Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 februarie 2010  de organizare si functionare a Garzii Financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 12 februarie 2010 de organizare si functionare a Garzii Financiare

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 19 februarie 2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Garda Financiarã este instituţie publicã de control, cu personalitate juridicã, aflatã în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, care exercitã controlul operativ inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricãror acte şi fapte care au ca efect frauda şi evaziunea fiscalã, precum şi alte fapte date prin lege în competenţa sa.
(2) Garda Financiarã funcţioneazã ca un corp specializat de control, iar comisarii Gãrzii Financiare sunt funcţionari publici cu statut special, învestiţi cu autoritatea publicã a statului pe timpul şi în legãturã cu îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu.
(3) Garda Financiarã coopereazã cu instituţiile cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bazã de reciprocitate, precum şi cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens, dupã caz, în colaborare cu structura de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
(4) Garda Financiarã poate îndeplini şi alte atribuţii dispuse de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, în condiţiile competenţelor stabilite de lege, în scopul realizãrii fãrã întârziere a obiectivelor acesteia.
ART. 2
(1) Funcţiile utilizate de Garda Financiarã în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice specifice, funcţii publice generale şi funcţii de naturã contractualã.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale Garda Financiarã efectueazã, în mod permanent, controlul operativ inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupã caz, cu privire la:
a) respectarea normelor de comerţ, urmãrind prevenirea, depistarea şi înlãturarea operaţiunilor ilicite;
b) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor în toate locurile şi spaţiile în care se desfãşoarã activitatea operatorilor economici;
c) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricãror acte şi fapte interzise de lege, conform competenţei materiale;
d) participarea, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi combatere a activitãţilor ilicite care genereazã fenomene de evaziune şi fraudã fiscalã.
(3) Garda Financiarã poate, la solicitarea procurorului, sã efectueze constatãri cu privire la faptele care constituie încãlcãri ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a cãror respectare o controleazã, întocmind procese-verbale prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operaţiunilor verificate, care sunt acte procedurale ce pot constitui mijloace de probã, potrivit legii.
(4) Garda Financiarã, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea stãrii de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru stabilirea împrejurãrilor privind sãvârşirea unor fapte prevãzute de legea penalã, sesizând, dupã caz, organele de urmãrire penalã competente, potrivit competenţelor prevãzute de lege.
(5) Garda Financiarã efectueazã atât controale curente pe baza legitimaţiilor de control, a insignei de împuternicire şi a ordinului de serviciu, cât şi controale tematice în baza ordinelor date de cãtre ministrul finanţelor publice, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã sau a deciziilor comisarului general.
(6) Persoana care dispune controlul tematic stabileşte obiectivele de verificat, entitãţile supuse controlului, perioada asupra cãreia se efectueazã verificarea, durata şi momentul declanşãrii controlului.
(7) Pentru exercitarea controlului operativ inopinat, comisarii Gãrzii Financiare prezintã legitimaţia de control însoţitã de insigna de împuternicire, precum şi ordinul de serviciu, care este de regulã general, cu caracter permanent, şi care indicã numele comisarului şi competenţa teritorialã a acestuia.
(8) La orice acţiune de control participã minimum 2 comisari.
(9) Constatãrile rezultate ca urmare a controalelor efectuate se consemneazã în acte de control, în care se descriu faptele, se menţioneazã prevederile legale încãlcate, se aplicã sancţiuni şi se dispun mãsurile prevãzute de lege.
(10) La constatarea împrejurãrilor privind sãvârşirea unor fapte prevãzute de legea penalã în domeniul financiar-fiscal, organele Gãrzii Financiare întocmesc procese-verbale prin care stabilesc implicaţiile fiscale ale acestora, în baza cãrora sesizeazã organele de urmãrire penalã competente şi dispun, în condiţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul de procedurã fiscalã, luarea mãsurilor asigurãtorii ori de câte ori existã pericolul ca debitorul sã se sustragã de la urmãrire sau sã îşi ascundã ori sã îşi risipeascã averea.
(11) Valorificarea constatãrilor privind starea fiscalã, înscrise în procesele-verbale, se face în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, un exemplar al procesului-verbal fiind comunicat organului fiscal competent în gestionarea dosarului fiscal al contribuabilului.
(12) La acţiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari pot fi însoţite de membri ai structurilor specializate de intervenţie rapidã ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(13) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, comisarii sunt învestiţi cu exerciţiul autoritãţii publice, beneficiind de protecţie, potrivit legii.

CAP. II
Structura de organizare şi funcţionare a Gãrzii Financiare

ART. 3
(1) Garda Financiarã are urmãtoarea structurã organizatoricã:
a) Comisariatul General;
b) secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti.
(2) Comisariatul General este structura centralã a Gãrzii Financiare, organizatã în divizii, servicii, birouri şi compartimente, care, sub conducerea comisarului general, asigurã realizarea strategiei de control, urmãreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti, stabileşte mãsuri operative pentru eficienţa controlului curent şi a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul General al Gãrzii Financiare au competenţã de control pe întregul teritoriu al ţãrii.
(3) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt unitãţi teritoriale ale Gãrzii Financiare, cu personalitate juridicã. Comisarii din secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti au competenţã de control pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în care îşi desfãşoarã activitatea.
(4) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare sunt subordonate conducerii Comisariatului General al Gãrzii Financiare, preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi ministrului finanţelor publice.
(5) Numãrul de posturi de conducere şi de execuţie pentru secţiile judeţene şi pentru Secţia Municipiului Bucureşti se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, la propunerea comisarului general, potrivit legii, acestea fiind distribuite din numãrul total de posturi aprobate.

CAP. III
Atribuţii şi obligaţii

SECŢIUNEA 1
Comisariatul General. Comisarul general

ART. 4
(1) Garda Financiarã este condusã de un comisar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
(2) Comisarul general este ajutat în activitatea de conducere a Gãrzii Financiare de un comisar general prim-adjunct şi de 3 comisari generali adjuncţi, aceştia având calitatea de funcţionari publici de conducere. În absenţa comisarului general, Garda Financiarã este reprezentatã de comisarul general prim-adjunct. În absenţa comisarului general şi a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiarã este reprezentatã de unul dintre comisarii generali adjuncţi, pe baza împuternicirii comisarului general, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
(3) Din dispoziţia comisarului general sau cu aprobarea scrisã a acestuia, la cererea directorilor coordonatori ai secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti, la anumite operaţiuni de control, efectuate pe teritoriul altor judeţe, pot participa comisari din oricare dintre secţiile judeţene şi/sau din Secţia Municipiului Bucureşti.
(4) Comisarul general este subordonat direct, în mod ierarhic, preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi are în subordine întregul aparat al Gãrzii Financiare.
(5) Comisarul general are urmãtoarele atribuţii:
1. reprezintã Garda Financiarã în relaţiile cu terţii;
2. are calitatea de ordonator terţiar de credite şi exercitã atribuţiile legale în aceastã calitate pentru Comisariatul General al Gãrzii Financiare. Comisarul general poate delega aceastã calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizeazã limitele şi condiţiile delegãrii. În exercitarea atribuţiilor sale, comisarul general emite decizii;
3. conduce structura centralã a Gãrzii Financiare - Comisariatul General, care asigurã realizarea strategiei de control, urmãreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti, stabileşte mãsuri operative pentru eficienţa controlului curent şi a controlului tematic;
4. asigurã, prin deciziile luate, îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor ce revin Gãrzii Financiare potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi rãspunde în faţa ministrului finanţelor publice şi a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã de întreaga activitate desfãşuratã de structura Gãrzii Financiare;
5. asigurã conducerea unitarã a activitãţii de control desfãşurate de comisarii Gãrzii Financiare;
6. asigurã organizarea controlului propriu, coordoneazã şi îndrumã activitatea Comisariatului General şi a tuturor structurilor teritoriale din subordine;
7. organizeazã şi conduce acţiuni de control tematic la ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã sau ministrului finanţelor publice;
8. dispune efectuarea de controale tematice, stabilind entitãţile supuse controlului, echipele de comisari, obiectivele, durata şi momentul declanşãrii controlului;
9. asigurã corelarea şi coordonarea planurilor de control anuale, pe domenii de activitate, pentru structurile din subordine;
10. elaboreazã strategia şi obiectivele activitãţii Gãrzii Financiare pe termen scurt, mediu şi lung, în strânsã corelare cu strategia şi cu obiectivele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
11. monitorizeazã realizarea programului de acţiuni şi prezintã preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor şi informeazã asupra rezultatelor deosebite obţinute din activitatea de control;
12. urmãreşte, coordoneazã şi monitorizeazã realizarea obiectivelor de control şi a programului de activitate, în vederea asigurãrii operativitãţii şi eficienţei în domeniile specifice în care acţioneazã;
13. emite norme de lucru, metode şi proceduri privind executarea controlului de cãtre comisarii Gãrzii Financiare, raportarea rezultatelor, executarea serviciului de permanenţã, utilizarea mijloacelor tehnice din dotare, folosirea echipamentului, pregãtirea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a comisarilor, precum şi alte dispoziţii necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei;
14. numeşte, angajeazã, promoveazã, sancţioneazã şi elibereazã din funcţie, în condiţiile legii, personalul de execuţie din Comisariatul General, precum şi personalul de conducere din Comisariatul General şi comisarii şefi divizie din secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu excepţia comisarului general prim-adjunct şi comisarilor generali adjuncţi, care sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu avizul conform al ministrului finanţelor publice;
15. verificã organizarea activitãţilor de fundamentare, elaborare şi prezentare de propuneri pentru bugetul Gãrzii Financiare şi utilizeazã creditele bugetare ce au fost repartizate numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate şi numai pentru realizarea sarcinilor Gãrzii Financiare, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;
16. aprobã programul de achiziţii publice pentru Comisariatul General în limitele stabilite prin bugetul aprobat şi rãspunde de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrãri de investiţii publice;
17. aprobã procedurile privind activitatea de control intern, controlul financiar-preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul compartimentului financiar-contabil şi activitatea de audit public intern, conform dispoziţiilor legale;
18. propune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã statul de funcţii pentru Comisariatul General şi statele de funcţii pentru secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti;
19. urmãreşte organizarea ţinerii evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea Gãrzii Financiare, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia şi rãspunde de integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
20. urmãreşte şi rãspunde de utilizarea cu eficienţã a fondurilor primite de la bugetul de stat, potrivit legii;
21. organizeazã şi rãspunde de activitatea contabilã, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare, potrivit prevederilor <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã;
22. rãspunde de organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiţiile legii;
23. rãspunde de organizarea efectuãrii plãţilor integrale şi la timp ale drepturilor bãneşti cuvenite personalului Gãrzii Financiare;
24. propune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã constituirea de servicii, birouri, compartimente, altele decât cele prevãzute în hotãrârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Gãrzii Financiare, în cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General şi de alte servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii în cadrul secţiilor judeţene şi a Secţiei Municipiului Bucureşti, concomitent cu aprobarea posturilor de conducere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
25. analizeazã şi aprobã fişele posturilor pentru personalul de conducere şi de execuţie din Comisariatul General;
26. coordoneazã activitatea de întocmire a raportului privind bilanţul activitãţii anuale a Gãrzii Financiare, pe care îl prezintã preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
27. participã la prezentarea raportului anual de activitate al structurilor Gãrzii Financiare;
28. rãspunde de organizarea activitãţii de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul Gãrzii Financiare, în condiţiile legii;
29. aprobã stimulentele, în condiţiile legii, pentru directorii coordonatori adjuncţi ai secţiilor teritoriale, pentru comisarii şefi divizie, şefii de serviciu, şefii de birou, precum şi pentru personalul de execuţie din aparatul Comisariatului General al Gãrzii Financiare, la propunerea şefilor ierarhici ai acestora;
30. propune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã stimulentele pentru comisarul general prim-adjunct, comisarii generali adjuncţi şi directorii coordonatori ai secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti;
31. dispune, în condiţiile legii, verificarea sesizãrilor şi reclamaţiilor privitoare la personalul cu funcţii de conducere şi cel cu funcţii de execuţie din cadrul Comisariatului General şi din structurile teritoriale;
32. emite decizie de imputare în vederea recuperãrii pagubelor aduse instituţiei de personalul cu funcţii de conducere, personalul de execuţie şi contractual din cadrul Comisariatului General şi, respectiv, de directorii coordonatori, în condiţiile legii;
33. emite decizie de imputare a contravalorii contravenţiei personalului care se face vinovat de netransmiterea titlurilor executorii în termenul şi în condiţiile prevãzute de lege;
34. aprobã programarea anualã a efectuãrii concediilor de odihnã pentru întregul personal al Comisariatului General şi pentru cel cu funcţii de conducere din structurile teritoriale;
35. aprobã, prin decizie, regulamentul de ordine interioarã;
36. aprobã acreditarea ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masã la nivelul Comisariatului General;
37. furnizeazã presei, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea Gãrzii Financiare, în condiţiile prevãzute de actele normative în vigoare;
38. încheie şi semneazã protocoale sau convenţii de colaborare între Garda Financiarã şi organe cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bazã de reciprocitate, precum şi cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
39. încheie şi semneazã protocoale sau convenţii de colaborare între Garda Financiarã şi organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, în vederea desfãşurãrii de acţiuni de depistare şi combatere a activitãţilor ilicite care genereazã fenomene de evaziune şi fraudã fiscalã, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
40. desemneazã, cu acordul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, persoanele competente în vederea perfecţionãrii personalului Gãrzii Financiare sau pentru susţinerea tematicã la diferite acţiuni organizate de Garda Financiarã sau la invitaţia organismelor similare din alte state;
41. desemneazã, cu acordul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, persoane din cadrul Gãrzii Financiare ca reprezentanţi ai acestei instituţii în diverse colective, comisii sau organisme interministeriale;
42. convoacã conducerea structurilor teritoriale pentru prezentarea raportului privind bilanţul anual de activitate sau ori de câte ori se impune;
43. semneazã documentele necesare pentru reprezentarea şi apãrarea drepturilor şi intereselor Gãrzii Financiare în litigiile a cãror soluţionare este de competenţa instanţelor judecãtoreşti;
44. sesizeazã, în condiţiile legii, comisiile de disciplinã sau paritare pentru fapte care sunt de competenţa legalã de soluţionare a acestora;
45. întocmeşte sau contrasemneazã, dupã caz, rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, conform competenţelor;
46. exercitã orice alte atribuţii de serviciu care îi revin, potrivit legii.

SECŢIUNEA a 2-a
Comisarul general prim-adjunct

ART. 5
(1) Comisarul general prim-adjunct este subordonat comisarului general şi are în coordonare Serviciul organizare şi managementul resurselor umane, Serviciul financiar-contabilitate, execuţie bugetarã, Serviciul administrativ şi investiţii din cadrul Comisariatului General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare.
(2) Comisarul general prim-adjunct îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
1. reprezintã Garda Financiarã în absenţa comisarului general;
2. coordoneazã Serviciul organizare şi managementul resurselor umane, Serviciul financiar-contabilitate, execuţie bugetarã, Serviciul administrativ şi investiţii din cadrul Comisariatului General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare;
3. coordoneazã activitatea de control operativ inopinat desfãşuratã de secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare, sub forma controlului curent sau tematic, privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricãror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea şi frauda fiscalã;
4. organizeazã şi conduce acţiuni de control tematic la ordinul comisarului general şi preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
5. asigurã corelarea şi coordonarea planurilor de control pe domenii de activitate ale secţiilor judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti;
6. coreleazã şi sistematizeazã propunerile de mãsuri rezultate în urma controalelor efectuate, în scopul asigurãrii îmbunãtãţirii activitãţii;
7. coordoneazã acţiunile de control desfãşurate împreunã cu celelalte structuri de control din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
8. prezintã comisarului general rapoarte de activitate cu privire la activitatea desfãşuratã de secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti;
9. elaboreazã programe de colaborare cu alte instituţii ale administraţiei publice, pe care le propune spre aprobare comisarului general, nominalizând persoanele de contact, modul de colaborare şi acţiune;
10. asigurã schimbul de informaţii şi stabileşte de comun acord cu reprezentanţii instituţiilor centrale şi deconcentrate strategii de acţiune, valorificarea bazelor de date şi finalizarea acţiunilor;
11. organizeazã, îndrumã şi coordoneazã activitãţile de protecţie a muncii, precum şi pe cele referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor;
12. rãspunde de organizarea şi executarea serviciului de permanenţã la Comisariatul General;
13. organizeazã activitãţile de fundamentare, elaborare şi prezentare de propuneri pentru bugetul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi rãspunde de buna execuţie a acestuia potrivit dispoziţiilor legale şi metodologiei stabilite de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
14. propune spre aprobare comisarului general programul anual de achiziţii publice pentru Comisariatul General în limitele stabilite prin bugetul aprobat;
15. organizeazã ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea Gãrzii Financiare, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia şi rãspunde de integritatea bunurilor încredinţate instituţiei;
16. propune aprobãrii comisia de inventariere a patrimoniului Comisariatului General şi coordoneazã activitatea comisiei conform programului stabilit;
17. participã la prezentarea raportului anual de activitate al structurilor Gãrzii Financiare;
18. organizeazã activitatea de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul Gãrzii Financiare, în condiţiile legii;
19. propune aprobãrii stimulentele pentru directorii coordonatori şi adjuncţii acestora din cadrul secţiilor judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti;
20. propune emiterea deciziei de imputare în vederea recuperãrii pagubelor aduse instituţiei de personalul cu funcţii de conducere, personalul de execuţie şi contractual din cadrul secţiilor judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti şi, respectiv, de directorii coordonatori, în condiţiile legii;
21. propune aprobãrii programarea anualã a efectuãrii concediilor de odihnã pentru întregul personal cu funcţii de conducere din structurile teritoriale;
22. rãspunde de organizarea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Gãrzii Financiare;
23. coordoneazã activitatea financiarã a Comisariatului General, a secţiilor judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti, precum şi administrarea sediilor acestora, luând mãsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale corespunzãtoare;
24. întocmeşte sau contrasemneazã, dupã caz, rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, conform competenţelor;
25. semneazã documentele privind sesizarea organelor de cercetare şi urmãrire penalã;
26. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de comisarul general sau preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.

