Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 decembrie 2012  privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 12 decembrie 2012 privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 21 decembrie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte relaţiile dintre furnizorul şi clientul final de gaze naturale privind contractarea şi condiţiile de furnizare a gazelor naturale, precum şi relaţiile conexe ale furnizorului cu operatorii de sistem referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 2
    (1) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    - loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui client final, raportat la adresa poştală, unde măsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe staţii de reglare-măsurare şi/sau posturi de reglare-măsurare aflate la aceeaşi adresă poştală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceleiaşi staţii de reglare-măsurare ori post de reglare-măsurare, amplasamentul instalaţiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac excepţie cazul în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de clientul final, precum şi situaţia în care la aceeaşi adresă poştală există ambele tipuri de clienţi, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct;
    - istoric de consum - consumul de gaze naturale realizat într-o anumită perioadă de un client final de gaze naturale;
    - servicii reglementate - totalitatea activităţilor desfăşurate, după caz, de operatorul de distribuţie/operatorul de transport şi de sistem/operatorul de înmagazinare subterană, în baza licenţelor emise de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, cu respectarea contractelor-cadru şi a tarifelor reglementate de ANRE;
    - punct unic de contact - punct central de informare pus la dispoziţia clienţilor finali de către furnizorul de gaze naturale în vederea obţinerii de informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor, în cazul unui diferend; punctul central va fi reprezentat de website-ul unic alături de un centru telefonic (call-center) şi, după caz, va asigura coordonarea punctelor de informare regională/locală, formând o reţea care furnizează informaţii uniforme.
    (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi în reglementările tehnice specifice aprobate de ANRE.

    CAP. II
    Contractarea

    SECŢIUNEA 1
    Alegerea regimului de furnizare a gazelor naturale
    ART. 3
    (1) În funcţie de utilizarea gazelor naturale, clienţii finali se împart în:
    a) clienţi casnici;
    b) clienţi noncasnici.
    (2) În condiţiile prezentului regulament, în categoria clienţilor casnici se încadrează:
    a) clienţii care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit, în gospodării individuale şi/sau apartamente de bloc, cu contorizare individuală;
    b) clienţii care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit, în gospodării şi/sau apartamente de bloc, cu contorizări comune;
    c) imobilele cu destinaţia de locuinţă, indiferent de forma de proprietate, aflate în administrarea unor persoane juridice de drept public sau privat, inclusiv centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, căminele pentru persoane vârstnice, centrele de plasament, centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, centrele maternale, internatele şcolare, căminele studenţeşti, în care se utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit.
    (3) În condiţiile prezentului regulament, clientul noncasnic poate fi:
    a) client industrial - clientul final al cărui consum anual de gaze naturale estimat la locul de consum, în baza tipului şi debitelor aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este de cel puţin 450.000 MWh; fac excepţie centralele în cogenerare de înaltă eficienţă cu o putere instalată mai mare de 10 MW, care produc energie termică destinată sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), care sunt considerate clienţi industriali, indiferent de nivelul consumului lor;
    b) client secundar - clientul final al cărui consum anual de gaze naturale estimat la locul de consum, în baza tipului şi debitelor aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este mai mic de 450.000 MWh şi care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, respectiv:
    - producător de energie electrică şi/sau termică - clientul final care utilizează gazele naturale pentru producerea de energie electrică şi/sau termică în centralele electrice/termice/de cogenerare, cu excepţia celui prevăzut la lit. a);
    - client din industria chimică - clientul final care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică;
    - alţi clienţi secundari - clientul final care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primă în industria chimică sau pentru producerea de energie electrică şi/sau termică;
    c) client comercial - clientul final care utilizează gazele naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare;
    d) client terţiar - clienţii finali, alţii decât clienţii industriali, secundari şi comerciali - persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, instituţii publice - unităţi de prestări de servicii din domeniile învăţământ, sănătate, cultură, apărare naţională, ordine publică, asistenţă socială, administraţie publică, culte şi altele asemenea.
    ART. 4
    În funcţie de numărul locurilor de consum, clienţii finali de gaze naturale pot fi:
    a) cu un singur loc de consum;
    b) cu mai multe locuri de consum.
