Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 27 februarie 2020  de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 27 februarie 2020 de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional "Brătianu"

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 182 din 5 martie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.703 din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182 din 5 martie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Muzeul Naţional „Brătianu“, denumit în continuare muzeul, este instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Culturii.

    ART. 2
    Muzeul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2020 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Brătianu“, cu legislaţia românească în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

    ART. 3
    (1) Sediul muzeului este în imobilul „Vila Florica“, Ansamblul Conacului Brătianu - Florica, situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş.
    (2) Toate actele, facturile, anunţurile şi publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a muzeului, alături de indicarea sediului şi a codului fiscal.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate
    ART. 4
    (1) Muzeul este o instituţie publică de cultură, fără scop lucrativ, pusă în slujba societăţii, deschisă publicului şi specialiştilor, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, prin mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiilor comunităţilor umane care s-au succedat de-a lungul istoriei în spaţiul geografic al României, a interacţiunilor lor cu alte comunităţi din spaţiul european şi mondial, precum şi a mediului înconjurător în care s-au dezvoltat.
    (2) Obiectul de activitate a muzeului constă în:
    a) constituirea, administrarea şi dezvoltarea unor colecţii de bunuri de patrimoniu;
    b) depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului deţinut, în condiţiile legii;
    c) cercetarea ştiinţifică a patrimoniului muzeului etc.;
    d) organizarea evidenţei gestionare şi ştiinţifice a patrimoniului deţinut în administrare;
    e) constituirea şi organizarea fondurilor documentare pe suport hârtie şi digital, precum şi a arhivei generale a instituţiei pe suport hârtie şi digital;
    f) punerea în valoare a patrimoniului aflat în administrarea sa prin:
    (i) organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul muzeului, sau în locaţii adecvate ale unor instituţii din ţară şi străinătate;
    (ii) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare;
    (iii) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare a activităţii muzeului, precum şi organizarea de evenimente ştiinţifice de specialitate sau culturale;
    (iv) angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, într-un sistem educaţional şi de recreere destinat familiarizării acestuia cu istoria şi civilizaţia societăţilor care s-au succedat pe teritoriul ţării noastre, ale Europei şi ale speciei umane în genere.    ART. 5
    Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale organizatorice, muzeul armonizează activităţile unei instituţii muzeale cu cele ale unui centru de cercetări asupra patrimoniului şi de educaţie, având următoarele atribuţii principale:
    a) colecţionarea de documente şi mărturii cu privire la biografiile şi personalităţile membrilor familiei Brătianu;
    b) elaborarea, coordonarea, precum şi participarea, prin reprezentanţi, la programe şi/sau proiecte de cercetare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul specific;
    c) stabilirea de relaţii de tip parteneriat public-privat cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, organizaţii neguvernamentale etc.;
    d) efectuarea de studii şi cercetări pentru aprofundarea cunoaşterii importanţei familiei Brătianu în dezvoltarea României;
    e) organizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, expoziţii sau seminare cu caracter educativ;
    f) editarea şi publicarea de studii, cărţi, articole, corespondenţă, memorie fotografică, colecţii de documente, albume fotografice privind personalităţile membrilor familiei Brătianu;
    g) achiziţionarea ori acceptarea cu titlu de donaţie de obiecte, fotografii, documente sau publicaţii care au aparţinut ori constituie materiale documentare privind viaţa membrilor familiei Brătianu.


    ART. 6
    Principalele obiective ale muzeului se realizează prin:
    a) aducerea în atenţia publicului a figurilor marcante ale familiei Brătianu, a contribuţiei acestora la cultura şi istoria românilor, respectiv formarea României Moderne şi a României Mari;
    b) organizarea unui departament de documentare - bibliotecă, care să deţină colecţii de cărţi, publicaţii şi cataloage ilustrând bibliografia privind viaţa şi opera membrilor familiei Brătianu, studii de specialitate, monografii, albume, fotografii, alte documente;
    c) publicarea de studii, cataloage şi albume, ca rezultat al cercetărilor întreprinse;
    d) achiziţionarea de documente, obiecte cu caracter documentar, lucrări pentru colecţia muzeului;
    e) crearea unei secţii de activităţi de pedagogie muzeală pentru copii şi tineret cu scopul stimulării creativităţii acestora;
    f) organizarea de activităţi menite să contribuie la aprofundarea şi mediatizarea, de o mai mare amploare, a informaţiilor despre istoria familiei Brătianu şi a locurilor unde aceasta a trăit.


    CAP. III
    Patrimoniul
    ART. 7
    (1) Patrimoniul muzeului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietate publică şi privată a statului, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea instituţiei.
    (2) Patrimoniul imobiliar al muzeului cuprinde dreptul de administrare asupra imobilului „Vila Florica“, Ansamblul Conacului Brătianu - Florica, situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş.
    (3) Bunurile culturale mobile şi imobile sunt înscrise în inventarele muzeului pe baza cărora se ţine evidenţa generală a întregului patrimoniu de către structurile organizatorice cu atribuţii în acest sens.
    (4) Patrimoniul muzeului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizare, recompense şi bonificaţii, bunuri date în administrare de către Ministerul Culturii sau Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, ale unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară şi din străinătate, potrivit legii.
    (5) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea muzeului se gestionează potrivit dispoziţiilor în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.

    CAP. IV
    Personalul şi conducerea
    ART. 8
    (1) Personalul muzeului este structurat în personal cu funcţii de conducere şi personal cu funcţii de execuţie. Personalul cu funcţii de execuţie este compus din personal de specialitate şi personal auxiliar, funcţionând într-o structură compusă din compartimente, în conformitate cu organigrama prevăzută în anexa nr. 2 la ordinul de aprobare a prezentului regulament.
    (2) Ocuparea posturilor, promovarea personalului, precum şi încetarea raporturilor de muncă se fac în condiţiile legii.
    (3) Salarizarea personalului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 9
    (1) Managementul muzeului este asigurat de un manager, desemnat, potrivit legii, în urma concursului de proiecte de management, pe baza contractului de management încheiat cu Ministerul Culturii, potrivit legii.
    (2) În activitatea sa, managerul este ajutat de un contabil-şef numit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Managerul conduce şi răspunde de activitatea muzeului, în calitate de ordonator terţiar de credite, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin prezentul regulament.

    ART. 10
    (1) Managerul organizează şi conduce întreaga activitate a muzeului, a contabilului-şef, precum şi a următoarelor structuri organizatorice din subordine: Compartimentul achiziţii publice, resurse umane, salarizare, juridic şi secretariat, Compartimentul cercetare, evidenţa, conservarea şi protejarea patrimoniului şi Compartimentul administrativ.
    (2) Managerul are următoarele atribuţii principale:
    a) conduce, coordonează şi răspunde de organizarea şi funcţionarea activităţii muzeului;
    b) angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament şi le utilizează doar în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea muzeului şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
    c) conduce activitatea consiliului de administraţie şi a consiliului ştiinţific, fiind preşedintele acestora;
    d) încheie acte juridice în numele şi pe seama muzeului, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management încheiat cu autoritatea;
    e) reprezintă interesele instituţiei în relaţiile cu alte instituţii publice, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
    f) îndeplineşte obiectivele stabilite de Ministerul Culturii prin contractul de management;
    g) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;
    h) prezintă spre aprobare, anual, Ministerului Culturii programul minimal al programelor şi proiectelor pe care urmează se le realizeze muzeul în funcţie de bugetul aprobat;
    i) solicită Ministerului Culturii, atunci când situaţia o impune, modificarea obiectivelor şi indicatorilor instituţiei;
    j) elaborează şi aplică strategia de dezvoltare a muzeului pe termen scurt, mediu şi lung, pe baza strategiei în domeniu a Ministerului Culturii;
    k) coordonează şi răspunde de politica de personal a muzeului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    l) aprobă componenţa comisiilor de examinare şi tematica de concurs pentru posturile ce urmează să fie ocupate, în condiţiile legii;
    m) selectează, angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;
    n) numeşte, prin decizie, membrii consiliului de administraţie, consiliului ştiinţific şi ai altor comisii;
    o) aprobă fişele de post ale personalului muzeului;
    p) aprobă proiectul bugetului instituţiei publice pe baza scrisorii-cadru transmise de ordonatorul principal de credite, pe care îl supune aprobării conducătorului instituţiei/consiliului de administraţie şi răspunde de transmiterea acestuia la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii;
    q) în calitate de ordonator terţiar de credite, răspunde de organizarea contabilităţii şi întocmirea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului;
    r) răspunde de integritatea bunurilor încredinţate instituţiei şi organizează inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar şi/sau în alte situaţii prevăzute de lege;
    s) răspunde de realizarea veniturilor;
    t) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
    u) organizează controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    v) asigură elaborarea şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;
    w) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al muzeului, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acestuia;
    x) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
    y) asigură respectarea destinaţiei subvenţiei aprobate de Ministerul Culturii;
    z) asigură respectarea legislaţiei incidente în materia achiziţiilor publice;
    aa) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;
    ab) dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii;
    ac) aprobă regulamentul intern al muzeului;
    ad) păstrează cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor referitoare la activitatea muzeului, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având acest caracter de Ministerul Culturii;
    ae) aprobă, în condiţiile legii, programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor muzeului;
    af) răspunde de legalitatea stabilirii drepturilor salariale ale personalului muzeului şi asigură promovarea acestuia în grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu;
    ag) soluţionează contestaţiile în legătură cu stabilirea salariilor de bază şi sporurilor, cu evaluările profesionale, precum şi cu alte drepturi salariale, în condiţiile legii;
    ah) avizează şi transmite, în vederea aprobării de către minister, proiectele de regulament de organizare şi funcţionare şi de organigramă;
    ai) avizează şi transmite conducerii ministerului, în vederea aprobării, statul de funcţii al muzeului, precum şi statele de funcţii modificatoare ori de câte ori intervin modificări de natură să justifice un astfel de demers;
    aj) întreprinde demersurile legale ce se impun în scopul asigurării integrităţii patrimoniului muzeului;
    ak) organizează şi monitorizează, în condiţiile legii, activitatea de audit public intern, control financiar preventiv şi control intern managerial;
    al) avizează propunerile de casare de mijloace fixe şi, după caz, obiecte de inventar, potrivit legii, pe care le transmite în vederea aprobării conducerii Ministerului Culturii;
    am) avizează propunerile nominale de beneficiari ai premiilor lunare care se acordă personalului muzeului în cursul anului, potrivit legii;
    an) aprobă direcţiile de dezvoltare ale muzeului, potrivit obligaţiilor asumate prin proiectul de management;
    ao) aprobă programele şi proiectele de cercetare muzeografice şi muzeale;
    ap) aprobă planul expoziţional al muzeului;
    aq) aprobă colaborările şi parteneriatele muzeului cu instituţii similare din ţară şi din străinătate;
    ar) aprobă programele de pază şi securitate ale instituţiei; aprobă planurile de protecţie împotriva incendiilor şi dezastrelor naturale şi urmăreşte aplicarea lor în practică;
    as) avizează propunerile de tarife practicate de muzeu, pe care le transmite conducerii Ministerului Culturii, spre aprobare, potrivit legii;
    at) îndeplineşte şi alte atribuţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite decizii pentru buna desfăşurare a întregii activităţi a muzeului.
    (4) În absenţa managerului, muzeul este condus de un angajat numit, în condiţiile legii, pe baza unei decizii scrise şi în limita competenţelor acordate.
    (5) Managerul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor activităţi specifice.
    (6) Managerul împuterniceşte prin decizie persoana competentă să cerceteze încălcarea prevederilor privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi să propună aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia se aduce la cunoştinţa angajaţilor muzeului.
    (7) Activitatea managerului este sprijinită, potrivit legii, de un consiliu de administraţie, organ de conducere cu caracter deliberativ, precum şi de un consiliu ştiinţific, organ de specialitate cu caracter consultativ.
    (8) Managerul este preşedintele consiliului de administraţie, având drept de vot.

    ART. 11
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul este ajutat de un contabil-şef, numit prin decizie a managerului, potrivit legii.
    (2) Contabilul-şef se subordonează managerului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează activitatea Compartimentului financiar-contabilitate şi casierie;
    b) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli al muzeului, pe care îl propune spre aprobare managerului;
    c) organizează şi ţine la zi contabilitatea şi prezintă la termen situaţiile financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
    d) verifică şi avizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale pe care le depune la Ministerul Culturii, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
    e) verifică şi avizează, lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal, monitorizarea cheltuielilor de capital, a execuţiei bugetare, plăţile restante şi rânduri bilanţ, conform prevederilor legale, şi le transmite, cu respectarea termenelor de depunere, la Ministerul Culturii;
    f) asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti ale instituţiei;
    g) verifică şi avizează utilizarea judicioasă a resurselor financiare ale muzeului;
    h) verifică şi avizează contractele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei;
    i) verifică corectitudinea sumelor solicitate în cererile de credite bugetare şi încadrarea acestora în volumul creditelor acordate;
    j) răspunde de corecta întocmire a documentelor contabile, conform prevederilor legale;
    k) răspunde de utilizarea, în condiţiile legii, a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat şi a veniturilor proprii ale muzeului;
    l) coordonează şi urmăreşte realizarea activităţilor de investiţii, gestiune mijloace fixe şi obiecte de inventar;
    m) propune spre avizare managerului bugetul de venituri şi cheltuieli al muzeului;
    n) organizează activitatea financiar-contabilă, înregistrarea şi arhivarea documentelor financiar-contabile, conform legislaţiei în vigoare;
    o) urmăreşte angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
    p) răspunde de utilizarea creditelor bugetare alocate şi a resurselor financiare extrabugetare ale instituţiei în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legile bugetare anuale;
    q) organizează şi ţine la zi evidenţa patrimoniului şi răspunde de integritatea bunurilor încredinţate instituţiei, conform prevederilor legale;
    r) exercită controlul intern în ceea ce priveşte inventarierea patrimoniului şi emite dispoziţii în baza delegării de competenţe stabilite de managerul muzeului;
    s) propune măsuri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii financiar-contabile a instituţiei;
    t) efectuează plata cheltuielilor bugetare;
    u) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi fişei postului.

    (3) Contabilul-şef este membru al consiliului de administraţie.

    CAP. V
    Consiliul de administraţie
    ART. 12
    (1) Activitatea managerului este sprijinită de consiliul de administraţie, organ colectiv de conducere cu rol deliberativ.
    (2) Componenţa consiliului de administraţie este stabilită prin decizie a managerului, după cum urmează:
    a) preşedinte - managerul muzeului;
    b) membri - contabil-şef, câte o persoană din fiecare compartiment şi un reprezentant al Ministerului Culturii;
    c) secretar - prin rotaţie, unul din membrii consiliului de administraţie, numit de către preşedinte.

    (3) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate personalităţi ale vieţii culturale, artistice şi ştiinţifice, angajaţi ai muzeului, un reprezentant al sindicatului reprezentativ la nivel de unitate sau, după caz, reprezentantul angajaţilor, atunci când se discută probleme aflate în responsabilitatea acestora.

    ART. 13
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul muzeului, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
    (2) Consiliul de administraţie se consideră legal întrunit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi; în caz de paritate votul preşedintelui este decisiv.
    (3) Şedinţele consiliului de administraţie sunt prezidate de preşedinte.
    (4) Dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi de secretar cu cel puţin 3 zile înainte.
    (5) La fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal care va cuprinde ordinea de zi, problemele supuse la vot, numărul de voturi pro şi contra şi opiniile separate. Acesta este înscris în registrul de şedinţe, cu paginile numerotate şi parafat.
    (6) Procesul-verbal al şedinţei se semnează de toţi cei care au participat la lucrările acestuia.
    (7) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administraţie adoptă hotărâri.

    ART. 14
    Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
    a) avizează strategia de dezvoltare a muzeului pe termen mediu şi lung pe baza strategiei în domeniu a Ministerului Culturii;
    b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, iar după aprobare avizează defalcarea acestuia pe activităţi specifice;
    c) avizează modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate ca venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    d) analizează şi avizează proiectele de regulament de organizare şi funcţionare, precum şi organigramele muzeului, în vederea transmiterii spre aprobare conducerii Ministerului Culturii;
    e) avizează regulamentul intern al muzeului, în vederea aprobării lui de către manager;
    f) analizează şi avizează programele şi proiectele de cercetare istorice, arheologice, numismatice şi muzeografice;
    g) analizează şi avizează planul de expoziţii permanente şi temporare ale muzeului;
    h) analizează şi avizează planul de restaurare;
    i) analizează şi avizează planul de activităţi editoriale ale muzeului;
    j) analizează şi avizează planul de relaţii publice al muzeului;
    k) analizează şi avizează colaborările muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate;
    l) analizează şi avizează activităţile de întreţinere a imobilelor aflate în administrare, inclusiv reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor;
    m) avizează planul de pază al muzeului, Planul de protecţie împotriva dezastrelor şi incendiilor, alte documente organizatorice specifice activităţii administrative a muzeului;
    n) analizează şi avizează organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi tematica de concurs;
    o) analizează şi avizează propunerile nominale de beneficiari ai primelor anuale sau lunare, precum şi sporurilor care se pot acorda personalului muzeului în cursul anului, potrivit competenţelor legale ce îi revin;
    p) avizează propunerile de modificare a tarifelor pentru activităţile muzeului şi le supune spre aprobare, prin ordin al ministrului culturii;
    q) dezbate, la cererea managerului, probleme importante cu care se confruntă instituţia şi prezintă soluţii pentru rezolvarea acestora.


    CAP. VI
    Consiliul ştiinţific
    ART. 15
    (1) Activitatea muzeului este sprijinită de un consiliu ştiinţific, organ de specialitate cu rol consultativ.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din 5 membri.
    (3) Constituirea şi funcţionarea consiliului ştiinţific se face pe baza deciziei managerului.
    (4) Preşedintele consiliului ştiinţific este managerul muzeului.
    (5) Secretariatul consiliului ştiinţific este numit prin decizie a managerului.

    ART. 16
    Consiliul ştiinţific sprijină managerul pentru rezolvarea problemelor importante ale desfăşurării activităţii ştiinţifice ale instituţiei, prin îndeplinirea următoarelor atribuţii:
    a) dezbate programele anuale şi de perspectivă ale muzeului şi formulează propuneri privind măsuri organizatorice, financiare şi materiale pentru punerea lor în aplicare;
    b) sprijină programele de interes pentru instituţie;
    c) analizează strategia de dezvoltare a muzeului pe termen mediu şi lung, întocmită pe baza strategiei în domeniu a Ministerului Culturii, şi formulează propuneri;
    d) analizează programele ştiinţifice ale muzeului şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea acestora;
    e) se pronunţă asupra ponderilor şi priorităţilor activităţii instituţiei şi specialiştilor săi în domenii de importantă majoră, cum ar fi: orientarea cercetărilor de teren şi noile achiziţii; starea colecţiilor şi măsurile ce se impun; diversificarea modalităţilor de valorificare a patrimoniului, date şi informaţii; pregătirea profesională a angajaţilor;
    f) evaluează şi avizează tematica tipăriturilor şi publicaţiilor;
    g) analizează activităţile ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale la care participă instituţia: expoziţii, schimburi de experienţă, stagii de specializare, congrese, cercetări în echipe cu specialişti străini etc.;
    h) analizează rapoartele de activitate privind stadiul de îndeplinire a programului muzeului şi formulează concluzii;
    i) evaluează periodic contribuţia compartimentelor şi a specialiştilor acestora la dezvoltarea vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a muzeului;
    j) dezbate şi avizează Planul anual de cercetare şi planul de perspectivă ale muzeului;
    k) analizează rapoartele de cercetare anuală şi de evaluare a personalului de cercetare.


    ART. 17
    (1) Consiliul ştiinţific se întruneşte cel puţin de două ori pe an, în şedinţe ordinare pentru analizarea şi lansarea activităţilor proiectate pentru semestrul care urmează.
    (2) La şedinţele consiliului ştiinţific pot fi invitaţi specialişti din muzeu şi din afara muzeului, aceştia neavând drept de vot.
    (3) Pentru aprobarea hotărârilor privind avizarea materialelor, lucrărilor etc., supuse dezbaterii, este necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
    (4) Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special, numerotat şi parafat, iar hotărârile se comunică consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui consiliului ştiinţific.

    CAP. VII
    Comisii de specialitate
    ART. 18
    (1) Managerul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru buna desfăşurare a unor activităţi precum:
    a) evaluarea şi avizarea de proiecte sau programe;
    b) avizarea evaluărilor, reevaluărilor, expertizărilor şi ofertelor de achiziţii sau donaţii muzeale propuse de specialişti sau comisii special constituite prin referate sau rapoarte de expertiză;
    c) expertizarea, avizarea şi recepţia lucrărilor de conservare şi restaurare;
    d) achiziţia de bunuri culturale mobile şi imobile pentru îmbogăţirea colecţiilor de patrimoniu;
    e) restaurarea bunurilor culturale;
    f) casarea şi transferarea de bunuri;
    g) orice alte comisii, conform prevederilor legale în vigoare.

    (2) În cadrul muzeului funcţionează următoarele comisii de specialitate:
    a) Comisia centrală de inventariere;
    b) Comisia de inventariere (patrimoniu cultural, mijloace fixe şi obiecte de inventar - după caz);
    c) Comisia de recepţie, evaluare, achiziţii de bunuri culturale, în condiţiile legii;
    d) Comisia pentru recepţionarea materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
    e) Comisia de evaluare şi avizare a programelor şi proiectelor culturale;
    f) Comisia pentru achiziţii publice;
    g) Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern/managerial;
    h) Comisia pentru recepţionarea lucrărilor de întreţinere, prestări de servicii şi de reparaţii capitale;
    i) Comisia de casare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
    j) Comisia tehnică;
    k) Comisia pentru situaţii de urgenţă;
    l) Comisia tehnică PSI;
    m) Comisia de etică, cercetare disciplinară şi mediere;
    n) Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă.

    (3) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, componenţa şi atribuţiile structurilor şi comisiilor se stabilesc prin decizie a managerului.
    (4) Comisiile funcţionează pe baza unui regulament propriu întocmit de preşedintele Comisiei.

    CAP. VIII
    Structura organizatorică
    ART. 19
    (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, muzeul are o structură organizatorică proprie, potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
    (2) Numărul maxim de posturi aprobat este 13.

