Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 31 decembrie 2019  de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 31 decembrie 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 35 din 20 ianuarie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.074 din 31 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35 din 20 ianuarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri, cu sediul în Calea Griviţei nr. 218, sector 1, este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, reînfiinţată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.000/1993^1), în subordinea Ministerului Sănătăţii, în care se desfăşoară asistenţă medicală de specialitate, preventivă, curativă de recuperare şi studii clinice medicale.
    ^1) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.000/1993 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri este instituţie publică cu paturi, de interes public naţional, cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale şi de cercetare, denumit în continuare spital.
    (3) Spitalul dispune de un număr sporit de spaţii destinate examinării şi efectuării tratamentului pacienţilor internaţi, secţii clinice, spaţii pentru prestaţii diagnostice şi de laborator, de investigaţie radiologică, recuperare medicală şi psihologică.
    (4) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive şi curative. Spitalul, prin activitatea medicală şi activitatea de cercetare, participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
    (5) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.
    (6) Asistenţa medicală în spital se realizează în cadru autorizat potrivit legii.
    (7) Spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 2
    În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:
    a) acordarea primului ajutor medical şi asistenţa medicală de urgenţă, dacă starea sănătăţii persoanei este critică;
    b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, internarea, efectuarea tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi în specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi arsuri;
    c) recuperarea medicală a bolnavilor;
    d) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;
    e) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;
    f) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
    g) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienţilor;
    h) crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;
    i) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi sau asistaţi în ambulatoriu;
    j) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă corespunzător normelor legale;
    k) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.


    ART. 3
    În cadrul spitalului se desfăşoară şi următoarele activităţi:
    a) învăţământ universitar;
    b) învăţământ postuniversitar;
    c) cercetare ştiinţifică medicală.


    ART. 4
    Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în spital este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii.

    ART. 5
    Activităţile de învăţământ şi cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

    ART. 6
    Colaborarea dintre spital şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.

    ART. 7
    Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între spital şi finanţatorul cercetării.

    ART. 8
    Spitalul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare.

    ART. 9
    (1) Spitalul asigură condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.
    (3) Spitalul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor.
    (4) Spitalul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.

    ART. 10
    (1) Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii acesteia este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil.
    (2) Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi în alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.
    (3) Cheltuielile efectuate de spital în caz de război, dezastre, conflicte sociale şi alte instituţii de criză se rambursează de către stat, prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 11
    (1) Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Raportările se fac atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.
    (3) Spitalul are obligaţia respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi va fi sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze.
    (4) Personalul medical are obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical, atunci când este cazul, pentru afecţiuni acute, subacute, cronice.

    ART. 12
    (1) Spitalul are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
    c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
    d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
    e) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
    f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, conform legislaţiei în vigoare;
    g) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate asistenţei medicale;
    h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
    i) limitarea accesului vizitatorilor în spital în perioada de carantină, iar, în unele secţii, interzicerea vizitării pe secţie.

    (2) Atribuţiile personalului din cadrul spitalului sunt stabilite prin fişele de post.

    CAP. III
    Conducerea spitalului
    ART. 13
    (1) Spitalul este condus de un manager, persoană fizică. În cadrul spitalului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director.
    (2) Conducerea spitalului acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 14
    Conducerea spitalului este formată din:
    1. Consiliul de administraţie;
    2. manager, care asigură conducerea curentă a spitalului;
    3. Comitetul director, format din:
    a) manager;
    b) director medical;
    c) director financiar-contabil.    ART. 15
    (1) În conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul spitalului funcţionează Consiliul de administraţie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerului spitalului în urma dezbaterilor. Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:
    - 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi 3 membri supleanţi;
    – un reprezentant numit de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi un membru supleant;
    – un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti şi un membru supleant;
    – un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
    – un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

    (2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot.
    (3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.

    ART. 16
    Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:
    1. avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
    2. organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    3. aprobarea măsurilor pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    4. avizarea programului anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;
    5. analizarea modului de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi a activităţii managerului şi dispunerea măsurilor pentru îmbunătăţirea activităţii;
    6. propunerea revocării din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.


    ART. 17
    Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

    ART. 18
    (1) Spitalul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 4 ani. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.
    (3) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.

    ART. 19
    (1) Din Comitetul director fac parte:
    a) managerul;
    b) directorul medical;
    c) directorul financiar-contabil.

    (2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.
    (3) În spital, directorul medical poate fi cadru didactic universitar.

    ART. 20
    Comitetul director are în principal următoarele atribuţii:
    1. elaborarea planului de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor Consiliului medical;
    2. elaborarea, pe baza propunerilor Consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
    3. propunerea către manager, în vederea aprobării:
    a) numărului de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizării concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern şi a organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propunerea spre aprobare către manager a măsurilor organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare, igienă şi alimentaţie, precum şi a măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, şi urmărirea implementării acestora;
    6. elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
    7. urmărirea realizării indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizarea propunerii Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigurarea monitorizării şi raportării indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    10. analizarea, la propunerea Consiliului medical, a măsurilor pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    11. elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    12. întocmirea, fundamentarea şi prezentarea spre aprobare managerului a planului anual de achiziţii publice, a listei investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Consiliului medical, şi răspunderea privind realizarea acestora;
    13. analizarea modului de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activităţii managerului şi dispunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii spitalului;
    14. întocmirea informării lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;
    15. negocierea, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, a contractelor de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
    16. întrunirea lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului, şi luarea deciziilor în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
    17. înaintarea propunerilor privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
    18. negocierea cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propunerea spre aprobare managerului a indicatorilor specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare a secţiei/laboratorului/serviciului;
    19. răspunderea în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    20. analizarea activităţii membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.


