Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT-CADRU din 7 octombrie 2011 privind organizarea si functionarea centrelor scolare pentru educatie incluziva
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 7 octombrie 2011  privind organizarea si functionarea centrelor scolare pentru educatie incluziva    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT-CADRU din 7 octombrie 2011 privind organizarea si functionarea centrelor scolare pentru educatie incluziva

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 27 octombrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã reprezintã cadrul instituţional de acţiune care asigurã accesul la educaţie tuturor copiilor, prin educaţie formalã şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi atât în învãţãmântul special, cât şi în învãţãmântul de masã, precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora.
    (2) Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã este o unitate de învãţãmânt cu personalitate juridicã, care face parte din reţeaua şcolarã, fiind organizatã de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, având ca scop şi finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea şi integrarea şcolarã şi socialã a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficienţe.
    (3) Activitãţile specifice procesului de învãţãmânt din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se aflã sub îndrumarea şi coordonarea inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise de orice unitate de învãţãmânt preuniversitar din ţarã.
    (4) În sensul prezentului regulament-cadru, termenii şi sintagmele specifice învãţãmântului special şi special integrat se definesc dupã cum urmeazã:
    a) deficienţã - absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii anatomice, fiziologice sau psihice a individului, rezultând în urma unei maladii, unui accident ori a unei perturbãri, care îi împiedicã participarea normalã la activitate în societate;
    b) incapacitate - limitãri funcţionale cauzate de disfuncţionalitãţi, deficienţe fizice, intelectuale sau senzoriale, de condiţii de sãnãtate ori de mediu şi care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate motricã sau cognitivã ori un comportament;
    c) dizabilitate - rezultatul sau efectul unor relaţii complexe dintre starea de sãnãtate a individului, factorii personali şi factorii externi care reprezintã circumstanţele de viaţã ale acestui individ;
    d) educaţie specialã - ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activitãţilor de învãţare şi asistenţã complexã de recuperare-compensare psihoterapeuticã, medicalã, socialã şi culturalã, adaptate persoanelor care nu reuşesc independent sã atingã, temporar sau pe toatã durata şcolarizãrii, un nivel de dezvoltare corespunzãtor vârstei, pentru formarea competenţelor de bazã în vederea pregãtirii pentru viaţa de adult;
    e) integrare şcolarã - procesul de adaptare a persoanei cu cerinţe educaţionale speciale la normele şi cerinţele şcolii pe care o urmeazã, de stabilire a unor relaţii afective pozitive cu membrii grupului şcolar (clasa) şi de desfãşurare cu succes a activitãţilor şcolare;
    f) incluziune şcolarã - procesul permanent de îmbunãtãţire a serviciilor oferite de unitãţile de învãţãmânt pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membrii comunitãţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultãţile acestora;
    g) cerinţe educaţionale speciale (CES) - necesitãţi educaţionale suplimentare, complementare, care solicitã o şcolarizare adaptatã particularitãţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburãri/dificultãţi de învãţare, precum şi o asistenţã complexã.
    ART. 2
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã colaboreazã cu unitãţi de învãţãmânt, cu unitãţi conexe ale învãţãmântului preuniversitar, cu universitãţile, cu direcţiile judeţene de asistenţã socialã şi protecţia copilului, cu autoritãţile locale, cu operatorii economici, cu organizaţii neguvernamentale, cu reprezentanţi ai comunitãţii locale, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate care au preocupãri în domeniul educaţiei.
    ART. 3
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã dispune de planuri de învãţãmânt, programe şcolare, de manuale şi metodologii didactice alternative, adaptate tipului şi gradului de dizabilitate, în baza prevederilor art. 53 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

    CAP. II
    Scopul, obiectivele, responsabilitãţile şi atribuţiile centrului şcolar pentru educaţie incluzivã

