Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 10 iunie 2009  de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 10 iunie 2009 de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia*)

EMITENT: CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD VEST OLTENIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 3 septembrie 2009
REGULAMENT din 10 iunie 2009
de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia*)
EMITENT: CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ SUD VEST OLTENIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 3 septembrie 2009

--------
*) Regulamentul a fost aprobat prin Hotãrârea nr. 22 din 10 iunie 2009 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia care abrogã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã Sud Vest Oltenia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.203 din 15 decembrie 2004.

CAP. I
Organizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia

ART. 1
(1) Consiliul pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia, denumit în continuare Consiliul pentru dezvoltare regionalã, este organismul regional deliberativ, fãrã personalitate juridicã, care este constituit şi funcţioneazã pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare regionalã Sud-Vest Oltenia, în scopul coordonãrii activitãţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionalã.
(2) Consiliul pentru dezvoltare regionalã îşi desfãşoarã activitatea în concordanţã cu obiectivele politicii regionale stabilite prin <>Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalã în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
Consiliul pentru dezvoltare regionalã este alcãtuit din preşedinţii consiliilor judeţene Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea şi Mehedinţi şi din câte un reprezentant al fiecãrei categorii de consilii locale municipale, orãşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.
ART. 3
(1) Consiliul pentru dezvoltare regionalã alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de cãtre preşedinţii consiliilor judeţene.
(2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile, acestea vor fi preluate de drept şi integral de cãtre vicepreşedinte.
(3) În absenţa motivatã a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, lucrãrile reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã vor fi conduse de cãtre un membru al acestuia, ales prin votul deschis al majoritãţii membrilor prezenţi la reuniune.
ART. 4
Secretariatul Consiliului pentru dezvoltare regionalã este constituit şi este asigurat prin personal specializat din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia, denumitã în continuare Agenţie.
ART. 5
(1) La fiecare reuniune a Consiliului pentru dezvoltare regionalã participã de drept directorul Agenţiei.
(2) Prefecţii judeţelor care intrã în componenţa regiunii de dezvoltare pot participa fãrã drept de vot la lucrãrile Consiliului pentru dezvoltare regionalã.
(3) În funcţie de problematica supusã dezbaterii, la lucrãrile acestui organism pot participa, pe baza de invitaţie, fãrã drept de vot, şi alţi reprezentanţi ai consiliilor locale, municipale, orãşeneşti şi comunale, ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi reprezentanţi ai societãţii civile; aceştia pot face propuneri pe care Consiliul pentru dezvoltare regionalã le poate dezbate şi supune la vot.
(4) În cazul reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã în cadrul cãrora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regionalã, conform prevederilor <>art. 7 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 315/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, membrii acestuia semneazã o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. În cazul în care unul dintre membrii Consiliului pentru dezvoltare regionalã este şi reprezentantul unei autoritãţi publice care a depus un proiect spre aprobare în vederea finanţãrii, acesta va anunţa consiliul. La aceste şedinţe nu participã decât membrii Consiliului pentru dezvoltare regionalã, directorul Agenţiei şi, eventual, salariaţi ai Agenţiei, datoritã confidenţialitãţii problemelor supuse aprobãrii.
(5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese, precum şi a declaraţiilor de confidenţialitate atrage rãspunderea membrilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã şi se sancţioneazã conform dispoziţiilor legale în vigoare; membrii Consiliului pentru dezvoltare regionalã, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele acestuia, nu pot deţine aceastã calitate şi nu pot fi realeşi pe o perioadã de cel puţin 5 ani de la data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti prin care se constatã vinovãţia acestora, potrivit <>art. 5 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionalã, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.256/2004 .

