Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 29 din 28 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 29 din 28 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 38 din 13 ianuarie 2021
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1^1), art. 4 alin. (1), art. 10 alin. (6) şi (7), art. 11 alin. (1) lit. a) şi alin. (8^1), art. 13 alin. (1) lit. e), art. 14, art. 17 alin. (2)-(3) şi (7), art. 17 alin. (14) pct. 1 lit. g), art. 17^1, art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (5) lit. c), alin. (7^1) şi (8^1), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) lit. f) şi alin. (7), art. 26 alin. (2), art. 36^1 alin. (1) şi art. 38^1 alin. (3), (5) şi (6) şi art. 59 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1),  art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile:
    - art. 12 alin. (5) lit. a) pct. (v) şi art. 173 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare;
    – art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 151 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare;
    – Ghidului privind cooperarea şi schimbul de informaţii în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autorităţile competente care supraveghează instituţiile de credit şi financiare,

    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 22.12.2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 10 decembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), după litera b) se introduc patru noi litere, literele b^1)-b^4), cu următorul cuprins:
    "b^1) autoritate responsabilă cu supravegherea consolidată - supraveghetorul coordonator definit la art. 1 alin. (2) pct. 67 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv supraveghetorul consolidant definit la art. 4 alin. (1) pct. 41 din Regulamentul nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
b^2) autoritate de supraveghere principală:
    I. pentru unităţile transfrontaliere înfiinţate în cel puţin trei state membre, autoritatea de supraveghere principală înseamnă:
    1. autoritatea competentă a statului membru în care este situată autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată prevăzută la lit. b^1) sau, în cazul în care autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată este Banca Centrală Europeană (BCE), autoritatea competentă a statului membru în care ar fi fost situată autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată înainte de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.024/2013;
    sau
    2. pentru o entitate cu unităţi transfrontaliere, alta decât o instituţie de credit sau asigurător:
    (i) care sunt filiale, autoritatea competentă din statul membru de origine al societăţii-mamă;
    (ii) care nu sunt filiale, autoritatea competentă a statului membru de origine al entităţii respective;
    sau
    3. în cazul unei entităţi care operează pe o bază transfrontalieră, care este o filială a unei entităţi, alta decât entităţile prevăzute la art. 2 lit. f)-g) din Legea nr. 129/2019, autoritatea competentă a unui stat membru, aşa cum este definită la pct. 2 pct. (i) şi (ii);
    II. pentru unităţile din UE înfiinţate în cel puţin trei state membre, autoritatea de supraveghere principală înseamnă:
    1. între sucursale şi filiale, autoritatea competentă a statului membru în care este constituită filiala;
    2. între filiale sau între sucursale, autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită filiala sau sucursala care prezintă cel mai ridicat nivel de risc de SB/FT, în conformitate cu evaluarea riscurilor efectuată de autoritatea menţionată la lit. b^3);
    3. între filiale sau între sucursale cu acelaşi risc de SB/FT, autoritatea competentă din statul membru în care este constituită filiala sau sucursala cu cea mai mare valoare totală a activelor. În cazul în care autoritatea de supraveghere principală nu poate fi identificată, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, respectiv Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale poate, din proprie iniţiativă sau la solicitarea ASF, să acorde asistenţă, inclusiv prin mediere;
b^3) autoritate de supraveghere prudenţială - autoritatea competentă şi/sau autoritatea de supraveghere:
    1. împuternicită în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze activitatea instituţiilor de credit;
    2. abilitată în temeiul legii sau al unei reglementări să supravegheze societăţile de investiţii;
    3. responsabilă pentru autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată, respectiv autorităţi publice/organisme recunoscute de legislaţia naţională sau de autorităţile publice special abilitate în acest scop de legislaţia naţională, inclusiv de băncile centrale naţionale;
    4. abilitată, în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative, să controleze societăţile de asigurare sau de reasigurare;
    5. desemnată să îndeplinească atribuţiile prevăzute în Directiva 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale;
    6. autorităţi publice, organisme recunoscute de legislaţia internă sau organisme recunoscute de autorităţile publice împuternicite în mod expres în acest sens de legislaţia internă;
b^4) colegiu de CSB/CFT - structură permanentă constituită din autoritatea de supraveghere principală, membri permanenţi şi observatori cu scopul de a coopera şi a face schimb de informaţii între aceştia, în scopul supravegherii unei entităţi care operează la nivel transfrontalier;"

    2. La articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) entităţi care funcţionează la nivel transfrontalier - entităţi reglementate cu sucursale stabilite în alt stat membru sau într-o ţară terţă sau un grup cu filiale şi sucursale înfiinţate într-un stat membru sau într-o ţară terţă;"

    3. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) entităţi raportoare - instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine, menţionate la art. 2 lit. g) pct. 2-7 şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, denumite în continuare entităţi reglementate;"

    4. La articolul 2 alineatul (2), după litera q) se introduc două noi litere, literele r) şi s), cu următorul cuprins:
    "r) unitate din UE - filială directă sau indirectă stabilită întrun stat membru a unei entităţi dintr-o ţară terţă sau o sucursală cu sediul în UE sau entităţile raportoare care operează unităţi într-un alt stat membru aparţinând respectivei entităţi din ţara terţă sau oricare dintre filialele sale din UE;
s) unitate transfrontalieră - o sucursală sau o entitate raportoare a unei entităţi care îşi desfăşoară activitatea întrun stat membru diferit de statul membru în care se află sediul central sau într-o ţară terţă sau filiala unei societăţi-mamă stabilită în alt stat membru decât statul membru în care s-a înfiinţat societatea-mamă sau într-o ţară terţă;"

    5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Evaluările de risc prevăzute la alin. (1) se actualizează cel puţin la un interval de 2 ani sau ori de câte ori intervin modificări în cadrul evaluărilor CSB/CFT naţionale şi sectoriale, al standardelor tehnice de reglementare în domeniu adoptate de Comisia Europeană şi al factorilor de risc prevăzuţi de Legea nr. 129/2019, al cerinţelor din prezentul regulament şi, după caz, al evaluărilor realizate la nivelul grupului din care fac parte entităţile reglementate."

