Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 11 februarie 2000  de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 11 februarie 2000 de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 16 februarie 2000
ART. 1
(1) Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, se organizeazã şi funcţioneazã în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului funcţiei publice.
(2) Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici, denumita în continuare Agenţie, are rolul de a elabora şi aplica strategia şi politicile Guvernului în domeniul managementului funcţiei publice şi funcţionarilor publici.
(3) Sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este în municipiul Bucureşti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
ART. 2
În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia îndeplineşte urmãtoarele funcţii:
a) funcţia de strategie - prin care se asigura fundamentarea şi elaborarea strategiei şi a programelor de reforma în domeniul managementului funcţiei publice şi funcţionarilor publici;
b) funcţia de reglementare - prin care se asigura iniţierea şi elaborarea cadrului normativ şi institutional necesar în vederea realizãrii obiectivelor strategice şi politicilor în domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici;
c) funcţia de administrare - prin care se asigura administrarea bunurilor proprietate publica şi/sau privatã a statului şi/sau a unitãţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor legale;
d) funcţia de reprezentare - prin care se asigura în numele statului roman reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul managementului funcţiei publice şi funcţionarilor publici;
e) funcţia de autoritate de stat - prin care se asigura urmãrirea aplicãrii şi controlul respectãrii actelor normative în domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici.
ART. 3
În exercitarea funcţiei de strategie Agenţia are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã principiile, strategiile şi politicile privind managementul funcţiei publice şi funcţionarilor publici;
b) fundamenteazã, elaboreazã şi propune Guvernului programe în domeniul managementului funcţiei publice şi funcţionarilor publici;
c) fundamenteazã şi elaboreazã studii, analize şi prognoze privind dinamica şi structura corpului funcţionarilor publici;
d) elaboreazã principiile, strategiile şi politicile privind sistemul de recrutare, formare şi perfecţionare profesionalã a funcţionarilor publici;
e) elaboreazã criteriile pentru definirea categoriilor funcţiilor publice, a gradului şi clasei funcţiei publice din cadrul aceleiaşi categorii, precum şi criteriile de performanta pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.
ART. 4
(1) În exercitarea funcţiei de reglementare Agenţia are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã şi avizeazã propuneri de acte normative privind funcţia publica şi functionarii publici;
b) elaboreazã reglementãri comune pentru autoritãţile şi instituţiile publice, privind funcţiile publice, gradarea şi clasificarea posturilor;
c) elaboreazã propuneri de acte normative pentru crearea unui sistem unitar de salarizare, aplicabil tuturor funcţionarilor publici;
d) coordoneazã procesul de adaptare la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, a statutelor aprobate prin legi speciale, cu respectarea specificului funcţiilor publice în cauza;
e) elaboreazã şi avizeazã propuneri de acte normative privind completarea listei cuprinzând funcţiile publice;
f) elaboreazã normele de organizare a concursurilor pentru intrarea în corpul funcţionarilor publici;
g) elaboreazã propuneri de acte normative privind organizarea perioadei de stagiu, condiţiile de evaluare, precum şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanti;
h) elaboreazã metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate;
i) elaboreazã propuneri de acte normative privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare;
j) elaboreazã propuneri de acte normative privind procedura de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplina, precum şi modul de sesizare a acestora;
k) elaboreazã propuneri de acte normative privind organizarea şi desfãşurarea examenului pentru persoanele care revin în corpul funcţionarilor publici;
l) elaboreazã propuneri de acte normative privind intrarea în corpul funcţionarilor publici a persoanelor care au ocupat funcţii de demnitate publica, precum şi a celor care au deţinut funcţii de specialitate în afarã autoritãţilor şi instituţiilor publice;
m) elaboreazã şi avizeazã propuneri de acte normative pentru asigurarea armonizarii legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitara în domeniul funcţiei publice şi funcţionarului public;
n) elaboreazã normele de evidenta a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici.