CAP. II
Funcţionarea Consiliului pentru dezvoltare regionalã

ART. 6
(1) Reuniunile Consiliului pentru dezvoltare regionalã se desfãşoarã, prin rotaţie, în fiecare judeţ din regiune, în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor care în constituie şi cu condiţia reprezentãrii tuturor judeţelor din cadrul regiunii.
(2) Dacã la o şedinţã a Consiliului pentru dezvoltare regionalã nu sunt întrunite condiţiile de participare prevãzute la alin. (1), atunci ea se amânã, urmând sã fie convocatã o nouã şedinţã în termen de 15 zile calendaristice. Şedinţa convocatã în urma unei amânãri se desfãşoarã chiar dacã nu întruneşte condiţiile prevãzute la alin. (1), iar hotãrârile adoptate de Consiliul pentru dezvoltare regionalã în cadrul acestei şedinţe sunt obligatorii.
(3) Membrii Consiliului pentru dezvoltare regionalã care nu pot participa din motive obiective la reuniunile acestuia desemneazã, prin mandat scris, un înlocuitor.
(4) Absenţa membrilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã de la şedinţã este comunicatã secretariatului cu 5 zile lucrãtoare înainte de şedinţã. În aceastã comunicare va fi desemnat reprezentantul de drept care poate participa şi vota, în numele preşedintelui Consiliului pentru dezvoltare regionalã, potrivit <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi regulamentului de organizare şi funcţionare de la nivelul consiliului judeţean/local, dupã caz. De asemenea, absenţa este consideratã motivatã dacã se face dovada cã aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a fãcut imposibilã prezenţa acestora, a unei deplasãri în strãinãtate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţã majorã.
(5) În exercitarea atribuţiilor ce în revin, Consiliul pentru dezvoltare regionalã adoptã hotãrâri prin consens. Dacã acesta nu se realizeazã, hotãrârile vor fi luate prin vot cu majoritatea simplã a membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv.
(6) Hotãrârile adoptate se comunicã instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, membrilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã, precum şi celor interesaţi care au participat la şedinţã, de cãtre secretariatul acestui organism, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data adoptãrii.
ART. 7
(1) Şedinţele ordinare ale Consiliului pentru dezvoltare regionalã se desfãşoarã trimestrial, la convocarea preşedintelui sau, în absenţa acestuia, a vicepreşedintelui. Dacã preşedintele anunţã în încheierea şedinţei data la care se va desfãşura proxima şedinţã şi aceastã datã este anterioarã trecerii a 3 luni, şedinţa anunţatã va fi, de asemenea, şedinţã ordinarã.
(2) În cazuri deosebite, şedinţele extraordinare ale Consiliului pentru dezvoltare regionalã se pot organiza la solicitarea unei treimi din numãrul total al membrilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã, a preşedintelui Consiliului pentru dezvoltare regionalã, a directorului Agenţiei, precum şi la cererea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã.
(3) Consiliul pentru dezvoltare regionalã poate adopta hotãrâri prin procedurã scrisã.
(4) Acordul membrilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã privind adoptarea hotãrârilor prin procedurã scrisã se transmite de cãtre aceştia, în format electronic şi pe fax, pe adresa preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului pentru dezvoltare regionalã, precum şi pe adresa secretariatului Consiliului pentru dezvoltare regionalã, constituit în cadrul Agenţiei.
(5) Hotãrârile se considerã aprobate în procedurã scrisã dacã acordul este dat de majoritatea simplã a membrilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii propunerii de hotãrâre. În caz de paritate, acordul preşedintelui este decisiv.
(6) În textul fiecãrei hotãrâri adoptate prin procedurã scrisã conform alin. (3)-(5) se specificã modalitatea de adoptare a acesteia.
(7) Hotãrârile adoptate în procedurã scrisã se comunicã de cãtre secretariatul Consiliului pentru dezvoltare regionalã, în decurs de 5 zile lucrãtoare de la data adoptãrii acestora, instituţiilor şi persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (6).
ART. 8
(1) Pentru şedinţele ordinare, ordinea de zi, materialele supuse dezbaterii şi aprobãrii, precum şi convocatorul cu persoanele invitate expres se transmit preşedintelui Consiliului pentru dezvoltare regionalã şi se avizeazã de cãtre acesta, în prealabil, cu 10 zile lucrãtoare înainte de şedinţã. Acesta aprobã materialele transmise ori poate face completãri, observaţii sau orice alte modificãri în termen de 3 zile lucrãtoare de la comunicare.
(2) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor, a ordinii de zi, precum şi a materialelor supuse dezbaterii la şedinţele Consiliului pentru dezvoltare regionalã cãtre membrii consiliului, precum şi faţã de invitaţi se fac în scris de cãtre secretariatul Consiliului pentru dezvoltare regionalã cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data desfãşurãrii reuniunii. În mod obligatoriu acestea conţin ziua, ora, locul desfãşurãrii şi ordinea de zi, precum şi adresa site-ului de pe care pot fi obţinute informaţii privind reuniunea respectivã.
(3) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului pentru dezvoltare regionalã se publicã pe site-ul Agenţiei, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data şedinţei.
ART. 9
(1) Pe baza convocatorului cu lista de invitaţi, aprobat în prealabil de cãtre preşedintele Consiliului pentru dezvoltare regionalã, se procedeazã la verificarea prezenţei, eventual la eliminarea din sala de şedinţã a persoanelor care nu se regãsesc pe convocatorul cu invitaţii, şedinţa nefiind publicã, potrivit <>art. 7 alin. (8) din Legea nr. 315/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ca urmare a gradului de confidenţialitate a unor probleme supuse dezbaterii şi aprobãrii.
(2) La începutul fiecãrei şedinţe, preşedintele Consiliului pentru dezvoltare regionalã supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobã cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
(3) Ordinea de zi poate fi modificatã, cuprinzând şi alte probleme decât cele comunicate iniţial, cu aprobarea majoritãţii simple a numãrului membrilor prezenţi.
(4) La sfârşitul fiecãrei şedinţe se stabileşte data viitoarei şedinţe ordinare.