SECŢIUNEA a 3-a
Comisarii generali adjuncţi

ART. 6
(1) Comisarii generali adjuncţi sunt subordonaţi comisarului general, conduc şi coordoneazã structurile aflate în subordine, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti.
(2) Comisarii generali adjuncţi îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
1. reprezintã Garda Financiarã în absenţa comisarului general şi a comisarului general prim-adjunct, pe baza împuternicirii comisarului general şi cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
2. conduc şi coordoneazã structurile din subordine, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti şi rãspund de îndeplinirea sarcinilor stabilite de cãtre comisarul general sau preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
3. organizeazã şi conduc acţiuni de control tematic la ordinul comisarului general şi preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
4. verificã legalitatea şi temeinicia mãsurilor dispuse în cadrul acţiunilor de control de cãtre comisarii Gãrzii Financiare;
5. verificã, sub aspect metodologic, actele de control încheiate de cãtre comisarii din diviziile pe care le coordoneazã;
6. asigurã corelarea şi coordonarea planurilor de control pe domenii de activitate ale fiecãrei structuri din subordine;
7. coreleazã şi sistematizeazã propunerile de mãsuri rezultate în urma controalelor efectuate, în scopul asigurãrii îmbunãtãţirii activitãţii;
8. conduc şi coordoneazã controlul operativ inopinat pe domeniul lor de competenţã, inclusiv modul de realizare a sarcinilor stabilite prin actele de control;
9. organizeazã acţiuni de control inopinat la structurile aflate în subordine, având drept scop urmãrirea stãrii disciplinare şi instituirea unei conduite corecte şi morale a comisarului Gãrzii Financiare;
10. coopereazã, în acţiunile de control desfãşurate, cu celelalte structuri de control din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi alte instituţii;
11. verificã periodic modul de îndeplinire a atribuţiilor de cãtre personalul aflat în subordine, calitatea rapoartelor, a notelor, a evaluãrilor şi a sintezelor privind rezultatele controalelor efectuate, în vederea informãrii operative a comisarului general;
12. prezintã comisarului general rapoartele de activitate ale structurilor subordonate;
13. organizeazã şi controleazã modul în care se executã serviciul de permanenţã la Comisariatul General, urmãrind menţinerea stãrii operative şi intervenţia imediatã;
14. asigurã şi coordoneazã activitatea de dotare, pãstrare şi utilizare a armamentului şi a altor mijloace de autoapãrare;
15. asigurã realizarea planului de pregãtire militarã prin organizarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare pentru comisarii din subordine;
16. asigurã desfãşurarea şi realizarea programelor sãptãmânale de perfecţionare profesionalã şi de pregãtire fizicã a comisarilor din subordine;
17. întocmesc sau contrasemneazã, dupã caz, rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, conform competenţelor;
18. semneazã documentele privind sesizarea organelor de cercetare şi urmãrire penalã;
19. îndeplinesc orice alte sarcini de serviciu stabilite de comisarul general sau de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.

SECŢIUNEA a 4-a
Structura organizatoricã a Comisariatului General al Gãrzii Financiare

SUBSECŢIUNEA 1
Divizii

ART. 7
(1) Diviziile din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare sunt organizate drept structuri de control operativ inopinat care exercitã în mod permanent controlul operativ inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupã caz, privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricãror acte şi fapte care au ca efect frauda şi evaziunea fiscalã, precum şi alte fapte date prin lege în competenţa instituţiei.
(2) Domeniile prioritare de control ale diviziilor de control operativ inopinat din structura Comisariatului General sunt:
a) Divizia control operativ inopinat - produse accizate;
b) Divizia control operativ inopinat - intervenţie rapidã pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale;
c) Divizia control operativ inopinat - jocuri de noroc - prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor;
d) Divizia control operativ inopinat - combaterea fraudelor comunitare - analize, sinteze, metodologii - cooperare internaţionalã - comunicare;
e) Divizia control operativ inopinat - combaterea evaziunii şi fraudei fiscale - colaborare interinstituţionalã şi control intern;
f) Divizia control operativ inopinat - tranzacţii comerciale intracomunitare şi operaţiuni de import-export.
(3) Atribuţiile specifice ale unor divizii sunt urmãtoarele:
a) Divizia control operativ inopinat - combaterea fraudelor comunitare - analize, sinteze, metodologii - cooperare internaţionalã - comunicare:
1. elaboreazã programul de activitate anual al Comisariatului General;
2. propune obiectivele de control pe termen scurt, mediu şi lung, etape, zone şi arii de acţiune;
3. elaboreazã proiecte de planuri tematice şi metodologia aferentã, în vederea punerii în aplicare a mãsurilor necesare atingerii obiectivelor stabilite;
4. elaboreazã proiecte de norme de lucru şi proceduri de control pentru personalul Gãrzii Financiare;
5. emite propuneri de norme în vederea aplicãrii şi instrumentãrii unitare a prevederilor unor acte normative, la solicitarea diviziilor de control operativ din cadrul Comisariatului General şi a structurilor teritoriale;
6. elaboreazã rapoarte, note şi informãri cu privire la activitatea desfãşuratã, gradul de realizare a obiectivelor, condiţiile subiective/obiective determinante, propuneri de eficientizare, pe care le prezintã conducerii Gãrzii Financiare;
7. pregãteşte şi organizeazã convocãrile periodice cu conducerile structurilor teritoriale;
8. asigurã furnizarea de date şi informaţii compartimentului de audit public intern;
9. prezintã comisarului general solicitãrile care se referã la informaţiile exceptate de la accesul liber;
10. organizeazã în cadrul punctului de informaredocumentare al Gãrzii Financiare accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;
11. urmãreşte încadrarea în termenele stabilite de lege pentru soluţionarea cererilor de informaţii de interes public;
12. colecteazã şi prelucreazã periodic (zilnic, lunar, trimestrial şi anual) datele privind rezultatele obţinute din activitatea de control a comisarilor din cadrul Comisariatului General, secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti;
13. elaboreazã lucrãri statistice centralizatoare periodice privind rezultatele obţinute din activitatea de control desfãşuratã la nivelul Gãrzii Financiare şi, respectiv, la nivelul unitãţilor din subordine;
14. organizeazã activitatea de colectare, actualizare, stocare şi prelucrare a informaţiilor aflate în banca proprie de date;
15. implementeazã la nivelul Gãrzii Financiare legislaţia specificã unor instituţii similare din Uniunea Europeanã;
16. analizeazã legislaţia europeanã în domeniul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale şi propune mãsuri de armonizare a acesteia cu activitatea specificã instituţiei;
17. asigurã îndeplinirea la termen a angajamentelor cuprinse în planurile de mãsuri postaderare sau în alte documente programatice ale României ori ale Uniunii Europene;
18. participã la elaborarea rapoartelor asupra progreselor înregistrate dupã integrarea României în Uniunea Europeanã;
19. asigurã întocmirea documentaţiei necesare cooperãrii cu organele cu atribuţii similare din alte state, precum şi cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate;
20. colaboreazã cu structurile specializate (divizii, servicii, compartimente) din cadrul Gãrzii Financiare, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi din Ministerul Finanţelor Publice, în scopul elaborãrii documentelor cu incidenţã în procesul de postaderare a instituţiei;
21. raporteazã, la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, stadiul realizãrii angajamentelor cuprinse în planurile de mãsuri postaderare;
22. participã, împreunã cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, la sesiunile diverselor grupuri de lucru constituite în domeniul integrãrii europene şi care au incidenţã asupra activitãţii instituţiei;
23. coordoneazã şi monitorizeazã activitãţile desfãşurate de diviziile Comisariatului General şi de secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte cooperarea internaţionalã;
24. organizeazã, participã şi monitorizeazã activitãţile de cooperare şi schimb de experienţã cu alte instituţii cu atribuţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale de profil pe probleme legate de combaterea evaziunii fiscale;
25. participã, prin reprezentanţi desemnaţi, la lucrãrile unor conferinţe sau ale diverselor grupuri de lucru pe probleme privind cooperarea internaţionalã în domeniul combaterii fraudelor;
26. organizeazã diverse acţiuni pentru întãrirea cooperãrii internaţionale, în domeniul de activitate al Gãrzii Financiare (întâlniri, seminare, conferinţe etc.);
27. propune încheierea de acorduri de cooperare internaţionalã în domeniul de competenţã al Gãrzii Financiare; în acest sens, urmãreşte parcurgerea procedurii necesare încheierii acestor înţelegeri, participã prin reprezentant la negocieri şi elaboreazã documente sau propuneri pentru redactarea textelor oficiale;
28. informeazã periodic conducerea Comisariatului General al Gãrzii Financiare cu privire la activitãţile de cooperare internaţionalã şi asupra propunerilor şi/sau deciziilor instituţiilor Uniunii Europene pe probleme fiscale sau de interes general;
29. întocmeşte corespondenţa oficialã şi o serie de documente informative privind cooperarea internaţionalã pentru conducerea Gãrzii Financiare;
30. colaboreazã cu direcţiile implicate din Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã şi Autoritatea Naţionalã a Vãmilor în ceea ce priveşte participarea la diferite proiecte, conferinţe, acţiuni de formare profesionalã ce ţin de cooperarea internaţionalã în domeniul combaterii evaziunii fiscale;
31. gestioneazã baza de date privind activitãţile de cooperare internaţionalã şi schimb de experienţã la nivelul Gãrzii Financiare;
32. îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de conducerea Gãrzii Financiare în domeniul cooperãrii internaţionale;
b) Divizia control operativ inopinat - combaterea evaziunii si fraudei fiscale - colaborare interinstituţionalã şi control intern:
1. efectueazã, din dispoziţia conducerii, acţiuni de control şi îndrumare a activitãţii desfãşurate de secţiile judeţene şi de Secţia Municipiului Bucureşti;
2. efectueazã verificãri la solicitarea şi sub supravegherea procurorului, cu respectarea atât a procedurilor prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, cât şi a celor prevãzute de Codul de procedurã penalã;
3. coordoneazã verificãrile altor structuri ale Gãrzii Financiare, efectuate ca urmare a solicitãrilor organelor de urmãrire penalã, şi informeazã periodic conducerea Gãrzii Financiare cu privire la activitãţile efectuate la solicitarea organelor de urmãrire penalã;
4. gestioneazã baza de date privind solicitãrile organelor de urmãrire penalã repartizate, precum şi rezultatele acestora;
5. verificã aplicarea prevederilor Codului de conduitã a funcţionarilor publici şi a mãsurilor pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie stabilite prin legislaţia în vigoare şi prin deciziile comisarului general emise în domeniu;
6. verificã sesizãrile primite cu privire la existenţa/sãvârşirea unor abateri de la legalitate de cãtre personalul din cadrul secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti în legãturã cu exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor care îi revin din calitatea pe care o deţine;
7. solicitã date, informaţii şi documente referitoare la aspectele care fac obiectul activitãţii de control şi/sau de verificare, inclusiv de la persoanele fizice şi juridice aflate în legãturã cu persoana verificatã;
8. întocmeşte, ca urmare a activitãţii specifice desfãşurate, acte de control sau de verificare care sunt înaintate spre luare la cunoştinţã, avizare şi aprobare conducerii Gãrzii Financiare şi, ulterior, dupã caz, spre informare şi/sau luarea mãsurilor legale care se impun altor autoritãţi competente, în vederea valorificãrii constatãrilor;
9. sesizeazã Comisia de disciplinã pentru personalul întregului aparat central şi teritorial al Gãrzii Financiare, pentru abaterile de la prevederile legale rezultate în urma acţiunilor de control intern;
10. în cazul constatãrii unor abateri de la legalitate, stabileşte persoanele responsabile, prejudiciul produs şi propune mãsuri pentru repararea acestuia;
11. asigurã informarea periodicã a conducerii Gãrzii Financiare cu privire la aspectele constatate în urma activitãţilor desfãşurate;
12. emite propuneri cu privire la perfecţionarea, modificarea sau introducerea de noi norme, instrucţiuni şi metodologii, rezultate în urma activitãţilor specifice de control şi verificare;
13. îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de conducerea Gãrzii Financiare în domeniul cooperãrii cu organele de urmãrire penalã şi al controlului intern;
c) Divizia control operativ inopinat - tranzacţii comerciale intracomunitare şi operaţiuni de import-export:
1. coordoneazã activitãţile de control desfãşurate de secţiile teritoriale ale Gãrzii Financiare în domeniul achiziţiilor intracomunitare;
2. desfãşoarã acţiuni de control operativ inopinat în scopul diminuãrii fenomenului de evaziune fiscalã ce se manifestã în domeniul achiziţiilor intracomunitare;
3. colaboreazã cu alte direcţii de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã în ceea ce priveşte schimbul de informaţii fiscale referitoare la acest domeniu;
4. prezintã, la solicitarea conducerii Gãrzii Financiare, note, rapoarte, sinteze etc. referitoare la activitatea desfãşuratã în acest domeniu de Garda Financiarã;
5. coordoneazã gestionarea informaţiilor culese de comisarii Gãrzii Financiare în punctele de trecere a frontierei de stat prin aplicaţia informaticã Trafic Control, actualizeazã baza de date referitoare la personalul cu atribuţii de control în domeniul achiziţiilor intracomunitare, propune conducerii Gãrzii Financiare, în baza analizei de risc, categoriile de mãrfuri ce urmeazã a fi monitorizate cu prioritate în punctele de trecere a frontierei de stat;
6. participã la derularea unor proiecte de reformã ce privesc activitatea mai multor instituţii sau autoritãţi publice, dupã caz, în domeniul vizat;
7. monitorizeazã şi evalueazã activitatea secţiilor teritoriale ale Gãrzii Financiare în domeniul achiziţiilor intracomunitare;
8. face propuneri cu privire la procedurile de lucru aplicabile Gãrzii Financiare şi cele de colaborare cu alte structuri din cadrul altor instituţii cu atribuţii în domeniu;
9. organizeazã, ori de câte ori este necesar, reuniuni cu reprezentanţii cu atribuţii de control din cadrul secţiilor judeţene ale Gãrzii Financiare şi a municipiului Bucureşti, în scopul întãririi pregãtirii profesionale şi al îmbunãtãţirii metodelor de lucru în domeniul achiziţiilor intracomunitare;
10. propune soluţii rapide pentru depãşirea eventualelor obstacole apãrute în activitatea desfãşuratã de Garda Financiarã în acest domeniu.
(4) Comisarii din cadrul diviziilor de control operativ inopinat au urmãtoarele atribuţii generale:
1. efectueazã controale în spaţiile în care se produc, se depoziteazã sau se comercializeazã bunuri ori se desfãşoarã activitãţi ce cad sub incidenţa actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricãror acte şi fapte care sunt interzise de acestea;
2. verificã respectarea reglementãrilor legale privind circulaţia mãrfurilor pe drumurile publice, în porturi, pe cãile ferate şi fluviale, în aeroporturi, în vecinãtatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se desfãşoarã o asemenea activitate;
3. verificã legalitatea activitãţilor desfãşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activitãţile de producţie şi prestãri de servicii ori pe timpul transportului, depozitãrii şi comercializãrii bunurilor;
4. opresc, în condiţiile legii, mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a bunurilor şi persoanelor transportate;
5. efectueazã, în exercitarea controlului operativ inopinat, monitorizãri şi verificãri necesare prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de fraudã şi evaziune fiscalã;
6. dispun mãsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a cãror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicitã, precum şi confiscarea veniturilor realizate din activitãţi comerciale sau prestãri de servicii nelegale şi ridicã bunuri şi copii certificate de pe documentele financiar-contabile şi de altã naturã care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, dupã caz, a infracţiunilor;
7. sigileazã, în condiţiile legii, spaţiile sau bunurile care fac obiectul verificãrii şi iau mãsuri care sã asigure conservarea şi pãstrarea în condiţii de siguranţã a corpurilor delicte, dacã din motive obiective acestea nu pot fi ridicate, pânã la soluţionarea cauzei;
8. indisponibilizeazã, în condiţiile legii, pânã la soluţionarea cazului ori pânã la primirea rãspunsului de autenticitate de la instituţiile autorizate, bunurile care fac obiectul verificãrii şi pentru care existã suspiciuni referitoare la producerea, aprovizionarea, depozitarea şi comercializarea acestora;
9. solicitã, în condiţiile şi potrivit Codului de procedurã penalã, efectuarea de cãtre organele abilitate de lege a percheziţiilor în localuri publice sau particulare - case, curţi, dependinţe şi grãdini - dacã existã indicii cã în aceste locuri sunt ascunse documente, mãrfuri sau se desfãşoarã activitãţi care au ca efect evaziunea ori frauda fiscalã;
10. constatã acte şi fapte care au avut ca efect evaziunea şi frauda fiscalã, stabilesc implicaţiile fiscale ale acestora şi dispun, în condiţiile Codului de procedurã fiscalã, luarea mãsurilor asigurãtorii ori de câte ori existã pericolul ca debitorul sã se sustragã de la urmãrire sau sã îşi risipeascã averea şi sesizeazã, dupã caz, organele de urmãrire penalã;
11. comunicã datele necesare completãrii cazierului fiscal la organele fiscale competente;
12. transmit actele de control sau alte documente ori înscrisuri la organele fiscale competente care gestioneazã dosarul fiscal al contribuabilului verificat;
13. transmit la organul de executare silitã titlurile executorii, în conformitate cu prevederile Codului de procedurã fiscalã;
14. legitimeazã şi stabilesc identitatea administratorilor unitãţilor controlate, precum şi a oricãror persoane implicate în sãvârşirea faptelor constatate şi solicitã acestora explicaţii scrise, dupã caz;
15. reţin documente, în condiţiile Codului de procedurã fiscalã;
16. solicitã administratorilor unitãţilor controlate şi persoanelor implicate documente originale sau copii certificate de pe documentele originale, lãmuriri, precizãri verbale şi/sau în scris, dupã caz, cu privire la faptele constatate;
17. prelevã probe, eşantioane, mostre etc. şi solicitã efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizãrii actului de control;
18. întocmesc acte de control privind rezultatele verificãrilor, aplicã mãsurile prevãzute de normele legale şi sesizeazã organele competente în vederea valorificãrii constatãrilor. Actele de control vor fi întocmite cu respectarea normelor de lucru, a metodologiei şi a procedurilor de control elaborate de Comisariatul General;
19. efectueazã şi coordoneazã acţiuni de control pe întregul teritoriu al ţãrii, urmãrind aplicarea în mod unitar şi coerent a normelor de lucru şi a programelor stabilite de Comisariatul General;
20. întocmesc şi predau persoanei desemnate fişa privind rezultatele controlului, în scopul evidenţierii şi centralizãrii acţiunilor şi a actelor de control întocmite în baza proprie de date, fiind rãspunzãtori de informaţiile comunicate; toate documentele de control întocmite de comisari vor fi predate operativ, dupã îndosariere, în ordine cronologicã, persoanei desemnate pentru desfãşurarea activitãţii de arhivare, conform normelor de lucru aprobate de comisarul general prin decizie;
21. solicitã instituţiilor financiar-bancare, de asigurãri şi reasigurãri, în condiţiile legii, date sau, dupã caz, documente, în scopul instrumentãrii şi fundamentãrii constatãrilor cu privire la sãvârşirea unor fapte ce contravin legislaţiei în vigoare;
22. utilizeazã mijloacele auto purtând însemne şi dispozitive de avertizare sonore şi luminoase specifice, în condiţiile legii;
23. organizeazã baza proprie de date care este destinatã sã asigure cunoaşterea faptelor din domeniul de activitate, programarea şi desfãşurarea acţiunilor, precum şi aplicarea mãsurilor de prevenire şi combatere a faptelor ilicite;
24. constituie şi utilizeazã baze de date necesare pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite în domeniul fiscal;
25. îndeplinesc orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ierarhicã.
(5) Atribuţiile specifice de serviciu ale comisarilor din cadrul diviziilor se vor stabili prin fişa postului, corespunzãtor cu domeniile prioritare de control, fiind îndeplinite pe lângã îndatoririle prevãzute la art. 34.
(6) Comisarii Gãrzii Financiare sunt permanent la dispoziţia serviciului, poartã uniforma cu însemne specifice şi sunt dotaţi cu armament şi mijloace de autoapãrare, stabilite prin hotãrâre a Guvernului, în condiţiile legii.
(7) Diviziile de control operativ inopinat sunt conduse de un comisar şef divizie, subordonat direct unui comisar general adjunct. Comisarul şef divizie îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
1. organizeazã activitatea diviziei pentru realizarea obiectivelor din cadrul programului de activitate aprobat de comisarul general şi a celor din programul de activitate propriu;
2. asigurã conducerea unitarã a activitãţilor de control desfãşurate de comisarii din cadrul diviziei aflate în subordine;
3. organizeazã şi conduce acţiuni de control tematic la ordinul sau cu aprobarea comisarului general adjunct;
4. verificã legalitatea şi temeinicia mãsurilor dispuse în cadrul acţiunilor de control de cãtre comisarii din subordine şi analizeazã modul în care se duc la îndeplinire mãsurile stabilite prin actele de control, consemnând neregulile în note observatorii;
5. dispune efectuarea controlului operativ inopinat, conduce şi coordoneazã controlul operativ inopinat pe domeniul sãu de competenţã cu privire la modul de realizare a sarcinilor stabilite prin programele de control;
6. verificã, periodic, modul de îndeplinire a atribuţiilor de cãtre personalul aflat în subordine, calitatea rapoartelor, a notelor, a evaluãrilor şi a sintezelor privind rezultatele controalelor efectuate, în vederea informãrii operative a comisarului general adjunct şi/sau a comisarului general;
7. dispune mãsuri în vederea asigurãrii stãrii de disciplinã şi instituirii unei conduite corecte şi morale a comisarilor din subordine;
8. organizeazã şi efectueazã verificãri cu privire la modul de aplicare şi respectare de cãtre comisari a Normelor de lucru pentru personalul Gãrzii Financiare, a procedurilor de control emise de Comisariatul General şi a Codului de conduitã a personalului cu atribuţii de control;
9. verificã modul de folosire a mijloacelor tehnice din dotare, luând mãsurile ce se impun pentru creşterea gradului de eficienţã în utilizare, precum şi pentru prevenirea distrugerilor şi pierderilor acestora;
10. controleazã, trimestrial, modul de folosire şi de pãstrare a uniformei, a sigiliilor, a ordinului de serviciu, a legitimaţiilor, a insignelor de împuternicire, a însemnelor şi modul de pãstrare a formularelor cu regim special şi a celor cu regim de înseriere şi numerotare de cãtre comisarii din cadrul diviziei;
11. participã, împreunã cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate, la desfãşurarea şedinţelor de verificare a cunoaşterii şi utilizãrii armamentului din dotare, de formare a deprinderilor de trãgãtori şi de executare a tragerilor;
12. verificã respectarea programului stabilit pentru perfecţionarea pregãtirii profesionale şi fizice;
13. asigurã programarea concediilor de odihnã pentru comisarii din subordine şi urmãreşte efectuarea concediilor de odihnã conform programãrii;
14. asigurã, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectarea normelor de disciplinã de cãtre salariaţii din subordine şi sesizeazã comisia de disciplinã cu privire la sãvârşirea abaterilor disciplinare;
15. propune stimulente pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
16. asigurã efectuarea de cãtre comisari, conform programãrii, a serviciului de permanenţã la sediul Gãrzii Financiare, perioadã în care comisarii poartã rãspunderea asupra bunurilor, armamentului şi muniţiei din dotarea Gãrzii Financiare, cu drept de recuperare şi odihnã, în condiţiile legii;
17. îndeplineşte şi sarcinile prevãzute la art. 20.