    6. La articolul 3 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) procedura de luare în considerare a factorilor de risc identificaţi la determinarea gradului de risc asociat clienţilor, produselor şi serviciilor, canalelor de distribuţie a produselor şi serviciilor şi, după caz, activităţii externalizate şi activităţii derulate prin sucursalele şi filialele deţinute în proporţie majoritară situate în state membre UE şi state terţe;"

    7. La articolul 3 alineatul (5), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) direcţiile şi măsurile generale considerate adecvate pentru diminuarea riscului de SB/FT stabilit prin evaluarea de risc, pe componente şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate, inclusiv, dacă este cazul, pentru activitatea derulată prin sucursalele şi filialele deţinute în proporţie majoritară situate în state membre UE sau state terţe;"

    8. La articolul 3 alineatul (5), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) termenul în care elementele comune ale operaţiunilor care au o legătură între ele prezintă relevanţă, precum şi orice alte scenarii ce ar putea da naştere unor tranzacţii legate între ele."

    9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Entităţile reglementate aprobă, monitorizează şi revizuiesc ori de câte ori este necesar, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani, la nivelul structurii de conducere definite la art. 2 alin. (2) lit. o), pe baza evaluărilor proprii de risc prevăzute la art. 3, politicile, normele interne, mecanismele şi procedurile de administrare a riscurilor de SB/FT, precum şi metodologia, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1), (3) şi (7) şi art. 25 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, luând în considerare, totodată, şi elementele menţionate la art. 3 alin. (3) şi (4) din prezentul regulament."

    10. La articolul 5 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) planificarea cel puţin o dată la 2 ani a evaluării şi monitorizării riscurilor, astfel încât să se asigure includerea riscurilor noi; în cazul în care entitatea reglementată are cunoştinţă despre faptul că a apărut un nou risc sau despre creşterea unui risc existent, acest lucru trebuie să se reflecte în evaluările riscurilor cât mai repede posibil;"

    11. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Entităţile reglementate aplică măsuri suplimentare pentru a face faţă riscului de SB/FT, în cazul în care legislaţia din statul în care se află sucursala sau filiala deţinută în proporţie majoritară nu permite aplicarea politicilor prevăzute de alin. (1), şi informează ASF de îndată."

    12. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Numirea ofiţerilor de conformitate şi a persoanelor desemnate
    (1) În aplicarea art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, entităţile reglementate stabilesc ofiţerul de conformitate SB/FT prin hotărârea sau decizia consiliului de administraţie/ administratorului unic sau, după caz, a consiliului de supraveghere al entităţii reglementate.
    (2) Ofiţerul de conformitate SB/FT, desemnat conform alin. (1), poate fi orice persoană care îndeplineşte condiţiile stabilite în Legea nr. 129/2019, inclusiv cele de instruire adecvată şi de gestionare a conflictelor de interese, după cum urmează:
    a) unul din membrii structurii de conducere, în înţelesul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul ASF nr. 1/2019;
    b) persoana care exercită funcţia-cheie corespunzătoare ofiţerului de conformitate/controlului intern, definită conform art. 2 alin. (2) lit. p) pct. (ii) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, cu condiţia ca aceasta să fie exercitată de o persoană cu funcţie de conducere de rang superior, astfel cum este definită la art. 2 lit. o) din Legea nr. 129/2019;
    c) altă persoană cu funcţie de conducere cu atribuţii specifice în materia SB/FT, subordonată direct consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere.
    (3) Ofiţerul de conformitate SB/FT are putere de decizie pentru implementarea politicilor şi procedurilor interne ale entităţii reglementate în materia prevenirii şi combaterii SB/FT.
    (4) În aplicarea art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, entitatea reglementată numeşte una sau mai multe persoane desemnate SB/FT cu responsabilităţi în aplicarea Legii nr. 129/2019 şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
    (5) Notificarea ofiţerului de conformitate SB/FT către ASF este realizată prin transmiterea formularului completat prevăzut în anexa nr. 5 cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuţiilor, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate.
    (6) Notificarea persoanei desemnate SB/FT către ASF este realizată prin transmiterea formularului completat prevăzut în anexa nr. 6 cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuţiilor.
    (7) În aplicarea art. 23 alin. (2), coroborat cu art. 24 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 129/2019, entităţile reglementate stabilesc şi documentează cerinţele şi condiţiile de desemnare a ofiţerului de conformitate SB/FT, precum şi cu privire la recrutarea şi numirea persoanei/persoanelor desemnate SB/FT.
    (8) În aplicarea art. 23 alin. (2), coroborat cu art. 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, entităţile reglementate stabilesc şi documentează standardele de desemnare a ofiţerului de conformitate SB/FT care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii SB/FT.
    (9) Standardele pentru desemnarea ofiţerului de conformitate, menţionate la alin. (8), se pun la dispoziţia ASF, la cererea acesteia, şi trebuie să cuprindă cerinţe stabilite de entitatea reglementată în procesul de recrutare pentru a se asigura că persoana desemnată/numită dispune de suficientă experienţă şi cunoştinţe pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor ce îi revin, precum şi de o bună reputaţie."