CAP. III
Atribuţiile Consiliului pentru dezvoltare regionalã

ART. 10
(1) Principalele atribuţii ale Consiliului pentru dezvoltare regionalã sunt, potrivit <>art. 7 alin. (2), (3), (4) şi (5) , <>art. 8 alin. (2) şi (4) , <>art. 9 lit. n) şi <>art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 315/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmãtoarele:
a) analizeazã şi aprobã strategia şi programele de dezvoltare regionalã;
b) sprijinã elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare;
c) aprobã proiectele de dezvoltare regionalã, selecţionate la nivel regional, în concordanţã cu criteriile, prioritãţile şi metodologia elaborate de instituţia naţionalã cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, împreunã cu organismele regionale specializate;
d) transmite Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã, pentru aprobarea finanţãrii, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplicã o procedurã de selecţie la nivel naţional;
e) aprobã criteriile, prioritãţile, alocarea şi destinaţiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionalã;
f) prezintã Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regionalã;
g) urmãreşte utilizarea fondurilor alocate din Fondul pentru dezvoltare regionalã;
h) propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã cuantumul contribuţiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judeţelor alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regionalã, pentru finanţarea obiectivelor politicilor regionale, precum şi destinaţia şi eşalonãrile de platã ale acestora;
i) comunicã consiliilor judeţene hotãrârea privind aprobarea cuantumului sumelor stabilite la nivelul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã, în funcţie de numãrul de locuitori din judeţul respectiv, reprezentând contribuţiile financiare ale acestora alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regionalã, contribuţii care vor fi prevãzute în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumitã "Dezvoltare şi promovare regionalã". Consiliile judeţene vor adopta hotãrâri în aplicarea hotãrârilor consiliilor pentru dezvoltare regionalã, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicãrii privind cuantumul contribuţiilor anuale stabilite. Contribuţiile anuale vor fi vãrsate trimestrial la Fondul pentru dezvoltare regionalã, administrat de agenţiile pentru dezvoltare regionalã;
j) asigurã spaţii adecvate şi corespunzãtoare pentru sediul şi birourile Agenţiei, având în vedere arhiva şi volumul mare al documentelor (respectarea legislaţiei în vigoare privind confidenţialitatea documentelor şi necesitatea securizãrii acestora), precum şi numãrul de salariaţi;
k) atrage alte contribuţii financiare, locale şi regionale, în vederea realizãrii obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regionalã;
l) aprobã rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenţiile pentru dezvoltare regionalã;
m) aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei, avându-se în vedere cheltuielile administrative, cheltuielile de capital, cheltuielile de publicitate a programelor de dezvoltare regionalã, cheltuielile cu personalul etc. În ceea ce priveşte cheltuielile cu personalul, este nevoie sã se ţinã cont de complexitatea şi responsabilitatea postului ocupat, de legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului care gestioneazã fonduri europene, de prevederile contractului colectiv de muncã etc.
n) coordoneazã şi sprijinã dezvoltarea parteneriatelor regionale;
o) elaboreazã şi aprobã regulamentul propriu de funcţionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionalã;
p) avizeazã contractele, convenţiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte documente similare încheiate de Agenţie cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene, şi informeazã corespunzãtor Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionalã;
q) aprobã statutul de organizare şi funcţionare a Agenţiei, precum şi organigrama acesteia, în conformitate cu cerinţele forurilor naţionale şi ale Delegaţiei Comisiei Europene, precum şi cu principiul asigurãrii unitãţii organizatorice în structuri similare - celelalte 7 agenţii regionale;
r) coordoneazã activitãţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regionalã, a programelor regionale finanţate de Uniunea Europeanã, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenţa şi informarea corectã, rapidã şi în timp util a cetãţenilor, în special a întreprinzãtorilor.
(2) Consiliul pentru dezvoltare regionalã numeşte directorul Agenţiei, prin concurs, în caz de vacanţã a postului, potrivit prevederilor <>art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi altor prevederi legislative în vigoare.
