Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 7 octombrie 2011  privind organizarea si functionarea centrelor si cabinetelor logopedice interscolare    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT-CADRU din 7 octombrie 2011 privind organizarea si functionarea centrelor si cabinetelor logopedice interscolare

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 27 octombrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, denumite în continuare CLI, sunt structuri de învãţãmânt special integrat ale învãţãmântului preuniversitar, finanţate, coordonate, monitorizate şi evaluate de centrul judeţean de resurse şi asistenţã educaţionalã (CJRAE)/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţã Educaţionalã (CMBRAE).
    (2) CLI sunt structuri de învãţãmânt special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale, care prezintã tulburãri de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultãţi de învãţare specifice.
    ART. 2
    Activitatea desfãşuratã în CLI constã în terapia tulburãrilor de limbaj şi de comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzãtoare principalelor disfuncţionalitãţi ale limbajului şi comunicãrii.
    ART. 3
    Activitatea desfãşuratã în CLI constã în terapia tulburãrilor de limbaj şi de comunicare. În competenţa profesorilor logopezi din cadrul CLI intrã urmãtoarele tulburãri de limbaj şi de comunicare:
    a) tulburãrile de pronunţie/articulare;
    b) tulburãrile de ritm şi fluenţã a vorbirii;
    c) tulburãrile limbajului scris-citit;
    d) tulburãrile de dezvoltare a limbajului;
    e) tulburãrile de voce;
    f) alte tulburãri de limbaj care influenţeazã negativ adaptarea şcolarã şi socialã a copiilor.
    ART. 4
    Activitatea desfãşuratã în CLI are urmãtoarele obiective:
    a) depistarea, evaluarea şi identificarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau nu în grãdiniţe şi la şcolarii mici;
    b) asigurarea caracterului preventiv al activitãţii de terapie logopedicã, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburãri de limbaj înscrişi în grãdiniţe, în scopul prevenirii instalãrii dificultãţilor de învãţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolarã;
    c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolarã şi socialã;
    d) corectarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuãrii riscului de eşec şcolar;
    e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizatã a copiilor/elevilor cu tulburãri de limbaj şi comunicare.
    ART. 5
    Activitatea de îndrumare logopedicã a cadrelor didactice din învãţãmântul preşcolar şi primar cu privire la activitatea de intervenţie logopedicã se realizeazã de cãtre profesorii logopezi din CLI prin:
    a) participarea/organizarea la/unor acţiuni de informare şi consiliere logopedicã în unitãţile şcolare şi preşcolare arondate fiecãrui profesor logoped;
    b) acţiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedicã a cadrelor didactice din şcoli şi grãdiniţe, în vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburãrilor uşoare de limbaj;
    c) dezbateri tematice privind importanţa consolidãrii limbajului în procesul dezvoltãrii generale a copilului, condiţie esenţialã a unei integrãri şcolare şi sociale optime.
    ART. 6
    Încadrarea cu personal didactic calificat a CLI se face conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 7
    (1) Intervenţiile logopedice se desfãşoarã în centre logopedice, cabinete logopedice, organizate de regulã în şcolile sau în grãdiniţele de masã.
    (2) Spaţiile destinate activitãţilor de logopedie din cadrul unitãţilor de învãţãmânt vor fi folosite pentru acest tip de activitãţi. În mod excepţional, în situaţia în care nu existã suficiente spaţii, consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt stabileşte utilizarea cabinetelor de logopedie şi pentru alte activitãţi şcolare.
    (3) Identificarea spaţiilor unde se desfãşoarã activitãţile logopedice se stabileşte de cãtre unitãţile de învãţãmânt, în colaborare cu profesorul logoped, asigurându-se pe parcursul zilei accesul pãrinţilor şi al copiilor în cabinet.
    (4) Într-un CLI pot funcţiona unul sau mai multe cabinete logopedice, în funcţie de numãrul copiilor şi al elevilor din unitãţile de învãţãmânt din zona arondatã/sector care au nevoie de terapie logopedicã, precum şi de numãrul profesorilor logopezi normaţi şi încadraţi.
    (5) Activitatea logopedicã se desfãşoarã în cabinetele logopedice dotate conform normelor metodologice cu cel mult 2 profesori logopezi, care îşi planificã activitãţile în ture diferite.
    (6) Unitãţile de învãţãmânt au urmãtoarele obligaţii faţã de profesorii logopezi din CLI:
    a) asigurã spaţiul necesar desfãşurãrii în cele mai bune condiţii a activitãţii de terapie logopedicã;
    b) asigurã servicii de igienizare a cabinetelor de terapie logopedicã;
    c) asigurã toate drepturile prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 8
    (1) Finanţarea CLI se asigurã de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (1) Finanţarea CLI se asigurã de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) Conform prevederilor legale, CLI pot beneficia de sponsorizãri din partea unor persoane fizice şi juridice, a unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale.