    13. La articolul 9, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Ofiţerii de conformitate SB/FT şi persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 şi a prezentului regulament, în măsura în care entitatea reglementată a asigurat cadrul operaţional şi procedural intern pentru îndeplinirea obligaţiilor legale CSB/CFT.
(6) Entitatea reglementată asigură ofiţerului de conformitate şi, după caz, persoanei desemnate SB/FT accesul direct, permanent, într-o formă completă şi nealterată la informaţiile şi documentele necesare în activitatea acestora şi răspunde pentru îndeplinirea acestei obligaţii."

    14. La articolul 11, alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Entităţile reglementate asigură pregătirea continuă a angajaţilor proprii, în acord cu dispoziţiile alin. (4).
    …………………………………………………………………….
(5) Entităţile reglementate verifică anual dacă persoanele cu responsabilităţi în aplicarea măsurilor CSB/CFT sunt pregătite în mod adecvat şi cunosc atribuţiile ce le revin.
(6) Entităţile reglementate includ în fişele de post ale angajaţilor atribuţiile specifice şi concrete ce le revin în ceea ce priveşte aplicarea normelor CSB/CFT."

    15. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Factorii care stau la baza evaluării riscului de SB/FT asociat relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor ocazionale sunt analizaţi permanent de către entităţile reglementate pentru a menţine actualizată relevanţa acestora."

    16. La articolul 16, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) La evaluarea riscurilor de SB/FT se iau în considerare factorii caracteristici situaţiilor cu risc potenţial sporit menţionaţi la art. 17 alin. (1) şi la art. 17^1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.
    …………………………………………………………………….
(5) Entităţile reglementate actualizează periodic evaluările de risc de SB/FT şi metodologia de realizare şi actualizare a acestora ori de câte ori este necesar, inclusiv cu luarea în considerare a modificărilor apărute în strategia de dezvoltare şi structura organizatorică a entităţii."

    17. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Actualizarea evaluării riscurilor menţionate la alin. (3) şi adaptarea măsurilor de cunoaştere a clientelei trebuie să fie proporţionale şi pe măsura riscului de SB/FT."

    18. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Entităţile reglementate dispun de sisteme adecvate de gestionare a riscurilor pentru a determina setul de măsuri de cunoaştere a clientelei aplicabile fiecărui client în parte, cu precădere fiind necesitatea de a stabili dacă sunt incidente prevederile art. 17 şi 17^1 din Legea nr. 129/2019."

    19. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care entitatea reglementată recurge la sisteme informatice pentru alocarea punctajelor aferente riscului general în vederea clasificării relaţiilor de afaceri sau a tranzacţiilor ocazionale şi nu dezvoltă intern astfel de sisteme, ci le achiziţionează de la un furnizor extern, aceasta se asigură că:
    a) înţelege cum funcţionează sistemul şi cum combină factorii de risc pentru a obţine un punctaj al riscului general;
    b) are întotdeauna posibilitatea de a se asigura că punctajele atribuite reflectă înţelegerea entităţii reglementate privind riscul de SB/FT;
    c) poate demonstra aspectele menţionate la lit. a) şi b) la solicitarea ASF."

    20. La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.
    21. La articolul 21 alineatul (3), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) modalităţile de abordare a tranzacţiilor şi a clienţilor către şi/sau din statele terţe, la care se face referire la art. 17 alin. (1) lit. d), alin. (4), art. 17^1 şi art. 24 alin. (8) din Legea nr. 129/2019 sau identificate de entitatea reglementată ca având risc ridicat;"

    22. La articolul 21, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Entităţile reglementate evaluează şi revizuiesc normele interne de cunoaştere a clientelei ori de câte ori este necesar sau o dată la un interval de cel puţin 2 ani, potrivit dispoziţiilor art. 5, inclusiv în scopul corectării deficienţelor identificate în urma verificărilor interne şi a acţiunilor de supraveghere desfăşurate de ASF."

    23. La articolul 21, alineatul (7) se abrogă.
    24. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea art. 11 alin. (1), (3) şi (8^1) şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, la stabilirea unei relaţii de afaceri sau efectuarea unei tranzacţii ocazionale entităţile reglementate trebuie să obţină şi să preia în evidenţele proprii, pentru a verifica identitatea clientului persoană fizică, beneficiarul real şi factorii de risc specifici acestora, anterior iniţierii sau perfectării relaţiei de afaceri sau efectuării tranzacţiei ocazionale, cel puţin următoarele informaţii în formă completă şi corectă privind:"

    25. La articolul 22 alineatul (1) punctul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) cetăţenia şi ţara de origine;"

    26. La articolul 22 alineatul (1) punctul 1, litera i) se abrogă.
    27. La articolul 22 alineatul (1) punctul 1, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) informaţii referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client, respectiv numele şi prenumele, data naşterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, ţara de reşedinţă, cetăţenia, natura relaţiei care a generat calificarea în această calitate, precum şi natura activităţii pe care o desfăşoară, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public şi informaţii din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia;"

    28. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. în cazul persoanelor juridice, fiduciilor sau construcţiilor juridice similare acestora sau entităţilor fără personalitate juridică, în aplicarea art. 11 alin. (1) şi (3) şi art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, informaţii privind:"

    29. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) codul de identificare fiscală şi/sau numărul de înregistrare de la registrul comerţului/codul de identificare europeană (EUID) şi/sau informaţia echivalentă pentru persoanele juridice străine;"