(3) Eliberarea din funcţie a directorului Agenţiei se face pe baza unei documentaţii bazate exclusiv şi cumulativ pe prezentarea unor fapte concrete şi dovedite comise în detrimentul intereselor Agenţiei şi pe prezentarea prejudiciilor aduse, precum şi a unei cercetãri disciplinare prealabile, sub sancţiunea nulitãţii absolute.
(4) Începerea cercetãrii disciplinare se hotãrãşte, în şedinţã, prin votul majoritãţii simple a membrilor titulari ai Consiliului pentru dezvoltare regionalã.
(5) În cursul cercetãrii directorul are dreptul sã formuleze şi sã susţinã toate apãrãrile în favoarea sa şi sã ofere toate probele şi motivaţiile pe care le considerã necesare.
(6) Documentaţia se înainteazã instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, spre informare şi avizare, dupã care Consiliul pentru dezvoltare regionalã, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 53/2003 - <>Codul muncii , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale celorlalte acte normative care reglementeazã domeniul relaţiilor de muncã, poate hotãrî eliberarea din funcţie a directorului Agenţiei, în şedinţã, prin votul majoritãţii simple a membrilor titulari ai Consiliului pentru dezvoltare regionalã.
(7) Hotãrârea privind eliberarea din funcţie a directorului Agenţiei se transmite în scris, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia, spre informare, consultare şi avizare, instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale. În şedinţa imediat urmãtoare, secretariatul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã informeazã membrii Consiliului naţional despre aceasta.
(8) Hotãrârea Consiliului pentru dezvoltare regionalã privind eliberarea din funcţie a directorului Agenţiei este însoţitã de procesul-verbal detaliat al şedinţei, precum şi de o fundamentare documentatã care sã ateste cauzele care au determinat eliberarea din funcţie a acestuia.
(9) În cazul încetãrii raporturilor de serviciu ale directorului Agenţiei, perioada de interimat va fi asiguratã de cãtre o persoanã din cadrul Agenţiei, desemnatã de cãtre Consiliul pentru dezvoltare regionalã şi care are o experienţã continuã de cel puţin 3 ani în domeniul implementãrii proiectelor de dezvoltare regionalã.
ART. 11
Preşedintele Consiliului pentru dezvoltare regionalã are urmãtoarele atribuţii principale:
a) convoacã, coordoneazã pregãtirea şi conduce şedinţele Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
b) aprobã proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitaţii, precum şi materialele ce urmeazã sã fie transmise cu ocazia convocãrii şedinţelor Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
c) semneazã hotãrârile şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului pentru dezvoltare regionalã, rapoartele semestriale, precum şi raportul anual de activitate ale acestuia;
d) aprobã modificãrile la procesele-verbale ale şedinţelor, ţinând seama de propunerile şi observaţiile vicepreşedintelui, ale membrilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã, precum şi ale secretariatului acestuia;
e) împreunã cu vicepreşedintele reprezintã Consiliul pentru dezvoltare regionalã în cadrul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã;
f) reprezintã regiunea şi Consiliul pentru dezvoltare regionalã în relaţiile cu alte regiuni din ţarã şi din strãinãtate;
g) alte atribuţii care rezultã din prevederile <>Legii nr. 315/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 12
Vicepreşedintele Consiliului pentru dezvoltare regionalã are urmãtoarele atribuţii:
a) preia, pe bazã de mandat scris, semnat de preşedintele Consiliului pentru dezvoltare regionalã, atribuţiile acestuia, dacã preşedintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;
b) participã la organizarea şedinţelor Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
c) face observaţii şi propuneri cu privire la conţinutul şi modul de întocmire a procesului-verbal al şedinţei Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul pentru dezvoltare regionalã;
e) împreunã cu preşedintele reprezintã Consiliul pentru dezvoltare regionalã în cadrul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã.
ART. 13
În cazul în care sunt constatate încãlcãri repetate ale prezentului regulament de cãtre membrii Consiliului pentru dezvoltare regionalã, precum: neparticiparea la şedinţele Consiliului pentru dezvoltare regionalã, fãrã o motivare justificatã şi fãrã a desemna prin mandat un înlocuitor, cauzând astfel prejudicii regiunii prin neaprobarea la termen a unor situaţii, evaluãri, activitãţi supuse dezbaterii şi incluse pe ordinea de zi, încãlcarea solemnitãţii şedinţelor prin perturbarea derulãrii acestora, precum şi în cazul în care unul dintre consiliile judeţene membre ale Consiliului pentru dezvoltare regionalã nu vireazã douã trimestre succesiv contribuţiile datorate, Consiliul pentru dezvoltare regionalã analizeazã situaţia creatã. În urma analizei, supune la vot, cu majoritate simplã, întocmirea unei documentaţii care sã prezinte situaţia şi dispune soluţionarea acesteia în conformitate cu prevederile legale, dupã care o comunicã reprezentantului consiliului judeţean membru al Consiliului pentru dezvoltare regionalã care a încãlcat prevederile prezentului regulament, reprezentantului Guvernului din cadrul judeţului în cauzã, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã şi altor foruri şi instanţe abilitate sã soluţioneze situaţia.
