Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 februarie 2020  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de obţinere a certificatului de traducător în şi din limbi străine    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 5 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de obţinere a certificatului de traducător în şi din limbi străine

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 137 din 20 februarie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.566 din 5 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137 din 20 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Examenul pentru acordarea certificatului de traducător în şi din limbi străine, denumit în continuare examenul, se organizează în mod unitar, la nivel naţional, de către Comisia centrală pentru acordarea certificatului de traducător în şi din limbi străine, denumită în continuare Comisia centrală, care funcţionează în cadrul Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.
    (2) Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, denumit în continuare INCFC, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, aflată în subordinea Ministerului Culturii, asigură desfăşurarea examenului prevăzut la alin. (1).

    ART. 2
    Certificatul de traducător, denumit în continuare certificatul, permite posesorului acestuia exercitarea activităţii de traducere, în condiţiile legii.

    ART. 3
    (1) Comisia centrală prevăzută la art. 1 alin. (1) are următoarea componenţă:
    a) preşedinte - directorul general al INCFC;
    b) membri - trei specialişti cu activitate profesională relevantă în domeniul utilizării limbilor străine, a căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu limbile şi domeniile pentru care se organizează examene, stabiliţi la propunerea secretarului Comisiei centrale;
    c) secretar - şeful Serviciului formare din cadrul INCFC.

    (2) Numirea membrilor prevăzuţi la alin. (1) lit. b) se face prin decizia directorului general al INCFC pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de management încheiat de acesta cu Ministerul Culturii.

    ART. 4
    Comisia centrală îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) controlează modul de organizare şi desfăşurare a examenelor;
    b) controlează activitatea comisiilor de examen şi de soluţionare a contestaţiilor;
    c) analizează rezultatele examenelor şi contestaţiilor, pe baza rapoartelor comisiilor de examen şi de soluţionare a contestaţiilor;
    d) propune ministrului culturii modificarea modului de organizare şi desfăşurare a examenelor şi de soluţionare a contestaţiilor;
    e) semnează, prin preşedintele şi secretarul comisiei, certificatele de traducător pentru persoanele care au promovat examenele;
    f) aprobă eliberarea de duplicate în cazul pierderii sau distrugerii certificatelor de traducător.


    ART. 5
    (1) Examenul se organizează în sesiuni ordinare şi sesiuni extraordinare.
    (2) Sesiunile ordinare se desfăşoară semestrial, potrivit planificării aprobate de directorul general al INCFC, şi sunt aduse la cunoştinţă publică prin grija INCFC, până cel târziu la data de 15 noiembrie a anului precedent.
    (3) La cererea persoanelor fizice sau juridice interesate pot fi organizate sesiuni extraordinare de examene, condiţionate de solicitările formulate de cel puţin 7 candidaţi pentru fiecare sesiune şi de întrunirea tuturor cerinţelor de ordin administrativ, respectiv de personal necesare pentru organizarea în bune condiţii a acestor sesiuni.

    ART. 6
    (1) Certificatul se acordă în urma promovării cu minimum nota 7 (şapte) a examenului organizat în condiţiile prezentului regulament.
    (2) În vederea susţinerii examenului pentru acordarea certificatului, candidaţii trebuie să facă dovada faptului că au cel puţin studii medii finalizate prin diplomă de bacalaureat.

    ART. 7
    Examenele se organizează în spaţiile asigurate de INCFC.

    ART. 8
    (1) Examenul constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2.000 de semne tipografice sau în traducerea unor fragmente diverse de text şi exerciţii conţinând dificultăţile limbii străine solicitate şi domeniului ales.
    (2) Probele de examen pot fi:
    a) dintr-o limbă străină în limba română (traducere);
    b) din limba română într-o limbă străină (retroversiune).

    (3) Limbile pentru care se organizează examene de traducător în şi din limbi străine sunt prevăzute în anexa nr. 1a la prezentul regulament.
    (4) Limbile pentru care se pot organiza examene de traducător în şi din limbi străine pe baza solicitărilor primite din partea candidaţilor sunt cuprinse în anexa nr. 1b la prezentul regulament. Acestea pot fi completate în funcţie de dinamica pieţei şi cerinţele de practicare a ocupaţiei de traducător la nivel naţional sau, după caz, la propunerea Ministerului Justiţiei.
    (5) Traducerile prevăzute la alin. (2) constituie probe separate de examen.
    (6) Domeniile de specialitate pentru care se organizează examene de traducător în şi din limbi străine potrivit alin. (1)-(5) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    (7) În vederea susţinerii examenului pentru alte domenii de specialitate decât cele prevăzute în anexa nr. 2 se pot înainta solicitări la compartimentul de specialitate al INCFC.

    CAP. II
    Organizarea examenului
    ART. 9
    Pentru organizarea şi desfăşurarea fiecărei sesiuni de examene se constituie, prin decizia directorului general al INCFC, o comisie de examen şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor, cu cel mult 30 de zile înaintea începerii înscrierilor, în cazul sesiunilor ordinare, şi cu cel mult 10 zile înaintea începerii înscrierilor, în cazul sesiunilor extraordinare.

    ART. 10
    (1) Componenţa comisiei de examen este următoarea:
    a) preşedinte - un salariat din cadrul INCFC;
    b) membri - 1-3 salariaţi sau colaboratori ai INCFC;
    c) secretar - un salariat din cadrul INCFC;
    d) supraveghetori - câte un supraveghetor, salariat sau colaborator al INCFC, pentru fiecare sală în care se desfăşoară probe de examen;
    e) evaluatori - minimum doi pentru fiecare limbă şi domeniu pentru care se organizează probe de examen.

    (2) Nominalizarea individuală a evaluatorilor prevăzuţi la alin. (1) lit. e) se realizează de către preşedintele comisiei de examen din lista de specialişti evaluatori întocmită la nivelul INCFC potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    (3) Nu pot face parte din comisiile de examen persoanele care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu vreunul dintre candidaţii înscrişi pentru susţinerea de examene în sesiunea respectivă ori au avut raporturi contractuale de muncă sau de serviciu cu oricare dintre aceştia.
    (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) vor fi informate cu privire la atribuţiile şi responsabilităţile ce decurg din participarea la sesiunea de examene în calitate de evaluatori şi vor completa declaraţia de imparţialitate şi conformitate prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
    (5) În cazul în care vreuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) se află într-una din situaţiile prevăzute la alin. (3), aceasta va anunţa, în scris, preşedintele comisiei de examen, în termen de maximum trei zile de la data luării la cunoştinţă de existenţa unui motiv de abţinere, în vederea formulării unor propuneri de înlocuire.

