Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 23 septembrie 2004  al serviciilor de iluminat public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT-CADRU din 23 septembrie 2004 al serviciilor de iluminat public

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 18 octombrie 2004

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament-cadru al serviciilor de iluminat public, denumit în continuare regulament-cadru, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din <>Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 475/2003 , şi ale <>art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã - A.N.R.S.C., cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplicã serviciilor de iluminat public din localitãţile în care existã sisteme de iluminat public, indiferent de mãrimea acestora.
(2) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar prin care se stabilesc nivelurile de luminanţã sau iluminare, dupã caz, indicatorii de performanţã ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor prestate.
(3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplicã, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public.
(4) Operatorii serviciilor de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizatã gestiunea serviciilor în cadrul unitãţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.
(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţã prevãzuţi în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, pot aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţã pentru serviciile de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.
(6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasã tensiune destinate iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament-cadru.
ART. 3
În sensul prezentului regulament-cadru, noţiunile utilizate se definesc dupã cum urmeazã:
3.1. aparat/corp de iluminat - aparat care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lãmpi cãtre exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixãrii şi protejãrii lãmpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la reţeaua de alimentare, care asigurã amorsarea şi funcţionarea stabilã a surselor de luminã;
3.2. autoritate competentã - Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã, denumitã în continuare A.N.R.S.C.
3.3. autorizaţie - act juridic, eliberat de A.N.R.S.C., prin care se certificã capabilitatea unei persoane juridice de a desfãşura activitãţi specifice serviciului public de iluminat, în vederea participãrii la o licitaţie publicã, pentru concesionarea unui serviciu public de iluminat;
3.4. balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lãmpi cu descãrcãri, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesarã;
3.5. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de naturã tehnicã, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat;
3.6. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;
3.7. echipament de mãsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la mãsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
3.8. efect de grotã neagrã - senzaţie vizualã realizatã la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai micã;
3.9. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public ansamblu de operaţiuni şi activitãţi executate pentru asigurarea continuitãţii şi calitãţii serviciilor de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţã corespunzãtoare;
3.10. flux luminos Ø'4f - mãrimea derivatã din fluxul energetic, evaluatã prin acţiunea sa luminoasã asupra observatorului fotometric de referinţã al Comisiei Internaţionale de Iluminat;
3.11. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizãrii serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;
3.12. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sã amorseze o lampã cu descãrcãri fãrã preîncãlzirea electrozilor;
3.13. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţã şi aria respectivã;
3.14. iluminare medie E(m) - media aritmeticã a iluminãrilor pe suprafaţa de calcul avutã în vedere;
3.15. iluminare minimã E(min) - cea mai micã valoare a iluminãrii punctuale pe suprafaţa de calcul avutã în vedere;
3.16. indicatori de performanţã garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevãzute penalizãri în licenţã sau în contractele de delegare de gestiune ori de concesiune, în cazul nerealizãrii lor;
3.17. indicatori de performanţã generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmãriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintã condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevãzute penalizãri în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizãrii lor;
3.18. indice de prag TI - creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilã, caracterizând orbirea provocatã de sursele de luminã aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a cãii de circulaţie;
3.19. intensitate luminoasã I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursã şi unghiul solid elementar pe direcţia datã;
3.20. lãmpi cu descãrcãri - lãmpi a cãror emisie luminoasã este produsã printr-o descãrcare electricã într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi vapori metalici;
3.21. lãmpi cu incandescenţã - lãmpi a cãror emisie luminoasã este produsã cu filamentul încãlzit la incandescenţã prin trecerea unui curent electric;
3.22. lãmpi cu incandescenţã cu halogen - lãmpi incandescente având, în balonul de construcţie specialã, un mediu de un anumit halogen, care creeazã un ciclu regenerativ al filamentului pentru mãrirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
3.23. lãmpi cu incandescenţã cu utilizãri speciale - lãmpi cu filament central, lãmpi ornamentale, lãmpi cu reflector, lãmpi foto;
3.24. licenţã - act tehnic şi juridic, emis de autoritatea competentã, prin care se acordã permisiune unei persoane juridice, românã sau strãinã, de exploatare comercialã a sistemului de iluminat public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public;
3.25. luminanţã L - raportul dintre intensitatea luminoasã elementarã emisã de cãtre ochiul observatorului şi suprafaţa aparentã de emisie;
3.26. luminanţã maximã L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avutã în vedere;
3.27. luminanţã medie L(m) - media aritmeticã a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avutã în vedere;
3.28. luminanţã minimã L(min) - cea mai micã valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avutã în vedere;
3.29. nivel de iluminare/nivel de luminanţã - nivelul ales pentru valoarea iluminãrii/luminanţei;
3.30. operator - persoanã juridicã titularã a unei licenţe de furnizare-prestare, emisã de autoritatea competentã, care asigurã prestarea serviciului de iluminat public;
3.31. raport de zonã alãturatã SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lãţime sau mai puţin, dacã spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a cãii de circulaţie de pe o lãţime de 5 m sau jumãtate din lãţimea fiecãrui sens de circulaţie, dacã aceasta este mai micã de 5 m;
3.32. servicii de iluminat public - activitãţi de utilitate publicã şi de interes economic şi social general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea iluminatului cãilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental festiv, prestate în perimetrul unei unitãţi administrativ-teritoriale;
3.33. sistem de iluminat al cãilor de circulaţie - sistem de iluminat destinat exclusiv cãilor de circulaţie mixte (auto, ciclişti, pietoni) sau separat pentru cele 3 categorii;
3.34. sistem de iluminat arhitectural - sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artã sau istorice ori a unor obiective de importanţã publicã şi/sau culturalã pentru comunitatea localã;
3.35. sistem de iluminat ornamental festiv - sistem de iluminat utilizat cu precãdere în perioada sãrbãtorilor legale, la comemorãri şi cu prilejul altor evenimente festive, având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora;
3.36. sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare - sistem de iluminat funcţional destinat în principal asigurãrii circulaţiei şi securitãţii pietonilor în parcuri, spaţii de agrement, pieţe, târguri, care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative, de efect vizual;
3.37. sistem de iluminat pietonal - sistem de iluminat destinat exclusiv cãilor de circulaţie pietonalã;
3.38. sursã de luminã/lampã - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizatã printr-un ansamblu de proprietãţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;
3.39. tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/ deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, dupã caz, echipamentul de protecţie, comandã, automatizare, mãsurã şi control, protejat împotriva accesului accidental destinat sistemului de iluminat public;
3.40. temperaturã de culoare corelatã T(c) - temperatura radiatorului integral, a cãrui culoare, perceputã datoritã încãlzirii, se aseamãnã cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea perceputã a unui stimul de culoare de aceeaşi strãlucire;
3.41. uniformitate generalã a iluminãrii U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimã şi iluminarea medie, ambele considerate pe toatã suprafaţa de calcul;
3.42. uniformitate generalã a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimã şi luminanţa medie, ambele considerate pe toatã suprafaţa de calcul;
3.43. uniformitatea longitudinalã a luminanţei U(l)[L] raportul dintre luminanţa minimã şi luminanţa maximã, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfãşurare a traficului rutier;
3.44. utilizatori - autoritãţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentant al comunitãţii locale;
3.45. zonã alãturatã - suprafaţa din vecinãtatea imediatã a cãii de circulaţie, aflatã în câmpul vizual al observatorului;
3.46. ANRE - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei;
3.47. CNRI - Comitetul Naţional Român de Iluminat;
3.48. CIE - Comisia Internaţionalã de Iluminat.

