Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 18 noiembrie 2003  de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT-CADRU din 18 noiembrie 2003 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 17 decembrie 2003

CAP. I
Acte normative de referinţã

ART. 1
Prezentul regulament-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, denumit în continuare regulament-cadru, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile <>Legii serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã - A.N.R.S.C., cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a <>Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

CAP. II
Dispoziţii generale

ART. 2
Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalitãţile ce trebuie îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare.
ART. 3
(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplicã în toate cazurile în care autoritãţile administraţiei publice locale hotãrãsc administrarea şi gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare în sistemul gestiunii delegate.
(2) Obiectul delegãrii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare îl constituie gestiunea serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare şi a sistemelor publice de alimentare cu apã şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora.
(3) În termen de 30 de zile de la data luãrii hotãrârii de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare prin modalitatea gestiunii delegate, autoritatea administraţiei publice locale competentã va elabora şi va aproba, pe baza regulamentului-cadru, propriul regulament de delegare a gestiunii serviciului, care face parte din documentaţia de pregãtire a licitaţiei.
(4) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, consiliul local competent are obligaţia de a elabora şi a aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii, un studiu de specialitate pentru stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare, precum şi documentaţia de pregãtire a licitaţiei, aferentã delegãrii. Procedurile de licitaţie vor fi demarate în termen de douã luni de la aprobarea documentelor de licitaţie.
(5) Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare poate fi fãcutã numai cãtre operatori atestaţi de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã, denumitã în continuare A.N.R.S.C.
(6) Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare se face de cãtre A.N.R.S.C.
ART. 4
Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţii de transparenţã, imparţialitate şi competitivitate prin urmãtoarele modalitãţi:
a) contract de concesiune;
b) contract de parteneriat public-privat.

CAP. III
Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare prin contract de concesiune

SECŢIUNEA 1
Proceduri prealabile delegãrii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare prin contract de concesiune

ART. 5
(1) Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune are ca obiect serviciul public de alimentare cu apã şi de canalizare.
(2) Delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare se face prin licitaţie publicã deschisã, dupã parcurgerea etapelor prevãzute la art. 3 alin. (3).
ART. 6
(1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfãşurarea procedurilor de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare şi la derularea contractelor de concesiune, autoritatea administraţiei publice locale competentã, în calitate de concedent, va întocmi şi va pãstra douã registre:
a) registrul "Candidaturi şi oferte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor şi la oferte;
b) registrul "Contracte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la încheierea şi derularea contractului de concesiune; se vor preciza cel puţin datele şi informaţiile referitoare la obiectul contractului, durata contractului de concesiune, termenele de realizare a investiţiilor, termenele de platã a redevenţei, obligaţiile de mediu.
(2) Registrele se întocmesc şi se pãstreazã la sediul autoritãţii administraţiei publice locale competente.
ART. 7
(1) Toate documentele licitaţiei publice întocmite pe parcursul desfãşurãrii procedurilor de licitaţie publicã se vor pãstra de cãtre autoritatea administraţiei publice locale competentã, într-un dosar al delegãrii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, care se va întocmi pentru fiecare contract de concesiune.
(2) Autoritatea administraţiei publice locale competentã are obligaţia de a pãstra confidenţialitatea documentelor din dosarul delegãrii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Iniţierea delegãrii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare prin concesionare

ART. 8
Autoritatea administraţiei publice locale competentã, în calitate de concedent, poate iniţia procedura de concesionare prin întocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi prin publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 219/1998 şi a <>Hotãrârii Guvernului nr. 216/1999 .

SECŢIUNEA a 3-a
Studiul de oportunitate

ART. 9
Iniţierea delegãrii de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare are la bazã un studiu de oportunitate, efectuat în prealabil prin grija autoritãţii administraţiei publice locale competente, care va cuprinde, în principal, elementele precizate la <>art. 7 lit. a)-g) din Legea nr. 219/1998 .
ART. 10
Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotãrâre a autoritãţii administraţiei publice locale.

