Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 mai 2009  de organizare si functionare a Comisiei de apel    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 12 mai 2009 de organizare si functionare a Comisiei de apel

EMITENT: AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 21 mai 2009

CAP. I
Cadru legislativ

ART. 1
Agenţia Naţionalã Anti-Doping, denumitã în continuare Agenţia, organizeazã procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor prevãzute la <>art. 47 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 48^1 şi 48^4 din aceeaşi lege.
ART. 2
Procedura soluţionãrii contestaţiilor se desfãşoarã în faţa Comisiei de apel, denumitã în continuare Comisia, care se constituie în conformitate cu <>art. 12 din Legea nr. 227/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. II
Organizare

ART. 3
(1) Comisia este formatã din 5 membri, reprezentanţi ai autoritãţilor publice fãrã atribuţii în activitatea sportivã, desemnaţi de acestea.
(2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
ART. 4
(1) Durata mandatului de membru al Comisiei este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la propunerea instituţiei din care face parte.
(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri, conform art. 3.
ART. 5
Membrii Comisiei trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã fie cetãţeni români cu domiciliul în România;
b) sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
c) sã aibã o bunã reputaţie şi pregãtire profesionalã;
d) sã nu fi suferit condamnãri pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie;
e) sã aibã studii superioare juridice de lungã duratã, atestate în condiţiile legii.
ART. 6
(1) Mandatul membrilor Comisiei înceteazã înainte de termen în urmãtoarele situaţii:
a) renunţarea la calitatea de membru;
b) transferarea în cadrul altei autoritãţi sau instituţii publice;
c) prin revocare de cãtre instituţia care i-a desemnat;
d) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin în raport cu obiectivele Agenţiei;
e) deces.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) se numeşte un nou reprezentant, al cãrui mandat dureazã pânã la expirarea mandatului celui în locul cãruia a fost numit.
ART. 7
(1) Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfãşurãrii activitãţii Comisiei, activitatea de secretariat este asiguratã de cãtre personalul anume desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
(2) Secretarul Comisiei nu are calitatea de membru şi nu are drept de vot.

CAP. III
Funcţionare

ART. 8
(1) Comisia se întruneşte la solicitarea preşedintelui.
(2) Preşedintele Comisiei se desemneazã din rândul membrilor, cu votul majoritãţii acestora, pe o perioadã de maximum un an, fãrã posibilitatea desemnãrii consecutive.
ART. 9
Convocarea membrilor Comisiei se face în scris, prin grija secretariatului, care va transmite fiecãrui membru invitaţia de participare.
ART. 10
Şedinţele Comisiei nu sunt publice.
ART. 11
Şedinţele Comisiei sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre decanul de vârstã dintre ceilalţi membri prezenţi.
ART. 12
(1) Comisia este legal întrunitã în prezenţa a minimum 3 membri, iar deciziile se adoptã cu votul a jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenţi.
(2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce şedinţa este hotãrâtor.
(3) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevãzut la alin. (1), şedinţa se amânã pentru cel mult 10 zile calendaristice.
(4) Decizia adoptatã este obligatorie pentru toţi membrii Comisiei, membrii care au votat urmând a-şi consemna opinia separatã în procesul-verbal al şedinţei respective.
(5) Membrii Comisiei îşi exercitã mandatul potrivit legii. Ei rãspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia celor absenţi şi a celor care au votat împotriva unei decizii şi au consemnat opinia separatã în procesul-verbal.
ART. 13
Pentru fiecare şedinţã a Comisiei se întocmeşte câte un proces-verbal ce se consemneazã în registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenţi la şedinţã, de contestator şi/sau de reprezentantul acestuia, precum şi de secretar. Registrul de procese-verbale se pãstreazã la secretariatul Comisiei.
ART. 14
(1) Secretariatul Comisiei ţine o evidenţã strictã a documentaţiei aferente fiecãrui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul şedinţelor acesteia, a deciziilor luate, precum şi a celorlalte documente depuse la Comisie sau emise de aceasta.
(2) Documentele menţionate la alin. (1) se arhiveazã potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 15
Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia emite decizii, sub semnãtura preşedintelui, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

