu managementul calităţii, denumit RMC; Funcţia de RMC este îndeplinită de persoană care ocupa funcţia de şef serviciu; RMC este responsabil cu coordonarea implementării sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul spitalului; RMC se subordonează direct Managerului spitalului şi participă, fără drept de vot, la şedinţele comitetului director pentru a prezenta aspectele relevante ale procesului de îmbunătăţire a calităţii din spital şi a consilia conducerea spitalului cu privire la impactul deciziilor luate asupra managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
    (3) Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor de Sănătate are ca principal obiectiv implementarea la nivelul spitalului a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
    (4) Rolul serviciului de management al calităţii serviciilor de sănătate consta în planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică şi monitorizarea activităţilor privind asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
    (5) Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor de Sănătate, pentru realizarea obiectului sau de activitate, desfăşoară următoarele activităţi principale:
    a) elaborarea, împreună cu celelalte structuri din spital, a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate, precum şi coordonarea şi monitorizarea implementării acestuia;
    b) evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi a nivelului de conformitate cu standardele şi cu cerinţele de monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS;
    c) informarea periodică a conducerii şi a personalului din cadrul spitalului cu privire la nivelul de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi, după caz, actualizarea acestuia;
    d) coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul spitalului a documentelor calităţii;
    e) asigurarea instruirii şi informării personalului din cadrul spitalului cu privire la organizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    f) măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de către spital, inclusiv investigarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor;
    g) coordonarea şi controlul activităţii de colectare şi de raportare, conform legislaţiei în vigoare, a datelor şi documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    h) coordonarea şi controlul activităţii de analiză, evaluare şi raportare a indicatorilor de monitorizare a conformităţii la cerinţele standardelor ANMCS;
    i) monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către ANMCS a situaţiilor legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale, precum şi a altor informaţii necesare pregătirii evaluării spitalului sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele ANMCS;
    j) coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din spital, la desfăşurarea activităţilor de audit clinic;
    k) îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din spital în activitatea de identificare şi de management al riscurilor;
    l) asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi participarea la elaborarea şi implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
    m) elaborarea şi înaintarea către conducerea spitalului a rapoartelor periodice conţinând propuneri şi recomandări ca urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;
    n) monitorizarea elaborării, implementării şi evaluării eficacităţii şi/sau eficienţei procedurilor şi protocoalelor de bune practici clinice şi managerial;
    o) păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor privind managementul calităţii;
    p) Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


    ART. 51
    SERVICIUL RUNOS (resurse umane, normare, organizare şi salarizare)
    (1) Serviciul RUNOS este condus de către Şeful de serviciu şi se subordonează direct managerului.
    (2) Serviciul RUNOS are următoarele principale atribuţii:
    1. Aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, promovarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii;
    2. Asigură întocmirea documentaţiei privind modificarea/ actualizarea structurii organizatorice a spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii; întocmeşte şi propune spre aprobare Organigrama, structura organizatorică şi Statul de funcţii ale unităţii;
    3. Participa la elaborarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
    4. Efectuează lucrările specifice privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    5. Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi actualizarea lor conform prevederilor legale, gestionează fisele de post prin dosarele personale ale salariaţilor;
    6. Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
    7. Stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de bază, sporurile şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii şi le supune aprobării conducerii unităţii;
    8. Operează în Registrul de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) toate modificările privind funcţia, salariul şi alte drepturi salariale acordate pe baza contractelor individuale de muncă;
    9. Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din cadrul spitalului
    10. Organizează concursurile/examenele privind ocuparea posturilor vacante, potrivit normelor legale în vigoare, asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
    11. Organizează în urma aprobării conducerii unităţii, examenele de promovare în grade/trepte profesionale a personalului
    12. Întocmeşte decizii, acte adiţionale, anexe, cu privire la încadrarea, salarizarea, promovarea personalului, întocmeşte şi trimite Ministerului Sănătăţii, C.A.S., D.S.P. şi altor instituţii solicitante, situaţii în legătură cu activitatea specifică a serviciului RUNOS;
    13. Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare în funcţie de normativul de personal în vigoare;
    14. Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din institut în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
    15. Asigură stabilirea zilelor de concediu de odihnă conform legislaţiei în vigoare şi gestionarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;
    16. Întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului, în urma hotărârii managerului spitalului, la propunerea comisiilor de cercetare disciplinara, de aplicare a unei sancţiuni disciplinare;
    17. Transmite documentele de asigurare de răspundere civilă, a certificatelor de membru al Colegiului Medicilor pentru medici, iar pentru asistenţii medicali, autorizaţiile de liberă practică în vederea încheierii contractului de furnizări de servicii medicale;
    18. Întocmeşte şi transmite declaraţia D112, D100 lunar şi L 153 anual;
    19. Întocmeşte lunar statele de plata, centralizatorul statelor de salarii şi lista de viramente şi depune la Serviciul Financiar-Contabilitate toate documentele necesare plăţii salariilor şi efectuării viramentelor către bugetul de stat
    20. Asigură încărcarea electronica a drepturilor salariale cu ajutorul sistemelor on-line, pentru băncile cu care unitatea are convenţii încheiate
    21. Întocmeşte şi transmite chestionarele statistice lunare, trimestriale, anuale, privind fondul de salarii şi personalul
    22. Completează şi eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat şi alte drepturi salariale pentru angajaţi sau foşti angajaţi ai unităţii, pe baza documentelor deţinute sau preluate din arhiva unităţii
    23. Elaborează şi aplică proceduri specifice care reglementează activitatea de resurse umane;
    24. Elaborează şi implementează sisteme de control intern (proceduri, instrucţiuni etc.) adecvate riscurilor din activităţile de resurse umane.
    25. Avizează graficele de lucru lunare întocmite de secţii/compartimente, face propuneri privind întocmirea cât mai eficienta a acestora şi cu respectarea prevederilor legale
    26. Avizează cererile de schimb de tura/libere, cererile de concediu de odihnă, concediu de formare profesionale, concediu fără plata şi le trimite spre aprobare conducerii unităţii;
    27. Participă ca invitat la şedinţele Comitetului director unde îşi exprimă punctul de vedere în domeniul sau de activitate, prezintă şi supune spre aprobare diverse probleme specifice managementului resurselor umane;
    28. La solicitarea conducerii unităţii, poate verifica, prin sondaj şi controale modul de respectare al graficelor lunare de lucru, prezenta conform acestora, condicile de prezenţă şi procesele-verbale de predare-primire a turelor, pentru toate structurile unităţii şi comunică cele constatate conducerii.
    29. Întocmirea oricăror lucrări specifice serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    30. Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    31. Participă la elaborarea Regulamentul intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale unităţii, în colaborare şi cu participarea tuturor structurilor unităţii şi în mod special cu aportul Compartimentului juridic
    32. Elaborează Planul anual de formare şi perfecţionare profesională a personalului din unitate, prin centralizarea planurilor de formare primite de la toate secţiile/compartimentele spitalului;
    33. Elaborează Planul anual de recrutare şi selecţie, împreună cu şefii locurilor de muncă;
    34. Păstrarea evidenţelor privind competenţele şi documentele valabile, pentru personalul angajat;
    35. Introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizarea bazei cu datele noilor angajaţi;
    36. Pune la dispoziţia organelor de control competente orice document solicitat în legătură cu activitatea serviciului


    ART. 52
    SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
        Serviciul financiar-contabilitate este subordonat directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborarea de propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi le transmiterea acestora spre avizare directorului financiar-contabil şi, ulterior, spre aprobare managerului;
    b) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale în vigoare şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
    c) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
    d) întocmirea situaţiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori de utilizare a serviciilor;
    e) întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a situaţiilor financiare lunare şi de sinteză;
    f) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
    g) participarea la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    h) organizarea evidentei tehnico-operative şi gestionare, asigurarea tinerii lor corecte şi la zi;
    i) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;
    j) întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli;
    k) efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;
    l) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
    m) facturarea serviciilor prestate terţilor;
    n) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse;
    o) organizarea planului de pregătire şi perfecţionare profesională pentru salariaţii serviciului financiar-contabilitate;
    p) asigurarea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor gestionare şi reţinerea ratelor;
    q) asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    r) exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu prevederile legale;
    s) întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat de bolnav etc.;
    t) luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase;
    u) exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi răspunderea pentru regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente le-a certificat şi încadrarea în limitele creditelor bugetare sau operaţiunilor pentru care s-a acordat viză de control financiar preventiv propriu;
    v) Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


    ART. 53
    SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTARE
    (1) Serviciul Achiziţii Publice, Contractare este condus de către Şeful de serviciu şi se subordonează direct managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborarea de propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice şi transmiterea lor spre avizare şi aprobare managerului;
    b) asigurarea cunoaşterii şi respectării legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice în colaborare cu Compartimentul juridic precum şi instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine;
    c) întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice pe coduri CPV (Common Procurement Vocabulary) în baza datelor cuprinse în planul de achiziţii precedent, a balanţei contabile, a necesarului transmis de către şefii de secţii şi de compartimente;
    d) urmărirea încadrării în planul de aprovizionare, cu încadrarea în resursele financiare alocate, organizarea şi realizarea aprovizionării ritmice a spitalului;
    e) elaborarea documentaţiei de atribuire;
    f) stabilirea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie;
    g) întocmirea fisei de date a achiziţiei şi a caietului de sarcini pentru licitaţiile stabilite în Programul anual de achiziţii;
    h) transmiterea în sistemul electronic de achiziţii publice a anunţurilor de intenţie, participare sau invitaţie de participare, după caz, anunţurilor de atribuire, după caz;
    i) întocmirea dosarelor de achiziţie publică potrivit legislaţiei în vigoare pentru licitaţiile stabilite în Programul anual de achiziţii;
    j) asigurarea încheierii contractelor de achiziţii în termenul legal şi semnarea acestora de către reprezentanţii legali;
    k) întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
    l) înştiinţarea, la semnarea contractelor de achiziţie publică, a magazinerilor secţiilor spitalului cu privire la produsele licitate, furnizori (date de contact ale furnizorilor), preţurile şi cantităţile prevăzute în contractele încheiate;
    m) urmărirea derulării contractelor pe toată perioada de valabilitate a acestora;
    n) verificarea preţurilor şi cantităţilor înscrise în facturi în concordanţă cu contractul de achiziţie atribuit;
    o) vizarea notele de recepţie după intrarea produselor în magazia unităţii;
    p) întocmirea actelor adiţionale, după caz, la contractele de achiziţii încheiate;
    r) organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în funcţie de procedura aplicată şi întocmirea raportului procedurii;
    s) propunerea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru licitaţii;
    s) centralizarea referatele care urmează a fi puse în discuţie în şedinţa Comitetului director, precum şi celelalte referate de la toate secţiile spitalului; asigurarea aprovizionării ritmice şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;
    t) întocmirea dărilor de seamă specifice achiziţiilor publice;
    ţ) respectarea, cu stricteţe, a prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea cheltuirii eficiente şi oportune a fondurilor publice;
    u) Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


    ART. 54
    (1) COMPARTIMENT INFORMATICĂ subordonează direct managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) monitorizarea şi evaluarea măsurilor de implementare a strategiei de informatizare;
    b) asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare privind publicarea de date şi protecţia datelor personale;
    c) stabilirea necesităţilor de tehnică de calcul şi program ale compartimentelor spitalului;
    d) propunerea achiziţionării de consumabile pentru tehnica de calcul în baza evaluării solicitărilor formulate în scris de compartimentele spitalului;
    e) întreţinerea şi depanarea din punct de vedere hardware a reţelei de calculatoare, asigurând interfaţă cu firma de service hardware şi cu providerul de servicii internet;
    f) asigurarea administrării bazelor de date;
    g) instalarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemele de operare pe calculatoarele aflate în dotarea spitalului;
    h) asigurarea asistenţei şi îndrumării tehnice pentru personalul care are în dotare tehnică de calcul, în ceea ce priveşte utilizarea reţelei, a calculatoarelor şi imprimantelor, a aplicaţiilor software;
    i) stabilirea necesarului de produse şi servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice;
    j) întocmirea şi transmiterea în termenul legal a rapoartelor în SIUI pentru structurile clinice şi paraclinice, către CAS Dolj;
    k) elaborarea procedurilor operaţionale de utilizare a aplicaţiilor informatice;
    l) informarea personalului despre toate schimbările referitoare la proceduri, programe şi aplicaţii informatice;
    m) urmărirea implementării corecte a procedurilor IT;
    n) asigurarea măsurilor de securitate, backup şi confidenţialitate a informaţiilor;
    o) colaborarea cu toate departamentele din cadrul unităţii, cu toate secţiile/departamentele spitalului şi cu toate punctele de lucru pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în activitatea informatică curentă;
    p) asigurarea suportului în activitatea de raportare internă şi externă a spitalului;
    q) asigurarea suportului tehnic în caz de solicitări în utilizarea aplicaţiilor informatice;
    r) administrarea şi actualizarea paginii de internet a unităţii cu documentele în vigoare puse la dispoziţie de către persoanele responsabile din unitate;
    s) Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    (2) RESPONSABIL CU SISTEMUL INFORMATIC/ADMINISTRATORUL DE SISTEM.
    a. Are obligaţia de a asigura securitatea şi funcţionalitatea sistemului informatic şi sistemului de supraveghere video, conform contractului încheiat cu unitatea
    b. menţinerea în bună funcţionare a staţiilor de lucru: devirusări, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (înlocuire componente)
    c. instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice şi rezolvarea eventualelor incidente tehnice
    d. instalarea de noi echipamente în reţea
    e. monitorizări ale traficului Web (internet şi email-uri: total, pe useri, pe diferite destinaţii, etc)
    f. răspunde de verificarea permanentă a stării de funcţionare a echipamentelor informatice aparţinând unităţii şi asigură utilizarea în bune condiţii a acesteia;
    g. verifică lucrările de întreţinere periodică şi ocazională a echipamentelor de calcul aparţinând unităţii
    h. gestionează biblioteca de software şi documentaţii IT din dotarea unităţii;
    i. preia sesizările privind defecţiunile survenite la echipamentele de calcul
    j. Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);    ART. 55
    (1) COMPARTIMENT AUDIT este subordonat managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern;
    b) efectuarea de activităţi de audit public intern pentru a se evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale spitalului sunt conforme cu prevederile legale în vigoare şi respectă principiile regularitate, economicitate, eficientă şi eficacitate;
    c) raportarea periodică a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    d) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern;
    e) evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul spitalului utilizează resursele financiare, umane şi materiale în vederea îndeplinirii obiectivelor şi obţinerii rezultatelor stabilite;
    f) raportarea imediată către managerul spitalului a neregularităţilor sau posibilelor prejudicii;
    g) auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
        ● activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
        ● plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
        ● administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
        ● concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
        ● constituirea veniturilor publice;
        ● alocarea creditelor bugetare;
        ● sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
        ● sistemul de luare a deciziilor;
        ● sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
        ● sistemele informatice;
        ● activitatea de achiziţii publice.
        ● informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul institutului, precum şi despre consecinţele acestora;
        ● raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
        ● elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl înaintează, în termenul prevăzut de legislaţia specifică, către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
        ● în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat managerului spitalului şi structurii de control intern abilitată;
        ● respectă normele, instrucţiunilor, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul;
        ● efectuează, cu aprobarea conducerii institutului, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
        ● respectă şi asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor utilizate în conformitate cu normele legale în vigoare.
        ● asigură arhivarea atât fizică cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare.
        ● îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de conducerea institutului, în domeniul de competenţă, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare.
        ● elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.

    i) Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    (2) Activităţile Compartimentului de audit se vor desfăşura în mod obiectiv independent, cu profesionalism, integritate şi respectând prevederile codului de etică, normele şi instrucţiunile emise de ministerul de resort.

    ART. 56
        Compartimentul juridic este subordonat managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigurarea întocmirii acţiunilor către instanţele de judecată, a întâmpinărilor la acţiunile formulate de reclamanţi şi împotriva proceselor-verbale de contravenţie prin care s-au aplicat amenzi spitalului, precum şi a plângerilor şi sesizărilor către organele de urmărire penală şi înaintarea acestora cu toate actele probatorii necesare pe care le pun la dispoziţie serviciile sau compartimentele de resort;
    b) reprezentarea şi apărarea intereselor spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege în baza delegaţiei date de conducerea spitalului;
    c) sprijinirea organelor de urmărire penală pentru efectuarea cercetărilor în termen cât mai scurt;
    d) urmărirea primirii copiilor după hotărârile instanţelor de judecată şi comunicarea lor către conducere/persoane responsabile;
    e) urmărirea apariţiei/modificărilor dispoziţiilor cu caracter normativ şi aducerea la cunoştinţa conducerii spitalului şi a personalului, a sarcinilor ce revin potrivit acestor dispoziţii;
    f) primirea hotărârilor instanţelor de judecată şi asigurarea transmiterii acestora către pacienţi, inclusiv cei cu măsură de siguranţă de internare conf. art. 110 din Noul Cod Penal, art. 247 din Noul Cod de Procedura Penală cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Legii nr. 487/2002 privind internarea nevoluntară
    g) gestionarea dosarelor juridice ale bolnavilor pentru care s-a instituit măsură de siguranţă de internare conform Codului penal;
    h) participarea la comisiile interdisciplinare de revizuire a bolnavilor internaţi ca măsură de siguranţă conform Codului penal;
    i) asigurarea consilierii juridice a pacienţilor spitalului, la solicitarea acestora, şi rezolvarea problemelor juridice ale acestora, în limita posibilităţilor;
    j) avizarea, la cererea conducerii, actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi a oricăror alte acte care produc efecte juridice;
    k) participarea la negocierea şi încheierea contractelor dintre spital ca autoritate contractantă şi operatorii economici;
    l) avizarea, la cererea conducerii spitalului, asupra legalităţii măsurilor şi actelor care se stabilesc de către aceasta;
    m) colaborează la elaborarea Regulamentului intern, Regulamentului de organizare şi funcţionare ale unităţii, cu sprijinul celorlalte compartimente funcţionale din unitate şi a conducerii unităţii;
    n) participă la negocierea şi încheierea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
    o) exercitarea oricăror alte sarcini dispuse în litera legii de către conducerea spitalului;
    p) Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


    ART. 57
        COMPARTIMENTUL SECURITATEA MUNCII, P.S.I., PROTECŢIE CIVILĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ este subordonat managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează instructajul de protecţie a muncii pentru personalul din institut, conform legislaţiei în vigoare;
    2. participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
    3. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, în vederea eliminării sau diminuării riscurilor sau, după caz, a prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
    4. urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejui vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
    5. participă la organizarea şi coordonarea asistenţei medicale în caz de calamităţi, catastrofe şi alte situaţii deosebite;
    6. participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;
    7. elaborează şi supune aprobării Planul de intervenţie în caz de dezastre sau alte situaţii deosebite;
    8. are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului;
    9. asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din institut şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
    10. solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi se asigură de respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
    11. permite, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire a incendiilor, prezintă documentele şi informaţiile solicitate;
    12. elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte atribuţiile ce le revin salariaţilor la locurile de muncă;
    13. informează de îndată, prin orice mijloc, despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu şi trimite acestuia raportul de intervenţie, conform legii;
    14. controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul institutului.
    15. redactează proceduri specifice compartimentului
    16. iniţiază împreună cu compartimentele specifice demersurile necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor specifice
    17. redactează fişele de obiectiv
    18. Asigură realizarea planului de intervenţie în caz de incendiu,
    19. Asigură, verifică sau realizează planurile de evacuare în clădirile institutului
    20. Întocmeşte registre de control pentru sistemele şi instalaţiile cu rol de protecţie împotriva incendiilor
    21. Execută controale periodice interne, pe care le prezintă sub formă de raport managerului
    22. Asigură organizarea şi coordonarea unui serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.
    23. Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