SUBSECŢIUNEA a 2-a
Servicii

Serviciul de achiziţii intracomunitare
ART. 8
(1) Serviciul de achiziţii intracomunitare funcţioneazã în cadrul Diviziei control operativ inopinat - tranzacţii comerciale intracomunitare şi operaţiuni de import-export şi este condus de un şef de serviciu subordonat direct comisarului şef divizie.
(2) Personalul din cadrul serviciului are urmãtoarele atribuţii:
1. coordoneazã activitãţile de control desfãşurate de secţiile teritoriale ale Gãrzii Financiare în ceea ce priveşte domeniul achiziţii intracomunitare;
2. desfãşoarã acţiuni de control operativ inopinat în scopul diminuãrii fenomenului de fraudã fiscalã ce se manifestã în domeniul achiziţiilor intracomunitare;
3. colaboreazã cu alte direcţii de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã în ceea ce priveşte schimbul de informaţii fiscale referitoare la acest domeniu;
4. prezintã, la solicitarea conducerii Gãrzii Financiare, note, rapoarte, sinteze etc. referitoare la activitatea desfãşuratã în acest domeniu de Garda Financiarã;
5. coordoneazã gestionarea informaţiilor culese de comisarii Gãrzii Financiare în punctele de trecere a frontierei de stat prin aplicaţia informaticã Trafic Control, actualizeazã baza de date referitoare la personalul cu atribuţii de control în domeniul achiziţiilor intracomunitare, propune conducerii Gãrzii Financiare, în baza analizei de risc, categoriile de mãrfuri ce urmeazã a fi monitorizate cu prioritate în punctele de trecere a frontierei de stat;
6. participã la derularea unor proiecte de reformã ce privesc activitatea mai multor instituţii sau autoritãţi publice, dupã caz, în domeniul vizat;
7. monitorizeazã şi evalueazã activitatea secţiilor teritoriale ale Gãrzii Financiare în domeniul achiziţiilor intracomunitare;
8. face propuneri cu privire la procedurile de lucru aplicabile Gãrzii Financiare şi cele de colaborare cu alte structuri din cadrul altor instituţii cu atribuţii în domeniu;
9. organizeazã, ori de câte ori este necesar, reuniuni cu reprezentanţii cu atribuţii de control din cadrul secţiilor teritoriale ale Gãrzii Financiare, în scopul întãririi pregãtirii profesionale şi al îmbunãtãţirii metodelor de lucru în domeniul achiziţiilor intracomunitare;
10. propune soluţii rapide pentru depãşirea eventualelor obstacole apãrute în activitatea desfãşuratã de Garda Financiarã în acest domeniu.
(3) Şeful de serviciu asigurã coordonarea şi îndrumarea subordonaţilor în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile prevãzute la art. 20.
Serviciul de colaborare interinstituţionalã şi control intern
ART. 9
(1) Serviciul de colaborare interinstituţionalã şi control intern funcţioneazã în cadrul Diviziei control operativ inopinat - combaterea evaziunii şi fraudei fiscale - colaborare interinstituţionalã şi control intern şi este condus de un şef de serviciu subordonat direct comisarului şef divizie.
(2) Personalul din cadrul serviciului are urmãtoarele atribuţii:
1. efectueazã verificãri la solicitarea şi sub supravegherea procurorului, cu respectarea atât a procedurilor prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, cât şi a celor prevãzute de Codul de procedurã penalã;
2. coordoneazã verificãrile altor structuri ale Gãrzii Financiare, efectuate ca urmare a solicitãrilor procurorilor, repartizate acestui serviciu;
3. informeazã periodic conducerea Gãrzii Financiare cu privire la activitãţile efectuate la solicitarea organelor de urmãrire penalã;
4. gestioneazã baza de date privind solicitãrile organelor de urmãrire penalã repartizate, precum şi rezultatele acestora;
5. efectueazã acţiuni de control şi îndrumare a activitãţii desfãşurate de secţiile judeţene şi de Secţia Municipiului Bucureşti;
6. verificã aplicarea prevederilor Codului de conduitã a funcţionarilor publici şi a mãsurilor pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie stabilite prin legislaţia în vigoare şi prin deciziile comisarului general emise în domeniu;
7. verificã sesizãrile primite cu privire la existenţa/sãvârşirea unor abateri de la legalitate de cãtre personalul din cadrul secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti în legãturã cu exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor care îi revin din calitatea pe care o deţine;
8. solicitã date, informaţii şi documente referitoare la aspectele care fac obiectul activitãţii de control şi/sau de verificare, inclusiv de la persoanele fizice şi juridice aflate în legãturã cu persoana verificatã;
9. întocmeşte, ca urmare a activitãţii specifice desfãşurate, acte de control sau verificare (rapoarte, procese-verbale de control, note de constatare, sinteze, informãri), care sunt înaintate spre luare la cunoştinţã, avizare şi aprobare şefului de serviciu, comisarului şef divizie şi conducerii Gãrzii Financiare şi, ulterior, dupã caz, spre informare şi/sau luarea mãsurilor legale care se impun, altor autoritãţi competente cu atribuţii complementare, în vederea valorificãrii constatãrilor;
10. sesizeazã Comisia de disciplinã pentru personalul întregului aparat central şi teritorial al Gãrzii Financiare, pentru abaterile de la prevederile legale rezultate în urma acţiunilor de control intern;
11. în cazul constatãrii unor abateri de la legalitate, stabileşte persoanele responsabile, prejudiciul produs şi propune mãsuri pentru repararea acestuia;
12. asigurã informarea periodicã a conducerii Gãrzii Financiare cu privire la aspectele constatate în urma activitãţilor desfãşurate;
13. emite propuneri cu privire la perfecţionarea, modificarea sau introducerea de noi norme, instrucţiuni şi metodologii, rezultate în urma activitãţilor specifice de control şi verificare;
14. competenţa materialã a serviciului, în ceea ce priveşte controlul intern, se întinde asupra întregii activitãţi profesionale a personalului încadrat în aparatul central şi teritorial al Gãrzii Financiare;
15. competenţa teritorialã a serviciului, în ceea ce priveşte controlul intern, se întinde asupra Comisariatului General al Gãrzii Financiare, secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti;
16. îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de conducerea Gãrzii Financiare în domeniul cooperãrii cu organele de urmãrire penalã şi al controlului intern.
(3) Şeful de serviciul asigurã coordonarea şi îndrumarea subordonaţilor în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile prevãzute la art. 20.
Serviciul de control operativ şi inopinat în domeniul producţiei şi comercializãrii de alcool şi bãuturi alcoolice
ART. 10
(1) Serviciul de control operativ şi inopinat în domeniul producţiei şi comercializãrii de alcool şi bãuturi alcoolice funcţioneazã în cadrul Diviziei control operativ - inopinat produse accizate şi este condus de un şef de serviciu subordonat direct comisarului şef divizie.
(2) Personalul din cadrul serviciului are urmãtoarele atribuţii:
1. efectueazã controale în spaţiile în care se produc, se depoziteazã sau se comercializeazã ori se desfãşoarã activitãţi ce cad sub incidenţa actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricãror acte şi fapte în acest domeniu care sunt interzise de lege;
2. verificã respectarea reglementãrilor legale privind circulaţia acestor produse pe drumurile publice, în porturi, pe cãile ferate şi fluviale, în aeroporturi, în vecinãtatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se desfãşoarã o asemenea activitate;
3. verificã legalitatea activitãţilor desfãşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activitãţile de producţie, prestãri de servicii ori pe timpul transportului, depozitãrii şi comercializãrii acestor produse;
4. opresc, în condiţiile legii, mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a bunurilor şi persoanelor transportate;
5. dispun mãsuri cu privire la confiscarea în condiţiile legii a bunurilor a cãror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicitã, precum şi la confiscarea veniturilor realizate din activitãţi comerciale sau prestãri de servicii nelegale şi ridicã bunuri şi documente financiar-contabile şi de altã naturã care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, dupã caz, a infracţiunilor;
6. sigileazã, în condiţiile legii, spaţiile sau bunurile care fac obiectul verificãrii şi iau mãsuri care sã asigure conservarea şi pãstrarea în condiţii de siguranţã a corpurilor delicte, dacã din motive obiective acestea nu pot fi ridicate, pânã la soluţionarea cauzei;
7. indisponibilizeazã, în condiţiile legii, pânã la soluţionarea cazului ori pânã la primirea rãspunsului de autenticitate de la instituţiile autorizate, bunurile care fac obiectul verificãrii şi pentru care existã suspiciuni referitoare la producerea, aprovizionarea, depozitarea şi comercializarea acestora;
8. solicitã, în condiţiile şi potrivit Codului de procedurã penalã, efectuarea de cãtre organele abilitate de lege a percheziţiilor în localuri publice sau particulare - case, curţi, dependinţe şi grãdini, dacã existã indicii cã în aceste locuri sunt ascunse documente, mãrfuri ori se desfãşoarã activitãţi care au ca efect evaziunea sau frauda fiscalã;
9. participã şi coordoneazã acţiuni de control pe întregul teritoriu al ţãrii în acest domeniu, urmãrind aplicarea în mod unitar şi coerent a normelor de lucru şi programelor stabilite de Comisariatul General;
10. utilizeazã mijloacele auto purtând însemne şi dispozitive de avertizare sonore şi luminoase specifice, în condiţiile legii.
(3) Şeful de serviciul asigurã coordonarea şi îndrumarea subordonaţilor în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile prevãzute la art. 20.
Serviciul financiar-contabilitate, execuţie bugetarã
ART. 11
(1) Serviciul financiar-contabilitate, execuţie bugetarã funcţioneazã la nivelul Comisariatului General şi este condus de un şef de serviciu subordonat direct comisarului general prim-adjunct.
(2) Personalul din cadrul serviciului are urmãtoarele atribuţii:
1. elaboreazã proiectul de buget de cheltuieli pentru Comisariatul General al Gãrzii Financiare;
2. întocmeşte şi înainteazã la ordonatorul secundar de credite cererile de deschidere de credite lunare şi notele de fundamentare;
3. solicitã efectuarea de virãri de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar;
4. organizeazã şi exercitã controlul financiar-preventiv propriu;
5. urmãreşte şi rãspunde de utilizarea cu eficienţã a fondurilor primite;
6. urmãreşte modul de executare a bugetului de cheltuieli la nivelul Comisariatului General, întocmind sãptãmânal situaţia centralizatã a execuţiei bugetare şi, lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal;
7. avizeazã Programul anual de achiziţii publice pentru Comisariatul General;
8. întocmeşte documentaţia de fundamentare a propunerilor de rectificare a bugetului Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
9. întocmeşte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, organizeazã, conduce evidenţa şi raporteazã angajamentele bugetare şi legale, în condiţiile legii, în limita creditelor aprobate prin buget;
10. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale şi transmite organelor în drept datele statistice privind activitatea de investiţii;
11. asigurã furnizarea de date şi informaţii compartimentului de audit public intern şi organelor de control din cadrul altor instituţii abilitate;
12. fundamenteazã necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile cu salariile şi monitorizeazã încadrarea în cheltuielile de personal alocate;
13. asigurã controlul şi plata drepturilor bãneşti cuvenite personalului angajat şi ţine evidenţa contabilã a acestora (salarii, sporuri, indemnizaţii, stimulente etc.);
14. asigurã întocmirea documentelor necesare alimentãrii cardurilor individuale cu drepturile bãneşti cuvenite fiecãrui angajat al Comisariatului General;
15. stabileşte şi vireazã la buget obligaţiile ce revin Comisariatului General privind contribuţia la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi contribuţiile de asigurãri sociale, întocmeşte şi depune declaraţiile privind contribuţiile la bugetul de stat şi bugetele asigurãrilor sociale de stat;
16. întocmeşte şi transmite la termen, la administraţiile finanţelor publice, fişele fiscale privind veniturile realizate de salariaţi pentru anul fiscal anterior, în vederea determinãrii impozitului pe venitul global;
17. asigurã aplicarea prevederilor legale referitoare la constituirea, repartizarea şi plata stimulentelor la nivelul Comisariatului General, la secţiile judeţene şi la Secţia Municipiului Bucureşti;
18. asigurã aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilitãţii şi urmãreşte reflectarea în evidenţa contabilã a întregului proces al executãrii bugetului Comisariatului General al Gãrzii Financiare, înregistrând cronologic şi sistematic toate operaţiunile privind patrimoniul unitãţii;
19. organizeazã şi conduce evidenţa contabilã şi operativã privind materialele, obiectele de inventar şi mijloacele fixe, decontãrile cu furnizorii etc.;
20. rãspunde de înregistrarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
21. ţine evidenţa angajãrii, lichidãrii şi ordonanţãrii cheltuielilor;
22. organizeazã şi asigurã evidenţa imobilizãrilor necorporale şi corporale achiziţionate;
23. prezintã conducerii Gãrzii Financiare propuneri pentru proiecte de acte normative necesare în domeniul de activitate al serviciului, precum şi puncte de vedere referitoare la actele normative, care au implicaţii în domeniul de activitate al serviciului, iniţiate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
(3) Şeful de serviciu asigurã coordonarea şi îndrumarea subordonaţilor în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile prevãzute la art. 20.
Serviciul administrativ şi investiţii
ART. 12
(1) Serviciul administrativ şi investiţii funcţioneazã la nivelul Comisariatului General şi este condus de un şef de serviciu subordonat direct comisarului general prim-adjunct.
(2) Personalul din cadrul serviciului are urmãtoarele atribuţii:
1. asigurã organizarea şi desfãşurarea activitãţii administrative şi de protocol;
2. asigurã buna funcţionare a activitãţii de înregistrare a intrãrii şi ieşirii documentelor în/din Comisariatul General;
3. elaboreazã Programul anual al achiziţiilor publice, în conformitate cu necesitãţile obiective de produse, de lucrãri şi de servicii şi gradul de prioritate al acestora comunicate de celelalte compartimente din cadrul Gãrzii Financiare, în funcţie de fondurile ce urmeazã sã fie alocate prin bugetul anual, şi Programul anual de investiţii, iar dupã avizarea lui de cãtre Serviciul juridic şi Serviciul financiar-contabilitate, execuţie bugetarã se prezintã spre aprobare comisarului general al Gãrzii Financiare;
4. iniţiazã şi aplicã procedurile de achiziţie publicã în strânsã corelaţie cu fondurile alocate, necesitãţile obiective şi duratele de finalizare a contractelor aflate în derulare;
5. elaboreazã şi înainteazã spre aprobare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice;
6. coopereazã cu Serviciul financiar-contabilitate, execuţie bugetarã în vederea fundamentãrii proiectului de buget anual de cheltuieli propriu;
7. asigurã evidenţa, urmãrirea, gestionarea, disponibilizarea, casarea şi valorificarea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe, a însemnelor de legitimare a controlului;
8. asigurã întocmirea documentaţiei necesare încheierii contractelor de executare şi distribuire a sigiliilor de unicã folosinţã, a formularelor cu regim special şi a celor cu regim de înseriere şi numerotare;
9. organizeazã şi desfãşoarã activitatea de arhivare a lucrãrilor Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
10. organizeazã şi coordoneazã activitãţile de P.S.I. din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
11. organizeazã şi coordoneazã activitatea de asigurare a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã la nivelul Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
12. organizeazã şi rãspunde de asigurarea necesitãţilor de transport şi comunicaţii ale Gãrzii Financiare în funcţie de elementele de patrimoniu;
13. prezintã conducerii Gãrzii Financiare propuneri pentru proiecte de acte normative necesare în domeniul de activitate al serviciului, precum şi puncte de vedere referitoare la actele normative, care au implicaţii în domeniul de activitate al serviciului, iniţiate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
14. elaboreazã proiectul programului anual de investiţii la nivelul Gãrzii Financiare;
15. îndrumã, urmãreşte şi rãspunde de executarea sarcinilor rezultate din programul anual de investiţii al Gãrzii Financiare;
16. întocmeşte rapoarte, studii şi analize în legãturã cu problemele din sfera de competenţã;
17. coordoneazã activitatea de programare şi executare a investiţiilor pentru Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
18. participã, când este cazul, la întocmirea proiectului de buget rectificativ, la capitolul cheltuieli de capital, pentru Garda Financiarã în vederea includerii acestora în proiectul legii bugetului rectificat pe anul respectiv;
19. elaboreazã şi transmite organelor în drept informaţiile statistice privind realizarea programului de investiţii;
20. întocmeşte situaţia privind efectuarea serviciului de permanenţã la sediul Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
21. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevãzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
22. constituie şi pãstreazã dosarul de achiziţie publicã;
23. întocmeşte şi pãstreazã contractele economice, de custodie, de comodat, în condiţiile legii, şi actele adiţionale la acestea;
24. întocmeşte propunerile de angajare a cheltuielilor obiectiv necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii Gãrzii Financiare, în limita bugetului aprobat;
25. deruleazã contractele de prestãri de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere, revizii şi reparaţii pentru Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
26. urmãreşte asigurarea stãrii de curãţenie a spaţiilor interne ale Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
