Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 13 decembrie 2007 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si in domeniul gazelor naturale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 13 decembrie 2007  de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si in domeniul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 13 decembrie 2007 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si in domeniul gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 28 decembrie 2007

CAP. I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Temei legal

ART. 1
Prezentul regulament de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale, denumit în continuare Regulament, este emis în conformitate cu prevederile <>Legii energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a
Scop

ART. 2
(1) Regulamentul stabileşte modul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de naturã contravenţionalã de la reglementãrile emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale de cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, denumitã în continuare ANRE.
(2) Modul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor, altele decât cele de naturã contravenţionalã, de la reglementãrile emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale este stabilit prin reglementãri specifice emise de ANRE.
(3) Nu fac obiectul Regulamentului abaterile de la reglementãrile emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale care, potrivit legislaţiei în materie, constituie infracţiuni şi pentru care sunt sesizate organele de cercetare penalã.

SECŢIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare

ART. 3
Prevederile Regulamentului se aplicã:
a) persoanelor fizice/juridice, titulare de licenţe, atestate, autorizaţii etc., acordate de ANRE în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale;
b) persoanelor fizice/juridice care sãvârşesc abateri de la reglementãrile emise în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale;
c) consumatorilor de energie electricã şi/sau de gaze naturale.
ART. 4
Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului va fi asiguratã de personalul ANRE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 4-a
Definiţii

ART. 5
(1) În înţelesul Regulamentului, urmãtorii termeni se definesc dupã cum urmeazã:
- acţiune de control - modalitate prin care ANRE verificã modul de respectare de cãtre persoanele juridice/fizice a reglementãrilor din domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale;
- agent constatator - persoanã împuternicitã de ANRE în vederea constatãrii contravenţiilor şi aplicãrii sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale;
- control - activitate efectuatã de cãtre ANRE pentru a determina dacã activitãţile persoanelor juridice/fizice se desfãşoarã conform prevederilor reglementãrilor din domeniul energiei electrice sau din domeniul gazelor naturale;
- inspecţie - acţiune de control efectuatã la o persoanã juridicã/fizicã titularã de licenţã, atestat, autorizaţie etc. acordate de ANRE sau la un consumator, prin care se urmãreşte modul în care sunt respectate reglementãrile emise în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale;
- mãsuri de conformare - mãsuri obligatorii dispuse de ANRE, în urma unei acţiuni de control, pentru restabilirea legalitãţii şi/sau aplicarea corectã a reglementãrilor emise în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale;
- supraveghere - acţiune de control cu caracter permanent, care se efectueazã la sediul ANRE, prin care se urmãreşte respectarea reglementãrilor în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale de cãtre persoane juridice/fizice, pe bazã de documente, date, informaţii etc., gestionate de instituţie în considerarea atribuţiilor sale specifice;
- verificare - acţiune de control efectuatã la una sau mai multe persoane juridice/fizice, ca urmare a unei petiţii transmise la ANRE, care necesitã analiza la faţa locului a aspectelor semnalate, pentru a se stabili dacã sunt respectate reglementãrile emise în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale.
(2) Ceilalţi termeni utilizaţi în Regulament sunt definiţi în legislaţia aplicabilã în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale.

CAP. II
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 6
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de la reglementãrile emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale se fac prin activitatea de control desfãşuratã de ANRE.

SECŢIUNEA a 2-a
Activitatea de control

ART. 7
Activitatea de control a ANRE în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale se desfãşoarã prin acţiuni de control, care pot fi, dupã caz, de urmãtoarele tipuri:
a) inspecţie;
b) verificare;
c) supraveghere.
ART. 8
Acţiunile de control de tip inspecţie sau de tip verificare se desfãşoarã în baza unui mandat de control emis de ANRE, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 9
(1) Acţiunile de control de tip inspecţie se efectueazã de cãtre o echipã de control formatã din cel puţin 2 reprezentanţi ai ANRE.
(2) În urma efectuãrii unei inspecţii, echipa de control întocmeşte un raport de inspecţie.
(3) O copie a raportului de inspecţie se transmite persoanei juridice/fizice controlate.
ART. 10
(1) Acţiunile de control de tip verificare se efectueazã de cãtre o echipã de control formatã din unul sau mai mulţi reprezentanţi ai ANRE.
(2) În urma efectuãrii unei verificãri, echipa de control întocmeşte un raport de verificare.
(3) O copie a raportului de verificare se transmite persoanei juridice/fizice controlate.
ART. 11
(1) Acţiunile de control de tip supraveghere se efectueazã de cãtre personalul existent în compartimentele ANRE, în conformitate cu atribuţiile specifice.
(2) Atunci când în cadrul acţiunii de control de tip supraveghere au fost constatate fapte care întrunesc elementele constitutive ale uneia sau mai multor contravenţii prevãzute de legislaţia în vigoare în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale, se întocmeşte o notã de sesizare, care se transmite compartimentului cu atribuţii de control, în vederea aplicãrii sancţiunii contravenţionale.
(3) O copie a notei de sesizare se transmite persoanei juridice/fizice controlate.