    30. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, literele d) şi g) se abrogă.
    31. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, literele i) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i) sediul social şi, dacă este cazul, sediul real sau, după caz, sediul sucursalei;
    ................................................................................................
m) numele beneficiarului real şi datele de identificare ale acestuia, natura relaţiei care a generat calificarea în această calitate, natura activităţii pe care o desfăşoară sau, în cazul fiduciilor, toate persoanele următoare:
    (i) constituitorul (constituitorii);
    (ii) fiduciarul (fiduciarii);
    (iii) protectorul (protectorii), dacă există;
    (iv) beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcţia juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează construcţia juridică sau entitatea juridică;
    (v) oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;"

    32. La articolul 22 alineatul (1) punctul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:
    "m^1) dovada înregistrării beneficiarului real sau informaţii din registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicţii, dacă aceste date sunt disponibile;"

    33. La articolul 22, alineatele (2)-(4), (8) şi parteaintroductivă a alineatului (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În aplicarea art. 11 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, în situaţia în care un client este reprezentat în relaţia cu entitatea reglementată de o altă persoană, care acţionează ca reprezentant legal, împuternicit, curator, tutore sau în orice altă calitate legală, entitatea obţine şi verifică informaţiile şi documentele corespunzătoare cu privire la identitatea reprezentantului, natura şi limitele reprezentării. În scopul identificării persoanei care reprezintă clientul, entităţile obţin cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele şi prenumele;
    b) data şi locul naşterii;
    c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
    d) adresa la care locuieşte şi identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reşedinţă ori alt tip de atribut de identificare de acelaşi tip;
    e) cetăţenia.
(3) Entităţile reglementate aplică măsuri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la acestea la toate sucursalele şi filialele acestora deţinute în proporţie majoritară, situate în state membre UE şi state terţe.
(4) Entităţile reglementate aplică măsurile de cunoaştere a clientelei nu numai clienţilor noi, ci şi clienţilor existenţi, în funcţie de materialitate şi pe baza evaluării de risc, luând în considerare şi momentul în care au fost aplicate anterior măsurile de cunoaştere a clientelei şi relevanţa acestora, inclusiv atunci când circumstanţele relevante privind clientul se schimbă sau în cazul în care entităţile reglementate au în cursul anului calendaristic relevant obligaţia legală de a contacta clientul pentru a examina toate informaţiile relevante referitoare la beneficiarul real sau în cazul în care entităţile reglementate au această obligaţie în temeiul dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    ................................................................................................
(8) Entităţile reglementate verifică informaţiile privind beneficiarul real furnizate de clienţi persoane fizice sau juridice, prin orice metodă corespunzătoare adaptată situaţiei, luând în considerare sursa şi volumul fondurilor implicate în relaţia de afaceri sau tranzacţia ocazională, iar în cazul clienţilor persoane juridice, fiduciilor sau construcţiilor juridice similare acestora sau entităţilor fără personalitate juridică au obligaţia de a obţine dovada înregistrării beneficiarilor reali sau informaţii din registrele prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicţii, dacă aceste surse sunt disponibile.
(9) În aplicarea art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, în cazul clienţilor persoane juridice, fiducii ori alte construcţii similare, entităţile verifică informaţiile privind beneficiarul real prin metode de tipul celor prevăzute la alin. (7) şi (8) sau, dacă astfel de verificări nu sunt disponibile, prin alte metode corespunzătoare, în cazurile în care din documentele şi informaţiile pe care le deţin ori în raport cu plauzibilitatea informaţiilor obţinute de la clienţi:"

    34. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Entităţile reglementate trebuie să dispună de mecanisme pentru verificarea periodică sau ori de câte ori este necesar, atât în ceea ce priveşte veridicitatea, cât şi în ceea ce priveşte adecvarea, a informaţiilor deţinute despre client şi despre beneficiarul real, proporţional cu nivelul de risc asociat, care să furnizeze entităţii o asigurare rezonabilă că profilul tranzacţional stabilit este corect şi procesul de monitorizare este eficient."

    35. La articolul 25 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) în cazul în care entitatea reglementată are îndoieli privind veridicitatea sau suficienţa informaţiilor de identificare obţinute anterior prin aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei."

    36. La articolul 25 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) identificarea clientului şi verificarea identităţii acestuia pe baza documentelor, datelor sau informaţiilor obţinute din surse sigure şi independente, inclusiv, dacă sunt disponibile, prin mijloace de identificare electronică şi prin servicii de încredere relevante prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1.999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014, sau prin oricare alt proces de identificare sigur, la distanţă sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat la nivel naţional de către Autoritatea pentru Digitalizarea României;"

    37. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Entităţile reglementate au obligaţia de a obţine o dovadă a înregistrării beneficiarilor reali sau informaţii din registrele centrale ale beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, cu respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal, ori de câte ori încep o nouă relaţie de afaceri cu persoane care sunt supuse obligaţiei înregistrării informaţiilor privind beneficiarul real.
(4^2) Entităţile reglementate informează Oficiul şi autorităţile care gestionează aceste registre cu privire la orice neconcordanţă între informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali şi informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţin."

