Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 11 noiembrie 2003  de organizare si functionare al Comisiei pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 11 noiembrie 2003 de organizare si functionare al Comisiei pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2004

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, denumită în continuare Comisie, este un organ de lucru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul Consultativ, constituită în baza art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 234/2003.
    ART. 2
    (1) Misiunea Comisiei este de a evalua solicitările de cofinanţare şi de a întocmi propunerile pentru alocarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale.
    (2) Manifestările ştiinţifice şi expoziţionale sunt acţiuni în sprijinul activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, de tipul: congres, conferinţă, simpozion, salon de inventică, atelier, seminar, expoziţie, masă rotundă, şi au ca scop atingerea unuia sau mai multora dintre următoarele obiective:
    a) deschiderea/dezvoltarea de noi direcţii de cercetare;
    b) identificarea de noi proiecte de colaborare internaţională în domeniul cercetării-dezvoltării;
    c) stimularea cererii pentru cercetare-dezvoltare, inovare;
    d) diseminarea şi promovarea rezultatelor şi prezentarea cercetărilor ştiinţifice româneşti;
    e) cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii desfăşurate;
    f) menţinerea contactului şi integrarea specialiştilor români în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii proprii;
    g) contribuirea la intensificarea participării româneşti la Programul-cadru 6 de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene;
    h) participarea României la organizarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale internaţionale, precum şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii proprii;
    i) stimularea participării cercetătorilor din România la programe internaţionale, prin organizare de dezbateri pe tematica manifestării.
    (3) Propunerile Comisiei se înaintează spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 3
    Comisia este organizată pe grupe de lucru, corespunzător următoarelor 9 domenii:
    a) biologie-agricultură-mediu (BAM);
    b) chimie (Ch);
    c) electrotehnică-electronică (EE);
    d) energetică (En);
    e) fizică-matematică (FM);
    f) informatică (If);
    g) industrie (Ind);
    h) materiale (Ma);
    i) politica ştiinţei (Ps),
iar componenţa sa este corelată cu conţinutul acestora.
    ART. 4
    Membrii Comisiei sunt specialişti sau cercetători de prestigiu, recunoscuţi în domeniul respectiv, cu precădere din cercetarea aplicativă, cu experienţă în activitatea de marketing şi în manifestări ştiinţifice şi expoziţionale.
    ART. 5
    Calitatea de membru al Comisiei nu este incompatibilă cu calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provine.
    ART. 6
    Ca organ de lucru al Colegiului Consultativ, Comisia va acţiona din proprie iniţiativă, la solicitarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la solicitarea Colegiului Consultativ şi implicit a Biroului executiv al Colegiului Consultativ, pentru a contribui la îndeplinirea atribuţiilor Colegiului Consultativ, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia.