    ART. 5
    (1) Furnizarea gazelor naturale se face numai în baza contractului de furnizare încheiat între clientul final şi furnizor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (2) Furnizarea gazelor naturale se poate realiza în regim reglementat sau în regim negociat.
    ART. 6
    Clientul final de gaze naturale poate să achiziţioneze gaze naturale, la alegere, prin încheierea unuia dintre următoarele tipuri de contracte:
    a) contract de furnizare reglementată a gazelor naturale, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. c);
    b) contract de furnizare negociată a gazelor naturale.
    ART. 7
    (1) Clientul final de gaze naturale poate încheia pentru acelaşi loc de consum:
    a) un contract de furnizare reglementată a gazelor naturale; sau
    b) unul ori mai multe contracte de furnizare negociată a gazelor naturale.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care la aceeaşi adresă poştală există ambele tipuri de clienţi finali, casnici şi noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct, sau situaţiile în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de clientul final.
    (3) Prezentul regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum al clientului final.
    ART. 8
    (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi include cel puţin următoarele elemente:
    a) identitatea şi adresa părţilor contractante;
    b) obiectul contractului - serviciile oferite;
    c) durata contractului;
    d) drepturile şi obligaţiile părţilor;
    e) preţul, modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor;
    f) prelungirea, modificarea şi încetarea contractului;
    g) daune şi penalităţi plătite de părţile contractante pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale;
    h) modalitatea de soluţionare a neînţelegerilor şi litigiilor.
    (2) Clauzele cuprinse în contractul de furnizare a gazelor naturale se modifică şi/sau se completează prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor legale în vigoare.
    ART. 9
    Persoanele fizice sau juridice care solicită încheierea unui contract de furnizare pentru un loc de consum trebuie să prezinte furnizorului acte doveditoare cu privire la dreptul de folosinţă pentru respectivul loc de consum, valabile pe durata contractului.
    ART. 10
    În vederea medierii neînţelegerilor apărute în procesul de perfectare a contractelor de furnizare a gazelor naturale, clientul final şi furnizorul de gaze naturale au dreptul să se adreseze ANRE în vederea medierii neînţelegerilor precontractuale, conform procedurilor ANRE.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Furnizarea reglementată a gazelor naturale
    ART. 11
    (1) Furnizarea reglementată a gazelor naturale se face numai conform contractului comercial încheiat în baza contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru clienţii casnici sau, respectiv, noncasnici.
    (2) Clauzele contractului comercial pot fi completate prin acordul părţilor, cu condiţia ca aceste noi clauze să nu contravină prevederilor contractului-cadru şi altor prevederi legale.
    (3) Furnizarea reglementată a gazelor naturale se face la preţul final reglementat aferent categoriei de clienţi în care este încadrat fiecare loc de consum al clientului final.
    ART. 12
    (1) Clienţii finali de gaze naturale care optează pentru furnizarea în regim reglementat vor încheia contractul de furnizare reglementată a gazelor naturale cu furnizorul care are această obligaţie, în baza licenţei emise de ANRE.
    (2) Furnizorul de gaze naturale prevăzut la alin. (1) are obligaţia să asigure furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate incluse.
    (3) Serviciile reglementate incluse pot fi, după caz, de transport/distribuţie/înmagazinare subterană al/a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 13
    În cazul în care clientul final care optează pentru furnizarea în regim reglementat are mai multe locuri de consum, contractul de furnizare reglementată a gazelor naturale poate fi încheiat pentru toate aceste locuri de consum, cu precizarea distinctă a elementelor care le individualizează, în conformitate cu prevederile contractului-cadru, sau distinct, pentru fiecare dintre acestea.
    ART. 14
    Clientul final de gaze naturale se încadrează pentru fiecare loc de consum în una dintre următoarele categorii, definite în funcţie de modul de conectare şi de consumul anual, astfel:
    A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport:
    A.1. client cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh;
    A.2. client cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh;
    A.3. client cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh;
    A.4. client cu un consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh;
    A.5. consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh.
    B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie:
    B.1. client cu un consum anual de până la 23,25 MWh;
    B.2. client cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh;
    B.3. client cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh;
    B.4. client cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh;
    B.5. client cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh;
    B.6. client cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh.