CAP. II
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public

SECŢIUNEA 1
Organizarea serviciilor de iluminat public

ART. 4
(1) Serviciile de iluminat public se pot organiza la nivelul tuturor localitãţilor urbane sau rurale, indiferent de mãrimea şi gradul de dezvoltare economico-socialã a acestora, care dispun de un sistem de iluminat public.
(2) Organizarea şi desfãşurarea serviciilor de iluminat public se realizeazã în vederea satisfacerii unor cerinţe/nevoi de utilitate publicã ale comunitãţilor locale.
(3) Serviciile de iluminat public se prevãd pe toate cãile de circulaţie publicã din localitãţile urbane şi rurale, cu respectarea principiilor ce guverneazã organizarea şi funcţionarea serviciilor de gospodãrie comunalã.
ART. 5
Serviciile de iluminat public vor îndeplini concomitent urmãtoarele condiţii de funcţionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptabilitatea la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunitãţii locale;
c) satisfacerea judicioasã, echitabilã şi nepreferenţialã a tuturor membrilor comunitãţii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d) tarifarea pe bazã de competiţie a serviciului prestat;
e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunitãţilor locale;
f) respectarea reglementãrilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizãrii energiei electrice;
g) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevãzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale CIE.
ART. 6
(1) Serviciile de iluminat public vor respecta şi vor îndeplini, la nivelul comunitãţilor locale, în întregul lor, indicatorii de performanţã aprobaţi prin hotãrâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, pe baza indicatorilor de performanţã din prezentul regulament-cadru.
(2) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţã în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesitãţile comunitãţilor locale, de starea tehnicã şi de eficienţa sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevãzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.
ART. 7
(1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionãrii serviciilor de iluminat public la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autoritãţilor administraţiei publice locale.
(2) Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public, precum şi funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public aferente intrã în atribuţiile şi în responsabilitatea exclusivã a autoritãţilor administraţiei publice locale.
ART. 8
(1) Gestiunea serviciilor de iluminat public se organizeazã la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor dupã criteriul raportului optim cost/calitate pentru serviciul prestat comunitãţii şi va ţine seama de mãrimea, gradul de dezvoltare şi de particularitãţile economico-sociale ale localitãţilor, de starea dotãrilor şi echipamentelor tehnice existente, precum şi de posibilitãţile locale de finanţare a exploatãrii, întreţinerii şi dezvoltãrii acestora.
(2) Înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public se fac în baza unor studii de fezabilitate întocmite din iniţiativa autoritãţilor administraţiei publice locale, care vor analiza necesitatea şi oportunitatea înfiinţãrii/dezvoltãrii acestora, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor şi vor indica soluţia optimã din punct de vedere tehnico-economic.
ART. 9
(1) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de iluminat public se face prin hotãrâri ale consiliilor locale comunale, orãşeneşti, municipale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz.
(2) Indiferent de forma de gestiune adoptatã, activitãţile specifice serviciului de iluminat public se organizeazã şi se desfãşoarã în conformitate cu prevederile art. 5, pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de iluminare sau luminanţa, dupã caz, indicatorii de performanţã ai serviciului, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciului prestat.
(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciilor de iluminat public adoptatã, autoritãţile administraţiei publice locale vor urmãri obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzãtor interesului general al comunitãţilor locale pe care le reprezintã, în conformitate cu legislaţia internã şi cu reglementãrile CIE.

SECŢIUNEA a 2-a
Operatorii serviciilor de iluminat public

ART. 10
(1) Operatori-prestatori de servicii de iluminat public pot fi:
a) compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local;
b) serviciul public cu personalitate juridicã şi buget propriu, organizat în subordinea consiliului local sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz;
c) societãţi comerciale cu capital public, privat sau mixt.
(2) Operatorii serviciilor de iluminat public beneficiazã de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare sau de forma de gestiune adoptatã.
ART. 11
(1) Operatorii vor fi licenţiaţi şi autorizaţi în condiţiile legii.
(2) Operatorii serviciilor de iluminat public îşi pot desfãşura activitatea şi în alte localitãţi, pe baze contractuale.
(3) Operatorii care au primit delegarea serviciilor de iluminat public au, în condiţiile legii, dreptul de servitute legalã pentru toate instalaţiile şi echipamentele cu care se presteazã serviciile respective.
ART. 12
(1) Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie sã posede capacitatea tehnicã şi organizatoricã, dotarea şi experienţa managerialã necesare prestãrii serviciului de iluminat public încredinţat.
(2) Acţiunea de licenţiere/autorizare a operatorilor serviciilor de iluminat public se face de cãtre A.N.R.S.C.
(3) La licitaţiile pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public pot participa numai persoane juridice autorizate.
ART. 13
(1) Operatorul care presteazã mai multe tipuri de servicii de iluminat public în una sau mai multe localitãţi va ţine evidenţe distincte şi va avea contabilitate separatã pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare.
(2) Operatorii care participã la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public trebuie sã facã dovada experienţei şi capacitãţii tehnice şi operaţionale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitãţii şi capacitãţii financiare de a rãspunde la cerinţele specifice prevãzute în caietele de sarcini şi sã prezinte garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile.
(3) Relaţiile dintre operatorii serviciilor de iluminat public şi autoritãţile administraţiei publice locale în calitate de utilizatori, precum şi relaţiile cu alţi agenţi economici, indiferent de forma de proprietate sau de modul de organizare a acestora, sunt relaţii comerciale şi se desfãşoarã numai pe baze contractuale.

