Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 28 din 23 decembrie 2020  privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 28 din 23 decembrie 2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 16 din 7 ianuarie 2021
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile:
    - art. 11,art. 24 alin. (7),art. 87,art. 132 alin. (7), art. 235 şi art. 257 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 272 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 12 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,

    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 22.12.2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital, pentru care legislaţia aplicabilă acestora prevede obligaţia urmării unui curs de formare profesională şi promovare a examenului aferent acestuia, precum şi condiţiile de atestare a organismelor de formare profesională, denumite în continuare OFP.

    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în legislaţia aplicabilă în domeniul pieţei de capital, precum şi următoarele înţelesuri:
    a) atestat profesional - document emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., prin care se certifică formarea profesională iniţială efectuată de o persoană fizică, având forma prezentată în anexa nr. 1;
    b) certificat de absolvire - certificat eliberat de OFP, prin care se atestă participarea la un program de formare profesională iniţială şi promovarea examenului aferent acestuia;
    c) certificat de participare - certificat eliberat de OFP, prin care se atestă participarea la un program de pregătire şi perfecţionare profesională continuă;
    d) competenţă profesională - capacitatea unei persoane fizice de a aplica cunoştinţele teoretice, deprinderile practice şi aptitudinile sale în cadrul activităţii desfăşurate pe piaţa de capital;
    e) conducerea OFP - membrii consiliului de administraţie/ supraveghere, precum şi persoanele fizice care exercită funcţii de conducere executive, cum ar fi director general şi director general adjunct în cadrul OFP, respectiv funcţiile echivalente din cadrul altor tipuri de entităţi care nu sunt constituite în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;
    f) cursant - persoană fizică înscrisă la un program de formare/pregătire şi perfecţionare profesională organizat de un OFP;
    g) date cu caracter personal - astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    h) lector - persoană fizică ce susţine programe de formare/pregătire şi perfecţionare profesională organizate de OFP;
    i) marcă temporală - astfel cum este definită la art. 2 lit. b) din Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;
    j) OFP - entitate care este atestată de A.S.F. pentru a organiza programe de formare/pregătire şi perfecţionare profesională;
    k) platformă de formare online - aplicaţie tehnică (infrastructura tehnică, hardware şi software, dispozitive mobile) prin intermediul căreia OFP permite cursanţilor parcurgerea şi/sau susţinerea unui program/examen de formare/pregătire şi perfecţionare profesională la distanţă, fără prezenţă fizică;
    l) program de formare profesională iniţială - prima formare teoretică şi practică realizată prin intermediul unui OFP în vederea dobândirii unui ansamblu de competenţe profesionale ce permite persoanei fizice să desfăşoare una sau mai multe activităţi pe piaţa de capital;
    m) program de pregătire şi perfecţionare profesională continuă - dezvoltarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor profesionale deja dobândite de persoanele care desfăşoară una sau mai multe activităţi pe piaţa de capital, în vederea obţinerii de noi competenţe, participarea la activităţi de pregătire şi perfecţionare profesională, realizată prin intermediul unui OFP;
    n) program de formare/pregătire şi perfecţionare profesională - program de formare profesională iniţială şi program de pregătire şi perfecţionare profesională continuă;
    o) semnătură electronică calificată - semnătura electronică astfel cum este definită la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.


    ART. 3
    (1) Programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională se desfăşoară prin parcurgerea unor cursuri organizate de OFP şi cuprind atât pregătirea teoretică, cât şi practică.
    (2) Programele de formare profesională iniţială se finalizează prin susţinerea unor examene.
    (3) Programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională se desfăşoară prin una dintre următoarele forme:
    a) în săli de curs;
    b) la distanţă, fără prezenţă fizică.

    (4) Programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională trebuie să aibă o durată de cel puţin:
    a) 30 de ore, în cazul programelor de formare profesională iniţială;
    b) 15 ore, în cazul programelor de pregătire şi perfecţionare profesională continuă.

    (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (4) lit. b) situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b), art. 26, 27 şi 28.
    (6) Bibliografia programelor prevăzute la alin. (1) trebuie să acopere legislaţia pieţei de capital din România, legislaţia Uniunii Europene şi ghidurile emise în aplicarea acestora, cu incidenţă asupra domeniului pentru care se organizează respectivul program de formare/pregătire şi perfecţionare profesională, iar tematica programelor trebuie să fie specifică domeniului de activitate al persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b) şi f).