    ART. 15
    (1) Încadrarea clientului final într-o anumită tranşă de consum se face de către furnizor, cu acordul operatorului de distribuţie/operatorului de transport şi de sistem, pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o perioadă determinată de 365 de zile calendaristice, în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, astfel:
    a) pentru clienţii casnici, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum şi de istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent;
    b) pentru clienţii noncasnici, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum, astfel:
    - pe baza istoricului de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent, pentru clientul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B1-B3 sau A1;
    - în funcţie de graficul de furnizare pentru respectivul loc de consum, pentru clientul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5.
    (2) În cazul unui client final pentru care nu există istoric de consum, încadrarea se face de către furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de distribuţie/operatorul de transport şi de sistem, astfel:
    a) pentru clienţii casnici, având în vedere consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale clientului, în limita debitului maxim instalat aferent locului de consum;
    b) pentru clienţii noncasnici, având în vedere debitul maxim instalat sau, după caz, graficul de furnizare pentru respectivul loc de consum.
    (3) În cazul clientului final care, în funcţie de criteriile prevăzute mai sus, trebuie încadrat într-o tranşă de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat, acesta se încadrează după cum urmează:
    a) clientul final conectat în sistemul de distribuţie, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat pentru client dintre cele practicate de furnizor pentru sistemul la care este conectat;
    b) clientul final conectat direct în sistemul de transport, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat pentru client dintre cele practicate de furnizor.
    ART. 16
    (1) Furnizorul modifică încadrarea clientului final astfel:
    a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii efective a indexului echipamentului de măsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care clientul final este încadrat;
    b) începând cu data de 1 ianuarie, respectiv începând cu prima zi imediat următoare citirii efective a echipamentului de măsurare pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice, în cazul în care, la sfârşitul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care clientul final este încadrat.
    (2) Începând cu data modificării încadrării, furnizarea gazelor naturale se face la preţul final reglementat aferent categoriei în care clientul final a fost reîncadrat.
    (3) Prin excepţie, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), în cazul în care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat pentru categoria în care clientul final ar trebui încadrat, acesta modifică încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.
    (4) În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu modifică încadrarea clientului final.
    ART. 17
    (1) În cazul modificării încadrării clientului final, furnizorul recalculează contravaloarea cantităţilor de gaze naturale consumate, având în vedere cantitatea de gaze naturale consumată până la data modificării încadrării şi preţul final reglementat aferent categoriei în care clientul final a fost reîncadrat.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu recalculează contravaloarea cantităţilor de gaze naturale consumate în cazul în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivă un preţ final reglementat pentru categoria în care clientul final a fost reîncadrat.
    (3) Regularizarea va fi evidenţiată distinct pe factură, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în termenul prevăzut în contract, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contractul de furnizare.
    ART. 18
    (1) Preţul final reglementat al gazelor naturale aferent categoriei de clienţi în care este încadrat fiecare loc de consum al clientului final este aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE şi se exprimă în lei/MWh.
    (2) În cazul modificării preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar determinat prin citire directă/autocitire/ estimare conform contractului, după caz, înmulţită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade şi cu aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Furnizarea negociată a gazelor naturale
    ART. 19
    Furnizarea negociată a gazelor naturale se face în baza contractului comercial de furnizare negociată a gazelor naturale, la preţul şi în condiţiile negociate între furnizor şi clientul final de gaze naturale.
    ART. 20
    (1) Clientul final de gaze naturale care optează pentru furnizarea în regim negociat poate încheia contractul de furnizare negociată cu oricare dintre titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de ANRE.
    (2) Contractul de furnizare negociată poate fi încheiat în următoarele variante:
    a) cu servicii reglementate incluse, prin includerea în preţul final, pe lângă preţul de furnizare negociată a gazelor naturale, a tarifelor aferente serviciilor prestate;
    b) fără servicii reglementate incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată la preţul de furnizare negociată.
    (3) Încheierea, după caz, a contractelor pentru prestarea serviciilor reglementate revine furnizorului pentru clientul final, în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), sau clientului final, în situaţia prevăzută la alin. (2), lit. b).
