Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 25 din 13 noiembrie 2020  privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale  de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi entităţile reglementate de aceasta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 25 din 13 noiembrie 2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi entităţile reglementate de aceasta

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1169 din 3 decembrie 2020
     În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    – Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare;
    – Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 17 alin. (6) şi ale art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 11.11.2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament reglementează punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, conform dispoziţiilor instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 202/2008.
    (2) Prevederile prezentului regulament se aplică entităţilor reglementate, autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., care intră sub incidenţa Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019.

    ART. 2
    Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în O.U.G. nr. 202/2008, Legea nr. 129/2019 şi în legislaţia specifică sectoarelor de supraveghere financiară.

    ART. 3
    A.S.F. asigură publicitatea actelor normative naţionale şi a normelor Uniunii Europene cu aplicare directă prin care se instituie sancţiuni internaţionale, prin afişarea pe pagina proprie de internet, în cadrul unui spaţiu special dedicat în acest sens, a referinţelor şi trimiterilor la paginile de internet ale autorităţilor, instituţiilor sau organizaţiilor emitente.

    ART. 4
    (1) A.S.F. urmăreşte respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate menţionate la art. 1 alin. (2), denumite în continuare entităţi reglementate.
    (2) În procesul de supraveghere şi control, A.S.F. poate solicita entităţilor reglementate informaţii sau documente pe care le consideră relevante.

    ART. 5
    A.S.F. organizează o evidenţă proprie cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe pieţele financiare nebancare şi transmite aceste informaţii, la cerere, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) sau Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

    ART. 6
    (1) A.S.F. desemnează reprezentanţi în cadrul consiliului interinstituţional constituit potrivit O.U.G. nr. 202/2008, care are ca obiectiv principal asigurarea unui cadru general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale.
    (2) A.S.F. cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice din România şi din alte state care au atribuţii de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, inclusiv prin schimb de date şi informaţii transmise în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu.

    CAP. II
    Obligaţiile entităţilor reglementate
    ART. 7
    (1) În scopul asigurării desfăşurării activităţii în conformitate cu cerinţele O.U.G. nr. 202/2008, entităţile reglementate adoptă politici, proceduri şi mecanisme interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, care includ cel puţin următoarele elemente:
    a) depistarea persoanelor sau entităţilor desemnate şi a operaţiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile potenţialilor clienţi şi solicitanţilor de tranzacţii ocazionale;
    b) acceptarea în calitate de client, inclusiv în cazul tranzacţiilor ocazionale, pentru persoanele sau entităţile desemnate ori pentru persoanele sau entităţile care solicită efectuarea de operaţiuni în care sunt implicate bunuri;
    c) depistarea persoanelor sau entităţilor desemnate şi a operaţiunilor în care sunt implicate bunuri, aplicabile clientelei existente în contextul modificării şi/sau completării regimurilor sancţionatorii internaţionale;
    d) regimul aplicabil pentru clienţii care au fost depistaţi ca persoane sau entităţi desemnate, începând cu data la care aceştia nu mai intră sub incidenţa sancţiunilor internaţionale, precum şi regimul aplicabil persoanelor sau entităţilor care au solicitat efectuarea de operaţiuni în care sunt implicate bunuri;
    e) modalităţile de întocmire şi păstrare a evidenţelor privind persoanele sau entităţile desemnate şi persoanele ori entităţile care au solicitat efectuarea de operaţiuni în care sunt implicate bunuri;
    f) standardele pentru angajare şi verificările efectuate în acest sens, precum şi programele de pregătire a personalului cu atribuţii în domeniul sancţiunilor internaţionale şi de instruire şi evaluare periodică a angajaţilor;
    g) accesul persoanelor cu atribuţii în domeniu la evidenţele entităţii reglementate pentru a examina operaţiunile derulate în trecut cu persoane ori entităţi depistate ca persoane sau entităţi desemnate;
    h) competenţele persoanelor cu responsabilităţi în implementarea normelor interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, desemnate potrivit art. 9;
    i) măsurile aplicabile în materie de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare;
    j) obligaţiile ce revin entităţii reglementate din perspectiva blocării bunului aparţinând persoanei sau entităţii desemnate;
    k) regimul aplicabil persoanelor sau entităţilor care au solicitat efectuarea de operaţiuni în care sunt implicate bunuri potrivit O.U.G. nr. 202/2008;
    l) procedurile de raportare, internă şi către A.S.F. şi, respectiv, către autorităţile competente desemnate potrivit art. 12 din O.U.G. nr. 202/2008, precum şi de furnizare promptă a datelor la solicitarea acestora, în formatul şi metodologia stabilite de autorităţi.

    (2) Politicile, procedurile şi mecanismele interne prevăzute la alin. (1) avizate de persoana care exercită funcţia de conformitate/control intern, conform legislaţiei specifice, sunt:
    a) aprobate la nivelul structurii de conducere şi sunt supuse revizuirii, ori de câte ori este necesar;
    b) cunoscute de întreg personalul entităţii reglementate cu responsabilităţi în domeniu;
    c) disponibile pentru verificare, la solicitarea A.S.F., ori de câte ori este necesar.


