Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 10 noiembrie 1999  pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 10 noiembrie 1999 pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate

EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 29 decembrie 1999

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Verificarea lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei reprezintã o componenta a sistemului calitãţii în condiţiile îndeplinirii cerinţelor tehnice prevãzute în normativele şi în regulamentele elaborate sau avizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie (O.N.C.G.C.) şi se efectueazã de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate.
(2) Prezentul regulament stabileşte obiectivele, conţinutul şi modul de exercitare a verificãrii lucrãrilor în conformitate cu prevederile <>Legii cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 şi completeazã prevederile Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui O.N.C.G.C. nr. 451 din 15 ianuarie 1999 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, ale Regulamentului privind avizarea lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui O.N.C.G.C. nr. 347 din 30 septembrie 1998 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 29 octombrie 1998, şi ale Regulamentului privind recepţia lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui O.N.C.G.C. nr. 450 din 15 ianuarie 1999 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, şi ale Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui O.N.C.G.C. nr. 452 din 2 februarie 1999 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999. Regulamentele şi normele tehnice au fost publicate în suplimentele nr. 1/1999 şi nr. 2/1999 ale Revistei de Cadastru, Geodezie şi Cartografie a Uniunii Geodezilor din România.
ART. 2
Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice din ţara şi din strãinãtate care desfãşoarã activitãţi în domeniu pe teritoriul României.
ART. 3
(1) Prezentul regulament se referã la verificarea calitãţii lucrãrilor care urmeazã a fi recepţionate de O.N.C.G.C. şi de oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti (O.J.C.G.C.), în vederea integrãrii datelor rezultate din acestea în bazele de date cadastrale (B.D.C.) şi în Fondul naţional de geodezie şi cartografie (F.N.G.C.).
(2) Sunt supuse verificãrii urmãtoarele categorii de lucrãri:
a) realizarea, completarea sau modernizarea reţelelor geodezice de referinta, planimetrice sau altimetrice;
b) realizarea sau actualizarea planurilor şi a hartilor analogice şi/sau digitale;
c) realizarea produselor ortofotogrammetrice;
d) efectuarea de aerofotografieri ce au ca scop realizarea planurilor şi a hartilor;
e) achiziţia de imagini prin satelit, analogice şi/sau digitale;
f) introducerea şi întreţinerea cadastrului general, inclusiv comasarile, parcelarile, detasarile şi rectificãrile de hotar;
g) realizarea planurilor de amplasament şi de delimitare a bunurilor imobile pentru care se solicita avizul de execuţie (suprafata de peste 1 ha în intravilan şi de peste 10 ha în extravilan);
h) realizarea sau actualizarea planurilor topografice necesare în vederea proiectãrii şi execuţiei obiectivelor de investiţii, pentru suprafeţele mai mari de 1 ha în intravilan şi 10 ha în extravilan;
i) datele şi documentele prevãzute în avizele de execuţie, rezultate în cadrul realizãrii lucrãrilor cadastrelor de specialitate, care se încadreazã în categoriile de lucrãri prevãzute la lit. a) - h).
ART. 4
(1) Activitatea de verificare poate fi asigurata numai de cãtre persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C. pentru categoria D, conform prevederilor cap. II al Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, care îşi pot desfasura activitatea în una dintre urmãtoarele forme:
a) angajaţi ai persoanelor juridice autorizate care au ca obiect principal de activitate realizarea lucrãrilor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
b) persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C., care desfãşoarã activitãţi, conform prevederilor <>Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfãşurarea unor activitãţi economice pe baza liberei iniţiative şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a <>Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfãşurarea unor activitãţi pe baza liberei iniţiative;
c) angajat al beneficiarului sau al investitorului, cu contract de munca sau cu convenţie civilã.
(2) Pentru a putea fi angajate ca verificatori persoanele fizice menţionate la alineatul precedent trebuie sa nu facã parte din personalul angajat al executantului şi sa nu fi participat, sub nici o forma, la realizarea efectivã a lucrãrii verificate.
(3) Executantii lucrãrilor de specialitate prevãzute la art. 3 vor încheia contracte distincte pentru verificare cu persoanele fizice sau juridice din categoriile menţionate la alin. (1). Sumele cuvenite pentru realizarea operaţiunilor de verificare pe teren şi în birou, precum şi pentru întocmirea dosarului de verificare se stabilesc, prin negociere directa, între verificator şi executant, în funcţie de tipul şi de complexitatea lucrãrilor, în condiţiile prevãzute de lege.