    ART. 11
    Membrii comisiei de examen prevăzuţi la art. 10 alin. (1) lit. a)-c) au următoarele atribuţii:
    a) organizează şi răspund de desfăşurarea examenului;
    b) verifică dosarele depuse de candidaţi şi respectarea condiţiilor de participare la examen;
    c) stabilesc subiectele de examen prin tragere la sorţi din cadrul subiectelor propuse de evaluatori, întocmind şi semnând un proces-verbal în acest sens;
    d) asigură confidenţialitatea privind subiectele elaborate/ selectate pentru sesiunile de examene;
    e) completează Registrul candidaţilor la examenul de traducător, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul regulament, în format letric şi electronic;
    f) repartizează candidaţii pentru examene şi întocmesc liste nominale cu candidaţi pe limbi, probe, domenii, zile, ore şi săli;
    g) sesizează imediat directorului general al INCFC orice situaţie deosebită apărută în timpul desfăşurării examenului pe care nu o pot rezolva, în vederea soluţionării acesteia;
    h) stabilesc repartizarea pe săli a supraveghetorilor;
    i) multiplică, pentru fiecare candidat, subiectul pentru limba, domeniul şi proba la care participă şi distribuie aceste subiecte candidaţilor;
    j) controlează, îndrumă şi asigură organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a examenelor;
    k) rezolvă problemele operative neprevăzute apărute pe parcursul derulării examenelor;
    l) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din INCFC care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului;
    m) iau măsuri privind interzicerea accesului persoanelor străine în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examen sau se desfăşoară probe de examen;
    n) asigură distribuirea foilor de examen şi a ciornelor către candidaţi, împreună cu subiectele de examen şi baremul de evaluare; asigură sigilarea şi ştampilarea lucrărilor şi răspund de securitatea acestora;
    o) instruiesc evaluatorii privind modul de implicare în activitatea de corectare a lucrărilor şi le comunică baremele de notare întocmite pentru fiecare dintre subiectele de examen stabilite conform lit. c);
    p) asigură confidenţialitatea privind numele evaluatorilor desemnaţi pentru corectarea lucrărilor în cadrul fiecărei sesiuni de examene;
    q) după evaluare, desigilează lucrările şi transcriu numele candidaţilor în foile de notare, în dreptul numărului lucrării;
    r) transcriu în Registrul candidaţilor la examenul de traducător notele la fiecare probă, pentru fiecare candidat;
    s) verifică corectitudinea tuturor înregistrărilor efectuate în cadrul procesului de evaluare;
    t) primesc contestaţiile formulate de candidaţi şi le transmit către comisia de soluţionare a contestaţiilor, împreună cu lucrările scrise, resigilate, care fac obiectul contestaţiilor;
    u) transcriu în Registrul candidaţilor la examenul de traducător notele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor;
    v) afişează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi;
    w) afişează rezultatele definitive, după rezolvarea contestaţiilor de către comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    x) transmit rezultatele obţinute de candidaţi compartimentului desemnat pentru completarea şi eliberarea certificatelor de traducător;
    y) elaborează şi transmit Comisiei centrale rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene, în termen de maximum 10 zile de la solicitare;
    z) predau lucrările scrise, foile de notare originale şi celelalte documente de examen către compartimentul de specialitate din cadrul INCFC, în vederea arhivării.


    ART. 12
    (1) Înscrierea pentru examen se face la sediul INCFC.
    (2) În vederea înscrierii, candidaţii vor depune un dosar care conţine următoarele documente:
    a) 2 cereri-tip de înscriere conţinând şi declaraţia privind luarea la cunoştinţă a regulamentului de examen;
    b) 2 copii după actul de identitate;
    c) copie legalizată după diploma de bacalaureat sau de licenţă ori un act echivalent; suplimentar, în cazul diplomelor de studii eliberate de instituţii de învăţământ din străinătate, se va depune doar atestatul eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor;
    d) copie legalizată după certificatul de naştere, respectiv copie după acelaşi document însoţită de formularul standard multilingv în cazul cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene;
    e) copie după certificatul de căsătorie/decizia de divorţ/alt document care atestă schimbarea numelui anterior deţinut, după caz, precum şi formularul standard multilingv în cazul cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene;
    f) copie a documentului care atestă plata taxei de înscriere;
    g) documente justificative în cazul solicitărilor privind acordarea de reduceri la taxa de înscriere.

    (3) Cererea-tip de înscriere prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate descărca de pe pagina de internet a INCFC. Candidaţii ce doresc anonimizarea numelui şi a rezultatului obţinut vor primi în momentul înscrierii, la cererea expresă, un cod în acest sens.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune personal sau prin împuternicit, precum şi prin servicii de curierat, prin scrisoare cu predare directă. Pentru trimiterile prin serviciile de curierat se va lua în calcul data expedierii.
    (5) În cazul în care dosarul este depus personal de candidat la sediul INCFC, acesta poate depune copii simple ale documentelor de înscriere, sub rezerva prezentării documentelor originale pentru a putea fi certificată conformitatea cu originalul de către persoanele desemnate de către preşedintele comisiei de examen să primească dosarele de înscriere. În acest sens, persoanele desemnate vor menţiona în scris pe copiile simple „conform cu originalul“ şi vor semna.
    (6) Lipsa ori completarea incorectă a oricărui document dintre cele prevăzute la alin. (2) se aduce la cunoştinţa candidatului în vederea remedierii situaţiei; neremedierea aspectelor neconforme atrage respingerea înscrierii la examen în sesiunea respectivă.
    (7) Dosarele de înscriere nu se transferă de la o sesiune la alta, pentru fiecare sesiune de examene fiind necesară întocmirea unui nou dosar.

    ART. 13
    Comisia de examen afişează pe pagina de internet a INCFC, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea începerii examenelor, listele nominale cu candidaţii înscrişi, repartizaţi pe săli, şi programul desfăşurării probelor.

    ART. 14
    Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi să sesizeze imediat comisia de examen cu privire la eventualele neconcordanţe cu datele completate în cererea de înscriere.

    ART. 15
    Corectarea datelor de pe listele afişate se face cu înştiinţarea prealabilă a preşedintelui comisiei de examen.

    CAP. III
    Desfăşurarea examenului
    ART. 16
    Sălile în care se susţine examenul vor fi pregătite cu cel puţin 8 ore înainte de începerea examenului astfel:
    a) fiecare sală este verificată astfel încât băncile să nu aibă texte scrise, documente sau orice alt obiect susceptibil a facilita frauda;
    b) la intrarea în fiecare sală se afişează lista nominală cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, precum şi un extras din prezentul regulament cu referire la conduita candidaţilor în timpul examenului, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament;
    c) după verificarea sălilor, acestea sunt închise.


