Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 ianuarie 2021  privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 12 ianuarie 2021 privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 82 din 26 ianuarie 2021
──────────
    Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 26 din 12 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 82 din 26 ianuarie 2021.
──────────
    În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 55 alin. (3) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.
    CAP. I
    Selecţia membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar
    ART. 1
    (1) Cu 30 de zile lucrătoare înaintea datei încetării mandatului de membru al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 202/2016, preşedintele Consiliului Concurenţei numeşte, prin ordin, o Comisie de selecţie a candidaţilor, denumită în continuare Comisia de selecţie, formată din 3 membri, pentru desemnarea unui membru, sau după caz a unor membri ai Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, precum şi un secretariat care va acorda sprijin tehnic Comisiei de selecţie.
    (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (8) lit. b)-d) din Legea nr. 202/2016 preşedintele Consiliului Concurenţei numeşte, prin ordin, Comisia de selecţie în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la vacantarea funcţiei.
    (3) Comisia de selecţie este condusă de preşedintele Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, sau după caz, de către unul dintre vicepreşedinţii Consiliului Concurenţei.
    (4) Din Comisia de selecţie pot face parte membrii în funcţie ai Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, precum şi alte persoane din cadrul Consiliului Concurenţei care au competenţe în domeniul economic, juridic, feroviar, alte industrii de reţea, administraţie publică, care nu şi-au manifestat intenţia de a participa la procesul de selecţie. Preşedintele Consiliului Concurenţei nu poate face parte din Comisia de selecţie.

    ART. 2
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea Comisiei de selecţie a candidaţilor, Consiliul Concurenţei anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea ca membru al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
    (2) Comisia de selecţie a candidaţilor aprobă textul anunţului privind vacanţa uneia sau mai multor funcţii de membru al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, precum şi condiţiile de ocupare a acestora.
    (3) Anunţul prevăzut la alin. (2) va cuprinde, cel puţin, următoarele informaţii:
    a) categoria funcţiei/funcţiilor vacante şi numărul acestora;
    b) durata mandatului, pentru fiecare funcţie în parte;
    c) condiţiile prevăzute la art. 55 alin (5) din Legea nr. 202/2016 pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a fi numit în funcţia de membru al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
    d) termenul-limită până la care persoanele interesate se pot înscrie;
    e) documentele necesare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 202/2016.

    (4) Anunţul se redactează în limba română şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei şi pe pagina de internet a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

    CAP. II
    Înscrierea candidaţilor
    ART. 3
    Pentru a fi numit membru al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie cetăţean român cu o experienţă relevantă de cel puţin 5 ani şi competenţă corespunzătoare, probată cu documente justificative, în unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, alte industrii de reţea, administraţie publică;
    b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorul infrastructurii feroviare, la organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, la organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar;
    c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor în cadrul entităţilor prevăzute la lit. b);
    d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile, acţionarii sau asociaţii operatorilor prevăzuţi la lit. b);
    e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar;
    f) să nu deţină alte funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celor din cadrul Consiliului Concurenţei şi a funcţiilor sau activităţilor din domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice ori al creaţiei literar-artistice;
    g) să depună anual o declaraţie de avere şi o declaraţie de interese, cu respectarea legislaţiei în vigoare.


    ART. 4
    (1) Persoanele interesate să candideze pentru funcţiile menţionate la art. 2 alin. (3) depun, în termenul prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. d) o scrisoare de intenţie, în limba română, care va cuprinde numele, prenumele, domiciliul, datele de contact, precum şi indicarea mandatului vacant pentru care aplică şi motivaţia care stă la baza depunerii candidaturii pentru respectiva funcţie.
    (2) Scrisoarea de intenţie va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente, care constituie dosarul de înscriere:
    a) curriculum vitae în limba română, redactat în format european;
    b) copia actului de identitate, eliberat de autorităţile române;
    c) cazier judiciar;
    d) copie legalizată de pe diploma de absolvire a ultimelor studii;
    e) documente care să ateste experienţa relevantă de cel puţin 5 ani precum şi competenţa corespunzătoare într-unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, alte industrii de reţea, administraţie publică;
    f) declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să reiasă faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (5) lit. b)-g) din Legea nr. 202/2016;
    g) alte documente, considerate de candidat ca fiind relevante pentru susţinerea candidaturii sale, care să ateste absolvirea unor cursuri de masterat, doctorat, alte studii şi specializări, premii, recomandări şi alte asemenea, în domeniile prevăzute la pct. 5. Diplomele de studii obţinute în străinătate şi/sau documentele emise de autorităţi străine se vor depune în traducere legalizată în limba română.

    (3) Scrisoarea de intenţie şi documentele însoţitoare se depun la Registratura generală a Consiliului Concurenţei sau vor fi trimise prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, adresat Comisiei de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Documentele vor fi însoţite de un opis în care candidatul va detalia conţinutul şi numărul de file.
    (4) Persoana care primeşte documentele, va înregistra candidatura în registrul general de intrări-ieşiri al Consiliului Concurenţei şi va înscrie numărul şi data pe plicul sigilat. Concomitent va înmâna candidatului dovada înregistrării.
    (5) După înregistrarea plicului în registrul general de intrări-ieşiri al Consiliului Concurenţei, fiecărui candidat i se va comunica, printr-o înştiinţare, codul unic de înregistrare a candidaturii, alocat în scopul protecţiei datelor cu caracter personal. Acest cod unic va permite identificarea candidatului în toate procesele de afişare a rezultatelor şi îi va permite acestuia să se identifice în mod corespunzător.
    (6) Comunicarea codului unic către candidaţi se va face printr-o înştiinţare scrisă, sau prin e-mail. Candidatul va confirma primirea codului unic alocat, pe care-l va utiliza pentru a se identifica la afişarea rezultatelor.

