Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 1 iulie 2004  privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 1 iulie 2004 privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 2 august 2004

    CAP. I
    Scop

    ART. 1
    (1) Prin Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare regulament, se reglementează condiţiile de acces al solicitanţilor/utilizatorilor la sistemele de distribuţie a gazelor naturale (SD).
    (2) Accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, în sensul prezentului regulament, are două componente: rezervarea de capacitate şi racordarea la sistemele de distribuţie a gazelor naturale.

    CAP. II
    Domeniu de aplicare

    ART. 2
    Regulamentul se aplică relaţiilor dintre operatorii licenţiaţi de distribuţie şi:
    a) solicitanţii care doresc accesul la SD;
    b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei de racordare la SD existentă;
    c) utilizatorii la care s-au modificat elementele de natură administrativă avute în vedere la racordarea anterioară la SD.
    ART. 3
    Operatorul licenţiat pentru distribuţia gazelor naturale are obligaţia să execute lucrările aferente realizării staţiilor de reglare-măsurare, reţelelor de repartiţie, conductelor stradale de distribuţie, conform clauzelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale.
    ART. 4
    (1) Operatorul SD are obligaţia de a elabora anual Programul propriu de dezvoltare privind sistemul de distribuţie a gazelor naturale (pentru obiectivele care nu au fost precizate în contractul de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale) din zonele delimitate pentru care deţine licenţă de distribuţie, în concordanţă cu evoluţia viitoare a consumului de gaze naturale, în condiţii de eficienţă economică şi de siguranţă în exploatare.
    (2) În cazul în care pentru anul în curs operatorul SD decide în baza studiilor tehnico-economice că nu este eficientă dezvoltarea sistemului, acesta este obligat să comunice această informaţie la ANRGN.
    ART. 5
    (1) Operatorul SD are obligaţia de a transmite ANRGN termenele de realizare a obiectivelor precizate în contractul de concesiune, precum şi Programul propriu de dezvoltare privind sistemul de distribuţie a gazelor naturale. Acestea sunt informaţii publice şi pot fi consultate la sediul operatorului SD.
    (2) Termenele pentru transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt:
    - 60 de zile de la semnarea contractului de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, pentru obiectivele precizate în contractul de concesiune;
    - 1 martie, pentru obiectivele precizate în programul de dezvoltare propriu pentru anul în curs.
    ART. 6
    Solicitanţii/Utilizatorii SD pot fi actualii sau viitorii consumatori.

    CAP. III
    Tipuri de solicitări privind accesul la SD

    ART. 7
    Solicitanţii/Utilizatorii se adresează operatorului SD în una dintre următoarele situaţii, respectiv:
    A. pentru realizarea unei noi instalaţii de racordare (branşament nou, reamplasare sau redimensionare a branşamentelor existente);
    B. modificarea unor elemente de natură tehnică, precizate printr-un document emis anterior de către operatorul SD, respectiv:
    a) suplimentarea debitului instalat;
    b) separarea unor consumatori racordaţi iniţial prin instalaţie de racordare unică;
    c) schimbarea tipului de aparate de utilizare fără depăşirea debitului aprobat;
    C. modificarea unor elemente de natură administrativă ale utilizatorului, cu menţinerea parametrilor precizaţi printr-un document emis anterior de către operatorul SD, respectiv:
    a) schimbarea denumirii utilizatorului;
    b) preluarea clădirii racordate la SD prin cumpărare, concesionare, închiriere, divizare etc.;
    c) modificarea încadrării consumatorului, conform reglementărilor în vigoare.
    ART. 8
    Pentru cazurile prevăzute la art. 7 lit. C, documentul emis anterior de către operatorul SD (cum ar fi acordul de acces, acordul de utilizare etc.) se actualizează înaintea încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale.

