Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 iunie 2020  de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 30 iunie 2020 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 601 din 9 iulie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 4.655 din 30 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601 din 9 iulie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, denumit în continuare CNECSDTI, este un organism consultativ la nivel naţional al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare MEC, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) CNECSDTI se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    (2) În cadrul CNECSDTI se vor constitui grupuri de lucru stabilite pe domenii de activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Întreaga activitate a CNECSDTI se bazează pe corectitudine, principialitate şi responsabilitate.
    (2) În derularea activităţilor sale CNECSDTI va respecta reglementările legale în vigoare privind incompatibilităţile şi conflictele de interese.
    (3) Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care o persoană, membru al CNECSDTI sau al unui grup de lucru al acestuia, analizează o sesizare ori o contestaţie ce implică persoane care se află în una dintre următoarele relaţii cu membrul CNECSDTI sau al grupului de lucru al acestuia:
    a) sunt soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
    b) sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;
    c) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;
    d) furnizează sau au furnizat membrului CNECSDTI sau unui grup de lucru al acestuia, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.

    (4) Membrii CNECSDTI şi ai grupurilor de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta preşedintelui CNECSDTI orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea hotărârilor sau deciziilor supuse direct conflictului de interese.
    (5) Membrii CNECSDTI şi ai grupurilor de lucru ale acestuia au obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra identităţii expeditorilor sesizărilor sau contestaţiilor, asupra documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.
    (6) În momentul nominalizării, membrii CNECSDTI vor semna o declaraţie de confidenţialitate.
    (7) Membrii CNECSDTI nu pot fi în acelaşi timp membri ai altor organisme consultative ale MEC.

    CAP. II
    Atribuţiile CNECSDTI
    ART. 4
    CNECSDTI are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi propune spre aprobare conducerii MEC regulamentul de organizare internă al CNECSDTI, denumit în continuare ROI;
    b) urmăreşte aplicarea şi respectarea de către unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, precum şi de către personalul de cercetare-dezvoltare a dispoziţiilor legale referitoare la normele de conduită morală şi profesională;
    c) elaborează rapoarte cu analize, opinii şi recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluţia ştiinţei şi a cunoaşterii şi cu etica şi deontologia profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    d) analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor/contestaţiilor sau prin autosesizare;
    e) emite hotărâri prin care se constată abaterile de la normele de bună conduită; în cazurile în care au fost constatate aceste abateri, hotărârile numesc persoana, persoanele fizice sau persoanele juridice vinovate de respectivele abateri şi stabilesc sancţiunile ce urmează a fi aplicate, conform legii;
    f) propune modificări ale Codului de etică şi deontologie profesională al personalului din cercetare-dezvoltare;
    g) elaborează coduri de etică pe domenii ştiinţifice, pe care le propune spre aprobare MEC;
    h) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul său de competenţă, stabilite de către MEC.


    ART. 5
    În vederea realizării atribuţiilor sale CNECSDTI:
    a) întocmeşte anual un raport de activitate pe care îl supune aprobării conducerii MEC;
    b) colaborează cu structuri şi organisme naţionale şi internaţionale cu responsabilităţi similare.


    ART. 6
    Raportul anual de activitate al CNECSDTI, hotărârile CNECSDTI, precum şi alte documente cuprinzând analize, opinii şi recomandări se publică pe site-ul web al acestuia, administrat de către Secretariatul tehnic al CNECSDTI.

    CAP. III
    Organizarea şi funcţionarea CNECSDTI
    ART. 7
    (1) CNECSDTI este format din 19 membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (2) Membrii CNECSDTI sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, mandat care poate fi reînnoit o singură dată.
    (3) Membrii CNECSDTI, inclusiv cei care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, sunt numiţi în urma aplicării metodologiei de selecţie a membrilor organismelor consultative.
    (4) Metodologia de selecţie şi componenţa comisiei de selecţie se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (5) Numărul membrilor CNECSDTI este stabilit astfel încât să se asigure buna funcţionare a acestuia.
    (6) Membrii CNECSDTI pot fi din ţară şi din străinătate şi sunt persoane cu activitate recunoscută în domeniul educaţiei sau cercetării-dezvoltării, precum şi specialişti în domeniul eticii în cercetare şi ştiinţă.
    (7) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, CNECSDTI poate constitui grupuri de lucru, temporare ori permanente, care sunt numite, restructurate, desfiinţate şi coordonate de către CNECSDTI.
    (8) CNECSDTI poate delega grupurilor de lucru unele din atribuţiile proprii.
    (9) Componenţa grupurilor de lucru se stabileşte prin hotărâre a CNECSDTI şi se face publică pe site-ul web al acestuia.
    (10) CNECSDTI are un aparat propriu de lucru şi atunci când este cazul poate apela la experţi externi.

    CAP. IV
    Revocarea şi înlocuirea din calitatea de membru al CNECSDTI
    ART. 8
    (1) În situaţia în care un membru al CNECSDTI este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul se va numi un alt membru prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (2) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNECSDTI se va numi un alt membru prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (3) Mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.
    (4) Noii membri se vor numi în urma aplicării aceleiaşi metodologii de selecţie a membrilor organismelor consultative.

    ART. 9
    (1) Membrii CNECSDTI au următoarele obligaţii:
    a) participă la şedinţele de lucru şi activităţile din cadrul CNECSDTI;
    b) respectă normele de etică şi deontologie profesională;
    c) îndeplinesc sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute;
    d) respectă prevederile prezentului regulament.