    ART. 4
    (1) Programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională se pot desfăşura atât în limba română, cât şi în engleză. Programele de formare profesională iniţială desfăşurate în limba engleză se finalizează cu examen în această limbă.
    (2) În urma desfăşurării unui program de formare/pregătire şi perfecţionare profesională, OFP eliberează, după caz:
    a) un certificat de absolvire, în cazul programelor de formare profesională iniţială;
    b) un certificat de participare, în cazul programelor de pregătire şi perfecţionare profesională continuă.


    ART. 5
    Persoanele fizice se pot înscrie la un program de formare/pregătire şi perfecţionare profesională organizat de OFP dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) să fie în vârstă de cel puţin 18 ani şi să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
    b) să aibă studii medii/superioare finalizate cu diplomă de bacalaureat/licenţă sau un document echivalent, cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul.


    ART. 6
    (1) Pentru fiecare persoană fizică înscrisă la un program de formare/pregătire şi perfecţionare profesională, OFP deschide un dosar, care cuprinde cel puţin următoarele informaţii şi documente:
    a) numele şi prenumele persoanei fizice, cetăţenia, data şi locul naşterii;
    b) informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    c) adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;
    d) actul de identitate (B.I./C.I./paşaport, după caz), în copie;
    e) perioada în care se desfăşoară programul de formare/pregătire şi perfecţionare profesională;
    f) tipul şi codul programului pe care îl urmează;
    g) data la care se susţine examenul, precum şi rezultatul obţinut în urma examinării, dacă este cazul;
    h) dovada achitării taxelor pentru participarea la programul de formare/pregătire şi perfecţionare profesională/examen;
    i) fişa de examinare a programului de formare/pregătire şi perfecţionare profesională, întocmită şi datată de cursant, după participarea la program.

    (2) În urma absolvirii unui program de formare profesională iniţială cu cel puţin nota 7 pe o scară de la 1 la 10, persoanele fizice obţin certificatul de absolvire de la OFP.
    (3) Dosarul care cuprinde documentele menţionate la alin. (1) şi copia după certificatul de absolvire eliberat cursantului se păstrează şi se arhivează, cu respectarea termenului impus de legislaţia specifică în materie.

    ART. 7
    (1) OFP organizează programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională pentru:
    a) ofiţerul de conformitate/persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate;
    b) persoana care îndeplineşte funcţia de administrare a riscului;
    c) persoana fizică consultant de investiţii;
    d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
    e) persoana care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;
    f) conducerea superioară din cadrul entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital.

    (2) Programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională pentru persoanele menţionate la alin. (1) lit. c), d) şi e) se desfăşoară cu respectarea şi în condiţiile stabilite de prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pe lângă programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională organizate pentru persoanele menţionate la alin. (1), OFP poate organiza programe de formare/pregătire profesională şi pentru alte categorii de persoane fizice, care desfăşoară sau doresc să desfăşoare activităţi specifice domeniului pieţei de capital şi pentru care nu este necesară autorizarea de către A.S.F.

    ART. 8
    (1) OFP respectă drepturile de autor conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul persoanelor fizice care au calitatea de lectori.

    CAP. II
    Atestarea, organizarea şi funcţionarea OFP
    ART. 9
    (1) Pot fi atestate de A.S.F. în calitate de OFP entităţile care au în obiectul de activitate organizarea de cursuri de formare/pregătire şi perfecţionare profesională pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi pe piaţa de capital, de tipul asociaţiilor profesionale, societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiilor de învăţământ superior acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, fără ca enumerarea să fie limitativă.
    (2) În vederea obţinerii atestatului prin care se confirmă calitatea de OFP, entităţile interesate depun la A.S.F. un dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de acordare a atestatului de OFP, care va purta semnătura olografă a reprezentantului legal al entităţii;
    b) lista membrilor conducerii entităţii care doreşte atestarea în calitate de OPF, iar pentru fiecare dintre membrii acesteia, curriculum vitae tip Europass din care să reiasă pregătirea şi experienţa profesională, precum şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au fost sancţionaţi de A.S.F., Banca Naţională a României ori de alte autorităţi, cu interzicerea temporară sau permanentă a exercitării oricărei activităţi profesionale reglementate de acestea, respectiv cu retragerea autorizaţiei acordate de aceste autorităţi;
    c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare, eliberate cu cel mult 15 zile anterior datei de înregistrare a documentaţiei la A.S.F. pentru fiecare membru al organelor de conducere a OFP;
    d) copia actului constitutiv al OFP din care rezultă obiectul de activitate privind organizarea de programe de formare/ pregătire şi perfecţionare profesională pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi pe piaţa de capital;
    e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii, din care să rezulte că OFP are:
    1. un sediu cu dotări şi spaţii adecvate şi să dovedească cu documente (contract de proprietate, închiriere, comodat pentru cel puţin o perioadă de un an de la depunerea documentaţiei);
    2. o descriere a platformei de formare online şi a instrumentelor specifice procesului de formare/pregătire şi perfecţionare profesională şi examinare, în cazul oferirii de programe cu mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă;