CAP. IV
Atribuţii

ART. 16
Comisia are urmãtoarele atribuţii principale:
a) cerceteazã aspectele pentru care a fost sesizatã;
b) dispune menţinerea, modificarea, completarea sau anularea deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încãlcat reglementãrile anti-doping, a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic ori a Agenţiei, dupã caz;
c) dispune orice mãsurã necesarã pentru justa soluţionare a cauzei pentru care a fost sesizatã.
ART. 17
Preşedintele Comisiei are urmãtoarele atribuţii principale:
a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele Comisiei;
b) verificã existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţelor;
c) conduce şedinţele Comisiei;
d) coordoneazã activitatea Comisiei şi a secretariatului acesteia;
e) reprezintã Comisia în faţa altor autoritãţi sau instituţii publice, precum şi în faţa oricãrei alte persoane fizice sau juridice.
ART. 18
Principalele atribuţii ale secretariatului Comisiei sunt:
a) înregistrarea contestaţiei;
b) convocarea, la solicitarea preşedintelui, a membrilor Comisiei, a reprezentantului Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încãlcat reglementãrile anti-doping, a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenţiei, dupã caz, a contestatorului şi, dacã este cazul, a persoanelor ce urmeazã sã fie audiate;
c) punerea la dispoziţia membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, dupã caz);
d) redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi a deciziilor emise;
e) comunicarea deciziei adoptate contestatorului, clubului la care acesta este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, dupã caz;
f) pãstrarea şi arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14;
g) îndeplinirea oricãror altor sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul de drept.

CAP. V
Confidenţialitatea informaţiilor

ART. 19
(1) Membrii Comisiei au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea cu privire la orice activitate legatã de caz, precum şi la orice informaţie aflatã în cursul procedurii de stabilire a sancţiunilor.
(2) Membrii Comisiei semneazã declaraţii de confidenţialitate.