27. organizeazã gestiunile (magaziile) de bunuri materiale din cadrul Comisariatului General;
28. întocmeşte şi gestioneazã documentele specifice (note de intrare-recepţie, fişe de magazie, avize de însoţire a mãrfii, ordine de transfer, procese-verbale de predare-primire, bonuri de mişcare etc.);
29. organizeazã evidenţa operativã a parcului auto;
30. centralizeazã consumul de carburanţi, piese de schimb, accesorii etc.;
31. elibereazã foile de parcurs, urmãrind întocmirea şi completarea FAZ-urilor;
32. gestioneazã sigiliile de unicã folosinţã, formularele cu regim special, formularele cu regim de înseriere şi numerotare şi bonurile valorice de carburant auto pânã la predarea spre utilizare comisarilor Gãrzii Financiare;
33. întocmeşte referate de necesitate în vederea achiziţionãrii de anvelope auto, acumulatori auto, accesorii auto, bunuri, lucrãri şi servicii necesare activitãţii administrative;
34. programeazã reviziile şi inspecţiile tehnice periodice pentru parcul auto;
35. întocmeşte documentele necesare transmiterii fãrã platã a autoturismelor care nu mai sunt necesare Gãrzii Financiare, în condiţiile legii;
36. urmãreşte starea de curãţenie şi imagine a tuturor autovehiculelor şi încadrarea în bugetul alocat pentru aceastã operaţiune;
37. asigurã procedurile de înmatriculare/radiere a autovehiculelor aparţinând patrimoniului Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
38. înregistreazã şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate, a actelor întocmite pentru uzul intern, precum şi a celor ieşite, potrivit prevederilor legale;
39. asigurã arhivarea, în ordine cronologicã, a tuturor documentelor de control predate de comisari în vederea arhivãrii;
40. urmãreşte efectuarea grupãrii în unitãţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de pãstrare;
41. gestioneazã documentele arhivate la nivelul Comisariatului General al Gãrzii Financiare, ţinerea evidenţei tuturor intrãrilor şi ieşirilor de unitãţi arhivistice în registrul special înfiinţat conform <>Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
42. asigurã respectarea prevederilor <>Legii nr. 16/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
43. predã la Arhivele Naţionale dosarele, conform prevederilor legale;
44. îndeplineşte orice ale sarcini stabilite de cãtre conducerea Gãrzii Financiare.
(3) Şeful serviciului asigurã coordonarea şi îndrumarea subordonaţilor în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile prevãzute la art. 20.
Serviciul juridic şi contencios
ART. 13
(1) Serviciul juridic şi contencios funcţioneazã la nivelul Comisariatului General şi este condus de un şef de serviciu subordonat direct comisarului general.
(2) Personalul serviciului, cu pregãtire juridicã, are urmãtoarele atribuţii:
1. asigurã reprezentarea şi apãrarea drepturilor şi intereselor Gãrzii Financiare în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti;
2. asigurã evidenţa şi gestioneazã dosarele în care sunt cuprinse puncte de vedere, mijloace de probã şi orice alte înscrisuri privind litigiile pendinte;
3. exercitã cãile de atac împotriva hotãrârilor prin care nu s-a dat câştig de cauzã Gãrzii Financiare;
4. ia mãsuri pentru transmiterea cãtre agentul constatator a soluţiilor hotãrârilor judecãtoreşti din fond şi recurs, spre informare şi valorificare;
5. asigurã informarea comisarilor în legãturã cu practica judecãtoreascã, în vederea aplicãrii unitare a prevederilor actelor normative în vigoare, din dispoziţia comisarului general;
6. avizeazã legalitatea unor propuneri, iniţiative, mãsuri de naturã sã angajeze mijloacele financiare sau sã producã consecinţe juridice;
7. semnaleazã tuturor structurilor din Comisariatul General şi secţiilor teritoriale apariţia unor noi acte normative sau modificãri legislative, incidente domeniului de activitate, la solicitarea acestora;
8. avizeazã, sub aspectul legalitãţii, proiectele de decizii ale comisarului general, documentaţiile pentru achiziţiile publice elaborate în cadrul Comisariatului General, precum şi proiectele de contracte încheiate cu furnizorii de bunuri şi servicii;
9. face propuneri, împreunã cu celelalte compartimente, pentru îmbunãtãţirea cadrului legislativ în domeniul de activitate al Gãrzii Financiare;
10. participã la elaborarea actelor normative care privesc funcţionarea, organizarea şi competenţele de control ale Gãrzii Financiare;
11. prezintã conducerii Gãrzii Financiare propuneri pentru proiecte de acte normative necesare în domeniul de activitate al serviciului, precum şi puncte de vedere referitoare la actele normative, care au implicaţii în domeniul de activitate al serviciului, iniţiate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
12. avizeazã sesizãrile adresate organelor de urmãrire penalã privind transmiterea documentelor de control produse în timpul verificãrilor pentru fapte ce îmbracã caracter infracţional;
13. emite puncte de vedere asupra modului de aplicare a mãsurilor dispuse în urma acţiunilor de control efectuate de comisarii Gãrzii Financiare;
14. asigurã instruirea, coordonarea şi controlul activitãţii personalului din cadrul compartimentelor juridice ale structurilor teritoriale;
15. asigurã centralizarea şi valorificarea datelor comunicate de structurile teritoriale ale Gãrzii Financiare, conform normelor de lucru, privind sesizãrile penale şi litigiile civile;
16. colaboreazã cu personalul de specialitate din compartimentele juridice ale structurilor teritoriale în vederea soluţionãrii dosarelor aflate pe rol prin delegare, pentru reprezentare juridicã, cu aprobarea şefului ierarhic;
17. în cazuri deosebite, colaboreazã cu echipele de control şi asigurã asistenţa juridicã în cadrul desfãşurãrii acţiunilor de control operativ şi tematic, când se impune sesizarea organelor de cercetare penalã, ca urmare a constatãrilor efectuate, precum şi în cazul întocmirii punctelor de vedere şi altor înscrisuri privind litigiile pendinte.
(3) Şeful de serviciu asigurã coordonarea şi îndrumarea subordonaţilor în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile generale prevãzute la art. 20.
Serviciul organizare şi managementul resurselor umane
ART. 14
(1) Întreaga activitate desfãşuratã de cãtre Serviciul organizare şi managementul resurselor umane este concentratã în vederea obţinerii rezultatelor optime în domeniile organizãrii instituţiei, gestionãrii resurselor umane, pregãtirii profesionale, precum şi a dezvoltãrii carierei personalului.
(2) Obiectul de activitate al Serviciului organizare şi managementul resurselor umane constã în:
a) aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane (recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncã/serviciu, respectiv salarizare a personalului din Garda Financiarã);
b) consolidarea capacitãţii instituţionale atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial;
c) elaborarea şi derularea programelor de perfecţionare profesionalã a personalului din cadrul Gãrzii Financiare atât la nivel central, cât şi la nivelul structurilor teritoriale, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamã din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi alte organisme specializate în acest domeniu;
d) prezentarea cãtre conducerea Gãrzii Financiare de propuneri pentru proiecte de acte normative necesare în domeniul de activitate al serviciului, precum şi puncte de vedere referitoare la actele normative care au implicaţii în domeniul de activitate al serviciului, iniţiate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã.
ART. 15
(1) Serviciul organizare şi managementul resurselor umane este organizat şi funcţioneazã la nivelul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi este condus de un şef de serviciu, subordonat direct comisarului general prim-adjunct.
(2) Personalul serviciului are urmãtoarele atribuţii:
1. organizeazã şi realizeazã gestiunea resurselor umane şi a funcţiilor publice la nivelul aparatului propriu al Gãrzii Financiare şi la nivelul secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare, potrivit competenţelor;
2. elaboreazã studii, analize şi programe privind dinamica şi structura corpului funcţionarilor publici din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi la nivelul secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare;
3. aplicã strategia Gãrzii Financiare referitoare la organizarea instituţiei, la gestionarea resurselor umane, la pregãtirea profesionalã şi la dezvoltarea carierei personalului sãu;
4. analizeazã, elaboreazã şi fundamenteazã lucrãri privind repartizarea, în condiţiile legii, a numãrului de posturi aprobate - funcţii publice şi funcţii contractuale, pe compartimente, structuri organizatorice, clase, categorii, grade sau trepte profesionale pentru Comisariatul General al Gãrzii Financiare şi structurile teritoriale subordonate;
5. asigurã îndrumarea metodologicã în domeniul organizãrii şi activitãţii de resurse umane a structurilor subordonate Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
6. monitorizeazã lunar situaţia posturilor vacante din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi al structurilor teritoriale subordonate;
7. analizeazã, fundamenteazã şi participã la elaborarea de proiecte de acte normative privind îmbunãtãţirea sistemului de salarizare şi acordarea altor drepturi de personal pentru personalul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi al structurilor teritoriale;
8. coordoneazã şi asigurã aplicarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal pentru funcţionarii publici, precum şi pentru personalul contractual din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi al structurilor teritoriale;
9. coordoneazã şi asigurã aplicarea prevederilor legale, cu privire la organizarea şi desfãşurarea concursurilor, numirea/angajarea, avansarea/promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Gãrzii Financiare şi din cadrul structurilor teritoriale subordonate pentru funcţiile publice de conducere gestionate de Comisariatul General al Gãrzii Financiare;
10. verificã, monitorizeazã şi coordoneazã metodologic modul de respectare a prevederilor legale privind structura organizatoricã, selectarea, numirea şi avansarea/promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual în grade, clase şi categorii/trepte profesionale, precum şi modul de salarizare şi de acordare a altor drepturi salariale şi de personal pentru secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare;
11. asigurã aplicarea normelor legale referitoare la selectarea, numirea, avansarea/promovarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu specifice managementului funcţiei publice;
12. asigurã aplicarea prevederilor <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în ceea ce priveşte angajarea, avansarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncã, pentru personalul contractual de execuţie;
13. asigurã întocmirea şi completarea dosarului profesional pentru fiecare funcţionar public încadrat în Comisariatul General al Gãrzii Financiare, în scopul asigurãrii gestionãrii eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmãrirea dezvoltãrii carierei funcţionarului public, precum şi a dosarelor personale pentru personalul contractual;
14. asigurã evidenţa muncii şi gestiunea carnetelor de muncã, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
15. asigurã evidenţa planificãrii şi efectuãrii concediului de odihnã legal;
16. asigurã evidenţa sancţiunilor aplicate personalului angajat şi comunicã deciziile de sancţionare Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi persoanelor în cauzã;
17. întocmeşte, completeazã şi gestioneazã registrul de evidenţã cu toate elementele de identificare a personalului;
18. asigurã întocmirea documentaţiei necesare obţinerii paşapoartelor de serviciu şi a vizelor pentru personalul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi pentru cel al structurilor teritoriale care se deplaseazã în strãinãtate, în interesul serviciului, precum şi evidenţa acestora;
19. asigurã aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale de stat;
20. coordoneazã elaborarea proiectului Regulamentului de ordine interioarã al Gãrzii Financiare, potrivit legislaţiei muncii, şi îl propune spre aprobare;
21. coordoneazã activitatea de întocmire şi centralizare a fişelor de post pentru personalul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi a funcţiilor de conducere gestionate;
22. organizeazã şi monitorizeazã gestiunea resurselor umane şi a funcţiilor publice la nivelul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi la nivelul structurilor teritoriale aflate în coordonare;
23. gestioneazã baza de date privind evidenţa posturilor pe divizii şi structurile organizatorice din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi pentru secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti a Gãrzii Financiare;
24. întocmeşte trimestrial Raportul privind activitatea de formare profesionalã, pe care îl supune avizãrii comisarului general;
25. colaboreazã cu diverse instituţii de stat sau private în vederea organizãrii de cursuri de formare şi perfecţionare profesionalã;
26. gestioneazã baza de date privind formarea profesionalã la nivelul Gãrzii Financiare;
27. asigurã desfãşurarea procesului privind depunerea declaraţiilor de avere şi de interese pentru funcţionarii publici din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi unitãţile teritoriale (pentru funcţiile de conducere gestionate);
28. elaboreazã, la nivelul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi la nivelul secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, proiectul Planului anual de formare profesionalã, pe care îl supune spre aprobare comisarului general al Gãrzii Financiare şi îl transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã - Direcţia generalã de organizare şi resurse umane, conform legii;
29. elaboreazã şi deruleazã programe de formare profesionalã a personalului din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi la nivelul secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti, în colaborare cu Direcţia generalã de organizare şi resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi Şcoala de Finanţe Publice şi Vamã din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi cu alte organisme specializate în acest domeniu, în condiţiile legii;
30. elaboreazã proceduri de lucru (de sistem şi operaţionale) specifice activitãţii Serviciului organizare şi managementul resurselor umane în cadrul sistemului de control managerial al Gãrzii Financiare;
31. întocmeşte şi actualizeazã tabelul formatorilor interni din cadrul Gãrzii Financiare;
32. gestioneazã activitatea de pregãtire şi perfecţionare profesionalã la nivelul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi la nivelul secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform Planului anual de formare profesionalã, monitorizând întreaga activitate în acest domeniu;
33. solicitã, în condiţiile legii, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, avizul pentru stabilirea funcţiilor publice şi face modificãri corespunzãtoare în structura organizatoricã şi în statele de funcţii aprobate cu respectarea cerinţelor legale;
34. elaboreazã proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice în conformitate cu instrucţiunile aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
35. coordoneazã şi monitorizeazã activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici conform metodologiei aprobate, în condiţiile legii, pentru Comisariatul General al Gãrzii Financiare şi pentru unitãţile teritoriale subordonate;
36. gestioneazã baza de date privind evidenţa funcţionarilor publici din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare şi pentru funcţiile publice de conducere gestionate de Comisariatul General al Gãrzii Financiare;
37. asigurã transmiterea informaţiilor privind modificãrile intervenite în situaţia funcţionarilor publici din cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare la Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici;
38. participã la elaborarea proiectului Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gãrzii Financiare, ce va fi supus spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
39. verificã statele de funcţii ale secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare, în vederea aprobãrii;
40. întocmeşte şi asigurã actualizarea permanentã a statului de funcţii şi de personal pentru Comisariatul General al Gãrzii Financiare;
41. în condiţiile <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmãreşte şi monitorizeazã aplicarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilitãţilor în exercitarea demnitãţilor publice şi funcţiilor publice, precum şi a declaraţiilor de avere;
42. întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduitã de cãtre funcţionarii publici din cadrul Gãrzii Financiare;
43. fundamenteazã, elaboreazã şi prezintã spre aprobare comisarului general şi conducerii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã proiectul bugetului cheltuielilor de personal al Comisariatului General şi al secţiilor teritoriale ale Gãrzii Financiare;
44. comunicã operativ Serviciului financiar-contabilitate, execuţie bugetarã modificãrile intervenite în drepturile salariale ale personalului;
45. îndrumã structurile teritoriale subordonate în aplicarea corectã a legislaţiei în domeniul stabilirii drepturilor salariale;
46. întocmeşte şi supune spre aprobare conducerii Gãrzii Financiare situaţiile referitoare la datele informative ale funcţionarilor publici, pentru constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numericã a personalului din instituţiile publice, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare;
47. întocmeşte semestrial şi supune spre aprobare conducerii Gãrzii Financiare anchetele solicitate de Institutul Naţional de Statisticã;
(3) Şeful de serviciu asigurã coordonarea şi îndrumarea subordonaţilor în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile generale prevãzute la art. 20.