    CAP. II
    Componenţa şi funcţionarea

    ART. 7
    (1) Comisia are în componenţă membri ai Colegiului Consultativ, precum şi alţi specialişti de valoare din cercetare, învăţământ superior, reprezentanţi ai structurilor patronale şi sindicale instituţionalizate reprezentative.
    (2) Componenţa Comisiei se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea Colegiului Consultativ.
    ART. 8
    Comisia este formată din 17 persoane şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament, avizat de preşedintele Colegiului Consultativ, elaborat pe baza şi cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al comisiilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Colegiului Consultativ.
    ART. 9
    Revocarea membrilor Comisiei se face prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare:
    a) din iniţiativa autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) la propunerea preşedintelui Comisiei, cu avizul Biroului executiv al Colegiului Consultativ, pentru:
    (i) lipsă de activitate;
    (ii) nerespectarea principiilor imparţialităţii şi confidenţialităţii;
    (iii) nerespectarea prevederilor legale;
    (iv) în caz de conflict de interese;
    c) la cerere.
    ART. 10
    (1) Pentru activitatea desfăşurată membrii Comisiei sunt remuneraţi la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare, în funcţie de orele efectiv lucrate.
    (2) Plata membrilor Comisiei se asigură de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza următoarelor documente:
    (i) convocator pentru întrunirea Comisiei;
    (ii) foaie de prezenţă lunară a membrilor Comisiei;
    (iii) raport de activitate, întocmit de fiecare membru al Comisiei şi avizat de Biroul executiv al Colegiului Consultativ.
    ART. 11
    (1) Activitatea Comisiei este coordonată de preşedinte, numit prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare dintre membrii Colegiului Consultativ, la propunerea acestuia.
    (2) Preşedintele asigură buna funcţionare a Comisiei şi este direct răspunzător faţă de Colegiul Consultativ şi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare privind aplicarea politicii stabilite de acesta în ceea ce priveşte implementarea programului de activitate corespunzător.
    (3) În lipsa preşedintelui, activitatea Comisiei este coordonată de un vicepreşedinte ales dintre membrii acesteia cu votul majorităţii membrilor.
    (4) Preşedintele Comisiei coordonează şi activitatea grupei de lucru 9 - politica ştiinţei.
    (5) Preşedintele organizează Secretariatul Comisiei, coordonat de către un secretar, pe care îl numeşte la propunerea şi cu acordul său şi al vicepreşedintelui Comisiei.
    (6) Preşedintele împreună cu vicepreşedintele şi secretarul Comisiei formează Biroul executiv al Comisiei, care îşi bazează activitatea pe Secretariatul Comisiei, susţinut logistic de către structura căreia îi aparţine preşedintele.
    ART. 12
    (1) Comisia se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui, mandatat în acest sens de preşedinte.
    (2) Comisia se convoacă în termen de 15 zile lucrătoare sau, în procedură de urgenţă, în termen de maximum 3 zile de la solicitarea Direcţiei generale strategii, programe de cercetare-dezvoltare, evaluare şi monitorizare sau a Direcţiei inovare, transfer tehnologic şi infrastructura de cercetare-dezvoltare, inovare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
    ART. 13
    Hotărârile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor care compun Comisia şi se comunică celor interesaţi de către Secretariatul acesteia, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data adoptării lor.
    ART. 14
    (1) Hotărârile Comisiei pot fi contestate de către cei în cauză.
    (2) Contestaţiile se prezintă Secretariatului Colegiului Consultativ în termen de cel mult 7 zile de la data primirii hotărârii.
    ART. 15
    Secretariatul Comisiei organizează sistemul de evidenţă a activităţii Comisiei, elaborează şi ţine evidenţa proceselor-verbale ale şedinţelor, precum şi a tuturor lucrărilor Comisiei.
    ART. 16
    Documentele Comisiei se emit şi se transmit Colegiului Consultativ şi autorităţii de stat pentru cercetaredezvoltare, la solicitarea acestora, sub semnătura preşedintelui sau, în lipsa acestuia, sub semnătura vicepreşedintelui, prin grija secretarului Comisiei.

