Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 25 septembrie 2020  privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 25 septembrie 2020 privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 879 din 25 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 172 din 25 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 879 din 25 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.
    (2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se aplică solicitanţilor prevăzuţi la art. 2.
    (3) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorul de transport şi de sistem şi:
    a) persoanele juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport;
    b) utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului, determinată de necesitatea:
    (i) redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori;
    (ii) separării, dintr-un racord comun;
    (iii) reamplasării acestuia;

    c) unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (2^1) şi ale alin. (6^1) din Lege;
    d) unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi finanţate prin fonduri nerambursabile;
    e) persoanele juridice prevăzute la lit. d) şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport pentru racorduri şi SRMP;
    f) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri, termeni şi expresii
    ART. 3
    (1) În sensul prezentului regulament, următoarele abrevieri, termeni şi expresii se definesc după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ATP - avizul tehnic de principiu, respectiv avizul emis de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine informaţii premergătoare privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;
    c) ATR - avizul tehnic de racordare, respectiv avizul emis de operatorul de transport şi de sistem, la cererea unui solicitant pentru racorduri şi SRMP;
    d) CF - client final;
    e) GNL - gaz natural lichefiat;
    f) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    g) SRMP - staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;
    h) ST - sistemul de transport al gazelor naturale al cărui operator este un OTS licenţiat de ANRE;
    i) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Ordonanţă - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările ulterioare;
    l) Procedura - Procedura privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ale terminalelor GNL, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Procedura de evaluare - Procedură internă a OTS care să permită evaluarea şi eşalonarea lucrărilor de investiţii necesare realizării racordurilor şi SRMP, precum şi a obiectivelor/conductelor necesare racordării;
    n) punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părţi componente ale ST;
    o) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5) din Lege;
    p) racord – conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege;
    q) racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/modificării şi punerii în funcţiune a racordului şi a SRMP;
    r) solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-e), care adresează OTS o cerere scrisă în vederea racordării la ST;
    s) tarif de analiză - tariful stabilit de OTS, care reprezintă contravaloarea activităţilor întreprinse de OTS pentru analizarea cererii de racordare la ST pentru racorduri şi SRMP finanţate prin fonduri nerambursabile.

    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Informaţii generale
    ART. 4
    (1) Pentru realizarea racordării la ST a solicitanţilor prevăzuţi la art. 2 lit. a)-e) se parcurg următoarele etape:
    a) înregistrarea la OTS a cererii de racordare la ST însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (2);
    b) evaluarea cererii de racordare şi eşalonarea lucrărilor pentru realizarea racordului şi SRMP, precum şi pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    c) actualizarea planurilor de investiţii cu lucrările necesare stabilite la lit. d) şi k) în conformitate cu prevederile din Procedură;
    d) stabilirea soluţiei pentru realizarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării;
    e) OTS emite ATP în funcţie de evaluarea prevăzută la lit. b);
    f) proiectarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS, în conformitate cu prevederile legale;
    g) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale;
    h) execuţia obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de OTS;
    i) urmărirea de către OTS a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării;
    j) recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării, de către OTS;
    k) stabilirea soluţiei de racordare la ST;
    l) OTS emite ATR şi transmite solicitanţilor prevăzuţi la art. 2 lit. d) contractul privind realizarea racordului şi a SRMP, denumit contract de racordare, prevăzut în anexa nr. 3;
    m) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi a SRMP de către OTS în conformitate cu prevederile Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) proiectarea racordului şi a SRMP, de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS;
    o) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului şi SRMP, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale;
    p) execuţia racordului şi a SRMP de către OTS sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS;
    q) urmărirea de către OTS a lucrărilor privind realizarea racordului şi SRMP, de către OTS;
    r) recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi SRMP de către OTS.

    (2) În situaţia în care racordarea impune execuţia unei conducte, aceasta se execută în cadrul aceluiaşi proiect.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii comune pentru lucrările de racordare indiferent de sursa de finanţare
    4.1. Cererea de racordare la ST
    ART. 5
    (1) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a)-d) transmit către OTS o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea de racordare este însoţită de următoarele documente:
    a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;
    b) documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şi, după caz, mandatul;
    c) documente justificative care atestă calitatea solicitanţilor prevăzuţi la art. 148 alin. (2) lit. a), a^1), b), c), e) şi f) din Lege, respectiv la art. 5 alin. (2) din Ordonanţă;
    d) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii.

    (3) Cererea de racordare însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), precum şi notificarea însoţită de documente justificative prevăzută la art. 8 alin. (2) se transmit şi se înregistrează la OTS în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015.
    (4) OTS are obligaţia primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică.

    ART. 6
    Cererile de racordare transmise de solicitanţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) se centralizează de către OTS şi stau la baza întocmirii şi, după caz, actualizării planurilor de investiţii în conformitate cu art. 151 alin. (3) din Lege care sunt necesare finanţării, respectiv eşalonării lucrărilor de racordare la ST.

    ART. 7
    Solicitanţii adresează OTS cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) la un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OTS;
    b) prin intermediul serviciilor poştale sau de date, respectiv fax, poştă electronică;
    c) prin intermediul secţiunii de pe pagina de internet a OTS dedicată preluării online a solicitărilor.