    38. La articolul 26 alineatul (4) litera a), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) verificarea identităţii pe baza informaţiilor obţinute dintr-un număr redus de documente sau de surse credibile şi independente; sau"

    39. La articolul 27, alineatul (4) şi partea introductivă a alineatului (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, privind relaţiile transfrontaliere de corespondent, entităţile reglementate deţin şi aplică politici şi proceduri care să permită înţelegerea naturii activităţii instituţiei respondent şi evaluarea mecanismelor implementate de aceasta. În evaluările proprii privind instituţia respondentă entitatea reglementată ţine cont de recomandările emise de ASF şi de alte instituţii prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.
(5) În cazul relaţiilor transfrontaliere de corespondent cu instituţii de credit şi instituţii financiare din alte state sau jurisdicţii, entitatea reglementată aplică următoarele măsuri, înainte de stabilirea unei relaţii de corespondent, fără ca enumerarea să fie limitativă:"

    40. La articolul 27 alineatul (7), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) cresc gradul şi natura monitorizării relaţiei de afaceri în scopul stabilirii dacă respectivele tranzacţii sau activităţi sunt suspecte;"

    41. La articolul 28, alineatele (6) şi (7) se abrogă.
    42. La articolul 29 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) la cerere, copii ale documentelor pe baza cărora terţa parte a aplicat măsurile de cunoaştere a clientelei prevăzute de Legea nr. 129/2019 şi de prezentul regulament, inclusiv, atunci când sunt disponibile, datele obţinute prin mijloacele de identificare electronică, serviciile de încredere relevante prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau prin orice alt proces de identificare sigur, la distanţă sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României."

    43. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) toate înregistrările obţinute prin aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, ale monitorizărilor şi verificărilor efectuate şi ale rezultatelor analizelor efectuate în legătură cu clientul, ale dosarelor de client şi ale corespondenţei, inclusiv ale informaţiilor obţinute prin mijloacele de identificare electronică, serviciile de încredere relevante prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau prin orice alt proces de identificare sigur, la distanţă sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, necesare pentru respectarea cerinţelor de cunoaştere privind clientela;"

    44. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) La expirarea perioadei de păstrare menţionate la art. 30 alin. (2), entităţile reglementate pot şterge datele cu caracter personal, cu excepţia situaţiei în care entitatea reglementată se află, la împlinirea acestui termen, într-o procedură de evaluare, supraveghere sau control realizată de către autorităţile competente, conform competenţelor legale. În această situaţie, datele pot fi şterse numai după finalizarea şi implementarea măsurilor dispuse prin actele individuale emise de autorităţile competente."

    45. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Entităţile reglementate identifică tranzacţiile sau tipurile de tranzacţii suspecte efectuate în numele ori în interesul clienţilor lor."

    46. La articolul 40, partea introductivă a alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul evaluării entităţilor reglementate, ASF ia în considerare informaţiile ce pot fi obţinute din acţiunea de supraveghere prudenţială şi/sau a conduitei la nivel general, care pot include, fără a se limita la acestea, următoarele:
    ................................................................................................
(3) În cazul evaluării unei categorii de entităţi reglementate, ASF identifică factorii relevanţi conform alin. (1) pentru a defini profilul de risc pe care îl atribuie categoriei. În acest scop, informaţiile colectate cuprind, de asemenea, rezultatele acţiunilor anterioare de supraveghere desfăşurate cu privire la entităţile reglementate incluse în categoria respectivă."

    47. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) După finalizarea evaluării de risc prevăzute la alin. (2), ASF publică pe pagina proprie de internet elementele relevante ale evaluării de risc de SB/FT la nivelul sectoarelor supravegheate în scopul revizuirii de către entităţile reglementate a propriilor evaluări ale riscului."

    48. Denumirea articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43

    Abordarea bazată pe risc a acţiunii de supraveghere în domeniul SB/FT a entităţilor reglementate"

    49. La articolul 43 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) rapoartele privind modul în care entitatea reglementată aplică politicile şi procedurile de prevenire a SB/FT în state terţe, la nivelul sucursalelor şi filialelor deţinute în proporţie majoritară situate în state membre şi în state terţe;"

