Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 aprilie 2020  de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 30 aprilie 2020 de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 412 din 19 mai 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 4.188 din 30 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 412 din 19 mai 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, denumită în continuare UFIP, înfiinţată prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este organ de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare MEC.

    ART. 2
    UFIP are sediul în str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, Bucureşti, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare, denumit în continuare regulament.

    ART. 3
    Misiunea UFIP constă în desfăşurarea activităţilor specifice pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi în asigurarea suportului administrativ şi logistic pentru activitatea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, denumit în continuare CNFIP.

    CAP. II
    Obiective şi atribuţii
    ART. 4
    UFIP îndeplineşte următoarele obiective:
    a) propune politici de finanţare a învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat şi standarde de cost per elev/preşcolar/antepreşcolar, precum şi coeficienţi de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar/antepreşcolar şi coeficienţi de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, în vederea asigurării standardelor de calitate în învăţământul preuniversitar;
    b) monitorizează activitatea de finanţare pe baza costurilor standard per elev/preşcolar/antepreşcolar a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat şi propune redistribuirea fondurilor alocate prin bugetul de stat, pentru asigurarea finanţării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat;
    c) elaborează rapoarte, metodologii, studii, analize, prognoze şi programe de formare privind utilizarea eficientă şi transparentă a banilor publici alocaţi pentru finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat.


    ART. 5
    În vederea realizării obiectivelor, UFIP îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează, în proiect, politici de finanţare, metodologii şi reglementări privind finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi le înaintează spre aprobare CNFIP;
    b) elaborează proiectul Normelor metodologice privind determinarea costului standard per elev/preşcolar/ antepreşcolar, cu respectarea prevederilor în vigoare, şi îl înaintează spre avizare MEC în vederea iniţierii hotărârilor Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 104 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) primeşte, centralizează şi analizează datele transmise de unităţile de învăţământ preuniversitar, prin inspectoratele şcolare, la recomandarea/solicitarea MEC, respectiv a CNFIP;
    d) gestionează baza de date care asigură suportul informaţional pentru CNFIP;
    e) întocmeşte metodologiile pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat, bugetele locale, în conformitate cu deciziile CNFIP;
    f) urmăreşte activitatea de finanţare pe baza costului standard per elev/preşcolar/antepreşcolar a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi propune redistribuirea fondurilor alocate prin bugetul de stat, inclusiv prin rectificări bugetare, pentru asigurarea finanţării unităţilor de învăţământ aflate în dificultate;
    g) monitorizează activitatea de finanţare pe baza costurilor standard per elev/preşcolar/antepreşcolar a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi propune măsuri de asigurare a finanţării pentru unităţile de învăţământ aflate în dificultate;
    h) propune conducerii MEC, în urma analizelor efectuate, măsurile necesare încadrării unităţilor de învăţământ în costul standard per elev/preşcolar/antepreşcolar;
    i) elaborează proiectul ordinului ministrului educaţiei şi cercetării privind repartizarea sumelor pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
    j) realizează studii, analize, prognoze şi rapoarte privind structura şi nivelul costurilor per elev/preşcolar/antepreşcolar, coeficienţilor de diferenţiere şi coeficienţilor de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale pe nivel/filieră/profil şi formă de învăţământ, la recomandarea/solicitarea MEC, respectiv a CNFIP;
    k) elaborează, în proiect, Programul anual al activităţilor de formare a personalului de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene, cu atribuţii în generarea/colectarea/gestionarea datelor specifice finanţării învăţământului preuniversitar, pe care îl supune avizării CNFIP şi aprobării secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar;
    l) asigură secretariatul tehnic şi executiv pentru activitatea CNFIP, în condiţiile legii;
    m) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a CNFIP în relaţiile cu MEC şi alte instituţii publice şi private;
    n) asistă CNFIP în elaborarea propunerilor de metodologii şi documentaţii referitoare la finanţarea învăţământului preuniversitar;
    o) elaborează, împreună cu CNFIP, un raport anual care urmăreşte utilizarea eficientă şi transparentă a banilor publici în învăţământul preuniversitar;
    p) întocmeşte lunar situaţiile pentru desfăşurarea şedinţei Comisiei de analiză şi propunere de repartizare a sumelor prevăzute anual în ordinul ministrului educaţiei şi cercetării privind repartizarea sumelor pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
    q) asigură secretariatul tehnic şi operativ pentru activitatea Comisiei de analiză şi propunere de repartizare a sumelor prevăzute anual în ordinul ministrului educaţiei şi cercetării privind repartizarea sumelor pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
    r) încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale.


    ART. 6
    (1) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la art. 5 lit. c) şi d), UFIP solicită comisiilor judeţene de management şi monitorizare a activităţilor derulate prin Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) date statistice, analize, precum şi informaţii necesare determinării costului standard per elev/preşcolar/antepreşcolar.
    (2) Activităţile curente menţionate la alin. (1) pot fi reglementate şi prin metodologii sau proceduri specifice, elaborate de UFIP, pentru fundamentarea finanţării de bază.

    ART. 7
    Pentru generarea/colectarea/gestionarea datelor specifice finanţării învăţământului preuniversitar, UFIP realizează propria aplicaţie informatică, denumită EDUFIN.

    CAP. III
    Structura organizatorică, statul de funcţii şi personalul
    ART. 8
    Pentru activitatea curentă, UFIP dispune de 9 posturi în statul de funcţii.

    ART. 9
    Statul de funcţii este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 10
    Structura organizatorică este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 11
    (1) Ocuparea posturilor se face cu respectarea prevederile legale în vigoare.
    (2) Pentru ocuparea funcţiei de director, componenţa comisiei de concurs se stabileşte de către MEC.
    (3) Componenţa comisiilor de concurs pentru ocuparea celorlalte posturi din cadrul UFIP se stabileşte de către directorul UFIP, în componenţă fiind şi un reprezentant al MEC.