    ART. 21
    În cazul în care clientul final care optează pentru furnizarea în regim negociat are mai multe locuri de consum, contractul de furnizare negociată a gazelor naturale poate fi încheiat pentru toate aceste locuri de consum, cu precizarea distinctă a elementelor care le individualizează, sau distinct, pentru fiecare din acestea.

    CAP. III
    Condiţii de furnizare

    SECŢIUNEA 1
    Drepturi şi obligaţii ale furnizorului de gaze naturale
    ART. 22
    Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să încaseze de la clientul final contravaloarea serviciilor prestate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta;
    b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de furnizare de ultimă instanţă, conform reglementărilor ANRE;
    c) să solicite clientului final majorări de întârziere pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare;
    d) să limiteze şi/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clientul final, în condiţiile specificate în contractul de furnizare;
    e) să încaseze de la clientul final tariful aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate ca urmare a neîndeplinirii obligaţilor de plată scadente, conform prevederilor contractuale;
    f) să solicite clientului final asumarea responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
    g) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu clientul final, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 23
    Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să desfăşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale încheiate cu clienţii finali, în conformitate cu reglementărilor ANRE;
    b) să respecte prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare prestat în baza contractelor-cadru;
    c) să pună la dispoziţia clientului final, la solicitarea acestuia, pe baza informaţiilor furnizate în mod gratuit de operatorul de sistem, datele relevante privind consumul, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumată lunar şi anual de clientul final, exprimată în mc şi MWh, pe o perioadă ce cuprinde cel puţin ultimii 5 ani;
    d) să înfiinţeze un punct unic de contact pentru informarea clienţilor finali cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor, în cazul unui diferend;
    e) să permită clienţilor finali schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale, în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, conform procedurii aprobate de ANRE;
    f) să pună la dispoziţia clienţilor finali cel puţin două modalităţi de plată a contravalorii consumului de gaze naturale şi să permită acestora să opteze pentru oricare dintre acestea;
    g) să răspundă la solicitările clientului final referitoare la desfăşurarea activităţii de furnizare, conform reglementărilor în vigoare, şi să le soluţioneze;
    h) să transmită operatorului de sistem solicitările clienţilor finali al căror obiect este legat de domeniul de activitate al acestuia;
    i) să solicite operatorului de sistem întreruperea furnizării gazelor naturale, la cererea clientului final de gaze naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
    j) să informeze operatorul de sistem, în baza sesizării clientului final, în legătură cu defecţiunile constate de acesta în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem, în vederea verificării şi remedierii acestora;
    k) să recalculeze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, în cazul în care se constată defectarea sistemului/mijlocului de măsurare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    l) să notifice clientului final orice intenţie de modificare a contractului şi să îl informeze pe acesta, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
    m) să reia furnizarea gazelor naturale limitată şi/sau sistată ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de plată la termenele prevăzute în contract, în termen de maximum 24 de ore de la data efectuării de către clientul final a plăţii integrale a facturilor scadente, inclusiv a majorărilor de întârziere datorate conform prevederilor contractuale şi, după caz, a tarifului aferent reconectării, cu condiţia permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului de sistem în vederea reconectării acestuia;
    n) alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu clientul final, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 24
    (1) Furnizorul de gaze naturale emite factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul părţilor, a consumului total al clientului final, în cazul clientului cu mai multe locuri de consum.
    (2) Factura emisă de furnizor clientului final trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: data emiterii facturii, perioada de facturare, data scadenţei facturii, indexul vechi şi nou, cu precizarea dacă indexurile sunt citite sau estimate, puterea calorifică superioară, cantitatea de gaze naturale facturată exprimată în mc şi MWh, preţul unitar, modalitatea de plată, denumirea fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, valorile pentru fiecare mărime de facturat, valoarea totală de plată.
