Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 octombrie 2020  de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 26 octombrie 2020 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 992 din 27 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 4 din 26 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 992 din 27 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă, denumită în continuare Autoritatea, este autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică şi competenţă generală în materia pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor şi a referendumurilor, precum şi în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.
    (2) Autoritatea urmăreşte, în limitele atribuţiilor sale, buna organizare şi desfăşurare a alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie.
    (3) În realizarea misiunii sale, Autoritatea cooperează instituţional cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu Administraţia Prezidenţială şi Parlamentul, cu organizaţii internaţionale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale.

    ART. 2
    (1) Sediul central al Autorităţii se află în municipiul Bucureşti.
    (2) Autoritatea are sedii secundare în municipiul Bucureşti şi în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ.

    ART. 3
    (1) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii sunt prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prezentul regulament.
    (2) Competenţa şi atribuţiile Autorităţii sunt stabilite de legile prevăzute la alin. (1), de alte legi care reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, de ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului în aceeaşi materie, precum şi de prezentul regulament.

    CAP. II
    Funcţiile şi atribuţiile principale
    ART. 4
    Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii principale:
    a) elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de acţiune în domeniile sale de activitate;
    b) reglementează cadrul normativ şi instituţional al alegerilor şi referendumurilor, precum şi al funcţionării partidelor politice;
    c) asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniile sale de competenţă şi veghează la legalitatea procedurilor electorale şi la respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele şi procedurile prevăzute de lege;
    d) asigură şi/sau urmăreşte asigurarea resurselor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi pentru funcţionarea partidelor politice;
    e) instruieşte şi îndrumă persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, precum şi în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    f) asigură informarea participanţilor la alegeri şi referendumuri;
    g) promovează alegerile libere şi corecte şi urmăreşte formarea şi dezvoltarea atitudinilor şi a comportamentelor democratice ale alegătorilor;
    h) elaborează şi operaţionalizează mecanisme şi proceduri de prevenţie a încălcării legislaţiei în domeniile sale de activitate;
    i) controlează aplicarea legii în sfera sa de competenţă şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, unde este cazul;
    j) reprezintă statul român în domeniile sale de competenţă, în plan intern şi extern;
    k) cooperează cu organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi autorităţi străine în domeniile sale de activitate;
    l) este autoritate centrală în domeniul cooperării în materia organizării alegerilor europene, potrivit tratatelor la care România este parte şi instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene.


    ART. 5
    Autoritatea exercită următoarele atribuţii:
    I. în domeniul planificării strategice şi al evaluării proceselor electorale:
    1. elaborează strategii şi planuri de acţiune pentru consolidarea integrităţii şi a rezilienţei sistemului electoral românesc, pe care le supune spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, după caz;
    2. elaborează şi avizează strategii, programe, proiecte şi planuri de acţiune care privesc domeniile sale de competenţă;
    3. coordonează, implementează, monitorizează şi evaluează aplicarea strategiilor şi a planurilor de acţiune prevăzute la pct. 1 şi 2 şi asigură promovarea acestora;
    4. elaborează studii, analize şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le dă publicităţii şi le prezintă autorităţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate;
    5. prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, pentru Preşedintele României, pentru Parlamentul European şi pentru autorităţile administraţiei publice locale sau a unui referendum naţional, un raport asupra organizării şi desfăşurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării; raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi albe;

    II. în domeniul normativ, al aplicării unitare a legislaţiei şi al contenciosului electoral:
    1. propune şi avizează, prin preşedintele său, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniile sale de competenţă; participă la susţinerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere;
    2. constituie comisii de elaborare a proiectelor de coduri ce interesează domeniile de competenţă ale Autorităţii, putând folosi, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri şi a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 218/2001, şi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior, cercetători ştiinţifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alţi specialişti, procedura de selecţie, modul de organizare şi funcţionare a comisiilor fiind stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii;
    3. elaborează propuneri şi proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului şi/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă;
    4. elaborează şi supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor şi a referendumurilor;
    5. adoptă hotărâri şi instrucţiuni cu caracter normativ pentru executarea legislaţiei în domeniile sale de competenţă;
    6. evaluează legislaţia, în sfera sa de competenţă, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al legalităţii, al standardelor şi principiilor internaţionale şi europene în materie electorală;
    7. asigură protecţia juridică a actelor normative adoptate în domeniile sale de competenţă, a actelor organismelor electorale, precum şi a hotărârilor şi deciziilor proprii privind alegerile şi referendumurile în faţa instanţelor judecătoreşti, de toate gradele, la organele de urmărire penală şi la alte organe cu atribuţii jurisdicţionale prin funcţionarii publici cu atribuţii de consilier juridic, desemnaţi pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de preşedintele Autorităţii;
    8. urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei în domeniile sale de competenţă;
    9. emite puncte de vedere privind interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei din domeniile sale de competenţă;
    10. urmăreşte evoluţia jurisprudenţei electorale şi formulează propuneri pentru unificarea practicii birourilor electorale sau propuneri de promovare a recursului în interesul legii, după caz;
    11. participă, de la caz la caz şi potrivit sferei sale de competenţă, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorităţi publice;
    12. încheie parteneriate, bazate pe voluntariat sau finanţate din fondurile proprii ale partenerilor, cu instituţii de învăţământ superior, precum şi cu alte entităţi de interes public, în vederea elaborării şi promovării de strategii, studii, documentaţii sau programe privind politici publice şi proiecte legislative în domeniile sale de competenţă;
    13. distribuie, cu titlu gratuit, buletinele informative, culegerile de acte normative şi de practică a birourilor electorale, precum şi alte materiale din domeniile sale de activitate;
    14. atacă în faţa instanţei civile sau a instanţei de contencios administrativ, după caz, actele autorităţilor publice şi ale organismelor electorale prin care se încalcă legislaţia în domeniile sale de activitate;
    15. veghează la respectarea legii privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale;
    16. veghează la respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;
    17. elaborează, prin personalul desemnat, proiectele hotărârilor, deciziilor şi ale oricăror alte acte ale Biroului Electoral Central;
    18. soluţionează întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din Registrul electoral;
    19. emite adeverinţe privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
    20. stabileşte proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilităţi;

    III. în domeniul relaţiei cu Parlamentul şi Uniunea Europeană:
    1. asigură transpunerea şi/sau implementarea în legislaţia naţională a legislaţiei Uniunii Europene;
    2. îndeplineşte procedurile prevăzute de Legea nr. 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene;
    3. îndeplineşte formalităţile necesare validării parlamentarilor europeni;
    4. reprezintă România în Reţeaua electorală europeană şi în faţa instituţiilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă;
    5. răspunde la întrebările şi interpelările parlamentarilor;
    6. formulează puncte de vedere privind iniţiativele legislative ale parlamentarilor;
    7. formulează poziţiile României în domeniile sale de competenţă, în relaţia cu organizaţiile internaţionale şi Uniunea Europeană;

    IV. în domeniul managementului electoral:
    1. asigură monitorizarea, analiza, evaluarea şi planificarea strategică a operaţiunilor electorale în vederea realizării unui management integrat al alegerilor şi referendumurilor;
    2. elaborează propuneri referitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le transmite spre însuşire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor;
    3. urmăreşte modul de delimitare a secţiilor de votare, de stabilire a localurilor secţiilor de vot şi a sediilor birourilor electorale; avizează pentru conformitate delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
    4. propune înfiinţarea secţiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secţiilor de votare în cazurile în care nu se asigură respectarea prevederilor art. 20-22^1 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. urmăreşte realizarea din timp de o manieră unitară a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea;
    6. controlează modul de păstrare a logisticii electorale între perioadele electorale şi poate dispune măsuri pentru înlocuirea logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite potrivit prezentei legi;
    7. urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral, pe baza informărilor furnizate de autorităţile publice competente;
    8. monitorizează securitatea secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale, pe baza informărilor furnizate de autorităţile publice competente;
    9. ia măsuri pentru constituirea arhivei care rezultă din alegeri şi referendumuri, precum şi pentru constituirea unui fond arhivistic constând din specimene de buletine de vot şi ştampile utilizate în alegeri şi referendumuri;
    10. face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a alegerilor;
    11. ţine evidenţa comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a judeţelor în care au fost dizolvate consiliile locale şi judeţene sau în care sunt vacante posturile de primar şi de preşedinte al consiliului judeţean şi face propuneri Guvernului privind stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a alegerilor parţiale;
    12. realizează monografii privind unităţile administrativ-teritoriale, constând în evidenţe, situaţii, statistici, nomenclatoare, documentare foto, hărţi şi altele asemenea, necesare pentru evaluarea, monitorizarea şi planificarea operaţiunilor electorale;
    13. stabileşte condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească sediile secţiilor de votare şi localurile de vot;
    14. stabileşte, în condiţiile legii, numărul buletinelor de vot care vor fi tipărite pentru alegeri sau referendumuri, după caz;
    15. organizează procedurile de recrutare, selecţie, examinare, evaluare, admitere şi desemnare a experţilor electorali, a operatorilor de calculator şi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, a locţiitorilor acestora, precum şi a celorlalţi membri ai birourilor şi oficiilor electorale, în condiţiile legii;
    16. stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii operatorilor de calculator;
    17. asigură, în condiţiile legii, personalul tehnic auxiliar necesar sprijinirii activităţii organismelor electorale;
    18. eliberează adeverinţe pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator privind activitatea desfăşurată în vederea acordării zilei libere prevăzute de lege;
    19. coordonează activitatea reprezentanţilor săi în birourile electorale;
    20. acordă subvenţiile de la bugetul de stat, cuvenite partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, conform legii;

    V. în domeniul informatizării proceselor electorale:
    1. administrează şi asigură suportul tehnic necesar funcţionării Registrului electoral şi Registrului secţiilor de votare;
    2. elaborează şi adoptă instrucţiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea Registrului electoral;
    3. adoptă măsuri tehnice, operative şi de procedură privind Registrul electoral;
    4. ia măsuri pentru prevenirea pierderii informaţiilor din Registrul electoral şi asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forţă majoră;
    5. asigură actualizarea Registrului electoral, prin mijloacele şi procedurile prevăzute de lege;
    6. asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, funcţionarea infrastructurii informatice a Biroului Electoral Central;
    7. asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    8. coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    9. asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    10. coordonează Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    11. organizează şi implementează sistemele de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot;
    12. certifică aplicaţiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi le pune la dispoziţia partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora;
    13. constituie baze de date şi evidenţe informatizate cuprinzând rezultatele alegerilor şi referendumurilor, participarea la vot, Corpul experţilor electorali, evidenţa operatorilor de calculator, mandatarii financiari, precum şi candidaţii la alegeri, precum şi orice alte evidenţe informatizate necesare desfăşurării activităţii Autorităţii şi organismelor electorale;
    14. asigură aplicaţiile informatice necesare desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator;
    15. întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor;
    16. asigură schimbul de date privind alegătorii români şi europeni cu autorităţile similare din alte state membre ale Uniunii Europene;
    17. constituie baza materială specifică, prin asigurarea serviciilor, aplicaţiilor şi a produselor informatice necesare;

    VI. în domeniul monitorizării şi controlului aplicării legii:
    1. monitorizează şi controlează actualizarea Registrului electoral;
    2. monitorizează întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente;
    3. monitorizează şi controlează actualizarea listelor electorale complementare şi speciale;
    4. urmăreşte modalitatea de arondare a alegătorilor la secţiile de votare;
    5. monitorizează şi controlează, conform legii, finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    6. suspendă, unde este cazul, acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat către partidele politice;
    7. urmăreşte şi controlează, potrivit legii, modul de cheltuire a subvenţiilor acordate partidelor politice;
    8. controlează şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităţilor publice şi altor organisme în pregătirea şi organizarea proceselor electorale;
    9. controlează şi monitorizează respectarea legislaţiei electorale, a hotărârilor şi deciziilor birourilor şi oficiilor electorale, precum şi a hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor proprii;
    10. aplică sancţiuni contravenţionale, în condiţiile legii;
    11. dispune măsuri pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a legii sau pentru remedierea unei situaţii existente neconforme;

    VII. în domeniul votului în străinătate:
    1. înregistrează, în condiţiile legii, în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opţiunea pentru votul la secţia de votare sau cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă, alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în străinătate;
    2. stabileşte secţiile de votare din străinătate, în condiţiile legii;
    3. gestionează contractul încheiat cu Compania Naţională „Poşta Română“ privind votul prin corespondenţă;
    4. întocmeşte listele electorale pentru votul prin corespondenţă;
    5. întocmeşte machetele electronice ale buletinelor de vot prin corespondenţă şi asigură postarea acestora pe site-ul propriu, în condiţiile legii;
    6. propune modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare a documentelor de vot prin corespondenţă;
    7. promovează votul prin corespondenţă;

    VIII. în domeniul informării, educaţiei, formării, transparenţei şi al cooperării internaţionale:
    1. informează şi educă alegătorii cu privire la sistemul electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale;
    2. îndrumă, instruieşte şi formează personalul autorităţilor şi instituţiilor, cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale şi operatori de calculator în secţiile de votare, persoanele responsabile de administrarea fondurilor partidelor politice şi mandatarii financiari;
    3. organizează conferinţe, seminare şi congrese naţionale şi internaţionale în domeniul său de activitate;
    4. asigură transparenţa cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor;
    5. asigură transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    6. asigură transparenţa activităţii şi a sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii;
    7. acreditează organizaţiile şi instituţiile mass-media care observă alegerile şi referendumurile, observatorii internaţionali şi reprezentanţii internaţionali ai mass-mediei;
    8. asigură, pe toată durata votării, publicitatea datelor privind numărul alegătorilor prezenţi la vot, respectiv a informaţiilor rezultate în urma verificării corelaţiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obţinute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    9. promovează, în plan internaţional, bunele practici ale României în materia organizării alegerilor şi referendumurilor, precum şi în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    10. încheie memorandumuri de înţelegere cu autorităţi străine cu atribuţii similare, cu organizaţii internaţionale şi cu organizaţii internaţionale care activează în domeniile sale de competenţă;
    11. participă la activităţi de monitorizare/observare a proceselor electorale din alte state, precum şi la misiuni de asistenţă electorală sub egida unor organizaţii internaţionale sau în nume propriu;

    IX. în domeniul gestionării resurselor proprii:
    1. exercită atribuţiile ce îi revin privind recrutarea, numirea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului propriu şi a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al preşedintelui, precum şi privind gestionarea carierei acestora;
    2. asigură fondurile necesare, fundamentează şi elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie şi a Centrului „Expert electoral“;
    3. coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii, de achiziţii şi administrativă a aparatului propriu;
    4. organizează şi conduce contabilitatea, organizează activitatea de control financiar preventiv propriu, asigură salarizarea personalului şi centralizarea situaţiilor financiare;
    5. coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile sale de activitate şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;
    6. asigură apărarea patrimoniului propriu şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată, de toate gradele, la organele de urmărire penală şi la alte organe cu atribuţii jurisdicţionale prin funcţionarii publici cu atribuţii de consilier juridic, desemnaţi pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de preşedintele Autorităţii;
    7. asigură accesarea şi implementarea proiectelor şi a programelor cu finanţare internaţională în domeniul său de competenţă;

    X. alte atribuţii:
    1. ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;
    2. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. stabileşte măsurile necesare pentru îndeplinirea dispoziţiilor Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
    4. elaborează strategiile de comunicare, organizează conferinţele de presă ale Autorităţii şi răspunde de asigurarea caracterului coerent şi unic al mesajului public al Autorităţii;
    5. asigură funcţionarea Reţelei electorale naţionale;
    6. îndeplineşte orice alte atribuţii în materie electorală, care nu sunt prevăzute de lege în competenţa altor autorităţi sau organisme, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin ordonanţe, prin hotărâri ale Guvernului sau prin prezentul regulament.


    CAP. III
    Conducerea Autorităţii
    SECŢIUNEA 1
    Preşedintele Autorităţii
    ART. 6
    (1) Preşedintele îndeplineşte, în domeniul de activitate al Autorităţii, următoarele atribuţii generale:
    a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii, precum şi a ordinelor pe care le-a emis, potrivit legii;
    b) iniţiază şi avizează proiecte de legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului şi memorandumuri privind domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    c) acţionează pentru aplicarea strategiei Autorităţii;
    d) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;
    e) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul Autorităţii, în baza bugetului aprobat;
    f) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale ce interesează domeniul de activitate al Autorităţii;
    g) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Preşedintelui României sau a Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;
    h) urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi ia măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale;
    i) coordonează şi urmăreşte elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniile de activitate ale Autorităţii;
    j) avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea organismelor neguvernamentale şi cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;
    k) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din cadrul Autorităţii;
    l) aprobă, după caz, editarea publicaţiilor de specialitate şi informare;
    m) constituie comisii de elaborare a codurilor privind domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    n) coordonează Reţeaua electorală naţională;
    o) coordonează, în mod direct, departamentele prevăzute la art. 13 alin. (1);
    p) aprobă, la propunerea secretarului general, regulamentul intern al Autorităţii, în condiţiile legii;
    q) la propunerea secretarului general, înaintează birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi orice modificări şi completări ale acestuia;
    r) la propunerea secretarului general, numeşte personalul Autorităţii, în condiţiile legii.

    (2) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite potrivit legii.
    (3) Preşedintele îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin cu ajutorul aparatului propriu al Autorităţii.
    (4) În subordinea preşedintelui este organizat şi funcţionează un cabinet propriu, conform art. 546 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului exercită atribuţii de execuţie şi secretariat legate în mod direct de activitatea preşedintelui şi asigură legătura funcţională a preşedintelui cu compartimentele Autorităţii, potrivit dispoziţiilor acestuia.
    (5) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine, în condiţiile legii.
    (6) În cazurile în care preşedintele se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiei sale, înlocuitorul acestuia pe durata concediului sau a imposibilităţii exercitării funcţiei este unul dintre vicepreşedinţi desemnat de acesta, prin ordin.
    (7) Preşedintele îşi poate delega atribuţiile prin ordin.

    ART. 7
    (1) Preşedintele poate adresa mesaje publice pe teme generale în domeniile de competenţă ale Autorităţii.
    (2) Preşedintele poate acorda diplome, premii şi distincţii stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea în domeniile de competenţă ale Autorităţii sau pentru performanţe profesionale deosebite în cadrul Autorităţii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Vicepreşedinţii Autorităţii
    ART. 8
    (1) Vicepreşedinţii exercită atribuţiile prevăzute de lege şi pe cele delegate de către preşedinte, prin ordin.
    (2) În subordinea fiecărui vicepreşedinte este organizat şi funcţionează câte un cabinet propriu, conform 546 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor vicepreşedinţilor exercită atribuţii de execuţie şi secretariat legate în mod direct de activitatea şi atribuţiile vicepreşedinţilor şi asigură legătura funcţională a acestora cu compartimentele Autorităţii pe care aceştia le coordonează.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Secretarul general
    ART. 9
    (1) Autoritatea are un secretar general. Secretarul general este numit de prim-ministru, în condiţiile legii.
    (2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele:
    a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Autorităţii şi asigură legătura operativă dintre preşedinte şi conducătorii tuturor compartimentelor din Autoritate;
    b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere şi alte autorităţi publice, cu secretarii judeţelor şi cu instituţiile prefectului, în probleme de interes comun;
    c) monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;
    d) coordonează întregul personal al Autorităţii, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.