    ART. 8
    (1) Entităţile reglementate au obligaţia să păstreze toate informaţiile pe care le deţin privind modul de aplicare a regimului de sancţiuni internaţionale, în condiţiile legii, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării aplicării respectivelor sancţiuni internaţionale.
    (2) Entităţile reglementate instituie sisteme care să le permită să răspundă în mod complet, de îndată şi direct, prin canale securizate puse la dispoziţie de A.S.F., care să garanteze confidenţialitatea deplină a cererilor de informaţii.
    (3) Contractele de confidenţialitate şi prevederile privind secretul profesional din legislaţia specifică entităţilor reglementate nu pot fi invocate pentru a restricţiona capacitatea de raportare a entităţilor reglementate.
    (4) În situaţia în care se impune extinderea perioadei de păstrare a informaţiilor pe care le deţin privind modul de aplicare a regimului de sancţiuni internaţionale, entităţile reglementate prelungesc termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) cu perioada indicată de autorităţile competente.

    ART. 9
    (1) Corespunzător naturii şi dimensiunii activităţii desfăşurate, entităţile reglementate desemnează cel puţin o persoană din cadrul personalului propriu care să aibă responsabilităţi în coordonarea implementării procedurilor interne pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte actualizarea permanentă a informaţiilor deţinute de entitate referitoare la regimurile sancţionatorii internaţionale în vigoare, administrarea alertelor primite de la A.S.F. sau cu privire la actualizarea informaţiilor făcute publice pe pagina de internet a A.S.F., Ministerului Afacerilor Externe, ANAF şi îndeplinirea obligaţiilor de raportare, denumită în continuare persoană desemnată cu aplicarea regimului de sancţiuni internaţionale (PDSI).
    (2) Numele, funcţia şi responsabilităţile stabilite pentru persoana/persoanele prevăzută/prevăzute la alin. (1) şi datele de contact ale acesteia/acestora sunt notificate A.S.F. cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuţiilor.
    (3) Entităţile reglementate au obligaţia de a notifica A.S.F. cu privire la înlocuirea persoanei/persoanelor prevăzute la alin. (1), în termen de maximum 5 zile de la data respectivei înlocuiri, cu respectarea prevederilor alin. (2).
    (4) Entitatea reglementată se asigură că persoana/persoanele nominalizată/nominalizate conform alin. (1) are/au cunoştinţe şi competenţe pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008 şi de prezentul regulament şi îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile de adecvare pentru această funcţie. Dovada evaluării interne se pune la dispoziţia A.S.F., la cerere.
    (5) Entităţile reglementate asigură permanent instruirea personalului în domeniul aplicării sancţiunilor internaţionale, ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani.

    ART. 10
    (1) În aplicarea art. 7 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008, orice entitate reglementată care are date şi informaţii despre persoane ori entităţi desemnate, care deţine sau are sub control bunuri ori care are date şi informaţii despre acestea, despre tranzacţii legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entităţi desemnate, inclusiv cu privire la alte circumstanţe legate de acestea sau cu privire la persoanele care, în orice mod, au legătură cu aceste bunuri, are obligaţia de a înştiinţa de îndată A.S.F. şi ANAF sau ONPCSB, după caz, din momentul în care ia cunoştinţă despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi personalului angajat al entităţilor reglementate, acţionarilor, membrilor structurii de conducere, auditorilor interni/statutari şi altor persoane care prin natura activităţii lor intră în posesia datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Informaţiile deţinute în legătură cu persoanele sau entităţile desemnate pot fi transmise numai în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Persoana care face raportarea, persoana/persoanele subiect al informării sau raportării, precum şi informaţiile primite prin acest mecanism de informare sau de raportare beneficiază de un regim strict de confidenţialitate, identitatea persoanelor şi informaţiile comunicate putând fi dezvăluite doar în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege.

    ART. 11
    Entităţile reglementate examinează regimul sancţiunilor internaţionale cu ocazia măsurilor de cunoaştere a clientelei prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare, pentru a stabili dacă sunt incidente restricţiile referitoare la persoane sau entităţi desemnate ori dacă operaţiunile derulate cu acestea implică bunuri în sensul O.U.G. nr. 202/2008.

    ART. 12
    (1) Entităţile reglementate care intră într-un raport juridic sau se află într-o stare de fapt faţă de orice bun care face obiectul unei sancţiuni internaţionale şi care află despre existenţa situaţiilor care impun înştiinţarea sau raportarea potrivit art. 7, respectiv art. 18 din O.U.G. nr. 202/2008 au obligaţia, fără întârziere, anterior notificării autorităţilor competente conform art. 10 din prezentul regulament, de a nu îndeplini nicio operaţiune faţă de bunul respectiv, în sensul O.U.G. nr. 202/2008.
    (2) În aplicarea art. 12 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 202/2008, entităţile reglementate au obligaţia de a înştiinţa de îndată A.S.F. în cazul celorlalte tipuri de sancţiuni internaţionale.