    f) lista cu lectorii care vor susţine programele de formare/ pregătire şi perfecţionare profesională, însoţită de o declaraţie a reprezentantului legal al OFP din care să rezulte faptul că persoanele fizice care au calitatea de lectori în cadrul OFP respectă următoarele condiţii: sunt absolvenţi de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cadre didactice universitare sau specialişti pe piaţa de capital, cu experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul economic/juridic/financiar-bancar;
    g) procedura privind soluţionarea reclamaţiilor şi a contestaţiilor;
    h) metodologia aplicată de OFP care cuprinde setul de proceduri şi reguli emise de OFP prin care se detaliază procesul de desfăşurare a programelor/examenelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională;
    i) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului stabilit conform reglementărilor în vigoare.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise la A.S.F. şi în format electronic. În acest sens, cererea de acordare a atestatului de OFP prevăzută la alin. (2) lit. a) se semnează cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entităţii, iar înscrisurile/declaraţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), e) şi f) trebuie să conţină marca temporală.
    (4) În vederea soluţionării cererii depuse de entitatea solicitantă, A.S.F. este în drept să solicite orice alte informaţii şi documente pe care le consideră relevante.

    ART. 10
    (1) A.S.F. emite atestatul în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii dosarului complet de către OFP.
    (2) Orice solicitare de informaţii suplimentare de către A.S.F. sau de modificare a documentelor prezentate iniţial din partea entităţii întrerupe termenul de 60 de zile, care reîncepe să curgă de la data depunerii documentelor de modificare sau de la transmiterea informaţiilor suplimentare, dar fără a depăşi termenul de 60 de zile de la data depunerii dosarului complet.
    (3) În cazul în care documentele sau informaţiile solicitate de A.S.F. sunt incomplete, ilizibile, nu respectă cerinţele prevăzute în prezentul regulament ori nu sunt transmise în termenele solicitate, A.S.F. emite o decizie motivată de respingere a cererii de atestare.

    ART. 11
    (1) OFP poate să îşi facă publicitate după eliberarea de către A.S.F. a atestatului.
    (2) OFP are obligaţia să deţină o pagină de internet proprie, care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea OFP;
    b) atestatul emis de A.S.F.;
    c) numele şi prenumele lectorilor;
    d) programele organizate de OFP;
    e) metodologia OFP privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională;
    f) taxele percepute pentru programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională;
    g) linkuri educaţionale;
    h) recomandări legislative.


    ART. 12
    (1) OFP organizează cel puţin un program de formare/pregătire şi perfecţionare profesională pe parcursul unui an calendaristic.
    (2) În situaţia depăşirii termenului prevăzut la alin. (1), OFP solicită menţinerea atestatului profesional pe perioada următoarelor 12 luni consecutive; în acest caz, OFP are obligaţia să transmită la A.S.F., în maximum 10 zile lucrătoare de la începerea anului calendaristic următor celui pentru care există obligaţia prevăzută la alin. (1), o notă explicativă din care să rezulte:
    a) motivele pentru care nu a organizat cel puţin un program de formare/pregătire şi perfecţionare profesională în perioada prevăzută la alin. (1);
    b) declaraţia semnată de reprezentantul legal al entităţii din care rezultă că OFP îndeplineşte în continuare cerinţele prevăzute la art. 9.

    (3) În situaţia în care documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) se transmit la A.S.F. doar în format electronic, acestea trebuie semnate cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entităţii şi marca temporală, după caz.

    ART. 13
    (1) Orice modificare a condiţiilor care au stat la baza atestării OFP este notificată A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la producerea acestei modificări, cu anexarea documentelor justificative corespunzătoare.
    (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) situaţia în care sunt numiţi noi membri ai conducerii OFP care sunt supuşi aprobării A.S.F., în condiţiile transmiterii documentelor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b).
    (3) Cererea de aprobare a modificărilor prevăzute la alin. (2) se depune în termen de 5 zile de la producerea acestei modificări, cu anexarea dovezii achitării în contul A.S.F. a tarifului stabilit conform reglementărilor în vigoare.
    (4) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1)-(3) se transmit la A.S.F. doar în format electronic, acestea sunt semnate cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entităţii.