    ART. 17
    Subiectele de examen, stabilite conform art. 11 lit. c), sunt sigilate în plicuri şi păstrate în deplină siguranţă, prin grija comisiei de examen.

    ART. 18
    (1) Înaintea începerii sesiunii de examene, preşedintele comisiei de examen instruieşte supraveghetorii cu privire la îndatoririle ce le revin, aducându-le la cunoştinţă instrucţiunile privind activităţile personalului care asigură supravegherea candidaţilor în timpul examenului.
    (2) Repartizarea în săli a personalului de supraveghere se face de către preşedintele comisiei de examen.
    (3) Supraveghetorii primesc din partea secretarului comisiei de examen tabelele de prezenţă a candidaţilor în sălile de examen, foi de examen tipizate pentru lucrări, hârtie pentru ciorne cu ştampila Comisiei examen traducător, conform anexei nr. 12b, etichete pentru sigilarea foilor de examen şi plicurile sigilate conţinând subiectele de examen.
    (4) Se interzice supraveghetorilor să pătrundă în sală cu orice fel de materiale personale care nu au legătură cu activitatea de supraveghere (ziare, reviste, cărţi, laptopuri etc.)

    ART. 19
    (1) Accesul candidaţilor în săli este permis numai pe baza actului de identitate.
    (2) Se interzice candidaţilor să utilizeze în timpul examenelor orice fel de materiale - dicţionare explicative generale sau de specialitate, manuale, notiţe, însemnări, ghiduri, îndrumare, enciclopedii etc. - pentru rezolvarea subiectelor.
    (3) Candidaţii pot folosi în timpul examenului numai dicţionare bilingve tipărite, cu caracter general sau specific domeniului de specialitate ales.
    (4) În situaţia în care nu există dicţionare bilingve tipărite sau aceste lucrări nu sunt disponibile pe scară largă, candidaţii pot utiliza listări pe suport hârtie ale unor dicţionare bilingve preluate de pe internet, cu condiţia verificării şi avizării prealabile a acestor materiale de către preşedintele comisiei de examen.
    (5) Înainte de deschiderea plicurilor cu subiectele de examen, supraveghetorii vor explica candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia de examen tipizată, conform instrucţiunilor primite din partea preşedintelui comisiei de examen.

    ART. 20
    Durata unui examen este de două ore, cronometrarea începând după ce candidaţii prezenţi în sală au primit subiectele.

    ART. 21
    (1) Preşedintele, secretarul sau un membru al comisiei de examen verifică, înaintea începerii fiecărei probe, dacă subiectele multiplicate sunt complete şi corespund cu opţiunile candidaţilor.
    (2) Se interzice preşedintelui, secretarului, membrilor comisiei sau supraveghetorilor să dea candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor.
    (3) Candidaţii care nu se află în sală în momentul desigilării plicului cu subiecte pot participa la examen, fără a avea dreptul la timp suplimentar.
    (4) Pe durata examenului este interzisă intrarea sau ieşirea din sală a candidaţilor.
    (5) În cazuri excepţionale (stări de rău, solicitarea accesului la toaletă etc.) este permisă părăsirea temporară a sălii de examen, iar candidatul care solicită acest lucru va fi însoţit de unul dintre supraveghetori până la întoarcerea în sală.
    (6) În cazul în care un candidat părăseşte sala înainte de expirarea duratei prevăzute la art. 20, acesta predă lucrarea scrisă, subiectul, baremul şi ciorna şi semnează pentru predarea acestora.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (5), durata examenului nu se prelungeşte cu timpul în care candidatul a lipsit din sală.

    ART. 22
    (1) Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală/pastă de culoare albastră care nu se poate şterge.
    (2) Se interzice folosirea altor coli de hârtie decât cele distribuite candidaţilor de către supraveghetori. Dacă este cazul, candidaţii pot solicita ciorne şi foi de examen suplimentare.
    (3) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând sau cuvânt din pasajul greşit cu o linie orizontală. Candidaţii care operează foarte multe corecturi pe foile de examen care pot fi interpretate drept semne de recunoaştere, conduc la scăderea gradului de lizibilitate a lucrării sau afectează conţinutul final al acesteia pot solicita foi de examen tipizate suplimentare pentru transcrierea lucrării, fără să depăşească timpul de examen stabilit iniţial. Foile de examen înlocuite se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „anulat“, şi se predau secretarului comisiei de examen.

    ART. 23
    (1) În timpul desfăşurării probelor scrise, supraveghetorii răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de examen, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentului regulament.
    (2) Eventualele tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului semnalate supraveghetorilor de către candidaţi sau sesizate de supraveghetori vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei de examen. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile care se impun, inclusiv eliminarea candidatului din examen.
    (3) În timpul desfăşurării probelor scrise, în afara candidaţilor şi a persoanelor desemnate pentru supraveghere, în sălile de examen au voie să intre numai:
    a) preşedintele şi secretarul comisiei de examen, precum şi membrii comisiei de examen;
    b) persoanele împuternicite de către Comisia centrală pentru a verifica desfăşurarea examenului de traducător.


    ART. 24
    (1) La expirarea celor două ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. Lucrarea se predă împreună cu ciorna, subiectul şi baremul primit. Ciornele nu sunt luate în calcul pentru acordarea notelor.
    (2) La predarea lucrărilor, supraveghetorii verifică numărul de pagini redactate de fiecare candidat în parte şi îl trec în tabelul de prezenţă din sală în rubricile de predare-primire în dreptul cărora semnează candidaţii. Se consideră pagini de sine stătătoare şi se iau în calcul la numărătoare toate paginile pe care a fost scris cel puţin un cuvânt.
    (3) Supraveghetorii preiau lucrările scrise din sala de examen şi le predau secretarului comisiei de examen. Acesta verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din tabelul de prezenţă în fiecare sală de examen.
    (4) Lucrările anulate se strâng separat şi se predau secretarului comisiei de examen.

    ART. 25
    Candidaţii care nu respectă disciplina de examen vor fi eliminaţi fără a li se restitui taxa de înscriere, iar eventualele contestaţii privind organizarea şi desfăşurarea examenului se vor depune în aceeaşi zi cu susţinerea examenului, la comisia de examen.