    CAP. III
    Selecţia candidaţilor
    ART. 5
    (1) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, Comisia de selecţie va proceda la deschiderea plicurilor ce conţin dosarul candidatului şi va verifica:
    a) integritatea şi sigiliul plicului ce conţine candidatura;
    b) data depunerii candidaturii, respectiv depunerea în termen;
    c) existenţa scrisorii de intenţie prevăzută la art. 4 alin. (1);
    d) existenţa documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2);
    e) dacă plicul conţine toate documentele depuse, conform opisului care le însoţeşte.

    (2) Comisia de selecţie poate solicita, prin grija secretariatului depunerea unor documente suplimentare sau a unor clarificări. Candidatul este obligat să transmită documentele solicitate în cel mult două zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (3) Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 55 alin. (5) din Legea nr. 202/2016 duce la respingerea candidaturii.
    (4) Candidaţii a căror candidatură a fost admisă vor susţine un interviu în faţa Comisiei de selecţie.
    (5) Rezultatul verificării, pentru fiecare dosar în parte, se va consemna într-un proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii Comisiei de selecţie.

    ART. 6
    (1) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 5 alin. (1), Comisia de selecţie, prin grija secretariatului, va afişa, rezultatele selecţiei dosarelor din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 202/2016, la sediul Consiliului Concurenţei, pe pagina de web a Consiliului Concurenţei, precum şi pe pagina de web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
    (2) Afişarea rezultatelor selectării dosarelor se va face cu menţionarea codului unic alocat candidatului, care va înlocui numele şi prenumele acestuia.
    (3) Decizia Comisiei de selecţie este definitivă.

    ART. 7
    (1) Interviul va avea loc în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei. Interviul poate avea loc şi prin mijloace electronice, în sistem de videoconferinţă. Modul de susţinere a interviului este stabilit de Comisia de selecţie.
    (2) Data şi modalitatea de susţinere a interviului vor fi comunicate în scris sau prin e-mail candidaţilor, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de susţinerea acestuia, utilizând datele de contact din scrisoarea de intenţie.
    (3) În cazul în care Comisia de selecţie a stabilit ca interviul să aibă loc la sediul Consiliului Concurenţei, în cazuri temeinic justificate, candidatul poate solicita susţinerea interviului prin videoconferinţă cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data susţinerii interviului.

    ART. 8
    (1) Interviul este obligatoriu pentru toţi candidaţii a căror candidatură a fost admisă. Interviul va fi consemnat într-un proces-verbal semnat de toţi membrii Comisiei de selecţie.
    (2) Neprezentarea candidaţilor la interviu, indiferent de modalitatea de susţinere a acestuia, atrage respingerea respectivei candidaturi, fără nicio formalitate suplimentară.
    (3) În cadrul interviului pentru selecţia candidaţilor vor fi avute în vedere în special următoarele:
    a) verificarea competenţei corespunzătoare în unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, alte industrii de reţea, administraţie publică;
    b) abilitatea de a face parte din consiliul de conducere al unui organism naţional complex, cu o gamă largă de responsabilităţi;
    c) capacitatea de a înţelege situaţia concurenţei de pe pieţele de servicii feroviare, precum şi perspectiva utilizatorilor serviciilor de transport feroviar de marfă şi călători cu privire la piaţa feroviară;
    d) abilitatea de a fi obiectiv faţă de luarea deciziilor, demonstrând o bună înţelegere a impactului deciziilor în sectoarele publice şi private şi asupra utilizatorilor serviciilor de transport feroviar de marfă şi călători;
    e) abilitatea de a acţiona strategic;
    f) capacitatea de a reprezenta activitatea Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar prin construirea de relaţii eficiente, de bună cooperare, cu autorităţi şi instituţii publice, entităţi interesate din sectorul feroviar, reprezentanţi ai consumatorilor şi ai industriei feroviare, precum şi ai altor autorităţi naţionale şi internaţionale de reglementare din domeniu.

    (4) Rezultatele finale ale procedeului de selecţie vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de toţi membrii Comisiei de selecţie.
    (5) În termen de 24 de ore de la susţinerea interviului, rezultatele finale ale procesului de selecţie vor fi afişate la sediul Consiliului Concurenţei, pe pagina web a Consiliului Concurenţei, precum şi pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Decizia Comisiei de selecţie cu privire la rezultatul interviului este definitivă.

    CAP. IV
    Desemnarea candidaţilor
    ART. 9
    După finalizarea procedurii de susţinere a interviului, prevăzută la art. 8, Comisia de selecţie va propune, motivat, preşedintelui Consiliului Concurenţei persoanele care urmează a fi numite în funcţia/funcţiile vacante, precum şi durata mandatelor pentru care vor fi numite, după caz.

    ART. 10
    Pe baza propunerii Comisiei de selecţie, preşedintele Consiliului Concurenţei numeşte prin ordin membrul/membrii Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016