    ART. 21
    Atribuţiile specifice directorului medical sunt:
    1. coordonarea şi răspunderea privind elaborarea la termen a propunerilor cu privire la planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
    2. monitorizarea calităţii serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborarea, împreună cu şefii de secţii/laboratoare/servicii, a propunerilor de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    3. monitorizarea procesului de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
    4. răspunderea privind coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    5. coordonarea implementării programelor de sănătate la nivelul spitalului;
    6. întocmirea planului de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii/laboratoare/ servicii;
    7. avizarea utilizării bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    8. asigurarea respectării normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    9. răspunderea privind acreditarea personalului medical al spitalului şi acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    10. analizarea şi luarea deciziilor în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    11. participarea, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    12. stabilirea coordonatelor principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    13. supervizarea respectării prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale; constituirea arhivei spitalului;
    14. întreprinderea măsurilor necesare şi urmărirea realizărilor indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, al căror nivel este stabilit anual;
    15. îndeplinirea tuturor sarcinilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
    16. ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau a celor trasate de manager;
    17. coordonarea şi îndrumarea privind activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, farmaciei şi a altor structuri funcţionale;
    18. participarea la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului.


    ART. 22
    Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:
    1. asigurarea şi răspunderea privind buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    2. organizarea contabilităţii în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;
    3. asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    4. propunerea privind defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    5. asigurarea executării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    6. participarea la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;
    7. angajarea spitalului prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    8. analizarea, din punct de vedere financiar, a planului de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    9. evaluarea, prin bilanţul contabil, a eficienţei indicatorilor specifici;
    10. asigurarea îndeplinirii, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi, asigurarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului;
    11. asigurarea întocmirii, circuitului şi prestării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    12. organizarea evidenţei creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului în baza documentelor justificative primite;
    13. asigurarea prin personalul din subordine a urmăririi debitelor înregistrate pe baza documentelor justificative primite;
    14. asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi luarea măsurilor pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;
    15. răspunderea privind îndeplinirea atribuţiilor ce revin Biroului financiar - integritatea patrimoniului;
    16. îndeplinirea formelor de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    17. asigurarea, prin personalul din subordine şi împreună cu Compartimentul achiziţii publice, contractare şi biroul administrativ, a întocmirii şi prezentării de studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;
    18. organizarea şi luarea măsurilor de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;
    19. organizarea la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale a inventarierii mijloacelor materiale în unitate;
    20. participarea la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului.


    CAP. IV
    Structura organizatorică a spitalului
    ART. 23
    (1) Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Urgenţă, Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, este următoarea:
    1. Secţia clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă I Arşi
    2. Secţia clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă II
    3. Compartiment Anestezie terapie intensivă (A.T.I.)
    4. Spitalizare de zi - recuperare, medicină fizică şi balneologie, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi arsuri
    5. Compartiment de primire urgenţe (s)
    6. Farmacie
    7. Bloc operator
    8. Unitate transfuzii sanguine (UTS)
    9. Sterilizare
    10. Laborator de analize medicale*)
    11. Laborator de radiologie şi imagistică medicală*)
    *) Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi, cât şi ambulatoriul spitalului.

    12. Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
    13. Compartiment evaluare şi statistică medicală
    14. Colectiv de cercetare în domeniul biologiei regenerării tisulare
    15. Ambulatoriu integrat spitalului:
    a) cabinet chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
    b) cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie
    - cabinet medicină internă
    – cabinet psihologie
    – sală de tratamente
    – sală de operaţii pentru mici intervenţii chirurgicale


    16. Compartimentul dietetică
    17. Aparat funcţional:
    - Biroul Managementul calităţii serviciilor medicale
    – Biroul financiar-contabilitate
    – Biroul Resurse umane, normare, organizare şi salarizare (RUNOS)
    – Compartiment achiziţii publice, contractare
    – Biroul aprovizionare, transport, administrativ
    – Compartiment tehnic
    – Compartiment securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă - externalizat
    – Compartiment informatică - externalizat
    – Compartiment juridic
    – Compartiment culte
    – Activitatea de întreţinere
    – Compartiment pază
    – Bloc alimentar


    (2) Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

    ART. 24
    Atribuţiile secţiilor clinice de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă I Arşi şi de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă II sunt următoarele:
    1. asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate în caz de urgenţe medico-chirurgicale;
    2. efectuarea de examinări medicale complete şi investigaţii minime a pacienţilor în ziua internării;
    3. întocmirea foii de observaţie clinică generală (FOCG) în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru pacienţii internaţi de urgenţă;
    4. efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
    5. stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;
    6. stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia şi alegerea procedurii tehnice şi tactice la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;
    7. obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;
    8. pregătirea preoperatorie generală, locală şi asigurarea consultului preanestezic;
    9. asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii;
    10. supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;
    11. precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii;
    12. efectuarea tratamentului medical complet, individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea pacientului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici chirurgicale;
    13. asigurarea continuă, ziua şi noaptea, de îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    14. asigurarea alimentaţiei pacienţilor în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    15. asistarea postoperatorie a pacienţilor operaţi;
    16. desfăşurarea unei activităţi care să asigure pacienţilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia;
    17. transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru pacienţii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii sau medicilor de familie;
    18. educaţia sanitară a pacienţilor şi a aparţinătorilor;
    19. planificarea intervenţiilor chirurgicale în funcţie de gravitatea cazurilor şi a locurilor disponibile din secţie;
    20. declararea infecţiilor asociate asistenţei medicale, a bolilor contagioase sau profesionale, conform legislaţiei în vigoare;
    21. informarea pacienţilor şi a aparţinătorilor cu privire la structura secţiei şi asupra obligativităţii respectării regulamentului intern.


