Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 10 februarie 2009  de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 10 februarie 2009 de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 11 februarie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridicã, subordonate Ministerului Sãnãtãţii, reprezentând autoritatea de sãnãtate publicã la nivel local, care realizeazã politicile şi programele naţionale de sãnãtate, elaboreazã programe locale, organizeazã structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sãnãtate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sãnãtate.
ART. 2
Direcţiile de sãnãtate publicã evalueazã, coordoneazã şi monitorizeazã modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unitãţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitãţile sanitare din subordinea Ministerului Sãnãtãţii, luând mãsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicalã a oricãrei persoane din raza judeţului.
ART. 3
Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti coordoneazã, organizeazã şi evalueazã programele naţionale de sãnãtate ce se deruleazã în teritoriul arondat şi exercitã atribuţii specifice de control în sãnãtatea publicã, prin personalul împuternicit, cu aprobarea Ministerului Sãnãtãţii.
ART. 4
Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autoritãţile locale, cu instituţii de învãţãmânt şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizeazã activitãţi în domeniul sãnãtãţii publice.
ART. 5
(1) Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti coordoneazã serviciile de asistenţã medicalã din teritoriu, organizeazã şi coordoneazã asistenţa medicalã în caz de calamitãţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizeazã, coordoneazã şi rãspund de pregãtirea reţelei sanitare pentru apãrare, sub coordonarea Ministerului Sãnãtãţii.
(2) Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti participã la coordonarea acordãrii primului ajutor calificat împreunã cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţã şi cu alte structuri ale Ministerului Sãnãtãţii.
ART. 6
(1) Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti organizeazã culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice cãtre instituţiile desemnate în acest scop.
(2) Furnizeazã date statistice cãtre alte autoritãţi, la solicitare, cu respectarea confidenţialitãţii datelor personale.
ART. 7
Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti avizeazã şi supun aprobãrii conducerii Ministerului Sãnãtãţii propunerile privind structura organizatoricã, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unitãţilor sanitare din subordinea acestora.
ART. 8
Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti desemneazã reprezentanţi în consiliul consultativ al spitalelor publice.
ART. 9
Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti afişeazã pe site-ul lor proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice şi analizeazã execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înainteazã Ministerului Sãnãtãţii.
ART. 10
La cererea unor persoane fizice sau juridice, direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti efectueazã, potrivit dispoziţiilor legale, servicii de sãnãtate publicã, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.
ART. 11
Veniturile realizate de direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti constituie venituri proprii, care se folosesc în condiţiile legii.

CAP. II
Atribuţii generale

ART. 12
Directorul executiv al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã, coordoneazã şi controleazã, dupã caz, activitãţile de asistenţã de sãnãtate publicã, promovarea sãnãtãţii şi medicinei preventive, asistenţã medicalã de urgenţã, curativã, de recuperare medicalã, asistenţã medicalã la domiciliu, care se acordã prin unitãţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţã de medicinã legalã şi de medicinã sportivã;
b) coordoneazã şi controleazã implementarea şi realizarea programelor naţionale de sãnãtate, pe care le deruleazã în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizãrii indicatorilor, prin desfãşurarea activitãţilor specifice la nivel local;
c) evalueazã anual rezultatele activitãţii şi propune strategiile pentru ameliorarea stãrii de sãnãtate a populaţiei din teritoriu;
d) analizeazã periodic starea de sãnãtate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificãrii principalelor probleme de sãnãtate publicã, şi alocã prioritar resursele de care dispune pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţã în ameliorarea stãrii de sãnãtate;
e) elaboreazã şi coordoneazã implementarea programelor locale de sãnãtate în concordanţã cu prioritãţile de sãnãtate publicã identificate la nivel local;
f) informeazã Ministerul Sãnãtãţii şi autoritãţile administraţiei publice locale asupra stãrii de sãnãtate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultã din evaluare, periodic şi ori de câte ori considerã necesar;
g) asigurã supravegherea şi controlul aplicãrii legislaţiei de cãtre instituţiile şi organismele care au responsabilitãţi în domeniul sãnãtãţii publice şi de cãtre unitãţile sanitare din sectorul privat de asistenţã medicalã, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autoritãţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;
h) în calitate de ordonator secundar de credite, aprobã angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în condiţiile legii;
i) coordoneazã acţiunile de limitare a efectelor apãrute în urma dezastrelor, calamitãţilor şi epidemiilor în domeniul de competenţã;
j) coordoneazã activitatea de audit public intern din cadrul direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi auditul public intern exercitat la nivelul spitalelor aflate în subordine, conform legii, în cazul în care nu este organizatã o astfel de structurã specializatã în cadrul spitalului respectiv;
k) emite avize şi autorizaţii sanitare şi autorizaţii de liberã practicã, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
l) coordoneazã activitatea de control în sãnãtatea publicã la nivel local şi înainteazã spre aprobare Ministerului Sãnãtãţii lista personalului împuternicit pentru desfãşurarea acestei activitãţi, la propunerea directorului executiv adjunct pentru control în sãnãtate publicã;
m) organizeazã şi coordoneazã asistenţa medicalã maternoinfantilã;
n) organizeazã activitatea de identificare şi soluţionare a problemelor de sãnãtate publicã apãrute în rândul persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate;
o) coordoneazã activitatea serviciilor de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti;
p) coordoneazã elaborarea raportului anual asupra stãrii de sãnãtate a comunitãţii la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti;
q) evalueazã anual rezultatele activitãţii în domeniul medical şi adapteazã strategiile de intervenţie pentru ameliorarea stãrii de sãnãtate a populaţiei din teritoriu;
r) colaboreazã cu autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti;
s) desemneazã reprezentanţii direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti în consiliile consultative ale spitalelor publice, conform prevederilor legale în vigoare;
t) propune Ministerului Sãnãtãţii, cu avizul consiliului judeţean sau al consiliului local, dupã caz, înfiinţarea ori desfiinţarea spitalelor publice;
u) propune conducerii Ministerului Sãnãtãţii mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii managerilor de spital, în cazul constatãrii nerealizãrii indicatorilor prevãzuţi în contractul de management;
v) evalueazã necesarul de resurse umane de la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice şi emite recomandãri în acest sens;
w) controleazã respectarea normativelor de personal ale instituţiilor publice din subordine;
x) propune Ministerului Sãnãtãţii reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unitãţilor sanitare publice;
y) coordoneazã fundamentarea finanţãrii şi propune Ministerului Sãnãtãţii alocarea resurselor necesare desfãşurãrii activitãţii;
z) nominalizeazã personalul din cadrul direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice din domeniul relaţiilor publice şi al comunicãrii;
) avizeazã bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea sa;
bb) evalueazã periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordã calificativul anual;
cc) încheie contractul de management cu managerul general al serviciului de ambulanţã;
dd) controleazã respectarea programelor de instruire practicã a elevilor şi studenţilor din unitãţile de învãţãmânt care pregãtesc asistenţi medicali şi moaşe, desfãşurate în unitãţile sanitare, în colaborare cu directorul de îngrijiri/asistentul-şef şi cu reprezentantul inspectoratului şcolar judeţean;
ee) desemneazã participanţi în comisiile de examinare pentru examenul de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
ff) desemneazã participanţi la selecţia asistenţilor medicali, comunitari, moaşelor, infirmierelor, precum şi ca membri în comisiile de examene şi concursuri de ocupare a posturilor vacante pentru aceste categorii de personal;
gg) desemneazã participanţi la activitãţile profesionale şi la manifestãrile organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România;
hh) colaboreazã cu organizaţii profesionale, sindicale şi organizaţii neguvernamentale în proiecte ce privesc activitatea asistenţilor medicali;
ii) stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activitãţilor de control în sãnãtatea publicã şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;
jj) desemneazã coordonatorul activitãţii de audit intern, auditorul cu cel mai înalt grad profesional, pentru unitãţile sanitare din subordine care nu au birouri/compartimente de audit intern;
kk) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Sãnãtãţii, conform prevederilor legale.
ART. 13
Directorul executiv adjunct de sãnãtate publicã şi programe al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã şi rãspunde de activitãţile de supraveghere epidemiologicã a bolilor transmisibile şi netransmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţã şi muncã şi promovarea sãnãtãţii, desfãşurate la nivel teritorial;
b) organizeazã, coordoneazã şi monitorizeazã activitatea de sãnãtate publicã desfãşuratã de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;
c) coordoneazã la nivel teritorial şi rãspunde de desfãşurarea activitãţilor de prevenire şi limitare a rãspândirii bolilor transmisibile în situaţii de risc epidemiologic;
d) coordoneazã şi controleazã modul de constituire, gestionare şi reîntregire a rezervei antiepidemice judeţene;
e) coordoneazã implementarea la nivel judeţean a activitãţilor prevãzute în programele naţionale de sãnãtate publicã;
f) organizeazã activitatea de monitorizare şi evaluare a programelor de sãnãtate, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sãnãtate;
g) organizeazã analiza trimestrialã şi anualã a indicatorilor programelor de sãnãtate de la unitãţile sanitare din teritoriul arondat, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sãnãtate;
h) transmite Ministerului Sãnãtãţii propuneri privind modul de îmbunãtãţire a derulãrii programelor de sãnãtate la nivel local;
i) desemneazã coordonatorii locali ai programelor de sãnãtate publicã din rândul personalului propriu şi aprobã numirea coordonatorilor locali propuşi de unitãţile sanitare din subordine;
j) organizeazã la nivel local activitatea de management al programului de imunizãri;
k) organizeazã culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale din domeniul sãu de competenţã, primite de la unitãţile sanitare publice sau private, şi rãspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice cãtre instituţiile desemnate în acest scop;
l) aprobã, dupã caz, referatele de evaluare a unitãţilor/activitãţilor supuse avizãrii/autorizãrii sanitare;
m) coordoneazã activitãţile de consultanţã de specialitate la cererea terţilor;
n) participã la elaborarea raportului stãrii de sãnãtate a comunitãţii şi a raportului stãrii de sãnãtate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţã şi de muncã;
o) participã la îndeplinirea planurilor de acţiune privind implementarea legislaţiei şi de consolidare instituţionalã în plan judeţean sau local;
p) elaboreazã şi propune directorului executiv bugetul specific domeniului pe care îl coordoneazã;
q) evalueazã periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordã calificativul anual;
r) faciliteazã formarea şi perfecţionarea profesionalã a personalului din subordine;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei în domeniul de competenţã.