    ART. 12
    Atribuţiile, competenţele, responsabilităţile şi relaţiile de serviciu aferente fiecărei funcţii în parte se stabilesc prin fişa de post, anexă la contractul individual de muncă.

    ART. 13
    Activitatea personalului UFIP se evaluează anual conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 14
    Personalul care trece din instituţiile publice şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al UFIP beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la unitatea de învăţământ ori la instituţia de la care provine.

    ART. 15
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor sau implementarea proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale, UFIP poate utiliza colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, în afara numărului de posturi prevăzut la art. 8.

    CAP. IV
    Conducere şi evaluare
    ART. 16
    (1) UFIP este condusă administrativ de un director care are calitatea de ordonator terţiar de credite.
    (2) UFIP este monitorizată şi evaluată de Comitetul de monitorizare.

    ART. 17
    Comitetul de monitorizare este format din 3 membri ai CNFIP, care au atribuţii în învăţământul preuniversitar. Comitetul va prezenta în şedinţele CNFIP, semestrial şi/ori de câte ori este nevoie, rezultatul monitorizării activităţilor UFIP.

    ART. 18
    (1) Directorul UFIP este numit prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Directorul UFIP trebuie să fie cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar, membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional şi să aibă experienţă în managementul unei unităţi de învăţământ preuniversitar.
    (3) Activitatea directorului UFIP se evaluează anual conform prevederilor legale în vigoare de către superiorul ierarhic din cadrul MEC.
    (4) Directorul participă la şedinţele CNFIP în calitate de invitat, fără drept de vot şi poate propune subiecte pentru a fi introduse pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului, cu acordul preşedintelui acestuia.

    ART. 19
    În vederea atingerii obiectivelor UFIP, directorul are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură conducerea executivă a unităţii şi emite decizii;
    b) monitorizează, organizează, îndrumă, coordonează şi verifică derularea tuturor activităţilor realizate în cadrul UFIP;
    c) propune spre aprobare ministrului educaţiei şi cercetării statul de funcţii, statul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UFIP;
    d) aprobă plata drepturilor salariale, precum şi alte angajamente bugetare şi legale, în limita bugetului aprobat;
    e) în exercitarea funcţiei de angajator, aprobă angajarea, promovarea, eliberarea din funcţii, detaşările, delegările, transferul şi deplasările în afara localităţii sau în străinătate;
    f) aprobă programul de lucru pentru personalul unităţii;
    g) este membru în Comisia de dialog social, Comisia de negociere a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură învăţământ, Comisia naţională de management şi monitorizare a activităţilor derulate prin SIIIR, în alte comisii/consilii care au atribuţii şi în domeniul finanţării învăţământului preuniversitar;
    h) asigură legătura, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ministerul Justiţiei şi cu autorităţile publice locale, pentru finanţarea complementară şi suplimentară;
    i) reprezintă unitatea în relaţiile cu autorităţile, instituţiile publice, persoanele fizice şi juridice;
    j) are dreptul de a delega atribuţii, prin decizie, personalului din subordine;
    k) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către conducerea MEC şi/sau CNFIP, conform prevederilor legale în vigoare.


    CAP. V
    Resurse materiale şi financiare
    ART. 20
    Cheltuielile cu organizarea şi funcţionarea UFIP şi a CNFIP se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

    ART. 21
    Salariile de bază ale personalului din UFIP sunt stabilite conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 22
    Activitatea UFIP poate fi finanţată şi prin implementarea proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale, precum şi din sponsorizări, donaţii.

    ART. 23
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, UFIP utilizează un autoturism propriu.

    CAP. VI
    Colaborări şi parteneriate
    ART. 24
    Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare, audit şi implementare a proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale, UFIP are dreptul să utilizeze, pe perioade determinate, colaboratori externi.

    ART. 25
    UFIP are posibilitatea de a încheia parteneriate, conform legislaţiei în vigoare, pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale.

    ART. 26
    Pentru realizarea diferitelor activităţi, UFIP poate propune, cu avizul CNFIP şi cu aprobarea secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar, comisii şi/sau grupuri de lucru pe probleme ale finanţării învăţământului preuniversitar.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor angajaţilor UFIP, indiferent de felul şi durata contractului de muncă. Personalul UFIP este obligat să respecte prevederile prezentului regulament, chiar dacă are calitatea de delegat, detaşat sau colaborator, în caz contrar urmând să răspundă conform normelor legale în vigoare şi celor stipulate în contractul încheiat cu unitatea trimiţătoare.

    ART. 28
    CNFIP poate adopta norme interne de funcţionare, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului regulament.

    ART. 29
    Prevederile prezentului regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

    ANEXA 1

    la regulament
    STATUL DE FUNCŢII
    al Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
    a) Funcţii de conducere

┌───────┬──────────────┬───────────────┐
│Nr. │Funcţia │Numărul de │
│crt. │ │posturi │
├───────┼──────────────┼───────────────┤
│1 │Director grad │1 │
│ │II │ │
└───────┴──────────────┴───────────────┘    b) Funcţii de execuţie

┌────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────┐
│Nr. │ │Gradul │ │Numărul│
│crt.│Funcţia │profesional│Studii │de │
│ │ │ │ │posturi│
├────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│1 │Consilier│I │Superioare│1 │
├────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│2 │Consilier│IA │Superioare│6,5 │
├────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│3 │Consilier│IA │Superioare│0,5 │
│ │juridic │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────┘
    ANEXA 2

    la regulament
    *) Anexa nr. 2 la regulament este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016