    ART. 58
    COMPARTIMENT ARHIVĂ
    (1) Compartimentul arhivă îşi desfăşoară activitatea în subordinea managerului unităţii.
    (2) Compartimentul Arhivă are ca obiect de activitate organizarea, ordonarea şi păstrarea tuturor documentelor intrate în depozitul de arhivă.
    (3) La nivelul Compartimentului se desfăşoară următoarele activităţi principale:
        (a) preluarea dosarelor constituite de compartimentele creatoare de documente, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire;
        (b) asigurarea evidenţei tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrul de evidenţă curentă;
        (c) verificarea integrităţii documentelor împrumutate, la restituire;
        (d) reactualizarea Nomenclatorului Arhivistic al spitalului, ori de câte ori este necesar;
        (e) asigurarea secretariatului comisiei de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate;
        (f) asigurarea punerii la dispoziţie a documentelor spre consultare tuturor compartimentelor unităţii, ori de câte ori se solicita, pe baza de semnătură de primire;
        (g) pregătirea lucrările pentru Comisia de specialitate în vederea expertizei valorii materialelor documentare, pentru selecţionarea şi păstrarea în continuare în bune condiţii a celor de interes ştiinţific şi eliminarea celor a căror valoare practică a expirat;
        (h) organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabilite conform legislaţiei în vigoare;
        (i) informarea conducerii unităţii şi propunerea de măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;
        (j) punerea la dispoziţia Arhivelor Naţionale a tuturor documentelor solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
        (k) comunicarea Arhivelor Naţionale, în scris şi în termen de 30 de zile, a documentelor privind înfiinţarea, reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în activitatea spitalului cu implicaţii asupra Compartimentului Arhivă;
        (l) înregistrarea neconformităţilor cu sprijinul responsabilului cu managementul calităţii şi urmărirea soluţionării acestora;
        (m) iniţierea, dacă este cazul, de acţiuni preventive sau corective în conformitate cu procedurile generale cuprinse în Manualul Calităţii;
        (n) asigurarea respectării normelor de protecţie a muncii şi PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl gestionează;
        (o) asigurarea respectării normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă;
        (p) preluarea de la compartimente a dosarelor constituite, pe baza de inventare, după verificarea şi înregistrarea acestora;
        (q) întocmirea de inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit;
        (r) conlucrarea cu toate structurile din cadrul unităţii, în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, păstrare, selecţionare şi transfer al documentelor de arhivă;
        (s) ţinerea evidenţei, în registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice, a documentelor din depozitul de arhivă, a celor propuse pentru selecţionare, a celor propuse pentru predare-preluare la Arhivele Naţionale şi a celor complet deteriorate;
        (t) Respectarea prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


    ART. 59
        SERVICIUL ADMINISTRATIV este subordonat Directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborarea măsurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ în condiţii de eficienţă maximă;
    b) asigurarea întreţinerii clădirilor, instalaţiilor şi echipamentelor din dotare;
    c) asigurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii a aparaturii, instalaţiilor, utilajelor, clădirilor şi mijloacelor de transport din spital;
    d) efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente;
    e) urmărirea efectuării de reparaţii capitale conform graficului;
    f) asigurarea alimentării cu combustibil, energie, apă în scopul funcţionării continue şi în bune condiţii a spitalului;
    g) stabilirea cauzelor degradării şi distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor, şi propunerea de măsuri corespunzătoare de remediere şi/sau casare, după caz;
    h) stabilirea necesarului de materiale de întreţinere, de construcţii, instalaţii etc.;
    i) aplicarea strictă a dispoziţiilor legale privind instalaţiile sub presiune, mijloacele de ridicat şi aparatele de măsura şi control;
    j) remedierea deficienţelor din sistemele de alimentare cu combustibili, energie, apă şi stabilirea măsurilor de eliminare a acestora;
    k) reducerea pierderilor şi eliminarea acestora;
    l) întocmirea şi păstrarea documentaţiei tehnice a instalaţiilor, aparaturii şi utilajelor, precum şi evidenţa reparaţiilor planificate şi accidentale;
    m) oprirea instalaţiilor a căror funcţionare prezintă pericol de avarii, incendii sau din punct de vedere al securităţii personalului, în caz de pericol iminent;
    n) îndeplinirea planului de verificări metrologice, prin verificări specifice;
    o) asigurarea documentaţiei tehnice;
    p) verificarea periodică şi întreţinerea autoturismelor aflate în dotarea parcului auto.
    q) coordonarea activităţilor magaziilor unităţii, asigurarea condiţiilor optime de păstrare şi depozitare a bunurilor;
    r) urmărirea distribuirii judicioase a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;
    s) menţinerea de bune relaţii profesionale cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;
    t) întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare spitalului;
    u) asigurarea aprovizionării spitalului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatura, în cele mai bune condiţii;
    v) asigurarea recepţionării calitative şi cantitative a materialelor, alimentelor primite de la furnizori şi urmărirea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;
    w) stabilirea necesarului de produse şi servicii în vederea întocmirii corespunzătoare a planului anual de achiziţii publice;

    x) asigurarea întocmirii, urmăririi şi executării planului de transport;
    y) asigurarea, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare şi a conducătorilor auto;
    z) asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele;
    aa) asigurarea controlului calitativ şi recepţionarea reparaţiilor efectuate;
    bb) asigurarea îndrumării şi controlului întregii activităţi de transport a spitalului;
    cc) asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare privind activitatea de transport;
    dd) respectarea normelor de consum;
    ee) urmărirea reducerii cheltuielilor de consum ale parcului auto;
    ff) asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative;
    gg) asigurarea recepţionării, manipulării şi depozitării corespunzătoare a bunurilor;
    hh) asigurarea întreţinerii spaţiilor verzi, a căilor de acces, precum şi deszăpezirea acestora;
    ii) sortarea şi înregistrarea corespondentei primite în registrul de intrări-ieşiri (număr, dată, denumirea instituţiei, telefon, conţinutul mesajului, alte informaţii considerate necesare);

    jj) preluarea şi direcţionarea apelurile telefonice către persoanele responsabile;
    kk) primirea persoanelor din afara unităţii, informarea celor interesaţi despre sosirea acestora, asigurarea protocolului aferent;
    ll) menţinerea evidenţei primirii corespondentei, organizarea şi repartizarea ei
    mm) completarea borderourilor pentru Prioripost, completarea adreselor pe plicuri, împachetarea coletelor, înregistrarea plicurilor trimise;
    nn) programarea audienţelor;
    oo) copierea / redactarea diferitelor materiale;
    pp) primirea şi transmiterea e-mail-urilor;
    qq) asigurarea unei bune comunicări cu toate departamentele unităţii şi transmiterea corectă şi în timp util a informaţiilor;
    rr) furnizarea / transmiterea informaţiilor cu corectitudine şi promptitudine;
    ss) respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
    tt) informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea aparaturii din dotare;
    uu) urmărirea corespondentei dacă a fost recepţionată / transmisă şi ajunsă la persoanele responsabile;
    vv) păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor despre unitate la care are acces;

    ww) preluarea / transmiterea mesajelor celor interesaţi cu rapiditate şi promptitudine;
    xx) predarea situaţiilor la termenele legale;

    yy) păstrarea stampilelor unităţii în condiţii de siguranţă;
    aa) Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (1) Serviciul Administrativ răspunde şi coordonează întreaga activitate din următoarele sectoare, precum şi a personalului încadrat în aceste sectoare:
    a) Întreţinere spaţii verzi, parcuri, sere
    b) Confecţionare şi întreţinere inventar moale
    c) Centrala termică
    d) Deservire mijloace de transport
    e) Deservire pază
    f) Spălătorie
    g) Bloc alimentar
    h) Frizerie
    i) Echipa de lucru, întreţinere/reparaţii instalaţii şi utilaje.

    ART. 60
        COMPARTIMENT CULTE - se subordonează managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) servicii religioase conform programului stabilit în Regulamentul Intern al spitalului;
    b) vizitarea cu regularitate a bolnavilor internaţi;
    c) consiliere duhovnicească cu bolnavii, cu membrii familiei sau cu aparţinătorii acestora;
    d) sprijinirea spirituală şi consilierea confesională pentru pacienţii în faza terminală şi pentru aparţinătorii acestora;
    e) asigurarea de servicii religioase în cazuri de urgenţă şi administrarea Sfintelor Taine;
    f) săvârşirea de slujbe speciale, şi anume: înmormântarea decedaţilor abandonaţi sau fără familie;
    g) ţinerea unui registru la zi cu activităţile desfăşurate;
    h) participarea şi sprijinirea soluţionării în spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar de la asociaţii şi instituţii, cu sau fără caracter religios, ori de la persoane particulare;
    i) cultivarea unei atmosfere spirituale echilibrate bolnavilor, pentru a se evita prozelitismul de orice fel;
    j) sprijinirea bolnavilor de altă confesiune decât cea ortodoxă, la cererea lor, pentru a primi asistenţă religioasă din partea cultului de care aparţin;
    k) colaborarea cu personalul medical pentru cunoaşterea stării bolnavilor şi apartenenţei religioase declarate de către aceştia;
    l) acordarea, la cerere, de asistenţă religioasă şi salariaţilor spitalului;
    m) Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).    SECTOARE DE ACTIVITATE
    ART. 61
    SECTORUL PAZĂ - are următoarele atribuţii
    1. Nu permite intrarea în unitate a persoanelor străine decât cu acordul conducerii unităţii;
    2. Nu permite intrarea salariaţilor decât pe baza legitimaţiei de serviciu;
    3. Verifică la intrare şi la ieşire toate vehiculele şi autovehiculele şi face consemnările specifice în registru de intrări - ieşiri;
    4. Verifică la ieşire, prin sondaj, salariaţii, evitând sustrageri de bunuri din unitate;
    5. Răspunde de orice sustragere de bunuri ale unităţii care se efectuează prin poartă;
    6. Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);


    ART. 62
        SPĂLĂTORIE, este subordonată Serviciului Administrativ şi are următoarele atribuţii:
    1. Efectuează spălarea lenjeriei din unitate la timp şi respectă calitatea lucrării;
    2. Respectă circulaţia lenjeriei pe secţii şi distribuirea la timp a acesteia;
    3. Răspunde de inventarul lenjeriei cât şi de maşinile din dotare;
    4. Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);


    ART. 63
        FRIZERIE, este subordonată Serviciului Administrativ şi are următoarele atribuţii:
    1. Efectuează operaţiile specifice de tuns, ras, deparazitare dacă este cazul etc. pentru a asigura nevoile pacienţilor internaţi cu privire la aspectul estetic personal
    3. Răspunde de inventarul folosit cât şi de aparatele şi ustensilele din dotare;
    4. Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);


    ART. 64
        CONFECŢIONARE/ ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE, este subordonată Serviciului Administrativ şi are următoarele atribuţii:
    1. Repară inventarul moale uzat din secţii;
    2. Confecţionează din material adecvat, diverse sortimente de inventar moale;
    3. Ţine evidenţa materialelor primite pentru confecţionare şi justifică consumul acestor materiale pe baza proceselor-verbale întocmite, verificate şi aprobate în care se va reflecta cantitatea materialelor şi obiectelor rezultate;
    4. Răspunde de integrarea în activitatea de ergoterapie a pacienţilor psihici prin:
    a) - instruirea pacienţilor cum să folosească acul sau maşina de cusut
    b) - supravegherea pacienţilor în timpul activităţilor desfăşurate

    5. Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);