ART. 14
Directorul executiv adjunct pentru asistenţã medicalã al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã implementarea la nivel local a strategiilor de sãnãtate elaborate de Ministerul Sãnãtãţii, pentru asigurarea asistenţei medicale a populaţiei;
b) rãspunde de evaluarea necesarului de servicii medicale curative la nivel de judeţ, pe domenii de asistenţã medicalã;
c) asigurã furnizarea datelor specifice pentru elaborarea rapoartelor privind starea de sãnãtate a comunitãţii şi a situaţiei privind necesarul de servicii de sãnãtate pentru populaţia din teritoriul arondat;
d) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sãnãtate la nivel local, pe baza nevoilor de sãnãtate ale populaţiei şi în conformitate cu strategiile de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtãţii;
e) organizeazã reţeaua unitãţilor sanitare publice din teritoriu în vederea asigurãrii eficienţei şi calitãţii actului medical, cu aprobarea Ministerului Sãnãtãţii;
f) organizeazã şi evalueazã activitatea cabinetelor medicale, medico-dentare, de îngrijiri de sãnãtate, a laboratoarelor şi activitãţilor conexe actului medical, indiferent de forma de organizare, precum şi a unitãţilor sanitare din subordine;
g) propune sancţionarea abaterilor în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
h) asigurã coordonarea şi integrarea serviciilor de îngrijire la domiciliu şi a serviciilor furnizate la nivel comunitar;
i) evalueazã, coordoneazã şi monitorizeazã serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţã medicalã primarã, al reţelei ambulatorii de specialitate, precum şi al reţelei de asistenţã spitaliceascã;
j) evalueazã, coordoneazã şi monitorizeazã serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţã medicalã comunitarã şi recuperatorie;
k) organizeazã asistenţa medicalã pentru bolnavii psihici şi controleazã serviciile medicale şi sistemul informaţional al bolnavilor psihici cu potenţial pericol social;
l) participã la elaborarea planului de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii;
m) rãspunde de organizarea şi actualizarea permanentã a evidenţei unitãţilor sanitare publice şi private din teritoriu;
n) analizeazã nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi propune directorului executiv modificarea structurii unitãţilor sanitare din subordine;
o) analizeazã şi înainteazã directorului executiv al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti propunerile conducerilor unitãţilor din subordine privind structura organizatoricã, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii, în vederea aprobãrii de cãtre Ministerul Sãnãtãţii, cu avizul consiliului judeţean sau al consiliului local, dupã caz;
p) rãspunde de actualizarea evidenţei medicilor din teritoriu;
q) organizeazã culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale primite de la unitãţile sanitare publice sau private şi rãspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice cãtre instituţiile desemnate în acest scop;
r) asigurã informarea personalului medical în legãturã cu normele de eticã profesionalã şi deontologie medicalã şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
s) organizeazã evidenţa parteneriatelor public-private şi asigurã sprijin local în implementarea strategiei Ministerului Sãnãtãţii de participare a sectorului privat la îmbunãtãţirea performanţei sectorului sanitar;
t) reprezintã direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti în comisiile paritare organizate la nivel judeţean;
u) colaboreazã cu autoritãţile administraţiei locale în desfãşurarea activitãţilor medicale furnizate prin unitãţile de asistenţã medico-socialã şi asigurã îndrumarea metodologicã în acordarea serviciilor medicale în aceste unitãţi;
v) analizeazã şi rezolvã sesizãrile şi reclamaţiile referitoare la asigurarea asistenţei medicale a populaţiei.
ART. 15
Directorul executiv adjunct pentru control în sãnãtatea publicã al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã şi implementeazã activitatea de control în sãnãtatea publicã la nivel judeţean şi în municipiul Bucureşti;
b) propune directorului executiv lista persoanelor care urmeazã a fi împuternicite pentru desfãşurarea activitãţii de control în sãnãtatea publicã, în vederea aprobãrii de cãtre Ministerul Sãnãtãţii;
c) colaboreazã cu directorii executivi adjuncţi la întocmirea planului tematic anual al activitãţii de control în sãnãtatea publicã la nivel judeţean şi în municipiul Bucureşti;
d) elaboreazã şi propune directorului executiv bugetul specific activitãţii de control în sãnãtatea publicã;
e) stabileşte şi aplicã mãsurile necesare pentru îmbunãtãţirea activitãţii de control în sãnãtatea publicã la nivel judeţean;
f) constatã şi sancţioneazã contravenţiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi profesionale, la nivel judeţean;
g) organizeazã şi conduce la nivel judeţean acţiuni de control în sãnãtatea publicã şi în situaţii de calamitãţi naturale, evenimente deosebite, epidemii;
h) evalueazã periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordã calificativul anual;
i) faciliteazã formarea şi perfecţionarea profesionalã a inspectorilor la nivel judeţean;
j) aprobã mãsurile propuse de inspectorii sanitari din subordine şi emite documentele de autoritate sanitarã: decizii de interzicere a activitãţii, respectiv decizii de suspendare a activitãţii, informarea altor instituţii publice abilitate;
k) notificã institutele de sãnãtate publicã şi Ministerul Sãnãtãţii asupra constatãrii neconformitãţilor cu legislaţia în vigoare pentru produsele avizate/notificate de cãtre aceste instituţii, în vederea luãrii mãsurilor legale în vigoare;
l) participã în echipele de control iniţiate de cãtre Ministerul Sãnãtãţii şi de cãtre alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
m) participã la elaborarea raportului stãrii de sãnãtate a comunitãţii;
n) informeazã opinia publicã cu privire la rezultatele activitãţilor de control în sãnãtatea publicã prin procedura stabilitã de directorul executiv;
o) participã la elaborarea planului de acţiune în caz de dezastre/calamitãţi.
ART. 16
Medicul şef al laboratorului de sãnãtate publicã al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã şi coordoneazã activitatea laboratorului de sãnãtate publicã, inclusiv în cadrul activitãţilor de laborator teritoriale;
b) organizeazã controlul intern şi extern de calitate;
c) se asigurã de utilizarea eficientã a bazei materiale şi a resurselor umane în vederea realizãrii obiectivelor din cadrul programelor de sãnãtate publicã;
d) organizeazã evidenţele de laborator, permiţând astfel accesul rapid la informaţii de laborator pentru serviciile/birourile de supraveghere şi control al bolilor transmisbile şi de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţã şi de muncã;
e) rãspunde de transmiterea operativã a rezultatelor de laborator cãtre directorul executiv adjunct de sãnãtate publicã şi programe, respectiv serviciile/birourile beneficiare;
f) colaboreazã cu directorul executiv adjunct pentru control în sãnãtatea publicã şi participã alãturi de acesta la elaborarea planului de acţiuni de inspecţie tematice care implicã activitãţi de laborator;
g) se asigurã de existenţa bazei materiale necesare pentru efectuarea testãrilor de laborator prevãzute în cadrul programelor de sãnãtate publicã şi în cadrul activitãţilor de control în sãnãtatea publicã;
h) elaboreazã şi propune directorului executiv bugetul specific necesar desfãşurãrii activitãţii;
i) rãspunde de activitatea desfãşuratã de personalul de laborator care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul birourilor, serviciilor sau compartimentelor teritoriale;
j) asigurã participarea cu date specifice la elaborarea rapoartelor privind starea de sãnãtate a comunitãţii şi a situaţiei privind necesarul de servicii de sãnãtate pentru populaţia din teritoriul arondat;
k) coordoneazã activitãţile de specialitate desfãşurate la cererea terţilor;
l) evalueazã periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordã calificativul anual;
m) faciliteazã formarea şi perfecţionarea profesionalã a personalului din subordine;
n) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei.