    CAP. II
    Normarea, încadrarea şi organizarea activitãţii profesorilor logopezi

    ART. 9
    (1) Numãrul posturilor de profesori logopezi se stabileşte de cãtre CJRAE/CMBRAE conform prevederilor legale, cu avizul consiliului judeţean/inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în funcţie de:
    a) numãrul copiilor din grãdiniţe;
    b) numãrul elevilor din clasele I-IV;
    c) în unitãţile cu predare în limba minoritãţilor naţionale, profesorii logopezi vor satisface condiţiile de limbã.
    (2) Un profesor logoped acoperã o zonã de intervenţie/ circumscripţie logopedicã de cel puţin 500 de copii/elevi din grãdiniţe şi din clasele I-IV.
    (3) Repartizarea zonelor de intervenţie din teritoriul alocat CLI se realizeazã de cãtre comisia metodicã a CLI, în funcţie de numãrul copiilor/elevilor şi de numãrul de profesori logopezi încadraţi. Se va ţine cont şi de apropierea unitãţilor de învãţãmânt arondate de CLI.
    (4) Depistarea copiilor/elevilor cu tulburãri de limbaj din zona de intervenţie logopedicã arondatã, planificarea activitãţii şi programarea copiilor la cabinet se vor realiza în decurs de o lunã de la începutul fiecãrui an şcolar.
    (5) Activitãţile de reevaluare/reexaminare se realizeazã la începutul semestrului al II-lea, timp de douã sãptãmâni.
    ART. 10
    (1) Pe parcursul unui an şcolar un profesor logoped lucreazã cu un efectiv de 15-40 copii/elevi cu tulburãri de limbaj.
    (2) Norma didacticã aferentã postului de profesor logoped din CLI cuprinde un numãr de 40 de ore/sãptãmânã, repartizate astfel:
    a) 16 ore/sãptãmânã desfãşurate în cadrul CLI, care constau în: depistarea, evaluarea şi identificarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare; corectarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare prin programe de intervenţie specifice; consilierea pãrinţilor şi a cadrelor didactice în problematica specificã;
    b) 24 de ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, stabilirea mãsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie logopedicã, activitãţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunitãţile locale.
    (3) Activitatea logopedicã se poate desfãşura zilnic între orele 8,00-19,00, în cabinetele logopedice din sediu, în CLI, în funcţie de orarul unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din care provin copiii.
    (4) Durata unei activitãţi de terapie logopedicã este de regulã de 45 de minute, realizându-se în afara orelor de curs.
    (5) Forma de organizare este activitatea cu grupe mici de 2-4 copii sau individual, în funcţie de urmãtoarele criterii:
    a) tipul tulburãrii de limbaj;
    b) gravitatea tulburãrii de limbaj;
    c) vârsta copilului/elevului;
    d) colaborarea cu familia, vizând receptivitatea, implicarea activã în procesul terapeutic, posibilitatea de rãspuns la programarea propusã etc.
    ART. 11
    (1) Activitatea profesorilor logopezi din CLI se desfãşoarã în conformitate cu atribuţiile şi responsabilitãţile prevãzute în fişa postului, precum şi cu normele deontologice ale profesiei.
    (2) Activitatea este eşalonatã în etape şi vizeazã urmãtoarele obiective specifice:
    a) identificarea, depistarea şi înregistrarea copiilor sesizaţi din zona de intervenţie logopedicã, examinarea de cãtre fiecare profesor logoped, la începutul fiecãrui an şcolar, a tuturor copiilor preşcolari din grupele mari din grãdiniţe, a elevilor din clasa pregãtitoare şi a celor din clasa I din toate unitãţile care aparţin circumscripţiei logopedice;
    b) înregistrarea copiilor cu tulburãri de limbaj în fişele de depistare avizate de cãtre directorul unitãţii în care s-a fãcut depistarea;
    c) convocarea copiilor cu tulburãri de limbaj la CLI, pe bazã de invitaţii scrise adresate pãrinţilor;
    d) examinarea logopedicã complexã şi psihopedagogicã a copiilor consiliaţi/sprijiniţi, în colaborare cu familia, cu cadrele didactice şi cu consilierul şcolar, acolo unde este cazul, în scopul identificãrii tuturor factorilor care au influenţat evoluţia limbajului şi a comunicãrii copilului;
    e) formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;