    CAP. IV
    Etapele procesului de acces la SD

    ART. 9
    Pentru realizarea accesului la SD al unui solicitant/utilizator se parcurg două etape:
    a) rezervarea de capacitate în SD pentru solicitant/utilizator;
    b) racordarea la SD.
    ART. 10
    (1) Rezervarea de capacitate în SD se face în baza unei cereri scrise a solicitantului/utilizatorului către operatorul SD, conform modelului din anexele nr. 1a, 1b şi 1c, după caz.
    (2) Operatorul SD are obligaţia de a răspunde cererii solicitantului/utilizatorului în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.
    ART. 11
    La depunerea cererii solicitantul/utilizatorul achită operatorului SD tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces, conform anexei nr. 2.
    ART. 12
    Răspunsul favorabil reprezintă acordul de acces şi precizează: debitul instalat pentru care s-a făcut rezervarea de capacitate, regimul presiunii de livrare a gazelor naturale înainte de staţia/postul de reglare-măsurare, schiţa cu soluţia de alimentare, alte date privind elementele de legătură pentru regulatorul de presiune, contor şi, după caz, staţia de reglare-măsurare, durata de valabilitate a acestuia, conform modelului din anexa nr. 3. Art. 13. - Refuzul privind accesul la SD se face în mod justificat, conform prevederilor legale.
    ART. 14
    Racordarea la SD presupune parcurgerea următoarelor etape:
    a) depunerea de către solicitant/utilizator a cererii de racordare: termenul-limită de depunere a cererii de racordare este de 60 de zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces;
    b) încheierea contractului de racordare cu operatorul licenţiat al serviciului de distribuţie, în baza prevederilor contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 4. În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de racordare operatorul SD are obligaţia de a pune la dispoziţie solicitantului contractul de racordare;
    c) achitarea de către solicitant/utilizator a tarifului de racordare, la valoarea şi în termenul prevăzute în contractul menţionat la lit. b) şi în conformitate cu tarifele de racordare la SD din anexa nr. 5;
    d) proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare realizate de către operatorul de distribuţie sau prin intermediul agenţilor economici autorizaţi de ANRGN. Selectarea de către operatorul de distribuţie a agenţilor economici pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de racordare se face în sistem concurenţial, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    e) recepţia sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare se face de către operatorul SD; termenul de punere în funcţiune a instalaţiei de racordare este precizat în contractul de racordare prevăzut la lit. b).
    ART. 15
    (1) Locul şi numărul punctelor de delimitare se propun de către operatorul SD, se stabilesc de comun acord cu solicitantul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi se precizează în acordul de acces.
    (2) La stabilirea punctelor de delimitare se vor avea în vedere:
    a) configuraţia instalaţiei de racordare;
    b) limita de proprietate a terenurilor - instalaţiile operatorului SD nu se amplasează pe proprietatea utilizatorului; în cazuri excepţionale instalaţiile operatorului SD se amplasează pe proprietatea utilizatorului numai cu asigurarea dreptului de uz şi servitute în favoarea operatorului;
    c) posibilitatea de racordare a noi utilizatori din instalaţia de racordare.
    ART. 16
    Acordul de acces emis îşi pierde valabilitatea în următoarele situaţii:
    a) dacă solicitantul nu a încheiat contractul de racordare la SD în termenul de valabilitate a acordului de acces;
    b) dacă solicitantul nu achită tariful de racordare conform clauzelor din contractul de racordare;
    c) dacă utilizatorul se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 7 lit. B; în acest caz se va emite un nou acord de acces, cu respectarea prevederilor prezentului regulament;
    d) dacă utilizatorul se încadrează în situaţia prevăzută la art. 7 lit. C; în acest caz acordul de acces se actualizează;
    e) dacă avizele organelor abilitate, eliberate ulterior emiterii acordului de acces, impun schimbarea soluţiei de racordare la SD.
    ART. 17
    Pentru încheierea contractului de racordare, solicitantul va depune anexat cererii de racordare următoarele documente, după caz:
    a) acordul de acces - copie;
    b) copie de pe buletinul/cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice;
    c) copie de pe actul de constituire a asociaţiei;
    d) actele societăţii: certificat de înmatriculare, cod fiscal, certificat de înregistrare - copie, în cazul persoanelor juridice;
    e) act de proprietate sau documente justificative care atestă dreptul de folosinţă a terenului/incintei/clădirii în care se constituie obiectivul;
    f) acordul proprietarului pentru încheierea contractului de racordare de către chiriaş;
    g) schema sau planul de situaţie la scara 1:500 în 2 (două) exemplare;
    h) act de proprietate sau documente justificative care atestă dreptul de folosinţă a terenului/terenurilor pe care se realizează instalaţia de racordare, precum şi acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de instalaţia de racordare;
    i) acordul proprietarului/proprietarilor instalaţiei de utilizare a gazelor naturale la care se realizează racordarea, în cazul în care alimentarea obiectivului nu necesită realizarea unui branşament, deoarece există posibilitatea tehnică de racordare la o instalaţie de utilizare existentă.
    ART. 18
    (1) Tariful de racordare va cuprinde, după caz, costurile legate de proiectare, execuţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de racordare, regularizările aferente avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate.
    (2) Metodologia de calcul al tarifului de racordare este stabilită în anexa nr. 5.
    (3) Tariful de racordare se achită într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de racordare, dacă părţile nu convin alte modalităţi de plată, fără însă a depăşi data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    ART. 19
    (1) În cazul consumatorului captiv care a ajuns în condiţiile de sistare a furnizării gazelor naturale pentru neplată, furnizorul va relua furnizarea numai după constituirea de către consumator a unei garanţii. Valoarea garanţiei se calculează la preţul reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A., valabil la data constituirii acesteia. Cantităţile considerate la stabilirea garanţiei sunt:
    a) pentru consumatorii casnici - 300 m 3 gaze naturale;
    b) pentru consumatorii noncasnici - consumul mediu pentru 30 de zile, calculat pe ultimele 12 luni.
    (2) Sumele constituite cu titlu de garanţii vor fi păstrate în conturi bancare distincte, conform reglementărilor bancare specifice.
    (3) Garanţia se va returna consumatorului, după scăderea eventualelor debite, în cazul rezilierii contractului sau dacă timp de 2 ani consecutivi consumatorului nu i-a mai fost sistată furnizarea gazelor naturale pentru neplată.