(2) Proiectele actelor normative iniţiate de Agenţie vor fi avizate, în mod obligatoriu, de ministrul funcţiei publice.
ART. 5
În exercitarea funcţiei de administrare Agenţia are urmãtoarele atribuţii principale:
a) gestioneazã programe privind funcţia publica şi funcţionarul public;
b) elaboreazã şi administreazã sistemul informaţional şi baza de date cuprinzând evidenta funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
c) administreazã bunurile proprietate publica şi privatã aflate în patrimoniul Agenţiei, potrivit prevederilor legale;
d) gestioneazã fondurile din bugetul propriu, potrivit legii;
e) organizeazã şi administreazã, în colaborare cu autoritãţile şi instituţiile publice şi cu organizaţiile neguvernamentale, sistemul de tratament balnear şi de odihna al funcţionarilor publici, precum şi sistemul locuinţelor de serviciu destinate funcţionarilor publici.
ART. 6
În exercitarea funcţiei de reprezentare Agenţia are urmãtoarele atribuţii principale:
a) reprezintã statul în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, romane şi strãine, în domeniul managementului funcţiei publice şi funcţionarilor publici;
b) colaboreazã cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu autoritãţile administraţiei publice locale;
c) colaboreazã cu instituţii şi cu organisme internaţionale în domeniul sau de activitate;
d) asigura dialogul cu organizaţiile şi structurile asociative ale funcţionarilor publici, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale în domeniul sau de activitate;
e) iniţiazã şi propune acorduri şi proiecte de colaborare internationala în domeniul funcţiei publice, funcţionarului public şi al managementului resurselor umane, potrivit prevederilor legale, cu avizul ministrului funcţiei publice.
ART. 7
În exercitarea funcţiei de autoritate de stat Agenţia are urmãtoarele atribuţii principale:
a) urmãreşte şi verifica modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publica şi functionarii publici, precum şi respectarea principiilor care stau la baza exercitãrii funcţiei publice;
b) coordoneazã şi monitorizeazã aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999, precum şi respectarea legislaţiei privind functionarii publici;
c) urmãreşte situaţia funcţiilor publice vacante, precum şi ocuparea acestora potrivit prevederilor legale;
d) coordoneazã metodologic şi acorda asistenta de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritãţilor şi al instituţiilor publice centrale şi locale;
e) avizeazã strategiile sectoriale privind formarea continua a funcţionarilor publici;
f) întocmeşte rapoarte anuale cu privire la managementul funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, precum şi cu privire la respectarea legislaţiei privind functionarii publici, pe care le înainteazã Guvernului, prin ministrul funcţiei publice, pentru a fi supuse spre dezbatere Parlamentului.
ART. 8
Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Guvern prin acte normative legate de politicile privind funcţia publica şi functionarii publici.
ART. 9
(1) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia colaboreazã cu ministerele, cu celelalte autoritãţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, romane ori strãine.
(2) Autoritãţile şi instituţiile publice sunt obligate sa comunice Agenţiei, în termenele solicitate, toate informaţiile, stabilite potrivit prevederilor legale, privind funcţiile şi functionarii publici.
(3) Agenţia furnizeazã informaţii celor interesaţi, la cerere şi în limitele dispoziţiilor legale privind confidenţialitatea informaţiilor respective.
(4) Agenţia editeazã buletine informative şi alte publicaţii de specialitate; cheltuielile de tipãrire şi de difuzare a acestora vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Agenţiei.
ART. 10
(1) Agenţia constituie sistemul informaţional şi administreazã baza de date privind evidenta funcţiilor publice şi funcţionarilor publici din cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.
(2) Evidenta funcţionarilor publici se referã la datele personale ale acestora şi cuprinde: numele şi prenumele, domiciliul, data naşterii, funcţia publica pe care o ocupa, vechimea în funcţii publice, în alte funcţii ocupate anterior, studiile, titlurile didactice sau ştiinţifice, precum şi limbile strãine pe care le cunosc.