    ART. 4
    Scopul centrului şcolar pentru educaţie incluzivã este reprezentat de instruirea, educarea, recuperarea şi integrarea socialã a copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES.
    ART. 5
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã desfãşoarã activitãţi de predare-învãţare-evaluare, normate în baza legislaţiei în vigoare, şi dezvoltã servicii educaţionale în domeniul educaţiei incluzive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte şi programe etc.
    ART. 6
    Obiectivele centrului şcolar pentru educaţie incluzivã sunt urmãtoarele:
    a) intervenţia directã, prin oferirea de servicii psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei incluzive beneficiarilor direcţi: copii/elevi/tineri cu CES, pãrinţi, cadre didactice din şcolile de masã, membri ai comunitãţii locale;
    b) informarea, formarea continuã/perfecţionarea şi consilierea personalului didactic în domeniul educaţiei incluzive;
    c) oferirea de suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din şcolile de masã;
    d) oferirea de servicii de învãţare, de pregãtire pentru viaţa de adult.
    ART. 7
    (1) Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã are urmãtoarele atribuţii:
    a) realizeazã depistarea precoce şi asigurã intervenţia timpurie în cazul copiilor cu CES;
    b) şcolarizeazã copii/elevi/tineri cu diverse grade şi tipuri de deficienţã;
    c) realizeazã terapii specifice pentru copiii cu CES din învãţãmântul special şi din învãţãmântul de masã;
    d) evalueazã şi urmãreşte evoluţia şcolarã a copiilor cu CES prin intermediul comisiei interne de expertizã complexã;
    e) întocmeşte dosarul copiilor/elevilor/tinerilor cu CES şi îl trimite cãtre comisia de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţã educaţionalã (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţã Educaţionalã (CMBRAE);
    f) face propuneri de reorientare dinspre şcoala specialã spre şcoala de masã şi invers, prin intermediul comisiei interne de expertizã complexã, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;
    g) realizeazã şi aplicã planuri de servicii individualizate pentru fiecare copil/elev evaluat;
    h) realizeazã adaptãri curriculare şi asigurã asistenţa psihoeducaţionalã a copiilor/elevilor cu CES integraţi, prin profesori itineranţi şi de sprijin;
    i) propune servicii de sprijin şi/sau terapii specifice, dupã caz;
    j) oferã consiliere şi asistenţã psihopedagogicã cadrelor didactice din învãţãmântul de masã care furnizeazã programe de educaţie remedialã;
    k) promoveazã învãţãmântul incluziv;
    l) asigurã şcolarizarea şi asistenţa educaţionalã şi terapeuticã a copiilor/elevilor nedeplasabili, prin forme de şcolarizare la domiciliul elevului, cu frecvenţã redusã, cu scutire de frecvenţã, comasate etc.;
    m) monitorizeazã evoluţia copiilor/elevilor cu CES;
    n) oferã asistenţã socialã şi servicii în regim de semiinternat/internat/centru de zi pentru copiii/elevii cu CES care solicitã acest lucru; informeazã şi consiliazã familiile copiilor/elevilor cu CES cu privire la problematica educaţiei acestora;
    o) participã, împreunã cu CJRAE/CMBRAE, la activitãţi de informare, formare, perfecţionare şi documentare a cadrelor didactice din învãţãmântul obişnuit şi special care se ocupã de educaţia copiilor cu CES;
    p) valorificã experienţa psihopedagogicã pozitivã şi promoveazã ideile moderne privind educaţia specialã prin publicaţii de specialitate periodice, prin cercetare aplicativã şi prin crearea de mijloace didactice;
    q) asigurã resursele umane şi materiale necesare realizãrii practicii pedagogice în domeniul educaţiei speciale;
    r) desfãşoarã activitãţi de cercetare şi consultanţã metodicoştiinţificã;
    s) asigurã propria dezvoltare instituţionalã prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte de finanţare, sponsorizãri, donaţii, parteneriate etc.);
    t) colaboreazã cu instituţiile care promoveazã alternativele educaţionale aprobate şi cu toate instituţiile din comunitatea localã implicate în problematica copiilor;
    u) în vederea obţinerii unei calificãri şi a integrãrii în viaţa activã a tinerilor cu CES, se pot organiza ateliere protejate, în baza prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Atribuţiile personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic al centrelor şcolare pentru educaţie inclusivã sunt derivate din atribuţiile prevãzute la alin. (1) şi sunt stipulate în fişa postului.