SECŢIUNEA a 3-a
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

ART. 12
(1) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiat de cãtre un agent constatator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Calitatea de agent constatator este doveditã cu legitimaţia de serviciu, pe care este precizat în mod explicit: "Posesorul prezentei legitimaţii este împuternicit sã constate contravenţiile şi sã aplice sancţiunile prevãzute de legislaţia în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale".
ART. 13
(1) Contravenţia constatatã în urma unei inspecţii/verificãri se sancţioneazã de cãtre un agent constatator, desemnat din cadrul echipei de control, pe baza datelor şi informaţiilor din raportul de inspecţie/verificare.
(2) Contravenţia constatatã în urma unei acţiuni de control de tip supraveghere se sancţioneazã de cãtre un agent constatator, desemnat din cadrul ANRE, pe baza datelor şi informaţiilor din nota de sesizare întocmitã de compartimentul din cadrul ANRE care a efectuat supravegherea.
(3) Desemnarea agenţilor constatatori în vederea aplicãrii sancţiunilor contravenţionale se face potrivit unei proceduri interne a ANRE.
ART. 14
Evidenţa proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sãvârşite în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale se ţine de ANRE, în cadrul compartimentului cu atribuţii de control.
ART. 15
(1) În funcţie de gravitatea sau natura abaterii constatate, Departamentul control şi protecţia consumatorilor poate înainta preşedintelui ANRE un referat de sancţionare, vizat de vicepreşedintele ANRE responsabil cu activitatea de control, prin care va propune suspendarea/retragerea legitimaţiei/autorizaţiei/licenţei contravenientului.
(2) Mãsura suspendãrii sau retragerii se aplicã în conformitate cu prevederile reglementãrilor ANRE.

SECŢIUNEA a 4-a
Competenţe şi obligaţii

ART. 16
Membrii echipei de control au în principal urmãtoarele competenţe:
a) sã efectueze inspecţii şi verificãri la persoane juridice/fizice, în conformitate cu prevederile reglementãrilor;
b) sã solicite persoanelor juridice/fizice supuse controlului documentele, datele şi informaţiile necesare îndeplinirii sarcinilor primite;
c) sã aplice mãsurile corespunzãtoare când sunt constatate contravenţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 17
Membrii echipei de control au în principal urmãtoarele obligaţii:
a) sã se legitimeze în faţa persoanei juridice/fizice care urmeazã a fi controlatã;
b) sã pãstreze secretul informaţiilor cu caracter confidenţial obţinute ca urmare a activitãţii de control desfãşurate şi sã nu le facã publice decât în cazurile expres prevãzute de reglementãrile legale în vigoare.
ART. 18
Persoana juridicã/fizicã supusã unei acţiuni de control are urmãtoarele obligaţii:
a) sã permitã accesul echipei de control, în condiţiile legii, în clãdiri, încãperi, la instalaţii şi în orice alt loc, pânã la receptoarele de energie, în vederea efectuãrii de mãsurãtori şi determinãri;
b) sã punã la dispoziţia echipei de control documentele şi actele specifice activitãţii lor, în original, permiţând preluarea acestora în copie. La solicitarea echipei de control, acestea vor cuprinde şi menţiunea "conform cu originalul", semnate şi ştampilate de persoana juridicã/fizicã controlatã;
c) sã punã la dispoziţie toate datele şi informaţiile solicitate de ANRE în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) sã punã în aplicare mãsurile de conformare stabilite în urma acţiunii de control.
ART. 19
Persoana juridicã/fizicã supusã unei acţiuni de control are urmãtoarele drepturi:
a) sã solicite echipei de control prezentarea documentelor în baza cãrora se efectueazã acţiunea de control;
b) sã solicite înregistrarea acţiunii de control în registrul unic de control;
c) sã fie reprezentatã pe parcursul acţiunii de control de o persoanã împuternicitã;
d) sã solicite explicaţii suplimentare cu privire la aspectele consemnate în documentele întocmite de echipa de control.


ANEXĂ
-----
la regulament
-------------


Antetul ANRE
Aprobat
............

MANDAT DE CONTROL

În conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul energiei
electrice şi din domeniul gazelor naturale, echipa de control compusã din:
1) şef echipã de control .....................................;
2) membru ...................................................;
..............................................................
este împuternicitã sã efectueze o inspecţie/verificare la
......................................................................
cu sediul/domiciliul în ........, începând cu data de ..................
Tematica acţiunii de control:..........................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Locul de desfãşurare a acţiunii de control:
........................................................................


-----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016