Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 mai 2009  de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 12 mai 2009 de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping

EMITENT: AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 21 mai 2009

CAP. I
Cadru legislativ

ART. 1
Agenţia Naţionalã Anti-Doping, denumitã în continuare Agenţia, prin Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încãlcat reglementãrile anti-doping, organizeazã procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, învinuit de una dintre încãlcãrile reglementãrilor anti-doping, în conformitate cu prevederile <>art. 28 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încãlcat reglementãrile anti-doping, denumitã în continuare Comisia de audiere, se constituie în conformitate cu <>art. 12 din Legea nr. 227/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. II
Organizare

ART. 3
Comisia de audiere este formatã din 9 membri, numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei, dupã cum urmeazã:
a) preşedintele Agenţiei, care este şi preşedintele Comisiei de audiere;
b) vicepreşedintele Agenţiei;
c) directorul Direcţiei juridice şi resurse umane din cadrul Agenţiei;
d) 3 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului;
e) un reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului;
f) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;
g) un reprezentant al federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectatã de încãlcarea reglementãrilor anti-doping este legitimatã.
ART. 4
(1) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevãzuţi la art. 3 lit. a)-f) este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la propunerea instituţiilor din care fac parte.
(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului prevãzut la alin. (1), Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri, conform prevederilor art. 3.
(3) Mandatul reprezentantului federaţiei sportive naţionale prevãzut la art. 3 lit. g) dureazã pânã la pronunţarea deciziei de cãtre Comisia de audiere, conform art. 25. Reprezentantul federaţiei sportive naţionale, la care sportivul sau persoana suspectatã de încãlcarea reglementãrilor anti-doping este legitimatã, se numeşte cu minimum 14 zile calendaristice înainte de data şedinţei Comisiei de audiere.
ART. 5
Membrii Comisiei de audiere trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã fie cetãţeni români cu domiciliul în România;
b) sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
c) sã aibã o bunã reputaţie şi pregãtire profesionalã;
d) sã nu fi suferit condamnãri pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie.
ART. 6
(1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere înceteazã înainte de termen, în urmãtoarele situaţii:
a) renunţarea la calitatea de membru;
b) transferarea în cadrul altei autoritãţi sau instituţii publice;
c) prin revocare de cãtre instituţia care i-a desemnat;
d) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin în raport cu obiectivele Agenţiei;
e) deces.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) se numeşte un nou reprezentant, al cãrui mandat dureazã pânã la expirarea mandatului celui în locul cãruia a fost numit.
ART. 7
(1) Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfãşurãrii activitãţii Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asiguratã de cãtre personalul anume desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
(2) Secretarul Comisiei de audiere nu are calitatea de membru şi nu are drept de vot.

CAP. III
Funcţionare

ART. 8
Comisia de audiere se întruneşte la solicitarea preşedintelui.
ART. 9
Convocarea membrilor Comisiei de audiere se face în scris, cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data şedinţei, prin grija secretariatului, care va transmite fiecãrui membru invitaţia de participare.
ART. 10
Şedinţele Comisiei de audiere nu sunt publice.
ART. 11
Şedinţele Comisiei de audiere sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre decanul de vârstã dintre ceilalţi membri prezenţi.
ART. 12
(1) Comisia de audiere este legal întrunitã în prezenţa a minimum 5 membri, iar deciziile se adoptã cu votul a jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenţi.
(2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce şedinţa este hotãrâtor.
(3) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevãzut la alin. (1), şedinţa se amânã pentru cel mult 10 zile calendaristice.
(4) Decizia adoptatã este obligatorie pentru toţi membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat împotrivã putându-şi consemna opinia separatã în procesul-verbal al şedinţei respective.
(5) Membrii Comisiei de audiere îşi exercitã mandatul potrivit legii. Ei rãspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia celor absenţi şi a celor care au votat împotriva unei decizii şi au consemnat opinia separatã în procesul-verbal.
ART. 13
Pentru fiecare şedinţã a Comisiei de audiere se întocmeşte câte un proces-verbal ce se consemneazã în registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenţi la şedinţã, de sportiv ori de persoana suspectatã de încãlcarea reglementãrilor anti-doping şi/sau reprezentantul acestora, de martorii audiaţi în cauzã, precum şi de secretar. Registrul de procese-verbale se pãstreazã la secretariatul Comisiei de audiere.
ART. 14
(1) Secretariatul Comisiei de audiere ţine o evidenţã strictã a documentaţiei aferente fiecãrui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul şedinţelor acesteia, a deciziilor luate, precum şi a celorlalte documente depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta.
(2) Documentele menţionate la alin. (1) se arhiveazã potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 15
Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnãtura preşedintelui, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