    50. La capitolul III, după secţiunea 1 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 1^1, cuprinzând articolele 43^1 şi 43^2, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 1^1
    Cooperarea şi schimbul de informaţii cu alte autorităţi
    ART. 43^1
    Cooperarea şi schimbul de informaţii cu autorităţile şi instituţiile cu atribuţii pentru prevenirea şi combaterea SB/FT
    (1) ASF cooperează şi efectuează schimb de informaţii cu:
    a) autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru punerea în aplicare a politicilor şi a activităţilor de combatere a SB/FT;
    b) autorităţile şi organismele naţionale din alte state membre responsabile cu supravegherea instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare, în baza unor acorduri de cooperare în materie de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului;
    c) autorităţile competente din ţările terţe cu atribuţii similare, în baza unor acorduri de cooperare în materie de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului încheiate pe bază de reciprocitate şi doar cu condiţia ca informaţiile dezvăluite să fie supuse unei garantări a respectării secretului profesional cel puţin echivalente cu cele menţionate la art. 38^1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.
    ART. 43^2
    Colegiul de CSB/CFT
    (1) În vederea identificării îndeplinirii condiţiilor de constituire a unui colegiu de combatere a SB/FT, pentru cooperarea şi schimbul de informaţii cu alte autorităţi competente, în scopul prevenirii şi combaterii SB/FT, ASF asigură parcurgerea următoarelor etape:
    1. identificarea şi punerea în corespondenţă a informaţiilor referitoare la:
    (i) entităţile reglementate autorizate de ASF care desfăşoară activităţi la nivel transfrontalier şi unităţile transfrontaliere ale acestora din alte state membre sau din state terţe;
    (ii) unităţile transfrontaliere şi unităţile din UE care desfăşoară în România activităţi supravegheate de ASF;
    (iii) entităţile din ţări terţe care au legături (filială/sucursală) cu unităţile din UE menţionate la pct. (ii);
    2. notificarea autorităţilor europene de supraveghere relevante (ESMA, EIOPA) cu privire la finalizarea/actualizarea punerii în corespondenţă, incluzând cel puţin:
    (i) numele tuturor statelor membre, ale statelor din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) care fac parte din Spaţiul Economic European (SEE) şi ale ţărilor terţe în care entitatea reglementată îşi desfăşoară activitatea la nivel transfrontalier;
    (ii) numele tuturor statelor membre, ale statelor din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) care fac parte din Spaţiul Economic European (SEE) în care o entitate dintr-o ţară terţă are unităţi în România şi în state membre, dacă această situaţie este cunoscută de ASF;
    (iii) numele ţării terţe în care entitatea din ţara terţă aflată în legătură (filială/sucursală) cu o entitate reglementată din România îşi are sediul principal;
    (iv) nivelul riscului de SB/FT asociat cu entitatea reglementată care operează la nivel transfrontalier, cu unităţile transfrontaliere şi cu unităţile din UE, în măsura în care acest nivel este cunoscut de ASF, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) După efectuarea punerii în corespondenţă a informaţiilor prezentate la alin. (1), autoritatea de supraveghere principală identifică entităţile care operează la nivel transfrontalier şi care îndeplinesc condiţiile pentru înfiinţarea unui colegiu de combatere a SB/FT.
    (3) ASF, în calitate de autoritate de supraveghere principală, instituie şi menţine colegii de combatere a SB/FT în următoarele situaţii:
    a) entitatea reglementată de ASF care îşi desfăşoară activitatea la nivel transfrontalier a înfiinţat unităţi transfrontaliere în cel puţin două state membre, altele decât România;
    b) o entitate dintr-o ţară terţă a înfiinţat unităţi în România şi în cel puţin alte două state membre, iar unitatea din România este o entitate reglementată şi supravegheată de ASF la nivel consolidat.
    (4) În cazul aplicării alin. (3), ASF identifică autorităţile competente care vor fi invitate în calitate de membri permanenţi sau observatori, stabileşte forma şi frecvenţa reuniunilor colegiului de combatere a SB/FT şi întocmeşte lista cuprinzând numele şi datele de contact ale membrilor colegiului de combatere a SB/FT astfel constituit:
    a) membri permanenţi: autorităţile competente responsabile cu supravegherea în materie de combatere a SB/FT a unităţilor transfrontaliere ale entităţilor care operează la nivel transfrontalier, autorităţile competente responsabile cu supravegherea în materie de combatere a SB/FT a unităţilor din UE, ESMA sau EIOPA, după caz;
    b) observatori: autorităţile de supraveghere prudenţială a entităţilor care operează la nivel transfrontalier, unităţile transfrontaliere şi din UE şi autorităţile de combatere a SB/FT din ţările terţe unde funcţionează unităţi transfrontaliere; pot fi invitate să participe autorităţile de supraveghere prudenţială din ţările terţe în care îşi desfăşoară activitatea unităţi transfrontaliere şi Oficiul din statul membru în care se află autoritatea de supraveghere principală;
    c) invitaţi: ASF, din propria iniţiativă sau la solicitarea unui membru permanent, invită şi alţi participanţi relevanţi, de exemplu, Oficiul din alt stat membru decât cel menţionat la lit. b), auditori, consultanţi, autorităţi de rezoluţie, Comitetul Unic de Rezoluţie sau sisteme de garantare a depozitelor.
    (5) ASF reexaminează şi actualizează punerea în corespondenţă periodic şi în mod ad hoc când există modificări relevante în structura de proprietate a entităţii reglementate care operează la nivel transfrontalier sau a entităţii din ţara terţă.
    (6) ASF participă în calitate de membru permanent sau observator în cadrul colegiilor de combatere a SB/FT instituite de alte autorităţi de supraveghere din alte state membre la invitaţia autorităţii de supraveghere principale, încheie un acord scris de cooperare şi schimb de informaţii şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor nepublice obţinute în cadrul colegiilor.
    (7) La primirea invitaţiei de a participa în calitate de membru permanent, ASF confirmă autorităţii de supraveghere principale participarea sa în termen de 10 zile lucrătoare.
    (8) ASF solicită şi acordă asistenţă reciprocă în orice aspect legat de combaterea SB/FT şi cooperează în materie de supraveghere şi schimb de informaţii."

    51. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) ASF notifică Oficiul cu privire la următoarele:
    a) faptele care ar putea avea legătură cu SB/FT identificate în cadrul exercitării atribuţiilor de autorizare, supraveghere şi control al entităţilor reglementate;
    b) încălcarea prevederilor Legii nr. 129/2019."

    52. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    53. La anexa nr. 1 litera A alineatul (4), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) clientul este un resortisant al unei ţări terţe care solicită drepturi de şedere sau cetăţenia română în schimbul transferurilor de capital, al achiziţionării de proprietăţi sau de obligaţiuni de stat sau al investiţiilor în entităţi corporative."