    (3) Secretarul general al Autorităţii îndeplineşte şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii ori încredinţate de preşedinte.
    (4) Funcţia de secretar general face parte din categoria funcţiilor publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi beneficiază de drepturile salariale prevăzute de lege pentru secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului şi de cele stabilite prin prezentul regulament.
    (5) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale, este înlocuit de către persoana delegată prin ordin al preşedintelui, la propunerea acestuia.
    (6) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, secretarul general emite dispoziţii, note şi rezoluţii scrise, în condiţiile legii. Secretarul general avizează documentele şi lucrările întocmite de către personalul din subordine.
    (7) Poate îndeplini calitatea de ordonator principal de credite delegată prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Secretarii generali adjuncţi
    ART. 10
    (1) Autoritatea are doi secretari generali adjuncţi. Secretarii generali adjuncţi sunt numiţi de preşedintele Autorităţii, pe bază de concurs sau examen, după caz.
    (2) Secretarii generali adjuncţi exercită atribuţiile delegate, prin dispoziţie, de către secretarul general.
    (3) Funcţia de secretar general adjunct face parte din categoria funcţiilor publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi beneficiază de drepturile salariale prevăzute de lege pentru secretarii generali adjuncţi ai celor două Camere ale Parlamentului şi de cele stabilite prin prezentul regulament.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Colegiul Autorităţii
    ART. 11
    (1) Pe lângă preşedinte funcţionează Colegiul Autorităţii, format din vicepreşedinţi, secretarul general, secretarii generali adjuncţi şi conducătorii compartimentelor care ocupă funcţii de conducere corespunzătoare primului nivel ierarhic.
    (2) Preşedintele poate dispune ca la lucrările Colegiului Autorităţii să participe şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune.
    (3) Colegiul Autorităţii se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.
    (4) Colegiul Autorităţii dezbate activitatea şi politicile acesteia.
    (5) Convocarea şi ordinea de zi a Colegiului Autorităţii sunt stabilite de către preşedinte, lucrările fiind conduse de către acesta sau de către persoana desemnată în acest scop.
    (6) Colegiul Autorităţii are un rol consultativ.
    (7) Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Colegiului Autorităţii se aprobă prin ordin al preşedintelui.
    (8) Secretariatul Colegiului Autorităţii este asigurat de Direcţia secretariat general şi pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Conducătorii compartimentelor Autorităţii
    ART. 12
    (1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere din cadrul Autorităţii îndeplinesc următoarele atribuţii principale comune:
    a) îndeplinesc sarcinile pe care le primesc din partea preşedintelui Autorităţii, a vicepreşedinţilor, a secretarului general sau a secretarilor generali adjuncţi, după caz;
    b) urmăresc îndeplinirea atribuţiilor care revin compartimentelor pe care le conduc;
    c) repartizează sarcini personalului din subordine şi întocmesc fişele de post ale personalului din subordine;
    d) coordonează personalul din subordine în vederea îndeplinirii sarcinilor repartizate;
    e) verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine;
    f) avizează/semnează documentele şi lucrările întocmite de către personalul din subordine, precum şi documentele şi lucrările care privesc activitatea compartimentelor pe care le conduc;
    g) asigură urmărirea avizării şi aprobării documentelor promovate de compartimentele pe care le conduc;
    h) evaluează performanţele profesionale ale personalului din subordine;
    i) pot propune preşedintelui Autorităţii acordarea de diplome, premii şi distincţii stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea în materie electorală sau pentru orice altă performanţă profesională în materie electorală, pentru personalul din subordine;
    j) asigură evidenţa prezenţei la serviciu a personalului din subordine şi întocmirea pontajelor lunare;
    k) reprezintă compartimentele pe care le conduc în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorităţii, cu alte autorităţi, ministere şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în limitele stabilite de către preşedintele Autorităţii, ori secretarul general, după caz;
    l) răspund pentru bunul mers al compartimentelor pe care le conduc.

    (2) Înalţii funcţionari publici din cadrul Autorităţii asigură managementul de nivel superior şi îndeplinirea obiectivelor strategice în domeniile lor de competenţă.

    CAP. IV
    Organizarea aparatului propriu al Autorităţii
    ART. 13
    (1) În cadrul structurii centrale a Autorităţii funcţionează departamente de specialitate împărţite pe domeniile de activitate prevăzute la art. 102 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1. Departamentul legislativ:
    1.1. Direcţia reglementări, contencios electoral şi coordonarea aplicării unitare a legislaţiei;
    1.1.1. Serviciul drepturi şi proceduri electorale;
    1.1.2. Compartimentul protecţia datelor cu caracter personal;

    1.2. Direcţia afaceri europene şi relaţia cu Parlamentul;
    1.3. Serviciul politici publice.

    2. Departamentul sistemul informaţional electoral naţional:
    2.1. Direcţia evidenţe electorale informatizate;
    2.2. Direcţia dezvoltare software şi aplicaţii.

    3. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale:
    3.1. Direcţia prevenţie şi monitorizare;
    3.2. Serviciul îndrumare şi instruire;
    3.3. Serviciul Registrul fiscal;
    3.4. Serviciul urmărirea respectării destinaţiei subvenţiilor.

    4. Departamentul logistică şi resurse electorale:
    4.1. Direcţia resurse electorale;
    4.2. Serviciul tehnologii electorale.

    5. Direcţia generală coordonarea activităţii în teritoriu:
    5.1. Direcţia pentru managementul structurilor teritoriale;
    5.2. Serviciul recrutare experţi electorali şi operatori de calculator.

    6. Departamentul suport organizatoric electoral:
    6.1. Direcţia instruire, îndrumare şi suport pentru organismele electorale;
    6.2. Serviciul pentru votul în ţară şi străinătate.

    7. Departamentul cooperare internaţională şi relaţii publice:
    7.1. Direcţia comunicare;
    7.2. Serviciul relaţii externe.

    8. Corpul reprezentanţilor permanenţi ai Autorităţii pe lângă organizaţii internaţionale ce activează în domeniile de competenţă ale Autorităţii.

    (2) În cadrul Departamentului sistemul informaţional electoral naţional şi al Departamentului logistică şi resurse electorale se înfiinţează în condiţiile art. 102^2 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, funcţii de specialist în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

    ART. 14
    (1) În cadrul structurii centrale a Autorităţii sunt organizate compartimente cu rol de suport, conform art. 102 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1. Direcţia financiară şi salarizare:
    1.1. Biroul salarizare şi decontări;
    1.2. Biroul alocare subvenţii şi rambursări cheltuieli electorale;

    2. Direcţia generală juridică şi resurse umane:
    2.1. Direcţia juridică;
    2.1.1. Biroul avizare documente şi întocmire contracte;

    2.2. Direcţia resurse umane;
    2.2.1. Biroul dezvoltare profesională.


    3. Direcţia generală administrativă şi achiziţii publice:
    3.1 Direcţia administrativă;
    3.2. Serviciul achiziţii publice.

    4. Direcţia generală registratură.
    5. Direcţia secretariat general şi pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ.
    6. Serviciul audit public intern.
    7. Biroul protecţia informaţiilor clasificate.

    (2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) se subordonează secretarului general.

    ART. 15
    (1) În cadrul structurii teritoriale a Autorităţii funcţionează filiale, la nivel de direcţie, conduse de directori şi directori adjuncţi, precum şi birouri conduse de şefi birou.
    (2) Filialele şi birourile Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 16
    (1) Departamentul este condus de un şef de departament sau director general, după caz.
    (2) Direcţia generală este condusă de un director general.
    (3) Direcţia/Filiala este condusă de un director şi un director adjunct.
    (4) Serviciul este condus de un şef serviciu.
    (5) Biroul este condus de un şef birou.
    (6) Pe timpul absenţei şefilor de departament, directorilor generali, directorului direcţiei financiare şi salarizare, şefului serviciului de audit public intern şi şefului serviciului protecţia informaţiilor clasificate, preşedintele desemnează prin ordin persoanele cărora li se deleagă atribuţiile.

    ART. 17
    Atribuţiile compartimentelor Autorităţii sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, conform art. 102 alin. (14) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    (1) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii se pot organiza compartimente funcţionale în cadrul departamentelor prevăzute la art. 13 alin. (1), la propunerea conducătorilor acestora.
    (2) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii se pot organiza comisii şi grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Autorităţii.

    ART. 19
    Organigrama Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1.

    CAP. V
    Personalul Autorităţii
    ART. 20
    (1) Personalul Autorităţii este format din funcţionari publici şi din personal încadrat pe bază de contract individual de muncă.
    (2) Funcţiile utilizate pentru personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă din aparatul propriu sunt cele prevăzute de anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.8 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Funcţiile publice din cadrul Autorităţii se ocupă prin examen sau concurs organizat de Autoritate, în condiţiile legii, sau prin transfer, după caz.
    (2) Transferul pe o funcţie publică din cadrul Autorităţii poate avea loc în interesul serviciului la solicitarea preşedintelui Autorităţii, cu acordul scris al funcţionarului public şi cu aprobarea conducătorului instituţiei sau autorităţii administraţiei publice centrale ori locale în care este numit funcţionarul public.
    (3) Posturile contractuale din cadrul Autorităţii, cu excepţia celor de la cabinetele demnitarilor, se ocupă prin examen sau concurs, după caz.
    (4) Angajarea personalului din cadrul cabinetului preşedintelui şi al cabinetelor vicepreşedinţilor, precum şi stabilirea atribuţiilor acestuia se fac potrivit prevederilor art. 548 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În funcţiile publice din cadrul Autorităţii pot fi detaşaţi funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale sau funcţii publice specifice, precum şi funcţionari publici cu statut special. Detaşarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire a funcţionarului public detaşat, la propunerea preşedintelui Autorităţii.

    ART. 22
    (1) Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii au drepturile şi obligaţiile pe care le au funcţionarii publici parlamentari, fiindu-le aplicabile, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Personalul Autorităţii nu poate face parte din partide politice sau formaţiuni politice sub sancţiunea încetării raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz.
    (3) Raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condiţiile legii şi ale prezentului regulament de către preşedintele Autorităţii.

    ART. 23
    (1) Pentru a fi numită într-o funcţie publică în cadrul Autorităţii, o persoană trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Funcţiile publice de execuţie din cadrul Autorităţii sunt următoarele:
    a) funcţia de consultant asimilată funcţiei de consultant parlamentar;
    b) funcţia de expert asimilată funcţiei de expert parlamentar, pentru a cărei ocupare este necesară o vechime în specialitatea necesară ocupării funcţiei de cel puţin 3 ani;
    c) funcţia de consilier asimilată funcţiei de consilier parlamentar, pentru a cărei ocupare este necesară o vechime în specialitatea necesară ocupării funcţiei de cel puţin 5 ani.

    (3) Pentru ocuparea unei funcţii publice în cadrul Autorităţii sunt necesare studii universitare de licenţă ce au legătură cu atribuţiile prevăzute în fişa postului.
    (4) Pentru ocuparea funcţiilor de şef departament, director, director adjunct şi şef serviciu din cadrul compartimentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) pct. 1 şi 7, precum şi a funcţiei de reprezentant permanent al Autorităţii pe lângă organizaţii internaţionale ce activează în domeniile de competenţă ale Autorităţii este necesară cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională.
    (5) Pentru ocuparea funcţiilor publice în cadrul Autorităţii sunt necesare competenţe de utilizare a calculatorului la nivelul necesar îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fişa postului.

    ART. 24
    (1) Funcţiile publice de conducere din cadrul Autorităţii corespunzătoare funcţiilor publice parlamentare de conducere sunt funcţiile de şef birou, şef serviciu, director adjunct şi director, acestea ocupându-se prin concurs sau examen, organizat de Autoritate, în condiţiile legii.
    (2) Funcţiile publice de conducere din cadrul Autorităţii pot fi ocupate prin concurs sau examen de către persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament şi au o vechime de cel puţin 5 ani în cadrul Autorităţii, într-o funcţie publică parlamentară sau într-o altă funcţie publică asimilată funcţiei publice parlamentare.
    (3) Funcţiile publice de conducere din cadrul Autorităţii pot fi ocupate numai de către absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    (1) Funcţiile publice parlamentare din cadrul Autorităţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici parlamentari sunt funcţiile de secretar general, secretar general adjunct, şef departament şi director general, acestea ocupânduse prin concurs sau examen, organizat de Autoritate, în condiţiile legii.
    (2) Pot ocupa funcţii de şef departament sau director general în cadrul Autorităţii persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament şi au o vechime de cel puţin 10 ani în cadrul Autorităţii, într-o funcţie publică parlamentară sau într-o altă funcţie publică asimilată funcţiei publice parlamentare.
    (3) Funcţia de reprezentant permanent pe lângă organizaţii internaţionale este asimilată funcţiei de director general, putând fi ocupată de persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament şi care au o vechime de cel puţin 10 ani în cadrul Autorităţii, într-o funcţie publică parlamentară sau într-o altă funcţie publică asimilată funcţiei publice parlamentare. Numărul funcţiilor de reprezentant permanent pe lângă organizaţii internaţionale este 3.
    (4) Pot ocupa funcţia de secretar general sau de secretar general adjunct în cadrul Autorităţii persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament şi au o vechime de cel puţin 15 ani în cadrul Autorităţii, într-o funcţie publică parlamentară sau într-o altă funcţie publică asimilată funcţiei publice parlamentare.
    (5) Preşedintele, vicepreşedinţii şi înalţii funcţionari publici care nu au domiciliul şi nici locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti primesc, conform legii, o diurnă de deplasare, pe zi de activitate, de 2% din indemnizaţia lunară brută sau din salariul de bază lunar brut, după caz.

    ART. 26
    Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general, secretarii generali adjuncţi, funcţionarii publici şi personalul contractual au dreptul la concediu de odihnă plătit, potrivit legii şi prezentului regulament.

    ART. 27
    (1) Eliberarea din funcţie, promovarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului contractual se fac de către preşedinte, la propunerea secretarului general, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.
    (2) Numirea în funcţiile de conducere vacante sau temporar vacante se face de către preşedintele Autorităţii, la propunerea secretarului general, prin numirea temporară a unui angajat pe perioadă nedeterminată în funcţie publică din cadrul Autorităţii, până la organizarea unui concurs sau examen în condiţiile legii.
    (3) Condiţiile de studii şi de vechime în specialitate pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc de preşedinte, prin ordin.

    ART. 28
    Autoritatea are un număr de 522 de posturi, exclusiv demnitarii, personalul cabinetului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor, înalţii funcţionari publici şi personalul Centrului expert electoral.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 29
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 30
    (1) La 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, preşedintele aprobă, prin ordin, regulamentul intern al Autorităţii.
    (2) Regulamentul intern al Autorităţii prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi procedurile şi normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul Autorităţii, procedura privind avertizorii de integritate, precum şi numărul de posturi din cadrul fiecărui compartiment.
    (3) La data prevăzută la alin. (1), se procedează la echivalarea funcţiilor publice din cadrul Autorităţii cu funcţiile generale şi specifice, echivalarea vechimii în funcţia publică parlamentară prin asimilarea vechimii în specialitatea studiilor, pentru întreg personalul Autorităţii angajat la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi reîncadrarea acestuia, prin ordin al preşedintelui, potrivit legii şi prezentului regulament.
    (4) La data prevăzută de alin. (1), preşedintele stabileşte, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, atribuţiile compartimentelor Autorităţii.
    (5) La data prevăzută la alin. (1), denumirile compartimentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) pct. 1, 2 şi 4-7 se modifică după cum urmează:
    1. Denumirea Departamentului legislativ se modifică în Departamentul legislaţie, contencios electoral, relaţia cu Parlamentul şi Uniunea Europeană;
    2. Denumirea Departamentului sistemul informaţional electoral naţional se modifică în Departamentul informatizarea proceselor electorale;
    3. Denumirea Departamentului logistică şi resurse electorale se modifică în Departamentul logistică electorală;
    4. Denumirea Departamentului coordonarea activităţii în teritoriu se modifică în Departamentul coordonarea şi monitorizarea activităţilor în teritoriu;
    5. Denumirea Departamentului suport organizatoric electoral se modifică în Departamentul coordonarea organismelor electorale;
    6. Denumirea Departamentului cooperare internaţională şi relaţii publice se modifică în Departamentul cooperare internaţională.