    ART. 25
    Compartimentul Anestezie terapie intensivă (A.T.I.) este unic pe unitate şi are ca atribuţii:
    1. asigurarea acordării anesteziilor pacienţilor în sălile de operaţii pe baza unui program operator făcut de comun acord de către şefii secţiilor chirurgicale, conform programărilor;
    2. supravegherea pacienţilor şi efectuarea tratamentelor specifice în sălile de operaţii şi în saloanele de A.T.I., pe perioada acută, în care sunt perturbate funcţiile vitale;
    3. supravegherea postoperatorie a pacienţilor;
    4. asigurarea desfăşurării activităţii de transfuzii şi de monitorizare a sângelui consumat;
    5. asigurarea acordării consulturilor de specialitate în celelalte secţii în vederea stabilirii conduitei terapeutice la pacienţii cu stare generală alterată;
    6. acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie;
    7. aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor interioare;
    8. completarea FOCG a bolnavilor în primele 24 de ore de la internare şi înscrierea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat;
    9. păstrarea în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere etc.);
    10. supravegherea specifică a asistaţilor, cunoaşterea şi recunoaşterea riscului la infecţie;
    11. înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile clinice manifestate sau depistate, în conformitate cu normativele profesionale;
    12. utilizarea în secţie a unor proceduri şi tehnici de îngrijire bazate pe protocoale de activitate profesională;
    13. prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, precum şi prescrierea, păstrarea şi evidenţa substanţelor stupefiante;
    14. stabilirea alimentaţiei corecte a pacienţilor în funcţie de diagnostic şi evoluţia postoperatorie;
    15. organizarea activităţii de educaţie sanitară, respectarea regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi;
    16. pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a bolnavilor pe perioada necesară eliminării efectelor anesteziei şi restabilirii funcţiilor vitale ale organismului;
    17. respectarea principiilor asepsiei şi antisepsiei la toate nivelele şi momentele îngrijirii şi terapeuticii acordate;
    18. aplicarea măsurilor profesionale de profilaxie nespecifică, după caz, pentru protejarea bolnavilor şi a personalului faţă de riscul la infecţie;
    19. aplicarea măsurilor privind sterilizarea, dezinfecţia, curăţenia, izolarea bolnavilor, carantina secţiei, precum şi alte măsuri de prevenire a infecţiilor ce cad în competenţa sa sau a personalului din subordine.


    ART. 26
    Compartimentul de primire urgenţe (s) este organizat, în baza Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare, într-un spaţiu adecvat, special dedicat, cu circuite funcţionale proprii şi facilităţi de acces la secţiile clinice şi mijloacele de investigaţie paraclinice ale spitalului, şi are următoarele atribuţii:
    1. triajul urgenţelor la prezentarea la spital;
    2. primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor, cu prioritate urgenţele majore;
    3. asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru urgenţe majore în echipele mobile de intervenţie (consult, stabilizare, monitorizare, tratament, transport);
    4. efectuarea investigaţiilor clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial;
    5. efectuarea consultului de specialitate în echipă cu medicii de gardă din spital, pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii;
    6. asigurarea monitorizării, tratamentului şi reevaluării pentru pacienţii care necesită internare;
    7. asigurarea tratamentului, stabilizării şi reevaluării pentru pacienţii care nu necesită internare;
    8. înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiilor medicale;
    9. acordarea primului ajutor în situaţii de urgenţă;
    10. asigurarea funcţionării, în bune condiţii, a garderobei bolnavilor.


    ART. 27
    Spitalizare de zi - recuperare, medicină fizică şi balneologie, chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă şi arsuri are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului şi în funcţie de indicaţiile medicilor;
    2. înregistrarea în registrul de consultaţii a tuturor consultaţiilor acordate pacienţilor;
    3. supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;
    4. precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii;
    5. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    6. asigurarea supravegherii intraterapeutice a pacienţilor;
    7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    8. efectuarea de consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant;
    9. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.


    ART. 28
    Blocul operator funcţionează cu 4 săli de operaţie şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. desfăşurarea activităţii operatorii a spitalului în baza programărilor intervenţiilor chirurgicale, astfel încât sălile de operaţie să fie utilizate cu randament maxim pe o perioadă cât mai lungă pe parcursul zilei de lucru;
    2. asigurarea evidenţei zilnice a pacienţilor operaţi şi menţinerea permanentă a legăturii cu secţia A.T.I. în vederea transportării pacientului pentru îngrijirea postoperatorie;
    3. asigurarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
    4. asigurarea evidenţei consumului de materiale sanitare;
    5. asigurarea respectării normelor privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    6. asigurarea respectării protocolului intern de colectare/transport deşeuri medicale periculoase.


    ART. 29
    (1) Unitatea de transfuzii sanguine (UTS) este organizată ca structură independentă, care funcţionează în cadrul compartimentului A.T.I. şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului;
    2. recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile spitalului;
    3. distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar, care se face în baza unui contract de furnizare ce stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie;
    4. efectuarea testelor pretransfuzionale;
    5. pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;
    6. consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    7. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau a componentelor sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie;
    8. întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;
    9. raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;
    10. păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18°C) cu această destinaţie.

    (2) Conducerea spitalului are obligaţia întocmirii planului anual de educaţie continuă şi evaluare periodică a personalului cu activitate în domeniul transfuziei.
    (3) În unitatea de transfuzii sanguine este obligatorie respectarea protocolului de teste pretransfuzionale.

