Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 8 din 2 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 412 din 20 aprilie 2021
    În temeiul prevederilor art. 5 şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 15 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare, care instituie cadrul legal astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 31.03.2021,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament:
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) aprobă formularele necesare desfăşurării procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor, precum şi modelul hotărârilor pronunţate de conciliatori în urma procedurilor privind soluţionarea alternativă a litigiilor şi modificările la acestea;"

    2. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) în vederea promovării activităţii SAL-FIN, publică periodic informaţii care conţin exemple de soluţii pronunţate de conciliatorii din cadrul SAL-FIN;"

    3. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Conciliatorul desemnat pentru soluţionarea unui litigiu are obligaţia să depună la dosar declaraţia de acceptare, independenţă, imparţialitate şi disponibilitate."

    4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Soluţionarea litigiilor cu care a fost sesizată SAL-FIN se realizează de către un conciliator înscris în Registrul conciliatorilor, desemnat de către Secretariatul tehnic în sistem ciclic, respectiv în ordinea numerică a înscrierii acestora, începând cu numărul 1."

    5. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc opt noi alineate, alineatele (1^1)-(1^8), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Conciliatorul va fi desemnat potrivit competenţelor profesionale specifice litigiului supus soluţionării.
(1^2) În situaţia în care se admite cererea de recuzare formulată împotriva conciliatorului desemnat, pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa, conciliatorul este indisponibil din orice motiv sau se abţine de la soluţionarea litigiului pentru o cauză de incompatibilitate sau conflict de interese cu părţile din litigiu, cererea consumatorului, indiferent de procedura aleasă, este repartizată de către Secretariatul tehnic următorului conciliator eligibil, în termen de 3 zile lucrătoare.
(1^3) Conciliatorul desemnat în conformitate cu prevederile alin. (1^2) va relua procedura, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(1^4) Dacă ordinea din Registrul conciliatorilor se schimbă din cauze de radiere, retragere, înregistrarea unui nou conciliator sau stare de incompatibilitate a unui conciliator se respectă aceeaşi ordine de desemnare crescătoare.
(1^5) Algoritmul ciclic de desemnare a conciliatorului, redat în cuprinsul dispoziţiilor alin. (1)-(1^4), se va aplica atât pentru procedura pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii, cât şi pentru procedura pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii, în ordinea numărului curent din Registrul conciliatorilor.
(1^6) Conciliatorul desemnat se va pronunţa asupra litigiului, prin emiterea unei hotărâri motivate sau întocmirea unei încheieri, conform procedurii de soluţionare alternativă a litigiului alese.
(1^7) Hotărârea se redactează în scris şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) elementele de identificare ale conciliatorului (numele, prenumele, numărul de înregistrare din Registrul conciliatorilor, datele de contact), locul şi data pronunţării hotărârii;
    b) numele părţilor, domiciliul sau sediul, elementele lor de identificare şi numele reprezentanţilor părţilor, după caz, şi calitatea acestora;
    c) menţionarea acordului părţilor privind caracterul obligatoriu al soluţiei;
    d) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor şi probele administrate;
    e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază hotărârea;
    f) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia;
    g) semnătura conciliatorului.
(1^8) Erorile materiale sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice erori materiale din textul hotărârii pot fi îndreptate din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, formulată în 15 zile calendaristice de la primirea respectivei hotărâri.
    Conciliatorul se pronunţă de îndată asupra cererii prin încheiere, care se anexează hotărârii."

    6. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.
    7. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Conciliatorii beneficiază de o remuneraţie în sumă fixă brută pentru fiecare caz de conciliere, finalizat prin emiterea unei hotărâri motivate sau întocmirea unei încheieri, într-un mod care nu este legat de rezultatul procedurilor SAL."

    8. La anexa nr. 1 articolul 4, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În îndeplinirea atribuţiilor lor, conciliatorii sunt independenţi şi imparţiali faţă de părţile din litigiu.
    ….................................
(4) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SALFIN se va desemna de către Secretariatul tehnic un conciliator înscris în Registrul conciliatorilor, în sistem ciclic, respectiv în ordinea numerică a înscrierii acestora, începând cu numărul 1, cu respectarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei proceduri."

    9. La anexa nr. 1 articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Conciliatorul desemnat are la dispoziţie 3 zile lucrătoare de la data la care a fost înştiinţat de Secretariatul tehnic să examineze preliminar documentele şi să depună la dosar declaraţia de acceptare, independenţă, imparţialitate şi disponibilitate."

    10. La anexa nr. 1 articolul 4, alineatul (6) se abrogă.
    11. La anexa nr. 1 articolul 6 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) dacă nu respectă condiţiile de formă privind elementele hotărârii prevăzute de dispoziţiile art. 15 alin. (1^7) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare;"

    12. La anexa nr. 1 articolul 6 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) dacă încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei proceduri."

    13. La anexa nr. 1 articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Conciliatorul va fi desemnat de către Secretariatul tehnic în sistem ciclic, respectiv în ordinea numerică a înscrierii acestora în Registrul conciliatorilor, începând cu numărul 1, cu respectarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei proceduri."

    14. La anexa nr. 1 articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1)-(2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Secretariatul tehnic, în adresa de convocare, va comunica părţilor conciliatorul desemnat şi procedura aleasă de către consumator pentru soluţionarea litigiului.
(2^2) Orice conciliator desemnat care are cunoştinţă că în privinţa sa există o cauză de recuzare sau de incompatibilitate este obligat să înştiinţeze Secretariatul tehnic înainte de a accepta cererea de conciliere sau, dacă aceste fapte intervin după acest moment, conciliatorul desemnat are obligaţia de a înştiinţa atât părţile, cât şi Secretariatul tehnic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa lor."

    15. La anexa nr. 1 articolul 7, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Împotriva conciliatorului desemnat care a acceptat soluţionarea litigiului se poate formula cerere de recuzare pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa, de oricare dintre părţi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care părţile au luat cunoştinţă de desemnarea acestuia sau, după caz, de la survenirea cauzei de recuzare. Recuzarea trebuie să fie cerută cu o motivare pertinentă şi obiectivă.
(4) Analiza cererilor de recuzare se realizează de către Secretariatul tehnic, care, în termen de 5 zile, decide asupra acceptării sau respingerii acestora. Nerespectarea condiţiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare.
(5) În situaţia în care se admite cererea de recuzare formulată împotriva conciliatorului desemnat, pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa, cererea consumatorului este repartizată de către Secretariatul tehnic următorului conciliator eligibil, în termen de 3 zile lucrătoare."

    16. La anexa nr. 1 articolul 7, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Conciliatorul, desemnat în conformitate cu prevederile alin. (5), va relua procedura, cu respectarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei proceduri.
(7) Procedura de înlocuire este identică şi în caz de abţinere, renunţare la numire, imposibilitate sau deces."

    17. La anexa nr. 1 articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru a se deschide procedura, consumatorul trebuie să se adreseze SAL-FIN printr-o cerere scrisă, ce se poate depune în nume propriu sau prin reprezentant. Când reprezentarea consumatorului se va face prin intermediul unei terţe persoane se va anexa un înscris autentic, iar în cazul în care consumatorul va fi reprezentat printr-o asociaţie de protecţie a consumatorilor luată în evidenţă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se va depune o împuternicire expresă din partea consumatorului."

    18. La anexa nr. 1 articolul 8, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) În cazul în care comerciantul nu acceptă soluţia propusă, conciliatorul informează consumatorul, pe baza încheierii, despre căile de atac prevăzute de lege la care poate recurge pentru soluţionarea litigiului.
(8) Rezultatul procedurii SAL este comunicat Secretariatului tehnic şi părţilor de către conciliator, printr-o notă de soluţionare alternativă a litigiilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care conciliatorul a primit de la Secretariatul tehnic dosarul complet al litigiului. În cazul unor litigii complexe, Secretariatul tehnic, la propunerea conciliatorului, poate, dacă este necesar, să prelungească termenul cu cel mult 20 de zile calendaristice şi să informeze părţile în legătură cu orice prelungire, precum şi în legătură cu perioada estimată pentru finalizarea litigiului."

    19. La anexa nr. 2 articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În cadrul SAL-FIN vor fi înscrişi conciliatori ce se vor regăsi în Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competenţelor profesionale ale acestora.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor lor, conciliatorii sunt independenţi şi imparţiali faţă de părţile din litigiu."

    20. La anexa nr. 2 articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SALFIN se va desemna de către Secretariatul tehnic un conciliator înscris în Registrul conciliatorilor, în sistem ciclic, respectiv în ordinea numerică a înscrierii acestora, începând cu numărul 1, cu respectarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei proceduri.
(4^2) Conciliatorul desemnat are la dispoziţie 3 zile lucrătoare de la data la care a fost înştiinţat de Secretariatul tehnic să examineze preliminar documentele şi să depună la dosar declaraţia de acceptare, independenţă, imparţialitate şi disponibilitate."

    21. La anexa nr. 2 articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Conciliatorul consemnează dezbaterile în încheieri de şedinţă, analizează documentele părţilor şi le predă către Secretariatul tehnic al SAL-FIN."

    22. La anexa nr. 2 articolul 6 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) dacă nu respectă condiţiile de formă privind elementele hotărârii prevăzute de dispoziţiile art. 15 alin. (1^7) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare"

    23. La anexa nr. 2 articolul 6 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) dacă încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei proceduri."

    24. La anexa nr. 2, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Desemnarea conciliatorului
    (1) SAL-FIN publică Registrul conciliatorilor, specializaţi pentru piaţa financiară nonbancară, în funcţie de domeniul în care deţin competenţele profesionale.
    (2) Conciliatorul va fi desemnat de către Secretariatul tehnic în sistem ciclic, respectiv în ordinea numerică a înscrierii acestora în Registrul conciliatorilor, cu respectarea prevederilor din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei proceduri.
    (3) Secretariatul tehnic, în adresa de convocare, va comunica părţilor conciliatorul desemnat şi procedura aleasă de către consumator pentru soluţionarea litigiului.
    (4) Orice conciliator desemnat care are cunoştinţă că în privinţa sa există o cauză de recuzare sau de incompatibilitate este obligat să înştiinţeze Secretariatul tehnic înainte de a accepta cererea de conciliere sau, dacă aceste fapte intervin după acest moment, conciliatorul desemnat are obligaţia de a înştiinţa atât părţile, cât şi Secretariatul tehnic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa lor.
    (5) Împotriva conciliatorului desemnat care a acceptat concilierea litigiului se poate formula cerere de recuzare pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa, de oricare dintre părţi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care părţile au luat cunoştinţă de desemnarea acestuia sau, după caz, de la survenirea cauzei de recuzare. Recuzarea trebuie să fie cerută cu o motivare pertinentă şi obiectivă.
    (6) Analiza cererilor de recuzare se realizează de către Secretariatul tehnic, care, în termen de 5 zile, decide asupra acceptării sau respingerii acestora. Nerespectarea condiţiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare.
    (7) În situaţia în care se admite cererea de recuzare formulată împotriva conciliatorului desemnat, pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa, cererea consumatorului este repartizată de către Secretariatul tehnic următorului conciliator eligibil la acea dată, în termen de 3 zile lucrătoare.
    (8) Conciliatorul desemnat în conformitate cu alin. (7) va relua procedura, cu respectarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei proceduri.
    (9) Procedura de înlocuire este identică şi în caz de abţinere, renunţare la numire, imposibilitate sau deces."

    25. La anexa nr. 2, după articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    Procedura de impunere a unei soluţii
    (1) Pentru a se deschide procedura, consumatorul trebuie să se adreseze SAL-FIN printr-o cerere scrisă, ce se poate depune în nume propriu sau prin reprezentant. Când reprezentarea consumatorului se va face prin intermediul unei terţe persoane se va anexa prezentei cereri un înscris autentic, iar în cazul în care consumatorul va fi reprezentat printr-o asociaţie de protecţie a consumatorilor luată în evidenţa ANPC, se va depune o împuternicire expresă din partea consumatorului.
    (2) Procedura presupune convocarea părţilor de către SALFIN, prin intermediul conciliatorului desemnat, acesta comunicând părţilor data, locul şi ora exactă unde va avea loc procedura de soluţionare alternativă a litigiului prin impunerea unei soluţii. Procedura se poate derula şi on-line, la solicitarea consumatorului. Consumatorul va furniza SAL-FIN datele necesare contactării celeilalte părţi.
    (3) Convocarea se face în 5 zile calendaristice de la data desemnării conciliatorului, prin mijloace electronice, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
    (4) În termen de maximum 10 zile de la data desemnării conciliatorului, părţile sunt obligate să transmită toate documente solicitate de către conciliator în scopul soluţionării litigiului.
    (5) Conciliatorul îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial faţă de părţile din litigiu, fiind supus numai legii, iar aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac în baza convingerii intime a conciliatorului."

    26. La anexa nr. 2, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Hotărârea conciliatorului
    (1) Procedura soluţionării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri de impunere.
    (2) Dacă părţile nu au convenit altfel, conciliatorul trebuie să pronunţe hotărârea în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a primit dosarul complet al reclamaţiei.
    (3) Părţile pot propune în scris prelungirea termenului, cu acordul conciliatorului şi informarea Secretariatului tehnic.
    (4) Pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit cu cel mult 45 de zile.
    (5) Conciliatorul soluţionează litigiul în temeiul normelor de drept aplicabile, ţinând seama, atunci când este cazul, şi de uzanţele comerciale.
    (6) Hotărârea se redactează în scris şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) elementele de identificare ale conciliatorului (numele, prenumele, numărul de înregistrare din Registrul conciliatorilor, datele de contact), locul şi data pronunţării hotărârii;
    b) numele părţilor, domiciliul sau sediul, elementele lor de identificare şi numele reprezentanţilor părţilor, după caz, şi calitatea acestora;
    c) menţionarea acordului părţilor privind caracterul obligatoriu al soluţiei;
    d) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor şi probele administrate;
    e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază hotărârea;
    f) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia;
    g) semnătura conciliatorului.
    (7) Erorile materiale sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice erori materiale din textul hotărârii pot fi îndreptate din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, formulată în 15 zile calendaristice de la primirea respectivei hotărâri.
    (8) Conciliatorul se pronunţă de îndată asupra cererii prin încheiere, care se anexează hotărârii.
    (9) Hotărârea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. Aceasta poate fi atacată la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la comunicare.
    (10) Hotărârile care nu sunt atacate în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu.
    (11) Hotărârile conciliatorilor sau extrase din acestea pot fi publicate în informări sau în rapoartele anuale, cu respectarea strictă a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special atunci când se referă la probleme semnificative care apar frecvent şi duc la litigiu între consumatori şi comercianţi."

    27. La anexa nr. 2 articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care părţile solicită soluţionarea litigiului întro locaţie diferită de cea a SAL-FIN pentru care este necesară deplasarea conciliatorului şi a Secretariatului tehnic, partea solicitantă asigură spaţiul şi suportă costul deplasării."    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena Doina Dascălu

    Bucureşti, 2 aprilie 2021.
    Nr. 8.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016