    CAP. V
    Răspunderi şi sancţiuni

    ART. 20
    Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) nerespectarea de către operatorul SD a termenelor prevăzute în prezentul regulament;
    b) practicarea de către operatorul SD a unor tarife mai mari decât cele aprobate;
    c) emiterea acordului de acces cu nerespectarea prevederilor legale;
    d) încheierea contractului de racordare pe baza unui acord de acces expirat;
    e) încălcarea prevederilor art. 26;
    f) proiectarea şi/sau execuţia de lucrări pentru înfiinţarea/modificarea unor instalaţii de racordare fără existenţa acordului de acces şi/sau încheierea contractului de racordare;
    g) nerespectarea de către utilizator a condiţiilor privind obligativitatea actualizării acordului de acces, conform art. 7 lit. C;
    h) nerespectarea prevederilor art. 14 lit. e) teza I.
    ART. 21
    (1) Pentru persoanele fizice, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 20 lit. f), g) şi h), sancţiunea principală aplicabilă este amenda de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei.
    (2) Pentru persoanele juridice, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 20, sancţiunea principală aplicabilă este amenda de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei.
    (3) Pentru faptele prevăzute la art. 20, ANRGN poate dispune, cumulativ cu sancţiunea principală aplicată, sistarea lucrărilor sau sistarea alimentării/furnizării de gaze naturale.
    ART. 22
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de către ANRGN.
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul-verbal.
    ART. 23
    Contravenţiilor prevăzute la art. 20 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 24
    În cazuri justificate, pentru elaborarea acordului de acces, operatorul SD poate solicita date suplimentare.
    ART. 25
    Operatorul SD îşi va organiza activitatea privind accesul solicitanţilor/utilizatorilor la SD pe baza unor proceduri proprii, pentru fiecare etapă a procesului de acces la SD, conforme cu prezentul regulament, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, şi va organiza un sistem de informare a solicitanţilor/utilizatorilor.
    ART. 26
    Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare la SD vor fi utilizate cu destinaţia pentru care au fost percepute.
    ART. 27
    Obiectivele aferente instalaţiei de racordare realizate în baza contractului de racordare fac parte din sistemul de distribuţie şi sunt incluse în patrimoniul operatorului de distribuţie.
    ART. 28
    Operatorul SD are dreptul să sisteze execuţia lucrărilor de racordare în situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în conformitate cu clauzele cuprinse în contractul de racordare.
    ART. 29
    Eventualele divergenţe privind acordul de acces şi/sau neînţelegerile precontractuale privind încheierea contractului de racordare se rezolvă pe cale amiabilă de către părţi sau prin conciliere de către ANRGN.
    ART. 30
    Tarifele prevăzute în anexele nr. 2 şi 5 se actualizează semestrial prin ordin al preşedintelui ANRGN, în baza cererilor justificate ale operatorilor SD. Parametrii luaţi în considerare la ajustarea tarifelor de racordare sunt:
    a) indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică;
    b) evoluţia preţurilor materialelor din componenţa instalaţiilor de racordare şi a materialelor necesare pentru refacerea terenurilor.
    ART. 31
    Termenii, expresiile şi abrevierile care necesită explicitare sunt definiţii în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, ceilalţi termeni şi expresii având înţelesul definit în anexa nr. 6.
    ART. 32
    Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1a
    la Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

    Nr. înregistrare........................
    Data....................................