ART. 17
Directorul executiv adjunct financiar-contabil al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã activitatea de elaborare, finanţare, execuţie şi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi al unitãţilor din subordine;
b) asigurã respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti şi controleazã aceste activitãţi la nivelul unitãţilor din subordine;
c) rãspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilitãţii patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
d) rãspunde de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;
e) propune Ministerului Sãnãtãţii indicatorii financiari ce urmeazã a fi incluşi în legea anualã a bugetului de stat;
f) rãspunde de avizarea şi repartizarea, dupã caz, a bugetului de venituri şi cheltuieli al unitãţilor sanitare subordonate şi urmãreşte utilizarea eficientã a fondurilor alocate;
g) elaboreazã propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înainteazã Ministerului Sãnãtãţii;
h) rãspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi urmãreşte executarea acestora la unitãţile finanţate în baza bugetului aprobat;
i) rãspunde de întocmirea lunarã a execuţiei bugetului de stat, pe care o înainteazã Ministerului Sãnãtãţii;
j) rãspunde de întocmirea lunarã a necesarului de credite bugetare pentru luna urmãtoare pe titluri de cheltuieli şi programe de sãnãtate publicã, pe care le înainteazã Ministerului Sãnãtãţii;
k) pe baza evaluãrii bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, stabileşte prioritãţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrãri de investiţii, consolidare clãdiri şi reparaţii capitale;
l) stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrãri de investiţii, consolidãri clãdiri şi reparaţii capitale pentru unitãţile subordonate;
m) analizeazã periodic modul de derulare a procesului investiţional şi solicitã ordonatorului principal de credite modificãri valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiţii, acolo unde este cazul.

CAP. III
Atribuţii specifice

ART. 18
Direcţiile de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au urmãtoarele atribuţii specifice, pe domenii de activitate:
I. În domeniul resurselor umane
Serviciul/Biroul/Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS) are urmãtoarele atribuţii:
a) aplicã normele Ministerului Sãnãtãţii privind formarea, încadrarea, transferul şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, chimiştilor şi biochimiştilor la nivelul direcţiei de sãnãtate publicã; coordoneazã şi verificã aplicarea acestor norme la nivelul unitãţilor sanitare cu personalitate juridicã subordonate;
b) îndrumã şi verificã în unitãţile sanitare subordonate aplicarea legislaţiei în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul de vechime, sporul pentru condiţii deosebite de muncã, încadrarea personalului care îşi desfãşoarã activitatea în locuri de muncã cu condiţii speciale şi deosebite, salarizarea gãrzilor;
c) verificã modul de organizare şi desfãşurare a concursurilor la nivelul unitãţilor sanitare cu personalitate juridicã din subordine, pentru toate categoriile de personal;
d) monitorizeazã numãrul maxim de personal, pe categorii, pentru unitãţile sanitare publice;
e) întocmeşte rapoarte statistice privind numãrul şi drepturile de personal şi le înainteazã periodic sau la solicitare Ministerului Sãnãtãţii ori altor instituţii, în condiţiile legii;
f) întocmeşte statul de funcţii pentru aparatul propriu, în vederea aprobãrii de cãtre Ministerul Sãnãtãţii, precum şi lucrãrile privind modificarea şi completarea acestuia;
g) solicitã Ministerului Sãnãtãţii aprobarea organizãrii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti din aparatul propriu, conform reglementãrilor legale în vigoare;
h) participã la organizarea concursurilor şi examenelor pentru obţinerea de grade şi trepte profesionale, precum şi de intrare în rezidenţiat; participã la organizarea concursurilor şi examenelor pentru unitãţile sanitare cu personalitate juridicã din subordine, potrivit legii;
i) asigurã participarea direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii sãi, în comisiile paritare organizate la nivel judeţean pentru stabilirea necesarului de medici;
j) aplicã prevederile legale în domeniul monitorizãrii funcţiei publice:
(i) elaboreazã şi transmite Ministerului Sãnãtãţii documentaţia necesarã în vederea elaborãrii planului anual de ocupare a funcţiilor publice generale;
(ii) elaboreazã şi transmite Ministerului Sãnãtãţii situaţia funcţiilor publice generale, a personalului contractual, pe nivel de studii, grade şi trepte profesionale, în vederea elaborãrii anexei la legea bugetului de stat;
(iii) transmite lunar, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, situaţia privind respectarea codului de conduitã al funcţionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilitãţilor şi al conflictului de interese;
(iv) transmite, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, actualizarea bazei de date în ceea ce priveşte funcţiile şi funcţionarii publici proprii;
k) la solicitarea conducerii unitãţilor sanitare din subordine, elaboreazã documentaţia privind structura organizatoricã, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului sau a denumirii, pe care o înainteazã directorului executiv adjunct medical;
l) pentru unitãţile sanitare publice din subordine aprobã statele de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal în vigoare;
m) pentru unitãţile sanitare din subordine verificã încadrarea în normativele de personal aprobate şi, la cererea motivatã a acestor unitãţi, solicitã Ministerului Sãnãtãţii suplimentarea numãrului de posturi, pe locuri de muncã şi categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
n) întocmeşte pentru unitãţile sanitare subordonate documentaţia necesarã, pentru a solicita Ministerului Sãnãtãţii suplimentarea numãrului de posturi şi a alocaţiilor bugetare aferente, în vederea încadrãrii medicilor care solicitã sã efectueze practica supravegheatã/asistatã;
o) verificã pentru unitãţile sanitare din subordine stabilirea drepturilor salariale pentru persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice din subordine şi al serviciilor de ambulanţã;
p) stabileşte drepturile salariale pentru managerul general al serviciilor de ambulanţã în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
II. În domeniul juridic
Biroul/Compartimentul juridic are urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã, la cererea conducerii, actele care pot angaja rãspunderea patrimonialã a persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
b) participã la comisia localã de coordonare a activitãţii de privatizare;
c) participã la negocierea şi încheierea contractelor;
d) redacteazã cererile de chemare în judecatã, de exercitare a cãilor de atac, modificã, renunţã la pretenţii şi cãi de atac, cu aprobarea conducerii direcţiei de sãnãtate publicã;
e) reprezintã şi apãrã interesele persoanei juridice în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecãtoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricãrei proceduri prevãzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea persoanei juridice;
f) participã la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care funcţioneazã sau, dupã caz, avizeazã asemenea înţelegeri;
g) se preocupã de obţinerea titlurilor executorii şi sesizeazã directorul executiv adjunct financiar-contabil în vederea luãrii mãsurilor necesare pentru realizarea executãrii silite a drepturilor de creanţã, iar pentru realizarea altor drepturi sesizeazã organul de executare silitã competent;
h) urmãreşte, semnaleazã şi transmite organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte normative apãrute şi atribuţiile ce le revin din acestea;
i) contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectãrii legii, apãrarea proprietãţii publice şi private a statului aflate în administrarea autoritãţii de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, a unitãţilor din subordine, precum şi la buna gospodãrire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;
j) semnaleazã organelor competente cazurile de aplicare neuniformã a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzãtoare;
k) analizeazã modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfãşurarea activitãţii unitãţilor şi cauzele care genereazã prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni;
l) întocmeşte constatãri şi propune luarea mãsurilor necesare în vederea întãririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încãlcãrii legilor şi a oricãror altor abateri;
m) asigurã transmiterea cãtre unitãţile sanitare din subordine a tuturor ordinelor ministrului sãnãtãţii, circularelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Ministerul Sãnãtãţii;
n) realizeazã evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regãsesc în activitatea direcţiei de sãnãtate publicã şi a unitãţilor subordonate;
o) asigurã consultanţã juridicã tuturor compartimentelor direcţiei, precum şi unitãţilor sanitare publice din subordine;
p) asigurã informarea personalului privind actele normative nou-apãrute din domeniul de activitate al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti;
q) îndeplineşte orice alte lucrãri cu caracter juridic.
III. În domeniul auditului public intern
Biroul/Compartimentul de audit public intern are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã proiectul planului de audit public intern;
b) efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management financiar şi control ale instituţiei proprii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate;
c) efectueazã activitãţi de audit public intern exercitat asupra activitãţilor desfãşurate în cadrul unitãţilor sanitare subordonate, precum şi al spitalelor cu mai puţin de 400 de paturi;
d) informeazã structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sãnãtãţii despre recomandãrile neînsuşite de conducãtorul unitãţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
e) raporteazã periodic directorului executiv al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sãnãtãţii cu privire la constatãrile, concluziile şi recomandãrile rezultate din activitãţile sale de audit;
f) elaboreazã raportul anual al activitãţilor de audit public intern şi îl înainteazã pânã la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat cãtre structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sãnãtãţii;
g) raporteazã imediat conducãtorului unitãţii publice şi structurii de control intern abilitate în cazul identificãrii unor neregularitãţi sau posibile prejudicii.