    ART. 14
    A.S.F. nu eliberează unei entităţi atestatul privind calitatea de OFP, dacă aceasta:
    a) se află în procedura prevăzută de legislaţia privind insolvenţa şi falimentul;
    b) are, pentru oricare dintre membrii personalului de conducere a acesteia, înscrise în cazierul judiciar fapte prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a fost sancţionată de A.S.F., Banca Naţională a României ori de alte autorităţi, cu interzicerea temporară sau permanentă a exercitării oricărei activităţi profesionale reglementate de acestea, respectiv cu retragerea autorizaţiei acordate de aceste autorităţi.


    ART. 15
    (1) A.S.F. retrage atestatul acordat unui OFP în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) la cerere, în baza unei hotărâri a organului statutar, cu condiţia ca OFP să nu înregistreze debite către A.S.F.;
    b) ca urmare a încălcării obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament;
    c) dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura de insolvenţă prevăzută de legislaţia în vigoare;
    d) dacă atestatul a fost obţinut pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare;
    e) dacă nu a organizat niciun curs de pregătire profesională în cursul unui an calendaristic şi nu a solicitat în termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) menţinerea atestatului profesional.

    (2) În situaţia în care documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) se transmit la A.S.F. doar în format electronic, cererea de retragere a atestatului transmisă A.S.F. de OFP trebuie semnată cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entităţii şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal trebuie să conţină marca temporală.
    (3) A.S.F. decide cu privire la retragerea atestatului, la cererea OFP, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.
    (4) Retragerea de către A.S.F. a atestatului unui OFP nu produce efecte asupra recunoaşterii calităţii de absolvent pentru persoanele fizice care au urmat programe de formare/pregătire şi perfecţionare profesională până la data retragerii atestatului şi au promovat examenele aferente.

    ART. 16
    A.S.F. poate verifica modul de organizare şi desfăşurare a programelor/examenelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea programelor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională şi a examenelor
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii generale privind organizarea şi desfăşurarea programelor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională, cu prezenţă fizică
    ART. 17
    (1) OFP respectă următoarele condiţii în cazul organizării şi desfăşurării programelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională:
    a) durata unui program de formare/pregătire şi perfecţionare profesională se raportează la complexitatea şi specificul acestuia, fără însă a se aloca mai puţine ore faţă de durata prevăzută la art. 3 alin. (4), art. 25 alin. (3) lit. b), art. 26, art. 27 şi art. 28, după caz;
    b) sălile unde se desfăşoară programele de formare/ pregătire şi perfecţionare profesională trebuie să fie dotate tehnic corespunzător, în funcţie de specificul programului de formare/pregătire şi perfecţionare profesională;
    c) cursantul trebuie să primească curricula programului şi să fie informat asupra obligaţiilor pe care le are în calitatea sa de cursant.

    (2) OFP asigură continuitatea programelor de formare/ pregătire şi perfecţionare profesională în situaţia în care un lector îşi întrerupe activitatea, prin înlocuirea în timp util cu un alt lector care îndeplineşte cerinţele prezentului regulament şi care este înregistrat în lista lectorilor.
    (3) OFP asigură înregistrarea cursanţilor într-un registru, care conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de identificare a cursantului;
    b) entitatea unde îşi desfăşoară activitatea şi funcţia deţinută de cursant în prezent, dacă este cazul;
    c) data promovării examenului aferent programului de formare profesională iniţială, respectiv data absolvirii programului de pregătire şi perfecţionare profesională continuă, după caz;
    d) datele de contact ale cursantului (e-mail, telefon).