    ART. 8
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OTS verifică conţinutul acesteia şi documentele ce o însoţesc.
    (2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect şi/sau dacă documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), indicând datele şi documentele lipsă şi/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conţine inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare şi/sau documentele ce o însoţesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentaţie incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.
    (4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OTS o nouă cerere de racordare.

    ART. 9
    (1) Solicitantul îşi poate retrage cererea de racordare în orice moment până la emiterea ATP, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.
    (2) În situaţia în care solicitantul îşi retrage cererea de racordare după emiterea ATP, OTS are dreptul de a solicita şi primi din partea solicitantului contravaloarea activităţilor efectuate de acesta după momentul emiterii ATP.


    4.2. Emiterea ATP
    ART. 10
    (1) Ca urmare a depunerii cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc, corecte şi complete, de către solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a), c) şi d), în termen de 20 zile de la primire OTS emite ATP.
    (2) ATP se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu completarea pct. 1 şi 2, după caz.
    (3) ATP cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) soluţia tehnică de racordare, cu realizarea, după caz, a obiectivelor/conductelor necesare racordării la ST;
    b) etapele procesului de racordare la ST şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, în funcţie de existenţa obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prevăzute la lit. a).

    (4) Prin emiterea ATP, OTS se angajează:
    a) să execute lucrările necesare racordării, în termenele prevăzute în planurile de investiţii întocmite/actualizate;
    b) să realizeze şi să pună în funcţiune obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, respectiv racordul şi SRMP în termenele precizate la art. 130 alin. (1) lit. e) şi art. 151 alin. (1) şi (4) din Lege.    4.3. Eşalonarea lucrărilor pentru realizarea racordului şi SRMP, precum şi pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei necesar/necesare racordării
    ART. 11
    (1) OTS are obligaţia să întocmească şi să publice pe pagina proprie de internet o procedură internă care să asigure evaluarea şi eşalonarea lucrărilor de investiţii necesare realizării racordului şi SRMP, precum şi pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.
    (2) OTS întocmeşte procedura precizată la alin. (1) în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 12
    (1) Procedura prevăzută la art. 11 ţine seama de cel puţin următoarele criterii:
    a) soluţia stabilită la art. 16;
    b) sursa fondurilor de finanţare;
    c) existenţa obiectivelor/conductelor părţi componente ale sistemelor la care urmează să fie realizată racordarea;
    d) stadiul de realizare al obiectivului/sistemului care urmează a fi racordat la ST;
    e) dezvoltarea ST aprobată prin planurile de investiţii la data cererii;
    f) valoarea estimativă a investiţiei necesare realizării racordului şi SRMP, precum şi pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    g) durata de recuperare a investiţiei;
    h) graficul de eşalonare a investiţiilor care stau la baza programelor prevăzute la art. 6 şi art. 13.

    (2) Criteriile precizate la alin. (1) lit. b) şi c) constituie criterii prioritare în sensul că vor avea prioritate lucrările pentru execuţia racordărilor finanţate din fonduri nerambursabile, urmate de cele în care există obiective/cote părţi componente la care se realizează racordarea.

    ART. 13
    (1) Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora prevăzute la art. 104 alin. (2^1) şi (6^1) din Lege, respectiv la art. 2 lit. c) din prezentul regulament transmit OTS informaţiile relevante cu privire la dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere/înfiinţare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale până cel târziu la data de 1 octombrie al fiecărui an, pentru fiecare an de reglementare, în vederea revizuirii planurilor de investiţii anuale, pe termen mediu şi lung, după caz.
    (2) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. d) transmit OTS informaţiile relevante cu privire la dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere/înfiinţare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale până cel târziu la data de 1 august al fiecărui an, pentru fiecare an de reglementare, în vederea modificării planurilor de investiţii anuale.


    4.4. Actualizarea planurilor de investiţii
    ART. 14
    OTS întocmeşte/actualizează planurile de investiţii în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Procedură.

    ART. 15
    (1) OTS este obligat să realizeze întocmirea/ actualizarea planurilor de investiţii în ordinea primirii, înregistrării şi prelucrării cererilor de racordare la ST pe parcursul anului gazier.
    (2) Cererile de racordare bazate pe surse de finanţare nerambursabile au prioritate.


    CAP. II
    Realizarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea soluţiei
    ART. 16
    (1) În termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc, corecte şi complete, OTS stabileşte soluţia tehnică pentru realizarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale.
    (2) La stabilirea soluţiei prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere cel puţin următoarele aspecte:
    a) limitele capacităţilor de transport şi regimurile tehnologice şi necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport pentru utilizatorii ST;
    b) prevederile Normelor tehnice;
    c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanţi prin intermediul extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, în situaţia în care OTS primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST prin această conductă.


    ART. 17
    Dacă după stabilirea soluţiei de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OTS stabileşte o nouă soluţie de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu informarea solicitantului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Proiectarea/Execuţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării
    ART. 18
    (1) În termen de 60 de zile de la stabilirea soluţiei conform art. 16, OTS este obligat să asigure întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de realizare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării.
    (2) La întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării se respectă condiţiile prevăzute în soluţia tehnică precizate la alin. (1), în avizele şi acordurile emise de instituţiile publice abilitate.

    ART. 19
    (1) OTS realizează lucrările necesare obiectivului/ conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării, astfel:
    a) prin personal propriu, respectiv prin instalatori autorizaţi ANRE şi prin personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ANRE, precum şi prin verificatori de proiecte atestaţi ANRE;
    b) prin operatori economici autorizaţi ANRE, precum şi prin verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de către OTS.