    ART. 30
    Farmacia cu circuit închis a spitalului are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară pacienţilor internaţi;
    2. asigură eliberarea medicamentelor în baza condicilor de medicamente din secţiile cu paturi;
    3. asigură depozitarea medicamentelor conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
    4. asigură controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori este necesar, pentru preîntâmpinarea accidentelor;
    5. asigură recepţia cantitativă şi calitativă a medicamentelor intrate în farmacie;
    6. asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi gestionarea medicamentelor toxice şi stupefiante;
    7. face demersurile necesare în vederea distrugerii medicamentelor expirate;
    8. verifică calitatea medicamentelor cu durata de conservare sau acţiune terapeutică limitată (drajeuri, preparate galenice, specialităţi farmaceutice etc.) în vederea preschimbării lor;
    9. organizează controlul calităţii medicamentelor din farmacie şi urmăreşte ca acestea să se elibereze la timp şi în condiţii corespunzătoare;
    10. asigură respectarea protocolului intern de colectare/transport deşeuri medicale periculoase;
    11. asigură controlul preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize;
    12. prepară şi eliberează medicamentele potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    13. întocmeşte propunerile fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;
    14. operează în programul informatic documentele de eliberare a medicamentelor;
    15. participă, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice şi citostatice.


    ART. 31
    Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare;
    2. eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
    3. sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului;
    4. efectuarea procedurilor de control şi marcare a produselor finite;
    5. sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;
    6. înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;
    7. efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat;
    8. banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
    9. ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje;
    10. efectuarea testelor de control şi asigurarea evidenţei acestora;
    11. asigurarea circuitului de stocare, distribuţie şi transport la utilizatori;
    12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;
    13. supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;
    14. verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate;
    15. verificarea stării de igienă a suprafeţelor;
    16. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
    17. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.


    ART. 32
    (1) Laboratorul de analize medicale este unic în structură şi deserveşte atât secţiile din spital, precum şi CPU-S şi ambulatoriul spitalului.
    (2) Atribuţiile laboratorului sunt următoarele:
    1. efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;
    2. efectuarea de analize şi determinări de profil în specialitatea laboratorului în baza biletelor de trimitere ale medicilor din secţiile cu paturi sau din afara unităţii;
    3. transmiterea rezultatelor pentru cazurile de urgenţe medicale;
    4. asigurarea şi verificarea, în cadrul laboratorului şi prin sondaj, în secţiile spitalului, a modului de recoltare a analizelor;
    5. recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;
    6. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;
    7. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
    8. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    9. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi;
    10. aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire a contaminării cu produse infectate;
    11. asigurarea manipulării şi depozitării corecte a substanţelor toxice pe care le utilizează în operaţiunile de profil şi utilizarea eficientă a aparaturii din laborator.


    ART. 33
    Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuarea examenelor radiologice în laborator şi în secţia cu paturi la indicaţia medicului curant;
    2. înregistrarea bolnavilor în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele de identitate necesare;
    3. asigurarea modalităţilor de bună conservare şi depozitare a filmelor;
    4. asigurarea măsurilor de protecţie contra iradierii pentru personalul din subordine şi pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice şi tratament;
    5. colaborarea cu medicii secţiilor cu paturi şi ale celorlalte laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită investigaţiile şi se folosesc rezultatele;
    6. evidenţa şi raportarea statistică a examenelor radiologice efectuate;
    7. întocmirea propunerilor pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţii.


    ART. 34
    (1) Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are următoarele atribuţii:
    1. elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    2. asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a cazurilor de boli transmisibile prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea şi diseminarea datelor;
    3. propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM);
    4. întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţiile asociate asistenţei medicale privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în spital, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din spital, zonele „fierbinţi“ cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru IAAM;
    5. verifică respectarea normelor de igienă, produselor alimentare, în special a celor dietetice, normelor de sterilizare şi menţinerii sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile;
    6. organizează măsurile de remediere a deficienţelor constatate;
    7. supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului din spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie;
    8. supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, în mod special a reziduurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    9. supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale spitalului, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    10. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic, tratament şi raportare pentru IAAM;
    11. supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistaţi, derularea investigaţiilor etiologice ale sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al IAAM;
    12. răspunde prompt când primeşte informaţii din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de IAAM;
    13. dispune măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemidogice şi investigaţii paraclinice necesare;
    14. întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    15. organizează şi realizează programe instructiv-educative, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente;
    16. coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu conducerile secţiilor, a Ghidului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    17. implementează şi evaluează activitatea de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    18. organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;
    19. efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea IAAM.

    (2) Nerespectarea prevederilor legale şi ale normativelor profesionale privind asigurarea calităţii actului medical, condiţiilor de asepsie-antisepsie, igienă, cazare şi alimentaţie, în scopul prevenirii infecţiilor nosocomiale, atrage după sine responsabilitatea individuală a personalului sau, după caz, a spitalului ca persoană juridică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ART. 35
    Compartimentul evaluare şi statistică medicală are următoarele atribuţii:
    1. întocmeşte rapoartele, centralizările, dările de seamă şi situaţiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;
    2. execută, în termenele stabilite, toate lucrările de statistică medicală, precum şi pe cele necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;
    3. asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;
    4. asigură introducerea zilnic în programul informatic a datelor privitoare la pacienţi, din FOCG;
    5. asigură transmiterea datelor prin internet către structurile abilitate;
    6. clasifică FOCG ale bolnavilor externaţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an;
    7. ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmeşte rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor;
    8. pune la dispoziţia secţiilor datele statistice şi documentaţia medicală necesare pentru activitatea curentă şi asigură prelucrarea datelor statistice;
    9. urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară şi informează şefii de secţie şi conducerea unităţii;
    10. ţine la zi evidenţa informatizată a pacienţilor externaţi şi răspunde de corectitudinea datelor introduse în calculator;
    11. asigură controlul zilnic al foilor de mişcare şi compararea cu baza de date;
    12. asigură înregistrarea mişcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;
    13. efectuează controlul periodic al listei bolnavilor externaţi şi întocmeşte situaţia numerică a acestora;
    14. urmăreşte înregistrarea corectă a datelor bolnavilor;
    15. asigură caracterul confidenţial al informaţiilor, cunoştinţelor cu care operează, comunicându-le doar organelor competente.