    ART. 65
        BLOC ALIMENTAR, prin personalul aferent (asistenţi nutriţie-dietetică, muncitori calificaţi-bucătar şi muncitori necalificaţi, are următoarele atribuţii principale:
    1. Prepară şi servesc cele trei mese principale ale zilei, pentru pacienţii internaţi, cu respectarea meniurilor stabilite de coordonatorul Blocului alimentar şi a tuturor normelor legale în vigoare
    2. Asigură curăţenia şi igiena în bucătărie, spaţiile anexe şi sala de mese a spitalului
    3. Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);


    ART. 66
        CENTRALA TERMICĂ, prin personalul aferent, muncitori calificaţi-fochişti, are următoarele atribuţii principale:
    1. Răspunde de întreţinerea şi repararea cazanelor; efectuează toate operaţiunile specific care permit exploatarea în condiţii de securitate a cazanelor de abur, apă fierbinte, apă caldă şi abur de joasă presiune precum şi a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente, pentru asigurarea căldurii şi apei calde în unitate
    2. Ţine evidenţa consumului de carburanţi;
    3. Participă cu formaţia de întreţinere şi la alte lucrări de întreţinere şi reparaţii necesare în unitate;
    4. Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);


    ART. 67
        ECHIPA DE ÎNTREŢINERE/REPARAŢII INSTALAŢII ŞI UTILAJE, este subordonată Serviciului Administrativ şi are următoarele atribuţii:
    1. Asigură, prin operaţiuni şi lucrări specifice, buna funcţionare a spitalului din punct de vedere al întreţinerii şi reparaţiilor curente a clădirilor, instalaţiilor de apă şi canalizare, instalaţiile electrice, etc.
    2. Execută lucrări de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice din unitate;
    3. Răspunde de buna funcţionare a instalaţiei electrice şi a aparatelor electrice din unitate;
    4. Efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii la tâmplăria spitalului;
    5. Execută lucrările de tâmplărie necesare în unitate;
    6. Răspunde de păstrarea, dotarea şi integritatea tuturor uneltelor şi utilajelor din dotarea echipei;
    7. Execută şi răspund de lucrările de construcţii-montaj şi reparaţii necesare în incinta spitalului, atât interioare cât şi exterioare;
    8. Răspunde de buna întreţinere a construcţiilor, zidăriei şi zugrăvelilor din cadrul spitalului;
    9. Urmăreşte zilnic buna funcţionare a instalaţiilor sanitare;
    10. Execută operativ lucrările de întreţinere şi răspunde de funcţionarea normală a instalaţiilor sanitare şi a circuitelor de apă caldă şi rece, a instalaţiilor de furnizare a agentului termic din unitate;
    11. Şoferii sunt responsabili de starea tehnică şi buna funcţionare a autovehiculului din dotare şi asigură transportul pacienţilor şi/sau a personalului unităţii, în interes de serviciu
    12. Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);


    ART. 68
        SECTOR ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI, PARCURI ŞI SERE, este subordonată Serviciului Administrativ şi are următoarele atribuţii:
    1. Asigurarea curăţeniei zilnice în curtea spitalului;
    2. Măturarea aleilor, întreţinerea curăţeniei spaţiilor verzi;
    3. Îndepărtarea, pe timpul iernii, a zăpezii şi a gheţii de pe alei, şi din spaţiile de parcare din unitate;
    4. Irigarea şi întreţinerea prin lucrări specifice periodice a zonelor verzi şi a celor plantate cu flori, a grădinii de legume a spitalului;
    5. Transportarea gunoiului şi a altor reziduuri la tancul de gunoi în condiţii corespunzătoare şi depunerea lor corectă în recipient separate;
    6. Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);


    CAP. VI
    CONSILII ŞI COMISII
    ART. 69
        În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul spitalului funcţionează următoarele consilii şi comisii:
    a) consilii:
    1. Consiliul medical;
    2. Consiliul etic.

    b) comisii:
    1. Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
    2. Comisia de disciplină
    3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
    4. Comitetul pentru situaţii de urgenţă
    5. Comisia medicamentului
    6. Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor
    7. Comisia de inventariere a patrimoniului
    8. Comisia de licitaţii
    9. Comisia privind internarea nevoluntară
    10. Comisia de analiză a deceselor
    11. Comisia de alimentaţie şi dietetică
    12. Comisia de monitorizare
    13. Comisia de selecţionare documente
    14. Comisia de casare şi dezmembrare / declasare
    15. Comisia de apărare în caz de dezastre
    16. Comisia de evaluare a nivelului de implementare a obiectivelor strategice
    17. Comisia de verificare a F.O.C.G.
    18. Comisia de analiză a reclamaţiilor pacienţilor, aparţinătorilor şi angajaţilor
    19. Grupul de lucru pentru studiul ghidurilor şi bunelor practice medicale aplicabile în spital
    20. Comisia de coordonare în vederea evaluării pentru acreditare şi alte certificări
    21. Comisia de biocide şi materiale sanitare
    22. Comisia de analiză a rezultatelor utilizării protocoalelor şi ghidurilor de practică adoptate în spital
    23. Comisia responsabilă cu evaluările periodice ale strategiei de dezvoltare    ART. 70
        Consiliul medical funcţionează în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare precum şi conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competentelor consiliului medical al spitalelor, este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi directorul de îngrijiri şi are ca preşedinte pe Directorul medical al unităţii.
        Atribuţiile principale ale Consiliului medical sunt următoarele:
    1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:
    a) planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;
    b) planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    c) planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

    2. face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
    3. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului;
    4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, în colaborare cu Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, inclusiv:
    a) evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;
    b) monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
    c) prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale;

    5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
    6. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    7. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
    8. evaluează necesarul de personal medical al secţiei/laboratorului şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
    9. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
    10. participă la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat;
    11. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
    12. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie medicală desfăşurata la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
    13. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
    14. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    16. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    17. participă la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    18. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    19. supervizează respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
    20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    21. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital referitoare la activitatea medicală a spitalului;
    22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului în conformitate cu legislaţia în vigoare.


    ART. 71
    (1) Consiliul etic este înfiinţat în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare, respectiv, O.M.S. nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
    2. identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
    3. primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
    4. analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, spetele ce privesc:
    a) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
    b) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    c) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico- sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    d) nerespectarea demnităţii umane;

    5. emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
    6. sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    7. sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră ca aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    8. asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poarta răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
    9. întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    10. emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
    11. aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
    12. analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    13. analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    14. analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
    15. oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar;
    16. solicită, dacă este cazul, documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate. Atribuţii din Ordinul nr. 1502/2016 (art. 8)
    a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;
    c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;
    d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare;
    f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;
    g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3.
    h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare3);
    i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică4), pe baza sesizărilor primite;
    j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi5) sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;
    k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;
    l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;
    m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;
    n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;
    o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;
    q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;
    r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;
    s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;
    t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4.


    (2) Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

    ART. 72
        Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale conform OMS NR. 1101/2016 - art. 8
        Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale este înfiinţat în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare, respectiv, O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare, este numit prin decizia managerului, este condus de medicul coordonator al Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. Analizează Registrul electronic unic de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii. Registrul cuprinde toate cazurile de suspiciune de infecţie asociată asistenţei medicale depistate prin oricare dintre metodele de supraveghere precum şi prin activitatea de screening al pacienţilor implementată;
    2. Controlează derularea activităţilor proprii ale compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    3. Controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul compartimentului din spital, în colaborare cu medicii şefi de compartimente;
    4. Controlează prelucrarea şi aplicarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    5. Verifică implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul spitalului;
    6. Supraveghează consumul de antibiotice în spital.
    7. Verifică comportamentul igienic al personalului din spital, de respectare a regulilor de tehnica aseptică de către acesta;
    8. Controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie;
    9. Verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igiena şi controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
    10. Verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a acestora;
    11. Verifică întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în compartimente;
    12. Verifică întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice în compartimente;
    13. Verifică igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacienţilor;
    14. Colaborează cu Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu celelalte compartimente din spital şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi prevenirea apariţiei infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    15. Emite rapoarte pe care le înaintează Comitetului Director;
    16. Înaintează, propunerile consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, spre analiză, Comitetului director.
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.    ART. 73
        Comisia de disciplină funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, având următoarele atribuţii:
    1. efectuează cercetarea preliminară în urma sesizării în scris a faptei; în acest sens Comisia:
    a. verifică elementele de formă şi de fond ale sesizării;
    b. identifică obiectul sesizării;
    c. stabileşte, dacă este cazul, ca, în afara de salariat să mai participe şi alte persoane a căror prezenţa este necesară pentru stabilirea adevărului şi soluţionarea cauzei;

    2. efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, propriu-zisă, în cadrul căreia poate solicita documentele considerate necesare şi concludente pentru aflarea adevărului şi soluţionarea cauzei;
    3. întocmeşte, în baza procesului verbal de şedinţă, raportul de finalizare a cercetării disciplinare a faptei;
    4. transmite raportul organului abilitat să propună sancţiunea aplicabilă;


    ART. 74
        Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în conformitate cu prevederile legale, având următoarele atribuţii:
    1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
    2. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficientă acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    3. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii salariaţilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    4. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    5. propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    6. analizează cererile formulate de salariaţi privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
    7. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi de inspectorii sanitari;
    8. analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    9. analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    10. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
    11. dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către managerul spitalului cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
    12. prezintă raport managerului institutului, cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor - un exemplar din acest raport fiind prezentat şi inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;
    13. verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
    14. verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut că efect diminuarea capacităţii de muncă;


    ART. 75
    Comitetul pentru situaţii de urgenţă
        Comitetul pentru situaţii de urgenţă este înfiinţat în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    2. organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate;
    3. asigură managementul situaţiilor de urgenţă pe nivelul domeniului de competentă, dispunând de infrastructură şi de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor medicale;
    4. identifică, înregistrează şi evaluează tipurile de risc şi factorii determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de evenimentele excepţionale respective;
    5. acţionează în timp oportun, împreună cu structurile specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia.


    ART. 76
        Comisia medicamentului este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are următoarele atribuţii:
    1. stabileşte lista cu medicamentele de baza obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului;
    2. preşedintele comisiei va analiza şi va pune rezoluţii pe referatele de urgenţă trimise conducerii, privind necesitatea de medicamente;
    3. verifică în permanenţă stocul de medicamente de baza, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
    4. verifică şi analizează lunar cheltuielile pentru medicamente, pe secţii, informează şi face propuneri către conducerea spitalului;
    5. poate solicita rapoarte periodice de la medicii şefi de secţii sau medicii curanţi, acolo unde există nelămuriri.


    ART. 77
    Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor
        Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului în baza prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi are următoarele obligaţii principale:
    1. participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul spitalului;
    2. controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
    3. propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
    4. îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor;
    5. prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
    6. acordă centrelor operative pentru situaţii de urgenţă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate în îndeplinirea atribuţiilor.
    7. solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora.


    ART. 78
    Comisia de inventariere a patrimoniului
        Comisia de inventariere a patrimoniului este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare, respectiv, Legea nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. luarea principalelor măsuri organizatorice pentru desfăşurarea inventarierii;
    2. efectuarea inventarierii patrimoniului potrivit programului anual de inventariere a patrimoniului aprobat cu respectarea prevederilor legale, prin constatarea existenţei bunurilor şi stabilirea stocurilor faptice;
    3. efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii, cu respectarea prevederilor legale;
    4. elaborarea listelor de inventar conform prevederilor legale;
    5. întocmirea proceselor verbale privind rezultatul inventarierii şi supunerea lor spre aprobare, potrivit competenţelor stabilite de normele legale în vigoare;
    6. informarea conducătorilor ierarhici cu privire la lipsurile constatate cu prilejul inventarierii; 7.informarea conducătorilor ierarhici asupra unor stocuri fără mişcare, cu mişcare lentă sau neutilizabile;
    8. înaintarea propunerilor cuprinse în procesul-verbal al inventarierii în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, către managerului unităţii.


    ART. 79
    Comisia de licitaţii
        Comisia de licitaţii este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
    2. verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
    3. realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;
    4. verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;
    5. verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
    6. stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;
    7. stabilirea ofertelor admisibile;
    8. aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;
    9. elaborarea raportului procedurii de atribuire.


    ART. 80
        Comisia privind internarea nevoluntară este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. examinarea periodică a pacientului internat nevoluntar sau la solicitarea medicului care are în îngrijire pacientul - persoana cu tulburări psihice;
    2. consemnarea deciziei luate în dosarul medical al pacientului, informarea pacientului său reprezentantului sau legal/personal asupra deciziei luate, precum notificarea managerului şi parchetului de pe lângă instanţă competentă.


    ART. 81
        Comisia de analiză a deceselor este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare, şi are următoarele atribuţii principale:
    1. analizează obiectiv foile de observaţie a pacienţilor decedaţi, privind susţinerea diagnosticelor menţionate la internare, de etapă (72 de ore) şi de deces, urmărea protocoalelor de investigaţii şi tratament ale spitalului, completarea corectă şi în întregime a informaţiilor în foile de observaţii;
    2. poate solicita audierea medicului curant în cazul în care se constată anumite nelămuriri privitoare la evoluţia cazului;
    3. pentru pacienţii cu afecţiuni cronice, bine cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nicio rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătura, de către managerul unităţii, cu avizul şefului de secţie unde bolnavul a fost internat, al medicului curant şi al şefului serviciului de anatomie patologică;
    4. comisia analizează şi propune măsuri cu privire la îndreptarea erorilor constatate;
    5. întocmeşte proces verbal de şedinţă pe care-l înaintează spre avizare managerului spitalului şi spre luare la cunoştinţa medicilor din secţii.


    ART. 82
        Comisia de alimentaţie şi dietetică este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are următoarele atribuţii principale:
    1. verifică zilnic modul de întocmire a meniurilor;
    2. coordonează activitatea de organizare şi control a alimentaţiei la nivelul spitalului;
    3. stabileşte strategia de achiziţii a alimentelor în funcţie de planul de diete şi meniuri şi de bugetul alocat;
    4. realizează planul de diete şi meniuri;
    5. controlează periodic respectarea normelor de igienă în blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia veselei;
    6. verifică prin sondaj recoltarea probelor de alimente;
    7. controlează periodic modul de respectare a normelor de igienă privind transportul, depozitarea, utilizarea şi circuitele pentru alimente, conform reglementarilor în vigoare;
    8. verifică prin sondaj calitatea hranei preparate, cu o jumătate de oră înainte de servirea ei;
    9. verifică respectarea meniurilor şi dietelor;
    10. verifică efectuarea controalelor medicale periodice de către personalul angajat în bucătărie şi blocul alimentar.


    ART. 83
        Comisia de monitorizare este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare, respectiv, O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al spitalului, program ce cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene precum şi măsuri necesare dezvoltării acestora, cum ar fi: elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc.; elaborarea programului ţine seama de regulile minimale de management conţinute de standardele Codului de control intern aprobate prin O.S.G.G. nr. 600/2018, cu modificările şi completările ulterioare, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, personalul şi structura acestora, alte reglementări şi condiţii specifice.
    2. Supune spre aprobare Managerului spitalului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
    3. Urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program: acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit.
    4. Asigură actualizarea periodică a programului în funcţie de necesităţile şi de particularităţile Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, acestea trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunii activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele respective.
    5. Primeşte trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora.
    6. Prezintă Managerului, ori de câte ori consideră că este necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial în raport cu programul adoptat, atât la nivelul spitalului cât şi la nivelul compartimentelor acestuia, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.
    7. Prezintă managerului spitalului, ori de câte ori consideră că este necesar, sau la cererea acestuia, informări referitoare la sistemul de control managerial proiectat şi implementat, la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea acestora, rapoarte de autoevaluare a activităţii precum şi alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.


    ART. 84
        Comisia de selecţionare a documentelor este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are următoarele atribuţii principale:
    1. verificarea respectării termenelor de păstrare a documentelor prevăzute în nomenclatorul dosarelor şi acordarea unei atenţii deosebite celor care au, pe lângă termenul de păstrare, menţiunea "C.S.".
    2. analizarea documentelor cu termene de păstrare expirate şi stabilirea valorii acestora;
    3. propunerea documentelor nefolositoare pentru eliminare;
    4. stabilirea documentelor necesare care trebuie să fie păstrate permanent;
    5. întocmirea de procese verbale cu propuneri pentru eliminare sau păstrare de documente şi înaintarea acestora către managerul unităţii şi Direcţia judeţeana a Arhivelor Naţionale, pentru aprobare, respectiv, pentru confirmare;
    6. selecţionarea matricelor sigilare scoase din uz, pe bază de proces-verbal însoţit de inventar, cu confirmarea Arhivelor Naţionale.


    ART. 85
        Comisia de casare şi declasare a obiectelor de inventar este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. să efectueze casarea după aprobarea dosarului de casare de către Ministerul Sănătăţii;
    2. să verifice dacă obiectele au ajuns la starea de a fi casate ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege;
    3. să urmărească existenta detaliilor, părţilor componente şi a altor elemente ale bunurilor respective; În cazul în care acestea au fost pierdute, înstrăinate sau lipsesc datorită unor cauze imputabile, bunurile respective se resping de la casare şi se propune efectuarea cercetării disciplinare;
    4. să stabilească destinaţia bunurilor refolosibile în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    d) să întocmească procesul-verbal de casare a bunurilor materiale, conform modelului prevăzut de lege;
    5. să ia orice alte măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunii de casare;
    6. să respingă de la casare bunurile de natura obiectelor de inventar care mai pot fi distribuite şi folosite în alte compartimente de activitate sau în alte unităţi;
    7. să execute casarea bunurilor numai în prezenţa tuturor membrilor comisiei; Gestionarii din a căror gestiune sunt bunurile, precum şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective nu pot face parte din comisia de casare; În cazul lipsei de personal de specialitate în domeniu, conducătorul unităţii poate solicita specialişti din exteriorul unităţii.


    ART. 86
        Comisia de apărare în caz de dezastre este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are următoarele atribuţii principale:
    1. elaborează planuri proprii de apărare în caz de dezastru şi le supun spre aprobare comisiilor locale de apărare împotriva dezastrelor;
    2. constituie mijloacele materiale necesare pentru intervenţie şi le menţin în stare operativă;
    3. organizează înştiinţarea şi alarmarea salariaţilor pentru apărarea împotriva dezastrelor;
    4. respectă normele şi normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea şi execuţia instalaţiilor şi construcţiilor de orice natură;
    5. constituie din timp, pe fiecare schimb de lucru, subunităţi de serviciu din formaţiile de protecţie civilă şi asigură instruirea periodică a acestora pentru aplicarea măsurilor stabilite în planurile de protecţie şi de intervenţie;
    6. organizează pregătirea cadrelor medico-sanitare în probleme specifice de acordare a asistenţei medicale în situaţii de dezastru;
    7. colaborează cu Comandamentul Protecţiei Civile care planifică, organizează şi conduce exerciţii generale şi aplicaţii în scopul pregătirii factorilor de decizie şi a populaţiei pentru intervenţia în situaţii de dezastre şi epidemii;
    8. asigură asistenţa medicală în caz de dezastre, pentru utilizarea reţelei sanitare şi extinderea la nevoie a capacităţii de spitalizare;
    9. aduce la cunoştinţa angajaţilor că în calitate de cetăţeni sunt obligaţi să-şi însuşească metodele de protecţie şi regulile de comportare în caz de dezastre şi să participe la activităţile organizate, potrivit legii, în acest scop; în situaţii de producere a dezastrelor, cetăţenii sunt obligaţi să participe la acţiunile de intervenţie pentru care sunt solicitaţi şi să se conformeze măsurilor stabilite de autorităţile centrale şi locale.


    ART. 87
        Comisia de evaluare a nivelului de implementare a obiectivelor este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. analizează Planul Strategic al spitalului;
    2. coordonează activităţile de evaluare a nivelului de implementare a obiectivelor strategice;
    3. identifică obiectivele strategice şi analizează modalitatea de implementare a acestora;
    4. comunică cu managementul spitalului în vederea eficientizării activităţii;
    5. colaborează cu toate structurile unităţii în vederea analizei şi evaluării obiectivelor strategice stabilite;
    6. implementează instrumente de evaluare a obiectivelor strategice;
    7. întocmeşte analiza evaluării nivelului de implementare a obiectivelor strategice a spitalului;
    8. înaintează managerului unităţii procesele verbale ale şedinţelor comisiei de evaluare în vederea analizei.


    ART. 88
        Comisia de verificare a Foii de Observaţie Clinice Generale (F.O.C.G.) este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare, membrii comisiei se întâlnesc trimestrial sau ori de câte ori e nevoie la convocarea preşedintelui comisiei urmare solicitării coordonatorilor activităţilor medicale şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. analiza obiectivă a 30 de foi de observaţie trimestrial, alese aleator după nr. F.O.C.G.;
    2. urmărirea completării corecte a informaţiilor în F.O.C.G., susţinerea diagnosticelor menţionate la internare şi la externare şi respectarea protocoalelor de diagnostic şi tratament ale spitalului;
    3. redactarea unui raport care va fi adus la cunoştinţa medicilor secţiilor/ compartimentelor şi managerului spitalului prin care se vor propune măsuri pentru remedierea erorilor.


    ART. 89
        Comisia de analiză a reclamaţiilor pacienţilor, aparţinătorilor şi angajaţilor este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are următoarele atribuţii principale:
    1. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului, astfel:
    a) - la nivelul fiecărei secţii/compartiment trebuie să existe recipiente închise pentru depunerea reclamaţiilor, plângerilor şi sesizărilor;
    b) - la nivelul fiecărei secţii/compartiment trebuie să existe un Registru de reclamaţii şi sesizări care va fi numerotat, sigilat, ştampilat şi va purta viza Casei de asigurări de sănătate şi la care au acces neîngrădit pacienţii, aparţinătorii şi vizitatorii;
    c) - asistentul şef împreună cu preşedintele comisiei de analiză a reclamaţiilor stabiliţi prin decizia managerului, periodic vor colecta eventualele plângeri/sesizări din recipientele închise pentru depunerea reclamaţiilor, plângerilor şi sesizărilor, le vor înregistra în Registrul de sugestii şi reclamaţii care va fi înaintat comisiei de analiză;

    2. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
    3. asigură accesul neîngrădit al pacienţilor /aparţinătorilor şi vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări.
    4. asigură protecţia avertizorului, în faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, în conformitate cu Legea nr. 571/2004, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează:
    a) - beneficiază de prezumţia de bună credinţă, până la proba contrarie.
    b) - la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul spitalului au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a spitalului cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.
    c) - În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea;
    d) - Comisia de disciplină sau persoana împuternicită de angajator va asigura protecţia martorului, ascunzându-i identitatea.

    5. acceptă spre analiză o reclamaţie dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) - prezintă aspect referitoare exclusiv la serviciile acordate sau comportamentul angajaţilor unităţii;
    b) - prezintă datele de identificare ale reclamantului;
    c) - prezintă detalii referitoare la evenimentul reclamat;

    6. formulează răspuns la fiecare reclamaţie primită, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în registrul de Reclamaţii şi sugestii; Reclamaţiile care nu prezintă elementele solicitate la pct.5 sunt considerate drept sugestii pentru îmbunătăţirea serviciilor furnizate de spital.


    ART. 90
        Grupul de lucru pentru studiul ghidurilor şi bunelor practici medicale aplicabile în spital este înfiinţat în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. analizează Ghidurile şi bunele practici medicale aplicabile în spital;
    2. analizează argumentele tuturor specialiştilor raportat la problema dezbătută;
    3. decide modalitatea de lucru aplicabilă;
    4. întocmeşte periodic rapoarte şi le înaintează directorului medical;
    5. înaintează procesele verbale ale şedinţelor Directorului medical în vederea analizei.


    ART. 91
    Comisia de coordonare în vederea evaluării pentru acreditare şi alte certificări este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare, este formată din şefii sectoarelor de activitate/secţii/compartimente, din care, un preşedinte de comisie şi un secretar şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. monitorizează măsura în care misiunea şi viziunea spitalului sunt şi pe mai departe în concordanţă cu nevoia de servicii de sănătate a comunităţii şi resursele existente sau potenţiale;
    2. monitorizează măsura în care misiunea şi viziunea spitalului sunt respectate de către toţi angajaţii unităţii;
    3. susţin Structura de Management al Calităţii în atingerea obiectivelor privind reacreditarea unităţii, monitorizarea post acreditare, implementarea şi dezvoltarea continuă a "conceptului de calitate";
    4. stabileşte calendarul activităţilor şi a paşilor care se vor respecta pentru pregătirea spitalului;
    5. stabileşte frecvenţa monitorizării modului de îndeplinire a calendarului activităţilor şi a paşilor pentru reacreditare;
    6. stabileşte punctual persoanele responsabile cu ducerea la îndeplinire şi cu monitorizarea calendarului activităţilor şi a paşilor pentru reacreditare;
    7. stabileşte potenţiale riscuri care ar putea afecta pregătirea spitalului şi propune strategia şi modurile de gestionare ale acestora;
    8. asigură monitorizarea constantă a modului în care spitalul înaintează în procesul de pregătire;
    9. identifică şi propune conducerii soluţii personalizate spitalului, pentru atingerea şi îndeplinirea cerinţelor ANMCS aplicabile unităţii noastre;
    10. stabileşte şi motivează măsura în care indicatorii de acreditare se aplică sau nu spitalului;
    11. identifică resursele disponibile (financiare şi / sau umane) la nivelul unităţii care ar putea fi utilizate în procesul de pregătire a organizaţiei pentru reacreditare şi în demersul de îndeplinire a indicatorilor emişi de ANMCS;
    12. monitorizează măsura în care se menţin şi respectă şi pe mai departe condiţiile pe baza cărora spitalul a obţinut diverse autorizaţii / avize / certificate;
    13. analizează funcţionalitatea circuitelor şi a fluxurilor informaţionale pentru a asigura transmiterea datelor în formatul necesar şi în timp util în raport cu pregătirea spitalului pentru reacreditare;
    14. monitorizează constant pagina de internet a spitalului, astfel încât aceasta să corespundă cerinţelor ANMCS, să asigurare informarea corectă şi completă a pacienţilor sau a aparţinătorilor, îngrijindu-se în acelaşi timp de imaginea publică a spitalului.


    ART. 92
        Comisia de biocide şi materiale sanitare este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. stabileşte tipurile de biocide necesare spitalului în funcţie de riscul epidemiologic;
    2. evaluează documentaţia tehnică;
    3. elaborează instrucţiunile de lucru pentru biocidele utilizate în spital;
    4. instruieşte personalul cu privire la folosirea biocidelor;
    5. verifică utilizarea corectă a biocidelor conform instrucţiunilor de lucru.


    ART. 93
        Comisia de analiză a rezultatelor utilizării protocoalelor şi ghidurilor de practică adoptate în spital este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. identifică afecţiunile pentru care sunt necesare stabilirea de protocoale de diagnostic şi tratament în spital;
    2. stabileşte actualizarea, menţinerea şi anularea, în urma reevaluării periodice, a protocoalelor şi ghidurilor medicale, în funcţie de indicatorii de monitorizare evaluaţi şi calculaţi;
    3. se asigură de implementarea protocoalelor la locul de utilizare;
    4. controlează periodic aplicarea în practică a protocoalelor prin analiza F.O.C.G. / F.S.Z.;
    5. colaborează cu întregul colectiv de medici în vederea asigurării respectării conţinutului protocoalelor/ghidurilor medicale;
    6. analizează semestrial rezultatele utilizării protocoalelor şi ghidurilor de practică adoptate în spital.


    ART. 94
        Comisia responsabilă cu evaluările periodice ale strategiei de dezvoltare, este o comisie specializată, înfiinţată în cadrul spitalului conform prevederilor legale în vigoare, respectiv, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. analizează pe bază de indicatori gradul de realizare a obiectivelor din strategia de dezvoltare şi întocmeşte rapoarte de analiză de etapă;
    2. face propuneri pentru revizuirea strategiei de dezvoltare;
    3. întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul realizării activităţilor planificate, pe care le vor înainta conducerii spitalului;
    4. evaluează anual activităţile planificate în Planul strategic al spitalului.


    CAP. VII
    CIRCUITELE FUNCŢIONALE, ZONE CU RISC CRESCUT INCLUSIV CELE CU RISC EPIDEMIOLOGIC
    ART. 95
    (1) Circuitele funcţionale reprezintă sensul de circulaţie în interiorul spitalului a persoanelor, materialelor, alimentelor, lenjeriei şi instrumentarului.
    (2) În spital există o serie de circuite, care sunt astfel organizate încât să asigure un flux continuu al activităţii şi să evite încrucişarea diferitelor circuite septice cu cele aseptice.
    (3) Circuitele funcţionale trebuie să faciliteze o activitate corespunzătoare şi să împiedice contaminarea mediului extern reducând la minimum posibilitatea de producere a infecţiilor.
    (4) Principalele circuite funcţionale din Spital sunt următoarele:
    a) circuitul bolnavilor;
    b) circuitul personalului medico-sanitar,
    c) circuitul şi regimul vizitatorilor şi însoţitorilor;
    d) circuitul lenjeriei;
    e) circuitul reziduurilor;
    f) circuitul probelor biologice;
    g) circuitul medicamentelor.
    h) circuitul FOCG


    ART. 96
    Circuitul pacienţilor
    (1) După întocmirea documentelor necesare internării, bolnavul este condus de infirmieră, pe traseul stabilit de conducere (de la Camera de gardă/biroul de internări, până la secţie). În secţie, bolnavul este predat asistentei de tură, care-l repartizează în salon şi îi dă primele indicaţii, referitoare la normele generale de comportament în secţie şi spital, drepturile şi obligaţiile în calitate de pacient, circuitele pe care trebuie să le cunoască şi să le respecte.
    (2) Pacienţii se pot deplasa liber în spital, pentru a participa la activitatea de educaţie sanitară, terapie ocupaţională, consiliere etc., conform programului ales.
    (3) Pacientul/aparţinătorii şi vizitatorii vor avea acces neîngrădit la registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări care se găseşte la nivelul secţiei.

    ART. 97
    Circuitul vizitatorilor şi însoţitorilor
    (1) Accesul vizitatorilor în spital este permis cu aprobarea conducerii, în funcţie de specificul activităţilor şi este afişat la loc vizibil pentru vizitatori şi pacienţi, excepţie făcând perioadele de carantină. Accesul se va realiza cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) accesul se face pe baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul de vizitatori la biroul de informaţii, cu halat de protecţie;
    b) accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;
    c) accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special afectate vizitatorilor;
    d) accesul se permite nu mai mult de maxim 2 persoane pentru un pacient.

    (2) Circuitul însoţitorilor este asemănător cu cel al bolnavilor. Circulaţia însoţitorilor în spital trebuie limitată numai la necesitate.
    (3) În cazul pacienţilor în stare critică, familia poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţie (spaţiul unde este internat) permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea salonului.
    (4) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele cu risc, a regulilor de acces şi circulaţie în spital, precum şi a normelor de conduită civilizată. În cazul apariţiei oricăror nereguli, personalul medico-sanitar va sesiza de urgenţă serviciul de pază.
    (5) Vizitatorii /aparţinătorii au acces neîngrădit la registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări existent la nivelul fiecărei secţii.