    CAP. IV
    Evaluarea şi notarea
    ART. 26
    (1) Toate lucrările candidaţilor prezenţi la examene sunt grupate pe limbi şi pe domenii şi numerotate de la 1 la n.
    (2) Lucrările numerotate, împreună cu foile de notare prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul regulament, sunt predate evaluatorilor desemnaţi pentru corectare, pe bază de proces-verbal de predare-primire, de către secretarul comisiei de examen. Procesul-verbal conţine data, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, limba, domeniile de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora.
    (3) În cazul în care, din motive obiective dovedite, evaluatorii nu pot asigura prezenţa în vederea semnării procesului-verbal de predare-primire prevăzut la alin. (2), secretarul comisiei de examen va asigura transmiterea prin poştă sau servicii de curierat rapid a lucrărilor repartizate şi a foilor de notare, împreună cu subiectele de examen şi baremele de notare aferente.
    (4) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se efectuează în mod independent de către doi evaluatori.
    (5) Fiecare lucrare se evaluează şi se notează de către fiecare evaluator, separat, cu note de la 1 la 10, respectându-se baremul de notare al fiecărui subiect, întocmit conform anexei nr. 11 la prezentul regulament şi comunicat în prealabil evaluatorilor de către secretarul comisiei. Greşelile vor fi evidenţiate prin subliniere sau marcare în funcţie de tipul acestora.
    (6) Notele acordate se înregistrează în foi de notare separate pentru fiecare evaluator. Este interzisă trecerea notelor acordate pe lucrările scrise.

    ART. 27
    (1) După încheierea procesului de evaluare, foile de notare completate şi semnate de fiecare evaluator sunt predate secretarului comisiei, împreună cu lucrările evaluate, pe bază de semnătură. În situaţia prevăzută la art. 26 alin. (3) este permisă transmiterea foilor de notare prin poştă sau servicii de curierat rapid, în sistem ramburs, la sediul INCFC.
    (2) Secretarul comisiei verifică dacă între notele acordate de cei doi evaluatori este o diferenţă de cel mult 1 punct, calculează mediile şi le înscrie pe foile de notare.
    (3) Nota finală obţinută de fiecare candidat reprezintă media aritmetică a notelor acordate de evaluatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.
    (4) În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de 1 punct între notele celor doi evaluatori, preşedintele comisiei de examen comunică celor doi evaluatori necesitatea medierii notelor iniţiale acordate, iar în situaţia în care diferenţa se menţine, acesta decide repartizarea lucrării spre reevaluare unui al treilea evaluator. În acest caz, nota finală a lucrării este reprezentată de media aritmetică calculată pe baza celor trei note acordate.

    ART. 28
    (1) După ce toate lucrările au fost evaluate şi notate, acestea se desigilează în prezenţa preşedintelui, secretarului şi membrilor comisiei de examen, numele candidaţilor fiind consemnate pe foile de notare în dreptul numărului lucrării.
    (2) Secretarul comisiei de examen transcrie mediile din foile de notare în Registrul candidaţilor la examenul de traducător. Documentul se păstrează atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, cel din urmă fiind semnat pe fiecare pagină de către preşedinte, secretar şi membrii comisiei.
    (3) Rezultatele examenelor se afişează pe pagina de internet a INCFC, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, în cazul sesiunilor ordinare, respectiv 15 zile lucrătoare, în cazul sesiunilor extraordinare, calculate de la terminarea ultimului examen din sesiune.

    CAP. V
    Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
    ART. 29
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultat îl pot contesta în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul sesiunilor ordinare, respectiv 2 zile lucrătoare, în cazul sesiunilor extraordinare, calculate de la data afişării rezultatelor obţinute. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii.
    (2) În vederea înregistrării contestaţiilor, candidaţii vor transmite următoarele documente:
    a) cererea-tip de reevaluare a lucrărilor, care se poate descărca de pe pagina de internet a INCFC;
    b) o copie după documentul care atestă plata taxei de reevaluare a lucrărilor pentru care se formulează contestaţia.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot depune personal sau prin împuternicit la secretarul comisiei de examen, pe e-mail în formă scanată sau prin curierat rapid. Pentru trimiterile prin curierat rapid se va lua în calcul data expedierii.
    (4) Lipsa ori completarea incorectă a oricărui document dintre cele prevăzute la alin. (2) se aduce la cunoştinţa candidatului în vederea remedierii situaţiei; neremedierea aspectelor neconforme atrage respingerea contestaţiei.
    (5) Secretarul comisiei de examen, împreună cu membrii acesteia, selectează lucrările pentru care s-au depus contestaţii şi le resigilează.
    (6) Lucrările resigilate sunt predate secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor pe baza unui proces-verbal în care se consemnează numărul lucrării pentru care s-a depus contestaţie, limba, domeniul şi numele evaluatorilor care au evaluat lucrarea.

    ART. 30
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin decizia directorului general al INCFC, având următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un salariat al INCFC;
    b) secretar - un salariat al INCFC;
    c) membri - 1-3 salariaţi sau colaboratori ai INCFC;
    d) evaluatori - minimum doi pentru fiecare limbă şi domeniu pentru care s-au înregistrat contestaţii, alţii decât cei desemnaţi în comisia de examen.

    (2) Evaluatorii vor fi selectaţi de preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor din lista de specialişti evaluatori întocmită la nivelul INCFC potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3.
    (3) Prevederile art. 10 alin. (3), (4) şi (5) se aplică şi pentru organizarea etapei de soluţionare a contestaţiilor.
    (4) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte membrii comisiei de examen numiţi conform art. 10 alin. (1).

    ART. 31
    Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor prevăzuţi la art. 30 alin. (1) lit. a)-c) au următoarele atribuţii:
    a) organizează procesul de reevaluare a lucrărilor pentru care s-au depus contestaţii;
    b) asigură confidenţialitatea privind numele evaluatorilor desemnaţi pentru recorectarea lucrărilor, precum şi ale celor care au participat la evaluare în cadrul sesiunii de examene;
    c) transcriu în catalogul cu rezultatele obţinute la contestaţii notele obţinute de către fiecare candidat, la fiecare probă reevaluată;
    d) verifică corectitudinea tuturor înregistrărilor efectuate în cadrul procesului de reevaluare a lucrărilor în urma depunerii de contestaţii;
    e) transmit comisiei de examen rezultatele definitive obţinute de candidaţi în urma reevaluării lucrărilor;
    f) predau lucrările scrise, foile de notare, referatele întocmite de evaluatori şi catalogul cu rezultatele obţinute la contestaţii secretarului comisiei de examen, pe bază de proces-verbal.


    ART. 32
    (1) Lucrările pentru care s-au depus contestaţii sunt predate de secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor împreună cu foile de notare, pe bază de proces-verbal de predare-primire, evaluatorilor desemnaţi pentru recorectarea acestora. Procesul-verbal conţine data, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, limba, domeniul de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora.
    (2) În cazul în care, din motive obiective dovedite, evaluatorii nu pot asigura prezenţa în vederea semnării procesului-verbal de predare-primire prevăzut la alin. (1), secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor va asigura transmiterea prin poştă sau servicii de curierat rapid a lucrărilor repartizate şi a foilor de notare, împreună cu subiectele de examen şi baremele de notare aferente.
    (3) Reevaluarea şi notarea lucrărilor scrise se efectuează în mod independent de către doi evaluatori.
    (4) Fiecare lucrare se reevaluează şi se notează de către fiecare evaluator, separat, cu note de la 1 la 10, respectându-se baremul de notare al fiecărui subiect, întocmit conform anexei nr. 11 la prezentul regulament şi comunicat în prealabil evaluatorilor de către secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Greşelile vor fi evidenţiate prin subliniere sau marcare în funcţie de tipul acestora.
    (5) Notele acordate se înregistrează în foi de notare separate pentru fiecare evaluator. Este interzisă trecerea notelor pe lucrările scrise.
    (6) Fiecare evaluator va întocmi un referat de aproximativ o pagină pentru fiecare lucrare reevaluată, în care va menţiona principalele categorii de greşeli identificate care au condus la depunctarea lucrării. Referatele sunt documente cu caracter intern tehnic şi nu se transmit candidaţilor.

    ART. 33
    (1) După încheierea procesului de reevaluare, foile de notare întocmite şi semnate de fiecare evaluator sunt predate secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, împreună cu lucrările reevaluate şi referatele aferente, pe bază de semnătură. În situaţia prevăzută la art. 32 alin. (2), este permisă comunicarea foilor de notare şi a referatelor prin poştă sau servicii de curierat rapid, în sistem ramburs, la sediul INCFC.
    (2) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor calculează mediile şi le înscrie pe foile de notare.
    (3) Nota finală obţinută în urma reevaluării lucrării pentru care s-a depus contestaţie reprezintă media aritmetică a notelor acordate de evaluatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.
    (4) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor verifică notele finale acordate pentru fiecare lucrare reevaluată.
    (5) În cazurile în care se constată o diferenţă mai mare de 1 punct între notele celor doi evaluatori, preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor comunică celor doi evaluatori necesitatea medierii notelor iniţiale acordate, iar în situaţia în care diferenţa se menţine, acesta decide repartizarea lucrării spre reevaluare unui al treilea evaluator. În acest caz, nota finală a lucrării este reprezentată de media aritmetică calculată pe baza celor trei note acordate.
    (6) În cazul în care, în urma contestării rezultatului obţinut la examen pentru o probă promovată, candidatul obţine o notă finală mai mică în urma reevaluării lucrării, se va lua în considerare media finală cea mai mare care îl avantajează pe candidat.

    ART. 34
    (1) După ce toate lucrările au fost evaluate şi notate, acestea se desigilează, în prezenţa preşedintelui, secretarului şi a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor, numele candidaţilor fiind consemnate pe foile de notare în dreptul numărului lucrării.
    (2) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor completează Catalogul cu rezultatele obţinute la contestaţii conform modelului din anexa nr. 7 la prezentul regulament, numai după ce calculele sunt verificate de încă un membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau de preşedinte. Documentul se păstrează atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, cel din urmă fiind semnat pe fiecare pagină de către preşedintele, secretarul şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Rezultatele obţinute de candidaţi în urma reevaluării lucrărilor pentru care au fost depuse contestaţii se afişează pe pagina de internet a INCFC în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii.
    (4) Candidaţii care au depus contestaţii pot solicita să îşi revadă lucrările şi pot obţine informaţii privind referatele întocmite de către evaluatori în maximum 10 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor în urma reevaluării lucrărilor.
    (5) Nu se fac copii şi nu se distribuie candidaţilor lucrările, subiectele, referatele de evaluare sau alte documente şi materiale cu caracter tehnic întocmite şi utilizate în oricare dintre etapele organizării şi desfăşurării sesiunii de examene.

    ART. 35
    Comisia de examen operează în Registrul candidaţilor la examenul de traducător schimbările care se impun după comunicarea notelor finale în urma reevaluării lucrărilor pentru care s-au depus contestaţii şi rectifică în mod corespunzător rezultatele sesiunii de examene.

    ART. 36
    Toate documentele utilizate în cadrul unei sesiuni de examene se arhivează conform procedurii de arhivare aplicabile la nivelul INCFC.

    CAP. VI
    Eliberarea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de traducător
    ART. 37
    (1) INCFC tipăreşte şi gestionează certificatele de traducător.
    (2) Certificatele de traducător au recunoaştere naţională.
    (3) Modelul certificatului de traducător este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul regulament.
    (4) Certificatele de traducător se eliberează după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, în cazul sesiunilor ordinare, şi după 15 zile lucrătoare, în cazul sesiunilor extraordinare.

    ART. 38
    (1) Evidenţa eliberării certificatelor de traducător de către INCFC se ţine prin intermediul următoarelor documente: Registrul candidaţilor la examenul de traducător, conform anexei nr. 5, Registrul de evidenţă a eliberării certificatelor de traducător, conform anexei nr. 9, şi cotoarele certificatelor de traducător emise.
    (2) INCFC păstrează documentele aferente fiecărei sesiuni de examene potrivit legii şi procedurilor interne.

    ART. 39
    (1) Registrul de evidenţă a eliberării certificatelor de traducător, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul regulament, este formular cu regim special, se completează potrivit legislaţiei în vigoare, se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către persoana desemnată pentru completarea certificatelor.
    (2) Documentele cu regim special se completează şi se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea INCFC şi se păstrează în condiţii de siguranţă.
    (3) Arhivarea acestor documente se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (4) Conducerea INCFC verifică periodic situaţia acestor documente.

    ART. 40
    (1) Completarea certificatelor de traducător se realizează prin tehnoredactare la calculator sau prin scriere de mână de către persoana desemnată în acest scop de conducerea INCFC.
    (2) Certificatul de traducător se completează cu culoare neagră, corect, citeţ şi fără ştersături. Numele şi prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar.
    (3) Certificatul de traducător se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei centrale, pe semnătura preşedintelui se aplică ştampila Comisiei centrale, iar în colţul din dreapta sus se aplică timbrul sec, conform anexelor nr. 12a şi 12c la prezentul regulament.

    ART. 41
    (1) Certificatele de traducător se eliberează titularilor ori împuterniciţilor, sub semnătură, pe baza actului de identitate, sau se trimit prin poştă sau servicii de curierat rapid, cu confirmare de primire, pe baza unei cereri anterioare formulate de către titular.
    (2) În perioada consemnată de la afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi şi până la eliberarea certificatelor de traducător din cadrul aceleiaşi sesiuni, candidaţii care au promovat pot solicita eliberarea unei adeverinţe care să ateste rezultatele examenelor. Adeverinţa va conţine numele candidatului, codul numeric personal al acestuia, sesiunea de examene, examenele promovate şi notele corespunzătoare acestora, precum şi perioada de valabilitate a adeverinţei. Aceasta va fi semnată de preşedintele comisiei de examen peste care se va aplica ştampila INCFC.

    ART. 42
    (1) Formularele certificatelor de traducător deteriorate sau completate greşit, cu ştersături, adăugări, ştampilă aplicată necorespunzător etc. se anulează prin scrierea cuvântului „ANULAT“, cu litere mari de tipar, pe toată diagonala imprimatului, atât pe certificat, cât şi pe cotor.
    (2) Menţiunea respectivă se face şi în Registrul de evidenţă a eliberării certificatelor de traducător, după caz.

    ART. 43
    (1) Dispariţia unor formulare de certificate de traducător este anunţată imediat Ministerului Culturii.
    (2) Formularele certificatelor menţionate la alin. (1) sunt declarate „nule“ prin publicarea unui anunţ de către INCFC în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    (3) Certificatele de traducător pot fi anulate şi în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. În acest caz se face menţiunea în Registrul de evidenţă a eliberării certificatelor de traducător, precizându-se numărul şi data hotărârii, precum şi instanţa judecătorească care a pronunţat-o.

    ART. 44
    (1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de traducător, în baza unei cereri scrise a titularului, Comisia centrală eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva INCFC.
    (2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:
    a) dovada publicării anunţului de pierdere/distrugere a certificatului de traducător într-un ziar naţional de mare tiraj;
    b) copie a actului de identitate;
    c) dacă este cazul, copie după documentele ce dovedesc schimbarea numelui titularului certificatului de traducător declarat pierdut/distrus;
    d) copie după documentul care atestă plata taxei de eliberare a duplicatului.

    (3) Toate documentele prevăzute la alin. (2) se depun la sediul INCFC.

    ART. 45
    (1) Duplicatul certificatului de traducător se întocmeşte pe un formular identic cu cel original şi se eliberează conform prezentului regulament.
    (2) În situaţia în care formularul certificatului de traducător sa schimbat, se eliberează un duplicat pe formularul în vigoare în care se înscriu datele din certificatul original, conform documentelor existente în arhiva INCFC.
    (3) Pe duplicat se înscrie menţiunea „DUPLICAT“, cu litere de tipar, central, în partea de sus a filei. Aceeaşi menţiune se înscrie în condiţii similare şi pe cotorul certificatului.
    (4) Duplicatul se semnează de către preşedintele şi secretarul aflaţi în funcţie ai Comisiei centrale, se ştampilează cu ştampila Comisiei centrale şi se aplică timbrul sec.
    (5) În Registrul de evidenţă a eliberării certificatelor de traducător, la rubrica „Observaţii“ se înscrie, cu cerneală roşie, menţiunea „duplicat“.
    (6) Pe cotorul certificatului original se menţionează, cu cerneală roşie, seria şi numărul duplicatului şi data eliberării acestuia.

    ART. 46
    (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
    (2) Duplicatele se eliberează de cel mult două ori, aspect ce se aduce la cunoştinţă în prealabil titularilor.

    ART. 47
    Anexele nr. 1a, 1b, 2-11, 12a-12c fac parte integrantă din prezentul regulament.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 48
    Lucrările elaborate în cadrul examenelor de traducător nu sunt creaţii intelectuale supuse Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu pot fi considerate proprietatea candidaţilor. Ele rămân la dispoziţia INCFC şi se păstrează în condiţiile prevăzute la art. 36.

    ART. 49
    Toate certificatele de traducător emise anterior prezentului regulament sunt valabile indiferent de denumirea deţinută de ministerul de resort la data organizării sesiunii de examene.

    ART. 50
    Detalierea unor activităţi din prezentul regulament se poate realiza în baza procedurilor aprobate prin decizie a directorului general al INCFC.

    ANEXA 1a

    la regulament
    LIMBILE
    pentru care se organizează^1 examene de traducător în şi din limbi străine

┌──────┬───────────────────────────────┐
│1. │Engleză │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2. │Franceză │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3. │Germană │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4. │Italiană │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5. │Portugheză │
├──────┼───────────────────────────────┤
│6. │Spaniolă │
├──────┼───────────────────────────────┤
│7. │Rusă │
└──────┴───────────────────────────────┘


    ^1 În funcţie de asigurarea disponibilităţii numărului minim de evaluatori prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. e), respectiv art. 30 alin. (1) lit. d) din regulament.

    ANEXA 1b

    la regulament
    LIMBILE
    pentru care se pot organiza^1 examene de traducător în şi din limbi străine
    pe baza solicitărilor primite din partea candidaţilor

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Arabă │Neerlandeză │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Bulgară │Polonă │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cehă │Rromani │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Chineză │Sârbă │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Daneză │Slovacă │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ebraică-ivrit │Slovenă │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Japoneză │Suedeză │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Maghiară │Turcă │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Neogreacă │Ucraineană │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Norvegiană │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ^1 În funcţie de asigurarea disponibilităţii numărului minim de evaluatori prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. e), respectiv art. 30 alin. (1) lit. d) din regulament.

    ANEXA 2

    la regulament
    DOMENIILE DE SPECIALITATE
    pentru care se organizează^1 examene de traducător în şi din limbi străine
     - listare în ordine alfabetică -

┌───────────────────────────┬──────────────────────┐
│Artă │Literatură │
├───────────────────────────┼──────────────────────┤
│Chimie │Medicină-farmacie │
├───────────────────────────┼──────────────────────┤
│Electronică-telecomunicaţii│Sociologie-politologie│
├───────────────────────────┼──────────────────────┤
│Filosofie-religie │Ştiinţe juridice │
├───────────────────────────┼──────────────────────┤
│Fizică │Ştiinţe agricole │
├───────────────────────────┼──────────────────────┤
│Geografie │Ştiinţe matematice │
├───────────────────────────┼──────────────────────┤
│Informatică │Ştiinţe economice │
├───────────────────────────┼──────────────────────┤
│Istorie │Tehnică │
└───────────────────────────┴──────────────────────┘


    ^1 În funcţie de asigurarea disponibilităţii numărului minim de evaluatori prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. e), respectiv art. 30 alin. (1) lit. d) din regulament.