SECŢIUNEA a 4-a
Caietul de sarcini

ART. 11
(1) Caietul de sarcini va cuprinde condiţiile minime pentru desfãşurarea licitaţiei pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare prin concesiune.
(2) Conţinutul caietului de sarcini, împreunã cu studiul de oportunitate se aprobã prin hotãrâre a autoritãţii administraţiei publice locale.
ART. 12
(1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de cãtre autoritatea administraţiei publice locale la sediul sãu şi/sau în alte locuri stabilite de aceasta şi prevãzute în anunţul publicitar.
(2) Preţul caietului de sarcini se stabileşte de cãtre autoritatea administraţiei publice locale.
(3) Conţinutul caietului de sarcini-cadru are caracter minimal şi este prezentat în anexa nr. 2a).
ART. 13
Caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu:
a) condiţiile de exploatare a serviciului public de alimentare cu apã şi/sau de canalizare ce face obiectul concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmãrite de autoritatea administraţiei publice locale privind exploatarea eficientã a serviciilor ce fac obiectul concesiunii;
b) sarcinile autoritãţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor şi modalitatea de finanţare a acestora, inclusiv termenele de realizare a investiţiilor;
c) clauzele financiare şi de asigurãri;
d) regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii;
e) obligaţiile privind protecţia mediului, a sãnãtãţii publice şi de siguranţã în exploatare, stabilite conform legislaţiei în vigoare;
f) obiectul concesiunii: datele necesare identificãrii exacte a serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare ce face obiectul delegãrii de gestiune, care rezultã din fundamentarea tehnico-economicã prevãzutã în studiul de oportunitate, inventarul complet al bunurilor şi instalaţiilor aferente sistemului public de alimentare cu apã şi/sau de canalizare din punct de vedere cantitativ, tehnic şi valoric, precum şi aria în care se desfãşoarã activitatea concesionatã;
g) destinaţia serviciului public de alimentare cu apã şi/sau de canalizare;
h) obligativitatea funcţionãrii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare delegate în regim de continuitate şi de permanenţã, în condiţiile îndeplinirii cel puţin a indicatorilor minimi de performanţã prevãzuţi de legislaţia în vigoare;
i) interdicţia subdelegãrii de gestiune a serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare;
j) durata pentru care se face delegarea de gestiune;
k) redevenţa minimã şi modul de calcul al acesteia;
l) condiţii specifice legate de natura bunurilor şi serviciilor publice ce fac obiectul delegãrii de gestiune, cu privire la aspecte precum: exploatarea în condiţii de siguranţã, folosirea şi conservarea patrimoniului public încredinţat prin delegare de gestiune, protecţia mediului, protecţia muncii, sãnãtatea publicã şi altele;
m) cuantumul garanţiilor ce urmeazã a fi depuse de cãtre operator în conformitate cu legislaţia în vigoare;
n) clauze referitoare la încetarea contractului de delegare de gestiune;
o) în cazul serviciilor publice existente, clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socialã;
p) modalitãţi de transfer al activitãţii de la operatorul existent;
q) controlul exercitat de concedent şi cerinţele de raportare;
r) condiţiile de eligibilitate a operatorilor care participã la licitaţia publicã de concesionare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare;
s) criteriile de selecţie a ofertelor şi ponderea acestora pe o scalã ce mãsoarã importanţa criteriilor.
ART. 14
(1) Finanţarea lucrãrilor de investiţii se asigurã din urmãtoarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local, conform obligaţiilor din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare;
b) credite bancare, inclusiv credite garantate de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale sau de cãtre stat;
c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) alte surse constituite în condiţiile legii;
e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat de tipul "construieşte-opereazã-transferã" şi variante ale acestuia;
f) sume alocate de la bugetul de stat ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate din asistenţã financiarã externã nerambursabilã şi/sau împrumuturi externe la a cãror realizare contribuie şi Guvernul, precum şi pentru finanţarea unor programe aprobate prin legi speciale;
g) din economii rezultate din dotãri cu echipamente de performanţã;
h) alte surse.
(2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public se vor amortiza de cãtre operatorul de alimentare cu apã şi de canalizare, pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare.
(3) Investiţiile strãine în sistemele publice de alimentare cu apã şi de canalizare beneficiazã de toate facilitãţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilitãţile obţinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare şi vor fi valabile pe perioada stabilitã la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de cãtre investitor a unor facilitãţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare va fi modificat în mod corespunzãtor, cu avizul A.N.R.S.C.
(4) Investiţiile care se realizeazã din fonduri proprii ale investitorilor rãmân în proprietatea acestora pe toatã durata contractului, dacã nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauzã a acestuia.

SECŢIUNEA a 5-a
Anunţul publicitar

ART. 15
(1) Dupã aprobarea caietului de sarcini, autoritatea administraţiei publice locale competentã va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei.
(2) În cazul procedurii licitaţiei publice deschise, se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de difuzare naţionalã şi într-unul de difuzare localã, anunţul licitaţiei publice deschise, care va conţine în mod obligatoriu:
a) denumirea şi sediul autoritãţii administraţiei publice care organizeazã licitaţia;
b) serviciul public la care se referã delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare şi durata delegãrii;
c) locul de unde poate fi achiziţionat, contra cost, caietul de sarcini şi de unde pot fi obţinute instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare;
d) obiectivele pe care şi le propune autoritatea administraţiei publice;
e) actele cerute ofertanţilor pentru dovedirea experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitãţii şi capacitãţii financiare de a rãspunde la cerinţele specifice prevãzute în caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului;
f) data şi locul de primire a ofertelor;
g) durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor;
h) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor.
(3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa şi la sediul autoritãţii administraţiei publice locale competente, precum şi la locul unde se desfãşoarã activitatea serviciului public de alimentare cu apã şi/sau de canalizare propus spre concesionare.

SECŢIUNEA a 6-a
Instrucţiuni privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare prin contract de concesiune

ART. 16
Instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de concesionare, precum şi criteriile de selecţie vor fi elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale competentã şi vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi, o datã cu vânzarea caietului de sarcini, la sediul acesteia şi/sau la locul prevãzut în anunţul publicitar.

I. Comisia de evaluare

ART. 17
(1) Membrii comisiei de evaluare se numesc prin hotãrâre a autoritãţii administraţiei publice locale competente.
(2) Reprezentanţii concedentului vor fi specialişti în domeniul furnizãrii/prestãrii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare.
(3) Comisia de evaluare va fi alcãtuitã dintr-un numãr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.
(4) Din comisia de evaluare vor face parte:
a) reprezentanţi ai concedentului, dintre care cel puţin unul cu pregãtire juridicã;
b) reprezentanţi ai direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, dupã caz;
c) un reprezentant al autoritãţii de mediu competente.
(5) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisia de evaluare.
(6) Secretarul comisiei de evaluare este numit de cãtre preşedinte dintre membrii comisiei de evaluare.
(7) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele poate invita pentru consultare personalitãţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domeniul activitãţilor de alimentare cu apã şi de canalizare, în calitate de consultanţi.
(8) Reprezentanţii autoritãţilor publice centrale sau locale ori invitaţii care sunt soţ/soţie, rude sau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice participante la licitaţia publicã, cu asociaţii, cu acţionarii care deţin poziţie de control în societãţile comerciale participante la licitaţia publicã, precum şi cu administratorii sau cenzorii acestora sau care se gãsesc în conflicte de interese nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.
(9) Membrii comisiei de evaluare şi invitaţii sunt obligaţi sã dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria rãspundere, dupã termenul limitã de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va pãstra la dosarul concesiunii.
(10) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndatã pe concedent despre existenţa stãrii de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile.
(11) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a) analizarea şi evaluarea candidaturilor;
b) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;
c) analizarea şi evaluarea ofertelor;
d) întocmirea raportului de evaluare care cuprinde descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigãtor sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigãtor nici un ofertant, cauzele respingerii.
e) întocmirea proceselor-verbale prevãzute de lege;
f) desemnarea câştigãtorului licitaţiei publice.
(12) Comisia de evaluare este legal întrunitã numai în prezenţa tuturor membrilor.
(13) Comisia de evaluare adoptã decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevãzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de concesionare.
(14) Deciziile comisiei de evaluare se adoptã cu votul majoritãţii membrilor.
(15) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în candidaturile sau ofertele analizate.

II. Depunerea ofertelor

ART. 18
(1) Ofertele vor fi redactate în limba românã.
(2) Ofertele se depun la locul precizat în anunţul publicitar, în douã plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor respecta condiţiile prevãzute la alin. (3) şi în termenul menţionat la alin. (4).
(3) Ofertele vor îndeplini urmãtoarele condiţii:
a) plicul exterior trebuie sã conţinã documentele prin care se dovedeşte cumpãrarea caietului de sarcini, precum şi documentele enumerate la art. 21 pct. 1;
b) fiecare participant poate depune doar o singurã ofertã;
c) ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, într-un registru special denumit "Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora;
d) ofertele primite şi înregistrate dupã termenul limitã de primire prevãzut în anunţul publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fãrã a fi deschise;
e) oferta va fi depusã în numãrul de exemplare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale competentã şi prevãzut în anunţul publicitar. Fiecare exemplar trebuie sã fie semnat de cãtre ofertant.
(4) Termenul de primire a ofertelor este între minimum 20 de zile calendaristice şi maximum 60 de zile calendaristice de la data publicãrii anunţului licitaţiei publice.
ART. 19
Oferta trebuie sã conţinã detaliat toate condiţiile prevãzute în caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumã în cazul în care va câştiga licitaţia, precum şi date tehnice şi financiare referitoare la:
a) investiţiile pe care se obligã sã le realizeze, în condiţiile art. 13 lit. b) şi ale art. 14 alin. (1);
b) perioada preconizatã de amortizare a investiţiilor;
c) standardele de calitate a bunurilor aduse ca investiţii;
d) standardele de calitate şi indicatorii de performanţã ai serviciului public de alimentare cu apã şi/sau de canalizare ce urmeazã a fi prestat;
e) preţurile şi/sau tarifele pe care şi le propune sã le practice, cu respectarea condiţiilor prevãzute la <>art. 32 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 634/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) redevenţa pe care se obligã sã o achite autoritãţii administraţiei publice locale competente.
ART. 20
(1) Participanţii la licitaţie vor depune o garanţie de participare la licitaţie.
(2) Garanţia de participare la licitaţie va fi stabilitã de cãtre concedent prin instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de concesionare.
(3) Ofertantul va pierde garanţia de participare, dacã îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigãtorului.
(4) Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigãtor va fi reţinutã de cãtre concedent pânã în momentul încheierii contractului de concesiune.
(5) Concedentul este obligat sã restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare la licitaţie, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigãtor.
ART. 21
Ofertele conţinând plicurile, interior şi exterior, sigilate vor îndeplini urmãtoarele cerinţe:
1. Pe plicul exterior se va indica licitaţia publicã pentru care este depusã oferta. Plicul exterior va trebui sã conţinã pe lângã dovada cumpãrãrii caietului de sarcini şi:
a) o fişã cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare semnatã de ofertant, fãrã îngroşãri, ştersãturi sau modificãri;
b) acte doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, precum şi garanţia de participare la licitaţie;
c) atestarea A.N.R.S.C.
2. Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta propriu-zisã.
3. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixatã pentru deschiderea lor.

III. Desfãşurarea licitaţiei publice deschise

ART. 22
(1) Pentru desfãşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi.
(2) Dupã deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publicã, comisia de evaluare va elimina ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevãzute la art. 21 şi la art. 18 alin. (3), precum şi a celor prevãzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare.
(3) Pentru continuarea desfãşurãrii procedurii de licitaţie este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare cel puţin douã oferte sã întruneascã condiţiile prevãzute la art. 21.
(4) În cazul în care pânã la expirarea termenului limitã de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin douã oferte, autoritatea administraţiei publice locale competentã va proceda la republicarea anunţului publicitar, iar procedura licitaţiei publice va fi reluatã de la etapa depunerii ofertelor.
ART. 23
Dupã analizarea conţinutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va întocmi procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.
ART. 24
Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupã semnarea procesului-verbal de cãtre toţi membrii comisiei de evaluare şi de cãtre ofertanţi.
ART. 25
Dupã analizarea ofertelor, comisia de evaluare poate cere ofertanţilor, în scris, precizãri cu privire la conţinutul ofertei.
ART. 26
(1) Ponderea importanţei criteriilor de selecţie a ofertelor va fi stabilitã de cãtre autoritatea administraţiei publice locale competentã, în funcţie de caracteristicile serviciului public de alimentare cu apã şi/sau de canalizare care face obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune.
(2) Criteriile de selecţie a ofertelor, prevãzute în anexa nr. 1a), au caracter minimal şi se stabilesc de cãtre autoritatea administraţiei publice locale competentã prin instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare prin concesiune.
(3) Criteriile de selecţie a ofertelor privesc cantitatea şi calitatea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor.
(4) Criteriile de selecţie a ofertelor au în vedere eficienţa economicã, suma investiţiilor propuse, preţul prestaţiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnicã, modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului şi a problemelor sociale, garanţiile profesionale şi financiare propuse de fiecare ofertant şi termenele de realizare a lucrãrilor de investiţii.
ART. 27
(1) Comisia de evaluare alege oferta pe care o considerã cea mai bunã din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie.
(2) În cazul în care existã punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.
ART. 28
(1) Pe baza evaluãrii ofertelor comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesiune şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigãtor sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigãtor nici un ofertant, cauzele respingerii, precum şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor.
(2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este întocmit de cãtre secretarul comisiei de evaluare şi se semneazã de cãtre toţi membrii acesteia.
ART. 29
(1) Comisia de evaluare transmite autoritãţii administraţiei publice locale competente raportul, precum şi ofertele prezentate.
(2) Raportul va fi depus la dosarul delegãrii de gestiune.
(3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea administraţiei publice locale competentã procedeazã la informarea ofertantului câştigãtor despre alegerea sa, precum şi la anunţarea celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.
ART. 30
În cazul în care licitaţia publicã deschisã nu a condus la desemnarea unui câştigãtor, se va consemna aceastã situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 45 de zile se va organiza o nouã licitaţie.
ART. 31
În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicãrii de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertanţilor respinşi, autoritatea administraţiei publice locale competentã le va transmite acestora o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.
ART. 32
(1) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor, ofertanţii pot face contestaţii cu privire la modul cum au fost respectate dispoziţiile legale care reglementeazã procedura concesiunii prin licitaţie publicã deschisã, la sediul autoritãţii administraţiei publice locale competente sau la locul depunerii ofertei, potrivit anunţului publicitar.
(2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, autoritatea administraţiei publice locale competentã este obligatã sã soluţioneze contestaţia şi sã comunice rãspunsul sãu contestatorului.
ART. 33
(1) Pentru soluţionarea contestaţiilor autoritatea administraţiei publice locale competentã va numi o comisie formatã din 3 membri.
(2) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt numiţi de autoritatea administraţiei publice locale competentã prin hotãrâre, dispoziţie sau decizie, dupã caz.
ART. 34
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza toate documentele întocmite de cãtre comisia de evaluare şi va verifica respectarea dispoziţiilor legale care reglementeazã procedura delegãrii de gestiune prin concesiune.
(2) La verificarea documentelor comisia de soluţionare a contestaţiilor va avea în vedere aspectele contestate de cãtre contestator cu privire la respectarea dispoziţiilor legale referitoare la:
a) modul de alcãtuire a comisiei de evaluare;
b) incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare;
c) condiţiile de întrunire legalã a comisiei de evaluare;
d) evaluarea ofertelor în funcţie de criteriile de selecţie prevãzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de concesionare;
e) modul de luare a deciziilor în cadrul comisiei de evaluare;
f) modul de întocmire a raportului comisiei de evaluare.
ART. 35
(1) În cazul în care contestaţia este fondatã, autoritatea administraţiei publice locale competentã va revoca decizia de desemnare a ofertantului câştigãtor şi o va notifica tuturor ofertanţilor.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) autoritatea administraţiei publice locale competentã va decide anularea licitaţiei şi organizarea unei noi licitaţii.
ART. 36
În cazul unui rãspuns negativ la contestaţia depusã de cãtre ofertantul respins, acesta se poate adresa instanţei judecãtoreşti competente de drept comun în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul autoritãţii administraţiei publice locale competente.
ART. 37
Dacã în urma a douã licitaţii publice nu a fost desemnat nici un câştigãtor, concedentul va putea iniţia procedura negocierii directe.

CAP. IV
Contractul de delegare de gestiune prin concesiune

ART. 38
Contractul de delegare de gestiune prin concesiune se încheie între autoritatea administraţiei publice locale competentã şi operatorul cãruia i se deleagã gestiunea în condiţiile prevãzute în contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, prezentat în anexa nr. 2.

CAP. V
Dispoziţii privind exercitarea dreptului de control

ART. 39
(1) Dreptul de control asupra delegãrii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi/sau de canalizare revine instituţiilor abilitate de lege, precum şi de A.N.R.S.C.
(2) Controlul delegãrii gestiunii va urmãri, în special, respectarea prevederilor referitoare la:
a) hotãrârea de delegare de gestiune;
b) publicitate;
c) conţinutul documentaţiei, în mod deosebit al caietului de sarcini;
d) componenţa şi modul de lucru ale comisiei de evaluare a ofertelor;
e) termenele prevãzute de prezentul regulament-cadru;
f) informarea factorilor interesaţi despre acordarea sau încetarea concesiunii.
ART. 40
Activitãţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare se realizeazã de cãtre A.N.R.S.C. prin compararea continuã a fiecãrui indicator de performanţã cu nivelul atins de cel mai performant operator în domeniu, precum şi de autoritatea administraţiei publice locale competentã.

CAP. VI
Sancţiuni

ART. 41
(1) Încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare fãrã licitaţie publicã sau unui operator nelicenţiat constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
(2) Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare fãrã existenţa licenţei de operare sau fãrã contract de delegare a gestiunii constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

CAP. VII
Delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare prin contract de parteneriat public-privat

ART. 42
Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare prin parteneriat public-privat se efectueazã în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 621/2002 .

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 43
(1) Procedurile de licitaţie aflate în curs de derulare la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru îşi pãstreazã valabilitatea şi vor fi derulate pânã la finalizare în condiţiile respectãrii dispoziţiilor legale în vigoare în momentul începerii desfãşurãrii lor, în mãsura în care clauzele contractului ce urmeazã a fi încheiat nu contravin prevederilor legale în vigoare.
(2) Operatorii de servicii publice de alimentare cu apã şi de canalizare care opereazã în aria teritorialã unde se desfãşoarã licitaţia vor obţine licenţa în termen de 6 luni de la câştigarea licitaţiei pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare.
ART. 44
Contractele de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apã şi/sau de canalizare valabil încheiate îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale, în condiţiile respectãrii prevederilor legale în vigoare.
ART. 45
Autoritãţile administraţiei publice locale pot hotãrî delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor de alimentare cu apã şi de canalizare operatorilor care rezultã dintr-o reorganizare teritorialã bazatã pe principii de eficienţã economicã şi performanţã operaţionalã, dacã capitalul social al acestora aparţine mai multor autoritãţi locale. Hotãrârea se va da în baza unui studiu de oportunitate care sã evidenţieze cã astfel se obţine un raport cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor, ţinându-se seama de mãrimea, gradul de dezvoltare şi de particularitãţile economico-sociale ale localitãţilor, de starea dotãrilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de existenţa unor programe de finanţare a exploatãrii, întreţinerii şi dezvoltãrii acestora, precum şi în baza consultãrii şi dezbaterii publice în urma cãrora se va adopta soluţia optimã pentru utilizatori.
ART. 46
Toţi indicatorii de performanţã cuprinşi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.591/2002 , se vor realiza în baza planurilor de conformare elaborate de ofertant şi care fac parte din ofertã. Planurile de conformare vor face parte integrantã din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare.

ANEXA 1a)

CRITERII DE SELECŢIE A OFERTELOR

Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de selecţie prezentate mai jos şi în conformitate cu numãrul maxim de puncte pentru fiecare criteriu. Criteriile de selecţie prezentate sunt minimale.
I. Criterii de eligibilitate a ofertanţilor
1. Ofertantul poate fi orice persoanã juridicã românã sau strãinã, operator în domeniul serviciilor publice concesionate, care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate.
2. Persoanele juridice menţionate la pct. 1 nu vor participa la licitaţie dacã:
2.1. sunt în stare de faliment sau de lichidare, au afacerile administrate de un judecãtorsindic sau activitãţile lor comerciale sunt suspendate ori sunt într-o situaţie similarã reglementatã prin lege în ţara de origine.
2.2. fac obiectul unei proceduri legale în curs pentru declararea lor în una dintre situaţiile menţionate la pct. 2.1.
Ofertantul va depune în prima fazã o declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului sãu legal, în original, cã nu este în nici una dintre situaţiile menţionate la pct. 2.1.-2.2.
3. Ofertantul deţine licenţa/autorizaţia de operare în România, eliberatã de A.N.R.S.C.
Documentele pentru eligibilitate se prezintã într-un plic separat, care se deschide primul de cãtre comisia de licitaţie. Dacã în urma examinãrii acestora ofertantul este declarat eligibil, se deschide mai întâi oferta tehnico-economicã şi apoi cea financiarã pentru evaluare. Dacã ofertantul este declarat neeligibil, acesta va fi notificat în acest sens, iar oferta tehnicã şi cea financiarã nu vor mai fi deschise şi vor fi returnate la cerere.
Dupã nominalizarea şi notificarea ofertantului câştigãtor în urma evaluãrii ofertelor, în termen de 15 zile calendaristice acesta va prezenta comisiei de evaluare veridicitatea celor declarate.
II. Criteriile de selecţie a ofertelor
A. Oferta financiarã - pondere de 25% din totalul ofertei