SUBSECŢIUNEA a 3-a
Compartimente

Compartimentul de audit public intern
ART. 16
(1) Compartimentul de audit public intern funcţioneazã în baza <>Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a Normelor generale privind exercitarea activitãţii de audit public intern, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi este subordonat direct comisarului general.
(2) Compartimentul de audit public intern se organizeazã la nivelul Comisariatului General.
(3) Compartimentul de audit intern îşi desfãşoarã activitatea pe baza planului de audit intern anual aprobat de comisarul general.
(4) Compartimentul de audit intern elaboreazã raportul de audit intern, pe care îl prezintã comisarului general spre avizare.
(5) Auditul intern se exercitã asupra tuturor activitãţilor desfãşurate de Garda Financiarã sau care sunt în responsabilitatea acesteia, asupra activitãţii Comisariatului General, a secţiilor judeţene şi a Secţiei Municipiului Bucureşti.
(6) Personalul din cadrul compartimentului de audit public intern îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
1. elaboreazã norme metodologice de audit specifice Gãrzii Financiare, cu avizul Direcţiei generale de audit public intern din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
2. elaboreazã proiectul planului anual de audit public intern, îndeplineşte obiectivele, acţiunile şi mãsurile cuprinse în acesta;
3. elaboreazã programul de asigurare şi îmbunãtãţire a calitãţii activitãţii de audit public intern;
4. efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management financiar şi control ale Gãrzii Financiare sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate;
5. efectueazã activitãţi de consiliere la nivelul Comisariatului General şi al secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti;
6. efectueazã misiuni de audit cu privire la modul în care structurile auditate au implementat recomandãrile formulate de echipa de auditori;
7. informeazã Direcţia generalã de audit public intern din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã despre recomandãrile neînsuşite de cãtre conducerea structurilor auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
8. raporteazã periodic asupra constatãrilor, concluziilor şi recomandãrilor rezultate din activitatea proprie de audit;
9. în cazul constatãrii unor iregularitãţi sau posibile prejudicii, raporteazã imediat conducerii Gãrzii Financiare;
10. executã orice sarcini de serviciu, dispuse de comisarul general, care privesc strict activitatea de audit public intern.
(7) În vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, auditorul intern are acces la toate datele şi informaţiile, pe care le considerã relevante pentru scopul şi obiectivele stabilite pentru activitatea de audit public intern.
(8) Compartimentul de audit public intern ajutã conducerea Gãrzii Financiare sã menţinã un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacitãţii şi eficienţei acestuia, contribuind la îmbunãtãţirea lui continuã, şi prezintã conducerii Gãrzii Financiare puncte de vedere referitoare la actele normative, care au implicaţii în domeniul de activitate al compartimentului, iniţiate de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã.
(9) Persoana care, prin fişa postului, are atribuţii de coordonare a Compartimentului de audit public intern asigurã coordonarea şi îndrumarea activitãţilor specifice şi îndeplineşte sarcinile generale prevãzute la art. 20.
Compartimentul documente secrete
ART. 17
(1) Compartimentul documente secrete este organizat şi funcţioneazã potrivit prevederilor <>Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
(2) Compartimentul documente secrete este subordonat comisarului general, care în condiţii obiective poate desemna persoane responsabile cu problemele informaţiilor clasificate.
(3) Compartimentul documente secrete asigurã evidenţa, prelucrarea, procesarea, pãstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea şi arhivarea informaţiilor clasificate.
(4) Persoana care, prin fişa postului, are atribuţii de coordonare a Compartimentului documente secrete asigurã coordonarea şi îndrumarea personalului din cadrul compartimentului în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile generale prevãzute la art. 20.
Compartimentul de colaborare internaţionalã
ART. 18
(1) Compartimentul de colaborare internaţionalã este organizat şi funcţioneazã în cadrul Diviziei control operativ inopinat - combaterea fraudelor comunitare - analize, sinteze, metodologii - cooperare internaţionalã - comunicare şi este subordonat direct comisarului şef divizie.
(2) Personalul compartimentului are urmãtoarele atribuţii:
1. coordoneazã şi monitorizeazã activitãţile desfãşurate de diviziile Comisariatului General şi de secţiile teritoriale ale Gãrzii Financiare în ceea ce priveşte cooperarea internaţionalã;
2. organizeazã, participã şi monitorizeazã activitãţile de cooperare şi schimb de experienţã cu alte instituţii cu atribuţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale de profil pe probleme legate de combaterea fraudelor fiscale;
3. participã prin reprezentanţi desemnaţi la lucrãrile unor conferinţe sau ale diverselor grupuri de lucru pe probleme privind cooperarea internaţionalã în domeniul combaterii fraudelor;
4. organizeazã diverse acţiuni pentru întãrirea cooperãrii internaţionale, în domeniul de activitate al Gãrzii Financiare (întâlniri, seminarii, conferinţe etc.);
5. propune încheierea de acorduri de cooperare internaţionalã în domeniul de competenţã al Gãrzii Financiare; în acest sens, urmãreşte parcurgerea procedurii necesare încheierii acestor înţelegeri, participã prin reprezentant la negocieri şi elaboreazã documente sau propuneri pentru redactarea textelor oficiale;
6. informeazã periodic conducerea Gãrzii Financiare comisarul general cu privire la activitãţile de cooperare internaţionalã şi asupra propunerilor şi/sau deciziilor instituţiilor Uniunii Europene pe probleme fiscale sau de interes general;
7. întocmeşte corespondenţa oficialã şi o serie de documente informative privind cooperarea internaţionalã pentru conducerea Gãrzii Financiare;
8. colaboreazã cu direcţiile implicate din Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã şi Autoritatea Naţionalã a Vãmilor în ceea ce priveşte participarea la diferite proiecte, conferinţe, acţiuni de formare profesionalã ce ţin de cooperarea internaţionalã în domeniul combaterii fraudelor fiscale;
9. gestioneazã baza de date privind activitãţile de cooperare internaţionalã şi schimb de experienţã la nivelul Gãrzii Financiare;
10. îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de conducerea Gãrzii Financiare în domeniul cooperãrii internaţionale.
(3) Persoana care, prin fişa postului, are atribuţii de coordonare a Compartimentului de colaborare internaţionalã asigurã coordonarea şi îndrumarea personalului din cadrul compartimentului în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile generale prevãzute la art. 20.
Compartimentul de sinteze, metodologii şi relaţii publice
ART. 19
(1) Compartimentului de sinteze, metodologii şi relaţii publice este organizat şi funcţioneazã în cadrul Diviziei control operativ inopinat - combaterea fraudelor comunitare - analize, sinteze, metodologii - cooperare internaţionalã - comunicare şi este subordonat direct comisarului şef divizie.
(2) Personalul compartimentului are urmãtoarele atribuţii:
1. elaboreazã programul de activitate anual al Comisariatului General;
2. propune obiectivele de control pe termen scurt, mediu şi lung, etape, zone şi arii de acţiune;
3. elaboreazã proiecte de planuri tematice şi metodologia aferentã, în vederea punerii în aplicare a mãsurilor necesare atingerii obiectivelor stabilite;
4. elaboreazã proiecte de norme de lucru şi proceduri de control pentru personalul Gãrzii Financiare;
5. emite propuneri de norme în vederea aplicãrii şi instrumentãrii unitare a prevederilor unor acte normative, la solicitarea diviziilor operative de control din cadrul Comisariatului General şi a structurilor teritoriale;
6. elaboreazã rapoarte, note şi informãri cu privire la activitatea desfãşuratã, gradul de realizare a obiectivelor, condiţiile subiective/obiective determinante, propuneri de eficientizare, pe care le prezintã conducerii Gãrzii Financiare;
7. pregãteşte şi organizeazã convocãrile periodice cu conducerile structurilor teritoriale;
8. asigurã furnizarea de date şi informaţii compartimentului de audit public intern;
9. prezintã comisarului general solicitãrile care se referã la informaţiile exceptate de la accesul liber;
10. organizeazã, în cadrul punctului de informare-documentare al Gãrzii Financiare, accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;
11. urmãreşte încadrarea în termenele stabilite de lege pentru soluţionarea cererilor de informaţii de interes public;
12. colecteazã şi prelucreazã periodic (zilnic, lunar, trimestrial şi anual) datele privind rezultatele obţinute din activitatea de control a comisarilor din cadrul Comisariatului General, secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti;
13. elaboreazã lucrãri statistice centralizatoare periodice privind rezultatele obţinute din activitatea de control desfãşuratã la nivelul Gãrzii Financiare şi, respectiv, la nivelul unitãţilor din subordine;
14. organizeazã activitatea de colectare, actualizare, stocare şi prelucrare a informaţiilor aflate în banca proprie de date;
15. urmãreşte modul de rezolvare în termen a petiţiilor, conform prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitãţii de soluţionare a petiţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 233/2002 .
(3) Persoana care, prin fişa postului, are atribuţii de coordonare a Compartimentului de sinteze, metodologii şi relaţii publice asigurã coordonarea şi îndrumarea subordonaţilor în activitãţile specifice şi îndeplineşte sarcinile generale prevãzute la art. 20.