    (2) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), ministrul educaţiei şi cercetării poate proceda la revocarea membrilor.
    (3) Membrii CNECSDTI pot fi revocaţi cu respectarea principiului simetriei actelor juridice.

    ART. 10
    Condiţiile şi procedura de revocare sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară al CNECSDTI.

    ART. 11
    (1) În termen de 10 zile de la numire, CNECSDTI elaborează ROI, pe care îl înaintează spre aprobare conducerii MEC.
    (2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:
    a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CNECSDTI;
    b) procedura de convocare a şedinţelor CNECSDTI;
    c) procedura de adoptare a hotărârilor CNECSDTI;
    d) condiţiile şi procedura pentru revocarea unui membru al CNECSDTI;
    e) regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a grupurilor de lucru ale CNECSDTI.


    CAP. V
    Conducerea CNECSDTI
    ART. 12
    (1) CNECSDTI are un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (2) Preşedintele CNECSDTI este numit pe o perioadă de 4 ani.

    ART. 13
    (1) Preşedintele CNECSDTI are următoarele atribuţii:
    a) aplică prevederile prezentului regulament;
    b) propune planificarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor din prezentul regulament şi o supune aprobării membrilor;
    c) conduce lucrările CNECSDTI;
    d) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNECSDTI, pe baza propunerilor membrilor CNECSDTI. Ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNECSDTI, la cererea oricărui membru al CNECSDTI;
    e) reprezintă CNECSDTI în relaţia cu ministrul educaţiei şi cercetării;
    f) reprezintă CNECSDTI în relaţia cu terţii.

    (2) În cazul absenţei preşedintelui CNECSDTI, atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinţi prin rotaţie.
    (3) În cazul indisponibilităţii sale, preşedintele CNECSDTI poate delega atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţi, pe baza unei decizii scrise.

    ART. 14
    (1) Şedinţele de lucru ale CNECSDTI sunt convocate de către preşedintele CNECSDTI, de către ministrul educaţiei şi cercetării sau la cererea a cel puţin 7 membri ai CNECSDTI, ori de câte ori este necesar.
    (2) Ministrul educaţiei şi cercetării sau un reprezentant al acestuia poate participa, de drept, la şedinţele CNECSDTI, în calitate de observator.
    (3) În cadrul şedinţelor CNECSDTI pot fi cooptaţi, cu aprobarea prealabilă a conducerii MEC, specialişti care nu sunt membri ai CNECSDTI numai pentru anumite puncte de pe ordinea de zi şi numai pe durata discutării acestora.
    (4) Specialiştii prevăzuţi la alin. (3) vor semna o declaraţie de confidenţialitate.
    (5) Adoptarea hotărârilor CNECSDTI se face prin vot în cadrul şedinţelor de lucru.
    (6) În cazul în care o hotărâre nu poate fi votată pe durata unei şedinţe de lucru se poate adopta procedura de vot la distanţă prin mijloace electronice, cu precizarea subiectului votului şi a termenului-limită până la care acesta poate fi exprimat.
    (7) Membrii CNECSDTI care se află în conflict de interese se vor abţine de la vot.

    ART. 15
    (1) Cvorumul de lucru al CNECSDTI este de minimum 11 membri; acesta se poate asigura şi prin participare la distanţă, prin utilizarea mijloacelor electronice.
    (2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, hotărârea poate fi adoptată dacă cel puţin 11 membri votează până la termenul-limită stabilit, conform art. 14 alin. (6).

    CAP. VI
    Logistică şi finanţare
    ART. 16
    (1) Suportul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CNECSDTI sunt asigurate de către MEC.
    (2) Cheltuielile privind remuneraţia membrilor CNECSDTI şi a specialiştilor din grupurile de lucru, precum şi cheltuielile de transport şi cazare sunt asigurate în baza unui contract-cadru încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi MEC.
    (3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.
    (4) Membrilor CNECSDTI sau specialiştilor din grupurile de lucru ale acestuia ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute li se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.

    CAP. VII
    Depunerea şi înregistrarea sesizărilor
    ART. 17
    (1) Sesizările şi contestaţiile direcţionate către CNECSDTI se înregistrează la Registratura MEC din municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, cod 010362.
    (2) Modalitatea de depunere, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi contestaţiilor este stabilită prin ROI al CNECSDTI.

    CAP. VIII
    Aspecte de etică şi deontologie profesională
    ART. 18
    (1) Membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale cu incidenţă în materie.
    (2) Membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta cu celeritate preşedintelui CNECSDTI orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese.
    (3) Membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru, precum şi persoanele care asigură secretariatul CNECSDTI au obligaţia păstrării confidenţialităţii în privinţa documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acesteia, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    (1) Membrii CNECSDTI şi specialiştii din grupurile de lucru ale acestuia răspund, în condiţiile legii, pentru orice hotărâre cu privire la un aviz sau la o recomandare emisă în exercitarea atribuţiilor lor, inclusiv pentru cele care au creat un prejudiciu bugetului public al MEC ori conducătorilor de programe de cercetare-dezvoltare şi inovare care implementează proiecte propuse de CNECSDTI.
    (2) Niciun membru CNECSDTI care a votat împotriva unei hotărâri nu răspunde pentru eventualul prejudiciu creat dacă a transmis în scris ministrului educaţiei şi cercetării motivele votului împotrivă.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016