───────────────────────────────────────────────────────────────────
Criteriul Numãrul de puncte
───────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Valoarea redevenţei 40
b) Valoarea procentualã a profitului net
reinvestit din total profit realizat anual
în sistemul concesionat sub forma mijloacelor
fixe care rãmân în patrimoniul autoritãţilor
locale dupã terminarea contractului de concesiune 60
───────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 100
───────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Criterii pentru oferta tehnico-economicã - pondere
de 75% din totalul ofertei

1. Evaluarea ofertantului (credibilitate) - pondere
de 20% din totalul ofertei
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Criteriul Numãrul de puncte
───────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Experienţa ofertantului în exploatarea
şi întreţinerea serviciului public
de alimentare cu apã şi de canalizare 20
b) Pregãtirea organizatoricã şi tehnicã
a ofertantului 40
c) Experienţa ofertantului în organizarea
finanţãrii în scopul dezvoltãrii
şi exploatãrii sistemului public de alimentare
cu apã şi de canalizare sau a altor sisteme
cu caracter similar 40
───────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 100
───────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Evaluarea ofertei - pondere de 55% din totalul ofertei
2.1. Oferta generalã - pondere de 40% din totalul ofertei
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Criteriul Numãrul de puncte
───────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Soluţii tehnice de eficientizare a
exploatãrii sistemului public de
alimentare cu apã şi de canalizare 10
b) Cantitatea şi calitatea serviciului
public de alimentare cu apã şi de canalizare 3
c) Prognoza evoluţiei nivelului serviciului
public de alimentare cu apã şi de canalizare
pe perioada concesionãrii faţã de nivelul actual 3
d) Programul de retehnologizare şi reabilitare a
sistemului public de alimentare cu apã şi de
canalizare 20
e) Planul de finanţare pentru dezvoltarea şi
exploatarea obiectivului ce face obiectul
delegãrii gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apã şi de canalizare,
ţinându-se seama de urmãtoarele aspecte,
dar fãrã a se limita la acestea: 15
- investiţiile din fondurile proprii ale
ofertantului, care pot fi utilizate
imediat dupã semnarea contractului de delegare
- metoda obţinerii finanţãrii externe (credite,
împrumuturi)
- capacitatea ofertantului de a asigura
finanţare fãrã garanţii privind rambursarea
din partea autoritãţii administraţiei
publice locale
- asigurarea financiarã (acreditiv, garanţie
de execuţie etc.)
- investiţii suplimentare prevãzute de ofertant
în afara celor solicitate prin caietul de sarcini
f) Sistemul de management de mediu, sãnãtate şi
siguranţã în exploatare propus a fi implementat 10
g) Sistemul de AQ propus a fi implementat 5
h) Sistemul de management cu clienţii propus a fi
implementat 10
i) Valoarea dotãrilor, utilajelor alocate
exploatãrii şi întreţinerii sistemului
public de alimentare cu apã şi de canalizare 15
j) Numãrul de angajaţi propuşi a fi pãstraţi în
primii 4 ani de la intrarea în vigoare a
contractului 6
k) Valoarea procentualã din cifra de afaceri
anualã ce va fi cheltuitã integral în anul
financiar urmãtor pentru dezvoltarea forţei
de muncã angajate 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 100
───────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2. Oferta specialã - pondere de 15% din totalul ofertei
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Criteriul Numãrul de puncte
───────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Volumul investiţiilor suplimentare faţã
de cele solicitate în caietul de sarcini
şi cuprinse în oferta generalã 40
b) Planul de finanţare a investiţiilor suplimentare 40
c) Alte facilitãţi suplimentare (condiţii mai
avantajoase de returnare a patrimoniului public
decât cele solicitate de autoritãţile locale) 20
───────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 100
───────────────────────────────────────────────────────────────────-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016