    CAP. III
    Atribuţii

    ART. 17
    În vederea îndeplinirii rolului său de organ de lucru al Colegiului Consultativ, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, Comisia are în principal următoarele atribuţii, cu referire la domeniul său de specialitate:
    a) elaborează propuneri privind fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale;
    b) asigură analizarea, evaluarea şi selectarea propunerilor de cofinanţare a manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale, elaborate conform formularului "Fişa manifestării ştiinţifice/expoziţionale", prevăzut în anexa nr. 1;
    c) analizează şi propune sumele pentru finanţare pe tipuri de manifestări ştiinţifice, în limita fondurilor aprobate anual, şi le înaintează spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) propune lista de evaluatori a propunerilor de cofinanţare primite pentru manifestările ştiinţifice şi expoziţionale şi o supune aprobării autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    e) face recomandări autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de stimulare a manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale.
    ART. 18
    (1) Propunerile de cofinanţare se evaluează de către un panel format din 3 membri selectaţi de Biroul executiv al Comisiei din lista de evaluatori.
    (2) Selecţia specialiştilor pentru constituirea panelului de evaluatori se face cu respectarea următoarelor cerinţe:
    (i) corespondenţa domeniului propunerii cu domeniul de activitate al specialiştilor selectaţi;
    (ii) evitarea unui posibil conflict de interese.
    (3) Procedura de evaluare a propunerilor de cofinanţare a manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale cuprinde în principal următoarele etape:
    a) Comisia repartizează propunerile primite panelurilor de evaluatori constituite conform prevederilor alin. (2).
    b) Evaluarea se face atât în mod individual, de către fiecare membru al panelului de evaluatori, cât şi în panel, conform criteriilor de evaluare prezentate în anexele nr. 2a) şi 2b). Grila de notare este prezentată în anexa nr. 3.
    c) Punctajul final al propunerii este stabilit de Comisie, care, prin aplicarea unei medii ponderate punctajului acordat în urma evaluării, în funcţie de punctajul maxim acordat pentru fiecare domeniu, asigură o evaluare unitară pentru toate domeniile.
    d) Pe baza punctajului final Comisia întocmeşte Propunerea pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale, pe care o înaintează spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform anexei nr. 4.
    (4) În proces de urgenţă, definit în acest mod de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, Biroul executiv al Comisiei repartizează propunerile primite panelurilor de evaluatori, analiza şi evaluarea acestora făcându-se în maximum 3 zile de la solicitarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (5) Comisia propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare lista exponatelor la manifestările expoziţionale în domeniu. La cererea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, întocmirea listei se poate face, în procedură de urgenţă, de către Biroul executiv al Comisiei.

    CAP. IV
    Codul de conduită

    ART. 19
    Membrii Comisiei şi evaluatorii vor respecta, pe lângă principiile prevăzute prin statutul specific funcţiei de bază pe care aceştia o îndeplinesc, următoarele principii:
    a) responsabilitatea individuală, din punct de vedere tehnic şi financiar, pentru opiniile şi aprecierile exprimate în cursul şi în legătură cu activitatea Comisiei;
    b) evitarea conflictului de interese;
    c) obiectivitatea opiniilor şi aprecierilor exprimate, care trebuie să poată fi argumentate ori de câte ori acest lucru apare necesar;
    d) imparţialitatea în exprimarea opiniilor şi aprecierilor;
    e) confidenţialitatea informaţiilor şi datelor acumulate în cursul diferitelor activităţi în cadrul Comisiei, precum şi tuturor elementelor procesului de elaborare a hotărârilor Comisiei.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 20
    Membrii Comisiei vor respecta regulile stabilite prin Codul de conduită şi vor semna o declaraţie de confidenţialitate.
    ART. 21
    Comisia va anunţa lansarea competiţiei prin mass-media şi site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului www.mct.ro, cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei stabilite.
    ART. 22
    Comisia va elabora şi va pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi să participe la competiţie un ghid informativ privind finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale.
    ART. 23
    Anexele nr. 1, 2a), 2b), 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    -------
la regulament
-------------

    .......................
     (unitatea executantă)