                                     CERERE
             PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE
                               A GAZELOR NATURALE
                               (persoane fizice)

    Către S.C.................................(numele societăţii de distribuţie
a gazelor naturale)

    1. Subsemnatul............................., domiciliat în................,
(adresa completă), telefon.............., posesor al B.I. /CI.................,
(serie, nr,) vă solicit accesul la sistemul de distribuţie în vederea alimentă-
rii cu gaze naturale a următoarelor aparate de utilizare:
    - ........................................................................;
    - ........................................................................;
    - ........................................................................;
    2. Menţionez că aparatele de mai sus vor funcţiona la următoarea adresă:
    ..........................................................................
    (adresa completă).
    3. Aparatele de utilizare menţionate la pct. 1 sunt conforme cu legislaţia
în vigoare privitoare la aparatele de utilizare a gazelor naturale.

    Anexez cererii următoarele documente:
    a) copie de pe B.I. /C.I;
    b) copie de pe actul de deţinere a spaţiului (adresa de la pct. 2)\
    c) acordul proprietarului, după caz;

                Data: Semnătura:    ANEXA 1b
    la Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

    Nr. înregistrare.....................
    Data....................................

                                     CERERE
             PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUţIE
                               A GAZELOR NATURALE
                              (persoane juridice)

    Către S.C................................ (numele societăţii de distribuţie
a gazelor naturale)
    1. .................................................................(numele
societăţii), reprezentată legal prin................................., director
general şi........................................ director economic, cu sediul
în ............................................................................
(adresa completă), cod unic de înregistrare...................................,
cont................, deschis la banca....................., telefon..........,
fax ..................., e-mail..............................vă solicit accesul
la sistemul de distribuţie în vederea alimentării cu gaze naturale a următoare-
lor aparate de utilizare:
    - ........................................................................;
    - ........................................................................;
    - ........................................................................;
               (denumirea aparatului, debitul nominal, presiunea nominală)
    2. Menţionez că aparatele de mai sus vor funcţiona la următoarea adresă:
    ...........................................................................
    (adresa completă).
    3. Aparatele de utilizare menţionate la punctul 1 sunt conforme cu legisla-
ţia în vigoare privitoare la aparatele de utilizare a gazelor naturale.

    Anexez cererii următoarele documente:
    a) copie de pe certificatul de înmatriculare;
    b) copie de pe actul de deţinere a spaţiului (adresa de la pct. 2);
    c) acordul proprietarului, după caz;
    d) planul de situaţie scara 1:500 în 2 (două) exemplare.

       Data: Semnătura:
                                                           L.S.    ANEXA 1c
    la Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

    Nr. înregistrare........................
    Data....................................

          CERERE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE
                               A GAZELOR NATURALE
                      (asociaţii de locatari/proprietari)

    Către S.C...............................(numele societăţii de distribuţie
a gazelor naturale)

    1. .......................................................... (numele
asociaţiei), reprezentată legal prin........................................,
preşedinte şi ........................................ administrator, cu
sediul în ...................................................................
(adresa completă), cod unic de înregistrare.................................,
cont.................., deschis la banca..............., telefon ...........,
fax ...................., vă solicit accesul la sistemul de distribuţie în
vederea separării şi/sau contorizării alimentării cu gaze naturale (pe scări,
apartamente, etc).
    2. Menţionez că blocul de locuinţe pentru care solicităm accesul la sis-
temul de distribuţie se compune din: .......................................
(nr. scări, nr. nivele pe fiecare scară, nr. şi tip apartamente pe fiecare
scară şi nivel), conform schemei anexate.

    Anexez cererii următoarele documente:
    a) copie de pe actul de constituire a asociaţiei;
    b) schema conform pct. 2;

    Data: Semnătura:    ANEXA 2
    la Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

                                     TARIF
                   PENTRU ANALIZA ŞI ELABORAREA ACORDULUI DE
              ACCES LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

    Pentru persoane fizice: 100 mii lei
    Pentru asociaţii de locatari/proprietari: 300 mii lei
    Pentru persoane juridice: 600 mii lei    ANEXA 3
    la Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

    Model

    S.C....................................................
    (numele şi adresa operatorului licenţiat de distribuţie)

                                 ACORD DE ACCES
                 LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE
                    nr............din data.................