CAP. VI
Procedura de soluţionare a contestaţiilor

ART. 20
Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfãşoarã cu respectarea urmãtoarelor principii:
a) dreptul la o audiere echitabilã şi imparţialã;
b) dreptul persoanei de a fi reprezentatã pe cheltuiala sa;
c) dreptul la o decizie în formã scrisã, motivatã, datatã, redactatã şi comunicatã într-un timp rezonabil.
ART. 21
(1) Pot fi contestate deciziile prevãzute la <>art. 47 din Legea nr. 227/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Deciziile contestate îşi pãstreazã efectele pe durata desfãşurãrii procedurii de soluţionare a contestaţiei, cu excepţia situaţiei în care Comisia decide suspendarea efectelor acestora, în cazuri temeinic justificate.
ART. 22
(1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea şi înregistrarea contestaţiei la secretariatul Agenţiei.
(2) Agenţia va transmite de îndatã contestaţia secretariatului Comisiei, care va verifica dacã aceasta îndeplineşte cerinţele prevãzute la art. 23. Dacã este cazul, contestatorului i se pune în vedere sã completeze sau sã modifice de îndatã contestaţia. În cazul în care contestaţia a fost primitã prin poştã, contestatorului i se vor comunica în scris lipsurile ei, cu menţiunea cã urmeazã sã facã completãrile sau modificãrile necesare în cel mai scurt timp posibil.
ART. 23
(1) Contestaţia va cuprinde în mod obligatoriu:
a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa, precum şi calitatea contestatorului, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Se vor menţiona totodatã numãrul certificatului de identitate sportivã, dacã este cazul, numãrul de telefon, de fax şi adresa de e-mail;
b) numele şi calitatea celui care reprezintã partea în litigiu;
c) decizia contestatã;
d) obiectul contestaţiei;
e) motivele contestaţiei;
f) arãtarea dovezilor pe care se sprijinã contestaţia;
g) precizarea numelui şi domiciliului martorilor, în cazul în care se solicitã proba cu martori;
h) data şi semnãtura contestatorului.
(2) Lipsa menţiunilor prevãzute la alin. (1) lit. a) şi h) atrage clasarea contestaţiei.
ART. 24
(1) La primirea contestaţiei, respectiv dupã completarea sau modificarea acesteia potrivit art. 22 alin. (2), secretariatul Comisiei informeazã preşedintele acesteia, care fixeazã termenul pentru întrunirea membrilor în vederea soluţionãrii contestaţiei.
(2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 15 zile de la data depunerii sau completãrii ori modificãrii contestaţiei, dupã caz.
(3) La solicitarea preşedintelui Comisiei, secretariatul convoacã membrii Comisiei, pãrţile, respectiv reprezentantul Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încãlcat reglementãrile anti-doping, Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenţiei, dupã caz, şi contestatorul, pentru data, ora şi locul stabilite. Totodatã, vor fi convocate şi persoanele desemnate ca martori, dacã este cazul.
(4) Notificarea datei stabilite pentru soluţionarea contestaţiei se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.
ART. 25
(1) Dacã contestatorul, pânã la data stabilitã pentru soluţionarea contestaţiei, renunţã în scris la aceasta, membrii Comisiei se vor întruni la data stabilitã pentru a lua act de renunţare.
(2) Dacã contestatorul renunţã la contestaţie în cadrul dezbaterilor, acesta are obligaţia de a da o declaraţie scrisã în acest sens.
(3) Renunţarea se consemneazã în procesul-verbal de şedinţã, contestaţia urmând a fi clasatã.
ART. 26
(1) Procedura de soluţionare a contestaţiei se desfãşoarã în prezenţa pãrţilor.
(2) Dacã una dintre pãrţi, deşi legal notificatã, nu se prezintã la şedinţa Comisiei, aceasta decide în lipsã, conform prevederilor prezentului regulament.
(3) În cazul în care Comisia apreciazã ca fiind necesarã prezenţa la dezbateri a pãrţii lipsã, aceasta poate stabili un nou termen de soluţionare a contestaţiei, cu notificarea pãrţii în cauzã. Termenul nu poate fi mai mare de 10 zile calendaristice.
ART. 27
(1) Dupã deschiderea şedinţei, dacã cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, preşedintele Comisiei verificã dacã a fost formulatã în termen contestaţia. În caz contrar, Comisia decide respingerea contestaţiei ca tardiv formulatã.
(2) În cazul în care contestaţia a fost formulatã în termen, preşedintele Comisiei acordã cuvântul pãrţilor în vederea susţinerii contestaţiei, prezentãrii probelor utile soluţionãrii acesteia, aflate în legãturã directã cu aceasta.
(3) Membrii Comisiei pot pune întrebãri şi, dupã caz, pot interoga martorii propuşi.
ART. 28
(1) Dupã încheierea dezbaterilor, Comisia se pronunţã în şedinţã secretã, printr-o decizie scrisã şi motivatã, cu respectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1), (2) şi (4).
(2) Decizia Comisiei este obligatorie.
ART. 29
Comisia verificã motivele contestaţiei şi temeinicia deciziei contestate pe baza documentelor şi materialelor aflate la dosarul cauzei, precum şi a probelor noi depuse.
ART. 30
Soluţionând contestaţia, Comisia poate decide:
a) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate, dacã contestaţia a fost tardiv formulatã ori dacã este nefondatã;
b) admiterea contestaţiei, cu modificarea, completarea sau desfiinţarea deciziei contestate.
ART. 31
Decizia Comisiei trebuie sã conţinã urmãtoarele elemente, sub sancţiunea nulitãţii:
a) data, ora şi locul unde s-a desfãşurat şedinţa Comisiei;
b) obiectul contestaţiei;
c) decizia contestatã;
d) numele şi prenumele pãrţilor prezente şi ale celor care au lipsit, cu precizarea calitãţii lor;
e) temeiurile de fapt şi de drept care au dus, dupã caz, la admiterea sau respingerea contestaţiei;
f) decizia luatã de Comisie;
g) termenul de exercitare a cãii de atac;
h) data şi numãrul deciziei;
i) semnãtura preşedintelui Comisiei.
ART. 32
(1) Decizia se comunicã pãrţilor în cel mult 15 zile calendaristice de la data pronunţãrii ei.
(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.
(3) Decizia poate fi înmânatã şi personal contestatorului ori reprezentantului acestuia, sub semnãtura certificatã de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânãrii.
(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.
ART. 33
(1) Aspectele dezbãtute în cadrul şedinţei Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţã, semnat de toţi membrii acesteia, de secretar, contestator şi/sau de reprezentantul acestuia.
(2) Procesul-verbal de şedinţã va cuprinde:
a) componenţa nominalã a Comisiei, locul şi data întrunirii membrilor;
b) locul şi data pronunţãrii deciziei;
c) numele pãrţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, dupã caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor pãrţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei;
d) susţinerile pãrţilor şi declaraţiile martorilor audiaţi;
e) opinia separatã a membrilor care au votat împotrivã, dacã este cazul, cu precizarea considerentelor pe care aceasta se sprijinã;
f) semnãturile membrilor prezenţi, a secretarului Comisiei, contestatorului şi/sau a reprezentantului acestuia.
(3) La cererea contestatorului, se comunicã o copie de pe procesul-verbal de şedinţã.
ART. 34
Decizia Comisiei poate fi contestatã la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile de la comunicare.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 35
Prevederile prezentului regulament se completeazã cu orice alte dispoziţii legale care privesc respectarea principiului echitãţii.

___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016