CAP. III
Drepturi şi obligaţii

SECŢIUNEA 1
Drepturile şi obligaţiile autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale

ART. 14
(1) Activitãţile de reglementare, licenţiere şi/sau de autorizare a operatorilor, de îndrumare metodologicã, monitorizare şi control al modului de respectare şi aplicare a legislaţiei specifice domeniului sunt în competenţa A.N.R.S.C., care va analiza indicatorii de performanţã în acest domeniu.
(2) A.N.R.S.C. are, în principal, sarcina de a monitoriza şi de a controla activitatea operatorilor cu privire la: respectarea regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public, a regulamentului-cadru de delegare a gestiunii, la respectarea indicatorilor de performanţã ai serviciului, la respectarea legii concurenţei şi la exploatarea eficientã a patrimoniului public şi/sau privat al unitãţilor administrativ-teritoriale afectat serviciilor.
ART. 15
Strategiile autoritãţilor administraţiei publice locale vor urmãri cu prioritate realizarea urmãtoarelor obiective:
a) orientarea serviciilor publice cãtre membrii comunitãţii;
b) asigurarea calitãţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
c) respectarea prevederilor normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE;
d) orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu cãtre toţi beneficiarii comunitãţii locale;
e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante şi, dupã caz, a unor echipamente specializate;
f) promovarea investiţiilor în scopul modernizãrii sistemelor de iluminat public existente şi al extinderii reţelelor de iluminat public în funcţiune;
g) asigurarea la nivelul localitãţilor a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesitãţilor de confort şi securitate individualã şi colectivã, prevãzute de normele în vigoare;
h) asigurarea unui iluminat arhitectural adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţã publicã şi/sau culturalã şi marcarea prin sisteme de iluminat ornamental festiv a evenimentelor naţionale şi a sãrbãtorilor legale şi/sau religioase;
i) finanţarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori şi atractiv pentru investitori;
j) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;
k) instituirea evaluãrii comparative a indicatorilor de performanţã ai activitãţii operatorilor şi participarea cetãţenilor şi asociaţiilor reprezentative la acest proces;
l) promovarea formelor de gestiune delegatã;
m) crearea organismelor de monitorizare a calitãţii serviciilor prestate şi instituirea de mecanisme de corecţie adecvate;
n) promovarea metodelor moderne de management;
o) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formãrii profesionale continue a personalului ce lucreazã în domeniu.
ART. 16
În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul administrãrii şi coordonãrii serviciilor de iluminat public, autoritãţile administraţiei publice locale adoptã hotãrâri sau emit dispoziţii, dupã caz, privitoare la:
a) aprobarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotãrilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de iluminat public, în condiţiile legii;
b) coordonarea proiectãrii şi execuţiei lucrãrilor tehnicoedilitare, în scopul realizãrii acestora într-o concepţie unitarã şi corelatã cu programele de dezvoltare economico-socialã a localitãţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi mediu;
c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotãrilor publice aferente serviciilor de iluminat public;
d) delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum şi încredinţarea spre administrare, exploatare şi întreţinere a bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al localitãţilor, afectate serviciului;
e) contractarea sau garantarea în condiţiile legii a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura localitãţilor, aferentã serviciilor de iluminat public şi modernizãri;
f) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public pe baza normelor-cadru;
g) aprobarea taxelor locale şi a tarifelor pentru serviciile de iluminat public, cu respectarea reglementãrilor în vigoare, cu excepţia tarifelor pentru energia electricã, stabilite de ANRE.
ART. 17
În raport cu comunitãţile locale pe care le reprezintã, autoritãţile administraţiei publice locale au urmãtoarele responsabilitãţi:
a) sã aducã la cunoştinţã publicã, în condiţiile legii, hotãrârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciile de iluminat public;
b) sã elaboreze şi sã aprobe indicatorii de performanţã ai serviciilor de iluminat public numai dupã dezbaterea publicã, în prealabil, a acestora;
c) sã consulte locuitorii cu privire la stabilirea strategiei de dezvoltare a serviciilor de iluminat public şi a infrastructurii aferente;
d) sã informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciilor de iluminat public, la mãsurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea acestora, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe locale pentru finanţarea serviciului respectiv;
e) sã rezolve sesizãrile cu privire la deficienţele apãrute în prestarea serviciilor de iluminat public.
ART. 18
Autoritãţile administraţiei publice locale au faţã de operatorii serviciilor de iluminat public urmãtoarele obligaţii:
a) sã aplice un tratament egal tuturor operatorilor;
b) sã asigure şi sã respecte independenţa managerialã a operatorului faţã de orice ingerinţe ale autoritãţilor şi instituţiilor publice;
c) sã asigure menţinerea echilibrului contractual stabilit prin contractul de delegare a gestiunii;
d) sã asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;
e) sã asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice, cu precãdere la acele informaţii care asigurã pregãtirea ofertelor şi participarea la licitaţii;
f) sã stabileascã condiţiile de asociere sau de formare de societãţi mixte, numai pe bazã de licitaţie organizatã în conformitate cu procedurile legale de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public;
g) sã respecte şi sã îndeplineascã faţã de operatorii serviciilor de iluminat public obligaţiile proprii, prevãzute în contractele de delegare a gestiunii acestor servicii;
h) sã achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;
i) sã pãstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii de iluminat public.

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile operatorilor

ART. 19
(1) Operatorii care presteazã servicii de iluminat public au dreptul sã sisteze serviciile de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorãrile şi/sau penalitãţile de întârziere, dupã expirarea termenului de 30 de zile calendaristice prevãzut la art. 23 lit. c).
(2) Debranşarea utilizatorilor de la reţeaua de joasã tensiune se va face doar dupã notificarea prealabilã a utilizatorilor restanţieri şi se pune în aplicare dupã 5 zile lucrãtoare de la data primirii acesteia.
(3) Reluarea prestãrii serviciilor de iluminat public se va face în termen de maximum o zi lucrãtoare de la efectuarea plãţii. Cheltuielile aferente suspendãrii şi, respectiv, reluãrii prestãrii serviciului vor fi suportate de utilizator.
ART. 20
(1) Operatorii serviciilor de iluminat public au faţã de utilizatori urmãtoarele obligaţii:
a) sã gestioneze serviciile de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţã economicã;
b) sã promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea eficientã a infrastructurii aferente serviciilor de iluminat public;
c) sã respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de iluminat public;
d) sã presteze serviciul de iluminat public pentru toţi utilizatorii cu care au încheiat contracte de prestare şi utilizare a serviciului respectiv;
e) sã serveascã toate obiectivele utilizatorului pentru care au fost autorizaţi, în condiţiile prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public;
f) sã respecte şi sã efectueze serviciile conform regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public, la indicatorii de performanţã stabiliţi de autoritãţile administraţiei publice locale;
g) sã furnizeze autoritãţilor administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi CNRI, informaţiile solicitate şi sã asigure accesul la toate informaţiile necesare verificãrii şi evaluãrii funcţionãrii şi dezvoltãrii serviciilor de iluminat public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) sã punã în aplicare metode performante de management, care sã conducã la reducerea costurilor de operare;
i) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unei lucrãri noi, la un nivel calitativ corespunzãtor, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la terminarea lucrãrii.
(2) Operatorii serviciilor de iluminat public rãspund de îndeplinirea cu bunã-credinţã a obligaţiilor prevãzute la alin. (1).
(3) Penalitãţile pentru nerespectarea de cãtre operatori a indicatorilor de performanţã angajaţi se prevãd în contractele de delegare a gestiunii sau în regulamentul de organizare şi funcţionare.

SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

ART. 21
Dreptul de acces şi utilizare a serviciilor de iluminat public este garantat tuturor membrilor comunitãţii locale, persoane fizice şi juridice, în mod nediscriminatoriu.
ART. 22
(1) Locuitorii şi persoanele juridice vor avea acces la informaţiile publice privind serviciile de iluminat public şi la cunoaşterea deciziilor cu privire la serviciile de iluminat public luate de autoritãţile administraţiei publice.
(2) Operatorul împreunã cu autoritãţile administraţiei publice locale vor informa periodic comunitatea localã asupra:
a) stãrii sistemului de iluminat public;
b) planurilor anuale şi de perspectivã privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
c) planurilor de reabilitare a sistemului de iluminat public;
d) stadiului de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;
e) tarifelor aprobate pentru prestarea serviciilor şi evoluţia în timp a acestora;
f) modului de rezolvare a cererilor venite din partea comunitãţii privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public;
g) eficienţei mãsurilor luate, reflectatã în: scãderea numãrului de accidente rutiere, creşterea securitãţii individuale şi colective şi altele asemenea.
ART. 23
Utilizatorii au urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte clauzele contractului de prestare a serviciilor de iluminat public, inclusiv prevederile prezentului regulament-cadru;
b) sã achite obligaţiile de platã stabilite sub formã de taxe locale, în conformitate cu prevederile contractuale;
c) sã achite contravaloarea facturilor reprezentând plata serviciilor primite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturilor.

CAP. IV
Desfãşurarea serviciilor de iluminat public

SECŢIUNEA 1
Condiţii tehnice

ART. 24
(1) Iluminatul public stradal se realizeazã pentru iluminatul cãilor de circulaţie publicã, strãzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcãri, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje subterane.
(2) Iluminatul public se realizeazã prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, la care România este afiliatã, respectiv de CNRI.
(3) Alegerea surselor de luminã se face în funcţie de eficacitatea luminoasã şi de durata de funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare sã fie minime.
ART. 25
(1) În zonele urbane, iluminatul public se realizeazã pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori amplasat pe clãdiri, cu acordul proprietarilor, dacã condiţiile tehnice nu permit.
(2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu aparate de iluminat cu distribuţie directã, semidirectã sau directã-indirectã, dupã caz.
(3) În cazul utilizãrii montajului subteran, pentru reţeaua de alimentare cu energie electricã, aparatele de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electricã în urmãtoarele douã moduri:
a) prin manşon de derivaţie, montat la baza fiecãrui stâlp;
b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire, montatã la baza fiecãrui stâlp, prevãzându-se şi asigurarea localã a derivaţiei.
ART. 26
(1) Sistemul de iluminat public al cãilor de circulaţie va fi realizat, exploatat şi întreţinut astfel încât sã existe posibilitatea reglãrii nivelurilor, în trepte sau continuu, în funcţie de variaţia intensitãţii traficului rutier a iluminãrii sau luminanţei, dupã caz, cu pãstrarea uniformitãţii acestora.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se admite scãderea uniformitãţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioarã.
(3) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanţã, dupã caz, trebuie sã poatã fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi mãsurã prin conectare şi deconectare comandatã în trepte.
ART. 27
Aparatele de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie sã fie conforme cu:
a) destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b) condiţiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea;
d) protecţia împotriva electrocutãrii;
e) condiţiile de exploatare - vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;
f) randamentul aparatelor de iluminat;
g) caracteristicile luminotehnice ale aparatului de iluminat;
h) cerinţele estetice şi arhitecturale;
i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
j) posibilitãţile de exploatare şi întreţinere.
ART. 28
(1) Iluminatul public se realizeazã prin montarea aparatelor de iluminat pe stâlpi corespunzãtori din punct de vedere tehnic.
(2) În zonele cu arhitecturã specialã, iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului.
ART. 29
Modul de prindere a aparatelor de iluminat pe stâlpi se realizeazã ţinându-se cont de:
a) tipul aparatului de iluminat;
b) importanţa cãii de circulaţie pe care se monteazã;
c) tipul stâlpului;
d) cerinţele de ordin estetic impuse.
ART. 30
Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale, se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate cazurilor în speţã, conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator.
ART. 31
(1) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de:
a) longitudinea localitãţii;
b) luna calendaristicã;
c) ora oficialã de varã;
d) nivelul de luminanţã sau de iluminare.
(2) Programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automatã de conectare/deconectare a iluminatului public.
ART. 32
(1) Operatorul va ţine la zi documentaţia tehnicã completã a sistemului de iluminat public, care va cuprinde planurile reţelei, conform proiectului de realizare a acesteia şi cu fiecare modificare, astfel încât sã poatã fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului şi situaţia existentã în teren.
(2) Operatorul va completa la zi câte un registru pentru:
a) lucrãri operative de reparaţii şi intervenţii accidentale;
b) revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.
(3) În fiecare registru, dupã caz, se vor consemna data şi ora anunţãrii defecţiunii, data programatã şi ora începerii execuţiei lucrãrii, data şi ora finalizãrii, tipul intervenţiei, tipul şi cantitãţile de materiale utilizate, utilajele, forţa de muncã, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrãrilor pe structurã de deviz sau conform tarifelor unitare stabilite contractual, conform prevederilor legale.
(4) La solicitarea oricãrui utilizator, operatorul intervine prompt la asigurarea continuitãţii funcţionãrii sistemului de iluminat public.
ART. 33
(1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor avea agrement tehnic, vor fi produse de agenţi economici specializaţi, şi vor conduce la utilizarea raţionalã şi la economisirea energiei electrice.
(2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilitã în funcţie de înãlţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normale.
(3) Operatorul serviciilor de iluminat public va lua mãsuri pentru îmbunãtãţirea factorului de putere pentru sistemele de iluminat public care necesitã aceastã operaţiune.
ART. 34
(1) Linia electricã pentru alimentarea aparatelor de iluminat se racordeazã dintr-un tablou de distribuţie, care poate fi:
a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasã tensiune;
b) cutia de distribuţie suprateranã sau subteranã;
c) cutia de trecere de la linia electricã subteranã la linia electricã suprateranã.
(2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se executã din conducte electrice izolate torsadate.
(3) Pe cãi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electricã a sistemului de iluminat public se realizeazã cu reţea electricã monofazatã sau trifazatã, care poate fi pozatã împreunã cu reţeaua electricã de alimentare a consumatorilor casnici.
(4) Pe cãi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricã a sistemului de iluminat public se realizeazã cu reţea electricã trifazatã, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, menţinându-se uniformitãţile luminanţei sau iluminãrii.
(5) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se vor putea monta, pe stâlpi, aparate de iluminat de tip lampadar.
(6) În parcuri, alimentarea cu energie electricã se va realiza numai prin montaj subteran.
ART. 35
(1) În localitãţile urbane cu mai multe puncte de alimentare a reţelei sistemului de iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care sã se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc- scheme de cascadã, urmãrindu-se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(2) În cazul oraşelor mari, cu numeroase puncte de alimentare cu energie electricã a sistemului de iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comandã al cascadelor.
ART. 36
(1) În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutãrilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare.
(2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pãmânt.
(3) Instalaţia de legare la pãmânt care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionatã astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţã de pãmânt, mãsuratã în orice punct al reţelei de nul, sã fie de maximum 4 Ω.
(4) Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul.
(5) Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre urmãtoarele variante:
a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi conductele electrice de alimentare;
b) legarea la instalaţia de legare la pãmânt la care este conectat nulul reţelei.
(6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electricã la aparatul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzãtoare ca tip de material şi ca secţiune.
ART. 37
(1) Modalitatea de fixare a aparatelor de iluminat pe stâlpi va fi aleasã în funcţie de tipul aparatului de iluminat, de importanţa cãii de circulaţie pe care se monteazã, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse.
(2) Aparatele de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie sã prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08.
(3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie sã se facã în permanenţã, prin curãţarea periodicã a aparatelor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare.
(4) Realizarea unei uniformitãţi satisfãcãtoare a repartiţiei luminanţei sau iluminãrii, dupã caz, pe suprafaţa cãilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectã a înãlţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a aparatelor de iluminat, conform SR 13433.