    Către .......................................... cu domiciliul /sediul
în ............................. (adresa completă)

    1. Urmare a cererii nr............. din data de .................. vă
comunicăm acordul nostru privind accesul la sistemul de distribuţie din
localitatea.........................judeţul............... .
    2. Acordul de acces la sistemul de distribuţie constă în rezervarea de
capacitate pentru alimentarea cu gaze naturale a următoarelor aparate de
utilizare:
    - ......................................................................;
    - ......................................................................;
    3. Soluţia de alimentare cu gaze naturale a obiectivului din ............
(adresa completă) impune următoarele:
    a) realizarea unui branşament din ........ (OL/PE) în lungime de ..... m,
diametru ............conectat la conducta de distribuţie de presiune.........
(medie, redusă, joasă) de diametru...........pozată pe strada ..............;
    b) realizarea unui post/staţie de reglare măsurare cu următoarele
caracteristici:
    - presiune minimă/maximă aval şi amonte de regulator: ......../.....[bar]
sau [mbar] după caz;
    - debit maxim...........[mc/h] în condiţii standard (t=l5 °C şi
p= 1.01325 bar);
    - schiţa privind soluţia de alimentare este anexată la prezentul acord de
acces.
    c)...........................................................(alte date
tehnice).
    4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de
la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu
încă 12 luni.
    5. Titularul acordului de acces are obligaţia de a depune cererea de
racordare la SD în vederea încheierii contractului de racordare la sistemul
de distribuţie, contract întocmit conform contractului cadru din Regulamentul
privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale.
    6. Termenul limită de depunere a cererii de racordare este de 60 zile,
înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces.
    7. Proiectarea şi executarea instalaţiei de utilizare se face numai de
către agenţi economici autorizaţi de ANRGN, conform prevederilor legislaţiei
în vigoare, şi nu face obiectul prezentului Acord.
    8. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licenţiat, acordul de
acces emis de acesta rămâne valabil cu respectarea prevederilor de la punctul
nr. 4.

    Semnătura:
       L.S.