IV. În domeniul informaticii şi biostatisticii medicale
Serviciul/Biroul/Compartimentul de informaticã şi biostatisticã medicalã are urmãtoarele atribuţii:
a) este responsabil pentru organizarea bazei de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale;
b) pune la dispoziţia tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate şi pune la dispoziţia structurilor externe direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti date statistice medicale, cu acordul conducãtorului autoritãţii;
c) colaboreazã cu celelalte structuri ale direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti pe probleme legate de informatica medicalã;
d) transmite informãri operative (în timp real) persoanelor cu atribuţii de decizie;
e) colaboreazã cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice, precum şi a prognozelor;
f) organizeazã sistemul de evidenţã primarã şi raportarea statisticã sanitarã la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unitãţilor sanitare;
g) verificã datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare;
h) centralizeazã dãrile de seamã de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi morbiditate trimestriale şi anuale;
i) codificã cauzele de deces, în conformitate cu obligaţiile Ministerului Sãnãtãţii, în buletinele de deces şi de nou-nãscut mort, conform legislaţiei de stare civilã a populaţiei;
j) verificã şi codificã fişele de decese sub un an, decese perinatale, fişele cu decese materne şi le comparã ca numãr şi cauzã de deces cu cele care circulã prin sistemul informaţional al Institutului Naţional de Statisticã;
k) organizeazã cursurile de perfecţionare a personalului de statisticã şi instruirea cu privire la codificarea morbiditãţii, a incapacitãţii temporare de muncã şi buna completare a evidenţelor şi dãrilor de seamã, precum şi arhivarea formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de pãstrare a documentelor;
l) centralizeazã, verificã şi transmite Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sãnãtãţii Bucureşti dãrile de seamã trimestriale şi anuale, precum şi situaţia unitãţilor sanitare publice şi private (unitãţi, paturi, personal, activitãţi), solicitate de Institutul Naţional de Statisticã conform prevederilor legale în vigoare;
m) ţine evidenţa şi raporteazã mişcarea personalului medical pe unitãţi, specialitãţi medicale, sex şi vârstã şi actualizeazã permanent registrul naţional;
n) primeşte raportãrile legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel judeţean, le transmite Ministerului Sãnãtãţii, pentru decizii majore de politicã sanitarã şi pentru raportãrile necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii;
o) alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv al direcţiei de sãnãtate publicã.
V. Registraturã şi secretariat
a) asigurã evidenţa unitãţilor din subordine: denumire, nominalizarea conducerilor, adresele complete şi numerele de telefon ale unitãţilor şi conducerilor acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu - fixe sau mobile);
b) asigurã evidenţa contactelor de la nivelul direcţiilor publice locale şi centrale, precum şi a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcţia, adresa de reşedinţã, numerele de telefon etc.);
c) înregistreazã lucrãrile transmise de conducerea direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de serviciile din structura acestora cãtre petenţi şi alte autoritãţi, precum şi cele primite la conducerea direcţiei şi ţine evidenţa repartizãrii acestora, urmãrind rezolvarea lor în termenele stabilite;
d) înscrie în registrul specific persoanele venite în audienţã la conducerea direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, problemele prezentate de cãtre acestea şi soluţiile date;
e) înregistreazã şi ţine evidenţa lucrãrilor primite sau transmise prin fax;
f) asigurã transmiterea corespondenţei de la direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã şi a municipiului Bucureşti, inclusiv modul de trimitere;
g) întocmeşte evidenţa deplasãrilor în teren ale salariaţilor direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti;
h) pãstreazã secretul de serviciu;
i) îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei de sãnãtate publicã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
VI. În domeniul achiziţiilor publice
Serviciul/Biroul/Compartimentul de achiziţii publice are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesitãţilor şi prioritãţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti;
b) elaboreazã sau, dupã caz, coordoneazã activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizãrii unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c) organizeazã desfãşurarea licitaţiilor conform reglementãrilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora cãtre compartimentele solicitante;
d) participã în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publicã;
e) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;
f) aplicã şi finalizeazã procedurile de atribuire;
g) constituie şi pãstreazã dosarul achiziţiei publice.
VII. În domeniul relaţiilor cu publicul şi al comunicãrii
Serviciul/Biroul/Compartimentul relaţii cu publicul şi comunicare are urmãtoarele atribuţii:
a) colaboreazã cu structura de specialitate a Ministerului Sãnãtãţii în realizarea obiectivelor de comunicare prin massmedia ori prin mijloacele proprii ale direcţiei de sãnãtate publicã judeţene sau a municipiului Bucureşti;
b) asigurã desfãşurarea optimã a activitãţii de relaţii publice;
c) asigurã informarea permanentã referitoare la principalele activitãţi ale direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti;
d) asigurã o legãturã permanentã între comunitate şi direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã şi a municipiului Bucureşti, organizând pe baza unui program stabilit activitatea de audienţe pentru populaţie;
e) desfãşoarã activitatea de analizã a cererilor cetãţenilor şi disponibilizeazã toate informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate;
f) urmãreşte şi sprijinã soluţionarea legalã şi în termen a cererilor, petiţiilor etc., la solicitarea Ministerului Sãnãtãţii;
g) informaţiile care constituie secrete de stat şi de serviciu vor fi accesate şi gestionate conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
h) organizeazã legãtura dintre direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã şi a municipiului Bucureşti şi prefecturã, consiliul judeţean, primãriile locale şi organizaţiile neguvernamentale;
i) asigurã legãtura dintre conducerea direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sindicate în vederea analizei şi soluţionãrii, conform legislaţiei în vigoare, a revendicãrilor sindicale;
j) comunicã Ministerului Sãnãtãţii date privind: adresa direcţiei de sãnãtate publicã, numele şi prenumele persoanelor din conducere, numãrul de telefon fix, mobil şi de fax, adresa de e-mail; denumirea şi adresa spitalelor din teritoriu, numele şi prenumele directorilor acestora, numãrul de telefon şi de fax; denumirea şi adresa altor unitãţi importante din teritoriu; modificãrile ce intervin în datele comunicate.
VIII. În domeniul avizãrii şi autorizãrii sanitare
Compartimentul avize/autorizãri are urmãtoarele atribuţii:
a) primeşte, verificã şi înregistreazã cererile şi documentaţiile pentru avizarea sanitarã a proiectelor de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor;
b) primeşte, verificã şi înregistreazã cererile şi documentaţiile de autorizare sanitarã şi avizarea anualã în vederea funcţionãrii obiectivelor şi a proiectelor de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrãrii la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunale;
c) repartizeazã documentaţiile cãtre structurile de specialitate;
d) asigurã eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
e) rãspunde de managementul informaţiilor privind avizele şi autorizaţiile;
f) înregistreazã declaraţiile pe propria rãspundere primite de la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunale şi le transmite directorului executiv adjunct pentru control în sãnãtatea publicã;
g) gestioneazã baza de date pentru documentele de reglementare eliberate şi o transmite periodic serviciului de control în sãnãtatea publicã;
h) oferã informaţii, la solicitare, asupra procedurii de avizare, autorizare sanitarã şi vizare anualã a funcţionãrii obiectivelor şi activitãţilor;
i) întocmeşte şi elibereazã autorizaţia de liberã practicã pentru lucrãtorii din unitãţile sanitare, publice şi private, din teritoriul arondat direcţiei de sãnãtate publicã judeţeanã şi a municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea acestor unitãţi, alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum şi asistenţii medicali şi moaşele prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşã şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi tehnicienii dentari;
j) alte atribuţii specifice stabilite de cãtre directorul executiv al direcţiei de sãnãtate publicã.
IX. În domeniul supravegherii şi controlului bolilor transmisibile
Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din cadrul direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesionalã:
a) coordoneazã şi deruleazã la nivel judeţean activitãţile specifice din cadrul programelor naţionale şi teritoriale de sãnãtate publicã din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizãrii obiectivelor angajate prin programele şi strategiile naţionale şi locale;
b) colecteazã trimestrial şi anual indicatorii programelor de sãnãtate de la unitãţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
c) participã prin activitãţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere, alertã şi rãspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;
d) participã la realizarea evaluãrilor de risc în situaţia evenimentelor care ameninţã sãnãtatea populaţiei şi au potenţial de rãspândire naţionalã şi internaţionalã;
e) coordoneazã, controleazã şi evalueazã programul naţional de imunizãri desfãşurat în teritoriul arondat şi verificã prin activitãţi de evaluare administrative şi epidemiologice;
f) participã la studiile epidemiologice organizate la nivel naţional sau/şi regional;
g) solicitã din teritoriu datele necesare pentru fundamentarea necesarului de material biologic pentru imunizarea grupelor catagrafiate şi verificã în teritoriu condiţiile de distribuire şi depozitare a vaccinului şi efectuarea şi evidenţa vaccinãrii;
h) organizeazã, colecteazã, analizeazã, verificã, gestioneazã, interpreteazã şi disemineazã datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu, conduce şi gestioneazã registrul judeţean unic pentru bolile transmisibile, vaccinãri şi reacţii adverse postvaccinale indezirabile, infecţia HIV/SIDA, tuberculozã, boli cu transmitere sexualã, infecţii nosocomiale şi situaţii epidemiologice de risc;
i) evalueazã anual funcţionarea sistemelor de supraveghere a bolilor transmisibile, în colaborare cu institutele de sãnãtate publicã;
j) verificã modul în care medicii de familie detecteazã cazurile de boli transmisibile şi raporteazã datele necesare supravegherii bolilor transmisibile, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
k) supravegheazã şi verificã modul prin care sunt respectate metodologiile şi protocoalele privind diagnosticul etiologic pentru bolile transmisibile şi propune directorului executiv adjunct de sãnãtate publicã şi programe mãsuri organizatorice privind asigurarea serviciilor specifice competente de laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile, conform dispoziţiilor legale;
l) efectueazã investigaţiile epidemiologice, identificã şi coordoneazã mãsurile necesare pentru limitarea focarelor de boalã transmisibilã în colectivitãţi, puse în aplicare în colaborare cu alte structuri cu atribuţii specifice sau cu autoritãţi locale;
m) desfãşoarã îndrumarea metodologicã şi profesionalã a unitãţilor sanitare din teritoriu, periodic sau la solicitare, în probleme de infecţii nosocomiale;
n) intervine şi efectueazã expertiza de specialitate, în cazul unor focare epidemice nosocomiale sau în situaţii de risc declarat, la solicitarea unitãţii ori prin autosesizare;
o) monitorizeazã situaţia infecţiilor nosocomiale din unitãţile sanitare din teritoriu şi elaboreazã recomandãri administrative şi profesionale în cazul riscurilor identificate;
p) desfãşoarã activitãţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţã;
q) participã la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verificã şi aplicã mãsurile de protecţie sanitarã a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
r) asigurã consultanţã privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomandã şi aplicã mãsuri de prevenire privind bolile infecţioase ale cãlãtorului prin structurile proprii, acolo unde acestea existã;
s) verificã şi valideazã, în colaborare cu personalul compartimentului de informaticã şi biostatisticã, datele legate de bolile transmisibile şi infecţioase raportate de serviciile medicale din teritoriu, inclusiv decese;
t) efectueazã instruirea personalului din unitãţile medicale publice şi private, pe probleme de prevenire şi control al bolilor transmisibile, infecţiilor nosocomiale, infecţia HIV, tuberculozã, boli cu transmitere sexualã, boli infecţioase de import;
u) organizeazã activitatea de supraveghere şi combatere a vectorilor de importanţã medicalã;
v) se subordoneazã metodologic Centrului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile şi Biroului de evenimente deosebite şi alertã rapidã din cadrul Institutului de Sãnãtate Publicã Bucureşti, precum şi serviciilor de specialitate profesionalã din institutele de sãnãtate publicã;
w) asigurã funcţionalitatea sistemului informaţional specific în conformitate cu metodologiile legale elaborate de Ministerul Sãnãtãţii şi coordonatorii naţionali ai programelor de sãnãtate;
x) colaboreazã cu structurile similare din cadrul direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii judeţene pentru realizarea unui schimb optim şi util de informaţii, în conformitate cu prevederile legale, în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
y) participã la elaborarea planului acţiunilor tematice de inspecţie în teritoriu;
z) face propuneri cãtre conducerea direcţiei de sãnãtate publicã privind modul de derulare a programelor de sãnãtate la nivel judeţean şi utilizarea fondurilor necesare derulãrii acestora;
) participã la elaborarea raportului privind starea de sãnãtate a populaţiei;
bb) efectueazã, la cererea terţilor, consultanţã sau prestaţii de specialitate în domeniul de competenţã;
cc) participã la elaborarea, prin personalul de specialitate cu studii superioare, a referatelor de evaluare a unitãţilor sanitare în vederea avizãrii/autorizãrii sanitare;
dd) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sãnãtate publicã şi programe, în limitele competenţelor profesionale.
În cadrul Serviciului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile funcţioneazã*):
__________
*) În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasãri de birouri/compartimente/colective în structura serviciului.

1. Biroul de epidemiologie pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile;
2. Biroul de supraveghere şi coordonare a programului de imunizare;
3. Colectivul de statisticã pentru epidemiologia bolilor transmisibile;
4. Colectivul de programe pentru boli transmisibile şi imunoprofilaxie;
5. Compartimentul de produse antiepidemice.
Compartimentul de produse antiepidemice are urmãtoarele atribuţii specifice:
a) asigurã depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor şi a celorlalte produse biologice şi materiale necesare desfãşurãrii activitãţii de medicinã preventivã;
b) asigurã depozitarea şi livrarea produselor DDD necesare intervenţiei în focarele de boli transmisibile;
c) asigurã aprovizionarea laboratoarelor proprii şi a altor unitãţi sanitare cu medii de culturã, seruri de diagnostic, sticlãrie, reactivi, kituri şi alte materiale consumabile, în vederea realizãrii activitãţilor cuprinse în programele de medicinã preventivã;
d) asigurã depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a produselor din componenţa rezervei antiepidemice în caz de calamitate sau în alte situaţii de risc;
e) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sãnãtate publicã.
X. În domeniul evaluãrii factorilor de risc din mediul de viaţã şi de muncã
Serviciul de evaluare a factorilor de risc de mediu din cadrul direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesionalã:
a) coordoneazã şi implementeazã la nivel teritorial activitãţile cuprinse în programul de sãnãtate publicã privind protejarea sãnãtãţii şi prevenirea îmbolnãvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţã şi de muncã, alimentele şi nutriţie, aprovizionarea cu apã potabilã şi unitãţile de învãţãmânt şi îngrijire de toate categoriile;
b) elaboreazã propuneri pentru reglementarea activitãţilor teritoriale din domeniile: igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena unitãţilor de învãţãmânt, medicinã ocupaţionalã, promovarea sãnãtãţii, în concordanţã cu legislaţia din domeniu;
c) analizeazã şi evalueazã periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea serviciilor teritoriale de supraveghere a sãnãtãţii în relaţie cu mediul, implementarea unor noi activitãţi, în colaborare cu alte unitãţi/servicii teritoriale cu activitate din domeniu;
d) coordoneazã şi deruleazã activitãţi specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejare şi promovare a mediului de viaţã organizat şi natural;
e) îndeplineşte indicatorii specifici din cadrul programului de evaluare a factorilor de risc din mediu;
f) întocmeşte rapoarte profesionale de evaluare teritorialã în domeniul alimentului şi mediului (apã potabilã, apã de îmbãiere, poluare organizatã sau accidentalã, radiaţii ionizante şi neionizante) şi contribuie la realizarea sintezelor naţionale din domeniu;
g) coordoneazã şi deruleazã activitãţi în teritoriu pentru implementarea prevederilor legislative din domeniul produselor biocide, al substanţelor chimice periculoase şi al produselor cosmetice şi de uz casnic;
h) monitorizeazã şi coordoneazã pe plan teritorial activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unitãţi sanitare şi elaboreazã propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
i) participã la efectuarea investigaţiilor epidemiologice ale toxiinfecţiilor alimentare si epidemiilor hidrice, în colaborare cu Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile;
j) coordoneazã, monitorizeazã, evalueazã şi participã la asigurarea calitãţii apei potabile din teritoriu şi elaboreazã propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
k) monitorizeazã şi evalueazã riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaboreazã şi propune activitãţi de asigurarea calitãţii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
l) desfãşoarã activitatea de evaluare a conformãrii la normele de igienã şi sãnãtate publicã a proiectelor de amenajare-construire şi elaboreazã referatele de evaluare în vederea avizãrii/autorizãrii sanitare;
m) colaboreazã şi conlucreazã cu administraţia publicã localã şi cu instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţã şi muncã, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile;
n) participã la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verificã şi aplicã mãsurile de protecţie sanitarã a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
o) deruleazã studii populaţionale privind evoluţia sãnãtãţii în raport cu factorii de mediu şi cu alimentele în teritoriul dat;
p) efectueazã, la cererea terţilor, consultanţã şi prestaţii de specialitate;
q) supravegheazã acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivitãţile de copii şi tineri şi participã la monitorizarea dezvoltãrii fizice, psihomotorii şi a stãrii de sãnãtate a copiilor din colectivitãţi;
r) coordoneazã şi evalueazã activitãţile desfãşurate în cadrul examenelor de bilanţ în colectivitãţile de copii şi controleazã dispensarizarea medicalã a copiilor cu afecţiuni cronice, precum şi planul de recuperare a acestora;
s) participã la activitãţile de promovare a sãnãtãţii organizate la nivel judeţean şi local din domeniul de competenţã;
t) efectueazã, la cererea terţilor, consultanţã şi prestaţii de specialitate;
u) realizeazã registrul de evidenţã a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând cercetarea şi documentarea cazurilor suspecte de boalã, declararea şi înregistrarea bolilor profesionale; selecteazã cazurile şi transmite fişe BP2/rapoarte partenerilor instituţionali, conform prevederilor legale;
v) realizeazã expertize în domeniul sãnãtãţii ocupaţionale;
w) centralizeazã şi analizeazã situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu;
x) asigurã organizarea activitãţilor de colectare şi raportare a datelor necesare identificãrii problemelor de sãnãtate ocupaţionalã şi a operatorilor specializaţi în intervenţii eficiente din piaţa de servicii medicale de medicina muncii;
y) participã la implementarea programelor privind protejarea sãnãtãţii şi prevenirea îmbolnãvirilor asociate factorilor de risc ocupaţional şi participã la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncã în condiţii deosebite şi speciale;
z) efectueazã, la cererea terţilor, evaluarea factorilor de risc profesional;
) participã cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sãnãtatea în relaţie cu mediul ocupaţional;
bb) participã la elaborarea raportului privind starea de sãnãtate a populaţiei;
cc) efectueazã, la cererea terţilor, consultanţã de specialitate;
dd) desfãşoarã activitãţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţã;
ee) elaboreazã referatele de evaluare a unitãţilor/activitãţilor supuse avizãrii sanitare;
ff) participã la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar în domeniul sãnãtãţii şi securitãţii în muncã;
gg) face propuneri cãtre conducerea direcţiei de sãnãtate publicã privind fondurile specifice necesare derulãrii programelor de sãnãtate la nivel judeţean;
hh) face propuneri cãtre conducerea direcţiei de sãnãtate publicã privind modul de derulare a programelor de sãnãtate la nivel judeţean;
ii) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sãnãtate publicã şi conducerea unitãţii.