SECŢIUNEA a 2-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi

ART. 38
(1) Sistemul de iluminat public va asigura caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe cãile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafaţei cãii de circulaţie şi a zonei adiacente.
(2) Toate sistemele de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţã, cu excepţia intersecţiilor mari, sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.
(3) Parametrii luminotehnici ai sistemului de iluminat public vor fi verificaţi de operator, atât la punerea în funcţiune, cât şi periodic, pe parcursul exploatãrii.
(4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţã, dupã caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigurã prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lãmpilor uzate, curãţarea lãmpilor şi a aparatelor de iluminat.
(5) Parametrii cantitativi sunt: nivelul de luminanţã, pentru cãile de circulaţie auto, şi nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, zone pentru ciclişti.
(6) Parametrii calitativi sunt: uniformitãţile pe zona de calcul, indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic.
ART. 39
(1) Iluminatul pieţelor şi intersecţiilor se realizeazã astfel încât nivelul de iluminare sã fie mai ridicat faţã de calea de circulaţie cu nivelul cel mai ridicat, incidentã în intersecţie, conform SR 13433.
(2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeazã astfel încât nivelul de iluminare sã fie mai ridicat faţã de strada cu nivelul cel mai ridicat, conform SR 13433.
(3) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea aparatelor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor.
(4) Iluminatul intersecţiilor dintre strãzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea aparatelor de iluminat pe cãile de circulaţie principale în faţa cãilor de circulaţie secundare cu care se intersecteazã, acest mod de amplasare a aparatelor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutierã.
(5) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare mai redus decât nivelul pãrţii carosabile a cãii de circulaţie respective, potrivit factorului "raport de zonã alãturatã" rezultat din proiectare, conform SR 13433.
(6) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de luminã care asigurã un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.
(7) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de luminã care trebuie sã asigure o luminanţã egalã cu cea realizatã pe restul traseului, iar aparatele de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mãrirea timpului de bunã funcţionare.
(8) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasã a capetelor podurilor prin mãrirea nivelului mãrimii de referinţã conform SR 13433 şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei.
(9) Iluminatul cãilor de circulaţie în pantã se va realiza cu micşorarea distanţei dintre sursele de luminã proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în aşa fel încât sã se obţinã o creştere a nivelului mãrimii de referinţã, conform SR 13433.
(10) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, aparatele de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care sã asigure ghidajul vizual.
(11) Stâlpii de susţinere a aparatelor de iluminat se amplaseazã, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioarã a curbei, distanţa dintre ei micşorându-se în raport de cât de accentuatã este curba, care sã conducã la o majorare a nivelului mãrimii de referinţã, conform SR 13433.
(12) În cazul intersecţiilor unor cãi de circulaţie cu niveluri de luminanţã diferite, se va asigura trecerea gradualã de la un nivel de luminanţã la altul, pentru adaptarea fiziologicã a participanţilor la trafic, conform SR 13433.
ART. 40
(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeazã cu un nivel de luminanţã mai ridicat decât cel al cãii de circulaţie respective, conform SR 13433, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator.
(2) Iluminatul se realizeazã prin dispunerea unui aparat de iluminat în apropierea trecerii de pietoni sau aceasta va fi amplasatã în apropierea locului de dispunere a aparatelor de iluminat.
(3) Amplasarea aparatelor de iluminat se va face astfel încât sã asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie.
(4) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sã aibã în vedere un indice de orbire cât mai scãzut.
ART. 41
(1) Relaţiile dintre mãrimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât sã rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.
(2) Înãlţimile la care se vor amplasa aparatele de iluminat se calculeazã în funcţie de fluxul luminos al surselor de luminã şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensitãţii luminoase a acestora, astfel încât sã se asigure uniformitatea normatã şi limitarea fenomenului de orbire.
(3) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de luminã şi aparatele de iluminat se monteazã la înãlţimi cu unghiuri de protecţie corespunzãtoare.
(4) Poziţionarea aparatelor de iluminat pentru cãile de circulaţie auto se va determina printr-o analizã care trebuie sã previnã fenomenul de orbire.
(5) Aparatele de iluminat trebuie sã asigure o distribuţie exclusiv directã a fluxului luminos cãtre calea de circulaţie rutierã.
(6) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere şi arhitecturale.
(7) În funcţie de tipul aparatului de iluminat, distanţa dintre aparatele de iluminat se alege în funcţie de înãlţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât sã se reducã numãrul de stâlpi/km şi numãrul de aparate de iluminat/km, cu respectarea prevederilor SR 13433.
ART. 42
În funcţie de vegetaţia existentã în zona adiacentã cãilor de circulaţie, aparatele de iluminat se amplaseazã astfel încât distribuţia fluxului luminos sã nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajusteazã periodic.
ART. 43
(1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei.
(2) În tuneluri se asigurã o luminanţã conform prevederilor SR 13433.
(3) Aparatele de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formã de benzi continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licãrire la care sunt supuşi conducãtorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.
(4) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzãtoare ale luminanţei, pentru a se evita efectul de grotã neagrã.
ART. 44
(1) Pe cãile de circulaţie, nivelul de luminanţã trebuie sã asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţã.
(2) Nivelul de luminanţã va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a sistemelor de iluminat, luându-se mãsuri pentru înlocuirea lãmpilor uzate, curãţarea lãmpilor şi a aparatelor de iluminat.
ART. 45
(1) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generalã a luminanţei, indicele de prag, uniformitatea longitudinalã a luminanţei, raportul de zonã alãturatã, luminanţa zonei de acces, raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generalã a iluminãrii, iluminarea minimã, dupã caz, vor respecta prevederile standardului SR 13433 pentru:
a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cãii de circulaţie destinate traficului rutier;
b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;
c) clasa sistemului de iluminat pentru cãile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor.
(2) Operatorii serviciilor de iluminat public au obligaţia de a executa modificãrile necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectãrii condiţiilor de iluminat impuse de standardul SR 13433.
(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciilor de iluminat public privind sursele de luminã utilizabile din punct de vedere al iluminãrii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelatã, al culorii surselor de iluminat şi al poziţionãrii acestora faţã de traficul rutier, în vederea evitãrii distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizãrii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.
ART. 46
(1) Amplasarea aparatelor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizeazã iluminatul public, în unul dintre urmãtoarele moduri:
a) unilateral;
b) bilateral alternat;
c) bilateral faţã în faţã;
d) axial;
e) central;
f) catenar.
(2) Pentru realizarea unei uniformitãţi satisfãcãtoare a repartiţiei luminanţelor pe suprafaţa cãii de circulaţie, aparatele de iluminat vor fi astfel amplasate încât sã asigure parametrii luminotehnici normaţi, respectându-se valorile de referinţã normate prevãzute în SR 13433.
ART. 47
(1) Iluminatul public al cãilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia cãii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere, conform standardelor naţionale în vigoare.
(2) În mediul rural, cãile de circulaţie principale, cu excepţia drumurilor naţionale, se pot asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu cãile de circulaţie cu trafic mediu, iar cãile de circulaţie secundare se pot asimila cu cãile de circulaţie cu trafic foarte redus.
(3) Tipul aparatelor de iluminat şi al armãturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de bunã funcţionare sã fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bunã a culorilor.