    54. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 şi 6, având cuprinsul prevăzut la anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ART. II
    (1) Persoanele numite ca ofiţeri de conformitate SB/FT, respectiv persoane desemnate SB/FT conform prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, şi notificate Autorităţii de Supraveghere Financiară anterior intrării în vigoare a prezentului regulament sunt considerate ofiţeri de conformitate SB/FT şi persoane desemnate SB/FT în sensul art. 8 din regulamentul anterior menţionat, nefiind necesară notificarea acestora prin transmiterea formularului prevăzut la anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6 la regulamentul anterior menţionat.
    (2) Entităţile reglementate implementează prevederile art. 3 alin. (3) lit. d), art. 3 alin. (5) lit. m) şi o), art. 8 alin. (8), art. 16 alin. (3), art. 21 alin. (3), art. 22 alin. (2), (4) şi (8) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

    ART. III
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 28 decembrie 2020.
    Nr. 29.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Regulamentul nr. 13/2019)
    NOTIFICARE OFIŢER CONFORMITATE SB/FT

┌────┬─────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Subiectul/ │Răspuns│Explicaţii │
│crt.│Întrebarea ├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │DA │NU │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼──────────────────────────────┬──────┬─────────────────┤
│ │Entitatea │ │ │Denumirea │Sediul│Tipul entităţii │
│1. │reglementată │ │ │ │social│ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤
├────┼─────────────────┼───┼───┼──────────────────────────────┼──────┴─────────────────┤
│ │ │ │ │Numele şi prenumele │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Numele din certificatul de │ │
│ │Identitatea │ │ │naştere (dacă este diferit) │ │
│ │candidatului │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │(Cetăţenii │ │ │CNP │ │
│ │străini │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │precizează şi │ │ │Seria şi numărul actului de │ │
│ │data la care │ │ │identitate, emitentul şi data │ │
│2. │şi-au stabilit │ │ │emiterii │ │
│ │sau urmează să │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │îşi stabilească │ │ │Data şi locul naşterii │ │
│ │domiciliul sau │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │reşedinţa în │ │ │Cetăţenia/Naţionalitatea │ │
│ │România.) │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Domiciliul şi/sau reşedinţa │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Date contact: telefon şi │ │
│ │ │ │ │e-mail │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼──────────────────────────────┴────────────────────────┤
│ │ │ │ │Descrierea atribuţiilor şi responsabilităţilor │
│3. │Funcţia deţinută │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Data de începere şi durata mandatului │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Descrierea atribuţiilor şi responsabilităţilor │
│ │Funcţia de ofiţer│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │de conformitate │ │ │Data de începere a activităţii │
│ │SB/FT │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Persoana care îl/o înlocuieşte │
├────┼─────────────────┼───┼───┼┬───────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │ │ │ ││Tip acces │Modalitate acces informaţii │
│ │ │ │ │├──────────┬────────┼─────────┬─────────────┬──────────┤
│ │ │ │ ││direct │indirect│suport │suport │ │
│ │ │ │ ││ │ │letric │electronic │alt tip de│
│ │Accesul la │ │ │├──────────┼────────┼─────────┼─────────────┤acces (a │
│ │informaţii pentru│ │ ││documente │ │ │acces │se │
│5. │ofiţerul de │ │ ││sau │vezi │acces la │aplicaţii IT │specifica │
│ │conformitate SB/ │ │ ││informaţii│nota * │documente│de profil CSB│punctual) │
│ │FT │ │ ││necesare │ │originale│/CFT │ │
│ │ │ │ ││de profil │ │ │ │ │
│ │ │ │ │├──────────┼────────┼──┬──────┼──────┬──────┼──────────┤
│ │ │ │ ││ │ │DA│NU │DA │NU │ │
│ │ │ │ │├──────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
├────┼─────────────────┼───┼───┼┴──────────┴────────┴──┴──────┴──────┴──────┴──────────┤
│ │Formare │ │ │ │
│6. │profesională de │ │ │ │
│ │profil SB/FT │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│7. │Experienţă │ │ │ │
│ │relevantă │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │Rezultatul │ │ │ │
│ │evaluării interne│ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Conflicte cu │ │ │ │
│ │autorităţi de │ │ │Explicaţii: │
│ │reglementare şi │ │ │ │
│ │supraveghere în │ │ │ │
│ │domeniul │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │financiar-bancar │ │ │ │
│ │şi fiscal din │ │ │ │
│ │România sau din │ │ │ │
│ │alte state: │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│9. │litigii sau │ │ │ │
│ │anchete în curs; │ │ │ │
│ │refuzul aprobării│ │ │ │
│ │/înregistrării; │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │sancţiuni │ │ │ │
│ │contravenţionale │ │ │În cazul sancţiunilor/măsurilor dispuse de autorităţi, │
│ │aplicate de │ │ │menţionaţi data aplicării/tipul sancţiunii/contravenţia│
│ │aceste autorităţi│ │ │săvârşită/măsura dispusă şi, după caz, durata de │
│ │sau alte măsuri │ │ │reabilitare prevăzută în legislaţia naţională: │
│ │dispuse │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼─────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│ │Sancţiuni în urma│ │ │ │ │ │ │
│ │unor anchete, │ │ │ │ │ │ │
│ │investigaţii sau │ │ │ │ │ │ │
│ │proceduri │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale, │ │ │ │ │ │ │
│ │disciplinare, │ │ │ │ │ │Data │
│ │administrative, │ │ │Autoritatea care a │Fapta │Sancţiunea│aplicării │
│ │judiciare în │ │ │dispus sancţionarea │sancţionată│ │sancţiunii│
│ │România sau în │ │ │ │ │ │ │
│ │alt stat │ │ │ │ │ │ │
│ │(Informaţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │sunt furnizate şi│ │ │ │ │ │ │
│10. │în cazul în care │ │ │ │ │ │ │
│ │s-a realizat │ │ │ │ │ │ │
│ │reabilitarea.) │ │ ├─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┤
│ │Excluderea de │ │ │ │
│ │către o │ │ │ │
│ │autoritate de │ │ │ │
│ │reglementare, un │ │ │ │
│ │organism │ │ │ │
│ │guvernamental sau│ │ │ │
│ │de către un │ │ │ │
│ │organism sau o │ │ │ │
│ │asociaţie │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Incidentele │ │ │ │
│ │înregistrate de │ │ │ │
│ │natură a afecta │ │ │ │
│ │reputaţia şi │ │ │ │
│ │integritatea, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │informaţii cu │ │ │Explicaţii: menţiuni privind faptele incriminate în │
│ │privire la │ │ │cazul procedurilor în curs/informaţii detaliate privind│
│11. │dosarele, │ │ │procesele civile, procedurile administrative sau penale│
│ │anchetele şi │ │ │aflate pe rolul instanţelor: │
│ │procedurile │ │ │ │
│ │penale, cazurile │ │ │ │
│ │civile şi │ │ │ │
│ │administrative în│ │ │ │
│ │curs sau, după │ │ │ │
│ │caz, inexistenţa │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼─────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│ │Detalii privind │ │ │ │ │ │ │
│ │sancţiuni │ │ │ │ │ │ │
│ │disciplinare │ │ │Entitatea care a │Obiectul │ │Data │
│ │într-o funcţie │ │ │dispus sancţiunea │sancţiunii │Sancţiunea│aplicării │
│ │sau post de │ │ │ │ │ │sancţiunii│
│12. │administrator, │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţie fiduciară│ │ │ │ │ │ │
│ │sau relaţie │ │ ├─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┤
│ │similară - │ │ │ │
│ │concediere sau │ │ │ │
│ │încetare/ │ │ │ │
│ │revocare mandat │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Orice interese │ │ │ │
│ │financiare şi │ │ │ │
│ │nefinanciare care│ │ │ │
│13. │ar putea crea │ │ │ │
│ │eventuale │ │ │ │
│ │conflicte de │ │ │ │
│ │interese │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Informaţii despre│ │ │ │
│ │timpul minim care│ │ │ │
│ │va fi dedicat │ │ │ │
│14. │îndeplinirii │ │ │ │
│ │funcţiei de │ │ │ │
│ │ofiţer de │ │ │ │
│ │conformitate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Orice alte │ │ │ │
│15. │informaţii │ │ │ │
│ │relevante pentru │ │ │ │
│ │evaluare │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───┴───┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    * Detaliaţi punctual fluxul obţinerii informaţiilor privind relaţia cu clienţii sau operaţiunile financiare, inclusiv persoanele/angajaţii care intermediază obţinerea acestor informaţii, cu precizarea calităţii acestora în cadrul entităţii.
    Declaraţie semnată de reprezentantul legal al societăţii, conform căreia:
    Subsemnatul, .............................................., reprezentant legal al ....................................., menţionez că evaluarea persoanei notificate a fost realizată urmărindu-se respectarea prevederilor legale şi a politicilor interne referitoare la cerinţele de competenţă profesională şi probitate morală, conform cărora persoana notificată este adecvată pentru exercitarea atribuţiilor alocate, şi declar că informaţiile furnizate în notificare sunt corecte şi complete.
    Data
    ....................................
    Semnătura
    ......................................
    Declaraţie semnată de persoana propusă pentru funcţia de ofiţer de conformitate SB/FT, conform căreia:
    Subsemnatul^1, ............................................., cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    ^1 Se completează numele şi prenumele astfel cum apar în actul de identitate.
    a) toate informaţiile furnizate sunt corecte, complete şi conforme cu realitatea;
    b) nu există alte fapte asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi entitatea reglementată ar trebui încunoştinţate.