    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii generale privind organizarea şi desfăşurarea de către OFP a programelor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională la distanţă, în sistem online
    ART. 18
    (1) În cazul organizării de programe de formare/pregătire şi perfecţionare profesională la distanţă, în sistem online, fără prezenţă fizică, OFP utilizează o platformă de formare online cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 17.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), OFP trebuie să asigure posibilitatea examinării în acelaşi mod.
    (3) Platforma de formare online trebuie să corespundă programelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională şi să comunice, după caz, cursanţilor întrebările de examen şi să genereze rapoartele cu răspunsurile cursanţilor, pe baza cărora lectorii desemnaţi de OFP validează rezultatele examinării, prin raportare la grila cu răspunsuri corecte. Rezultatele vor fi transmise cursanţilor după validare, online, în timp real.
    (4) OFP prevăzut la alin. (1) publică pe pagina de web proprie informaţii privind modul de desfăşurare a acestor programe.
    (5) OFP asigură suportul tehnic persoanelor fizice care doresc înscrierea la programele prevăzute la alin. (1).
    (6) Conectarea la platforma de formare online trebuie să asigure cerinţele de confidenţialitate şi securitate prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi ale cadrului legal aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea şi desfăşurarea examenului după finalizarea programului de formare profesională iniţială
    ART. 19
    (1) Examenul în cazul programului de formare profesională iniţială cu prezenţă fizică în sălile de curs sau la distanţă, în sistem online, se susţine doar de cursanţii care au finalizat acest program, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la finalizarea programului parcurs.
    (2) Înscrierea la examen se poate face:
    a) din oficiu pentru cei care au participat la respectivul program;
    b) la cerere, pentru persoanele fizice care au fost respinse sau au absentat de la examenul corespunzător programului urmat şi care doresc să susţină examenul.

    (3) Înscrierea la examen se poate realiza online atât pentru persoanele fizice care au urmat un program de formare profesională iniţială la distanţă, în sistem online, precum şi pentru persoanele fizice care au urmat un program de formare profesională iniţială cu prezenţă fizică în sălile de curs.
    (4) Examenul se organizează şi se desfăşoară online sau cu prezenţă fizică, în conformitate cu metodologia emisă de OFP.
    (5) Orice modificare a locului, datei şi/sau a orei de susţinere a examenului este comunicată cursanţilor cu cel puţin 24 de ore înainte de data examenului, precum şi pe site-ul OFP.

    ART. 20
    (1) În funcţie de curricula programului de formare profesională iniţială, cu prezenţă fizică în sălile de curs sau la distanţă, în sistem online, OFP stabileşte modul de desfăşurare a examenului, cu condiţia respectării a cel puţin următoarelor reguli:
    a) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate;
    b) să aibă un grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, iar timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării examenului;
    c) să se evite repetarea integrală a subiectelor de examinare, anterioare;
    d) să se elaboreze câte 3 variante de subiecte pentru fiecare examen, din care se va alege, prin tragere la sorţi, numărul subiectului. Nicio întrebare din testul-grilă nu trebuie să fi fost utilizată ca exemplu în cadrul programului de formare profesională iniţială;
    e) testul-grilă trebuie să conţină minimum 50 de întrebări, cu un răspuns corect din trei variante posibile de răspuns, dintre care 50% cu caracter teoretic şi 50% cu caracter practic.

    (2) OFP asigură toate condiţiile corespunzătoare de desfăşurare a examenului.
    (3) Examinarea competenţelor dobândite de cursanţii programelor de formare profesională iniţială este realizată de către lectori desemnaţi de OFP care nu au fost implicaţi în mod direct în activitatea de predare a acestor programe.

    ART. 21
    (1) În termen de 15 zile de la data la care s-a desfăşurat examinarea, cursanţii care nu s-au prezentat la examen au dreptul să susţină o singură dată examenul, cu aceeaşi tematică, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri motivate, adresate OFP.
    (2) Cursanţii declaraţi respinşi la examen au dreptul la reexaminare, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri adresate OFP în termen de 15 zile de la data la care s-a desfăşurat examinarea.
    (3) Persoanele care nu au susţinut sau nu au promovat examenul aferent programului urmat pot susţine acest examen organizat pentru un curs similar, la un alt OFP.

    ART. 22
    Testele formate din varianta de examinare şi/sau testul-grilă completat de cursant sunt păstrate de OFP, atât în format letric, cât şi în format electronic, după caz, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

    ART. 23
    (1) În termen de 30 de zile de la promovarea examenului, OFP eliberează certificatul de absolvire a programului.
    (2) Certificatul de absolvire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea OFP care a organizat programul şi examenul;
    b) tipul programului;
    c) durata programului;
    d) denumirea programului;
    e) numele, prenumele absolventului, inclusiv CNP;
    f) semnătura reprezentantului legal şi ştampila entităţii emitente;
    g) data obţinerii certificatului de absolvire.

    (3) Certificatul de absolvire prevăzut la alin. (1) se poate elibera şi în sistem online dacă este validat prin semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al OFP.

    ART. 24
    (1) În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul unui program de formare profesională iniţială pentru desfăşurarea unei activităţi pe piaţa de capital transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2, însoţită de următoarele documente:
    a) certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;
    b) actul de identitate (B.I./C.I./paşaport pentru persoanele fizice străine), în copie;
    c) declaraţie pe propria răspundere că, „am luat la cunoştinţă şi îmi asum prevederile şi sancţiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020“.

    (2) A.S.F. decide cu privire la eliberarea atestatului profesional al cursantului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete la A.S.F., potrivit condiţiilor prevăzute la alin. (1).

    CAP. IV
    Condiţii generale privind programele de pregătire şi perfecţionare profesională continuă organizate de OFP pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate pe piaţa de capital
    ART. 25
    (1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) trebuie să urmeze anual un program de pregătire şi perfecţionare profesională continuă, organizat de un OFP, în una dintre formele prevăzute la art. 3 alin. (3), începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizate de A.S.F.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele fizice care au contractul de muncă suspendat, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) La reluarea activităţii, persoanele fizice prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a urma un program de pregătire şi perfecţionare profesională continuă care să conţină cumulat pe anul în curs cel puţin:
    a) 15 ore de pregătire şi perfecţionare profesională continuă pentru persoanele fizice care încep activitatea în semestrul I al anului;
    b) 10 ore de pregătire şi perfecţionare profesională continuă pentru persoanele fizice care încep activitatea în semestrul al II-lea al anului.


    ART. 26
    Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calităţi dintre cele menţionate la art. 7 alin. (1) au obligaţia de a urma un program de cel puţin 15 ore de pregătire şi perfecţionare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obţinut prima autorizaţie în una dintre aceste calităţi.

    ART. 27
    Persoanele fizice care deţin funcţii în conducerea superioară în cadrul entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., au obligaţia de a urma un program de cel puţin 10 ore de pregătire şi perfecţionare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizaţi în această calitate.

    ART. 28
    Persoanele fizice care se încadrează în prevederile art. 34 şi 35 au obligaţia de a urma un program de cel puţin 10 ore de pregătire şi perfecţionare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obţinut atestatul profesional.

    ART. 29
    (1) Persoanele fizice care au calitatea de lectori prevăzuţi la art. 9 alin. (2) lit. f) beneficiază de recunoaşterea orelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională efectuate pentru piaţa de capital, cu condiţia ca acestea să prezinte la A.S.F. dovada că au efectuat activitatea de lectori în cadrul programelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională.
    (2) Dovada prevăzută la alin. (1) se depune la A.S.F. anual şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a lectorului sub semnătură olografă sau, după caz, semnătura electronică calificată sau marcă temporală, din care să rezulte numărul de ore efectuate în calitatea sa de lector şi denumirea entităţilor unde a profesat această activitate.

    ART. 30
    În cazul programelor de pregătire şi perfecţionare profesională continuă în formele prevăzute la art. 3 alin. (3), la terminarea programului, OFP eliberează un certificat de participare care trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea OFP care a organizat programul şi examenul;
    b) tipul programului;
    c) durata programului;
    d) numele, prenumele şi CNP-ul participantului;
    e) tematicile programului şi numărul de ore alocate fiecărei teme;
    f) semnătura reprezentantului legal şi ştampila entităţii emitente;
    g) data eliberării certificatului de participare.


    CAP. V
    Recunoaşterea programelor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională, a examenelor şi a atestatelor profesionale din alte state membre sau state terţe
    ART. 31
    (1) A.S.F. poate recunoaşte programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională urmate la organisme de formare profesională din alte state membre sau state terţe, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile.
    (2) A.S.F. poate recunoaşte, pe bază de reciprocitate, examenele de promovare a cursurilor organizate de entităţi ale pieţei de capital din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, precum şi atestatele profesionale eliberate de autorităţile de reglementare ale acestor state.

    ART. 32
    În vederea recunoaşterii programelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională urmate la organisme de formare profesională din alte state membre sau state terţe, o persoană fizică trebuie să depună la A.S.F. o documentaţie care cuprinde cel puţin următoarele documente şi informaţii:
    a) cererea prin care se solicită recunoaşterea programelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională urmate, finalizate sau nu cu examene şi, după caz, dovada promovării examenelor aferente acestora;
    b) acte doveditoare eliberate de organismul de formare profesională unde a absolvit/finalizat programul şi/sau a obţinut atestatul sau un document echivalent atestatului, în copie şi în traducere legalizată în limba română;
    c) actul de identitate sau paşaport, în copie, în cazul persoanelor fizice cu rezidenţă în alte state membre sau state terţe, cu menţiunea „conform cu originalul“;
    d) curriculum vitae tip Europass.