SECŢIUNEA a 5-a
Atribuţii generale

ART. 20
Personalul cu funcţii de conducere din structurile prevãzute la art. 7-19 îndeplineşte, pe lângã îndatoririle prevãzute la art. 34, şi urmãtoarele atribuţii:
1. organizeazã, coordoneazã, îndrumã şi controleazã activitatea personalului din subordine, îndeplinind atribuţiile prevãzute în fişa postului şi dispoziţiile şefilor ierarhici şi rãspunzând de realizarea acestora la termen şi cu respectarea prevederilor legale;
2. repartizeazã sarcinile şi lucrãrile personalului din subordine, verificã, îndrumã, analizeazã şi avizeazã lucrãrile întocmite în cadrul diviziei, serviciului sau compartimentului, pe care le prezintã conducerii;
3. organizeazã activitatea de elaborare a lucrãrilor încredinţate şi participã efectiv la realizarea acestora;
4. întocmeşte materialele necesare soluţionãrii unor probleme ce sunt de competenţa conducerii Gãrzii Financiare;
5. asigurã colaborarea cu celelalte divizii, servicii şi compartimente din cadrul Gãrzii Financiare;
6. asigurã aplicarea dispoziţiilor legale privind circuitul documentelor şi propune mãsuri pentru pãstrarea acestora pânã la predarea la arhivã;
7. asigurã securitatea documentelor, formularelor, situaţiilor realizate şi a altor lucrãri şi pãstreazã confidenţialitatea informaţiilor pe care le gestioneazã;
8. urmãreşte efectuarea de cãtre personalul din subordine, conform programãrii, a concediilor de odihnã pe anul în curs;
9. întocmeşte sau contrasemneazã, dupã caz, fişa postului şi rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
10. îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ierarhicã.

SECŢIUNEA a 6-a
Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti

ART. 21
(1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt unitãţi teritoriale ale Gãrzii Financiare, cu personalitate juridicã, conduse fiecare de un director coordonator. În activitatea de conducere, directorii coordonatori ai secţiilor judeţene, respectiv al Secţiei Municipiului Bucureşti sunt ajutaţi de directori coordonatori adjuncţi.
(2) Posturile de conducere de director coordonator şi director coordonator adjunct vor fi ocupate în condiţiile legii.

SUBSECŢIUNEA 1
Directorul coordonator

ART. 22
(1) Directorul coordonator numeşte, angajeazã, promoveazã, sancţioneazã şi elibereazã din funcţie personalul de execuţie din subordinea sa, cu avizul conform al comisarului general. Atribuţiile directorilor coordonatori sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, prin contractul de management încheiat în condiţiile legii şi prin prezentul regulament.
(2) Directorul coordonator are urmãtoarele atribuţii generale:
a) sã asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integritãţii patrimoniului secţiei Gãrzii Financiare;
b) sã realizeze planul de management şi sã urmãreascã execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţã prevãzuţi în contractul de management;
c) sã elaboreze politici şi strategii specifice, în limita competenţelor, în mãsurã sã asigure desfãşurarea în condiţii performante a activitãţii curente şi de perspectivã a secţiei Gãrzii Financiare, în concordanţã cu politicile şi deciziile Guvernului, în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare şi a strategiei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
d) sã selecteze, sã angajeze, sã numeascã, sã sancţioneze, sã modifice raporturile de serviciu/de muncã şi sã concedieze/elibereze personalul secţiei Gãrzii Financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale;
e) sã exercite atribuţiile referitoare la cariera funcţionarilor publici aflaţi în subordine, cu excepţia celor pentru care competenţa de numire aparţine ministrului finanţelor publice sau comisarului general;
f) sã stabileascã şi sã urmãreascã realizarea atribuţiilor de serviciu ale personalului angajat şi ale funcţionarilor publici din subordine, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gãrzii Financiare, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncã ale personalului de specialitate;
g) sã acţioneze pentru realizarea execuţiei bugetului anual de cheltuieli al secţiei Gãrzii Financiare, iniţiind programe şi mãsuri eficiente pentru o bunã gestiune, în condiţiile reglementãrilor legale în vigoare;
h) sã respecte atribuţiile prevãzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
i) sã angajeze şi sã utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
j) sã reprezinte secţia Gãrzii Financiare în raporturile cu terţii;
k) sã elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ministrului finanţelor publice sau a împuternicitului acestuia;
l) sã respecte prevederile legale în vigoare referitoare la pãstrarea secretului/confidenţialitãţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei Gãrzii Financiare, în condiţiile reglementate de <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de <>Legea nr. 182/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
m) sã încheie acte juridice în numele şi pe seama secţiei Gãrzii Financiare, conform competenţelor sale;
n) sã prezinte situaţia economico-financiarã a secţiei Gãrzii Financiare, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv mãsurile pentru creşterea performanţei, precum şi orice alte date şi informaţii la solicitarea ministrului finanţelor publice, a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã sau a comisarului general;
o) sã stabileascã şi sã ia mãsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de cãtre salariaţi a normelor de securitate a muncii, pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru respectarea normelor PSI;
p) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul secţiei Gãrzii Financiare, sub rezerva legalitãţii lor;
q) sã aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
r) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor stabilite de cãtre personalul secţiei;
s) sã respecte prevederile <>art. 70, 71, 79, 94-98 şi 111-114 din cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
t) sã asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetãţenilor, prin participarea activã la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practicã, în scopul realizãrii competenţelor secţiei Gãrzii Financiare;
u) sã aibã un comportament profesionist, precum şi sã asigure, în condiţiile legii, transparenţa administrativã, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea secţiei Gãrzii Financiare;
v) sã respecte Constituţia, legile ţãrii, actele normative în domeniul de activitate al Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi Gãrzii Financiare, precum şi alte acte normative şi sã acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale;
w) sã apere în mod loial prestigiul Gãrzii Financiare, precum şi sã se abţinã de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;
x) sã nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie cãreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice;
y) sã nu facã aprecieri neautorizate în legãturã cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care secţia Gãrzii Financiare are calitatea de parte;
z) sã nu dezvãluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevãzute de lege;
) sã nu dezvãluie informaţii la care are acces în exercitarea funcţiei pe care o deţine dacã aceastã dezvãluire este de naturã sã atragã avantaje necuvenite ori sã prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
bb) sã aibã un comportament bazat pe respect, bunã-credinţã, corectitudine şi amabilitate, în relaţiile cu personalul din cadrul secţiei Gãrzii Financiare, precum şi cu persoanele fizice sau juridice;
cc) sã nu acorde asistenţã şi consultanţã persoanelor fizice sau juridice în vederea promovãrii de acţiuni juridice ori de altã naturã împotriva statului, a Gãrzii Financiare sau a oricãrei altei structuri a Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Directorul coordonator are urmãtoarele atribuţii specifice:
1. organizeazã, coordoneazã şi rãspunde de activitatea secţiei Gãrzii Financiare, în vederea asigurãrii îndeplinirii la toate nivelurile a atribuţiilor ce îi revin din actele normative în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei;
2. întocmeşte, contrasemneazã sau aprobã, dupã caz, fişa postului şi raportul de evaluare pentru fiecare persoanã aflatã în subordine, în funcţie de obiectivele individuale ale acesteia, în condiţiile legii;
3. evalueazã activitatea profesionalã a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţã stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordoneazã, cu excepţia directorului coordonator adjunct, în condiţiile legii;
4. repartizeazã structurilor din subordine sarcinile şi lucrãrile primite, sprijinã personalul pentru elaborarea lucrãrilor şi rãspunde de soluţiile date şi de modul în care au fost respectate normele şi procedurile de lucru;
5. stabileşte, dupã caz, prioritatea lucrãrilor din cadrul secţiei şi termenele în care trebuie rezolvate, în condiţiile legii;
6. urmãreşte elaborarea corespunzãtoare şi la termenele stabilite a lucrãrilor, în condiţiile legii;
7. verificã şi avizeazã lucrãrile efectuate în cadrul secţiei pe care o conduce; aprobã şi semneazã lucrãrile, iar când este cazul, dispune refacerea lor, în condiţiile legii;
8. redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de odihnã, concediilor medicale, participãrii la cursuri de instruire, conferinţe, alte evenimente pe termen scurt, precum şi în cazul suspendãrilor raporturilor de serviciu/de muncã;
9. dispune angajarea/numirea, avansarea/promovarea, detaşarea, delegarea, mutarea, sancţionarea, suspendarea şi desfacerea contractului de muncã/încetarea raportului de serviciu, în condiţiile legii, a personalului contractual/ funcţionarilor publici, precum şi acordarea de recompense în conformitate cu legislaţia specificã, cu excepţia personalului pentru care competenţa revine conducerii Comisariatului General al Gãrzii Financiare sau ministrului finanţelor publice;
10. aprobã programarea concediilor de odihnã pentru personalul din cadrul secţiei Gãrzii Financiare, cu excepţia personalului pentru care competenţa de numire aparţine comisarului general al Gãrzii Financiare sau ministrului finanţelor publice, ale cãror programãri le avizeazã;
11. aprobã prestarea orelor peste programul normal de lucru şi compensarea lor, în condiţiile legii;
12. gestioneazã resursele umane existente la nivelul structurii pe care o conduce, în sensul motivãrii acestora, a dezvoltãrii abilitãţilor profesionale, a identificãrii nevoii de perfecţionare individualã;
13. programeazã activitãţi de formare şi ia mãsuri de instruire a personalului din subordine în domeniul pregãtirii profesionale şi eticii profesionale, în scopul prevenirii sãvârşirii de abateri disciplinare;
14. sesizeazã conducerea Gãrzii Financiare, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi a Ministerului Finanţelor Publice în legãturã cu eventualele abateri ale personalului din subordine care deţine funcţii de conducere ce intrã în sfera de competenţã a ministerului/agenţiei sau Comisariatului General;
15. sesizeazã Comisia de disciplinã conform competenţelor sale, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
16. asigurã elaborarea şi implementarea şi rãspunde de aplicarea Regulamentului de organizare internã, în concordanţã cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Gãrzii Financiare;
17. ia mãsuri pentru respectarea prevederilor <>Legii nr. 161/2003 - cartea I titlul IV "Conflictul de interese şi regimul incompatibilitãţilor în exercitarea demnitãţilor publice şi funcţiilor publice", cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre personalul şi funcţionarii publici din subordine;
18. aplicã şi urmãreşte respectarea reglementãrilor legale cu privire la informaţiile clasificate;
19. elaboreazã rapoartele de activitate şi rapoartele de performanţã ale secţiei Gãrzii Financiare pe care o conduce, garantând realitatea şi acurateţea datelor furnizate;
20. coordoneazã procesul de inventariere şi arhivare a lucrãrilor prevãzute în nomenclatorul arhivistic şi de predare a acestora la arhiva generalã;
21. coordoneazã şi rãspunde de soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor de control emise potrivit competenţelor conferite de lege şi semneazã delegaţiile, asigurând reprezentarea şi apãrarea drepturilor şi intereselor secţiei Gãrzii Financiare în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti;
22. asigurã confidenţialitatea în activitate şi pãstrarea secretului fiscal, respectiv nu are dreptul de a dezvãlui, atât în timpul, cât şi dupã încetarea activitãţii, fapte sau date care, devenite publice, ar dãuna prestigiului Gãrzii Financiare şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
23. convoacã periodic şi ori de câte ori este necesar personalul de conducere din subordine pentru dezbaterea activitãţii desfãşurate şi stabileşte mãsuri pentru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor;
24. analizeazã operativ şi periodic activitatea de control a structurilor subordonate şi ia mãsuri pentru eliminarea abaterilor de la reglementãrile legale în vigoare;
25. coordoneazã şi rãspunde de combaterea fenomenelor de evaziune fiscalã, a activitãţilor comerciale ilicite etc., conform competenţelor;
26. solicitã, când este cazul, Comisariatului General al Gãrzii Financiare aprobarea pentru efectuarea verificãrilor încrucişate în alte judeţe decât cel de competenţã;
27. verificã periodic dacã organele care au încheiat actul atacat înainteazã dosarul contestaţiei organului de soluţionare competent în termenul prevãzut de lege, dispunând mãsuri în cazul nerespectãrii acestui termen;
28. organizeazã şi face demersuri necesare în vederea unei bune colaborãri cu instituţiile publice pentru derularea cu operativitate a activitãţii de colaborare interinstituţionalã;
29. asigurã, ia mãsuri şi rãspunde pentru buna desfãşurare a dialogului în cadrul Comisiei de dialog social la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
30. gestioneazã imaginea instituţiei la nivel local;
31. urmãreşte şi asigurã formularea de rãspunsuri competente la solicitãrile mass-mediei adresate secţiei;
32. asigurã aplicarea principiului "vocii unite" în comunicarea cu presa şi publicul;
33. îndeplineşte cerinţele responsabilitãţii funcţiei de principal purtãtor de imagine al instituţiei pe plan local;
34. stabileşte şi ia mãsuri, în condiţiile legii civile şi/sau penale, pentru atragerea rãspunderii materiale a personalului din subordine şi ia mãsuri în vederea recuperãrii pagubelor produse patrimoniului instituţiei publice;
35. asigurã mãsurile pentru aplicarea strictã a normelor privind întocmirea, manipularea, circulaţia şi pãstrarea documentelor cu regim special;
36. urmãreşte şi rãspunde de corectitudinea informaţiilor şi raportãrilor comunicate conducerii Gãrzii Financiare, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi Ministerului Finanţelor Publice (corect, coerent şi la termenele stabilite); organizeazã bazele proprii de date şi rãspunde de corectitudinea şi calitatea informaţiilor stocate;
37. asigurã organizarea şi coordonarea activitãţilor implicate în realizarea indicatorilor de performanţã, rãspunde de atingerea obiectivelor strategice stabilite prin Programul-cadru de activitate elaborat de Comisariatul General şi a celor prevãzute în planul de management, precum şi de raportarea corectã şi la timp a acestora în conformitate cu sarcinile stabilite de conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi a Gãrzii Financiare; face propuneri de perfecţionare a sistemului indicatorilor de performanţã;
38. asigurã sprijinul pentru desfãşurarea unor activitãţi legate de derularea unor proiecte de dezvoltare instituţionalã sau care implicã cooperarea internaţionalã, în baza sarcinilor aprobate de conducerea Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã sau a Gãrzii Financiare;
39. organizeazã şi supravegheazã transpunerea la nivelul secţiei a mãsurilor dispuse de cãtre Comisariatul General, Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã şi Ministerul Finanţelor Publice cu privire la standardele de management sau control intern şi cu privire la îmbunãtãţirea comunicãrii interne;
40. rãspunde de modul de constituire şi repartizare a fondului de stimulare a personalului din subordine, conform legislaţiei în domeniu;
41. dispune mãsurile necesare în vederea pãstrãrii secretului fiscal şi a confidenţialitãţii documentelor şi informaţiilor gestionate la nivelul secţiei judeţene/municipiului Bucureşti a Gãrzii Financiare, în condiţiile legii;
42. reprezintã secţia Gãrzii Financiare în faţa organelor de control care, potrivit legii, au competenţa sã verifice activitatea acesteia; rãspunde de aspectele semnalate şi duce la îndeplinire mãsurile dispuse;
43. este subordonat ministrului finanţelor publice, preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi comisarului general al Gãrzii Financiare şi are în subordine întregul personal al secţiei pe care o coordoneazã;
44. organizeazã şi coordoneazã acţiuni de control operativ inopinat, sub forma controlului curent sau tematic, la ordinul comisarului general, asigurând valorificarea integralã a constatãrilor cuprinse în actele de control;
45. verificã mãsurile dispuse în cadrul acţiunilor de control de cãtre comisarii Gãrzii Financiare;
46. organizeazã şi efectueazã verificãri cu privire la modul de aplicare şi respectare de cãtre comisari a normelor de lucru pentru personalul Gãrzii Financiare şi a codului de conduitã al personalului cu atribuţii de control;
47. organizeazã şi controleazã modul în care se executã serviciul de permanenţã pe secţie, urmãrind menţinerea stãrii operative şi posibilitatea de intervenţie imediatã;
48. propune spre aprobare comisarului general al Gãrzii Financiare stimulente pentru directorul coordonator adjunct;
49. aprobã stimulentele pentru şefii de divizie şi personalul de execuţie din cadrul secţiei judeţene, la propunerea directorului coordonator adjunct;
50. urmãreşte modul de folosire a mijloacelor tehnice din dotare, luând mãsurile ce se impun pentru folosirea eficientã, precum şi pentru prevenirea distrugerii acestora;
51. controleazã modul de folosire şi pãstrare a uniformei, a sigiliilor, a ordinului de serviciu, a legitimaţiilor, a insignelor de împuternicire, a însemnelor, potrivit funcţiilor ierarhice;
52. dispune controlul periodic al armamentului din dotare, al celorlalte mijloace de protecţie şi autoapãrare;
53. sesizeazã, în condiţiile legii, comisia paritarã pentru fapte care sunt de competenţã legalã de soluţionare a acesteia;
54. semneazã documentele necesare reprezentãrii în litigiile a cãror soluţionare este de competenţa instanţelor judecãtoreşti;
55. îndeplineşte oricare alte sarcini primite de la conducerea Comisariatului General, a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã sau a Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Directorii coordonatori ai secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare sunt ordonatori terţiari de credite. În lipsa directorului coordonator, comisarul general poate delega calitatea de ordonator terţiar de credite directorului coordonator adjunct.