    ART. 36
    (1) Structura Ambulatoriului integrat spitalului este următoarea:
    - cabinete chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
    – cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie;
    – cabinet medicină internă;
    – cabinet psihologie;
    – sală de tratamente;
    – sală de operaţii pentru mici intervenţii chirurgicale.

    (2) Ambulatoriul integrat spitalului are următoarele atribuţii:
    1. consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului, a tratamentului medical şi/sau chirurgical, îngrijirea, administrarea medicamentelor asiguraţilor;
    2. monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie ori de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
    3. asigurarea de consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar;
    4. informarea medicului de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate;
    5. întocmirea listelor de aşteptare pentru serviciile medicale programabile;
    6. informarea pacienţilor despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
    7. respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
    8. raportarea datelor necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală ambulatorie potrivit formularelor de raportare;
    9. asigurarea de servicii medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul.


    ART. 37
    Colectivul de cercetare în domeniul regenerării biologiei tisulare are următoarele atribuţii:
    1. asigură realizarea programelor/proiectelor de cercetare în derulare;
    2. participă la elaborarea planului de achiziţii în vederea executării prevederilor contractelor de cercetare ce urmează a se derula;
    3. elaborează planul de studii şi cercetări în specialitate din fonduri bugetare sau private, în condiţiile legii;
    4. stimulează pregătirea de către cercetătorii din colectiv a protocoalelor de cercetare însoţite de motivaţia realizării lor în maniera propusă;
    5. asigură finalizarea şi punerea în practică a rezultatelor activităţii de cercetare, precum şi comunicarea rezultatelor studiilor;
    6. asigură elaborarea de documente şi materiale de specialitate privind calitatea asistenţei medicale etc. solicitate de conducerea unităţii, Ministerul Sănătăţii sau alte instituţii competente în domeniu.


    ART. 38
    Compartimentul dietetică are ca principale atribuţii asigurarea şi prelucrarea culinară corectă a alimentelor, potrivit indicaţiilor dietetice.

    ART. 39
    Structura aparatului funcţional cuprinde servicii, birouri şi compartimente, cu atribuţii şi responsabilităţi specifice domeniului de activitate.

    ART. 40
    Biroul managementul calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal următoarele atribuţii:
    1. pregăteşte şi analizează planul anual al managementului calităţii;
    2. coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
    a) manualul calităţii;
    b) procedurile;

    3. coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;
    4. coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
    5. colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
    6. implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
    7. asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;
    8. asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;
    9. coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
    10. coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
    11. asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
    12. asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.


    ART. 41
    Biroul financiar-contabilitate are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
    2. organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, fără mişcare sau cu mişcare lentă ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
    3. întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
    4. exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
    5. participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    6. organizarea evidenţei tehnico-operative şi de gestionare; asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi;
    7. organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;
    8. întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli;
    9. efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;
    10. verificarea încadrării, în creditele necesare, a comenzilor şi contractelor emise, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate;
    11. verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
    12. întocmirea propunerilor de plan casa pentru plăţi în numerar;
    13. luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse;
    14. întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    15. informatizarea evidenţelor contabile;
    16. îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
    17. îndeplinirea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    18. exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
    19. organizarea acţiunilor de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul propriu;
    20. întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea măsurilor corespunzătoare;
    21. întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav etc., comparativ pe secţiile din unitate, analizarea cauzelor care determină diferenţe şi propunerea eliminării celor subiective;
    22. analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziţia unităţii; luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune.


    ART. 42
    Biroul RUNOS are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii;
    2. asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/ actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii;
    3. efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;
    4. urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
    5. gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
    6. stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii;
    7. asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi o actualizează cu datele noilor angajaţi;
    8. întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate;
    9. întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor, inclusiv în format electronic, precum şi transmiterea datelor conform legii;
    10. asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
    11. calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă a salariaţilor, asigurând acordarea corectă a drepturilor salariale;
    12. execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;
    13. fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
    14. întocmeşte lunar lucrările de salarizare, pe suport hârtie şi în format electronic;
    15. asigură întocmirea fişelor individuale de evaluare a performanţelor profesionale pentru fiecare angajat din biroul pe care îl coordonează şi are în vedere crearea unui climat de comunicare şi transparenţă, precum şi elaborarea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;
    16. efectuează controlul prestării muncii în unitate pentru toate categoriile de salariaţi atât în cadrul programului de lucru, cât şi în afara acestuia (ture, gărzi, ore suplimentare, sâmbete şi duminici şi sărbători legale);
    17. asigură întocmirea centralizatorului lunar de salarii şi împreună cu şeful serviciului financiar-contabilitate face verificările necesare pentru încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
    18. întocmeşte ordinele de plată pentru plata salariilor: rest de plată pe categorii de bănci, contribuţii datorate la bugetul de stat, cotizaţii sau diverse reţineri din salarii, precum şi depunerea în termen la Trezoreria Sectorului 1;
    19. asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;
    20. întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine evidenţa acestora;
    21. eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;
    22. întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii;
    23. întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    24. păstrează şi asigură securitatea documentelor serviciului şi respectă principiul confidenţialităţii;
    25. întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti etc.;
    26. urmăreşte legalitatea avizelor profesionale şi asigurărilor de practică medicală ale personalului din spital, conform legislaţiei în vigoare;
    27. are drept de semnătură pe documente de plăţi şi încasări în contul unităţii în baza desemnării de către conducerea unităţii.