    ANEXA 3

    la regulament
    INSTRUCŢIUNI
    pentru întocmirea listei de specialişti evaluatori la care se poate apela pentru activităţile de evaluare a candidaţilor
    care susţin examenul de obţinere a certificatului de traducător în şi din limbi străine
    1. Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC) întocmeşte o listă de evaluatori dintre specialiştii a căror pregătire şi competenţă pentru limbile şi domeniile pentru care se organizează examene sunt dovedite.
    2. Din această listă se selectează evaluatorii care:
    a) evaluează lucrările în cadrul sesiunilor de examene;
    b) reevaluează lucrările în vederea soluţionării contestaţiilor;
    c) propun subiecte pentru examene şi baremul pentru notare aferent fiecărui subiect.
    3. În vederea întocmirii listei de evaluatori, INCFC solicită şi primeşte recomandări sau propuneri de specialişti de la facultăţile de limbi străine din cadrul universităţilor acreditate conform legii, societăţi comerciale care au ca obiect de activitate realizarea de traduceri în şi din limbi străine şi care sunt recunoscute pentru rezultatele obţinute în sectorul profesional, asociaţii profesionale ale traducătorilor, mass-media, diverse instituţii, organisme şi autorităţi cu activitate relevantă în utilizarea limbilor străine etc.
    4. Pentru înscrierea pe listă specialiştii trebuie să depună un CV însoţit de o declaraţie pe propria răspundere privind limbile cunoscute şi domeniile pentru care pot realiza evaluarea. Nominalizarea lor prin decizie a directorului general al INCFC este condiţionată de îndeplinirea următoarele cerinţe:

    a) să aibă studii superioare de specialitate, activitate didactică în cadrul unei instituţii de învăţământ universitar, experienţă de traducător dovedită pe baza CV-ului (traducere de lucrări, elaborare de dicţionare, manuale sau alte materiale didactice de profil, participare la diverse manifestări cultural-ştiinţifice etc.);
    b) să fie practicanţi activi ai ocupaţiei de traducător în baza unui certificat de traducător sau a unei autorizaţii de traducător şi interpret eliberate în condiţiile legii, cu experienţă de minimum 5 ani în activitate;
    c) să fie recomandaţi, după caz, de organizaţia unde lucrează, de o asociaţie profesională în domeniu sau de alte instituţii/organizaţii reprezentative.
    5. Lista evaluatorilor, însoţită de documentele care atestă pregătirea şi experienţa acestora, respectiv declaraţia pe propria răspundere, se păstrează la compartimentul de specialitate al INCFC.    ANEXA 4

    la regulament
    DECLARAŢIA
    de imparţialitate şi conformitate a evaluatorilor membri în comisia de examene/ comisia de soluţionare a contestaţiilor
    Subsemnatul(a), ......................................................................., ocupaţia .........................................., locul de muncă ....................................................., CNP ...................................................., evaluator desemnat în cadrul sesiunii de examene pentru acordarea certificatului de traducător în şi din limbi străine/pentru reevaluarea lucrărilor în urma depunerii de contestaţii din perioada ..............................., cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:
    a) nu sunt rudă sau afin până în gradul IV inclusiv, respectiv nu am avut raporturi contractuale de muncă sau de serviciu cu niciunul dintre candidaţii înscrişi pentru susţinerea examenelor;
    b) am fost instruit(ă) şi sunt în deplină cunoştinţă de cauză privind atribuţiile şi responsabilităţile pe care le am în calitate de evaluator şi de membru în comisia de examen/de soluţionare a contestaţiilor şi sunt de acord să le îndeplinesc conform prevederilor regulamentare;
    c) voi asigura deplina confidenţialitate privind conţinutul subiectelor de examen/baremelor de notare elaborate de mine sau la care voi avea acces în calitate de evaluator şi nu le voi multiplica şi/sau folosi în scopuri personale sau ale altor persoane;
    d) voi respecta procedura de evaluare în vigoare şi voi dovedi obiectivitate în aprecierea lucrărilor de examen, garantând în acest sens faptul că nu am niciun interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îmi revin;
    e) voi asigura cu stricteţe securitatea lucrărilor repartizate pentru evaluare pe întreaga perioadă în care voi avea acces la acestea şi voi răspunde personal pentru deteriorarea, distrugerea, desigilarea sau dispariţia acestora;
    f) voi sesiza cu promptitudine preşedintelui comisiei de examen/comisiei de soluţionare a contestaţiilor orice abatere de la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de obţinere a certificatului de traducător în şi din limbi străine, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.566/2020, pe care o voi constata;
    g) cunosc faptul că, în cazul nerespectării obligaţiilor legale, intervine răspunderea civilă sau penală, în condiţiile legii.

    Data:
    .....................................................
    Numele şi prenumele
    .....................................................
    Semnătura
    .....................................................

    ANEXA 5

    la regulament
    REGISTRUL
    candidaţilor la examenul de traducător Sesiunea: ................ (zile/lună/an)

┌────┬─────┬─────────┬───┬─────┬─────┬────────┬────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Menţiuni│ │
│Nr. │Nr. │Numele şi│ │Din │În │ │ │(Admis/ │ │
│crt.│dosar│prenumele│CNP│limba│limba│Domeniul│Nota│Respins/│Observaţii│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Retras/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Absent) │ │
└────┴─────┴─────────┴───┴─────┴─────┴────────┴────┴────────┴──────────┘    ANEXA 6