                  FIŞA MANIFESTĂRII ŞTIINŢIFICE/EXPOZIŢIONALE

    1. Denumirea manifestării:
    2. Data şi locul desfăşurării:
    3. Prezentarea organizatorilor (experienţa în domeniul organizării de manifestări tehnico-ştiinţifice): se vor anexa materiale din care să rezulte experienţa ofertantului, numărul şi nivelul manifestărilor organizate în trecut.
    4. Numărul total de participanţi şi reprezentativitatea (estimativ):
    din care:
    - din ţară:
    - din străinătate (pe ţări):
    5. Motivaţia organizării manifestării tehnico-ştiinţifice:
    a) domenii vizate, de vârf sau de impact asupra dezvoltării economiei naţionale;
    b) deschiderea de noi direcţii de cercetare;
    c) rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare care se pot promova sau valorifica;
    d) alte consideraţii de fundamentare a organizării unei manifestări tehnico-ştiinţifice.
    6. Obiectivele ce vor fi atinse de manifestare:
    - deschiderea/dezvoltarea de noi direcţii de cercetare;
    - identificarea de noi proiecte de colaborare internaţională;
    - stimularea cererii pentru cercetare, dezvoltare, inovare;
    - diseminarea şi promovarea rezultatelor şi prezentarea cercetărilor ştiinţifice româneşti;
    - cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii desfăşurate;
    - menţinerea contactului şi integrarea specialiştilor români în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii proprii;
    - participarea României la organizarea manifestărilor ştiinţifice/expoziţionale internaţionale care se organizează de diferite ţări prin rotaţie.
    7. Activităţi preconizate în timpul manifestării pentru promovarea şi/sau valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniu:
    8. Acţiuni preconizate a se desfăşura ca urmare a manifestării ştiinţifice: (proiecte de cooperare internaţională, contracte cu beneficiari etc.):
    9. Cheltuieli totale:
    din care:
    - cheltuieli din fondurile beneficiarului:
    - cheltuieli suportate de diferiţi sponsori:
    - cheltuieli ce se suportă de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, total:
    din care:
    - cheltuieli pentru redactarea şi expedierea corespondenţei:
    - cheltuieli pentru publicitate:
    - cheltuieli pentru editarea programelor manifestării:
    - cheltuieli pentru semnalizare, grafică generală, afişe, ecusoane, mape, volum de rezumate:
    - cheltuieli cu editarea pe CD-ROM sau în volum a lucrărilor manifestării sau a altor materiale ştiinţifice promoţionale legate de manifestare:
    Recomandare: publicarea lucrărilor manifestărilor ştiinţifice să se efectueze pe cât posibil în reviste de specialitate.
    - cheltuieli pentru închirierea şi amenajarea spaţiilor de desfăşurare (T.V.A. este inclusă în structura cheltuielilor):
    - cheltuieli diverse (conferinţă de presă etc.):
    Nota 1. Oferta manifestărilor va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă "Fişa manifestării ştiinţifice/expoziţionale", lista membrilor Comitetului de organizare şi ai Comitetului de program (primul anunţ, al doilea anunţ).
    Nota 2. Oferta manifestărilor poate să cuprindă orice material considerat a contribui la satisfacerea criteriilor de selecţie.

               Director general, Director economic,
              .................. ....................


    ANEXA 2a)
    ---------
la regulament
-------------

    Comisia ............


                   FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ A PROPUNERII

    Elemente de identificare (denumirea manifestării, data, locul desfăşurării şi organizatorii):
    ................................................................
    Criterii de eligibilitate (eliminatorii): Notare
    Acţiunea propusă se înscrie în cele ------
    enumerate la art. 2 din regulament. DA NU
    Instituţia care propune este înregistrată juridic la registrul comerţului sau prin hotărâre judecătorească.
    Instituţia care propune are în statut activitate de cercetare, învăţământ sau organizare de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale. Instituţia care propune nu are litigii cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare provenite din cofinanţarea unor acţiuni anterioare.
    Propunerile notate cu "NU" sunt eliminate din competiţie.

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr.│ Criterii de selecţie/Criteriul │ Punctajul │
│crt│ │ acordat │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┤
│ 1.│Îndeplinirea unuia sau mai multor obiective ale │ │ │
│ │manifestărilor conform anexei nr. 1 la regulament │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ 2.│Orientarea spre domenii de vârf sau domenii cu │ │ │
│ │impact deosebit asupra dezvoltării economiei │ │ │
│ │naţionale │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ 3.│Existenţa cofinanţării manifestării din fonduri │ │ │
│ │proprii şi sponsorizări │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ 4.│Facilitatea valorificării unor rezultate ale │ │ │
│ │cercetării româneşti prin prezenţa potenţialilor │ │ │
│ │utilizatori sau organizarea unor expoziţii în │ │ │
│ │domeniul manifestării │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ 5.│Integrarea într-un circuit de schimburi sau programe │ │ │
│ │ştiinţifice agreat la nivelul autorităţilor statului │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ 6.│Participare internaţională relevantă, confirmată │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ 7.│Capacitatea organizatorică şi ştiinţifică a ofertantului │ │ │
│ │pentru atingerea obiectivelor propuse │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ 8.│Dacă prevede prezentarea ofertei de cercetare în │ │ │
│ │domeniu a instituţiilor româneşti │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ 9.│Dacă prevede prezentarea obiectivelor Programului-cadru │ │ │
│ │6 al Uniunii Europene şi formarea unor parteneriate cu │ │ │
│ │instituţii din alte ţări │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│10.│Manifestarea va permite dezvoltarea/deschiderea de │ │ │
│ │noi direcţii de cercetare │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│11.│Existenţa unei tradiţii relevante în domeniul în care │ │ │
│ │se propune manifestarea │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│12.│Impresia generală asupra manifestării │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│ │ TOTAL: │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┘