    Totodată, menţionez că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale^2 în scopul exercitării atribuţiilor ASF şi ale entităţii reglementate şi mă angajez să comunic ASF şi entităţii reglementate toate modificările privind informaţiile furnizate.
    ^2 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    Semnătura
    ............................
    Data
    ............................
    NOTĂ:
    ASF şi entitatea reglementată păstrează confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la această declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 6 la Regulamentul nr. 13/2019)
    NOTIFICARE PERSOANĂ DESEMNATĂ SB/FT
    Subsemnatul, ................................................................., reprezentant legal al ..................................., notific prin prezenta
    [ ] numirea doamnei/domnului....
    [ ] înlocuirea persoanei desemnate SB/FT^1, a doamnei/domnului .............................., având în vedere încetarea exercitării funcţiei începând cu data de ........................, cu doamna/domnul .............................., CNP .............................., naţionalitate .................., cetăţenie .................., telefon^2 .................. şi e-mail ......................., având şi funcţia de ..............................^3, începând din data de .......................
    Atribuţiile şi responsabilităţile persoanei desemnate SB/FT sunt .......................... potrivit ........................^4 şi fişei postului.
    Persoana desemnată SB/FT are:
    - acces direct la documente sau informaţii necesare de profil DA/NU;
    – acces direct la documente originale DA/NU;
    – acces direct la aplicaţii IT de profil CSB/CFT DA/NU;
    – alt tip de acces (Se va menţiona ce tip de acces) DA/NU.

    Menţionez că evaluarea persoanei notificate a fost realizată urmărindu-se respectarea prevederilor legale şi a politicilor interne referitoare la cerinţele de competenţă profesională şi probitate morală, conform cărora persoana notificată este adecvată pentru exercitarea atribuţiilor alocate, şi declar că informaţiile furnizate în notificare sunt corecte şi complete.
    Semnătura
    ............................
    Data
    ............................
    NOTĂ:
    Autoritatea de Supraveghere Financiară şi entitatea reglementată păstrează confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la această declaraţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

    ^1 Se vor menţiona numele persoanei care este înlocuită şi data încetării exercitării funcţiei, decizia de încetare.
    ^2 Datele de contact ale persoanei desemnate SB/FT.
    ^3 Funcţia pe care o cumulează.
    ^4 Actul de numire (decizie, hotărâre).
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016