    (2) OTS are obligaţia de a urmări execuţia obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării pe toată durata desfăşurării lucrărilor, cu respectarea prevederilor din Normele tehnice.

    ART. 20
    Recepţia obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării se face în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborat cu cele din Normele tehnice.

    ART. 21
    Punerea în funcţiune a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării se realizează în termenul prevăzut la art. 151 alin. (4) din Lege, coroborat cu prevederile Normelor tehnice.

    ART. 22
    (1) Obiectivul/Conducta de transport al gazelor naturale este inclus/inclusă în patrimoniul OTS.
    (2) Recepţia la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
    (1) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesar/necesare racordării, OTS constată necesitatea modificării acesteia sau a schimbării soluţiei, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OTS stabileşte o nouă soluţie, cu informarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie pe cheltuiala proprie.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare iniţial, OTS suportă costurile generate de extinderea obiectivelor/sistemelor utilizatorului până la noul punct de delimitare.

    CAP. III
    Realizarea racordului şi SRMP
    SECŢIUNEA 1
    Finanţare de către OTS
    1.1. Stabilirea soluţiei finale de racordare la ST
    ART. 24
    (1) În termen de cel mult 30 de zile de la emiterea ATP, în cazul în care nu sunt necesare lucrări de extindere/redimensionare, sau de la data punerii în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, după caz, OTS stabileşte soluţia tehnică finală de racordare la ST şi emite ATR în conformitate cu prevederile art. 41.
    (2) La stabilirea soluţiei tehnice finale de racordare prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere cel puţin următoarele aspecte:
    a) existenţa obiectivelor/conductelor părţi componente ale ST la care urmează să fie realizată conectarea;
    b) limitele capacităţilor de transport şi regimurile tehnologice şi necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport pentru utilizatorii ST;
    c) prevederile Normelor tehnice;
    d) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanţi prin intermediul racordului, în situaţia în care OTS primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct de racordare unic.

    (3) SRMP se amplasează cât mai aproape de conducta de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice prevăzute la alin. (2) lit. c), în limitele distanţei de siguranţă a conductei de transport unde se realizează racordarea.

    ART. 25
    Dacă după stabilirea soluţiei de racordare se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OTS procedează conform prevederilor art. 17.

    ART. 26
    (1) În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligaţia de a notifica OTS, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative care se depun în copie.
    (3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:
    a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;
    b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;
    c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondenţă indicată de solicitant, propunerea de act adiţional la contract, în cazul în care acesta a fost încheiat.


    1.2. Proiectarea/Execuţia şi punerea în funcţiune a racordului, a SRMP
    ART. 27
    (1) În termen de 60 de zile de la emiterea ATP, în cazul în care nu sunt necesare lucrări de extindere/realizare de obiective, respectiv de la data PIF a extinderii, OTS întocmeşte documentaţia tehnică/proiectul tehnic de execuţie a racordului şi a SRMP.
    (2) La întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de execuţie a racordului şi a SRMP se respectă condiţiile prevăzute în soluţia tehnică de racordare, în avizele şi acordurile emise de instituţiile publice abilitate.

    ART. 28
    OTS asigură lucrările necesare realizării racordului şi SRMP şi este obligat la urmărirea acestora, conform art. 19.

    ART. 29
    Recepţia racordului şi a SRMP se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborat cu cele din Normele tehnice.

    ART. 30
    Punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP se realizează în termenul prevăzut la art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege coroborat cu prevederile Normelor tehnice şi numai după:
    a) încheierea contractului de transport al gazelor naturale;
    b) încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale;
    c) prezentarea documentelor care atestă deţinerea unei licenţe de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, după caz.


    ART. 31
    (1) Racordul şi SRMP realizate în baza contractului de racordare sunt obiective ST şi sunt incluse în patrimoniul OTS.
    (2) Recepţia la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 22 alin. (2).

    ART. 32
    (1) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a racordului, OTS constată necesitatea modificării acestuia sau a schimbării soluţiei de racordare, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OTS realizează activităţile prevăzute la art. 23 alin. (1).
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare iniţial, OTS suportă costurile generate de extinderea obiectivelor/sistemelor utilizatorului până la noul punct de delimitare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Finanţare din fonduri nerambursabile şi racordarea de magistrale directe
    2.1. Informaţii generale
    ART. 33
    Pentru realizarea racordării la ST a solicitanţilor precizaţi la art. 2 lit. d) se parcurg următoarele etape:
    a) etapele prevăzute la art. 4 alin. (1), după caz;
    b) încheierea între solicitant şi OTS a procesului-verbal de predare în exploatare/operare a obiectivului ST finanţat de solicitant.


    ART. 34
    OTS realizează lucrările necesare racordării la ST în conformitate cu prevederile art. 19.

    ART. 35
    Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. d) adresează OTS cererea de racordare prin modalităţile prevăzute la art. 7.

    ART. 36
    Verificarea preliminară a cererii de racordare se realizează de OTS în conformitate cu prevederile art. 8.

    ART. 37
    Solicitantul îşi poate retrage cererea de racordare în conformitate cu prevederile art. 9.

    ART. 38
    La calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la ST pentru realizarea racordului şi a SRMP finanţate prin fonduri nerambursabile, OTS ia în considerare următoarele activităţi:
    a) emiterea ATP;
    b) stabilirea soluţiei tehnice finale de racordare la ST;
    c) emiterea şi transmiterea ATR însoţit de documentele aferente desfăşurării activităţii de monitorizare a cererilor de racordare la ST, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate;
    d) analiza documentaţiei anexate cererii de racordare la ST;
    e) activităţi de registratură şi arhivare fizică şi electronică a cererilor de racordare la ST şi documentaţiei aferente, precum şi activitatea de clasare.    2.2. Stabilirea soluţiei finale de racordare la ST
    ART. 39
    (1) În termen de cel mult 30 de zile de la emiterea ATP şi/sau de la data punerii în funcţiune a obiectivului/conductei prevăzut/prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), după caz, OTS stabileşte soluţia tehnică de racordare la ST şi emite ATR.
    (2) La stabilirea soluţiei de racordare prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere aspectele precizate la art. 24 alin. (2).
    (3) SRMP se amplasează în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (3).

    ART. 40
    În situaţia în care soluţia tehnică de racordare la ST impune racordarea la un alt racord sau la un alt SRMP, proprietate a terţilor, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la ST documentele prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. g) din Lege.


    2.3. Avizul tehnic de racordare
    ART. 41
    (1) În termenul prevăzut la art. 39 alin. (1), OTS transmite solicitantului ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) ATR se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OTS pe toată durata de funcţionare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare, însoţit, după caz, de contractul de racordare.
    (3) ATR stă la baza întocmirii documentaţiei tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de construire, a acordului/autorizaţiei administratorului drumului, respectiv a proiectului tehnic pentru execuţia racordului şi a SRMP.

    ART. 42
    Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:
    a) la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau SRMP;
    b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau SRMP;
    c) la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) în termen de 180 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST şi nu există un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;
    e) la rezilierea contractului de racordare la ST.


    ART. 43
    (1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluţiei de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/ operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OTS stabileşte o nouă soluţie de racordare, cu consultarea solicitantului, şi actualizează gratuit ATR.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării necesităţii schimbării soluţiei de racordare.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare şi/sau de execuţie a racordului şi a SRMP.

    ART. 44
    (1) În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului în perioada de valabilitate a ATR, acesta are obligaţia de a notifica OTS, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative care se depun în copie.
    (3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:
    a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;
    b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/sistemelor solicitantului;
    c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondenţă indicată de solicitant, ATR actualizat, însoţit, după caz, de propunerea de act adiţional la contract, în cazul în care acesta a fost încheiat.

    ART. 45
    (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OTS o cerere pentru emiterea unui duplicat.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, duplicatul.
    (3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.


    2.4. Contractul de racordare
    ART. 46
    (1) Solicitantul transmite OTS în termen de 5 zile lucrătoare un exemplar semnat al contractului de racordare.
    (2) OTS clasează cererea de racordare la ST, în situaţia în care solicitantul nu transmite OTS exemplarul/exemplarele de contract prevăzut/prevăzute la alin. (1), după expirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (1), şi notifică solicitantul în legătură cu aceasta.

    ART. 47
    Contractul menţionat la art. 46 este prevăzut în anexa nr. 3.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Proiectarea/Execuţia şi punerea în funcţiune a racordului, a SRMP
    ART. 48
    Pentru proiectarea/execuţia şi punerea în funcţiune a racordului, SRMP respectă prevederile art. 27-30.

    ART. 49
    (1) Racordul şi SRMP realizate în baza contractului de racordare şi finanţate de către solicitant sunt în proprietatea acestuia şi sunt operate de OTS, în condiţiile legii.
    (2) Recepţia la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 22 alin. (2).
    (3) Pentru obiectivele ST finanţate de solicitanţii de la art. 2 lit. d), OTS are drepturile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Lege.
    (4) Obiectivele ST prevăzute la alin. (3) se predau de solicitant către OTS spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

    ART. 50
    În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a racordului, OTS constată necesitatea modificării acestuia sau a schimbării soluţiei de racordare, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OTS stabileşte o nouă soluţie de racordare şi procedează în conformitate cu prevederile art. 24.

    CAP. IV
    Informări şi căi de comunicare
    ART. 51
    OTS organizează activitatea privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile prezentului regulament, astfel încât procesul de racordare să se desfăşoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor.

    ART. 52
    OTS organizează un sistem de informare a solicitanţilor privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişare la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul a următoarelor informaţii:
    a) datele de contact: adresa biroului specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură, adresa de corespondenţă, număr de telefon, fax şi adresă de e-mail;
    b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură;
    c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale şi ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet şi extrase la sediile administrative, inclusiv:
    (i) cererea de racordare la ST - modelul prevăzut în anexa nr. 1;
    (ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la ST, modelul ATR;
    (iii) alte informaţii privind procesul de racordare la ST;

    d) informaţiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la ST şi/sau în contractul de realizare a obiectivelor/conductelor necesare racordării.


    ART. 53
    (1) OTS întocmeşte, publică şi menţine pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la ST, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale.
    (2) OTS are obligaţia să întocmească şi să publice pe pagina proprie de internet o procedură internă, care să permită eşalonarea lucrărilor de investiţii prevăzute în programele precizate la art. 13.
    (3) Pe baza datelor obţinute în urma implementării procedurii prevăzute la alin. (2), OTS actualizează anual programul de investiţii.

    ART. 54
    OTS transmite solicitantului notificările prevăzute de prezentul regulament la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare sau, dacă solicitantul specifică în clar preferinţa pentru utilizarea serviciilor de date, la numărul de fax sau la adresa de e-mail indicate în cerere.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 55
    (1) Solicitanţii au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OTS/operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE a prevederilor prezentului regulament.
    (2) Eventualele neînţelegeri apărute în procesul de racordare la ST şi care nu pot fi conciliate la nivelul părţilor sau prin medierea ANRE se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (3) Pentru situaţia în care pentru realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale şi/sau pentru realizarea racordului şi SRMP a fost parcurs procesul de achiziţie publică de către OTS, cu respectarea prevederilor legale, iar lucrarea/lucrările nu a/au fost achiziţionată(e), acestea se realizează cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

    ART. 56
    (1) Cererile de racordare depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu a fost emis acord tehnic de racordare la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Acordurile tehnice de racordare la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, îşi păstrează valabilitatea, fără a putea fi prelungite.
    (3) În situaţia în care nu au fost încheiate contracte de racordare la ST în baza acordurilor tehnice prevăzute la alin. (2), acestea se încheie în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (4) Tarifele de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30.07.2020 se returnează solicitanţilor în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 57
    (1) ANRE emite autorizaţii pentru înfiinţarea magistralelor directe solicitanţilor prevăzuţi la art. 2 lit. a)-e) în conformitate cu prevederile art. 152 din Lege.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) sunt parcurse, după caz, etapele de racordare la ST prevăzute la art. 4 alin. (1).
    (3) Costurile lucrărilor necesare execuţiei magistralei directe sunt suportate de solicitant.
    (4) Lucrările pentru execuţia şi racordarea magistralei directe la ST se realizează de OTS sau OE selectat de solicitant, după caz, pe baza mecanismului cererii şi ofertei.

    ART. 58
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CERERE
    de racordare la sistemul de transport gaze naturale
    Către ..................................................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 1 │
│Datele de identificare ale solicitantului │
│1. Denumirea: │
│.....................................................................................................................................│
│2. Adresa sediului social: localitatea .....................................…, │
│str. ....................................… nr. …..., bl. ..…, sc. …...., et. │
│…...., ap. ….., judeţul …......................, codul poştal …..............., │
│telefon …....................., fax …................…, e-mail │
│…........................ │
│3. Adresa de corespondenţă: localitatea ................................., str. │
│.....................................….. nr. …...., bl. …..., sc. ......…., et. │
│...….., ap. …., judeţul ...............…., codul poştal ….................., │
│telefon ........................…., fax ......................…., e-mail │
│................ │
│4. Număr unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: │
│…................................................. │
│5. Reprezentantul legal: …..............................................., │
│identificat prin buletin/carte de identitate seria ..........… nr. │
│............…., eliberat/ă de …............................ la data │
│…................., domiciliat în localitatea …..........................., │
│str. …........................ nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., │
│judeţul/sectorul .............……, codul poştal …....................… │
│6. Datele de contact ale reprezentantului legal: telefon ….................…, │
│fax ...................….., e-mail …........................... │
│sau │
│7. Numele şi prenumele solicitantului/mandatarului: │
│…............................................................................ │
│8. Adresa domiciliului: localitatea │
│…............................................, str. │
│…............................... nr. ..., bl. …, sc. ….., et. …., ap. …, │
│judeţul ..........................……, codul poştal ................, telefon │
│…....................., fax …....................., e-mail │
│…................................ │
│9. Adresa de corespondenţă: localitatea │
│…......................................, str. │
│…...................................... nr. …., bl. …., sc. …., et. ….., ap. …, │
│judeţul .......................….., codul poştal ................…., telefon │
│…..................…, fax …................…, e-mail .................….. │
│10. Reprezentantul legal: │
│….................................................................…., │
│identificat prin buletin/carte de identitate seria …........... nr. …..., │
│eliberat/ă de .............................…. la data │
│…........................, domiciliat în localitatea │
│.........................., str. …. nr. ..., bl. …, sc. …, et. …., ap. …., │
│judeţul/sectorul …, codul poştal … │
│11. Tipul solicitantului │
│a) nou; │
│b) existent. │
│12. Răspunsul OTS la prezenta cerere: │
│- se transmite prin poştă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a │
│solicitantului sau la adresa mandatarului; │
│- se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OTS. │
│13. Comunicarea solicitantului cu OTS se realizează prin: │
│- poşta electronică; │
│- fax; │
│- personal la sediul OTS; │
│- telefon, sms; │
│- alte căi de comunicare. │
│14. Pentru publicarea pe pagina de internet a OTS a informaţiilor cu privire la │
│datele de contact şi adresa solicitantului: │
│- este de acord cu publicarea; │
│- nu este de acord cu publicarea. │
│15. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare │
│racordării la sistemul de transport al gazelor naturale, şi anume: │
│[] de către operatorul de transport al gazelor naturale; │
│[] de către operatorul economic autorizat ANRE, precum şi de verificatorul de │
│proiecte atestat ANRE, selectat de solicitant. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA a 2-a │
│Informaţii privind obiectivul pentru care se solicită racordarea │
│1. Denumirea: │
│….............................................................................................................................. │
│2. Amplasamentul: │
│…....................................................................................................................... │
│3. Scurtă descriere a amplasamentului: │
│…....................................................................................... │
│4. Scopul racordării: │
│…..................................................................................................................... │
│5. Scurtă descriere a obiectivului: │
│……............................................................................................. │
│SECŢIUNEA a 3-a │
│Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului pentru │
│care se solicită racordarea │
│- Debit disponibil/necesar: │
│• ……................................... mc/h; │
│- Presiune disponibilă/necesară: │
│• minim: …........................… bar (Pa); │
│• maxim: ….......................... bar (Pa). │
│SECŢIUNEA a 4-a │
│Alte cerinţe specifice │
│1. │
│...................................................................................... │
│SECŢIUNEA a 5-a │
│Documente anexate cererii │
│Documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice │
│/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu operatorul ST, în │
│copie, respectiv: │
│- documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra │
│terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/ │
│sistemul pentru care se solicită racordarea; │
│- memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz; │
│- dovada achitării tarifului de analiză; │
│- documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei │
│fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OTS; se │
│depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de │
│înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele │
│juridice, şi, după caz, mandatul; │
│- documente justificative care atestă calitatea solicitanţilor prevăzuţi la │
│art. 148 alin. (2) lit. a), a^1), b), c), e) şi f) din Legea energiei electrice │
│şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, │
│după caz; │
│- documente justificative care atestă calitatea solicitanţilor prevăzuţi la │
│art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind │
│unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei │
│şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor │
│naturale, cu modificările ulterioare; │
│- alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în │
│susţinerea cererii. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Reprezentant legal: │
│Data: │.............................................…........│
│.............................│(Se specifică numele şi prenumele în clar.) │
│ │Semnătura: .................................. │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    la regulament
    AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
    la sistemul de transport al gazelor naturale nr. ....... din ...................
    1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. ......... din data de ...........................,
    ........... (datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia) ..........
    în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare (ATR) la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: .......................(datele de identificare ale obiectivului/sistemului)......................,
    în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020.

    2. Descrierea succintă a soluţiei tehnice de racordare:
    a) extinderea conductei de transport al gazelor naturale existente în extravilanul localităţii ................... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului .............................., judeţul ........................., tip material ..........., diametru ....................... inch/mm, regim de presiune ........... bar (Pa) cu conducta de transport al gazelor naturale pozată în extravilanul ..................... localităţii ........ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ...................., judeţul ....................., tip material ...................., diametru ......... inch/mm, regim de presiune .......... bar (Pa); şi/sau
    b) redimensionarea conductei de transport al gazelor naturale existente în extravilanul localităţii ....................... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ................, judeţul ....................., tip material .................., regim de presiune ........... bar (Pa) de la diametrul ............ inch/mm la diametrul ............. inch/mm;
    c) punctul de racordare .......................;
    d) punctul de delimitare .......................;
    e) racordul de gaze naturale existent/nou (tip material) ......................, diametru ......... inch/mm, lungime ............. m, debit gaze naturale ........ mc/h, clasa de locaţie ................, protecţia catodică ..................., racordat în conducta de transport al gazelor naturale de presiune ......... bar (Pa), tip material ................, diametru....... inch/mm, amplasată în extravilanul localităţii ......................................... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ............................, judeţul ..............................;
    f) staţie de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) existentă/nouă cu următoarele caracteristici tehnice:
    (i) instalaţie de reglare: ................................................................
    (ii) instalaţie de măsurare: ................................................................
    (iii) debit în condiţii standard: ........................./............................. mc/h
    (iv) presiune minimă/maximă în amonte/aval: ....................../..................... bar (Pa)
    (v) filtrare, tip ..............................................................................
    (vi) separatoare, tip ..........................................................................
    (vii) instalaţie de odorizare, tip .............................................................
    (viii) încălzire a gazelor naturale, tip .......................................................
    (ix) supraveghere, tip .........................................................................
    (x) poziţionată în: [] metalic termoizolant [] incintă
    (xi) sistem de comandă şi achiziţie de date ....................................................
    (xii) linie de debite reduse ...................................................................
    (xiii) [] altele: ..............................................................................


    3. Se anexează prezentului aviz tehnic:
    a) schiţa soluţiei tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului şi a punctului de delimitare;
    b) după caz, contractul privind realizarea obiectivului/conductei necesar racordării sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

    4. Valoarea cheltuielilor pentru racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, inclusiv staţiile de reglare-măsurare, suportată prin fonduri europene: ................................................................
    5. Termene şi condiţii de valabilitate:
    Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:
    a) la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau SRMP;
    b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau SRMP;
    c) la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) în termen de 180 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST şi nu există un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;
    e) la rezilierea contractului de racordare la ST.


    6. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului şi a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale şi prezintă informaţii privind condiţiile tehnice de realizare/modificare a obiectivului/conductei necesare racordării şi/sau a racordului şi SRMP.
    7. Alte precizări: ............................................... .............................................
    8. Punerea în funcţiune a racordului şi SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obţinerea autorizaţiei de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    9. Punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării sistemului de distribuţie a gazelor naturale se realizează în termen de 180 de zile de la data semnării contractului pentru realizarea obiectivului/conductei, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (4) din Lege.
    Emitent: ....................................... .......................................
    (Se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar.)
    Semnătura reprezentantului legal ..........................................