    Observaţii şi recomandări .........................................
    ...................................................................                   Evaluatori Data Semnătura
                  ............ ...... .............


    NOTĂ:
    Satisfacerea criteriilor 1-12 se notează cu note de maximum 10, conform grilei de notare.
    Vor fi respinse propunerile care nu întrunesc suma notelor de minimum 60.
    La desemnare, prin selecţie, va fi promovată propunerea care întruneşte cea mai mare medie.
    În mod obligatoriu evaluatorul face o recomandare asupra valorii atribuite pentru cofinanţare către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.


    ANEXA 2b)
    ---------
la regulament
-------------

    Comisia ................


                     FIŞA DE EVALUARE ÎN PANEL A PROPUNERII

    Elemente de identificare (denumirea manifestării, data, locul desfăşurării şi organizatorii):
    ..................................................................

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Numele şi prenumele Punctajul acordat Valoarea medie
crt. evaluatorului ──────────────────────────
                             individual prin negociere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Observaţii şi recomandări ................................
    ...........................................................                   Evaluatori Data Semnătura
                  ............ ....... ............


    ANEXA 3
    -------
la regulament
--------------

    Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale


                                GRILĂ DE NOTARE

    Îndeplinirea celor 12 criterii de evaluare conform anexei nr. 2a) la regulament va fi apreciată după cum urmează:
    Criteriul 1
    Fiecărui obiectiv (în număr de 7) îndeplinit de ofertă i se va atribui 1 punct.
    Total maxim: 7 puncte
    Punctaj acordat din oficiu: 3 puncte
    Notă maximă: 10 puncte
    Criteriul 2
    Aprecierea îndeplinirii acestui criteriu este dificilă şi poate fi făcută numai calitativ. "Domeniul de vârf" este apreciat de fiecare evaluator după prezenţa şi reprezentarea acestuia în conferinţele internaţionale, după gradul de finanţare al acestui domeniu în ţările dezvoltate; notarea se face între 1 şi 10. De asemenea, cu pondere egală se apreciază impactul domeniului asupra economiei naţionale, notat, de asemenea, de la 1 la 10.
    Nota finală reprezintă fie una dintre notele acordate, în cazul în care a fost acordată numai una, fie o medie aritmetică (dacă sunt notate ambele solicitări).
    Criteriul 3
    Nota este proporţională cu cota de cofinanţare (raportul dintre costuri suportate din surse proprii + sponsorizări şi cele totale) în felul următor:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cota de cofinanţare
din alte surse
(proprii şi
sponsorizări)
      % 0 <20 [20-40) [40-50) [50-60) [60-70) [70-80) >80
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Notă 0 2 5 6 7 8 9 10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Criteriul 4
    Dacă organizatorul manifestării ştiinţifice prevede fără cheltuieli suplimentare realizarea unei expoziţii de produse ale firmelor româneşti în domeniul manifestării ştiinţifice, oferta va fi notată cu nota maximă 10.
    În lipsa expoziţiei, prezenţa potenţialilor utilizatori ai rezultatelor comunicate în timpul manifestării va fi notată de la 1 la 10.
    Criteriul 5
    Oferta manifestării ştiinţifice, care satisface unul dintre subcriteriile:
    - este integrată într-un program agreat la nivelul autorităţilor statului;
    - face parte dintr-o colaborare ştiinţifică internaţională, este notată de la 3 la 5. Satisfacerea ambelor subcriterii, cu suma acestor note.
    Criteriul 6
    Participarea internaţională relevantă, confirmată, va fi apreciată după prezenţa unor personalităţi internaţionale în comitetele de program/ştiinţifice şi după numărul de lucrări din străinătate prezentate la manifestarea precedentă organizată de ofertant.
    Notele vor fi acordate între 1 şi 10 pentru cele două subcriterii de mai sus, nota finală fiind media aritmetică a acestora.
    Criteriul 7
    Oferta prezentată de unul sau mai mulţi organizatori care au susţinut în ultimii 5 ani cel puţin 3 manifestări ştiinţifice internaţionale sau cu participare internaţională va fi notată cu 10; în toate celelalte cazuri va fi notată cu nota:
    1 + 3n,
unde n este numărul de manifestări organizate în ultimii cinci ani, n < 3.
    Criteriul 8
    Satisfacerea acestui criteriu se apreciază după prezenţa comunicărilor/autorilor provenind de la instituţiile cu preocupări în domeniul manifestării ştiinţifice. Dacă oferta este completă (prezenţă semnificativă de la majoritatea centrelor de cercetare din ţară cu preocupări în domeniu), se acordă nota maximă. Nota maximă se poate acorda şi în cazul în care în materialele scrise şi difuzate în timpul manifestării se prezintă oferta de cercetare românească.
    Evaluatorul va aprecia prezenţa în oferta manifestării a celor mai semnificative prezenţe în domeniu şi va diminua nota până la 1, pe măsura nesatisfacerii acestui criteriu.
    Criteriul 9
    Dacă prezentarea obiectivelor Programului-cadru 6 al Uniunii Europene este prevăzută în programul manifestării să fie efectuată:
    - în plenul adunării;
    - de o personalitate română sau străină,
sau în materialele scrise şi difuzate tuturor participanţilor, în vederea promovării şi formării unor parteneriate între cercetători români şi străini, atunci se acordă nota maximă 10.
    La realizarea parţială a unuia dintre cele două subcriterii menţionate mai sus se scade nota proporţional, până la 1.
    Criteriul 10
    Dacă manifestarea ştiinţifică permite dezvoltarea în România a unor noi direcţii de cercetare, se poate acorda o notă până la maximum 10.
    Dacă această perspectivă lipseşte, îndeplinirea acestui criteriu este notată cu 1.
    Criteriul 11
    Dacă manifestarea propusă a fi organizată de către ofertant este:
    - una internaţională tradiţională care acum se va organiza în România; sau
    - naţională, cu participare internaţională semnificativă cel puţin la a II-a ediţie,
se acordă la acest criteriu nota 10.
    Dacă participarea internaţională, dovedită prin anexele la "Fişa manifestării ştiinţifice/expoziţionale", nu este semnificativă, nota se va scădea corespunzător, până la minimum 5.
    Criteriul 12
    Aici evaluatorul poate introduce orice criterii pe care le consideră, motivat, relevante şi acordă un punctaj de maximum 10, după gradul de satisfacere a acestui criteriu personal.
    Aprecierea satisfacerii acestui criteriu va fi determinată de experienţa evaluatorului faţă de genul şi tipul manifestării propuse şi organizate de ofertant.


    ANEXA 4
    -------
la regulament
-------------

    Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale


                                        Se aprobă.
                                        ----------
                     Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,


                                   Propunem aprobarea.
                                   -------------------
                       Direcţia generală pentru strategii, programe
                    de cercetare-dezvoltare, evaluare şi monitorizare
                                     Director general


                          Direcţia inovare, transfer tehnologic
                    şi infrastructură de cercetare-dezvoltare, inovare
                                        Director                                   PROPUNEREA
Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale, consemnată în procesul-verbal nr. .......... din data de .........

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                            Suma Suma
                                            solicitată propusă
Nr. Denu- Organi- Localitatea/ Total de la de
crt. mirea zator/ perioada costuri Ministerul Comisia Observaţii
     mani- coorga- (milioane Educaţiei, pentru
     fes- nizatori lei) Cercetării Manifestări
     tării şi Ştiinţifice
                                            Tehnologiei şi Expozi-
                                            (milioane ţionale
                                             lei) (milioane
                                                         lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6 7
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Data ............


     Preşedintele Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale

                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016