    la regulament
    CONDUITA
    candidaţilor în timpul examenului
    Accesul candidaţilor în săli este permis numai pe baza actului de identitate.
    Pentru identificare, candidaţii vor avea pe bancă, pe toata durata examenului, actul de identitate (BI/CI/paşaport).
    Se interzice candidaţilor să păstreze pe masa de lucru orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor (manuale, notiţe, însemnări, ghiduri, îndrumare, dicţionare explicative generale sau de specialitate, enciclopedii, laptop, tabletă, telefon etc.).
    Pe parcursul examenului, candidaţii vor avea în vedere următoarele:
    a) telefoanele mobile se închid şi se introduc în bagajul de mână;
    b) se pot folosi doar dicţionare bilingve tipărite;
    c) în situaţia limbilor străine pentru care nu există dicţionare bilingve tipărite sau aceste lucrări nu sunt disponibile pe scară largă, candidaţii pot utiliza listări pe suport hârtie ale unor dicţionare bilingve preluate de pe internet, cu condiţia verificării şi avizării prealabile a acestor materiale de către preşedintele comisiei de examen;
    d) este interzis candidaţilor să schimbe dicţionare, ciorne de examen şi orice fel de materiale între ei;
    e) nu se admit discuţii între candidaţi şi deranjarea celorlalţi participanţi la examene;
    f) nu este admis accesul însoţitorilor în sala de examen; în situaţii cu totul speciale, candidaţii pot părăsi temporar sala, fiind însoţiţi de unul dintre supraveghetori (acces la toaletă, stări de rău etc.);
    g) completarea datelor personale (numele, iniţiala tatălui şi prenumele scrise cu majuscule) se va efectua în spaţiul special destinat (colţul din dreapta sus al primei pagini din foaia de examen), respectiv a informaţiilor prevăzute în câmpul central de date (sesiunea, limba din care şi limba în care se efectuează traducerea, domeniul, ziua, luna, ora la care se desfăşoară examenul);
    h) este interzisă scrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului special destinat, semnarea lucrărilor, ciornelor, subiectelor, baremelor de evaluare de către candidaţi sau efectuarea oricăror semne distinctive pe acestea;
    i) pentru redactarea lucrărilor se vor folosi numai instrumente de scris cu pastă/cerneală albastră care nu se poate şterge;
    j) este necesară transcrierea conţinutului ciornelor pe lucrarea de examen, dat fiind faptul că ciornele nu sunt luate în calcul pentru acordarea notelor;
    k) este obligatorie predarea sub semnătură, la finalul examenului, a tuturor foilor de lucru, înţelegând prin acestea lucrarea, ciorna, subiectul şi baremul.

    Nerespectarea acestor norme de conduită poate atrage anularea lucrării şi/sau scoaterea candidatului din sala de examen.
    Problemele deosebite neprevăzute sesizate de candidaţi, precum şi orice disfuncţionalitate survenită în timpul desfăşurării examenelor se anunţă imediat supraveghetorilor de sală în vederea rezolvării operative a acestora. Reclamaţiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.
    Orice sesizări privind organizarea şi modul de derulare a examenelor se vor face imediat după terminarea fiecărei probe, în pauza dintre examene, la comisia de examen. Reclamaţiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.
    Informaţii privind examenele de traducător şi procesul de evaluare se obţin numai de la comisia de examen.
    Personalul de supraveghere are atribuţii strict legate de monitorizarea derulării probelor de examen pe durata sesiunii.

    ANEXA 7

    la regulament
    CATALOG
    cu rezultatele obţinute la contestaţii Sesiunea ………………………………….. (zile/lună/an)

┌─────┬───────┬─────┬─────┬────────┬────┬───────┐
│Nr. │Nume şi│Din │În │Domeniul│Nota│Admis/ │
│dosar│prenume│limba│limba│ │ │Respins│
└─────┴───────┴─────┴─────┴────────┴────┴───────┘    ANEXA 8

    la regulament
    *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.
    Modelul certificatului de traducător
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    la regulament
    REGISTRUL
    de evidenţă a eliberării certificatelor de traducător

┌────┬─────┬─────────┬───┬──────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Semnătura│Numele si │ │
│ │ │ │ │Serie şi │Data │de │prenumele │ │
│Nr. │Nr. │Numele şi│CNP│nr. │eliberării │primire/ │persoanei │Observaţii│
│crt.│dosar│prenumele│ │certificat│certificatului│Dovada de│care │ │
│ │ │ │ │ │ │expediere│eliberează │ │
│ │ │ │ │ │ │ │certificatul│ │
└────┴─────┴─────────┴───┴──────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴──────────┘    ANEXA 10

    la regulament
    Comisia de examen
    FOAIE DE NOTARE
    examen traducător Sesiunea ………………………..
    Evaluarea nr. ......
    Numele şi prenumele evaluatorului ........................................................................................
    Limba .......................................................... Domeniul ...........................................................
    Traducere ................................................... Retroversiune .....................................................

┌────┬────────────┬────────┬────────┬─────────────┬─────┬────────┐
│ │Numele şi │Nota │Nota │ │ │Menţiuni│
│Nr. │prenumele │acordată│acordată│Semnătura │Media│privind │
│teză│candidatului│în cifre│în │evaluatorului│ │nota │
│ │ │ │litere │ │ │acordată│
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────┴─────────────┴─────┴────────┘


    Evaluator (semnătura) ...........................................................

    ANEXA 11

    la regulament
    BAREM DE EVALUARE
    a lucrărilor scrise la examenul pentru obţinerea certificatului de traducător în şi din limbi străine
    Timp efectiv de lucru - 2 ore
    Este permisă folosirea dicţionarelor bilingve.
    Nota minimă de promovare este 7 (şapte).
    Barem de evaluare:
    a) respectarea sensului textului - 3 puncte;
    b) corectitudinea la nivel sintactic şi morfologic - 3 puncte;
    c) respectarea terminologiei specifice - 3 puncte;
    d) se acordă 1 punct din oficiu.
    NOTE:
    La terminarea timpului de lucru se predau lucrarea, ciornele, subiectul, baremul şi se semnează de predarea lor.
    La stabilirea notei se va lua în considerare doar lucrarea trecută pe foaia de examen securizată şi ştampilată. Nu se iau în considerare ciornele.
    Pentru promovarea examenului sunt necesare traducerea integrală a textului şi finalizarea lucrării conform subiectului de examen.
    În situaţia în care în lucrarea redactată se constată omiterea a 25% sau mai mult din textul de tradus, proba nu poate fi promovată.    ANEXA 12a

    la regulament
    Amprenta ştampilei*) „Comisia centrală pentru acordarea certificatului de traducător“
    *) Amprenta ştampilei este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Ştampila „Comisia centrală pentru acordarea certificatului de traducător“ se aplică pe certificatul de traducător, conform prevederilor art. 40 alin. (3) şi art. 45 alin. (4) din regulament.

    ANEXA 12b

    la regulament
    Amprenta ştampilei*) „Comisia examen traducător“
    *) Amprenta ştampilei este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Ştampila „Comisia examen traducător“ se aplică pe documentele interne produse şi utilizate în cadrul unei sesiuni de examene, pe colile utilizate drept ciorne la examene şi pe etichetele lipite pe colţul foii de examen (pentru secretizarea numelui candidatului).

    ANEXA 12c

    la regulament
    Amprenta timbrului sec*) „Comisia centrală pentru acordarea certificatului de traducător“
    *) Amprenta timbrului sec este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Timbrul sec „Comisia centrală pentru acordarea certificatului de traducător“ se aplică pe certificatul de traducător, conform prevederilor art. 40 alin. (3) şi art. 45 alin. (4) din regulament.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016