    f) proiectarea activitãţii de terapie a tulburãrilor de limbaj şi de comunicare identificate;
    g) intervenţia terapeutic-recuperatorie în concordanţã cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor examinaţi;
    h) evaluarea periodicã a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activitãţii de intervenţie.
    ART. 12
    Evidenţa copiilor/elevilor cu tulburãri de limbaj se realizeazã prin urmãtoarele documente:
    a) fişe de depistare;
    b) registre de evidenţã a copiilor cu tulburãri de limbaj care sunt consiliaţi/sprijiniţi în CLI, realizate pe an şcolar;
    c) registre de evidenţã a prezenţei copiilor la şedinţele de corectare programate;
    d) fişa logopedicã - instrument de consemnare a datelor anamnezice, a demersului terapeutic şi a dinamicii corectãrii;
    e) programe de terapie logopedicã pe tip de tulburare.
    ART. 13
    (1) Coordonarea metodologicã a profesorilor logopezi din CLI este asiguratã de cãtre un profesor logoped coordonator, care conduce şi comisia metodicã a CLI respectiv.
    (2) Profesorul logoped coordonator este numit prin decizie a directorului CJRAE/CMBRAE, la propunerea comisiei metodice a profesorilor logopezi, ca urmare a respectãrii procedurii interne.
    (3) Procedura internã este elaboratã de cãtre consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE.
    ART. 14
    Relaţiile profesorului logoped cu directorii unitãţilor şcolare sunt relaţii de colaborare, comunicare şi sunt circumscrise de normele etico-profesionale.
    ART. 15
    Normele de încadrare, salarizare şi premiere a profesorilor logopezi din CLI se stabilesc conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 16
    (1) În CLI pot fi încadraţi profesori logopezi cu specializãrile psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie, în baza prevederilor art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Formarea iniţialã, încadrarea şi formarea continuã a cadrelor didactice din CLI se reglementeazã prin legislaţia şcolarã în vigoare.
    ART. 17
    Consiliile locale/ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigurã unitãţilor de învãţãmânt în care funcţioneazã CLI baza materialã necesarã desfãşurãrii eficiente a activitãţii: mobilier, echipamente, aparaturã specificã.
    ART. 18
    Baza materialã recomandatã a cabinetelor logopedice cuprinde urmãtoarele:
    a) material didactic: audiovideo, oglindã logopedicã, copiator, calculator, truse logopedice, atlase logopedice, jocuri pentru dezvoltarea limbajului, casete, dischete etc.;
    b) materiale psihopedagogice speciale: teste pentru examinarea limbajului, probe pentru cunoaşterea vârstei psihologice;
    c) teste de evaluare a proceselor psihice;
    d) probe de evaluare a nivelului de cunoştinţe.

    CAP. III
    Evaluarea personalului

    ART. 19
    Evaluarea anualã a coordonatorului CLI se face de cãtre consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice propuse de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE şi avizate de cãtre consiliul de administraţie.
    ART. 20
    Domeniile de competenţã ale personalului didactic din CLI vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişele de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaboreazã şi se avizeazã anual de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CLI, în funcţie de aceste documente realizându-se evaluarea anualã a profesorilor logopezi.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    Reţeaua care cuprinde CLI este propusã de CJRAE/CMBRAE şi este avizatã pentru conformitate de cãtre inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
    ART. 22
    CLI sunt numerotate la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.
    ART. 23
    În vederea integrãrii şi reabilitãrii copiilor/elevilor cu cerinţe educative speciale în/prin comunitate, inspectoratele şcolare vor aviza un numãr suficient de posturi de profesor logoped, corelat cu populaţia şcolarã.
    ART. 24
    Personalul didactic din CLI beneficiazã de toate drepturile prevãzute în Legea nr. 1/2011.

                                    ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice