Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 martie 2020  privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 24 martie 2020 privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 304 din 10 aprilie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 491 din 24 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 10 aprilie 2020.
──────────
    ART. 1
    Activitatea comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii, denumite în continuare comisii de încadrare şi promovare, vizează încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, promovarea în grade superioare şi acordarea de gradaţii personalului silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare a ordinului, precum şi a personalului silvic angajat după această dată, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Obiectivele comisiilor de încadrare şi promovare sunt următoarele:
    a) încadrarea personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii, după caz;
    b) promovarea în grade profesionale;
    c) acordarea gradaţiilor.


    ART. 3
    (1) Comisiile de încadrare şi promovare sunt compuse din 3 membri, numiţi în condiţiile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din care unul este preşedinte.
    (2) Şedinţele comisiilor prevăzute la alin. (1) se organizează trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.
    (3) Hotărârile comisiilor prevăzute la alin. (1) se iau cu majoritatea simplă a membrilor.
    (4) Pe lângă comisia de încadrare şi promovare funcţionează secretariatul tehnic.

    ART. 4
    (1) În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 2, comisiile au următoarele atribuţii:
    a) examinează cererile şi documentele din dosarul depus;
    b) aprobă cererile care îndeplinesc condiţiile pentru încadrare/promovare în grade profesionale şi acordarea de gradaţii, după caz;
    c) resping cererile care nu îndeplinesc condiţiile pentru încadrare/promovare în grade profesionale şi acordarea de gradaţii, cu motivarea respingerii;
    d) emit hotărârea de admitere/respingere de încadrare/ promovare în grade profesionale şi gradaţii.

    (2) Comisiile se întrunesc în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2). Convocarea se face în scris, pentru fiecare membru al comisiei, de către secretariatul acesteia, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui, cu 10 zile înainte de data la care este prevăzută şedinţa comisiei. În convocare se precizează data, ora şi locul unde urmează să se întrunească comisia, precum şi ordinea de zi.

    ART. 5
    Atribuţiile preşedintelui comisiei de încadrare şi promovare sunt următoarele:
    a) stabileşte data organizării şedinţei;
    b) convoacă membrii comisiei de încadrare şi promovare;
    c) coordonează lucrările de pregătire şi organizare a acţiunilor privind încadrarea, respectiv promovarea personalului silvic;
    d) semnează, împreună cu membrii, hotărârile comisiei de încadrare şi promovare;
    e) semnează toate documentele care privesc activitatea comisiei de încadrare şi promovare.


    ART. 6
    (1) În vederea încadrării/promovării în grade profesionale şi pentru acordarea de gradaţii, după caz, personalul silvic are obligaţia de a depune la secretariatul tehnic al comisiei cererea însoţită de dosarul pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii a personalului silvic.
    (2) Dosarul pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii a personalului silvic se întocmeşte de către angajator şi cuprinde:
    a) curriculum vitae;
    b) documentul de atestare a studiilor, în copie;
    c) actul de numire în funcţie, în copie;
    d) documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, în copie;
    e) titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic, invenţiile şi inovaţiile, atestatele de specialitate;
    f) aprecierea şi recunoaşterea apartenenţei la organizaţii şi/sau organisme profesionale şi ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale, distincţiile sau actele de mulţumire acordate, după caz, în copie;
    g) declaraţie pe propria răspundere prin care să se precizeze că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie în domeniul silvic, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, în original sau în situaţia unei condamnări, se depune cazierul judiciar;
    h) actul administrativ emis în condiţiile art. 48 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în copie, pentru perioada analizată;
    i) adeverinţă eliberată de angajator sau deţinătorul legal de arhive, în care să se menţioneze vechimea în domeniul silvicultură şi/sau copia carnetului de muncă şi/sau extras din Revisal şi orice alt document prin care se face dovada vechimii în domeniul silvicultură, în copie;
    j) cartea de identitate, în copie;
    k) fişa de calcul al vechimii în domeniul silviculturii conform nivelului studiilor, întocmită pe baza documentelor de la lit. i), trebuie să ateste:
    (i) vechimea salariatului pe post cu studii superioare pentru absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată, de licenţă/masterat/doctorat în ştiinţe inginereşti din domeniul silvicultură, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) vechimea salariatului pe post cu studii superioare de scurtă durată pentru personal silvic absolvent cu diplomă al învăţământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii) vechimea salariatului pe post cu studii postliceale şi de maiştri - absolvenţi cu diplomă ai şcolilor postliceale şi ai şcolilor de maiştri cu calificări în domeniul silvicultură, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iv) vechimea salariatului pe post cu studii medii absolvent cu diplomă al învăţământului secundar superior organizat pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu calificări în domeniul silvicultură - personal silvic absolvent cu diplomă al stagiilor de pregătire practică sau al unor programe de formări profesionale ale adulţilor, cu calificări certificate potrivit Cadrului naţional al calificărilor, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

    l) actul administrativ care face dovada ultimului grad profesional şi/sau gradaţii obţinute, în copie, sau adeverinţă emisă de angajator, în original.