    CAP. III
    Serviciile oferite de centrul şcolar pentru educaţie incluzivã şi beneficiarii acestor servicii

    ART. 8
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã asigurã urmãtoarele servicii specializate:
    a) educaţie specialã şi specializatã a copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilitãţi;
    b) compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu dificultãţi de învãţare, dificultãţi de dezvoltare, dificultãţi de adaptare, tulburãri de limbaj, tulburãri de comportament, dizabilitãţi mintale, senzoriale, fizice, neuromotorii şi asociate;
    c) evaluarea psihopedagogicã a competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a;
    d) evaluarea, diagnosticarea, orientarea şcolarã şi profesionalã a elevilor din clasa a IX-a;
    e) asistenţã educaţionalã şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu CES integraţi în unitãţile de învãţãmânt de masã;
    f) informare şi consiliere pentru pãrinţi;
    g) informarea şi consilierea cadrelor didactice;
    h) cercetare psihopedagogicã şi elaborare de studii de specialitate;
    i) testare şi consiliere psihologicã.
    ART. 9
    De serviciile centrului şcolar pentru educaţie incluzivã beneficiazã:
    a) preşcolari şi şcolari din învãţãmântul special şi din cel de masã;
    b) pãrinţi sau aparţinãtori legali ai copiilor;
    c) personalul angajat în unitãţile de învãţãmânt sau în alte instituţii care acţioneazã în domeniul educaţiei speciale a copiilor;
    d) elevi/studenţi care efectueazã module de practicã pedagogicã;
    e) membri ai comunitãţii locale.

    CAP. IV
    Comisia internã de expertizã complexã
    ART. 10
    În vederea exercitãrii în mod corespunzãtor a atribuţiilor care îi revin comisiei de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE, în fiecare unitate de învãţãmânt cu personalitate juridicã din învãţãmântul special se înfiinţeazã şi funcţioneazã comisia internã de expertizã complexã.
    ART. 11
    Comisia internã de expertizã complexã are ca scop principal realizarea unei evaluãri complexe (fizice, psihologice, intelectuale şi sociale) a copilului/elevului/tânãrului cu CES în vederea sprijinirii comisiei de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE în luarea unor decizii corecte, în interesul suprem al copilului.
    ART. 12
    Comisia internã de expertizã complexã are urmãtoarele atribuţii:
    a) efectueazã monitorizarea completã a activitãţii copiilor/elevilor/tinerilor din zona sa de acţiune, sector, judeţ, indiferent de forma de şcolarizare pe care o urmeazã;
    b) valideazã/invalideazã diagnosticul psihologic şi cel educaţional;
    c) transmite comisiei de orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din învãţãmântul special şi special integrat, precum şi recomandãri psihologice de orientare şcolarã şi profesionalã;
    d) transmite comisiei de orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor care au întrerupt şcolarizarea, au studii incomplete, nu au urmat nicio formã de şcolarizare, au depãşit cu peste 3 ani vârsta clasei şcolare, aflaţi în situaţie de repetenţie sau cu dificultãţi grave de învãţare, care au tulburãri de comportament ori au fost marginalizaţi şi face recomandãri psihologice de orientare şcolarã şi profesionalã;
    e) asigurã repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din unitãţile şcolare de învãţãmânt special la începutul anului şcolar, dupã criterii obiective (diagnostic, gradul deficienţei, nivelul psihointelectual, gradul de integrare socio-şcolarã);
    f) elaboreazã, realizeazã şi urmãreşte realizarea planului de servicii individualizat al copilului/elevului cu CES;
    g) fundamenteazã din punct de vedere psihopedagogic reevaluarea absolvenţilor clasei a IX-a din unitãţi de învãţãmânt special, în vederea orientãrii profesionale;
    h) efectueazã reevaluarea anualã a copiilor/elevilor cu CES (la cererea pãrinţilor, reprezentantului legal sau a cadrelor didactice), în vederea orientãrii şcolare;
    i) propune comisiei de orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE schimbarea diagnosticului sau reorientarea şcolarã cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de expertizã şcolarã ori în situaţia în care se constatã schimbarea condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul.
    ART. 13
    Categoriile de copii/elevi/tineri evaluate de comisia internã de expertizã complexã sunt urmãtoarele:
    a) toţi copiii/elevii/tinerii cu CES înscrişi în învãţãmântul special şi special integrat;
    b) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre CJRAE/CMBRAE;
    c) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre conducerile unitãţilor din învãţãmântul de masã;
    d) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre pãrinţii acestora;
    e) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre centrele de plasament;
    f) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre centrele de primire a minorilor; copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre medicii de familie, medicii pediatri, medicii neuropsihiatri, medicii oftalmologi, medicii neurologi, medicii ORL-işti;
    g) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre unitãţile de învãţãmânt cu dublã subordonare: Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sãnãtãţii etc.
    ART. 14
    Comisia internã de expertizã complexã se înfiinţeazã prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 15
    (1) Comisia internã de expertizã complexã are urmãtoarea componenţã: a) coordonatorul comisiei, ales de consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt special şi numit prin decizie de cãtre directorul unitãţii;
    b) membri permanenţi: un profesor de educaţie specialã, un profesor psihopedagog, de preferinţã cel care se ocupã de psihodiagnozã în unitatea şcolarã, medicul unitãţii şcolare, asistentul social al unitãţii şcolare;
    c) membri nepermanenţi, cadre didactice care lucreazã efectiv cu copilul/elevul/tânãrul ce urmeazã a fi evaluat: profesorul psihopedagog, profesorul de educaţie specialã, profesorul-educator, profesorul itinerant şi de sprijin.
    (2) Coordonatorul comisiei interne de expertizã complexã este un profesor din unitatea de învãţãmânt special, titular, absolvent al uneia dintre specializãrile psihologie, psihopedagogie, pedagogie, cu gradul didactic I şi o vechime de cel puţin 5 ani în învãţãmântul special sau special integrat.
    (3) Activitatea de evaluare continuã a comisiei interne de expertizã complexã este trecutã ca sarcinã în fişa postului şi trebuie evaluatã ca atare. Având în vedere cã activitatea din cadrul comisiei interne de expertizã complexã prezintã particularitãţi şi necesitã eforturi deosebite din partea membrilor acesteia, conducerile unitãţilor de învãţãmânt din care fac parte membrii comisiei vor ţine cont de aceasta în acordarea premiilor, gradaţiilor de merit, recompenselor, distincţiilor etc.
    (4) Comisia internã de expertizã complexã funcţioneazã pe întreaga perioadã a anului şcolar. Ea se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.
    (5) Pentru asigurarea unor hotãrâri corecte şi obiective, membrii comisiei interne de expertizã complexã nu pot fi membri cu drept de vot ai comisiei de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE, dar ei pot fi invitaţi pentru clarificarea unor cazuri mai dificile.
    ART. 16
    Comisia internã de expertizã complexã colaboreazã cu:
    a) comisia de orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE;
    b) comisia de protecţie a copilului judeţeanã/a sectorului municipiului Bucureşti;
    c) centrele logopedice interşcolare;
    d) centrele de asistenţã psihopedagogicã;
    e) unitãţile de învãţãmânt preuniversitar;
    f) asociaţii neguvernamentale.
    ART. 17
    (1) Diagnosticarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES se face în baza prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Dosarul copilului/elevului cuprinde:
    1. cererea pãrinţilor/tutorilor;
    2. copii ale actelor de identitate ale pãrinţilor/tutorilor şi ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES;
    3. certificatul de încadrare într-un grad de deficienţã, dupã caz;
    4. certificatul medical sau scrisoarea medicalã;
    5. raportul şi recomandarea comisiei interne de expertizã complexã;
    6. fişa psihopedagogicã;
    7. fişa de traseu educaţional;
    8. rezultatul anchetei sociale;
    9. caracterizarea profesorului diriginte.
    ART. 18
    (1) Este interzisã înscrierea de cãtre conducerea unitãţii de învãţãmânt special a unui copil/elev în cadrul învãţãmântului special fãrã prezentarea, în prealabil, a hotãrârii comisiei pentru orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) sau nerespectarea hotãrârii comisiei interne de expertizã complexã cu privire la orientarea şcolarã şi profesionalã a copilului atrage sancţionarea disciplinarã, în condiţiile legii, a persoanei vinovate.

    CAP. V
    Structura organizatoricã

    ART. 19
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se organizeazã şi funcţioneazã ca unitate de învãţãmânt preuniversitar cu personalitate juridicã, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 20
    Structura organizatoricã a centrului şcolar pentru educaţie incluzivã se stabileşte în concordanţã cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. VI
    Resurse umane: formaţiunile de studiu, normarea, încadrarea, salarizarea, evaluarea personalului