    ART. 43
    Compartimentul achiziţii publice contractare are în principal următoarele atribuţii:
    1. răspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;
    2. elaborează şi execută programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea baremului în vigoare;
    3. se preocupă de avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii spitalului;
    4. primeşte ofertele de la furnizori prin registratură/secretariat;
    5. elaborează şi distribuie documentaţia de atribuire/de concurs (caiet de sarcini);
    6. supune spre aprobare documentaţia de atribuire/de concurs;
    7. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate (prin sistemul electronic, Monitorul Oficial al României, publicaţii);
    8. organizează, iniţiază, derulează şi finalizează proceduri de achiziţie;
    9. elaborează procesul-verbal de deschidere a şedinţei de verificare a ofertelor prezentate;
    10. elaborează centralizatorul de preţuri;
    11. asigură:
    - deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
    – verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
    – realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;
    – realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
    – verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;
    – verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
    – stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;
    – stabilirea ofertelor admisibile;
    – aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;
    – în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
    – elaborarea raportului procedurii de atribuire;
    – rezolvarea contestaţiilor legate de procedurile achiziţiei derulate;

    12. elaborează adrese de informare (descalificaţi, calificaţi, câştigători, necâştigători) pentru fiecare produs achiziţionat şi fiecare operator economic angajat în procedura de achiziţie publică;
    13. evaluează ofertele şi atribuie contracte de achiziţie publică alături de comisiile de evaluare;
    14. finalizează raportul procedurii;
    15. redactează şi semnează contractele şi se preocupă de avizarea şi semnarea acestora la nivelul conducerii spitalului;
    16. introduce în sistemul informatic integrat al spitalului datele privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente acestora şi notele justificative;
    17. urmăreşte derularea realizării contractelor;
    18. întreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii ale documentelor etc.) soluţionării contestaţiilor formulate împotriva procedurilor spitalului şi depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
    19. urmăreşte modul de constituire a garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie;
    20. întocmeşte graficul de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);
    21. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    22. răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;
    23. coordonează şi elaborează, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrul spitalului, documentele (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul-limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe;
    24. derulează şi finalizează achiziţiile directe;
    25. asigură relaţiile de corespondenţă şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice;
    26. verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie;
    27. întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice activităţii serviciului achiziţii publice, contractare;
    28. întocmeşte, actualizează şi propune spre aprobare conducerii spitalului proceduri de lucru şi/sau operaţionale specifice;
    29. asigură informarea colaboratorilor referitor la orice modificare a legislaţiei referitoare la achiziţii publice.


    ART. 44
    Compartimentul juridic are în principal următoarele atribuţii:
    1. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
    2. reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale spitalului în raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română ori străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea spitalului;
    3. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile/ noţiunile de interes specific pentru acestea;
    4. asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau pentru şefii secţiilor, laboratoarelor, serviciilor şi compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al spitalului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor; în acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
    5. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului;
    6. redactează proiectele de contracte;
    7. redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate care privesc spitalul, la cererea managerului;
    8. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    9. participă alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul spitalului;
    10. redactează documente/acte/contracte juridice la solicitarea membrilor Comitetului director sau a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment;
    11. nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul supus avizării;
    12. este obligat să respecte dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care spitalul le poate avea;
    13. este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;
    14. îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic;
    15. avizează şi semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura consilierului juridic fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.


    ART. 45
    Biroul aprovizionare, transport, administrativ are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;
    2. coordonează activitatea magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor în condiţii igienico-sanitare conform normelor în vigoare;
    3. efectuează recepţia calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori în baza avizului de însoţire a mărfii, întocmeşte notele de intrare-recepţie, ţine evidenţa stocurilor, efectuează inventarul periodic privind produsele existente în gestiune;
    4. urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;
    5. urmăreşte asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport;
    6. verifică şi controlează depunerea documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice, efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate, verifică şi certifică datele din foile de parcurs ale conducătorilor auto;
    7. organizează şi asigură ordinea şi curăţenia în curtea/incinta spitalului;
    8. asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
    9. ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a bolnavilor;
    10. asigură păstrarea arhivei unităţii conform normelor legale;
    11. întocmeşte listele de mijloace fixe ce se casează sau se conservă; asigură evidenţa acestora şi urmăreşte modul de finalizare a acestor operaţii;
    12. asigură activitatea de transport nemedical al spitalului;
    13. asigură funcţionarea în bune condiţii a blocului alimentar şi a garderobei bolnavilor;
    14. verifică şi controlează efectuarea pazei în spital.


    ART. 46
    Blocul alimentar este amenajat şi structurat în raport cu mărimea spitalului şi cu cerinţele specifice şi are următoarele atribuţii: asigură activitatea de pregătire a alimentaţiei pacienţilor cu respectarea normelor igienico-sanitare, precum şi a circuitelor funcţionale stabilite pentru blocul alimentar.

    ART. 47
    Compartimentul pază asigură paza şi protecţia unităţii în scopul siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează proprietatea, existenţa materială a acestora, precum şi al protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea. Paza se organizează şi se efectuează conform planului de pază, întocmit de persoana delegată, şi cu avizul de specialitate al poliţiei.