În cadrul Serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţã şi de muncã funcţioneazã*):
___________
*) În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasãri de birouri/compartimente/colective în structura serviciului.

1. Biroul de igienã a mediului;
2. Biroul de igienã alimentarã;
3. Colectivul de igienã şcolarã şi sãnãtatea copiilor şi tinerilor;
4. Compartimentul de medicinã ocupaţionalã;
5. Colectivul programe de mediu.
XI. Colectivele compartimentelor teritoriale participã la desfãşurarea activitãţilor specifice, stabilite de conducerea direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, în teritoriul arondat.
XII. În domeniul supravegherii bolilor netransmisibile
Serviciul de supraveghere a bolilor netransmisibile din cadrul direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesionalã:
a) asigurã monitorizarea şi implementarea programelor de sãnãtate publicã în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeţean;
b) colecteazã trimestrial şi anual indicatorii programelor de sãnãtate de la unitãţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
c) asigurã culegerea şi validarea datelor la nivel judeţean pentru registrele naţionale de boli netransmisibile;
d) propune conducerii direcţiei echipele interdisciplinare care asigurã supravegherea bolilor cronice în teritoriu;
e) analizeazã şi evalueazã indicatorii de morbiditate şi mortalitate legaţi de evoluţia bolilor netransmisibile în judeţ şi evoluţia indicatorilor demografici la populaţia din teritoriu;
f) în realizarea atribuţiilor sale colaboreazã direct cu unitãţile judeţene de implementare a programelor de sãnãtate, precum şi cu institutele de sãnãtate publicã şi cu institutele de specialitate din teritoriul arondat;
g) stabileşte colaborãri interinstituţionale, la nivel judeţean, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru asigurarea corelãrii activitãţilor din cadrul programelor naţionale de sãnãtate cu alte iniţiative, finanţate din alte surse;
h) primeşte anual, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie de la casa de asigurãri de sãnãtate judeţeanã sau a municipiului Bucureşti analiza modului în care a fost derulat programul de sãnãtate cu scop curativ;
i) solicitã unitãţilor sanitare ori de câte ori este nevoie date suplimentare de raportare privind programul de sãnãtate finanţat din bugetul de stat şi al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
j) face propuneri cãtre conducerea direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti privind fondurile specifice necesare derulãrii programelor de sãnãtate publicã în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeţean;
k) furnizeazã informaţii cãtre populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sãnãtãţii;
l) dezvoltã la nivel local programe de promovare a sãnãtãţii şi de educaţie pentru sãnãtate, în funcţie de prioritãţile locale;
m) elaboreazã proiecte în parteneriat cu autoritãţile locale, reprezentanţii în teritoriu ai altor ministere, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţe internaţionale, în vederea soluţionãrii problemelor comunitare;
n) furnizeazã servicii de formare în educaţia pentru sãnãtate adresate formatorilor din cadrul şi din afara sistemului de sãnãtate;
o) elaboreazã, editeazã şi asigurã multiplicarea de materiale publicitare specifice.
În cadrul Serviciului de supraveghere a bolilor netransmisibile funcţioneazã:*)
_________
*) În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial, pot fi operate comasãri de birouri/compartimente/colective în structura serviciului.

1. Compartimentul de supraveghere boli netransmisibile;
2. Compartimentul de programe boli netransmisibile;
3. Compartimentul de promovare a sãnãtãţii.
XIII. În domeniul controlului în sãnãtatea publicã şi al controlului calitãţii serviciilor de asistenţã medicalã
Compartimentele de control în sãnãtatea publicã şi controlului calitãţii serviciilor de asistenţã medicalã au urmãtoarele atribuţii:
a) constatã şi sancţioneazã contravenţiile la normele de igienã, conform legii, la nivel judeţean;
b) pãstreazã confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitare, înainte de începerea propriu-zisã a acesteia, şi confidenţialitatea datelor pe care unitãţile inspectate le pun la dispoziţie;
c) solicitã unitãţilor controlate orice documente necesare efectuãrii inspecţiei şi, dupã caz, copii de pe acestea;
d) prescriu unitãţilor controlate mãsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilitãţi în vederea înlãturãrii deficienţelor de igienã constatate;
e) propun directorului executiv adjunct pentru control în sãnãtatea publicã suspendarea temporarã a activitãţii unitãţilor şi obiectivelor pânã la remedierea deficienţelor; în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnãvire a populaţiei dispun suspendarea pe loc sau imediatã a activitãţii unitãţii ori obiectivului şi informeazã operativ directorul executiv adjunct pentru control în sãnãtatea publicã despre mãsura aplicatã;
f) propun directorului executiv adjunct pentru control în sãnãtatea publicã retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activitãţi, inclusiv construcţii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienã;
g) propun directorului executiv adjunct pentru control în sãnãtatea publicã retragerea avizului sanitar sau a notificãrii unui produs, în situaţia în care substanţele sau produsele sunt neconforme cu specificaţiile din dosarul tehnic;
h) opresc, denatureazã sau condiţioneazã darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienã, precum şi folosirea obiectelor, materialelor şi a substanţelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, pericliteazã starea de sãnãtate a populaţiei;
i) recolteazã şi aplicã elemente de securizare la probele recoltate în cadrul activitãţii de inspecţie, precum şi contraprobele;
j) participã la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verificã şi aplicã mãsurile de protecţie sanitarã a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
k) la solicitarea directorului executiv adjunct de sãnãtate publicã şi programe, pot dispune mãsuri speciale pentru bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli transmisibile sau purtãtorii de germeni patogeni, precum şi alte mãsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile şi a celor profesionale;
l) verificã aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul sãnãtãţii publice;
m) verificã respectarea legislaţiei în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale în toate unitãţile sanitare;
n) opresc folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic şi de tratament, care se dovedesc necorespunzãtoare sau nocive sãnãtãţii;
o) în situaţia în care, în timpul unei activitãţi de control, constatã existenţa unui conflict de interese sau deficienţe grave ce pot determina riscuri majore pentru sãnãtatea populaţiei, comunicã urgent directorului executiv adjunct pentru control în sãnãtatea publicã în vederea delegãrii unui alt inspector şi luãrii mãsurilor de urgenţã;
p) controleazã unitãţile sanitare acreditate pentru activitatea de bãnci de ţesuturi şi/sau utilizare de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic prin evaluare şi verificare de proceduri şi activitãţi care se deruleazã în aceste unitãţi;
q) controleazã şi evalueazã incidentele adverse severe şi reacţiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilenţã, inclusiv în domeniul securitãţii transfuziilor şi hemovigilenţei;
r) participã şi la alte activitãţi specifice.
XIV. În domeniul activitãţii de laborator de sãnãtate publicã
A. Laboratorul de microbiologie:
a) participã la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;
b) asigurã diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul programului naţional de supraveghere epidemiologicã dacã prestaţia nu poate fi asiguratã prin unitatea de îngrijire a cazului;
c) asigurã diagnosticul microbiologic pentru toate solicitãrile serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boalã transmisibilã sau investigaţii în cadrul programelor de sãnãtate;
d) participã la buna funcţionare a reţelei naţionale de supraveghere a bolilor transmisibile prin prestaţii la nivelul competenţei specifice;
e) monitorizeazã şi transmite evaluãri privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în metodologiile de supraveghere epidemiologicã şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigatã în unitaţile sanitare din teritoriu;
f) efectueazã analize microbiologice din probe de apã, aer, alimente şi factori de mediu, prevãzute în programele naţionale şi locale de sãnãtate;
g) asigurã aplicarea procedurilor în vederea acreditãrii/reacreditãrii laboratorului;
h) efectueazã analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
i) executã alte activitãţi specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei.
B. Laboratorul de chimie sanitarã şi/sau toxicologie:
a) efectueazã analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apã, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivã a conformitãţii produselor şi a riscurilor pentru sãnãtate;
b) efectueazã analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
c) asigurã aplicarea procedurilor în vederea acreditãrii laboratorului;
d) alte atribuţii specifice stabilite de medicul-şef de laborator.
C. Laboratorul igiena radiaţiilor:
a) coordoneazã activitãţile pentru protejarea sãnãtãţii populaţiei şi prevenirea efectelor asociate radiaţiilor ionizante în teritoriul arondat;
b) asigurã colectarea şi raportarea datelor privind sãnãtatea populaţiei în relaţie cu radiaţiile ionizante din teritoriul arondat;
c) participã la elaborarea raportului stãrii de sãnãtate a comunitãţii;
d) efectueazã, din proprie iniţiativã sau la cererea terţilor, determinãri ale nivelurilor de radiaţii, consultanţã de specialitate;
e) controleazã aplicarea normelor de securitate nuclearã şi igiena radiaţiilor;
f) avizeazã şi autorizeazã sanitar unitãţile în care se desfãşoarã practici şi activitãţi nucleare;
g) elaboreazã referatele de evaluare pentru unitãţile supuse avizãrii/autorizãrii sanitare;
h) verificã respectarea normelor de igienã a radiaţiilor ionizante în unitãţile autorizate şi în laboratoarele de profil;
i) participã la elaborarea planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar;
j) participã la elaborarea planului de acţiune în caz de catastrofã;
k) intervine în caz de accident nuclear sau de urgenţã radiologicã în teritoriul arondat;
l) evalueazã nivelul expunerii medicale la radiaţii ionizante a populaţiei prin programe de asigurare şi control al calitãţii;
m) alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sãnãtate publicã şi programe.