    ART. 33
    A.S.F. decide cu privire la recunoaşterea programelor de formare/pregătire şi perfecţionare profesională în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor menţionate la art. 32, în formă corespunzătoare.

    CAP. VI
    Eliberarea de atestate profesionale pentru unele categorii de persoane fizice
    ART. 34
    (1) Au dreptul să primească, la cerere, atestate profesionale corespunzătoare calităţilor prevăzute la art. 7 alin. (1), fără a absolvi programe de formare profesională iniţială şi fără a promova un examen, următoarele categorii de persoane fizice, care nu se mai află în relaţii de muncă, dar care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul A.S.F. în calitate de:
    a) membru al Consiliului A.S.F.;
    b) angajat care se încadrează în una din următoarele situaţii:
    (i) are o experienţă profesională şi o vechime de minimum 5 ani de activitate desfăşurată în mod continuu în A.S.F., unde a avut ca atribuţii problematici legate de activitatea desfăşurată pe piaţa de capital;
    (ii) are o experienţă profesională şi o vechime cumulată de minimum 5 ani dobândită în cadrul direcţiilor de specialitate cu atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere sau control din A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare şi al unei entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare unde a avut ca atribuţii problematici legate de activitatea desfăşurată pe piaţa de capital.


    (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile şi persoanelor aflate în structura de conducere la administratorii locurilor de tranzacţionare, depozitarii centrali şi contrapărţi centrale, care au o experienţă de minimum 5 ani în această calitate.

    ART. 35
    A.S.F. acordă, la cerere, fără absolvirea de programe de pregătire şi perfecţionare profesională şi promovarea de examene, atestate profesionale corespunzătoare pentru persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) persoanelor care nu se află în relaţii de muncă cu A.S.F. şi care fac dovada unor competenţe de specialitate de nivel înalt, ca urmare a experienţei profesionale, a studiilor de specialitate şi/sau a activităţii didactice în domeniul financiar, respectiv experienţă profesională de specialitate de minimum 10 ani în instituţii financiare, studii de doctorat în domeniul financiar, studii postuniversitare de specialitate recunoscute internaţional, activitate didactică universitară în domeniul financiar de minimum 5 ani.

    ART. 36
    (1) În vederea eliberării atestatelor profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 34 sau 35, persoana interesată trebuie să depună la A.S.F. o documentaţie care cuprinde cel puţin:
    a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;
    b) actul de identitate, în copie, cu menţiunea „conform cu originalul“;
    c) curriculum vitae tip Europass;
    d) o declaraţie pe propria răspundere sub semnătură olografă sau, după caz, cu semnătură electronică calificată, prin care declară că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 34 sau 35, după caz.

    (2) A.S.F. poate solicita persoanelor prevăzute la art. 34 şi 35 informaţii şi documente suplimentare, pentru a decide acordarea atestatului profesional.
    (3) A.S.F. poate elibera atestatul profesional în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete corespunzătoare, prevăzute la alin. (1).

    CAP. VII
    Obligaţii de raportare către A.S.F.
    ART. 37
    (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital au obligaţia să notifice A.S.F., în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui trimestru, îndeplinirea obligaţiilor de formare şi perfecţionare profesională continuă pentru persoanele fizice autorizate de A.S.F., precum şi obligaţia să notifice A.S.F., în termen de 5 zile de la producerea evenimentului prevăzut la art. 25 alin. (2), lista persoanelor fizice care au contractul de muncă suspendat conform art. 25 alin. (2).
    (2) În situaţia în care notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite la A.S.F. doar în format electronic, aceasta trebuie semnată cu semnătură electronică calificată a reprezentantului legal al entităţii sau, după caz, a persoanei/persoanelor desemnate în relaţia cu A.S.F.

    ART. 38
    (1) Semestrial, până la data de 31 iulie a anului în curs, şi respectiv anual, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care au fost organizate programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională, OFP trebuie să depună la A.S.F. o raportare privind situaţia persoanelor care au participat la aceste programe, în forma prevăzută în anexa nr. 3.
    (2) În situaţia transmiterii raportării prevăzute la alin. (1) în format electronic, raportarea trebuie să fie semnată cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entităţii.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 39
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către OFP, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., precum şi de către persoanele fizice care intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale cap. IX din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale titlului X din Legea nr. 126/2018.