    ART. 21
    (1) Activitatea de predare-învãţare-evaluare din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se desfãşoarã pe nivelurile şi formaţiunile de studiu prevãzute la alin. (2)-(5), în baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Copiii/elevii/tinerii cu diferite grade şi tipuri de deficienţe beneficiazã de toate serviciile oferite de centrul şcolar de educaţie incluzivã, inclusiv cele de terapii specifice, indiferent de nivelul de învãţãmânt pe care îl frecventeazã.
    (3) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficienţe uşoare şi/sau medii, grupele/clasele cuprind în medie 10 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12.
    (4) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficienţe grave, grupele/clasele cuprind în medie 5 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6.
    (5) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficienţe senzoriale multiple sau cu autism, grupele/clasele cuprind în medie 3 elevi, dar nu mai puţin de 2 şi nu mai mult de 4.
    ART. 22
    (1) În cadrul centrului şcolar pentru educaţie incluzivã existã posibilitatea redistribuirii posturilor/catedrelor în funcţie de conţinutul activitãţii proiectate.
    (2) Personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic al centrului şcolar pentru educaţie incluzivã va fi angajat prin concurs organizat de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii, în baza prevederilor art. 254 alin. (3) şi (4) şi art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 23
    (1) Funcţiile, normele didactice şi condiţiile de ocupare a catedrelor/posturilor din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã sunt:
    a) profesor pentru învãţãmânt preşcolar - un post pentru fiecare grupã cu program normal sau douã posturi pentru fiecare grupã cu program prelungit, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal;
    b) profesor psihopedagog - un post pentru fiecare grupã de preşcolari, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie;
    c) profesor de educaţie specialã pentru activitãţile de predare în învãţãmântul primar pentru elevi cu deficienţe senzoriale, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie;
    d) profesor de educaţie specialã pentru activitãţile de predare în învãţãmântul primar şi gimnazial pentru elevi cu deficienţe mintale, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie;
    e) profesor, cu diferite specialitãţi, pentru activitãţile de predare în învãţãmântul gimnazial, liceal şi postliceal pentru elevi cu deficienţe senzoriale, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal;
    f) profesor psihopedagog, profesor psiholog şcolar, profesor logoped, profesor de psihodiagnozã, kinetoterapeut - un post la fiecare grupã/clasã, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie, pedagogie sau kinetoterapie, dupã caz;
    g) profesor-educator - un post la fiecare grupã/clasã, cu norma didacticã de 20 de ore sãptãmânal;
    h) profesor de instruire practicã pentru activitãţile de instruire practicã, cu norma didacticã de 20 de ore sãptãmânal;
    i) profesor itinerant şi de sprijin - un post la 8 copii/elevi cu deficienţe moderate şi uşoare sau la 4 copii/elevi cu deficienţe grave, profunde sau asociate, integraţi în învãţãmântul de masã, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie;
    j) profesor de educaţie specialã pentru şcolarizarea la domiciliu - o catedrã la 4 copii/elevi/tineri cu dizabilitãţi nedeplasabili, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie.
    (2) Pentru ocuparea funcţiilor didactice prevãzute la alin. (1) lit. d), f) şi g) este necesar un stagiu atestat de pregãtire teoreticã şi practicã în educaţia specialã, în baza prevederilor art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 24
    Personalul didactic auxiliar din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã este format din:
    a) bibliotecar - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    b) informatician - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    c) instructor de educaţie extraşcolarã sau pedagog şcolar - un post pentru douã clase de elevi;
    d) asistent social - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    e) secretar - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    f) administrator financiar - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    g) administrator de patrimoniu - un post în unitãţile cu personalitate juridicã.
    ART. 25
    Personalul nedidactic din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã este format din:
    a) medic pediatru - un post pentru fiecare unitate cu personalitate juridicã;
    b) medic specialist - 1/2 post la unitãţile şcolare unde existã cabinete de specialitate dotate;
    c) asistent medical - un post pe turã pentru unitãţile cu internat sãptãmânal ori semestrial sau un post pe unitate în celelalte unitãţi şcolare;
    d) infirmierã - un post pe turã la 50 de elevi, iar la clasele de elevi cu dizabilitãţi severe, profunde şi asociate se normeazã un post la douã clase de elevi;
    e) supraveghetor de noapte - un post la douã clase de elevi interni;
    f) bucãtar, muncitor la bucãtãrie - un post pe turã la unitãţile de învãţãmânt cu cantinã;
    g) muncitor calificat - un post pe unitate;
    h) îngrijitor - un post la 250 mý de suprafaţã de curãţat;
    i) şofer - un post pentru unitãţile dotate cu mijloace de transport.
    ART. 26
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã beneficiazã de toate drepturile prevãzute de Legea nr. 1/2011.
    ART. 27
    (1) Directorul centrului şcolar pentru educaţie incluzivã este cadru didactic cu specialitatea psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie, cu o vechime de cel puţin 5 ani în învãţãmântul special şi gradul didactic II, numit prin concurs organizat de unitatea de învãţãmânt, prin intermediul consiliului de administraţie, în baza prevederilor art. 257 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Directorul centrului şcolar pentru educaţie incluzivã încheie contract de management cu preşedintele consiliului judeţean/primarul sectorului municipiului Bucureşti pe raza cãruia se aflã unitatea de învãţãmânt.
    ART. 28
    Ocuparea posturilor în centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se realizeazã prin concurs, în baza prevederilor art. 248 şi 254 din Legea nr. 1/2011.
    ART. 29
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã poate sã angajeze colaboratori în regim de cumul sau platã cu ora, fãrã a depãşi numãrul de posturi/catedre aprobat anual.
    ART. 30
    Personalul didactic auxiliar, conform art. 249 din Legea nr. 1/2011, îşi desfãşoarã activitatea având durata timpului de muncã de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.
    ART. 31
    Personalul nedidactic îşi desfãşoarã activitatea cu normã de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.
    ART. 32
    Domeniile de competenţã ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele stipulate în normativele aflate în vigoare, precum şi în regulamentul de ordine interioarã al centrului şcolar pentru educaţie incluzivã. În funcţie de aceste documente se realizeazã evaluarea anualã a acestor categorii de personal.
    ART. 33
    Evaluarea anualã a personalului didactic din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se face de cãtre conducerea centrului şi de cãtre consiliul de administraţie al acestuia, conform atribuţiilor menţionate în fişa postului.