    (3) Secretariatul tehnic al comisiilor prevăzute la art. 1 se asigură de instituţiile, respectiv entităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Componenţa secretariatului tehnic prevăzut la alin. (3) se stabileşte prin actul administrativ prin care se numeşte şi comisia de încadrare şi promovare.
    (5) Secretariatul tehnic al comisiei de încadrare şi promovare are următoarele atribuţii:
    a) comunică, în baza aprobării preşedintelui comisiei, convocarea întrunirii membrilor acesteia;
    b) asigură organizarea întrunirilor comisiei pregătind documentele necesare bunei desfăşurări a acţiunilor prevăzute să aibă loc;
    c) comunică hotărârile comisiei cu privire la admiterea sau respingerea cererii de încadrare/promovare în grade profesionale şi gradaţii către entităţile în care îşi desfăşoară activitatea personalul silvic, pentru aducerea la cunoştinţa personalului silvic solicitant şi punerea în aplicare;
    d) asigură în perioada dintre şedinţele comisiei asistenţa de specialitate, precum şi legătura cu membrii comisiei;
    e) asistă la lucrările comisiei, întocmeşte procesul-verbal de şedinţă, pe care îl supune spre semnare membrilor comisiei de încadrare şi promovare, şi redactează hotărârile comisiei;
    f) asigură operaţiunile de registratură, respectiv primirea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, şi de arhivare pentru toate documentele privind activitatea comisiei;
    g) urmăreşte şi informează comisia asupra modului în care sunt soluţionate propunerile şi hotărârile luate de aceasta;
    h) ţine evidenţa hotărârilor comisiei;
    i) ţine evidenţa în Registrul electronic al personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii. Modelul Registrului electronic al personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii este prevăzut în anexa la prezenta metodologie.


    ART. 7
    (1) Anexele la hotărârile comisiei se comunică instituţiilor şi entităţilor din care face personalul silvic care a solicitat acordarea gradului profesional şi/sau gradaţiei, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data organizării şedinţei.
    (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea anexelor hotărârii, în condiţiile alin. (1), se pot depune contestaţii, care se analizează şi soluţionează de către comisia de contestaţii, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării acestora.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data soluţionării contestaţiilor, comisia de încadrare şi promovare ia act de decizia comisiei de contestaţie şi modifică în mod corespunzător anexele, pentru personalul silvic căruia i-a fost admisă contestaţia.
    (4) Comisia de încadrare şi promovare comunică instituţiilor şi entităţilor din care face parte personalul silvic care a formulat contestaţie modificările aduse hotărârii de încadrare şi promovare ca urmare a admiterii sau respingerii contestaţiei.

    ART. 8
    (1) Contestaţiile se adresează comisiei de contestaţie, numită prin acelaşi act administrativ prin care a fost numită şi comisia pentru încadrare şi promovare.
    (2) Comisia de contestaţie este formată din trei membri, dintre care unul este preşedinte, şi funcţionează similar comisiei de încadrare şi promovare.
    (3) Deciziile comisiei de contestaţie sunt obligatorii pentru comisia de încadrare şi promovare.

    ART. 9
    (1) Secretariatul tehnic analizează dosarele depuse, verificând existenţa documentelor prevăzute de art. 6 alin. (2) şi faptul că acestea sunt corespunzător întocmite.
    (2) După verificare, dosarele sunt puse la dispoziţia comisiei pentru încadrare şi promovare. Dosarele admise de secretariatul tehnic sunt analizate de către comisia de încadrare şi promovare, care stabileşte gradul profesional şi/sau gradaţia, după caz, pentru fiecare persoană solicitantă. Dosarele care nu îndeplinesc cerinţele pentru încadrare şi promovare sunt transmise către comisia de încadrare şi promovare, cu propunere, motivată în scris, de respingere.
    (3) Responsabilitatea admiterii sau respingerii unei solicitări de încadrare şi promovare în grade profesionale revine exclusiv comisiei de încadrare şi promovare.
    (4) Dosarele pentru care se solicită acordarea gradului de inginer consilier silvic şi a gradului şi gradaţiilor de inginer inspector general silvic se analizează de către comisiile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar cele care întrunesc condiţiile pentru acordare/promovare se înaintează către comisia prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu propunere de acordare/promovare grad profesional/gradaţie.
    (5) Angajatorul este obligat să emită actul administrativ de punere în aplicare a hotărârii de încadrare/promovare în grad profesional/gradaţie, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

    ART. 10
    (1) Încadrarea în grade profesionale şi gradaţii se face cu luarea în considerare a următoarelor criterii:
    a) vechimea minimă în domeniul silvicultură şi nivelul studiilor necesare personalului silvic pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale şi gradaţii, calculată potrivit art. 6 alin. (2) lit. k);
    b) calificativele „satisfăcător“, „bine“ şi „foarte bine“ obţinute la evaluările profesionale din ultimii 2 ani;
    c) funcţiile de conducere şi de reprezentare în domeniul silvicultură;
    d) titlurile ştiinţifice şi gradele didactice;
    e) lucrările tehnico-ştiinţifice publicate;
    f) invenţiile şi inovaţiile în domeniul silvicultură.