    (3) Furnizorul de gaze naturale răspunde pentru transmiterea în timp util a facturilor la clienţii finali de gaze naturale, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenţei, precum şi a altor documente pe care are obligaţia să le notifice acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Drepturi şi obligaţii ale clientului final de gaze naturale
    ART. 25
    (1) Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să îşi aleagă furnizorul şi să negocieze direct contracte de furnizare cu acesta;
    b) să fie alimentat cu gaze naturale, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu furnizorul, în conformitate cu reglementările ANRE;
    c) să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;
    d) să solicite şi să primească de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumată lunar şi anual, exprimatăîn mc şi MWh, pe ultimii 5 ani, fără să i se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;
    e) să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, conform procedurii aprobate de ANRE;
    f) să i se pună la dispoziţie de către furnizor cel puţin două modalităţi de plată, care să îi permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii prevăzute în contract;
    g) să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii sau ale operatorului de sistem;
    h) să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
    i) să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    j) să fie notificat de către furnizor în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului şi să fie informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
    k) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Clientul final de gaze naturale nu are dreptul:
    a) să vândă gazele naturale;
    b) să deruleze simultan un contract de furnizare reglementată şi un contract de furnizare negociată pentru acelaşi loc de consum;
    c) să schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizare negociată la furnizare reglementată.
    ART. 26
    Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta;
    b) să achite majorările de întârziere solicitate de furnizor pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare;
    c) să achite furnizorului tariful aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată scadente, conform prevederilor contractuale;
    d) să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreţinerii, verificării sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situaţia în care acesta este amplasat pe proprietatea sa;
    e) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului de sistem, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
    f) să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa, şi să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la acestea, în vederea verificării şi remedierii defecţiunilor survenite;
    g) să constituie în favoarea furnizorului de gaze naturale o garanţie financiară pentru un consum maxim echivalent pentru un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
    h) să respecte limitele zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa, conform legislaţiei în vigoare;
    i) să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea periodică a acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    j) să efectueze modificarea instalaţiei de utilizare cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    k) să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem la instalaţiile de utilizare pentru verificarea informaţiilor referitoare la debitele instalate, modificările efectuate, precum şi ori de câte ori este necesară intervenţia în scopul menţinerii siguranţei în funcţionare a acestora;
    l) să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operaţiunile de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie tehnică la maximum 10 ani;
    m) să permită accesul reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;
    n) să prezinte reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE documente din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatorii economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, emise cu cel mult 6 luni înainte de data verificării periodice a instalaţiei de utilizare;
    o) să asigure efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă de timp care depăşeşte 6 luni sau după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare a gazelor naturale;
    p) să suporte cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor constatate în urma verificărilor/reviziilor tehnice la instalaţiile de utilizare şi înlocuirii elementelor defecte de către operatorii economici autorizaţi de ANRE;
    q) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea instalaţiei de utilizare;
    r) să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE;
    s) să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
    t) să notifice furnizorului orice modificare a elementelor de natură juridică sau administrativă avute în vedere la data semnării contractului;
    u) alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Calitatea activităţii de furnizare a gazelor naturale
    ART. 27
    (1) Furnizorul este responsabil în relaţia cu clientul final pentru calitatea activităţii de furnizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare.
    (2) Calitatea activităţii de furnizare cuprinde:
    a) calitatea comercială;
    b) calitatea gazelor naturale furnizate;
    c) continuitatea în furnizarea gazelor naturale contractate.
    ART. 28
    (1) Calitatea comercială reflectă relaţia dintre furnizorul de gaze naturale şi clientul său final în legătură cu serviciile aferente furnizării gazelor naturale.
    (2) Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să asigure clientului final calitatea tuturor serviciilor pe care le efectuează în relaţia cu acesta.
    (3) Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să acţioneze permanent în sensul creşterii calităţii serviciilor prestate în relaţia cu clientul final de gaze naturale.
    (4) Furnizorul are obligaţia să stabilească un sistem de comunicare permanentă cu clienţii finali, care să asigure transmiterea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor acestora, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi.
    (5) Criteriile de calitate comercială sunt definite prin indicatori de performanţă care stabilesc nivelurile minime de performanţă pentru prestarea de către furnizor a serviciilor aferente furnizării gazelor naturale şi pentru a căror nerespectare furnizorul va plăti penalităţi clientului final afectat, în cuantumul şi condiţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.
    (6) Furnizorul are dreptul să îşi recupereze de la operatorii de sisteme penalităţile plătite clientului final în situaţia în care cauzele care au generat plata acestora sunt independente de capabilitatea furnizorului de a acţiona şi sunt datorate acestor operatori.