    ART. 48
    Activitatea de întreţinere are următoarele atribuţii:
    1. asigură activitatea de întreţinere şi funcţionarea centralei termice, a stocatoarelor de oxigen, a gospodăriei de apă şi a postului general de transformare;
    2. asigură urmărirea comportării în timp a clădirilor din patrimoniul construit al unităţii, stabileşte intervenţiile necesare şi modul de realizare a acestora atât pentru întreţinerea curentă (igienizări periodice), cât şi pentru lucrări speciale (amenajări sau consolidări);
    3. asigură realizarea programului de consolidare a patrimoniului construit astfel încât acesta să poată fi exploatat în condiţiile de siguranţă impuse de lege;
    4. răspunde de asigurarea spitalului cu energie electrică, gaze naturale, servicii de apă şi canalizare şi asigură exploatarea corectă a acestora şi încadrarea în limitele de consum stabilite de actele normative;
    5. asigură şi răspunde de realizarea condiţiilor de microclimat necesare funcţionării pe timp de iarnă a activităţii spitalului prin menţinerea centralei termice şi a instalaţiilor de ventilaţie centralizate în graficele optime de exploatare, asigurând funcţionarea acestora prin realizarea tuturor lucrărilor de revizie tehnică, reparaţii curente periodice şi întreţinere curentă;
    6. asigură cadrul necesar funcţionării în condiţiile legale a activităţii de urmărire a exploatării instalaţiilor sub incidenţa normativelor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi a aparatelor de măsură şi control (A.M.C.) care sunt prevăzute de legea metrologiei, prin numirea persoanelor responsabile şi asigurarea pregătirii şi atestării acestora;
    7. urmăreşte şi răspunde de aplicarea tuturor normelor specifice pentru punctele Centrală termică căldură, Centrală termică abur, asigură şi răspunde de păstrarea în permanentă stare de intervenţie a tuturor dotărilor PSI de la aceste puncte.


    ART. 49
    Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are ca obiective:
    1. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii;
    2. asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileşte nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    3. controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă;
    4. verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora;
    5. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă prin cele 3 forme de instructaje;
    6. propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii;
    7. organizează instructajul de protecţia muncii;
    8. elaborează lista privind dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru;
    9. participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
    10. colaborează cu cabinetul de medicină a muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale şi efectuarea de controale la locurile de muncă;
    11. efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou-angajat în unitate, înaintea încheierii contractului individual de muncă.


    ART. 50
    Compartimentul tehnic are în principal următoarele atribuţii:
    1. urmăreşte asigurarea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru investiţii, reparaţii capitale şi realizarea acestora;
    2. efectuează lucrări de reparaţii curente şi/sau capitale, după caz, cu organizaţii/societăţi abilitate în acest sens;
    3. întocmeşte şi urmăreşte respectarea graficului de lucrări, cu contractanţii în domeniu;
    4. pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentele necesare în vederea recepţiei, răspunde de convocarea comisiei de recepţie, în conformitate cu normativele în vigoare, pentru lucrările de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, construcţii-instalaţii şi întocmeşte împreună cu aceştia procesul-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor;
    5. analizează şi face propuneri către conducerea spitalului cu privire la măsurile care trebuie luate pentru buna exploatare a mijloacelor fixe de bază existente;
    6. avizează din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor din dotare, în conformitate cu legile în vigoare;
    7. face raportări săptămânale la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă privind cantităţile de deşeuri transportate pentru incinerare.


    ART. 51
    Compartimentul informatică are următoarele obiective:
    1. coordonează activitatea de prelucrare automată a datelor la toate nivelurile de agregare;
    2. coordonează activitatea de implementare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice;
    3. coordonează activitatea de exploatare şi întreţinere a echipamentelor de calcul din dotarea spitalului;
    4. participă la întocmirea necesarului echipamentelor de calcul şi materialelor consumabile pentru buna desfăşurare a activităţii de informatică;
    5. participă la recepţionarea echipamentelor de calcul nou-intrate în spital, identifică şi propune spre casare echipamentele de calcul uzate;
    6. asigură relaţiile cu prestatorii care execută lucrări şi service specifice activităţii de informatică;
    7. răspunde de actualizarea site-ului spitalului.


    ART. 52
    Compartimentul Culte are următoarele atribuţii:
    1. săvârşeşte serviciile religioase conform programului aprobat de eparhia respectivă cu acordul conducerii spitalului;
    2. întreţine convorbiri duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii familiei sau aparţinătorii lor.


    CAP. V
    Consilii, comisii şi comitete care funcţionează în spital
    ART. 53
    (1) Directorul medical este preşedintele Consiliului medical. Consiliul medical funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare şi farmacistul-şef.
    (2) Principalele atribuţii ale Consiliului medical, conform legislaţiei în vigoare, sunt următoarele:
    a) îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate, în vederea creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
    d) propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al Ministrului Sănătăţii.


    ART. 54
    (1) În cadrul spitalului funcţionează Consiliul de etică format din 7 membri, cu următoarea reprezentare:
    a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;
    b) 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;
    c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
    d) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare;
    e) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

    (2) Secretarul Consiliului de etică este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin decizie a managerului. Secretarul nu are drept de vot în cadrul şedinţelor Consiliului de etică.
    (3) Membrii Consiliului de etică beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii.
    (4) Atribuţiile Consiliului de etică sunt următoarele:
    a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;
    c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;
    d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri;
    e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea Comitetului director al unităţii sanitare;
    f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;
    g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării;
    h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi personalul auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare;
    i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;
    j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;
    k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;
    l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor legale;
    m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;
    n) asigură informarea managerului, a compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;
    o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;
    q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;
    r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul Consiliului de etică;
    s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;
    t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.

    (5) Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate pentru îmbunătăţirea acesteia.

    ART. 55
    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:
    1. aprobă programul anual de protecţia muncii;
    2. urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii;
    3. analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă;
    4. promovează iniţiativele proprii sau ale celorlalţi angajaţi vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
    5. efectuează cercetări în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei de îmbolnăviri profesionale;
    6. efectuează inspecţii la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    7. sesizează inspectoratele teritoriale de stat pentru protecţia muncii pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţia muncii sau când între managerul spitalului şi ceilalţi membrii ai comitetului există divergenţe privind modul în care se asigură securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
    8. realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale activităţii cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii.