SECŢIUNEA a 3-a
Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public

ART. 48
Pentru realizarea lucrãrilor de exploatare operatorul serviciilor de iluminat public va ţine la zi urmãtoarea documentaţie tehnicã ce va fi şi anexã la contractul de delegare a gestiunii:
a) harta detaliatã a instalaţiilor de iluminat public pe care le are în gestiune, cu:
1. posturile de transformare din care se alimenteazã reţeaua de iluminat public;
2. traseul reţelei;
3. punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
4. schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/ deconectarea automatã a iluminatului;
5. amplasarea aparatelor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lãmpii;
6. locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numãrului lãmpilor şi puterii totale consumate;
b) documentaţia tehnicã pentru cãile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împãrţitã pe categorii de cãi de circulaţie conform prevederilor art. 47, care trebuie sã cuprindã:
1. denumirea;
2. lungimea şi lãţimea;
3. tipul de îmbrãcãminte rutierã;
4. modul de amplasare a aparatelor de iluminat;
5. tipul reţelei de alimentare;
6. punctele de alimentare şi conectare/deconectare;
7. tipul aparatelor de iluminat, numãrul acestora şi puterea lãmpilor;
8. tipul şi distanţa dintre stâlpi, înãlţimea de montare şi unghiul de înclinare a aparatelor de iluminat;
c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificãrile operate, breviarele de calcul şi avizele obţinute;
d) procesele-verbale de recepţie însoţite de certificatele de calitate.
ART. 49
Operaţiile de exploatare vor cuprinde:
1. lucrãri operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activitãţi pentru supravegherea permanentã a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmãrirea comportãrii în timp a instalaţiilor;
2. revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activitãţi de micã amploare executate periodic pentru verificarea, curãţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionãrii instalaţiilor pânã la urmãtoarea lucrare planificatã;
3. reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmãreşte readucerea tuturor pãrţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea pãrţilor din instalaţie care nu mai prezintã un grad de fiabilitate corespunzãtor.
ART. 50
(1) În cadrul lucrãrilor operative se vor executa:
a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat şi accesorii;
b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executãrii unor lucrãri;
c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;
d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
e) analiza stãrii tehnice a instalaţiilor;
f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimenteazã instalaţiile de iluminat;
g) supravegherea defrişãrii vegetaţiei şi înlãturarea obiectelor cãzute pe linie;
h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciurã;
i) acţiuni pentru pregãtirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
j) demontãri sau demolãri de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) intervenţii ca urmare a unor sesizãri.
(2) Realizarea lucrãrilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de protecţie a muncii în vigoare.
ART. 51
În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin urmãtoarele operaţii:
a) revizia aparatelor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţã etc.);
b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;
c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.
ART. 52
(1) La revizia aparatelor de iluminat se vor executa urmãtoarele operaţii:
a) ştergerea aparatului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizualã);
b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacã existã o defecţiune;
c) verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni.
(2) Lucrãrile de revizie tehnicã la aparatele de iluminat se executã cu linia electricã sub tensiune pentru verificarea bunei funcţionãri a instalaţiilor.
ART. 53
La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza urmãtoarele operaţii:
a) înlocuirea siguranţelor necorespunzãtoare;
b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;
c) înlocuirea, dupã caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;
d) refacerea inscripţionãrilor, dacã este cazul.
ART. 54
La revizia reţelei electrice de joasã tensiune destinate iluminatului public se realizeazã urmãtoarele operaţii:
a) verificarea traseelor şi îndepãrtarea obiectelor strãine;
b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;
c) verificarea ancorelor şi reîntinderea lor;
d) verificarea stãrii conductelor electrice;
e) refacerea legãturilor la izolatoare sau a legãturilor fasciculelor torsadate, dacã este cazul;
f) îndreptarea, dupã caz, a consolelor;
g) verificarea stãrii izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electricã, dacã este cazul;
i) verificarea instalaţiei de legare la pãmânt (legãtura conductorului electric de nul de protecţie la armãtura stâlpului, legãtura la priza de pãmânt etc.);
j) mãsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pãmânt.
ART. 55
Reparaţiile curente se executã la:
a) aparate de iluminat şi accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;
c) reţele electrice de joasã tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.
ART. 56
În cadrul reparaţiilor curente la aparatele de iluminat şi accesorii se vor executa urmãtoarele:
a) înlocuirea lãmpilor necorespunzãtoare cu altele exclusiv de acelaşi tip cu cel iniţial (aceeaşi putere, aceeaşi culoare aparentã);
b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de luminã/lãmpii, a structurilor de protecţie vizualã şi a interiorului aparatului de iluminat;
c) înlãturarea cuiburilor de pãsãri;
d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electricã şi înlocuirea celor care prezintã porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzãtoare;
e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legãturã a coloanei la reţeaua electricã;
f) înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzãtoare.
ART. 57
În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se executã urmãtoarele:
a) verificarea stãrii uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;
b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevãzute în proiect);
d) verificarea şi strângerea contactelor;
e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzãtoare;
f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacã este cazul;
g) verificarea funcţionãrii dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzãtoare sau montarea unora de tip nou pentru fiabilizarea sau modernizarea instalaţiei.
ART. 58
În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasã tensiune destinate iluminatului public se executã urmãtoarele lucrãri:
a) verificarea distanţelor conductelor faţã de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltã tensiune şi alte obiective;
b) evidenţierea în planuri a construcţiilor şi instalaţiilor nou-apãrute de la ultima verificare şi realizarea mãsurilor necesare de coexistenţã;
c) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea mãsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinãrilor;
d) verificarea verticalitãţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;
e) verificarea şi refacerea inscripţionãrilor;
f) repararea ancorelor şi reîntinderea acestora, înlocuirea pãrţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;
g) verificarea stãrii conductelor electrice;
h) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deterioratã care prezintã crãpãturi, rosãturi ori lipsa izolaţiei;
i) se verificã starea legãturilor conductei electrice la izolator şi, dacã este necesar, se reface legãtura;
j) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacã acestea nu sunt sparte, glazura nu este deterioratã sau dacã îmbinarea la suport este corespunzãtoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
k) la console, brãţãri sau la celelalte armãturi metalice de pe stâlp se verificã dacã nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzãtoare se revopsesc şi se fixeazã bine pe stâlp;
l) la ancorele stâlpilor se verificã dacã cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzãtoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacã este cazul se regleazã tensiunea în ancorã;
m) la instalaţia de legare la pãmânt a nulului de protecţie se va verifica starea legãturilor şi îmbinãrilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legãturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va mãsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pãmânt, se va mãsura şi se va reface priza de pãmânt, dacã aceasta nu corespunde STAS 12604.
ART. 59
(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.
(2) Autoritãţile administraţiei publice locale împreunã cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerãri urbane.
(3) Gradul de intensitate a traficului se determinã în funcţie de numãrul de vehicule/orã şi bandã, conform SR 13433.
ART. 60
Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasã tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