SUBSECŢIUNEA a 2-a
Directorul coordonator adjunct

ART. 23
(1) Directorul coordonator adjunct este subordonat directorului coordonator al secţiei judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti şi rãspunde în faţa acestuia pentru activitatea depusã. Atribuţiile directorilor coordonatori adjuncţi sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, prin contractul de management încheiat în condiţiile legii şi prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Gãrzii Financiare.
(2) Directorul coordonator adjunct are urmãtoarele atribuţii generale:
a) sã asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integritãţii patrimoniului secţiei Gãrzii Financiare;
b) sã realizeze planul de management şi sã urmãreascã execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţã prevãzuţi în contractul de management;
c) sã elaboreze politici şi strategii specifice, în limita competenţelor, în mãsurã sã asigure desfãşurarea în condiţii performante a activitãţii curente şi de perspectivã a structurilor coordonate, în concordanţã cu politicile şi deciziile Guvernului în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare şi a strategiei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
d) sã stabileascã şi sã urmãreascã realizarea atribuţiilor de serviciu ale personalului angajat şi ale funcţionarilor publici din subordine, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gãrzii Financiare, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncã ale personalului de specialitate;
e) sã acţioneze pentru realizarea execuţiei bugetului anual de cheltuieli al secţiei judeţene, iniţiind programe şi mãsuri eficiente pentru o bunã gestiune, în condiţiile reglementãrilor legale în vigoare;
f) sã reprezinte secţia Gãrzii Financiare în raporturile cu terţii, în limita competenţelor;
g) sã respecte prevederile legale în vigoare referitoare la pãstrarea secretului/confidenţialitãţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei Gãrzii Financiare, în condiţiile reglementate de Codul de procedurã fiscalã, şi de <>Legea nr. 182/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) sã încheie acte juridice în numele şi pe seama secţiei Gãrzii Financiare, conform competenţelor sale;
i) sã prezinte lunar directorului coordonator al secţiei Gãrzii Financiare, comisarului general al Gãrzii Financiare sau preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, la solicitarea acestora, situaţia economico-financiarã a structurilor coordonate, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv mãsurile pentru creşterea performanţei, în limita competenţelor;
j) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, sub rezerva legalitãţii lor;
k) sã aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare existente sau care se vor elabora ulterior;
l) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de cãtre personalul angajat şi funcţionarilor publici din subordine;
m) sã respecte prevederile <>art. 70, 71, 79, 94-98 şi 111-114 din cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
n) sã asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetãţenilor, prin participarea activã la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practicã, în scopul realizãrii competenţelor secţiei;
o) sã aibã un comportament profesionist, precum şi sã asigure, în condiţiile legii, transparenţa administrativã, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea secţiei;
p) sã respecte Constituţia, actele normative în domeniul de activitate al Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi Gãrzii Financiare, legile ţãrii şi sã acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale;
q) sã apere în mod loial prestigiul Gãrzii Financiare, precum şi sã se abţinã de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;
r) sã nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie cãreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice;
s) sã nu dezvãluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevãzute de lege;
t) sã nu dezvãluie informaţii la care are acces, în exercitarea funcţiei pe care o deţine, dacã aceastã dezvãluire este de naturã sã atragã avantaje necuvenite ori sã prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
u) sã nu acorde asistenţã şi consultanţã persoanelor fizice sau juridice în vederea promovãrii de acţiuni juridice ori de altã naturã împotriva statului sau Gãrzii Financiare sau a oricãrei alte structuri a Ministerului Finanţelor Publice;
v) sã nu facã aprecieri neautorizate în legãturã cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care secţia Gãrzii Financiare are calitate de parte;
w) sã aibã un comportament bazat pe respect, bunãcredinţã, corectitudine şi amabilitate în relaţiile cu personalul din cadrul secţiei Gãrzii Financiare, precum şi cu persoanele fizice sau juridice;
x) alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de contractul de management;
y) sã exercite atribuţiile directorului coordonator, în situaţia imposibilitãţii exercitãrii acestora de cãtre titular, în baza ordinului ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
(3) Directorul coordonator adjunct are urmãtoarele atribuţii specifice:
1. organizeazã, coordoneazã, îndrumã, analizeazã periodic şi controleazã activitatea personalului din subordine, dispunând mãsurile legale care se impun în vederea creşterii eficienţei, eficacitãţii şi economicitãţii activitãţii secţiei;
2. face propuneri directorului coordonator pentru îmbunãtãţirea activitãţii pe care o coordoneazã;
3. face propuneri cu privire la îmbunãtãţirea metodologiei de raportare a indicatorilor de performanţã şi a instrumentelor de management specifice;
4. întocmeşte sau contrasemneazã, dupã caz, fişa postului şi raportul de evaluare pentru fiecare persoanã aflatã în subordine, în funcţie de obiectivele individuale ale acesteia, în condiţiile legii;
5. evalueazã activitatea profesionalã a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţã stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordoneazã, în condiţiile legii;
6. repartizeazã structurilor din subordine sarcinile şi lucrãrile primite, sprijinã personalul pentru elaborarea lucrãrilor şi rãspunde de soluţiile date şi de modul în care au fost respectate normele şi procedurile de lucru;
7. stabileşte, dupã caz, prioritatea lucrãrilor din cadrul secţiei şi termenele în care trebuie rezolvate, în condiţiile legii;
8. urmãreşte elaborarea corespunzãtoare şi la termenele stabilite a lucrãrilor repartizate de cãtre directorul coordonator şi a celorlalte lucrãri ale structurii pe care o coordoneazã;
9. verificã şi avizeazã lucrãrile efectuate în cadrul structurii pe care o conduce, în condiţiile legii; aprobã şi semneazã lucrãrile, iar când este cazul dispune refacerea lor, în limita competenţelor;
10. redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de odihnã, concediilor medicale, participãrii la cursuri de instruire, conferinţe, alte evenimente pe termen scurt, precum şi în cazul suspendãrii raporturilor de serviciu/de muncã;
11. avizeazã programarea concediilor de odihnã, prestarea orelor peste programul normal de lucru şi compensarea lor, în condiţiile legii;
12. gestioneazã resursele umane existente la nivelul structurii pe care o conduce, în sensul motivãrii acestora, al dezvoltãrii abilitãţilor profesionale, al identificãrii nevoii de perfecţionare individualã; propune directorului coordonator angajarea de personal pe duratã limitatã de timp pentru posturile ocupate de persoane aflate în concediu pe termen mediu (concediu pentru îngrijirea copilului, concediu pentru formare profesionalã, concediu medical etc.);
13. programeazã activitãţi de formare şi ia mãsuri de instruire a personalului din subordine în domeniul pregãtirii profesionale, eticii profesionale, în scopul prevenirii sãvârşirii de abateri disciplinare;
14. aplicã şi urmãreşte respectarea reglementãrilor legale cu privire la informaţiile clasificate;
15. asigurã şi participã la elaborarea rapoartelor de activitate şi a rapoartelor de performantã ale secţiei, asigurând acurateţea datelor furnizate;
16. reprezintã structura pe care o conduce în relaţia cu alte activitãţi din cadrul secţiei;
17. coordoneazã procesul de inventariere şi arhivare a lucrãrilor prevãzute în nomenclatorul arhivistic şi de predare a acestora la arhivã;
18. face propuneri de repartizare a fondului de stimulente pentru personalul din subordine, conform legislaţiei în vigoare;
19. asigurã confidenţialitatea în activitate şi pãstrarea secretului fiscal, respectiv nu are dreptul de a dezvãlui, atât în timpul, cât şi dupã încetarea activitãţii, fapte sau date care, devenite publice, ar dãuna prestigiului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã sau Gãrzii Financiare;
20. convoacã periodic şi ori de câte ori este necesar personalul pe care îl coordoneazã pentru dezbaterea activitãţii desfãşurate şi stabileşte mãsuri pentru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor;
21. transmite, în termenele legale, informaţiile şi documentaţiile necesare susţinerii apãrãrii secţiei în faţa instanţelor judecãtoreşti pentru domeniul lor de competenţã;
22. informeazã directorul coordonator cu privire la sesizarea organelor de urmãrire penalã şi transmite o copie de pe sesizarea penalã la Serviciul (biroul, compartimentul) juridic din cadrul aparatului propriu al Comisariatului General;
23. participã direct sau asigurã participarea personalului pe care îl coordoneazã la lucrãrile unor comisii sau colective organizate de direcţia generalã a finanţelor publice sau alte organe ale administraţiei de stat, ce au drept scop stabilirea de mãsuri care vizeazã activitatea de control;
24. face propuneri cu privire la detaşarea, delegarea, mutarea, promovarea personalului pe care îl coordoneazã, precum şi sancţionarea acestuia pentru neîndeplinirea corectã şi la termen a sarcinilor de serviciu, în condiţiile legii;
25. face propuneri cu privire la structura organizatoricã, numãrul de posturi din cadrul secţiei, în vederea asigurãrii condiţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor prevãzute de lege şi a sarcinilor primite;
26. reprezintã structura coordonatã în faţa organelor de control care potrivit legii au competenţa sã verifice activitatea acesteia; rãspunde aspectelor semnalate de cãtre acestea şi duce la îndeplinire mãsurilor dispuse;
27. asigurã şi rãspunde de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul şi pãstrarea actelor şi documentelor;
28. asigurã şi rãspunde de soluţionarea în condiţiile legii şi la termen a petiţiilor înregistrate;
29. duce la îndeplinire sarcinile repartizate de directorul coordonator şi de conducerea Gãrzii Financiare, a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi a Ministerului Finanţelor Publice şi rãspunde pentru îndeplinirea acestor sarcini, împreunã cu salariaţii aflaţi în subordine;
30. dispune acţiuni pentru selectarea operatorilor economici pentru efectuarea controlului, la propunerea comisarilor şefi divizie;
31. avizeazã propunerile de verificare a operatorilor economici;
32. aprobã componenţa echipelor de control şi coordonatorii acestora, la propunerea comisarilor şefi divizie;
33. coordoneazã direct acţiuni de control complexe;
34. asigurã cunoaşterea şi rãspunde de respectarea de cãtre personalul pe care îl coordoneazã a metodologiilor de control, a normelor de lucru ale Gãrzii Financiare;
35. aprobã, potrivit competenţelor, documentele referitoare la valorificarea constatãrilor controalelor efectuate de cãtre personalul aflat în subordine;
36. asigurã întocmirea referatelor cuprinzând propunerile pentru soluţionarea contestaţiilor şi înaintarea acestora cãtre instanţele competente;
37. rãspunde de îndeplinirea corespunzãtoare şi la termen a tuturor solicitãrilor din partea conducerii Gãrzii Financiare, a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi a Ministerului Finanţelor Publice;
38. analizeazã concluziile rezultate din controalele efectuate şi dispune mãsuri în consecinţã;
39. aprobã mãsurile de valorificare a actelor de control;
40. asigurã şi rãspunde de întocmirea şi executarea programelor proprii de activitate, în baza programelor lunare, trimestriale, anuale, transmise de Comisariatul General al Gãrzii Financiare şi Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
41. asigurã întocmirea şi prezintã rapoarte conducerii Gãrzii Financiare şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, precum şi informãri şi sinteze privind modul de realizare a sarcinilor din programele de activitate şi a celor dispuse;
42. coordoneazã organizarea şi gestionarea evidenţei solicitãrilor, informaţiilor şi datelor primite şi a celor transmise de la/cãtre Serviciul central de legãturi din cadrul direcţiei de specialitate a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, precum şi soluţionarea solicitãrilor primite de la acesta;
43. rãspunde de respectarea termenelor de soluţionare a tuturor solicitãrilor primite de la Serviciul central de legãturi;
44. asigurã confidenţialitatea informaţiilor şi datelor primite şi trimise în desfãşurarea activitãţii de cooperare administrativã;
45. este subordonat ministrului finanţelor publice, preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi comisarului general al Gãrzii Financiare şi are în subordine întreg personalul secţiei pe care o coordoneazã;
46. organizeazã şi controleazã modul în care se executã serviciul de permanenţã pe secţie, urmãrind menţinerea stãrii operative şi intervenţia imediatã;
47. asigurã şi coordoneazã activitatea de dotare, pãstrare şi utilizare a armamentului şi a altor mijloace de autoapãrare;
48. organizeazã şi conduce şedinţele de verificare a cunoaşterii şi utilizãrii armamentului din dotare, de formare a deprinderilor de trãgãtori şi de executare a tragerilor;
49. îndeplineşte oricare alte sarcini primite de la conducerea ierarhicã.

SUBSECŢIUNEA a 3-a
Divizii

ART. 24
(1) Diviziile de control operativ inopinat din cadrul secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare sunt conduse de un comisar şef divizie, subordonat direct directorului coordonator şi directorului coordonator adjunct.
(2) Comisarul şef divizie îndeplineşte în mod corespunzãtor, pe lângã îndatoririle prevãzute la art. 34, şi atribuţiile prevãzute la art. 7 alin. (7) şi art. 20.
ART. 25
(1) Comisarii din secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti au competenţã de control pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în care îşi desfãşoarã activitatea.
(2) Comisarii din diviziile de control operativ inopinat îndeplinesc, pe lângã îndatoririle prevãzute la art. 34, şi atribuţiile generale prevãzute la art. 7 alin. (4) şi (6).
(3) Atribuţiile specifice de serviciu ale comisarilor din cadrul diviziilor se vor stabili prin fişa postului.

SUBSECŢIUNEA a 4-a
Servicii, birouri, compartimente

ART. 26
Personalul cu funcţii de conducere din cadrul secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Gãrzii Financiare (şef serviciu, şef birou) îndeplineşte în mod corespunzãtor atribuţiile prevãzute la art. 20, pe lângã îndatoririle prevãzute la art. 34.
ART. 27
La nivel teritorial, activitãţile specifice din domeniul financiar-contabil, execuţie bugetarã, administrativ şi investiţii, prevãzute la art. 11 şi 12, vor fi realizate de specialişti în domeniul financiar-contabil încadraţi în secţiile judeţene şi în Secţia Municipiului Bucureşti, în limita posturilor aprobate prin statele de funcţii, conform hotãrârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Gãrzii Financiare. Pânã la ocuparea posturilor vacante, activitãţile respective vor fi realizate şi de comisarii cu pregãtire economicã în domeniu.
ART. 28
La nivel teritorial, activitãţile specifice din domeniul juridic şi contencios, prevãzute la art. 13, vor fi realizate de consilierii juridici încadraţi în secţiile judeţene şi în Secţia Municipiului Bucureşti, în limita posturilor aprobate prin statele de funcţii, conform hotãrârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Gãrzii Financiare. Pânã la ocuparea posturilor vacante de consilieri juridici, reprezentarea în instanţã va fi asiguratã de cãtre comisari cu pregãtire juridicã din cadrul secţiilor teritoriale ale Gãrzii Financiare sau de consilieri juridici din cadrul Comisariatului General, desemnaţi prin decizie a comisarului general.
ART. 29
La nivel teritorial, activitãţile specifice resurselor umane, prevãzute la art. 15, vor fi realizate de personal cu experienţã în domeniu, încadrat în secţiile judeţene şi în Secţia Municipiului Bucureşti, în limita posturilor aprobate prin statele de funcţii, conform hotãrârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Gãrzii Financiare. Pânã la ocuparea posturilor vacante, activitãţile respective vor fi realizate şi de comisari cu pregãtire economicã sau juridicã.
ART. 30
La nivel teritorial, activitãţile de informaticã, documente secrete, arhivisticã vor fi realizate de personal cu pregãtire în domeniu, încadrat în secţiile judeţene şi în Secţia Municipiului Bucureşti, în limita posturilor aprobate prin statele de funcţii, conform hotãrârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Gãrzii Financiare. Pânã la ocuparea posturilor vacante, activitãţile respective vor fi realizate de personalul încadrat cunoscãtor al problematicii respective.