    ANEXA 4
    la Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

                                 CONTRACT-CADRU
        privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

    SC ..............................., cu sediul în ......................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ................... cod unic de înregistrare ........................., cont nr...................., deschis la ........................................, telefon................, fax ..................., reprezentată legal prin........................., în calitate de director general, denumită în continuare OPERATOR, titulară a licenţei de distribuţie a gazelor naturale,
    şi
    ..................................., având buletinul/cartea de identitate seria ......, nr............, eliberat/eliberată la data de ............ de .............. cod numeric personal ................... domiciliat în ...................., str.............., nr. ..., bl......., sc....., et....., ap....., judeţul/sectorul ........... cod poştal .........., telefon .......... persoană fizică, denumită SOLICITANT/UTILIZATOR
    sau
    asociaţia de locatari/ asociaţia de proprietari din ........, reprezentată prin .............., înregistrată la.................sub nr........., cont nr. .........., deschis la ............, cod poştal .........., telefon.........., denumită SOLICITANT/UTILIZATOR,
    sau
    ...................................., reprezentată prin ................., cu sediul în ..................... str. ............ nr..........., judeţul/ sectorul .........., cod poştal ........... telefon ........... fax ......... înregistrată la..........sub nr..........., cod fiscal........., având contul bancar nr..........., deschis la ........., persoană juridică, denumită SOLICITANT/UTILIZATOR, au convenit încheierea prezentului contract.
    II. OBIECTUL CONTRACTULUI
    Art. 1 - (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuţie a obiectivelor solicitantului/utilizatorului.
    (2) Etapele şi termenele de realizare a instalaţiei de racordare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.
    III. DOCUMENTE Şi DATE GENERALE
    Art. 2 - Documentele şi datele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, sunt:
    1. Acord de acces la sistemul de distribuţie: nr......din data.....;
    2. Cerere de racordare la sistemul de distribuţie: nr......din data.....;
    3. Locul de consum: (localitatea, strada, numărul) .......................................................................... având actul de proprietate nr............................;
    4. Contractul de închiriere nr..............şi acordul expres al proprietarului;
    5. Alte acte prevăzute de lege............................................
    IV. DURATA CONTRACTULUI
    Art. 3 - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de............., stabilită de comun acord, corespunzătoare duratei de realizare a racordării.
    (2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată la solicitarea unei părţi, cu acordul celeilalte părţi, sub condiţia notificării intenţiei de prelungire a acestuia cu minimum .............înainte de data expirării termenului convenit iniţial.
    (3) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, cu acordul celeilalte părţi, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligaţii, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract.
    V. TARIFUL DE RACORDARE
    Art. 4 - (1) Tariful de racordare, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, este stabilit în conformitate cu anexa nr, 5 din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Plata tarifului de racordare la sistemul de distribuţie se face conform înţelegerii părţilor, după cum urmează (integral sau eşalonat):
    - ...............
    VI. DREPTURI Şi OBLIGAŢII ALE OPERATORULUI
    Art. 5 - OPERATORUL are următoarele drepturi:
    a) să încaseze tariful de racordare, conform prevederilor art. 4 din prezentul contract;
    b) orice alte drepturi convenite de către părţi, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    Art. 6 - OPERATORUL are următoarele obligaţii:
    a) să realizeze racordarea obiectivelor SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI la sistemul de distribuţie şi să pună în funcţiune instalaţia de racordare;
    b) să respecte etapele şi termenele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract;
    c) orice alte obligaţii convenite de către părţi, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    VII. DREPTURI Şi OBLIGAŢII ALE SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI
    Art. 7 - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are următoarele drepturi:
    a) să solicite OPERATORULUI încadrarea în etapele şi termenele de realizare a instalaţiei de racordare prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract;
    b) orice alte drepturi convenite de către părţi, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    Art. 8 - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are următoarele obligaţii:
    a) să achite tariful de racordare, conform prevederilor art. 4 din prezentul contract;
    b) orice alte drepturi convenite de către părţi, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    Art. 9 - (1) Neîndeplinirea culpabilă sau, după caz. îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract atrage după sine angajarea răspunderii contractuale a părţii aflate în culpă, prin aplicarea de penalităţi reprezentând ........ %/zi din valoarea lucrărilor neexecutate culpabil/din valoarea facturii, calculate de la data expirării termenelor de realizare a instalaţiei de racordare/de la data scadentă a facturii, şi/sau prin solicitarea de daune-interese, corespunzător prejudiciului cauzat.
    (2) În situaţia în care OPERATORUL nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale în termen de ...... zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare, SOLICITANTUL/UTILIZATORUL este îndreptăţit să considere prezentul contract reziliat de plin drept.
    (3) În situaţia în care SOLICITANTUL/UTILIZATORUL nu achită contravaloarea tarifului de racordare în termen de ....... zile calendaristice de la data scadenţei, OPERATORUL este îndreptăţit să considere prezentul contract reziliat de plin drept.
    IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    Art. 10 - Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
    a) la expirarea duratei contractului, stabilită conform art. 3 alin. (1), dacă părţile nu au convenit prelungirea acestuia;
    b) în cazul rezilierii contractului, în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) şi alin. (3);
    c) la solicitarea uneia din părţi, sub condiţia notificării prealabile în termen de ........ zile calendaristice, cu acordul celeilalte părţi.
    X. NOTIFICĂRI
    Art. 11 - (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora, cu excepţia, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi art. 10, lit. c).
    (2) În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data menţionată pe această confirmare de către oficiul poştal primitor.
    (3) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate.
    XI. FORŢA MAJORĂ
    Art. 12 - (1) Cazul de forţă majoră este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil şi insurmontabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.
    (2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeaşi dată.
    (3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare.
    (4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părţile au dreptul să solicite desfiinţarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
    XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    Art. 13 - (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
    (2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
    (3) Părţile contractante pot conveni stipularea în prezentul contract a unei clauze compromisorii.
    XIII. CLAUZE FINALE
    Art. 14 - Părţile contractante pot conveni modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin act adiţional, cu respectarea contractului-cadru şi a celorlalte reglementări în vigoare.
    Art. 15 - Termenii de specialitate utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi de legislaţia în vigoare.
    Art. 16 - Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului Comercial ale Codului Civil, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare.
    Art. 17 - Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
    Art. 18 - Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............ în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