    ANEXA 1

    la regulament
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Autorităţii Electorale Permanente
    Numărul maxim de posturi = 522 (exclusiv demnitarii, cabinetul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor, secretarul general, secretarii generali adjuncţi şi personalul Centrului expert electoral)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Legendă:
    I. Structura centrală de specialitate
    1. Departamentul legislativ
    1.1. Direcţia reglementări, contencios electoral şi coordonarea aplicării unitare a legislaţiei
    1.1.1. Serviciul drepturi şi proceduri electorale
    1.1.2. Compartimentul protecţia datelor cu caracter personal

    1.2. Direcţia afaceri europene şi relaţia cu Parlamentul
    1.3. Serviciul politici publice

    2. Departamentul sistemul informaţional electoral naţional
    2.1. Direcţia evidenţe electorale informatizate
    2.2. Direcţia dezvoltare software şi aplicaţii

    3. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
    3.1. Direcţia prevenţie şi monitorizare
    3.2. Serviciul îndrumare şi instruire
    3.3. Serviciul Registrul fiscal
    3.4. Serviciul urmărirea respectării destinaţiei subvenţiilor

    4. Departamentul logistică şi resurse electorale
    4.1. Direcţia resurse electorale
    4.2. Serviciul tehnologii electorale

    5. Departamentul coordonarea activităţii în teritoriu
    5.1. Direcţia pentru managementul structurilor teritoriale
    5.2. Serviciul recrutare experţi electorali şi operatori de calculator

    6. Departamentul suport organizatoric electoral
    6.1. Direcţia instruire, îndrumare şi suport pentru organismele electorale
    6.2. Serviciul pentru votul în ţară şi străinătate

    7. Departamentul cooperare internaţională şi relaţii publice
    7.1. Direcţia comunicare
    7.2. Serviciul relaţii externe

    8. Corpul reprezentanţilor permanenţi ai Autorităţii pe lângă organizaţii internaţionale ce activează în domeniile de competenţă ale Autorităţii

    II. Structura teritorială de specialitate
    9. Filiale
    10. Birouri

    III. Structura centrală de suport
    11. Direcţia financiară şi salarizare
    11.1. Biroul salarizare şi decontări
    11.2. Biroul alocare subvenţii şi rambursări cheltuieli electorale

    12. Direcţia generală juridică şi resurse umane
    12.1. Direcţia juridică
    12.1.1. Biroul avizare documente şi întocmire contracte

    12.2. Direcţia resurse umane
    12.2.1. Biroul dezvoltare profesională


    13. Direcţia generală administrativă şi achiziţii publice
    13.1 Direcţia administrativă
    13.2. Serviciul achiziţii publice

    14. Direcţia generală registratură
    15. Direcţia secretariat general şi pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ
    16. Serviciul audit public intern
    17. Biroul protecţia informaţiilor clasificate    ANEXA 2

    la regulament
    FILIALELE ŞI BIROURILE AUTORITĂŢII
    I. Filiala Nord-Est, cu sediul în municipiul Bacău, are în subordine:
    1. Biroul Judeţean Botoşani;
    2. Biroul Judeţean Iaşi;
    3. Biroul Judeţean Neamţ;
    4. Biroul Judeţean Suceava;
    5. Biroul Judeţean Vaslui.

    II. Filiala Sud-Est, cu sediul în municipiul Galaţi, are în subordine:
    1. Biroul Judeţean Brăila;
    2. Biroul Judeţean Buzău;
    3. Biroul Judeţean Constanţa;
    4. Biroul Judeţean Vrancea;
    5. Biroul Judeţean Tulcea.

    III. Filiala Sud-Muntenia, cu sediul în municipiul Târgovişte, are în subordine:
    1. Biroul Judeţean Argeş;
    2. Biroul Judeţean Prahova;
    3. Biroul Judeţean Teleorman.

    IV. Filiala Sud-Vest Oltenia, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, are în subordine:
    1. Biroul Judeţean Dolj;
    2. Biroul Judeţean Gorj;
    3. Biroul Judeţean Mehedinţi;
    4. Biroul Judeţean Olt.

    V. Filiala Vest, cu sediul în municipiul Reşiţa, are în subordine:
    1. Biroul Judeţean Arad;
    2. Biroul Judeţean Hunedoara;
    3. Biroul Judeţean Timiş.

    VI. Filiala Nord-Vest, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, are în subordine:
    1. Biroul Judeţean Bihor;
    2. Biroul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
    3. Biroul Judeţean Sălaj;
    4. Biroul Judeţean Satu Mare;
    5. Biroul Judeţean Maramureş.

    VII. Filiala Centru, cu sediul în municipiul Braşov, are în subordine:
    1. Biroul Judeţean Alba;
    2. Biroul Judeţean Covasna;
    3. Biroul Judeţean Harghita;
    4. Biroul Judeţean Mureş;
    5. Biroul Judeţean Sibiu.

    VIII. Filiala Bucureşti-Ilfov, cu sediul în municipiul Bucureşti, are în subordine:
    1. Biroul Judeţean Ilfov;
    2. Biroul Judeţean Călăraşi;
    3. Biroul Judeţean Giurgiu;
    4. Biroul Judeţean Ialomiţa.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016