CAP. IV
Ocuparea funcţiei publice de comisar şi promovarea profesionalã

ART. 31
(1) Ocuparea funcţiei publice specifice vacante de comisar al Gãrzii Financiare se face în condiţiile legii şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
(2) Condiţia stãrii de sãnãtate corespunzãtoare pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de comisar se atestã pe bazã de examen medical de specialitate şi testare psihologicã, care se efectueazã în unitãţi specializate, la solicitarea Gãrzii Financiare, respectiv a structurii care organizeazã concursul de recrutare. Poate participa la concurs candidatul declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical. Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului şi pentru care, ulterior, organele abilitate de lege nu vor elibera avizul de portarmã vor pierde postul ocupat prin concurs.
(3) Pentru a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de comisari cu funcţii de conducere în cadrul Gãrzii Financiare, pe lângã condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, candidaţii vor îndeplini şi urmãtoarele condiţii de vechime minimã în funcţii economice sau juridice, astfel:
a) 5 ani - pentru funcţiile de comisar general, comisar general prim-adjunct, comisar general adjunct şi comisar şef divizie în cadrul Comisariatului General al Gãrzii Financiare;
b) 2 ani - pentru funcţia de comisar şef divizie în cadrul secţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(4) Ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din cadrul Gãrzii Financiare prin modalitãţile prevãzute expres de <>Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de <>Legea nr. 53/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia concursului, se va realiza cu avizul prealabil al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã. În acest caz, pentru ocuparea posturilor de comisar în cadrul Gãrzii Financiare, stabilirea stãrii de sãnãtate corespunzãtoare şi obţinerea avizului de portarmã sunt prealabile şi obligatorii, fiind condiţii specifice, în condiţiile legii, unitãţile specializate şi organele abilitate de lege eliberând documentele doveditoare la solicitarea Gãrzii Financiare, respectiv a structurii unde existã postul vacant/temporar vacant.
(5) Promovarea în grad profesional şi în clasã, avansarea în treapta de salarizare imediat superioarã, stabilirea nivelului de salarizare, evaluarea performanţelor profesionale, angajarea rãspunderii disciplinare, civile şi penale, dupã caz, pentru comisarii Gãrzii Financiare se fac în condiţiile legii.

CAP. V
Drepturile şi îndatoririle personalului

ART. 32
(1) Personalul Gãrzii Financiare care are calitatea de funcţionar public beneficiazã de drepturile prevãzute de <>Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Statutul comisarului Gãrzii Financiare şi legislaţia muncii, inclusiv de drepturile salariale stabilite pentru personalul bugetar, precum şi de stimulente acordate în condiţiile legii.
(2) Personalul contractual din cadrul Gãrzii Financiare beneficiazã de toate drepturile prevãzute de lege acordate acestei categorii de personal.
ART. 33
Personalul Gãrzii Financiare este obligat sã cunoascã şi sã respecte prevederile legale care reglementeazã organizarea şi funcţionarea instituţiei, Statutul comisarului din Garda Financiarã, Statutul funcţionarului public, Codul de conduitã al funcţionarului public, dispoziţiile prezentului regulament, deciziile, normele de lucru şi procedurile emise de comisarul general, sã exercite atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin fişa postului, sã îndeplineascã la timp şi în condiţii de calitate îndatoririle profesionale, sã aibã o comportare civilizatã, demnã şi echilibratã în raporturile de serviciu şi în societate.
ART. 34
(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul Gãrzii Financiare are urmãtoarele îndatoriri:
a) sã fie loial instituţiei din care face parte, sã respecte principiile statului de drept şi sã apere valorile democraţiei;
b) sã îşi îndeplineascã cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi sã se abţinã de la orice faptã care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;
c) sã respecte normele de conduitã profesionalã şi civicã prevãzute de lege;
d) sã dovedeascã solicitudine şi respect faţã de orice persoanã, sã îşi consacre activitatea profesionalã îndeplinirii cu competenţã, integritate şi corectitudine a îndatoririlor specifice de serviciu prevãzute de lege;
e) sã exercite prerogativele funcţiei în scopul cunoaşterii, prevenirii, descoperirii faptelor de evaziune şi de fraudã fiscalã şi al luãrii mãsurilor prevãzute de lege pentru diminuarea şi eliminarea acestora, inclusiv pentru sesizarea organelor de urmãrire penalã ori de câte ori apar indiciile sãvârşirii unor infracţiuni în acest domeniu;
f) sã respecte prezumţia de nevinovãţie a persoanelor care fac obiectul controlului, sã acţioneze cu competenţã şi profesionalism, sã adopte un comportament civilizat, sã manifeste obiectivitate şi nepãrtinire, sã fie ferm şi exigent. Actele de control întocmite sã prezinte situaţia de fapt constatatã;
g) sã respecte dispoziţiile legale referitoare la regimul informaţiilor clasificate şi sã le aplice în mod corespunzãtor documentelor, datelor, informaţiilor şi oricãror alte înscrisuri de care ia cunoştinţã în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
h) sã acorde sprijin profesional şi moral colegilor în executarea acţiunilor de control. În cazul unor accidente generate de agresiunile şi/sau de manifestãrile persoanelor ori reprezentanţilor entitãţilor controlate, comisarii prezenţi sunt datori sã intervinã pentru apãrarea colegilor aflaţi în pericol, inclusiv prin utilizarea armamentului din dotare, în condiţiile legii, şi sã asigure protecţia şi transportul celor rãniţi la unitatea medicalã cea mai apropiatã;
i) sã se abţinã de la orice acte sau fapte de naturã sã îi compromitã demnitatea sau sã afecteze imaginea instituţiei;
j) sã poarte uniforma, însemnele distinctive şi armamentul numai în timpul exercitãrii atribuţiilor de serviciu şi acţiunilor de control specifice. Încãlcarea acestei prevederi constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit prevederilor legale;
k) sã respecte prevederile legale referitoare la regimul armelor şi muniţiilor, sã asigure pãstrarea şi conservarea armamentului din dotare şi sã participe la şedinţele de tragere conform planificãrii, în scopul menţinerii şi dezvoltãrii capacitãţii de autoapãrare. Încãlcarea acestor prevederi sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite atrage rãspunderea disciplinarã, civilã sau penalã, dupã caz;
l) sã se prezinte la serviciu în afara programului de lucru stabilit, în situaţii justificate de desfãşurarea de acţiuni operative de control, de supraveghere, culegere, investigare şi valorificare a datelor şi informaţiilor în scopul surprinderii în flagrant a faptelor de evaziune fiscalã, în condiţiile reglementate de comisarul general;
m) sã prezinte, în condiţiile şi la termenele prevãzute de lege, declaraţia de avere şi declaraţia de interese;
n) sã respecte programul de lucru şi sã foloseascã integral şi eficient timpul de muncã pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
o) sã îşi perfecţioneze cunoştinţele profesionale prin însuşirea reglementãrilor, a procedeelor, a tehnicilor şi a celorlalte deprinderi necesare îndeplinirii la standardele cerute a îndatoririlor de serviciu;
p) sã menţinã ordinea şi disciplina la locul de muncã şi sã aibã o ţinutã decentã şi o comportare corectã în relaţiile de serviciu;
q) sã cunoascã şi sã respecte atribuţiile comisarului care asigurã serviciul de permanenţã la sediul Gãrzii Financiare;
r) sã respecte şi sã punã în aplicare prevederile legii privind conflictul de interese şi regimul incompatibilitãţilor ce pot interveni în exercitarea funcţiei publice.
(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual de conducere sunt obligaţi sã sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunãtãţirii activitãţii autoritãţii sau instituţiei publice în care îşi desfãşoarã activitatea, precum şi a calitãţii serviciilor publice oferite cetãţenilor.
(3) Personalului Gãrzii Financiare îi este interzis ca în sediile Gãrzii Financiare:
a) sã participe sau sã faciliteze participarea la organizarea de întruniri politice;
b) sã participe sau sã faciliteze participarea la organizarea de manifestaţii sau afişarea de materiale care nu au legãturã cu activitatea Gãrzii Financiare;
c) sã foloseascã surse de foc sau sã fumeze în alte spaţii decât cele special amenajate;
d) sã intre, în afara orelor de program, în sediile Gãrzii Financiare, fãrã aprobarea sau informarea prealabilã a şefului ierarhic;
e) sã pãrãseascã sediile Gãrzii Financiare, în timpul programului de lucru, fãrã aprobarea şefului ierarhic;
f) sã întreprindã acţiuni care aduc atingere imaginii instituţiei, demnitãţii funcţiei publice deţinute sau pun în primejdie siguranţa sediilor Gãrzii Financiare şi a personalului;
g) sã introducã persoane strãine, fãrã îndeplinirea formalitãţilor prevãzute de normele privind accesul în sediul Gãrzii Financiare.
(4) În cadrul procesului de gestionare, utilizare şi întreţinere a echipamentelor şi maşinilor din dotare, personalul Gãrzii Financiare are şi urmãtoarele îndatoriri:
a) sã cunoascã cu stricteţe normele tehnice de exploatare şi întreţinere a autoturismelor, instalaţiilor, echipamentelor de calcul din dotare, pentru evitarea defectãrii acestora şi a eventualelor accidente;
b) sã foloseascã potrivit prescripţiilor tehnice şi instrucţiunilor de utilizare echipamentele şi bunurile materiale din dotare şi sã evite risipa de materiale consumabile.
(5) Încãlcarea cu vinovãţie a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare în sediile Gãrzii Financiare, constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
(6) Personalul Gãrzii Financiare rãspunde patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor rãspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale aduse Gãrzii Financiare, din vina şi în legãturã cu munca prestatã; dispoziţiile din legislaţia muncii şi din <>Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, condiţiile şi procedura de angajare a rãspunderii, cauzele care nu atrag rãspunderea şi termenele de prescripţie se aplicã în mod corespunzãtor.
(7) Nerespectarea obligaţiilor care decurg din clauza de confidenţialitate atrage rãspunderea personalului Gãrzii Financiare atât în perioada executãrii serviciului, cât şi dupã încetarea acestuia, în conformitate cu prevederile legale.
(8) Personalul Gãrzii Financiare rãspunde administrativ sau penal pentru sãvârşirea faptelor sancţionate ca atare prin actele normative în vigoare.
ART. 35
Personalului Gãrzii Financiare care are calitatea de funcţionar public îi sunt aplicabile dispoziţiile Codului de conduitã al personalului cu atribuţii de control şi ale Codului de conduitã al funcţionarilor publici.

CAP. VI
Utilizarea armamentului şi a echipamentului din dotare

ART. 36
Prin uz de armã, potrivit <>Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se înţelege executarea tragerii cu armã de foc asupra persoanelor sau bunurilor.
ART. 37
Personalul Gãrzii Financiare, care este dotat cu arme de foc, poate face uz de armã numai la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau a misiunilor ordonate, în urmãtoarele situaţii:
a) împotriva persoanelor care încearcã sã pãtrundã în mod ilegal în incinta sediilor Gãrzii Financiare;
b) împotriva persoanelor care riposteazã sau încearcã sã riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pun în pericol viaţa ori integritatea corporalã a comisarului;
c) împotriva oricãrui mijloc de transport folosit de persoanele prevãzute la lit. a) şi b).
ART. 38
(1) Personalul Gãrzii Financiare, autorizat sã deţinã, sã poarte şi sã foloseascã arme pentru autoapãrare sau pazã, poate face uz de armã în legitimã apãrare sau în stare de necesitate, potrivit legii.
(2) Armamentul şi muniţia se ridicã la ordinul comisarului general şi, respectiv, al directorilor coordonatori ai secţiilor teritoriale.
ART. 39
(1) Uzul de armã se poate face numai dupã ce s-a fãcut somaţia legalã.
(2) Somaţia se face prin cuvântul "STAI". În caz de nesupunere, se someazã din nou prin cuvintele "STAI, CĂ TRAG". Dacã cel în cauzã nu se supune nici de aceastã datã, se someazã prin tragerea unui foc de armã în sus, în plan vertical.
(3) În cazul în care, dupã executarea somaţiei legale, potrivit alin. (2), persoana în cauzã nu se supune, se poate face uz de armã împotriva acesteia.
(4) În cazuri deosebite, se poate face uz de armã, fãrã somaţie, dacã lipseşte timpul necesar pentru aceasta.
(5) În cazul folosirii armelor împotriva autovehiculelor, se executã un foc în plan vertical, iar apoi se va trage în pneurile acestora, în scopul imobilizãrii.
ART. 40
(1) Uzul de armã, în condiţiile şi în situaţiile prevãzute în prezentul capitol, se face în aşa fel încât sã conducã la imobilizarea celor împotriva cãrora se foloseşte arma, trãgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii acestora.
(2) Dacã uzul de armã şi-a atins scopul prevãzut la alin. (1), se înceteazã recurgerea la un asemenea mijloc.
(3) Persoanei rãnite trebuie sã i se dea primul ajutor şi îngrijiri medicale.
(4) Despre eveniment se va raporta imediat, pe cale ierarhicã, comisarului general.
ART. 41
(1) Se va evita, pe cât posibil, uzul de armã împotriva minorilor, femeilor şi bãtrânilor.
(2) Se interzice uzul de armã:
a) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepţia cazurilor în care înfãptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporalã a unei persoane;
b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin.
(3) În acţiunile întreprinse, comisarii Gãrzii Financiare pot solicita ajutorul organelor de poliţie sau al oricãrei altei autoritãţi.
ART. 42
Echiparea şi dotarea Gãrzii Financiare se fac, potrivit normelor legale, în limita cheltuielilor aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 43
(1) Personalul Gãrzii Financiare are în dotare uniformã de serviciu, cu însemne distincte, potrivit funcţiilor ierarhice, precum şi insigne de împuternicire, dupã modelul şi în condiţiile stabilite de normele legale.
(2) În timpul serviciului, comisarii Gãrzii Financiare vor purta uniforma regulamentarã.
(3) În anumite situaţii, la ordinul comisarului general sau al directorului coordonator, dupã caz, se poate purta şi ţinutã civilã.
(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu se vor folosi mijloace de transport, aparaturã tehnicã adecvatã şi alte mijloace de lucru necesare pentru asigurarea operativitãţii şi rapiditãţii.
ART. 44
(1) Garda Financiarã şi secţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor avea un program de pregãtire profesionalã, militarã şi fizicã a personalului, cuprinzând studiul şi dezbaterea actelor normative, a regulamentelor şi ordinelor privitoare la atribuţiile acestuia, trageri cu armamentul din dotare etc.
(2) Programul de pregãtire şi tragere cu armamentul din dotare se realizeazã în poligoane amenajate ale unitãţilor Ministerului Apãrãrii Naţionale, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale altor instituţii autorizate, pe baza convenţiilor încheiate cu acestea.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 45
Prevederile prezentului regulament se completeazã, de drept, cu dispoziţiile aplicabile din reglementãrile legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea Gãrzii Financiare, cu prevederile cuprinse în <>Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu normele generale şi speciale din <>Legea nr. 53/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu prevederile cuprinse în Statutul comisarului din Garda Financiarã, cu deciziile, normele de lucru şi procedurile emise de comisarul general şi cu dispoziţiile interne date de şefii ierarhici în legãturã cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi cu respectarea normelor de conduitã.
ART. 46
(1) Personalul Gãrzii Financiare are obligaţia sã cunoascã prevederile prezentului regulament, sã respecte normele de lucru şi cele de comportament în timpul serviciului, sã contribuie la exercitarea funcţiilor şi la realizarea obiectivelor Gãrzii Financiare.
(2) Comisarul general prim-adjunct, comisarii generali adjuncţi, comisarii şefi divizie din cadrul Comisariatului General, directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi ai secţiilor judeţene şi ai Secţiei Municipiului Bucureşti vor lua mãsuri de aducere la cunoştinţa întregului personal din subordine a prevederilor prezentului regulament.
(3) Persoanele care exercitã funcţii de conducere în cadrul Gãrzii Financiare vor urmãri modul de aplicare a prevederilor prezentului regulament şi vor prezenta, ori de câte ori este nevoie, propuneri de modificare sau de completare a acestuia.
(4) Fişa postului pentru fiecare funcţie din cadrul Gãrzii Financiare va conţine atribuţiile concrete stabilite pentru fiecare salariat.
(5) Circuitul documentelor între compartimentele funcţionale din cadrul Gãrzii Financiare şi arhivarea acestora se vor stabili prin decizie a comisarului general.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016