XV. În domeniul situaţiilor de urgenţã şi a managementului asistenţei medicale de urgenţã
Serviciul/Biroul/Compartimentul de situaţii de urgenţã şi managementul asistenţei medicale de urgenţã are urmãtoarele atribuţii:
a) monitorizeazã şi evalueazã activitatea unitãţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul unitãţilor sanitare din sectorul public;
b) participã la acţiunile de acordare a primului ajutor calificat împreunã cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã şi cu alte structuri subordonate Ministerului Sãnãtãţii;
c) monitorizeazã şi evalueazã activitatea serviciului judeţean de ambulanţã;
d) transmite informãri operative conducerii direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţã şi propune mãsuri de intervenţie, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţã;
e) elaboreazã şi transmite spre aprobare directorului executiv adjunct de sãnãtate publicã şi programe Planul de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţã.
XVI. În domeniul asistenţei medicale
A. Compartimentul de asistenţã medicalã primarã are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã îndrumarea tehnicã şi metodologicã a activitãţii de asistenţã medicalã primarã;
b) verificã în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale primare, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementãrile legale în vigoare privind acordarea asistenţei medicale primare în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate;
c) participã la implementarea strategiilor de reformã în domeniul asistenţei medicale primare, elaborate şi aprobate de Ministerul Sãnãtãţii;
d) coordoneazã activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisbile şi cronice de cãtre medicii de familie care îşi desfãşoarã activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;
e) monitorizeazã modul în care personalul din cabinetele medicilor de familie respectã obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesionalã şi deontologia medicalã; asistenţa de sãnãtate publicã; activitatea desfãşuratã în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate; relaţiile de muncã, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f) asigurã managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate;
g) asigurã educaţia/formarea continuã şi dezvoltarea profesionalã a resurselor umane din asistenţa medicalã primarã;
h) asigurã informarea personalului medical în legãturã cu normele de eticã profesionalã şi deontologie medicalã şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
i) asigurã înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
B. Compartimentul de asistenţã medicalã ambulatorie are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã îndrumarea tehnicã şi metodologicã a activitãţii de asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate;
b) verificã în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementãrile legale în vigoare privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate;
c) participã la implementarea strategiilor de reformã în domeniul asistenţei medicale ambulatorii, elaborate şi aprobate de Ministerul Sãnãtãţii;
d) coordoneazã activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisbile şi cronice de cãtre personalul de specialitate din ambulatoriu, care îşi desfãşoarã activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;
e) monitorizeazã modul în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respectã obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la: etica profesionalã şi deontologia medicalã; asistenţa de sãnãtate publicã; activitatea desfãşuratã în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate; relaţiile de muncã, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f) asigurã managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate;
g) asigurã educaţia/formarea continuã şi dezvoltarea profesionalã a resurselor umane din asistenţa medicalã de specialitate din ambulatoriu;
h) analizeazã, împreunã cu casa de asigurãri de sãnãtate, nevoile de servicii medicale de specialitate ale populaţiei;
i) evalueazã, coordoneazã şi monitorizeazã serviciile medicale furnizate în unitãţile medicale publice şi private de specialitate în ambulatoriu;
j) asigurã informarea personalului medical în legãturã cu normele de eticã profesionalã şi deontologie medicalã şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
k) evalueazã, coordoneazã şi monitorizeazã activitatea unitãţilor medicale cu paturi şi a ambulatoriilor de specialitate, publice sau private.
C. Compartimentul de asistenţã medicalã spitaliceascã are urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã, împreunã cu casa de asigurãri de sãnãtate, nevoile de servicii medicale spitaliceşti ale populaţiei;
b) evalueazã, coordoneazã şi monitorizeazã activitãţile cu caracter medico-sanitar;
c) aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, precum şi fişa postului pentru personalul din spitale;
d) participã la negocierea anualã a indicatorilor de performanţã specifici fiecãrui spital din teritoriul arondat;
e) monitorizeazã şi evalueazã activitatea medicalã desfãşuratã în spital, pe baza indicatorilor de performanţã ai managementului spitalului;
f) monitorizeazã modul în care spitalele respectã criteriile de calitate ale actului medical;
g) urmãreşte respectarea programului de muncã pe categorii de personal, precum şi asigurarea de cãtre spitale a numãrului optim de personal, pe categorii şi locuri de muncã, în funcţie de normativele de personal în vigoare;
h) monitorizeazã şi coordoneazã modul în care spitalul îşi respectã obligaţia legalã de a înregistra, stoca, prelucra şi transmite informaţiile legate de activitatea sa, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
i) propune mãsuri de creştere a eficienţei şi calitãţii serviciilor medicale şi de asigurare a accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale;
j) verificã modul de organizare în vederea asigurãrii asistenţei medicale în situaţii de dezastre, atacuri teroriste, rãzboi, conflicte sociale şi alte situaţii de crizã.
D. Biroul de asistenţã a mamei şi copilului are urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã şi participã la identificarea prioritãţilor în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului şi propune mãsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;
b) analizeazã aspectele organizatorice ale asistenţei medicale a gravidei, lãuzei şi copilului, în raport cu dinamica morbiditãţii şi mortalitãţii la aceste categorii, şi propune mãsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din teritoriu;
c) coordoneazã, monitorizeazã, evalueazã la nivel local activitatea de planificare familialã şi sãnãtatea reproducerii;
d) coordoneazã, monitorizeazã şi evalueazã derularea la nivel local a programelor naţionale în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului.
E. Compartimentul de asistenţã medicalã recuperatorie are urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã, împreunã cu casa de asigurãri de sãnãtate, nevoile de servicii medicale de recuperare ale populaţiei;
b) coordoneazã, monitorizeazã şi evalueazã activitãţile cu caracter de asistenţã medicalã recuperatorie;
c) propune mãsuri de creştere a eficienţei şi calitãţii serviciilor medicale recuperatorii şi de asigurare a accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale de recuperare;
d) monitorizeazã modul în care spitalele/secţiile de recuperare respectã criteriile de calitate a actului medical;
e) coordoneazã, monitorizeazã şi evalueazã activitatea unitãţilor medicale cu paturi şi a ambulatoriilor de specialitate, publice sau private, prin care se asigurã asistenţa medicalã de recuperare, precum şi a societãţilor de turism balnear şi de recuperare;
f) asigurã informarea personalului medical în legãturã cu normele de eticã profesionalã şi deontologie medicalã şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
g) aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, al spitalelor/secţiilor care acordã asistenţã medicalã recuperatorie.
F. Compartimentul de asistenţã medicalã comunitarã are urmãtoarele atribuţii:
a) acordã consultanţã şi asistenţã tehnicã în domeniul evaluãrii nevoilor, al stabilirii prioritãţilor, modalitãţilor de implementare şi monitorizare a politicilor de asistenţã medicalã comunitarã integratã;
b) colaboreazã cu autoritãţile administraţiei publice locale în vederea realizãrii strategiei judeţene şi a listei de prioritãţi în domeniul asistenţei medicale comunitare;
c) contribuie la crearea unui cadru organizatoric pentru monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi programelor naţionale şi locale de sãnãtate cu privire la asistenţa medicalã comunitarã;
d) monitorizeazã elaborarea de ghiduri şi standarde de practicã în domeniul asistenţei medicale comunitare;
e) asigurã sprijin pentru formarea personalului care lucreazã în reţeaua de asistenţã medicalã comunitarã integratã, inclusiv a joncţiunilor cu reţeaua de medicinã de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii şi spitaliceşti;
f) identificã, elaboreazã şi propune programe specifice de educaţie pentru sãnãtate şi pentru adoptarea unui stil de viaţã sãnãtos la nivelul diferitelor comunitãţi;
g) elaboreazã şi propune programe specifice de prevenire şi profilaxie primarã, secundarã şi terţiarã, precum şi de recuperare medicalã şi incluziune socialã;
h) identificã, elaboreazã şi propune programe specifice de consiliere medico-socialã, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: gravide, nou-nãscuţi, bolnavi cronici, bãtrâni, persoane cu dizabilitãţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sãnãtate mintalã, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc;
i) faciliteazã şi monitorizeazã crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţã comunitarã.