CAP. IV
Atribuţii

ART. 16
Preşedintele Comisiei de audiere are urmãtoarele atribuţii principale:
a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele Comisiei de audiere;
b) verificã existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţelor;
c) conduce şedinţele Comisiei de audiere;
d) coordoneazã activitatea Comisiei de audiere şi a secretariatului acesteia;
e) reprezintã Comisia de audiere în faţa conducãtorului
Agenţiei, a altor autoritãţi sau instituţii publice, în faţa oricãrei alte persoane fizice sau juridice, precum şi, împreunã cu directorul Direcţiei juridice şi resurse umane, în faţa Comisiei de apel.
ART. 17
Principalele atribuţii ale secretariatul Comisiei de audiere sunt:
a) întocmirea dosarului cauzei şi înregistrarea actelor acestuia;
b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea preşedintelui;
c) punerea la dispoziţia membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, dupã caz);
d) redactarea proceselor-verbale a şedinţelor şi a deciziilor emise;
e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor şi/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping;
f) pãstrarea şi arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14;
g) îndeplinirea oricãror alte sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul de drept.

CAP. V
Confidenţialitatea informaţiilor

ART. 18
(1) Membrii Comisiei de audiere au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea cu privire la orice activitate legatã de caz, precum şi la orice informaţie aflatã în cursul procedurii de audiere.
(2) Membrii Comisiei de audiere semneazã declaraţii de confidenţialitate.