    (2) Pentru gradele profesionale de: inginer silvic debutant, inginer silvic colegiu debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant şi pădurar debutant nu este necesară dovada vechimii în domeniul silvicultură.
    (3) Promovarea în grad profesional se face prin îndeplinirea cumulativă a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), iar promovarea în gradaţii se face o dată la 2 ani dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii cumulative a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), promovarea în grad profesional şi în gradaţie se face la un an, dacă personalul silvic solicitant face dovada îndeplinirii în mod cumulativ a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi a cel puţin unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f). Cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se iau în considerare numai dacă solicitanţii fac dovada prin înscrisuri că obţinerea lor s-a realizat în perioada pentru care personalul silvic solicită încadrarea în grade profesionale superioare sau promovarea în grade şi/sau gradaţii.
    (5) Pentru personalul silvic, la încadrarea şi promovarea în gradul profesional superior şi/sau gradaţia superioară, la vechimea în domeniul silvicultură nu se ia în considerare anul în care a obţinut calificativul „nesatisfăcător“.
    (6) Promovarea în gradul profesional superior se face după îndeplinirea condiţiei minime de vechime prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz.
    (7) Încadrarea în grade profesionale şi gradaţii pentru personalul silvic care nu deţine un grad profesional se face cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (5).
    (8) Gradul profesional de debutant se dobândeşte odată cu angajarea pe post şi are durata de un an de la data încadrării pe respectivul post.
    (9) Încadrarea personalului silvic în grad de debutant se face pe baza dosarului de concurs depus la angajare.

    ART. 11
    (1) Până la promovarea în grade profesionale şi/sau gradaţii, în condiţiile prezentului regulament, personalul silvic îşi păstrează gradul profesional şi gradaţiile anterior obţinute, beneficiind de indemnizaţia de grad profesional, al cărei cuantum se stabileşte potrivit art. 22 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La stabilirea cuantumului indemnizaţiei potrivit art. 22 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare, personalul silvic care la data intrării în vigoare a prezentului ordin are grad de inginer silvic se asimilează gradului de inginer silvic gradaţia I.
    (3) Încadrarea şi promovarea pe grade profesionale şi gradaţii a personalului silvic care are un nivel de pregătire profesională superior celui necesar pentru ocuparea postului pe care este angajat se fac cu respectarea condiţiei de vechime pe postul ocupat şi a celorlalte condiţii specifice pentru promovare în grad şi/sau gradaţie prevăzute de prezentul regulament, prin acordarea gradelor şi gradaţiilor specifice postului ocupat.
    (4) În situaţia în care personalul silvic prevăzut la alin. (3) se încadrează ulterior pe un post corespunzător pregătirii profesionale, încadrarea şi promovarea pe grade profesionale şi gradaţii se fac cu respectarea condiţiei de vechime pentru postul corespunzător pregătirii profesionale şi a celorlalte condiţii specifice pentru promovare în grad şi/sau gradaţie prevăzute de prezentul regulament.
    (5) Personalul silvic care are un nivel de pregătire profesională superior postului ocupat îşi păstrează gradul profesional şi gradaţiile obţinute anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiind de indemnizaţia de grad profesional, fără posibilitatea promovării în grad şi/sau gradaţie până la data îndeplinirii condiţiei de vechime minimă pe postul corespunzător pregătirii profesionale şi a celorlalte condiţii specifice pentru promovare în grad şi/sau gradaţie prevăzute de prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Comisia de încadrare şi promovare
    [constituită potrivit art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
    a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic,
    aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001,
    cu modificările şi completările ulterioare]
    REGISTRUL ELECTRONIC
    al personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii

┌────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Data │ │Îndeplinirea│ │ │
│ │ │ │ │obţinerii │Calificativele│condiţiilor │Gradul │Data │
│ │ │Codul │Vechimea în │ultimului │anuale de la │prevăzute la│profesional│acordării │
│Nr. │Numele şi│numeric │domeniul │grad │ultimul grad │art. 10 │sau │gradului │
│crt.│prenumele│personal│silvicultură│profesional│profesional │alin. (1) │gradaţia │profesional│
│ │ │ │- ani - │sau │obţinut │lit. c)-f) │acordată │sau a │
│ │ │ │ │a gradaţiei│ │din │ │gradaţiei │
│ │ │ │ │ │ │regulament │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016