    ANEXA 3

    la regulament
    CONTRACT DE RACORDARE
    la Sistemul de transport al gazelor naturale (ST)
    nr. ………/……………../………………
    I. Părţile contractante
    Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., cu sediul în Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13068733, cont IBAN RO28 RNCB 0231 0195 2531 1599, deschis la BCR Mediaş, reprezentată legal prin domnul ............................., în calitate de director general, denumită în continuare operator ST (OTS),
    şi
    .................................................., cu sediul în localitatea .............., str. ................................. nr. ........, judeţul ..............., înregistrată (în condiţiile legii) .........................., cod unic de înregistrare RO ......................., cont IBAN ..............................., deschis la banca ............, reprezentată legal prin domnul ........................., în calitate de ................................, denumită în continuare solicitant,
    au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea clauzelor mai jos stipulate.

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la ST a obiectivului solicitantului, conform art. 3.
    (2) Etapele şi termenele de realizare a instalaţiei de racordare sunt prevăzute în anexa nr. 1.


    III. Definiţii
    ART. 2
    Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;
    b) Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020, denumit în continuare regulament.    IV. Documente şi date generale
    ART. 3
    Documentele generale necesare pentru încheierea contractului de racordare la Sistemul de transport (ST) sunt:
    1. cererea de racordare înregistrată la OTS;
    2. documentele anexate cererii de racordare, prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020.

    ART. 4
    Datele generale necesare pentru încheierea contractului de racordare la Sistemul de transport (ST) sunt:
    1. denumirea şi amplasamentul obiectivului pentru care se solicită racordarea: racord şi SRMP ........................., localitatea ......................, judeţul ................... ;
    2. soluţia tehnică de racordare: conform Avizului tehnic de racordare nr. .......................................................... .


    V. Durata contractului
    ART. 5
    (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
    (2) Prezentul contract este valabil până la data punerii în funcţiune (P.I.F.) a instalaţiei de racordare, dar nu mai mult de ............ luni de la data semnării acestuia.
    (3) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, cu acordul celeilalte părţi, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligaţii.


    VI. Valoarea contractului
    ART. 6
    (1) Valoarea lucrărilor necesare realizării racordului şi a SRMP este detaliată în anexa nr. 2 şi are valoarea de ..........................., la care se adaugă TVA, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) După deplasarea proiectantului în teren pentru stabilirea exactă a lungimii conductei de racord, în cazul existenţei unor diferenţe între lungimea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. ......... şi lungimea constatată în teren, tariful se va ajusta în mod corespunzător, conform noii lungimi. În acest caz, solicitantul va depune acordul scris al fiecărui proprietar de teren afectat de instalaţia de racordare.
    (3) Valoarea finală a lucrărilor poate suferi modificări, situaţie în care aceasta se va regulariza la valoarea cheltuielilor înregistrate de OTS în urma întocmirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării, conform art. 24 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În situaţia solicitanţilor precizaţi la art. 2 lit. a)-c) din regulament, cheltuielile cu realizarea racordului şi a SRMP sunt suportate de OTS şi sunt recunoscute în tariful de transport în conformitate cu art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege.
    (5) În situaţia solicitanţilor precizaţi la art. 2 lit. d) din regulament, cheltuielile cu realizarea racordului şi a SRMP sunt suportate de solicitant şi nu sunt recunoscute în tariful de transport.


    VII. Lucrările desfăşurate pentru realizarea/modificarea racordului şi SRMP
    ART. 7
    Fazele desfăşurării lucrărilor sunt:
    a) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare - în sarcina solicitantului/operatorului ST (OTS);
    b) proiectarea instalaţiei de racordare - în sarcina solicitantului/operatorului ST (OTS);
    c) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic al instalaţiei de racordare de către un verificator de proiecte atestat de ANRE - în sarcina solicitantului/operatorului ST (OTS);
    d) avizarea proiectului tehnic în CTE TRANSGAZ - în sarcina operatorului ST (OTS);
    e) execuţia instalaţiei de racordare - în sarcina solicitantului/operatorului ST (OTS);
    f) urmărirea lucrărilor pentru execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare - în sarcina operatorului ST (OTS).    VIII. Drepturi şi obligaţii ale OTS
    ART. 8
    OTS are următoarele drepturi:
    a) să încaseze tariful de racordare, conform prevederilor art. 6 din prezentul contract;
    b) să modifice soluţia de racordare precizată în acordul de acces şi implicit tariful de racordare, în condiţiile în care soluţia stabilită la faza de proiect tehnic conduce, în mod obiectiv, la modificări majore ale soluţiei indicate în Acordul tehnic de racordare nr. ....... din/data de ..........;
    c) să refuze punerea în funcţiune dacă solicitantul nu a încheiat contractul de transport al gazelor naturale prevăzut la art. 30 din regulament sau dacă solicitantul nu a achitat contravaloarea lucrărilor de racordare prevăzute la art. 6 din prezentul contract, în cazul solicitanţilor precizaţi la art. 2 lit. d) din regulament.


    ART. 9
    OTS are următoarele obligaţii:
    a) obţinerea autorizaţiei de construire a acordului/autorizaţiei pentru executarea racordului şi/sau SRMP în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
    b) proiectează, execută şi urmăreşte execuţia lucrărilor, participă la recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
    c) să realizeze racordarea obiectivelor solicitantului la ST;
    d) să asigure întreţinerea şi reabilitarea instalaţiei de racordare;
    e) să respecte etapele şi termenele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract;
    f) punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, în termen de maximum 6 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul şi/sau furnizarea gazelor naturale;
    g) să respecte reglementările legale în vigoare cu privire la asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului propriu pe toată durata de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.    IX. Drepturi şi obligaţii ale solicitantului
    ART. 10
    Solicitantul are următoarele drepturi:
    a) să solicite OTS încadrarea în etapele şi termenele prevăzute în anexa nr. 1;
    b) să solicite OTS să ia măsurile necesare în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului propriu pe toată durata de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.