CAP. 2
Verificarea lucrãrilor de specialitate

ART. 5
(1) Verificarea lucrãrilor de specialitate se face pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor tehnice stabilite prin normele, regulamentele şi instrucţiunile elaborate sau avizate de O.N.C.G.C., diferenţiat în funcţie de categoria de lucrãri şi de importanta acestora, conform avizului de execuţie obţinut.
(2) În dosarul lucrãrii cel care a eliberat avizul de execuţie va preciza cerinţele de calitate, condiţiile şi preciziile impuse pentru categoriile de lucrãri respective.
(3) Executantul este rãspunzãtor pentru supunerea spre verificare a lucrãrii în întregime, potrivit legii.
ART. 6
(1) Verificatorul are obligaţia ca, în cadrul verificãrilor pe care le efectueazã, sa urmãreascã:
1. modul de întocmire, conţinutul şi specificaţiile proiectului tehnic;
2. modul în care s-au respectat prevederile specificate în avizul de execuţie;
3. încadrarea în specificaţiile tehnice, în normele, metodologiile, reglementãrile, instrucţiunile şi în standardele elaborate sau avizate de O.N.C.G.C.;
4. modul în care s-au utilizat, s-au recuperat şi s-au integrat datele şi documentele existente anterior execuţiei lucrãrilor;
5. modul de amplasare, materializare, marcare, conservare şi semnalizare a punctelor noi, cu verificarea prin sondaj a cel puţin 10% din numãrul acestora;
6. modalitãţile de efectuare a operaţiunilor de teren şi de birou şi de realizare a datelor şi documentelor grafice şi textuale, precum şi corectitudinea, completitudinea, exactitatea şi acuratetea acestora;
7. modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrãrii;
8. modul de îndeplinire a prevederilor contractuale la terminarea lucrãrilor sau a etapelor de lucrãri, potrivit condiţiilor tehnice prevãzute în norme, regulamente, instrucţiuni, precum şi în caietele de sarcini.
(2) Responsabilitatea privind conceptia, metodele şi soluţiile adoptate de executant şi acceptate de beneficiar revine executantului.
(3) Verificatorul solicita, dacã este cazul, remedierea şi completarea lucrãrii şi numai dupã realizarea acestora executantul o va supune unei noi verificãri.
ART. 7
Verificatorul autorizat va întocmi şi va tine la zi un registru de evidenta a lucrãrilor verificate, conform anexei nr. 6 la Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.
ART. 8
Pe baza activitãţilor prevãzute la art. 6 verificatorul autorizat elaboreazã dosarul de verificare, care va cuprinde:
- analiza generalã a lucrãrii;
- lucrãri verificate pe teren;
- lucrãri verificate în birou;
- concluzii şi, dacã este cazul, mãsuri şi termene de remediere a erorilor, greşelilor sau lipsurilor;
- documente grafice şi textuale care sa certifice modul în care s-a efectuat verificarea şi sa justifice calitatea lucrãrilor verificate.
ART. 9
Verificatorul autorizat are urmãtoarele obligaţii:
- sa întocmeascã dosarul de verificare, cu respectarea reglementãrilor şi prevederilor legale;
- sa prezinte executantului dosarul de verificare cu minimum 10 zile înainte de data stabilitã de O.N.C.G.C. sau, dupã caz, de O.J.C.G.C. pentru receptionarea lucrãrii;
- sa nu extraga, sa nu transmitã sau sa faciliteze accesul la datele şi la documentele componente ale lucrãrii şi ale dosarului de verificare, pentru a fi folosite în alte scopuri;
- sa întocmeascã şi sa ţinã la zi un registru de evidenta a lucrãrilor verificate.

CAP. 3
Dispoziţii finale

ART. 10
(1) Dosarul de verificare va fi respins la recepţia lucrãrii, dacã nu corespunde prevederilor prezentului regulament.
(2) Verificatorul autorizat poate fi sancţionat conform prevederilor cap. V din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, cu urmãtoarele precizãri:
a) suspendarea sau anularea autorizãrii se va face numai prin decizia comisiei de autorizare din cadrul O.N.C.G.C.;
b) decizia de suspendare sau de anulare va avea la baza:
- raportul de constatare întocmit de Direcţia generalã autorizare, avizare şi control (D.G.A.A.C.);
- referatele a 3 verificatori autorizaţi, desemnaţi astfel:
● un verificator numit de O.N.C.G.C.;
● un verificator numit de o asociaţie profesionalã recunoscuta de O.N.C.G.C.;
● un verificator ales de cãtre cel propus pentru sancţionare.
ART. 11
(1) În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat ori s-a anulat certificatul de autorizare constituie şi contravenţii sau infracţiuni, în afarã sancţiunilor menţionate se vor aplica şi sancţiunile prevãzute de lege.
(2) Persoanele cãrora li s-au anulat certificatele de autorizare, ca urmare a abaterilor specificate în art. 39 lit. a) şi/sau b) din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, se pot prezenta la comisia de autorizare pentru obţinerea unui nou certificat de autorizare în condiţiile art. 40 din regulamentul menţionat, fãrã a mai putea solicita autorizare pentru categoria de lucrãri D.
(3) Contestaţiile la decizia de suspendare sau de anulare se vor rezolva conform prevederilor art. 42 pct. 3 şi 4 din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016