    ART. 29
    Furnizorul are obligaţia de a furniza gaze naturale care să respecte condiţiile minime de calitate a gazelor naturale prevăzute în legislaţia în vigoare.
    ART. 30
    (1) Furnizorul are obligaţia de a asigura clienţilor finali continuitatea în furnizarea gazelor naturale contractate, cu excepţia clienţilor întreruptibili, conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Furnizorul are obligaţia să asigure înmagazinarea gazelor naturale, conform reglementărilor ANRE, şi să încheie contracte de achiziţie a gazelor naturale, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienţii săi.
    (3) În situaţia retragerii licenţei de furnizare în cursul desfăşurării activităţii sau în orice altă situaţie identificată de ANRE în care clienţii finali nu au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă, ANRE va desemna pentru clienţii finali în cauză un furnizor de ultimă instanţă, conform reglementărilor emise de ANRE.
    ART. 31
    (1) Întreruperile în furnizarea gazelor naturale pot fi:
    a) întreruperi planificate, situaţie în care furnizarea gazelor naturale la clienţii finali este întreruptă temporar, ca urmare a necesităţii efectuării de către operatorul de sistem a unor lucrări de întreţinere şi/sau de reparaţii conform unui program planificat, cu notificarea prealabilă a clienţilor finali;
    b) întreruperi neplanificate, situaţie în care furnizarea gazelor naturale la clienţii finali este întreruptă temporar, ca urmare a unei situaţii de urgenţă sau a altei cauze neplanificate;
    c) întreruperi pentru nerespectarea de către client a obligaţiilor sale.
    (2) Operatorul de sistem are dreptul să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a clientului final în următoarele cazuri:
    a) la cererea clientului final, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
    b) în cazul întreruperilor planificate, pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, cu anunţarea prealabilă a clienţilor finali;
    c) pentru perioada necesară remedierii defecţiunilor intervenite la instalaţiile operatorului de sistem;
    d) în cazul nepermiterii accesului reprezentantului operatorului de sistem în scopul de a monta/a demonta, a sigila, a întreţine, a verifica sau a citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile operatorului, când acestea se află pe proprietatea clientului final, pe baza unei înştiinţări scrise transmise clientului final;
    e) în cazul nerespectării de către clientul final a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea clientului final, conform legislaţiei în vigoare;
    f) în cazul intervenţiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu excepţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, de către persoane neautorizate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale;
    g) în cazul intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale;
    h) în cazul în care aparatele/instalaţiile de utilizare nu respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi pot pune în pericol securitatea persoanelor şi integritatea bunurilor, după certificarea neconformităţilor de către un operator economic autorizat de ANRE, altul decât operatorul de sistem;
    i) în cazul neasigurării de către clientul final a condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă şi securitate a instalaţiilor de utilizare;
    j) în cazul neprezentării actelor doveditoare privind efectuarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;
    k) alte cazuri specificate în contractele de furnizare a gazelor naturale.
    (3) Clientul final nu poate solicita penalităţi furnizorului/ operatorului de sistem pentru întreruperea furnizării gazelor naturale în situaţiile prevăzute la alin. (2).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Măsurarea gazelor naturale
    ART. 32
    Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat de ANRE.
    ART. 33
    (1) Clientul final de gaze naturale care optează pentru furnizarea în regim negociat şi care îşi asigură necesarul de gaze naturale de la 2 sau mai mulţi furnizori are obligaţia să încheie cu aceştia o convenţie privind alocarea cantităţilor furnizate lunar de fiecare dintre furnizori şi să o transmită operatorului sistemului la care este racordat cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior perioadei de livrare.
    (2) În cazul în care cantităţile de gaze naturale furnizate înregistrează variaţii faţă de programele stabilite şi părţile nu încheie convenţia prevăzută la alin. (1), alocarea cantităţilor furnizate lunar de fiecare furnizor se face proporţional, conform principiului pro-rata.
    ART. 34
    În cazul în care se constată defectarea sistemului/mijlocului de măsurare, recalcularea consumului de gaze naturale se va face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016