    ART. 11
    Solicitantul are următoarele obligaţii:
    a) să achite valoarea lucrărilor de racordare conform prevederilor art. 6;
    b) să scoată temporar sau definitiv, dacă este cazul, din circuitul agricol terenul necesar execuţiei lucrării (după caz);
    c) să pună la dispoziţia OTS următoarele:
    (i) terenul necesar realizării SRMP;
    (ii) căile de acces (rutier/cale ferată etc., după caz);
    (iii) acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de instalaţia de racordare;

    d) după definitivarea soluţiei de racordare de către proiectant, să încheie contractul de comodat pentru terenul necesar amplasării instalaţiei de suprafaţă (SRM-ului);
    e) orice alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile;
    f) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către OTS a drepturilor de uz şi de servitute pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de racordare;
    g) încheierea contractului de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Codului reţelei, în vederea punerii în funcţiune a racordului şi SRM.    X. Răspunderea contractuală
    ART. 12
    (1) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de achitare a sumelor prevăzute la art. 6 atrage angajarea răspunderii contractuale, prin aplicarea de penalităţi de 0,04%/zi din valoarea facturii, calculate de la data scadentă pentru plata acestora.
    (2) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de realizare a instalaţiei de racordare, prevăzute în prezentul contract, din culpa exclusivă a operatorului ST, atrage angajarea răspunderii contractuale, prin aplicarea de penalităţi de 0,04%/zi din valoarea lucrărilor întârziate culpabil, calculate de la data expirării termenului de realizare a instalaţiei de racordare. Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.
    (3) OTS nu răspunde de întârzierile cauzate în execuţia contractului de către terţi (obţinere avize, acorduri, autorizaţii, achiziţie utilaje, furnizare gaze, execuţie lucrări, proiectare etc.).
    (4) În situaţia în care OTS nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale din culpa sa exclusivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare, solicitantul este îndreptăţit să rezilieze unilateral prezentul contract.
    (5) În situaţia în care solicitantul nu achită sumele prevăzute la art. 6 în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenţei şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 11, operatorul ST este îndreptăţit să rezilieze unilateral prezentul contract, prin transmiterea unei notificări, fără punere în întârziere sau alte formalităţi şi să solicite plata de daune interese.


    XI. Încetarea contractului
    ART. 13
    Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
    a) la expirarea duratei contractului, stabilită conform art. 5 alin. (2);
    b) în cazul rezilierii contractului, în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (4) şi (5);
    c) la solicitarea uneia din părţi, sub condiţia notificării prealabile în termen de 5 zile calendaristice, cu acordul celeilalte părţi.    XII. Notificări
    ART. 14
    (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora.
    (2) În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data menţionată pe această confirmare de către oficiul poştal primitor.
    (3) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 15
    (1) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil care exonerează de răspundere partea care îl invocă.
    (2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeaşi dată.
    (3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare.
    (4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părţile au dreptul să solicite desfiinţarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.


    XIV. Soluţionarea litigiilor
    ART. 16
    (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
    (2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.


    XV. Clauze finale
    ART. 17
    Părţile contractante pot conveni modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin act adiţional, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

    ART. 18
    Părţile contractante încheie un act adiţional pentru regularizarea valorii lucrărilor pentru racordare stabilite iniţial la art. 6 alin. (1), dacă este cazul.

    ART. 19
    Termenii de specialitate utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi de legislaţia în vigoare.

    ART. 20
    Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare.

    ART. 21
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.

    ART. 22
    Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

    ART. 23
    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, / / , în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


    Operator ST,
    ...........................
    Solicitant,
    ..............................
    ANEXA 1

    la contract
    Etape şi termene de realizare

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Termenul de realizare │
│crt.│etapei │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │60 de zile de la │
│ │ │semnarea şi/sau │
│ │ │achitarea de către │
│ │ │solicitant a valorii │
│ │ │lucrărilor necesare │
│ │ │realizării racordului │
│ │ │şi SRMP, conform art. │
│1. │Proiectare│6 alin. (1) şi (2) din│
│ │ │contract, şi │
│ │ │încheierea │
│ │ │contractului de │
│ │ │comodat pentru terenul│
│ │ │aferent amplasării │
│ │ │instalaţiilor de │
│ │ │suprafaţă, după caz │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│2. │Obţinerea │90 de zile de la │
│ │AC │verificarea PT │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │180 de zile de la │
│3. │Execuţie │obţinerea autorizaţiei│
│ │ │de construire │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │5 zile lucrătoare de │
│ │ │la data primirii │
│ │ │notificării │
│4. │Recepţie │operatorului economic │
│ │ │autorizat ANRE care a │
│ │ │executat racordul şi/ │
│ │ │sau SRMP │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │6 zile lucrătoare după│
│ │ │îndeplinirea de către │
│ │ │solicitant a │
│5. │P.I.F. │condiţiilor de consum │
│ │ │gaze naturale, conform│
│ │ │art. 9 lit. f) din │
│ │ │contract │
└────┴──────────┴──────────────────────┘    ANEXA 2

    la contract
    Valoarea lucrărilor necesare realizării racordului şi SRMP
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016