    ART. 98
    (1) Spitalul a identificat zonele cu risc crescut, inclusiv cele cu risc epidemiologic:
    (2) Clasificarea spaţiilor şi încăperilor după exigenţele activităţilor de curăţenie:
        Zona 1 (spaţiu unde nu circulă bolnavi-cerinţe identice cu cele dintr-o colectivitate)
        Zona 2 (sectoare cu bolnavi neinfecţioşi)
        Zona 3 (se va evita diseminarea microorganismelor care pot contamina pacienţi receptivi)
        Zona 4 (tehnicile şi metodele de lucru vor urmări efectuarea curăţeniei pentru evitarea importului de germeni din exteriorul spitalului sau alte secţii septice

┌─────────────┬───────────┬─────────────┬──────┐
│Zonal │Zona 2 │Zona 3 │Zona 4│
├─────────────┼───────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Salon │ │
│ │Holuri │izolator boli│ │
│ │Scări │transmisibile│ │
│ │Săli de │Săli de │ │
│Sector │aşteptare │tratament │Nu se │
│administrativ│Oficii │Saloane │aplică│
│Sector tehnic│alimentare │Grupuri │ │
│ │Cabinete │sanitare │ │
│ │ambulatorii│Bloc │ │
│ │Saloane │alimentar │ │
│ │ │Spălătoria │ │
└─────────────┴───────────┴─────────────┴──────┘


    (3) Clasificarea zonelor de risc ale spitalului după caracteristicile mediului ambient şi metodele de decontaminare recomandate

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Zone după │Nivelul de │
│caracteristicile│decontaminare │
│de risc │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Zona A (nu │Măsuri generale de │
│există contact │curăţenie │
│cu pacienţii) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Măsuri de │
│Zona B ( │decontaminare cu │
│pacienţi care nu│detergenţi, │
│prezintă │dezinfecţia zonelor │
│infecţii şi nu │contaminate cu sânge │
│au receptivitate│sau alte fluide │
│crescută) │biologice, măsuri │
│ │generale de curăţare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Măsuri de │
│ │decontaminare prin │
│Zona C (pacienţi│utilizarea de │
│cu infecţii; │detergenţi şi │
│zone de izolare)│dezinfecţie; │
│ │decontaminarea │
│ │echipamentului în │
│ │fiecare încăpere │
└────────────────┴─────────────────────┘

        Zona A: magazie de substanţe şi materiale de curăţenie, magazie lenjerie curată, magazie lenjerie nouă, cabinete personal medical,vestiar personal
        Zona B: saloane bolnavi, săli de tratament, club, oficiu alimentar, holuri, scări, depozit lenjerie murdară, camera de supraveghere pacienţi periculoşi
        Zona C: salonul izolator boli transmisibile
        Împărţirea pe zone de risc în concordanţă cu gradul de asepsie a actelor medicale care se practică, riscul personalului, riscul pacienţilor, facilitează stabilirea măsurilor adecvate de decontaminare şi permite întocmirea hărţii sau planului cu risc epidemiologic stadializat după particularităţile semnalate.

    (4) CPIAAM a considerat că există câteva puncte de risc pentru infecţii asociate asistenţei medicale care necesită supraveghere.
    1. Saloane bolnavi
    2. Săli de tratament (locurile de prelevare a probelor de laborator şi de efectuare a tratamentelor)
    3. Oficii alimentare din secţii
    4. Blocul alimentar
    5. Spălătoria
        Ritmul dezinfecţiei curente şi terminale trebuie respectat, iar igienizarea să se realizeze cu multă seriozitate, în special în zonele cu risc enumerate mai sus.
        Practici medicale cu risc infecţios (riscuri structurale şi funcţionale)

    (5) Clasificarea riscului de IAAM după contagiozitatea şi susceptibilitatea persoanelor asistate şi a tipului de intervenţie

┌───────┬─────────────────┬────────────────┐
│NIVELUL│PARTICULARITĂŢILE│CARACTERISTICILE│
│DE RISC│PACIENŢILOR │INTERVENŢIEI │
├───────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │- imunodeficienţă│ │
│ │gravă, │ │
│ │malnutriţie, boli│ │
│ │metabolice │ │
│ │- zone ale │ │
│ │organismului cu │ │
│ │minima │- intervenţii de│
│Crescut│rezistenţă, │tip chirurgical │
│ │induse patologic │ │
│ │- │ │
│ │politraumatisme, │ │
│ │arsuri │ │
│ │- stări │ │
│ │fiziologice cu │ │
│ │rezistenţă redusă│ │
├───────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │- infecţii │ │
│ │preexistente │- proceduri │
│ │- factori de risc│invazive non- │
│ │individuali │chirurgicale │
│ │(vârsta, boli │(cateter venos, │
│Mediu │asociate) │sondă urinară, │
│ │- microflora │etc.) │
│ │proprie sau │- expunere la │
│ │colonizare │fluide biologice│
│ │individuală cu │ │
│ │specii patogene │ │
├───────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │- fără │- neinvazive │
│Redus │imunodeficienţă │- lipsa │
│ │- fără patologie │expunerii la │
│ │asociată │fluide biologice│
└───────┴─────────────────┴────────────────┘


    (6) Spălarea mâinilor - recomandarea tipului de procedură după nivelul de risc este următoarea:

┌───────────┬────────────┬──────────────┐
│Nivel de │ │ │
│risc │Procedură │Indicaţii │
│infecţios │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │- Mâini │
│ │ │vizibil │
│ │ │contaminate │
│ │ │(imperativ │
│ │ │spălare!) │
│ │ │- După │
│ │Spălarea │scoaterea │
│ │simplă a │mănuşilor │
│ │mâinilor sau│- La intrarea │
│Redus │Tratament │în serviciu/la│
│ │igienic al │ieşire │
│ │mâinilor │- Gesturi în │
│ │prin │activitatea │
│ │fricţiune │curentă sau a │
│ │ │activităţilor │
│ │ │hoteliere │
│ │ │- îngrijirea │
│ │ │contacţilor cu│
│ │ │tegument │
│ │ │sănătos │
├───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │- După toate │
│ │ │situaţiile de │
│ │ │contact cu un │
│ │ │pacient aflat │
│ │ │în izolare │
│ │ │septică │
│ │ │- Înainte de │
│ │ │efectuarea │
│ │ │unei manevre │
│ │ │invazive │
│ │ │(cateter │
│ │ │periferic, │
│ │ │sondă urinară │
│ │ │sau alte │
│ │ │dispozitive) │
│ │ │- După toate │
│ │ │contactele │
│ │ │accidentale cu│
│ │ │sângele sau │
│ │ │alte lichide │
│ │ │biologice │
│ │ │(imperativ │
│ │ │spălare!) │
│ │ │- După │
│ │ │contactul cu │
│ │ │un pacient │
│ │ │infectat sau │
│ │Tratamentul │cu obiectele │
│ │igienic al │din mediul său│
│ │mâinilor │- Între doi │
│ │prin │pacienţi, după│
│Intermediar│fricţiune │gesturi │
│ │sau │potenţial │
│ │Spălarea │contaminante │
│ │igienică a │- Înainte de │
│ │mâinilor │contactul cu │
│ │ │un pacient │
│ │ │izolat în scop│
│ │ │de protecţie │
│ │ │- Înainte de │
│ │ │realizarea │
│ │ │unei puncţii │
│ │ │lombare, │
│ │ │abdominale, │
│ │ │articulare sau│
│ │ │alte situaţii │
│ │ │similare │
│ │ │- Înainte de │
│ │ │manipularea │
│ │ │unui │
│ │ │dispozitiv │
│ │ │intravascular,│
│ │ │dren pleural, │
│ │ │alte situaţii │
│ │ │similare │
│ │ │- Înainte de │
│ │ │efectuarea │
│ │ │unei │
│ │ │succesiuni de │
│ │ │gesturi │
│ │ │contaminante │
│ │ │pentru acelaşi│
│ │ │pacient │
├───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │- Înainte de │
│ │ │toate │
│ │ │intervenţiile │
│ │ │chirurgicale, │
│ │ │radiologie │
│ │Dezinfecţia │intervenţional│
│ │chirurgicală│- Înaintea │
│ │a mâinilor │tuturor │
│ │prin │gesturilor │
│ │fricţiune │pentru care │
│Înalt │sau │este │
│ │Dezinfecţia │recomandată │
│ │chirurgicală│asepsia de tip│
│ │a mâinilor │chirurgical: │
│ │prin spălare│implantarea de│
│ │ │cateter │
│ │ │central, │
│ │ │rahidian, dren│
│ │ │pleural şi │
│ │ │alte situaţii │
│ │ │similare │
└───────────┴────────────┴──────────────┘

        > Zonele definite cu risc infecţios nu trebuie definite întotdeauna ca o zonă cu risc maxim de apariţie a IAAM, ci ca o zonă cu grad de atenţie mărită pentru îndeplinirea în permanenţă a criteriilor de minimalizare a riscului.
        > Cu cât există un grad mai mare de îndeplinire a criteriilor de minimalizare, riscul de apariţie al infecţiilor asociate cu asistenţa medicală este mai mic.
        > În domeniul medical, gestiunea riscului este integrată în noţiunea de "vigilenţă".


    CAP. VIII
    FINANŢAREA SPITALULUI
    ART. 99
        În conformitate cu prevederile legale în vigoare, spitalul este finanţat integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

    ART. 100
    (1) Contractul de furnizare de servicii medicale ale spitalului cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dolj, reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli negociat anual de către manager cu conducerea casei, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul cadru de furnizare de servicii medicale.
    (2) În cazul refuzului uneia din părţi de a semna contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care, în termen de maximum 10 zile, soluţionează divergenţele.
    (3) Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casele de asigurări de sănătate private.
    (4) De la bugetul de stat se pot aloca sume cu următoarele destinaţii:
    - desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
    – dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă, în condiţiile legii;
    – investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;
    – expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    – modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    – activităţi didactice şi de cercetare.


    ART. 101
        Spitalul monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.

    ART. 102
        De la bugetul de stat se asigură desfăşurarea activităţilor cuprinse în subprogramul 3.1. (activităţi ergoterapeutice şi de terapie ocupaţională pentru bolnavii psihici.

    ART. 103
        Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din:
        > donaţii şi sponsorizări;
        > legate/dispoziţii testamentare;
        > asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
        > închirierea temporară a unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale;
        > contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenţi economici;
        > editarea şi furnizarea unor publicaţii cu caracter medical;
        > servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacienţilor ori a angajatorilor;
        > servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;
        > alte surse, conform legii.