    ART. 20
    Compartimentul cercetare, evidenţa, conservarea şi protejarea patrimoniului se află în subordinea managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    I. în domeniul cercetării:
    a) elaborează planul de activitate al compartimentului pe baza obiectivelor;
    b) elaborează trimestrial şi anual rapoartele de activitate ale compartimentului;
    c) elaborează fişele de post şi evaluările personalului de specialitate;
    d) propune conducerii necesarul de cursuri de formare, perfecţionare şi de specializare pentru personalul compartimentului;
    e) elaborează şi urmăreşte respectarea şi îndeplinirea obiectivelor din Planul de formare profesională al membrilor compartimentului;
    f) propune spre publicare materialele rezultate în urma efectuării cercetărilor;
    g) urmăreşte modul de îndeplinire a sarcinilor de către personalul compartimentului;
    h) iniţiază şi/sau coordonează desfăşurarea proiectelor de cercetare interinstituţionale;
    i) analizează şi identifică sursele de dezvoltare şi completare a colecţiilor de patrimoniu;
    j) participă la inventarierea, reevaluarea, clasarea patrimoniului mobil, conform legii;
    k) elaborează proiectul de buget pentru activităţile pe care le conduce;
    l) elaborează Planul anual şi planul de perspectivă ale muzeului;
    m) răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le realizează;
    n) actualizează bazele de date şi de imagini privind patrimoniul muzeului;
    o) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea obiectivelor muzeului;
    p) stabileşte listele de obiecte de patrimoniu propuse pentru conservarea şi restaurarea, în ordinea priorităţilor impuse de starea de conservare a acestora şi a planului expoziţional al muzeului;
    q) răspunde de buna gestionare a colecţiilor specifice şi semnalează conducerii orice abateri privind evidenţa patrimoniului sau probleme privind conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din muzeu;
    r) participă la elaborarea documentaţiei privind mişcarea patrimoniului (expoziţii temporare, export temporar etc.);
    s) realizează evidenţa ştiinţifică şi gestionarea arhivei de documentare potrivit prevederilor legale;
    t) coordonează clasări şi reevaluări ale documentelor din arhiva documentară;
    u) verifică şi urmăreşte completarea arhivelor documentare ale muzeului, potrivit legii;
    v) urmăreşte editarea şi tipărirea publicaţiilor cuprinse în Planul editorial al muzeului;
    w) participă la comisii de promovare sau de examinare;
    x) pune în aplicare dispoziţiile conducerii;
    y) implementează Sistemul de control intern managerial;
    z) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare;

    II. în domeniul evidenţei:
    a) asigură activitatea de evidenţă computerizată a patrimoniului şi de organizare a depozitelor;
    b) organizează evidenţa informatizată şi gestionează bazele de date privind întregul patrimoniu cultural al muzeului, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi normelor şi procedurilor interne;
    c) întreţine şi completează la zi registrul de inventar general şi registrele de inventar ale colecţiilor (gestiunilor);
    d) întreţine şi actualizează bazele de date şi de imagini privind patrimoniul muzeului;
    e) păstrează şi arhivează toate documentele de evidenţă ale muzeului în format hârtie şi digital - registre de evidenţă, procese-verbale de transfer, acte de donaţie sau comodat, împrumut, procesele-verbale ale comisiilor de achiziţii, procese-verbale de dare şi luare în primire a gestiunilor, de împrumut expoziţional etc.;
    f) participă la elaborarea documentaţiei privind mişcarea patrimoniului (expoziţii temporare, export temporar, ducerea la îndeplinire a unor hotărâri judecătoreşti definitive etc.);
    g) organizează îndeplinirea operaţiunilor de clasare a patrimoniului şi păstrează şi actualizează Registrul bunurilor clasate ale muzeului;
    h) asigură instruirea personalului cu atribuţii în domeniu pentru folosirea corectă a sistemului de evidenţă informatizată;
    i) asigură accesul la informaţia ştiinţifică al specialiştilor muzeului sau din afară, conform normelor generale interne în domeniu;
    j) răspunde de implementarea legislaţiei, normelor, deciziilor şi procedurilor privind activităţile de evidenţă şi semnalează conducerii instituţiei orice abateri în acest domeniu;
    k) participă la elaborarea documentaţiei privind mişcarea patrimoniului (expoziţii temporare, export temporar, ducerea la îndeplinire a unor hotărâri judecătoreşti definitive etc.);
    l) coordonează şi participă la operaţiunile de inventariere a patrimoniului mobil al muzeului, conform legii sau ori de câte ori este cazul, precum şi la activitatea de gestionare a acestuia, în colaborare cu Compartimentul financiar-contabilitate şi casierie;
    m) participă la selectarea pieselor în vederea participării la expoziţii sau pentru operaţiuni de restaurare sau conservare;
    n) colaborează cu celelalte compartimente ale muzeului în vederea realizării obiectivelor, a proiectelor şi a programelor instituţiei;
    o) întocmeşte trimestrial, semestrial, anual sau de câte ori este solicitat rapoarte privind evidenţa patrimoniului muzeului;
    p) implementează Sistemul de control intern managerial;
    q) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare;

    III. în domeniul activităţii de conservare preventivă a patrimoniului aflat în expunere sau depozitare, potrivit prevederilor şi normelor de restaurare şi conservare a patrimoniului cultural naţional, cu respectarea standardelor europene în domeniu, precum şi a procedurilor interne de lucru:
    a) întocmeşte fişele de conservare ale pieselor, precum şi întreaga documentaţie de specialitate (fişe de control, fişe de tratament, rapoarte de investigaţii etc.);
    b) răspunde de controlul stării de conservare a colecţiilor, indiferent de locaţia acestora, conform Planului de control aprobat;
    c) răspunde în faţa conducerii şi a legii pentru orice prejudicii aduse patrimoniului muzeal prin manevrarea, expunerea sau depozitarea defectuoasă a patrimoniului muzeal;
    d) face propuneri pentru dotarea spaţiilor de expunere şi a depozitelor cu aparatură necesară pentru controlul temperaturii şi umidităţii, de iluminat, de prevenire a incendiilor şi efracţiei;
    e) face propuneri pentru realizarea ambalajelor adecvate pentru păstrarea şi transportul patrimoniului, precum şi a procedurilor de ambalare;
    f) răspunde de implementarea legislaţiei, normelor, deciziilor şi procedurilor privind activităţile de conservare sau securitate a patrimoniului şi semnalează conducerii instituţiei orice abateri în acest domeniu;
    g) răspunde de utilizarea eficientă a dotărilor tehnice şi materialelor în condiţii de perfectă securitate şi cu respectarea legislaţiei privind normele de funcţionare şi autorizare a acestora;
    h) coordonează activităţile de organizare, dotare, funcţionare şi modernizare a spaţiilor de depozitare ale Muzeului;
    i) coordonează activităţile de organizare, dotare, funcţionare şi modernizare a spaţiilor de expunere, permanente sau temporare ale muzeului;
    j) coordonează realizarea, în colaborare cu celelalte compartimente, a Planului anual şi de perspectivă privind conservarea patrimoniului muzeului;
    k) prezintă spre aprobare la sfârşitul fiecărui an lista pieselor care constituie priorităţi de conservare pentru anul următor;
    l) întocmeşte trimestrial, semestrial sau anual rapoarte privind starea de conservare a patrimoniului muzeului;
    m) participă la elaborarea programelor de dotare cu instalaţii de supraveghere video-audio, de protecţie antiincendiu şi antiefracţie a muzeului;
    n) cooperează la elaborarea şi implementarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, inclusiv de evacuare a patrimoniului muzeului;
    o) realizează şi dezvoltă arhiva documentară a compartimentului;
    p) participă la constituirea şi dezvoltarea Arhivei Generale a Muzeului, conform prevederilor legale şi normelor interne;
    q) poate presta servicii de specialitate către terţi, cu scopul creşterii veniturilor extrabugetare ale muzeului;
    r) elaborează programe de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate al muzeului sau pentru terţi şi asigură instruirea semestrială a întregului personal de specialitate şi tehnic privind normele de conservare şi manipulare a patrimoniului;
    s) elaborează şi coordonează proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică;
    t) implementează Sistemul de control intern managerial;
    u) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare;

    IV. în domeniul protejării patrimoniului muzeal:
    a) asigură activitatea curentă de supraveghere a patrimoniului muzeului prin mijloace umane şi electronice aflat în expunere în expoziţii permanente sau temporare;
    b) asigură protecţia patrimoniului muzeului aflat în expunere sau depozitare împotriva tentativelor de furt, substituire, degradare sau distrugere;
    c) răspunde de personalul de supraveghere a patrimoniului aflat în expunere în expoziţiile permanente sau temporare;
    d) răspunde de prezenţa zilnică, ţinuta şi instruirea personalului de supraveghere privind obiectivul repartizat spre monitorizare şi activitatea în cazuri de situaţii de urgenţă;
    e) realizează planificarea serviciului de supraveghere;
    f) efectuează controlul zilnic al echipelor de supraveghere şi la sfârşitul programului verifică punerea în siguranţă a spaţiilor;
    g) întocmeşte şi actualizează dosarele fiecărui obiectiv de supraveghere (Registrul permanent, inventarul topografic al pieselor expuse, Registrul circulaţiei bunurilor de patrimoniu aflate în expunere sau depozitare);
    h) cooperează permanent cu cadrele Jandarmeriei Române şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă detaşate în muzeu, pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii patrimoniului, precum şi a personalului instituţiei şi a vizitatorilor;
    i) întocmeşte rapoarte periodice privind riscurile de securitate ale patrimoniului aflat în expunere sau depozitare şi face propuneri pentru înlăturarea acestora şi creşterea gradului de siguranţă a muzeului;
    j) raportează imediat conducerii instituţiei producerea oricărui incident legat de securitatea spaţiului de expunere sau de comportament agresiv sau necuviincios al unor vizitatori sau a personalului tehnic sau de specialitate;
    k) întocmeşte şi supune spre avizare Planul trimestrial, semestrial şi anual de supraveghere, precum şi de instruire periodică a personalului de supraveghere;
    l) participă la operaţiunile de inventariere a patrimoniului mobil al muzeului, conform legii sau ori de câte ori este cazul, precum şi la activitatea de gestionare a acestuia, în colaborare cu Compartimentul financiar-contabilitate şi casierie;
    m) acordă, la cerere, asistenţă publicului vizitator sau în caz de situaţii de urgenţă;
    n) implementează Sistemul de control intern managerial;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.    ART. 21
    Compartimentul achiziţii publice, resurse umane, salarizare, juridic şi secretariat se află în subordinea managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    I. în domeniul achiziţiilor publice:
    a) realizează achiziţii publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în Sistemul electronic de achiziţii publice sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
    c) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;
    d) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
    e) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
    f) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
    g) realizează achiziţiile directe şi ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca anexă la programul anual al achiziţiilor publice;
    h) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

    II. în domeniul resurselor umane şi al salarizării:
    a) elaborează proiectul statului de funcţii al muzeului, precum şi statele de funcţii modificatoare ori de câte ori intervin modificări de natură să justifice un astfel de demers, în vederea aprobării acestuia de Ministerul Culturii;
    b) întocmeşte şi supune aprobării conducerii muzeului contractele individuale de muncă ale angajaţilor şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă ori de câte ori intervin modificări în privinţa clauzelor contractului individual de muncă, potrivit legii;
    c) întocmeşte şi actualizează ori de câte ori este necesar statul de personal al muzeului;
    d) asigură consultanţă de specialitate în vederea întocmirii fişelor de post şi gestionează aceste documente;
    e) asigură consultanţă de specialitate în vederea derulării în condiţii de legalitate a procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale angajaţilor; gestionează fişele de evaluare profesională ale angajaţilor muzeului;
    f) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, condiţiile de muncă, salarizarea personalului, sancţionare, pensionare, acordarea sporurilor etc.;
    g) asigură punerea în executare a hotărârilor organelor de jurisdicţie a muncii;
    h) efectuează calculul vechimii în muncă a salariaţilor, în scopul trecerii personalului în gradaţii superioare, în condiţiile legii;
    i) asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului drepturilor salariale ale angajaţilor conform pontajelor şi legislaţiei în vigoare; întocmeşte statele de plată şi fluturaşii de salarii; asigură alimentarea cardurilor de salarii;
    j) întocmeşte şi depune D112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; întocmeşte şi depune D100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat; întocmeşte şi depune D205 privind impozitul pe venit realizat din salarii etc.;
    k) întocmeşte statele de plată pentru contractele/convenţiile civile de prestări servicii;
    l) întocmeşte statele de plată pentru proiectele de cercetare ştiinţifică încheiate cu diverse unităţi;
    m) întocmeşte, eliberează şi păstrează legitimaţiile de serviciu ale salariaţilor sau, după caz, ale personalului care îşi încetează raporturile de muncă cu muzeul;
    n) întocmeşte, eliberează şi păstrează permisele provizorii de intrare în muzeu;
    o) asigură organizarea concursurilor pentru ocuparea, în condiţiile legii, a posturilor vacante din cadrul muzeului;
    p) asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea, în condiţiile legii, a posturilor vacante din cadrul muzeului, precum şi secretariatul comisiilor de examen şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor privind promovarea în funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului contractual;
    q) întocmeşte situaţiile statistice specifice activităţii de personal, respectiv cele referitoare la numărul personalului, structura acestuia, fonduri de salarii etc.;
    r) efectuează, în condiţiile legii, înregistrările în registrul general de evidenţă al salariaţilor - REVISAL;
    s) întocmeşte, păstrează şi asigură confidenţialitatea datelor, în condiţiile legii, a documentelor de personal ale angajaţilor muzeului;
    t) urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă de către angajaţii muzeului;
    u) la cererea angajaţilor muzeului, eliberează documentele necesare întocmirii dosarului de pensionare ale acestora;
    v) ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale şi a celor fără plată;
    w) eliberează, la solicitarea angajaţilor sau foştilor angajaţi ai muzeului, adeverinţe specific domeniului său de activitate;
    x) elaborează planul de pregătire profesională a salariaţilor;
    y) stabileşte structura de personal pe baza căreia se determină fondurile destinate cheltuielilor cu salariile, potrivit legii;
    z) întocmeşte regulamentul intern al muzeului;
    aa) întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare al muzeului;
    ab) gestionează fişele de post întocmite în compartimentele din cadrul instituţiei, întocmeşte şi completează, în condiţiile legii, dosarele de personal ale angajaţilor muzeului;
    ac) asigură întocmirea documentaţiei pentru concursuri, angajări, promovări, salarizare, pensionări, încetarea raporturilor de muncă, sancţionări, acordarea drepturilor de natură salarială şi a premiilor cuvenite personalului, în condiţiile legii;
    ad) primeşte şi păstrează declaraţiile de avere şi de interese ale personalului;
    ae) implementează Sistemul de control intern managerial;
    af) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare;

    III. în domeniul juridic:
    a) asigură legalitatea desfăşurării şi apărării intereselor muzeului;
    b) reprezintă instituţia pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei;
    c) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice;
    d) întocmeşte şi redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale muzeului;
    e) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate neîntemeiate şi nelegale;
    f) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice în care muzeul este parte;
    g) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a muzeului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia;
    h) conlucrează cu compartimentele muzeului interesate în întocmirea de acte, contracte, decizii etc., asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale;
    i) acordă asistenţă juridică celorlalte compartimente ale muzeului;
    j) urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalează conducerii sarcinile care revin instituţiei potrivit acestor dispoziţii;
    k) avizează deciziile emise de manager;
    l) elaborează sau, după caz, analizează şi avizează din punctul de vedere al legalităţii proiectele de acte juridice şi de contracte în care muzeul este parte, asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale;
    m) formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii;

    IV. în domeniul secretariatului:
    a) asigură activitatea de secretariat prin înregistrarea şi păstrarea actelor normative, a deciziilor managerului, a hotărârilor consiliului de administraţie; asigură multiplicarea şi difuzarea acestora celor interesaţi;
    b) înregistrează toate documentele care intră şi ies din muzeu;
    c) asigură păstrarea registrelor de intrare-ieşire ale muzeului şi ale tuturor documentelor aferente activităţii conducerii;
    d) sortează documentele pentru mapa conducerii;
    e) repartizează documentele conform circuitului documentelor şi procedurilor interne;
    f) asigură activităţi de arhivare a documentelor administrative, la nivelul întregii instituţii, cu respectarea legislaţiei în domeniu;
    g) răspunde de evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi casarea documentelor din arhiva administrativă a instituţiei, altele decât cele care au legătură cu activităţile ştiinţifice ale muzeului;
    h) realizează şi actualizează fişierul alfabetic al muzeelor, instituţiilor şi persoanelor străine cu care muzeul are relaţii de colaborare;
    i) transmite la timp corespondenţa în interiorul şi exteriorul muzeului;
    j) colaborează la difuzarea invitaţiilor pentru vernisaje, expoziţii temporare şi orice alte manifestări culturale organizate de muzeu;
    k) implementează Sistemul de control intern managerial;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenta sa prin lege, prin dispoziţia managerului.    ART. 22
    Compartimentul administrativ se află în subordinea managerului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) urmăreşte securitatea bunurilor expuse prin respectarea normelor stabilite de conservator (umiditate, temperatură, iluminat);
    b) supraveghează sălile de expoziţie în timpul programului de vizitare şi intervine atunci când situaţia o cere;
    c) ajută la manipularea pieselor, cu respectarea procedurilor operaţionale;
    d) asigură curăţenia sălilor şi a exponatelor;
    e) asigură buna funcţionare a tuturor instalaţiilor (iluminat, încălzire, apă, aparatură) aflate în dotare;
    f) asigură dotarea cu consumabile în baza unui referat de necesitate;
    g) urmăreşte eficientizarea consumurilor de materiale;
    h) stabileşte, pe baza propunerilor compartimentelor, a măsurilor de asigurare tehnico-materială pentru îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual al activităţilor muzeului;
    i) citeşte şi consemnează corect parametrii realizaţi, precum şi indexurile aparatelor de măsură existente;
    j) asigură igiena spaţiilor din corpul administrativ, precum şi a spaţiilor fără destinaţie muzeală, atât interioare, cât şi exterioare;
    k) păstrează legătura cu reprezentanţii legali ai furnizorilor de utilităţi, în vederea semnalării avariilor şi propunerii măsurilor pentru remedierea acestora; executarea remedierii avariilor, în acord cu aria de competenţă;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei.


    ART. 23
    (1) Compartimentul financiar-contabilitate şi casierie este subordonat contabilului-şef şi are următoarele atribuţii:
    a) asigură evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare repartizate şi aprobate, de lichidarea şi întocmirea instrumentelor de plată a cheltuielilor pe baza ordonanţărilor de plată a cheltuielilor aprobate de ordonatorul de credite;
    b) asigură elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    c) fundamentează proiectul bugetului instituţiei publice pe baza scrisorii-cadru transmise de ordonatorul principal de credite, pe care îl supune aprobării conducătorului instituţiei/consiliului de administraţie şi răspunde de transmiterea acestuia la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii;
    d) urmăreşte, din punct de vedere economic, derularea contractelor încheiate de muzeu;
    e) urmăreşte recuperarea sumelor reprezentând debite constatate, sancţiuni contravenţionale aplicate, precum şi a celorlalte creanţe în sarcina salariaţilor;
    f) asigură evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, cu respectarea actelor normative în vigoare;
    g) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, pe care le înaintează spre aprobare contabilului-şef şi conducătorului instituţiei, şi răspunde de transmiterea acestora, la termenele stabilite de lege, ordonatorului principal de credite;
    h) efectuează operaţiunile de încasări şi plăti către salariaţii instituţiei şi către terţi;
    i) asigură raporturile instituţiei cu Trezoreria Statului sau unităţi bancare, după caz;
    j) asigură organizarea şi gestionarea arhivei administrativ-contabile a muzeului;
    k) participă la inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar şi/sau în alte situaţii prevăzute de lege, şi înregistrează în contabilitate rezultatul inventarierii;
    l) întocmeşte lunar necesarul de credite, pe care îl supune aprobării contabilului-şef şi conducătorului instituţiei, şi răspunde de transmiterea acestuia la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, la termenele stabilite de acesta;
    m) răspunde de întocmirea şi transmiterea la termen a raportărilor lunare (monitorizare cheltuieli de personal, monitorizare cheltuieli de capital, raportări în FOREXEBUG), astfel încât să fie respectate termenele legale stabilite de actele normative în vigoare, şi le supune aprobării conducătorului instituţiei;
    n) prezintă rapoarte lunare, trimestriale, semestriale şi anuale asupra situaţiei financiare a instituţiei;
    o) asigură vânzarea biletelor de intrare, a publicaţiilor şi a materialelor de popularizare de la standurile muzeului;
    p) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

    (2) În cadrul Compartimentului financiar-contabilitate şi casierie se organizează controlul financiar preventiv propriu, care se exercită prin viză de o persoană împuternicită de ordonatorul de credite, prin decizie, în conformitate cu prevederile Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IX
    Bugetul de venituri şi cheltuieli
    ART. 24
    Cheltuielile de funcţionare şi de capital ale muzeului sunt finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, potrivit legii.

    ART. 25
    Veniturile proprii se realizează din:
    a) vânzarea de bilete către public pentru vizitarea expoziţiilor permanente şi temporare;
    b) comercializarea de obiecte de promovare proprii sau provenite de la terţi, conforme specificului muzeului, precum şi a publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor muzeului (cataloage, ilustrate, pliante, afişe etc.) prin standul muzeului;
    c) participarea la programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică sau culturale naţionale şi internaţionale;
    d) realizarea de expertize;
    e) executarea de replici după lucrări aflate în patrimoniul muzeului sau la cererea unor terţi;
    f) acordarea dreptului de reproducere a imaginilor;
    g) executarea de lucrări de specialitate de redactare, tehnoredactare, editare-tipărire;
    h) taxe de fotografiere sau filmare;
    i) sponsorizări acceptate de muzeu;
    j) donaţii acceptate de muzeu;
    k) organizarea de expoziţii sau evenimente culturale la cererea unor terţi;
    l) alte surse, potrivit legii.


    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    (1) Muzeul dispune de ştampilă şi sigilii proprii.
    (2) Muzeul are arhivă proprie în care se păstrează documentele stabilite prin nomenclatorul arhivistic propriu aprobat potrivit dispoziţiilor Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996, republicată.

    ART. 27
    (1) Prevederile prezentului regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile normative în vigoare.
    (2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin ordin al ministrului culturii.
    (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament va fi propusă de către manager, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016