    ART. 13
    (1) Entităţile reglementate raportează A.S.F. şi ANAF sau, după caz, ONPCSB de îndată ce iau cunoştinţă despre fondurile şi resursele economice care fac obiectul sancţiunilor internaţionale.
    (2) Raportarea prevăzută la alin. (1) include date privind persoanele, contractele şi conturile implicate, precum şi descrierea şi valoarea totală a bunurilor şi se transmite prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 1.426/2011 pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, precum şi a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale.
    (3) Raportarea către A.S.F. menţionată la alin. (1) se realizează în format electronic prin canalul de comunicare stabilit de A.S.F. şi notificat în acest sens.

    ART. 14
    În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 202/2008, entităţile pot sesiza în scris A.S.F. şi ANAF sau ONPCSB, după caz, pentru a semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entităţi desemnate, precum şi bunuri.

    ART. 15
    În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 202/2008, orice persoană poate adresa A.S.F., în scris, o cerere pentru obţinerea unei derogări de la aplicarea sancţiunilor internaţionale, care va fi însoţită de toate documentele relevante.

    ART. 16
    (1) În aplicarea prevederilor art. 22 şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 202/2008, persoanele care au un drept asupra bunurilor în sensul O.U.G. nr. 202/2008, precum şi creditorii persoanelor şi entităţilor desemnate pot solicita, potrivit art. 15, o autorizaţie pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul sancţiunilor internaţionale în vederea stingerii obligaţiei respective.
    (2) Persoanele menţionate la alin. (1), în justificarea pretenţiilor lor faţă de utilizarea bunurilor, depun documentele din care să rezulte existenţa obligaţiei pe care o sting prin autorizarea de către A.S.F. a tranzacţiei.

    CAP. III

    Dispoziţii privind competenţele A.S.F.
    ART. 17
    (1) A.S.F. soluţionează înştiinţările sau cererile formulate de entităţile reglementate, în termen de maximum 15 zile de la primirea întregii documentaţii, cu excepţia situaţiilor umanitare, când termenul de răspuns este de maximum 5 zile de la data primirii cererii.
    (2) A.S.F. ia în considerare numai acele înştiinţări care cuprind date minime care să permită identificarea şi contactarea autorului acestora.
    (3) În situaţia în care se constată că înştiinţarea primită nu face obiectul domeniului său de competenţă, A.S.F. transmite în termen de 24 de ore înştiinţarea către autoritatea competentă. Dacă autoritatea competentă nu poate fi identificată, înştiinţarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator al consiliului interinstituţional.
    (4) Conform prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 202/2008, decizia A.S.F. poate fi contestată potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    În cadrul procesului de supraveghere şi control al modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, A.S.F. poate dispune următoarele măsuri specifice:
    a) solicitări cu privire la completarea, modificarea sau punerea în aplicare a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern care să acopere eficient întregul sistem al entităţii de administrare a riscului aferent administrării sancţiunilor internaţionale;
    b) plan de măsuri pentru remedierea sau înlăturarea deficienţelor constatate sau pentru reducerea riscurilor aferente administrării sancţiunilor internaţionale;
    c) înlocuirea persoanei/persoanelor desemnate cu responsabilităţi în aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale, notificate conform art. 9.


    ART. 19
    (1) În cazul în care, în cadrul activităţii de supraveghere şi control, A.S.F., prin structurile de specialitate, constată încălcări ale obligaţiilor privind sancţiunile internaţionale din prezentul regulament sau O.U.G. nr. 202/2008 de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau de către persoanele prevăzute la art. 9, A.S.F. aplică sancţiuni potrivit legislaţiei specifice aplicabile entităţii reglementate sau sesizează organele de urmărire penală, după caz.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 202/2008 şi se sancţionează conform art. 26 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă sau se sesizează organele de urmărire penală de către A.S.F., după caz.
    (3) Măsurile stabilite la art. 18 pot fi aplicate separat sau concomitent cu sancţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2).

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 20
    (1) În scopul asigurării unui canal de comunicare direct, A.S.F. publică pe site-ul propriu instrucţiuni cu privire la formatul şi modalitatea de comunicare a informaţiilor sau documentelor prevăzute de prezentul regulament. Până la data operaţionalizării canalului electronic de comunicare, entităţile transmit A.S.F. sesizările şi rapoartele prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008 şi de prezentul regulament atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, cu semnătură electronică extinsă.
    (2) Persoanele desemnate cu responsabilităţi în aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale, notificate A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu prevederile actelor normative menţionate la art. 23, sunt considerate persoane desemnate în sensul art. 9 din prezentul regulament, cu excepţia situaţiei în care entitatea reglementată decide înlocuirea acestora şi notifică în acest sens A.S.F., în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 21
    Prezentul regulament se completează cu prevederile legale incidente punerii în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale emise de autorităţile competente, potrivit legii.

    ART. 22
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

    ART. 23
    (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă următoarele acte normative:
    a) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 10 august 2009;
    b) Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 28 decembrie 2009;
    c) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2009 pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2009, cu completările ulterioare.

    (2) Ori de câte ori prin acte normative se face trimitere la prevederile abrogate conform alin. (1), trimiterea se consideră a fi făcută la prevederile prezentului regulament.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 13 noiembrie 2020.
    Nr. 25.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016