    ART. 56
    Comisia medicamentelor şi materialelor sanitare are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. verifică şi avizează prescrierea medicamentelor la nivelul spitalului;
    2. avizează prescrierea de medicamente pentru cazuri medicale speciale;
    3. detectează din timp reacţiile adverse şi interacţiunea produselor medicamentoase;
    4. monitorizează frecvenţa reacţiilor adverse cunoscute;
    5. identifică factorii de risc şi mecanismele fundamentale ale reacţiilor adverse;
    6. estimează aspectele cantitative privind factorii de risc;
    7. analizează şi difuzează informaţiile necesare prescrierii corecte şi reglementării circulaţiei produselor medicamentoase;
    8. urmăreşte utilizarea raţională şi în siguranţă a produselor medicamentoase;
    9. evaluează şi comunică raportul risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase;
    10. estimează necesităţile cantitative şi calitative ale materialelor folosite în desfăşurarea activităţii din spital;
    11. urmăreşte utilizarea raţională a materialelor sanitare.


    ART. 57
    Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. analiza abaterilor disciplinare săvârşite de către salariaţii unităţii;
    2. analiza încălcării normelor legale în vigoare, a prevederilor Codului muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;
    3. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;
    4. analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
    5. verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
    6. efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
    7. propunerea sancţiunii ce urmează a fi aprobată de manager.


    ART. 58
    Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor şi pentru promovare are următoarele atribuţii:
    1. selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
    2. stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    3. stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    4. stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
    5. notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;
    6. transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/ examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.


    ART. 59
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    1. soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului;
    2. transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.


    ART. 60
    Comisia de etică din cadrul spitalului are următoarele atribuţii:
    1. îşi dă acordul cu privire la începerea oricărui studiu clinic care se desfăşoară în cadrul spitalului;
    2. aprobă sau respinge începerea oricărui studiu clinic pentru care a fost solicitată;
    3. efectuează analize privind modul de îndeplinire a prevederilor reglementărilor specifice pentru avizele acordate;
    4. monitorizează desfăşurarea studiilor clinice şi înregistrează evenimentele survenite în desfăşurarea acestora;
    5. menţine evidenţa avizelor acordate privind studiile clinice care se desfăşoară în cadrul spitalului;
    6. raportează anual organelor în drept situaţia acordării şi retragerii avizelor proiectelor de cercetare medicală şi biomedicală.


    ART. 61
    Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti are următoarele obiective:
    1. analizează datele medicale obţinute din FOCG, investigaţiile paraclinice, diagnosticul anatomopatologic necroptic (macroscopic şi histopatologic);
    2. evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare şi final (anatomopatologic), având ca scop creşterea gradului de concordanţă diagnostică;
    3. realizează o statistică a deceselor din spital pe secţii şi a numărului de necropsii în raport cu numărul de internări din spital, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor;
    4. dezbate cazurile prin aducerea în atenţie a celor mai noi şi mai corespunzătoare tratamente medicale care se aplică pacienţilor din spital, reprezentând o modalitate de creştere a nivelului ştiinţific al echipei medicale;
    5. aduce la cunoştinţa membrilor comisiei reglementările legislative nou-apărute în vederea optimizării activităţii medicale.


    ART. 62
    Comisia de analiză pentru revalidarea cazurilor invalidate este constituită în baza prevederilor Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi este compusă din reprezentanţi ai spitalului şi ai Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

    ART. 63
    La nivelul unităţii, potrivit prevederilor legale în vigoare, funcţionează Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă, având următoarele obiective:
    1. verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie al/a bolnavului cuprinde documentele menţionate, potrivit legii;
    2. este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei;
    3. verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a spitalului;
    4. întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite coordonatorului de hemovigilenţă;
    5. transmite coordonatorului de hemovigilenţă rapoartele, conform legii;
    6. participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în producerea reacţiilor sau a incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge ori produs sanguin primitor);
    7. transmite coordonatorului de hemovigilenţă, Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi Inspecţiei Sanitare de Stat rapoarte, conform legii.


    CAP. VI
    Finanţarea spitalului
    ART. 64
    (1) Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri este instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţat integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare care presupune:
    a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii de către Consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
    b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor, laboratoarelor, serviciilor şi compartimentelor din structura spitalului.

    (2) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu casele de asigurări de sănătate, venituri de la bugetul de stat, programe de sănătate, subvenţii provenite din accize, donaţii, sponsorizări, concesiuni şi închirieri, prestări de servicii şi alte surse.
    (3) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
    (4) De la bugetul de stat se asigură:
    a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
    b) dotarea cu echipamente medicale în condiţiile legii;
    c) activităţi didactice şi de cercetare.

    (5) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii şi sponsorizări;
    b) legate;
    c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    d) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii economici;
    f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    h) contracte de cercetare;
    i) alte surse, conform legii.


    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 65
    (1) Toate categoriile de personal ale spitalului au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.
    (3) Prezentul regulament al spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (4) Prezentul regulament al spitalului se completează cu prevederile legale în vigoare.
    (5) Prevederile prezentului regulament se aplică şi pentru:
    - cadrele didactice care desfăşoară activitate clinică integrată în spital;
    – personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare sau specializare;
    – bolnavii internaţi în secţiile cu paturi sau trataţi în sistem ambulatoriu, precum şi familia, rudele acestora sau vizitatorii;
    – firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii.


    ART. 66
    Modificarea prezentului regulament se face cu avizul Consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016