CAP. VI
Procedura de audiere

ART. 19
Procedura de audiere se desfãşoarã cu respectarea urmãtoarelor principii:
a) organizarea audierii într-un interval de cel mult 21 de zile calendaristice, cu respectarea echitãţii şi imparţialitãţii;
b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala proprie a persoanei;
c) dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea adusã de încãlcare a reglementãrilor anti-doping;
d) dreptul de a se apãra în faţa învinuirii aduse de încãlcare a reglementãrilor anti-doping şi faţã de consecinţele decurgând din aceasta;
e) dreptul fiecãrei pãrţi de a prezenta probe, de a chema şi a interoga martori, acceptarea mãrturiei sub forma declaraţiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;
f) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere care dispune şi asupra responsabilitãţii costurilor acestuia;
g) dreptul la o decizie în formã scrisã, motivatã, datatã şi comunicatã într-un timp rezonabil.
ART. 20
(1) În cazul unei încãlcãri a reglementãrilor anti-doping, Agenţia sesizeazã Comisia de audiere. Preşedintele Comisiei de audiere stabileşte data, ora şi locul când va avea loc şedinţa de audiere.
(2) Agenţia informeazã de îndatã sportivul sau persoana suspectatã de încãlcarea reglementãrilor anti-doping asupra întrunirii Comisiei de audiere, notificarea cuprinzând elementele prevãzute la art. 62 alin. (2) din Normele metodologice privind organizarea şi desfãşurarea controlului doping, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.592/2006 .
(3) Agenţia informeazã totodatã şi clubul la care sportivul sau persoana suspectatã de încãlcarea reglementãrilor anti-doping este legitimat/legitimatã, federaţia sportivã naţionalã responsabilã, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţionalã responsabilã şi Agenţia Mondialã Anti-Doping.
ART. 21
La solicitarea preşedintelui Comisiei de audiere, secretariatul convoacã membrii acesteia pentru data, ora şi locul stabilite.
ART. 22
Dupã deschiderea şedinţei, dacã cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, sportivul ori persoana suspectatã de încãlcarea reglementãrilor anti-doping, precum şi reprezentantul acestora, dupã caz, au obligaţia de a se legitima şi de a da alte date necesare pentru stabilirea situaţiei personale.
ART. 23
(1) Preşedintele Comisiei de audiere aduce la cunoştinţã sportivului ori persoanei suspectate de încãlcarea reglementãrilor anti-doping şi/sau reprezentantului acestora, dupã caz, fapta care face obiectul audierii. De asemenea, i se aduc la cunoştinţã şi drepturile de care beneficiazã pe parcursul întregului proces de audiere.
(2) Sportivul ori persoana suspectatã de încãlcarea reglementãrilor anti-doping şi/sau reprezentantul acestora sunt întrebaţi cu privire la probele pe care înţeleg sã le propunã în apãrarea lor şi apoi sunt invitaţi sã declare tot ce ştiu referitor la cauzã.
(3) Dupã ce sportivul ori persoana suspectatã de încãlcarea reglementãrilor anti-doping şi/sau reprezentantul acestora au declarat ce ştiu referitor la cauzã, membrii Comisiei de audiere pot pune întrebãri şi, dupã caz, pot interoga martorii propuşi.
(4) Aspectele dezbãtute în cadrul şedinţei Comisiei de audiere vor fi consemnate în procesul-verbal de şedinţã, înregistrat şi semnat potrivit prevederilor art. 13.
(5) Sportivul ori persoana suspectatã de încãlcarea reglementãrilor anti-doping are dreptul sã dea o declaraţie scrisã prin care recunoaşte sau infirmã acuzaţia ce i se aduce.
ART. 24
(1) În cazul în care sportivul şi/sau reprezentantul acestuia solicitã efectuarea contraexpertizei, prin analiza probei B, se va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţã, iar luarea unei decizii de cãtre Comisia de audiere se va amâna pânã la aflarea rezultatelor contraexpertizei.
(2) În cazul în care sportivul şi/sau reprezentantul acestuia renunţã la efectuarea contraexpertizei, au obligaţia de a da o declaraţie scrisã în acest sens. Dacã aceştia refuzã sã dea declaraţie scrisã, refuzul se consemneazã în procesul-verbal de şedinţã.
(3) Efectuarea contraexpertizei se va face în condiţiile şi la termenele prevãzute la art. 63 alin. (2)-(7) din Normele metodologice privind organizarea şi desfãşurarea controlului doping, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.592/2006 .
(4) Dupã primirea rezultatului contraexpertizei, Agenţia sesizeazã Comisia de audiere, care se va reuni cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
ART. 25
Dupã analizarea documentelor şi probelor existente la dosarul cauzei, a declaraţiilor şi, dupã caz, a rezultatului contraexpertizei (indiferent dacã acesta confirmã sau infirmã rezultatul probei A), în baza procesului-verbal de şedinţã, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisã şi motivatã, se pronunţã asupra reglementãrii anti-doping încãlcate şi sancţiunii aplicabile ori asupra nevinovãţiei sportivului sau persoanei suspectate de încãlcarea reglementãrilor anti-doping, dupã caz, cu respectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) şi (4).
ART. 26
Decizia Comisiei de audiere trebuie sã conţinã urmãtoarele elemente, sub sancţiunea nulitãţii:
a) data, ora şi locul unde s-a desfãşurat şedinţa Comisiei de audiere;
b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o încãlcare a reglementãrilor anti-doping, precum şi ale reprezentantului acestora, dacã este cazul;
c) fapta care constituie încãlcarea reglementãrilor anti-doping;
d) sancţiunea stabilitã pentru fapta respectivã;
e) termenul în care poate fi contestatã decizia Comisiei de audiere şi organismul competent sã soluţioneze contestaţia conform legii;
f) data de la care începe sã curgã sancţiunea aplicatã sportivului şi/sau personalului asistent al acestuia;
g) data şi numãrul deciziei;
h) semnãtura preşedintelui Comisiei de audiere.
ART. 27
(1) Decizia Comisiei de audiere se comunicã sportivului sau persoanei care a încãlcat reglementarea anti-doping, dupã caz, clubului la care aceştia sunt legitimaţi, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, în cel mult 10 zile calendaristice de la data pronunţãrii ei.
(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.
(3) Decizia poate fi înmânatã şi personal sportivului sau persoanei vinovate de încãlcarea reglementãrilor anti-doping ori reprezentantului acestora, sub semnãtura certificatã de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei înmânãrii.
(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.
ART. 28
(1) Aspectele dezbãtute în cadrul şedinţei Comisiei de audiere sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţã, semnat de toţi membrii acesteia.
(2) Procesul-verbal de şedinţã va cuprinde:
a) componenţa nominalã a Comisiei de audiere, locul şi data întrunirii membrilor;
b) locul şi data pronunţãrii deciziei;
c) numele pãrţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, dupã caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor pãrţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei de audiere;
d) o scurtã descriere a desfãşurãrii şedinţei;
e) opinia separatã a membrilor care au votat împotrivã, dacã este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijinã;
f) semnãturile membrilor prezenţi.
(3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de încãlcarea reglementãrilor anti-doping ori a reprezentantului acestora, precum şi a structurilor sportive responsabile, se comunicã o copie de pe procesul-verbal de şedinţã.
ART. 29
În caz de neprezentare nejustificatã a sportivului ori a persoanei suspectate de încãlcarea reglementãrilor anti-doping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la şedinţa Comisiei de audiere, aceasta decide în lipsã, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivatã, depusã cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei de audiere, sau în situaţii de forţã majorã, procedura de audiere poate fi amânatã o singurã datã pentru maximum 10 zile calendaristice.
ART. 30
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 27^1 din Legea nr. 227/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, audierea provizorie se desfãşoarã la solicitarea preşedintelui Agenţiei, în regim de urgenţã, în faţa Comisiei de audiere.
(2) Contestaţia formulatã împotriva deciziei de suspendare provizorie, conform <>art. 48^4 din Legea nr. 227/2006 din prezentul regulament, suspendã procedura în faţa Comisiei de audiere.
ART. 31
Decizia Comisiei de audiere, luatã în conformitate cu prevederile art. 25 din prezentul regulament, şi ale <>art. 35 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2006 din prezentul regulament, precum şi decizia conform cãreia Comisia de audiere nu are competenţã pentru a judeca o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping, pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile art. 48^1 şi 48^3 din aceeaşi lege, dupã caz.
ART. 32
(1) Sancţiunea aplicatã sportivului şi/sau personalului asistent al acestuia curge de la data emiterii deciziei Comisiei de audiere.
(2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totalã de suspendare.
(3) În cazul întârzierii pronunţãrii deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, Comisia de audiere poate decide ca perioada de suspendare sã curgã de la data prelevãrii probelor biologice.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 33
(1) Responsabilitatea aplicãrii sancţiunilor revine federaţiilor sportive naţionale.
(2) În aplicarea sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federaţiile sportive naţionale trebuie sã respecte prevederile legale în vigoare, precum şi reglementãrile internaţionale în domeniu, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 53 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 34
În cazul unei încãlcãri a reglementãrilor anti-doping, Comisia de audiere poate fi sesizatã şi de federaţiile sportive internaţionale, procedura de audiere şi aplicarea sancţiunilor urmând a se efectua cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ce se completeazã cu reglementãrile internaţionale în domeniu.
ART. 35
Prevederile prezentului regulament se completeazã cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea unei audieri echitabile.

__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016