CAP. V
taxe şi tarife

ART. 61
(1) Operatorii serviciilor de iluminat public vor practica tarifele aprobate de consiliile locale, comunale, orãşeneşti, municipale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz.
(2) Facturarea se va face în baza tarifelor aprobate şi a cantitãţilor efective, determinate conform prevederilor legale.
(3) Cuantumul şi regimul taxelor locale pentru asigurarea finanţãrii serviciilor de iluminat public vor fi stabilite anual de autoritãţile administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor vor fi stabilite cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare.

CAP. VI
Indicatori de performanţã

ART. 62
(1) Indicatorii de performanţã stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciilor de iluminat public în asigurarea serviciilor de iluminat public.
(2) Indicatorii de performanţã asigurã condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptãrile la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunitãţii locale;
c) satisfacerea judicioasã, echitabilã şi nepreferenţialã a tuturor membrilor comunitãţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunitãţilor locale;
e) respectarea reglementãrilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizãrii energiei electrice;
f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevãzute de normele naţionale în acest domeniu.
ART. 63
Indicatorii de performanţã pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmãtoarele activitãţi:
a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;
b) contractarea serviciului de iluminat public;
c) mãsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat;
d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
e) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativã şi obiectivã a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecãrei pãrţi;
f) soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de iluminat public;
g) creşterea gradului de siguranţã rutierã;
h) scãderea infracţionalitãţii.
ART. 64
În vederea urmãririi respectãrii indicatorilor de performanţã, operatorul trebuie sã asigure:
a) gestiunea serviciilor de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
b) evidenţa utilizatorilor, alţii decât comunitatea localã;
c) înregistrarea activitãţilor privind citirea echipamentelor de mãsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizãrilor utilizatorilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea acestora;
e) accesul neîngrãdit al autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:
1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
2. calitãţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţã stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii şi în regulamentele de serviciu;
3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitarurbanã încredinţatã prin contractul de delegare a gestiunii;
4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de iluminat public;
5. stadiului de realizare a investiţiilor;
6. modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metrologice.
ART. 65
Indicatorii de performanţã generali şi garantaţi pentru serviciile de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament-cadru.

CAP. VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 66
Tariful energiei electrice consumate pentru iluminatul public nu trebuie sã depãşeascã tariful stabilit de ANRE.
ART. 67
Întreruperea alimentãrii cu energie electricã a iluminatului public nu se poate face decât în cazuri de forţã majorã, de interes naţional sau în caz de neachitare de cãtre utilizator a contravalorii facturii de energie electricã.
ART. 68
(1) Regulamentele de serviciu proprii se elaboreazã şi se aprobã de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, în conformitate cu prezentul regulament-cadru, şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de cãtre acestea.
(2) În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza obligativitatea, periodicitatea şi modul de efectuare a mãsurãtorilor parametrilor luminotehnici pe toate cãile de circulaţie.
(3) Mãsurãtorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activitãţii operatorului, dupã delegarea gestiunii cãtre acesta.
(4) În urma mãsurãtorilor se va stabili un plan de mãsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevãzuţi în normativele în vigoare.
(5) Pânã la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. (1), operatorii vor respecta prezentul regulament-cadru.
ART. 69
În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.
ART. 70
(1) Proprietatea privatã a unei persoane fizice sau juridice, pe care se gãsesc amplasate pãrţile componente ale sistemului de iluminat public şi pentru care nu se poate obţine acordul proprietarului de menţinere a acestora, în condiţiile legii, pe proprietatea sa, iar condiţiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu justificã sau nu pot permite realizarea de lucrãri de strãmutare a acestora pe domeniul public, va fi trecutã în proprietatea publicã a judeţelor, municipiilor, oraşelor, comunelor, dupã caz, prin expropriere pentru cauzã de utilitate publicã, conform prevederilor legale.
(2) Utilitatea publicã se declarã de cãtre consiliile judeţene, consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, dupã efectuarea unei cercetãri prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrãrii în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.
ART. 71
În vederea creşterii siguranţei cetãţenilor şi scãderii infracţionalitãţii, organele administraţiei publice locale împreunã cu organele de poliţie vor stabili modalitãţi de semnalare operativã a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasã a sistemului de iluminat public.