XVII. În domeniul buget, financiar şi contabilitate
A. Compartimentul financiar-contabilitate şi buget are urmãtoarele atribuţii:
a) finanţeazã şi/sau executã, dupã caz, indicatorii aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sãnãtate publicã şi al unitãţilor din subordine;
b) afişeazã pe site-ul direcţiei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi analizeazã lunar şi trimestrial execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli şi le înainteazã Ministerului Sãnãtãţii;
c) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale direcţiei; verificã, analizeazã şi centralizeazã situaţiile financiare ale unitãţilor din subordine, potrivit normelor legale, rãspunzând de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse;
d) prezintã Ministerului Sãnãtãţii situaţiile financiare periodice, verificã şi avizeazã, în prealabil, plãţile din conturi la trezorerii şi bãnci, dupã caz;
e) controleazã efectuarea inventarierilor la unitãţile subordonate şi modul de asigurare a integritãţii patrimoniului;
f) efectueazã, în condiţiile legii, controlul respectãrii disciplinei financiare şi bugetare la unitãţile din subordine, raportând Ministerului Sãnãtãţii rezultatele;
g) propune Ministerului Sãnãtãţii şi înştiinţeazã prefectul cu privire la indicatorii financiari ce urmeazã a fi incluşi în legea anualã a bugetului de stat;
h) avizeazã şi repartizeazã, dupã caz, bugetul de venituri şi cheltuieli al unitãţilor sanitare subordonate şi urmãreşte utilizarea eficientã a fondurilor alocate;
i) elaboreazã propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înainteazã Ministerului Sãnãtãţii;
j) executã indicatorii financiari din bugetul propriu şi urmãresc executarea acestora, asigurã efectuarea plãţilor în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificãrile ulterioare;
k) finanţeazã programele de sãnãtate şi alte activitãţi, conform actelor normative în vigoare, în limita creditelor deschise lunar de Ministerul Sãnãtãţii, pe baza solicitãrii acestora;
l) propune directorului financiar contabil aprobarea casãrilor pentru unitãţile subordonate din teritoriu şi urmãreşte modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;
m) întocmeşte lunar situaţia monitorizãrii cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie şi a unitãţilor sanitare publice din teritoriu, pe care o transmite Ministerului Sãnãtãţii;
n) îndrumã metodologic din punct de vedere financiarcontabil unitãţile teritoriale subordonate;
o) întocmeşte lunar, pe baza datelor operative, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie a unitãţilor sanitare din subordine, pe care o înainteazã Ministerului Sãnãtãţii;
p) solicitã Ministerului Sãnãtãţii deschideri de credite bugetare pentru luna urmãtoare, pe titluri de cheltuieli şi programe de sãnãtate;
q) stabileşte, pe baza evaluãrii bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, prioritãţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrãri de investiţii, consolidare de clãdiri şi reparaţii capitale;
r) stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrãri de investiţii, consolidãri de clãdiri şi reparaţii capitale pentru unitãţile subordonate;
s) efectueazã repartizarea creditelor bugetare aprobate şi transmite unitãţilor subordonate beneficiare de investiţii lista obiectivelor nominalizate în anexa la legea anualã a bugetului de stat, la termenele prevãzute de lege;
t) asigurã, în limita alocaţiilor bugetare, finanţarea lucrãrilor de investiţii, conform actelor normative în vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;
u) urmãreşte modul de executare a bugetului aprobat la titlul "Cheltuieli de capital" pe unitãţi subordonate, luând mãsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii şi financiarã;
v) urmãreşte modul de executare şi raporteazã Ministerului Sãnãtãţii situaţia privind monitorizarea investiţiilor;
w) îndrumã din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrãrilor de investiţii şi reparaţii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, execuţia şi finanţarea acestora în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
x) îndrumã şi verificã unitãţile din subordine în activitatea de stabilire a tarifelor prestaţiilor efectuate de acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
y) rãspunde pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise Ministerului Sãnãtãţii, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru cea a unitãţilor sanitare subordonate.
B. Compartimentul administrativ, aprovizionare şi mentenanţã are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi rãspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale de autovehicule;
b) asigurã executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare unitãţii;
c) rãspunde de depozitarea corespunzãtoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de utilizarea bonurilor de benzinã;
d) rãspunde de elaborarea de cãtre unitãţi a documentaţiei tehnice pentru investiţii, în colaborare cu Compartimentul de achiziţii publice şi cu respectarea reglementãrilor legale;
e) stabileşte necesarul de aparaturã de înaltã performanţã pentru unitãţile din subordine şi îl înainteazã Compartimentului de achiziţii;
f) analizeazã şi propune efectuarea cheltuielilor de capital pe baza prioritizãrii aprobate prin acte normative emise de ministrul sãnãtãţii;
g) verificã şi urmãreşte aprovizionarea direcţiei cu materiale consumabile;
h) se asigurã de contractarea tuturor utilitãţilor necesare derulãrii activitãţii direcţiei;
i) întocmeşte dosarele de obiectiv al clãdirilor direcţiei;
j) asigurã verificãrile metrologice şi ISCIR pentru aparatura din dotare;
k) verificã şi urmãreşte eficienţa aprovizionãrii unitãţilor din subordine cu medicamente, materiale consumabile etc., în vederea asigurãrii funcţionãrii acestora;
l) organizeazã şi rãspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, potrivit legii;
m) realizeazã inventarul tuturor bunurilor care aparţin direcţiei de sãnãtate publicã şi ţine evidenţa exactã a acestora.

ANEXA 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti

┌─────────────────┐
┌────────────────┐ │ │
│Comitet director├───────┤DIRECTOR EXECUTIV│
└────────────────┘ │ │
└───────┬─────────┘
│ ┌─────────────────┐
├────────────│Achiziţii publice│
┌─────────────┐ │ ├─────────────────────────────┐
│Compartiment ├──────────────┤ │Administraţie, aprovizionare,│
│ juridic │ │ │ mentenenţã │
┌───────────┴─────────────┤ │ ├─────────────────────────────┤
│Birou/Compartiment audit ├──────────────┼────────────┤Birou/compartiment RUNOS │
│ intern │ │ └─────────────────────────────┘
└─────────────────────────┘ │
┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐
│Informaticã-biroticã ├──────────────┼────────────┤Compartiment avize/autorizãri│
└─────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘
┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐
│ Relaţii cu publicul/ │ │ │ Registraurã │
│ comunicare ├──────────────┼────────────┤ │
└─────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │
┌─────────────────┐ ┌─┴───────────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌──────┴───────┐
│Director executiv│ ┌────────────┐ │Director executiv│ │ Director │ │ Director │
│ adj. sãnãtate ├──────────────┤Laborator SP│ │adj. financiar/ │ │executiv adj. │ │executiv adj. │
│ publicã şi │ │Medic Şef │ │ contabil │ │pentru control│ │ asistenţã │
│ programe │ └─────┬──────┘ └────┬────────────┘ │în sãnãtatea │ │ medicalã │
└──┬──────────────┘ │ │ │ publicã │ │ │
│ ┌───────────────────────┐ ┌───┴─────────┐ ┌──┴──────────┐ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘
├────┤Serviciu/birou suprave-│ │Microbiologie│ │Buget │ │ │
│ │ghere şi control BT │ ├─────────────┤ ├─────────────┤ ┌────────┴────────┐ ┌──────┴─────────┐
│ └──┬───────────────┬────┘ │ Chimie │ │Contabilitate│ │Compartiment de │ │Compartiment │
│ │supraveghere │ │ sanitarã │ ├─────────────┤ │control în │ │asistenţã medi- │
│ │epidemiologicã │ ├─────────────┤ │Financiar │ │sãnãtatea publicã│ │calã primarã │
│ ├───────────────┤ │Toxicologie │ └─────────────┘ ├─────────────────┤ ├────────────────┤
│ │programe BT │ ├─────────────┤ │Compartiment de │ │Compartiment │
│ ├───────────────┤ │Radiaţii* │ │control al cali- │ │asistenţã medi- │
│ │PNI │ └─────────────┘ │tãţii serviciilor│ │calã ambulatorie│
│ ├───────────────┤ │de asistenţã │ ├────────────────┤
│ │statisticã │ │medicalã │ │Compartiment │
│ ├───────────────┤ └─────────────────┘ │asistenţã medi- │
│ │produse anti- │ │cale spitali- │
│ │epidemice │ │ceascã │
│ └───────────────┘ ├────────────────┤
│ ┌───────────────────────┐ │Birou asistenţa │
├────┤Serviciu/birou evaluare│ │ mamei şi │
│ │risc factori de mediu │ │ copilului │
│ └──┬───────────────────┬┘ ├────────────────┤
│ │igiena alimentaţiei│ │Compartiment │
│ ├───────────────────┤ │asistenţã medi- │
│ │igiena mediului │ │calã recuperato-│
│ ├───────────────────┤ │rie │
│ │igiena şcolarã │ ├────────────────┤
│ ├───────────────────┤ │Compartiment │
│ │medicina muncii │ │asistenţã medi- │
│ ├───────────────────┤ │calã comunitarã │
│ │programe mediu │ └────────────────┘
│ └───────────────────┘
│ ┌───────────────────────┐
├────┤Serviciu/birou Programe│
│ │ BNT │
│ └──┬───────────────────┬┘
│ │supravegere BNT │
│ ├───────────────────┤
│ │programe BNT │
│ ├───────────────────┤
│ │promovarea │
│ │sãnãtãţii │
│ ├───────────────────┤
│ │statisticã │
│ └───────────────────┘
│ ┌───────────────────────┐
├────┤COŞUL şi managementul │
│ │asistenţei medicale de │
│ │ urgenţã │
│ └───────────────────────┘
│ ┌───────────────────────┐
│ │birouri/compartimente │
└────┤ teritoriale │
└───────────────────────┘

În laboratorul de SP se va include şi personalul de laborator
din birourile teritoriale
SP = sãnãtate publicã
BT = boli transmisibile
BNT = Boli netransmisibile
PNI = program naţional de imunizãri
RUNOS = resurse umane, normare, organizare, salarizare
COSUJ = Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţã Judeţean
*)acolo unde este cazul_____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016