    CAP. VII
    Finanţarea şi baza materialã a centrului şcolar pentru educaţie incluzivã

    ART. 34
    Finanţarea activitãţii centrului şcolar pentru educaţie incluzivã se asigurã de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 35
    (1) Terenurile şi clãdirile în care îşi desfãşoarã activitatea centrul şcolar pentru educaţie incluzivã fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti în a cãrui razã teritorialã îşi desfãşoarã activitatea, prin consiliile de administraţie ale unitãţii.
    (2) Celelalte componente ale bazei materiale a centrului şcolar pentru educaţie incluzivã sunt de drept proprietatea acestuia şi sunt administrate de cãtre consiliile de administraţie ale acestuia.
    ART. 36
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã poate beneficia de sprijin material şi financiar din partea unor persoane fizice sau juridice din ţarã şi din strãinãtate, în condiţiile legii.
    ART. 37
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã poate obţine venituri proprii din activitãţi specifice, prin contract de prestãri de servicii, în baza prevederilor art. 108 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 38
    Copiii şi tinerii cu CES şcolarizaţi în unitãţile de învãţãmânt special sau de masã, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiazã de asistenţã socialã constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hranã, rechizitelor şcolare, cazarmamentului, îmbrãcãmintei şi a încãlţãmintei în cuantum egal cu cele alocate copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de gãzduire gratuitã în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţã socialã şi protecţia copilului.
    ART. 39
    Baza materialã recomandatã a centrului şcolar pentru educaţie incluzivã cuprinde urmãtoarele spaţii/utilitãţi:
    a) sãli de clasã;
    b) cabinete pentru terapii specifice şi consiliere;
    c) cabinet pentru comisia internã de expertizã complexã;
    d) salã de sport şi cabinet de culturã fizicã medicalã/kinetoterapie;
    e) laboratoare şi cabinete pentru învãţarea limbilor strãine şi de informaticã;
    f) ateliere pentru activitãţi practice sau de profesionalizare;
    g) salã de festivitãţi;
    h) ludotecã;
    i) bibliotecã/centru de documentare metodico-ştiinţificã şi în domeniul legislaţiei şcolare, care dispune şi de o salã de lecturã;
    j) baza logisticã necesarã desfãşurãrii activitãţilor de formare şi de editare a materialelor didactice;
    k) salã de mese şi bloc alimentar;
    l) spaţii de cazare şi dormitoare;
    m) spãlãtorie;
    n) spaţii de joacã special amenajate pentru copii.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 40
    În centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se interzic activitãţile de propagandã politicã, prozelitismul religios sau activitãţile care încalcã normele generale de moralitate.
    ART. 41
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru, centrul şcolar pentru educaţie incluzivã îşi elaboreazã regulamentul de ordine interioarã.

                                      ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016