ANEXĂ


──────
la regulamentul-cadru
──────────────────────

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
generali şi garantaţi pentru serviciile de iluminat public

─────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┐
Nr. │ │ │ │
crt.│ Indicatori de performanţã │Trimestrul │Total│
│ ├─┬──┬───┬──┼─────┤
│ │I│II│III│IV│ an │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─────┤
0 │ 1 │2│3 │ 4 │ 5│ 6 │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┴──┴───┴──┴─────┤
1.│ Indicatori de performanţã generali │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
1.1.│ Calitatea serviciilor prestate │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┬──┬───┬──┬─────┤
│a) numãrul de sesizãri privind parametrii iluminatului │ │ │ │ │ │
│ public, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, │ │ │ │ │ │
│ ornamental etc. │ │ │ │ │ │
│b) numãrul de cazuri de nerespectare a calitãţii │ │ │ │ │ │
│ iluminatului public constatate de autoritãţile │ │ │ │ │ │
│ administraţiei publice locale, pe tipuri de │ │ │ │ │ │
│ iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. -, │ │ │ │ │ │
│ notificate operatorului │ │ │ │ │ │
│c) numãrul de sesizãri privind gradul de asigurare │ │ │ │ │ │
│ în funcţionare │ │ │ │ │ │
│d) numãrul de sesizãri şi notificãri justificate │ │ │ │ │ │
│ prevãzute la lit. a), b) şi c), rezolvate în │ │ │ │ │ │
│ 48 de ore │ │ │ │ │ │
│e) numãrul de sesizãri şi notificãri justificate │ │ │ │ │ │
│ prevãzute la lit. a), b) şi c), rezolvate în │ │ │ │ │ │
│ 5 zile lucrãtoare │ │ │ │ │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┴──┴───┴──┴─────┤
1.2.│ Întreruperi şi limitãri în furnizarea serviciului │ │
│ de iluminat public │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
1.2.1│ Întreruperi accidentale datorate operatorului │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┬──┬───┬──┬─────┤
│a) numãrul de întreruperi neprogramate constatate, │ │ │ │ │ │
│ pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, │ │ │ │ │ │
│ ornamental etc. │ │ │ │ │ │
│b) numãrul de strãzi, alei, monumente afectate de │ │ │ │ │ │
│ întreruperile neprogramate │ │ │ │ │ │
│c) durata medie a întreruperilor, pe tipuri de │ │ │ │ │ │
│ iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. │ │ │ │ │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┴──┴───┴──┴─────┤
1.2.2│ Întreruperi programate │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┬──┬───┬──┬─────┤
│a) numãrul de întreruperi programate, anunţate │ │ │ │ │ │
│ utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, │ │ │ │ │ │
│ pietonal, ornamental etc. │ │ │ │ │ │
│b) numãrul de strãzi, alei, monumente afectate de │ │ │ │ │ │
│ întreruperile programate │ │ │ │ │ │
│c) durata medie a întreruperilor programate │ │ │ │ │ │
│d) numãrul de întreruperi programate, care au depãşit │ │ │ │ │ │
│ perioada de întrerupere programatã, pe tipuri de │ │ │ │ │ │
│ iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. │ │ │ │ │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┴──┴───┴──┴─────┤
1.2.3│ Întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┬──┬───┬──┬─────┤
│a) numãrul de întreruperi neprogramate datorate │ │ │ │ │ │
│ distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de │ │ │ │ │ │
│ iluminat public │ │ │ │ │ │
│b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune │ │ │ │ │ │
│ pentru întreruperile prevãzute la lit. a) │ │ │ │ │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┴──┴───┴──┴─────┤
1.3.│ Extinderea sistemului de iluminat public │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┬──┬───┬──┬─────┤
│a) valoarea extinderilor şi retehnologizãrilor │ │ │ │ │ │
│ suportate din fondurile de investiţii ale │ │ │ │ │ │
│ operatorului │ │ │ │ │ │
│b) numãrul de extinderi sau îmbunãtãţiri ale │ │ │ │ │ │
│ iluminatului public, prevãzute la lit. a), │ │ │ │ │ │
│ realizate în interval mai mic de 15/30/60/180 de │ │ │ │ │ │
│ zile calendaristice │ │ │ │ │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┴──┴───┴──┴─────┤
1.4.│ Rãspunsuri la solicitãrile scrise ale utilizatorilor│ │
│ sau beneficiarilor sistemului de iluminat public │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┬──┬───┬──┬─────┤
│a) numãrul de sesizãri scrise în care se precizeazã cã │ │ │ │ │ │
│ este obligatoriu rãspunsul operatorului │ │ │ │ │ │
│b) procentul din sesizãrile prevãzute la lit. a), │ │ │ │ │ │
│ la care s-a rãspuns în termen de 30 de zile │ │ │ │ │ │
│ calendaristice │ │ │ │ │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┴──┴───┴──┴─────┤
2. │ Indicatori de performanţã garantaţi │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
2.1.│ Indicatori de performanţã garantaţi prin licenţã │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┬──┬───┬──┬─────┤
│a) numãrul de sesizãri scrise întemeiate privind │ │ │ │ │ │
│ nerespectarea de cãtre operator a obligaţiilor din │ │ │ │ │ │
│ licenţã │ │ │ │ │ │
│b) numãrul de încãlcãri ale obligaţiilor operatorului, │ │ │ │ │ │
│ rezultate din analizele şi controalele A.N.R.S.C., │ │ │ │ │ │
│ şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de │ │ │ │ │ │
│ încãlcare a acestor obligaţii │ │ │ │ │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┴──┴───┴──┴─────┤
2.2.│ Indicatori de performanţã a cãror nerespectare │ │
│ atrage penalitãţi conform contractului de prestare │ │
─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─┬──┬───┬──┬─────┤
│a) valoarea despãgubirilor acordate de operator în │ │ │ │ │ │
│ situaţia deteriorãrii din cauze imputabile lui a │ │ │ │ │ │
│ instalaţiilor utilizatorului; │ │ │ │ │ │
│b) valoarea despãgubirilor acordate de operator pentru │ │ │ │ │ │
│ nerespectarea parametrilor de furnizare ai │ │ │ │ │ │
│ serviciului │ │ │ │ │ │
─────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─┴──┴───┴──┴─────┘_________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016