ART. 14
Activitãţile principale ale secretariatului Consiliului pentru dezvoltare regionalã sunt:
a) pregãtirea documentelor necesare convocãrii reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
b) publicarea pe site-ul Agenţiei a ordinii de zi a şedinţelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum şi a materialelor pentru care Consiliul pentru dezvoltare regionalã hotãrãşte publicarea;
c) convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele Consiliului pentru dezvoltare regionalã, conform prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2) şi art. 8 alin. (1) şi (2);
d) întocmirea procesului-verbal al şedinţelor Consiliului pentru dezvoltare regionalã şi transmiterea formei finale semnate de cãtre preşedintele consiliului, precum şi a hotãrârilor Consiliului pentru dezvoltare regionalã instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, membrilor consiliului, precum şi celor interesaţi, prevãzuţi la art. 6 alin. (6), în termen de 15 zile de la data la care a avut loc şedinţa;
e) înregistrarea acordului transmis prin procedurã scrisã, conform art. 7 alin. (3)-(5), şi transmiterea hotãrârilor adoptate, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acestora, instituţiilor şi persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (6);
f) redactarea rapoartelor semestriale, precum şi a raportului anual de activitate ale Consiliului pentru dezvoltare regionalã şi transmiterea acestora, dupã aprobarea lor de cãtre Consiliul pentru dezvoltare regionalã, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei menţionate, spre informare, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã;
g) primirea şi înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la şedinţele Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
h) asigurarea, între şedinţe, a asistenţei de specialitate preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
i) înregistrarea şi pãstrarea în condiţii specifice adecvate a declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate date de membrii Consiliului pentru dezvoltare regionalã, conform art. 5 alin. (5);
j) primirea şi distribuirea corespondenţei destinate Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
k) constituirea şi pãstrarea unui registru de evidenţã complet privind şedinţele şi activitãţile Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
l) asigurarea activitãţilor de registraturã şi arhivare a documentelor privind activitãţile Consiliului pentru dezvoltare regionalã;
m) alte activitãţi care sunt stabilite de Consiliul pentru dezvoltare regionalã.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 15
Membrii Consiliului pentru dezvoltare regionalã îşi exercitã atribuţiile cu titlu gratuit.
ART. 16
(1) Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru dezvoltare regionalã se face cu votul a douã treimi din numãrul membrilor acestuia şi numai în prezenţa a cel puţin un reprezentant din fiecare judeţ. În caz de amânare a întrunirii Consiliului pentru dezvoltare regionalã, la urmãtoarea reuniune, regulamentul va fi adoptat prin consens sau cu majoritate simplã, potrivit <>art. 6 alin. (2) şi (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionalã, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.256/2004 .
(2) Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru dezvoltare regionalã se poate face cu votul a douã treimi din numãrul membrilor acestuia şi numai în prezenţa a cel puţin un reprezentant din fiecare judeţ. În caz de amânare a întrunirii Consiliului pentru dezvoltare regionalã, la urmãtoarea reuniune, modificarea regulamentului va fi adoptatã prin consens sau cu majoritate simplã, potrivit <>art. 6 alin. (2) şi (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionalã, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.256/2004 .

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa

Preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi,
Marius Bãlu

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt,
Paul Stãnescu

Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj,
Ion Cãlinoiu

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea,
Ion Cîlea

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016