    ART. 104
    (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă, şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

    ART. 105
        Controlul asupra activităţii financiare a spitalului se face, în condiţiile legii, de către Curtea de Conturi, Ministerul Sănătăţii sau de alte organe abilitate de lege.

    ART. 106
        Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

    ART. 107
        În cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are specialişti competenţi în astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale, clinice, paraclinice sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată. Unităţile spitaliceşti pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcţionării spitalului.

    CAP. IX
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 108
    (1) În acordarea asistenţei medicale, personalul medico-sanitar trebuie să se conformeze normelor de etică şi deontologie, să acţioneze întotdeauna în interesul bolnavului şi pentru promovarea stării de sănătate a populaţiei, să aibă o atitudine activă faţă de nevoile de îngrijire a sănătăţii fiecărui cetăţean, să îngrijească toţi bolnavii cu acelaşi interes, fără discriminare şi fără condiţionare de avantaje materiale sau servicii personale.
    (2) Pentru prejudicii cauzate pacienţilor, din culpă medicală, răspunderea este individuală şi revine persoanei ce a cauzat prejudiciul.
    (3) Personalul spitalului este obligat să asigure în fiecare an respectarea clauzelor prevăzute în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate încheiat cu casa judeţeana de asigurări de sănătate. Nerespectarea clauzelor contractuale reprezintă abatere disciplinară şi nu exclude răspunderea administrativă, patrimonială sau penală, după caz.

    ART. 109
    (1) Spitalul îşi desfăşoară activitatea pe baza respectării principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii.
    (2) În acest sens, toate structurile organizatorice ale spitalului şi întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia cunoaşterii şi implementării O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi.

    ART. 110
        Toţi salariaţii din Spital se obligă să presteze muncă în temeiul Contractul individual de muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, managerul Spitalului, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

    ART. 111
        Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.

    ART. 112
        Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.

    ART. 113
    1. Toţi salariaţii din Spital îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului, care este anexă a contractului individual de muncă;
    2. Ca parte a contractului individual de muncă, conţinutul fişei postului este adus la cunoştinţa angajatului de către angajator în momentul încheierii acestuia sau, în cazul unei actualizări, pe parcursul raporturilor de muncă. Fişa postului este semnată de către angajator şi angajat şi va fi prezentată de către angajator la solicitarea inspectorilor muncii.
    3. Fişa postului se întocmeşte conform procedurilor aplicabile, în două exemplare originale. Un exemplar va fi predat salariatului pe semnătură iar celălalt exemplar va fi arhivat în dosarul de personal, în cadrul Serviciului RUNOS al spitalului.
    4. În perioada de integrare, noii angajaţi primesc informaţii despre sarcinile şi responsabilităţile postului pe care îl ocupă, despre mediul de lucru, echipa, şef structură, departamente cu care vor colabora, subalterni, beneficii, proceduri de lucru, programe de formare etc.
    5. În primele zile de muncă, noului angajat i se va face un tur al organizaţiei, de către persoana stabilită de conducerea structurii unde este angajat, denumită generic îndrumător;
    6. În prima săptămână de lucru, noului angajat îi sunt prezentate:
        ÷ responsabilităţile, drepturile asociate postului, procedurile şi protocoalele utilizate în desfăşurarea activităţii sale;
        ÷ regulile generale aplicabile în structura/spital;
        ÷ ROF, RI, program de lucru, pauze, proceduri, protocoale,etc.

    7. Evaluarea procesului de integrare se face prin:
        ÷ Realizarea unor interviuri periodice cu noii angajaţi;
        ÷ Stabilirea încă de la angajare a unor obiective de performanţă şi criterii de evaluare;

    8. La finalul perioadei de probă, noul angajat va fi evaluat pe baza elementelor de mai sus.

    ART. 114
        Salarizarea personalului de conducere şi a personalului de execuţie din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj se stabileşte potrivit prevederilor legale aplicabile pentru personalul plătit din fonduri publice.

    ART. 115
        Pentru realizarea achiziţiilor publice, celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei. Sprijinirea activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice se realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:
    1. transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
    2. transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute de lege;
    3. în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la pct. 1, transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;
    4. informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;
    5. informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, ca urmare a urmăririi modului de realizare a acestora cantitativ şi valoric, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;
    6. transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.


    ART. 116
        Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 şi Normele de Aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1410/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 117
        Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care unitatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale Spitalului.

    ART. 118
        Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare; prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;

    ART. 119
        Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. Consimţământul informat va fi obţinut conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare la nivelul Spitalului.

    ART. 120
        Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal, şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

    ART. 121
        Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale.

    ART. 122
        Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţă private:
    1. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia.
    2. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
    3. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului este obligatorie.
    4. Pacientul are acces la datele medicale personale.
    5. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi se face numai cu consimţământul pacientului.
    6. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.


    ART. 123
        Accesul la dosarul pacientului se face de către utilizatorii bazei de date medicale cu diferite drepturi (nivele) de acces, conform procedurilor aprobate la nivelul spitalului.

    ART. 124
        Medicii vor avea acces neîngrădit la datele medicale ale pacienţilor. Personalul din compartimentele paraclinice vor avea posibilitatea de a introduce rezultatele examenelor şi investigaţiilor medicale, personalul sanitar din secţie va avea posibilitatea de acces pentru introducerea datelor privind evoluţia bolii sau a diferitelor examene medicale, personalul din biroul de internări va introduce datele de identificare şi cele solicitate de deschiderea FOCG, la internare iar personalul din Compartimentul de evaluare şi statistică medicală va putea să prelucreze datele medicale privind pacienţii externaţi în fiecare lună şi să le transmită conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 125
        Unitatea răspunde pentru asigurarea condiţiilor de asigurare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.
        Unitatea are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale.
        Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.
        Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.
        Pentru reîmprospătarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general are loc instructajul specific locului de muncă.
        Instructajul specific locului de muncă se efectuează de către conducătorul locului de muncă şi se verifică de către responsabilul cu protecţia muncii.
        Instructajele periodice privind protecţia muncii se fac conform planului elaborat de prestatorul de servicii de prevenire şi protecţie cu care unitatea are încheiat contract.

    ART. 126
        Conducerea unităţii are obligaţia să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate.
        În caz de pericol (incendiu, calamităţi naturale, război, etc) evacuarea personalului şi materialelor se va face conform planurilor interne.

    ART. 127
        Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de gradul profesional şi de durata contractului individual de muncă. Prevederile prezentului regulament se aplică şi pentru:
    1. personalul încadrat într-o altă unitate care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare; personalul încadrat într-o altă instituţie, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare;
    2. bolnavii internaţi în secţiile cu paturi sau trataţi în sistem ambulatoriu, precum şi familiile, rudele sau vizitatorii acestora;
    3. firmele care asigură diverse servicii în incinta institutului şi care, în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi, au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele Institutului, integritatea bunurilor din patrimoniul unităţii cu care intră în contact.


    ART. 128
        Accesul personalului propriu, personalului din exterior venit în interes de serviciu, pacienţilor, aparţinătorilor şi al altor persoane în unitate, se face conform procedurilor aprobate în acest sens, pe circuitele funcţionale stabilite şi conform programelor de acces/vizită stabilite şi afişate în locuri vizibile în spital.

    ART. 129
        Accesul la informaţii se efectuează în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. Spitalul va comunica din oficiu următoarele informaţii de interes public:
        ÷ actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea spitalului, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul intern;
        ÷ structura organizatorică, atribuţiile secţiilor/compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
        ÷ numele şi prenumele persoanelor din conducerea spitalului şi ale purtătorului de cuvânt responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
        ÷ coordonatele de contact ale spitalului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
        ÷ sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
        ÷ programele şi strategiile proprii;
        ÷ lista cuprinzând documentele de interes public;
        ÷ lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
        ÷ modalităţile de contestare a deciziei spitalului în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

    2. Accesul la informaţiile prevăzute la alin. 2 se realizează prin:
        ÷ afişare la sediul spitalului ori prin mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi pe pagina de internet proprie;
        ÷ consultarea lor la sediul spitalului, în spaţii special destinate acestui scop.

    3. Spitalul asigură persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris.
    4. Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public va cuprinde următoarele elemente:
        ÷ autoritatea sau instituţia publică căreia se adresează cererea, respectiv spitalul;
        ÷ informaţia solicitată, astfel încât să permită spitalului identificarea informaţiei de interes public;
        ÷ numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

    5. Spitalul are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor de documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
    6. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la data primirii petiţiilor.

    ART. 130
        Toate informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată în unitate vor fi furnizate mijloacelor mass-media de către purtătorul de cuvânt al unităţii. Excepţie fac numai informaţiile despre unii bolnavi care pot fi furnizate de către medicul şef de secţie sau de o persoană desemnată de acesta şi cu acceptul bolnavului. Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare este Directorul Medical.

    ART. 131
        Toate structurile organizatorice ale spitalului şi întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia cunoaşterii şi implementării prevederilor legale din Ordinul nr. 600/2018-privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 132
        Toate structurile organizatorice ale spitalului şi întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia cunoaşterii şi implementării standardelor de management al calităţii ISO 9001/2015.

    ART. 133
        Toate structurile organizatorice ale spitalului şi întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia cunoaşterii şi implementării standardelor de acreditare.

    ART. 134
        Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului va fi adus la cunoştinţă întregului personal care desfăşoară activităţi medicale şi nemedicale în cadrul unităţii.

    ART. 135
        Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează de drept cu prevederile legale aplicabile incidente.

    ART. 136
        Orice modificare şi completare a prezentului regulament se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii.                        MANAGER
                        Jur. FLOREA LUCIAN
                        DIRECTOR MEDICAL
                        Dr. Sirbu Mihaela-Lavinia
                        DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
                        Ec. Purcarin Viorica
                        DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI
                    Asist. med. pr. Puncioiu Gabriel
                        Sindicatul Independent al Cadrelor Sanitare-SANITAS din Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj
                    Preşedinte - As. med. pr. Vasile Ştefan-Mihaiţă
                        Asociaţia Sindicatului Liber MENS SANA din Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Dolj
                        Preşedinte - Dinu Marian-Cristinel
                        Sindicatul UNIMEDICAL Craiova judeţul Dolj - Grupa sindicală din Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj
                        Preşedinte - Cotojman Ion, prin reprezentant As.pr.lic. Tomescu Veronica

        AVIZAT
        CONSILIUL DE ETICĂ


                        Preşedinte - dr. Chimorgiachis Ahileas
                        COMPARTIMENTUL JURIDIC
                        Cons.jur. Stoicu Patru


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016