(3) Evidenta funcţiilor publice din cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale se referã la:
a) numãrul total al posturilor aferente funcţiilor publice, stabilit potrivit actului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a respectivei autoritãţi sau instituţii publice centrale sau locale;
b) numãrul posturilor ocupate, aferente funcţiilor publice de execuţie şi de conducere, pe categorii de funcţii publice, stabilite potrivit legii;
c) numãrul posturilor vacante, aferente funcţiilor publice de execuţie şi de conducere, pe categorii de funcţii publice, stabilite potrivit legii, precum şi modalitãţile de vacantare a acestora, potrivit legii.
(4) Autoritãţile sau instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sunt obligate sa transmitã Agenţiei orice modificare intervenita în evidenta funcţiilor publice vacante în termen de 15 zile de la data aprobãrii acesteia.
(5) În prima luna a fiecãrui an autoritãţile sau instituţiile publice centrale ori locale vor transmite Agenţiei modificãrile intervenite în situaţia funcţionarilor publici.
(6) Informaţiile privind funcţiile publice şi functionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, în formatul standard stabilit de Agenţie.
ART. 11
(1) Agenţia colaboreazã direct cu compartimentele specializate în gestiunea resurselor umane, organizate în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritãţi şi organe ale administraţiei publice centrale, prefecturilor, precum şi în cadrul autoritãţilor administraţiei publice locale.
(2) Compartimentele specializate, organizate în cadrul serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte autoritãţi şi organe centrale, colaboreazã cu Agenţia prin intermediul compartimentului specializat al ministerului, autoritãţii sau al instituţiei publice în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea cãrora funcţioneazã.
(3) În cazul autoritãţilor administraţiei publice locale care nu au în structura organizatoricã a aparatului propriu compartimente specializate în gestiunea resurselor umane, colaborarea se face prin intermediul compartimentelor respective organizate la nivelul consiliilor judeţene.
ART. 12
(1) Sumele necesare în vederea organizãrii şi functionarii Agenţiei, potrivit prezentei hotãrâri, se asigura de la bugetul de stat.
(2) Pentru realizarea funcţiilor sale Agenţia va putea beneficia de consultanţa şi asistenta strãinã, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse atrase, potrivit legii, din ţara ori din strãinãtate.
ART. 13
(1) Agenţia este condusã de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.
(2) Preşedintele îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.
(3) Preşedintele reprezintã Agenţia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu autoritãţile sau cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu alte autoritãţi şi instituţii publice centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi persoane fizice, romane sau strãine.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. Actele cu caracter normativ emise de preşedintele Agenţiei vor fi avizate de ministrul funcţiei publice.
(5) Preşedintele poate delega, în condiţiile legii, celor doi vicepreşedinţi unele dintre atribuţiile ce îi revin.
ART. 14
(1) Secretarul general al Agenţiei este numit în condiţiile legii.
(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile care îi revin, prevãzute de regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Agenţiei.
ART. 15
(1) În structura organizatoricã a Agenţiei pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, pentru care atribuţiile şi rãspunderile se stabilesc prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Agenţiei.
(2) Numãrul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii şi persoanele încadrate în cabinetele acestora.
(3) Preşedintele Agenţiei va stabili:
a) numãrul de posturi aferente funcţiilor publice de conducere şi de execuţie;
b) numãrul de posturi ce pot fi ocupate de persoanele angajate pe baza de contract individual de munca;
c) numãrul de posturi pentru fiecare structura organizatoricã a Agenţiei;
d) atribuţiile şi rãspunderile vicepreşedinţilor Agenţiei.
ART. 16
(1) Atribuţiile, sarcinile şi rãspunderile funcţionarilor publici şi ale persoanelor angajate pe baza de contract individual de munca se stabilesc, în conformitate cu structura organizatoricã a Agenţiei, prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Agenţiei, aprobat de preşedintele acesteia.
(2) Functionarii publici şi persoanele angajate pe baza de contract individual de munca în cadrul Agenţiei sunt salarizate potrivit legii.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016