    ART. 40
    (1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, OFP trebuie să îşi adapteze documentele şi activitatea în conformitate cu prevederile acestuia şi să depună la A.S.F., în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, o declaraţie în acest sens.
    (2) Solicitările depuse la A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament şi nefinalizate la data intrării în vigoare a acestuia se soluţionează potrivit prevederilor în vigoare la data depunerii solicitărilor. Entităţile care sunt în curs de atestare ca OFP au obligaţia să actualizeze dosarul depus la A.S.F. cu documentele prevăzute de prezentul regulament.
    (3) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit la A.S.F. doar în format electronic, acestea trebuie semnate cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entităţii.

    ART. 41
    Atestatele de recunoaştere a pregătirii profesionale, a cursurilor şi examenelor emise de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea.

    ART. 42
    Prevederile art. 3-6 şi prevederile cap. III-VI nu se aplică personalului SSIF/instituţiei de credit prevăzut la art. 11 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi agenţilor delegaţi.

    ART. 43
    Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, cu modificările şi completările ulterioare, trimiterea se consideră a fi făcută la prezentul regulament.

    ART. 44
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 45
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 46
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. şi pe site-ul A.S.F. şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    Bucureşti, 23 decembrie 2020.
    Nr. 28.
    ANEXA 1

    ATESTAT PROFESIONAL

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ │
│Domnului/Doamnei │
│.........................................................................................,│
│ca urmare a promovării examenului aferent programului │
│..................................., organizat de │
│........................................... în perioada │
│......................................, i se recunoaşte formarea profesională │
│iniţială corespunzătoare programului urmat. │
│Prezentul atestat certifică formarea profesională iniţială efectuată de o │
│persoană fizică a unui program pe piaţa de capital organizat de un organism de │
│formare profesională. │
│Deţinătorul prezentului atestat poate presta serviciile şi activităţile de │
│investiţii prevăzute de legislaţia aferentă pieţei de capital din România │
│exclusiv în baza autorizaţiei emise de A.S.F. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    CERERE
    de eliberare a atestatului profesional
    Subsemnatul/a, ...................................., cu domiciliul în .............................................., CNP ......................................., C.I./B.I./paşaport seria ........... nr. ................, telefon ..........................., e-mail .................................., absolvent/ă al/a ..........................(Se va preciza ultima formă de învăţământ absolvită.).........................
    la data de .................., solicit eliberarea atestatului profesional pentru: [ ] piaţa de capital.
    Formarea profesională iniţială în domeniu a fost realizată prin intermediul organismului de formare profesională ..........................(Se va trece denumirea organismului de formare profesională.)........................... şi a fost finalizată prin susţinerea unui examen
    de absolvire a programului la data de .............../............/................. .
    Anexez următoarele documente:
    1. certificatul de absolvire a programului organizat de către organismul de formare profesională, în copie;
    2. copie după actul de identitate (B.I./C.I./paşaport pentru persoanele fizice străine), cu menţiunea, „conform cu originalul“;
    3. declaraţie pe propria răspundere că „am luat la cunoştinţă şi îmi asum prevederile şi sancţiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020“.

    Numele şi prenumele (în clar)
    Data:

    ANEXA 3

    RAPORTAREA
    semestrială/anuală privind situaţia persoanelor
    care au participat la programele de formare/pregătire şi perfecţionare profesională

┌────┬──────┬─────────┬───┬──────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Entitatea │ │ │Data │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │unde îşi │ │Tipul │finalizării │ │ │Data │ │
│ │ │ │ │ │ │desfăşoară/ │Denumirea │programului │programului │Nr. de │Data obţinerii│ultimului │Observaţii│
│Nr. │Numele│Prenumele│CNP│E-mail│Calitatea│urmează să │organismului│de formare/ │de formare/ │ore │certificatului│program de │/Diverse │
│crt.│ │ │ │ │/ Funcţia│îşi │de formare │pregătire şi │pregătire şi │efectuate│de absolvire/ │pregătire │informaţii│
│ │ │ │ │ │ │desfăşoare │profesională│perfecţionare│perfecţionare│ │participare │profesională│ │
│ │ │ │ │ │ │activitatea,│ │profesională │profesională │ │ │continuă │ │
│ │ │ │ │ │ │după caz │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼───┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
└────┴──────┴─────────┴───┴──────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016