             OPERATOR SOLICITANT/UTILIZATOR
          Director General Reprezentant legal    ANEXA 1
    la Contractul-cadru privind racordarea la Sistemul de distribuţie a gazelor naturale

                      ETAPELE Şi TERMENELE DE REALIZARE A
                            INSTALAŢIEI DE RACORDARE

          - Aceste date se vor completa de către părţile contractante -    ANEXA 2
    la Contractul-cadru privind racordarea la Sistemul de distribuţie a gazelor naturale

                              TARIFUL DE RACORDARE

                - stabilit conform Anexei nr. 5 la Regulament -    ANEXA 5
    la Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

                 TARIFE DE RACORDARE LA SISTEME DE DISTRIBUŢIE

    Tariful de racordare se calculează cu formula:

    T= T(A) + T(B) + T(C)
    unde:
    T - reprezintă tariful de racordare, [mii. lei];
    T(A) - reprezintă componenta din tariful de racordare aferentă autorizaţiei de construire şi tuturor avizelor locale necesare;
    T(B) - reprezintă componenta din tariful de racordare aferentă realizării branşamentului;
    T(C) - reprezintă componenta din tariful de racordare aferentă postului/staţiei de reglare măsurare.
    A) Componenta T(A) a tarifului de racordare
    Această componentă acoperă costurile impuse de legislaţia în vigoare pentru obţinerea autorizaţiei de construire, a avizelor de la deţinătorii de utilităţi (apă, canal, energie electrică, telecomunicaţii, energie termică, etc). Componenta T(A) diferă în funcţie de locaţia racordării şi va fi precizată de către operatorul sistemului de distribuţie.
    B) Componenta T(B) a tarifului de racordare
    Această componentă are valori diferenţiate în funcţie de diametrul şi lungimea instalaţiei de racordare, de materialul conductei de branşament, de categoria terenului în care va fi pozat branşamentul.
    Componenta T(B) se calculează cu formula:

           4 t(s) 4
    T(B) = Σ ---- . l(i) . c(i) + Σ t(m) . l(j) . c(j)
          i=1 7 j=1


    unde:
    t(s) - este tariful standard pentru un branşament de până la 7 m lungime.
    Acest tarif este în funcţie de materialul conductei de branşament (oţel - OL sau polietilenă - PE) şi de diametrul acesteia, conform valorilor din tabelul 1.
    Tariful standard pentru un branşament de 7 metri reprezintă şi valoarea minimă a tarifului perceput de la oricare din solicitanţi/utilizatori pentru racordare.
    Lungimea branşamentului se calculează din considerente de tratament egal al solicitanţilor/utilizatorilor din axul drumului unde este locaţia racordării până la punctul de delimitare a instalaţiei de racordare faţă de instalaţia de utilizare a solicitantului/utilizatorului.
    În cazul în care traseul de pozare al branşamentului se compune din mai multe categorii de terenuri, ordinea de însumare a lungimilor începe cu :
    - terenul de beton şi asfalt cu infrastructură de balast;
    - terenul de beton sau asfalt cu infrastructură de balast;
    - terenuri din categoria drumuri pietruite (piatră cubică + balast);
    - terenuri din categoria spaţii verzi;

    Dacă lungimea branşamentului măsurată din axul 4 t(s)
    drumului este mai mică de 7 metri la calculul sumei Σ --- .l(i).c(i)
                                                           i=1
    se adaugă diferenţa până la 7 metri considerând ca mediu de pozare
    terenuri din categoria spaţii verzi.


    t(m) - este tariful unitar pentru lungimile de branşament care depăşesc 7 m conform valorilor din tabelul 1;
    l(i) - este exprimat în metri şi reprezintă lungimea corespunzătoare fiecărei categorii de teren în cadrul lungimii standard de 7 metri;
    l(j) - este exprimat în metri şi reprezintă lungimea corespunzătoare fiecărei categorii de teren pentru porţiunea de branşament mai mare de 7 metri;
    C(i),C(j) - reprezintă coeficientul care ţine seama de categoria terenului în care va fi pozat branşamentul; valorile acestui coeficient sunt:

 ┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ i,j = 1 │ c = 1 - pentru terenuri din categoria spaţii verzi │
 ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ i,j = 2 │ c = 1,1 - pentru terenuri din categoria drumuri pietruite │
 │ │ (piatră cubică + balast) │
 ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ i,j = 3 │ c = 1,4 - pentru terenuri din categoria drumuri cu beton │
 │ │ sau asfalt cu infrastructură de balast │
 ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ i,j = 4 │ c = 1,5 - pentru terenuri din categoria drumuri cu beton şi │
 │ │ asfalt cu infrastructură de balast │
 └──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Tabelul 1
    ┌──────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
    │Nr. │ Diametrul │ t(s) │ t(m) │
    │crt. │ branşamentului │ [mil. lei] │ [mil. lei] │
    │ │ [mm]/[inch] │ │ │
    │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
    │ │ PE │ OL │ PE │ OL │ PE │ OL │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 1 │ 32 │ 1" │ 6 │ 4,8 │ 0,16 │ 0,13 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 2 │ 40 │ 1 1/2" │ 6,6 │ 5,4 │ 0,18 │ 0,14 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 3 │ 50 │ 2 │ 7,2 │ 6 │ 0,19 │ 0,16 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 4 │ 63 │ 2 1/2" │ 8,4 │ 6,24 │ 0,22 │ 0,17 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 5 │ 90 │ 3" │ 10,2 │ 6,6 │ 0,26 │ 0,18 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 6 │ 110 │ 4" │ 12 │ 7,2 │ 0,31 │ 0,19 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 7 │ 140 │ 6" │ 13,8 │ 7,8 │ 0,37 │ 0,20 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 8 │ 180 │ 8" │ 16,8 │ 8,4 │ 0,43 │ 0,22 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 9 │ 225 │ 10" │ 19,2 │ 9 │ 0,50 │ 0,23 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 10 │ 280 │ 12" │ 22,8 │ 9,6 │ 0,61 │ 0,25 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 11 │ 315 │ 14" │ 27,6 │ 10,8 │ 0,72 │ 0,28 │
    ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 12 │ 355 │ 16" │ 32,4 │ 12 │ 0,83 │ 0,31 │
    └──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    C) Componenta T(C) a tarifului de racordare
    Această componentă are valoarea în funcţie de tipul, mărimea şi dotarea postului/staţie de reglare măsurare. Valorile componentei T(C) sunt precizate în tabelul 2 şi nu include costurile aferente contoarelor/sistemelor de măsurare a debitelor de gaze naturale.

    Tabelul 2
 ┌────────┬────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ Nr. │ Tipul postului/staţiei │ Debitul │ T(c) │
 │ crt. │ de reglare măsurare │ maxim │ [mil. lei] │
 ├────────┼────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 10 mc/h │ 3 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ 1 │ cu firidă şi regulator │ 16 mc/h │ 3,5 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 25 mc/h │ 4 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 40 mc/h │ 4,5 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 65 mc/h │ 5 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 100 mc/h │ 6 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 160 mc/h │ 6,5 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 250 mc/h │ 7 │
 ├────────┼────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 100 mc/h │ 100 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 160 mc/h │ 120 │
 │ 2 │ SRM sub 650 mc/h ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 250 mc/h │ 150 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 400 mc/h │ 200 │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 650 mc/h │ 300 │
 ├────────┼────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 3 │ SRM peste 650 mc/h │ │ 70 * c │
 └────────┴────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
    Coeficientul c reprezintă capacitatea de măsurare a staţiei exprimată în
sute mc/h.    ANEXA 6
    la Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

                           TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Acces la SD │ Dreptul unui producător, furnizor │
 │ │ şi/sau consumator final de a utiliza│
 │ │ sistemul, achitând tarifele şi înde-│
 │ │ plinind obligaţiile de utilizare a │
 │ │ acestuia │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Racordarea la SD │ Ansamblul activităţilor necesare │
 │ │ pentru realizarea instalaţiei de │
 │ │ racordare pentru alimentarea unui │
 │ │ solicitant/utilizator │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Instalaţie de racordare │ Instalaţie realizată între punctul │
 │ │ de racordare la SD şi punctul de de-│
 │ │ limitare care se compune din: bran- │
 │ │ şament şi postul/staţia de reglare │
 │ │ măsurare. │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Punct de delimitare │ Loc în care instalaţiile utilizato- │
 │ │ rului se delimitează ca proprietate │
 │ │ de instalaţiile operatorului SD │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Punct de racordare la SD │ Locul unde se realizează efectiv │
 │ │ cuplarea instalaţiei de racordare │
 │ │ necesară accesului solicitantului │
 │ │ la SD. │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ SD │ Sistem de distribuţie a gazelor na- │
 │ │ turale │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016