Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 octombrie 2019  de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 23 octombrie 2019 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 869 din 28 octombrie 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 505 din 23 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL, Partea I, nr. 869 din 28 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., denumit în continuare regulament, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Prezentul regulament stabileşte procedura conform căreia Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., desfăşoară acţiunile de control, respectiv stabilirea regimului de constatare, notificare şi de sancţionare a abaterilor de la actele normative emise în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru aplicarea în mod unitar a dispoziţiilor legale privind regimul contravenţiilor.

    CAP. II
    Domeniu de aplicare
    ART. 3
    Prevederile regulamentului se aplică:
    a) operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice;
    b) operatorilor economici şi instituţiilor publice care desfăşoară în condiţii de monopol activităţi specifice serviciilor de utilităţi publice, din sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;
    c) autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.


    ART. 4
    Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurată de către Direcţia generală control - D.G.C. prin reprezentanţii împuterniciţi de către preşedintele A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 5
    În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) agent constatator - persoană împuternicită de către preşedintele A.N.R.S.C. să desfăşoare activităţi de control, să constate, să notifice şi să sancţioneze abaterile de la reglementările emise în domeniul de activitate al A.N.R.S.C., precum şi să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea/remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale;
    b) acţiunea de control - ansamblu de activităţi desfăşurate de A.N.R.S.C. în vederea verificării modului în care sunt respectate reglementările în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
    c) control planificat - acţiune a unei echipe de control, efectuată pe baza planului anual de control aprobat de către preşedintele A.N.R.S.C.;
    d) control neplanificat - acţiune a unei echipe de control dispuse de către preşedintele A.N.R.S.C., efectuate în teritoriu, ca urmare a unor sesizări, semnale primite de la terţi ori ca urmare a sesizării din oficiu, sau controale specifice efectuate la sediul A.N.R.S.C./agenţiilor sale teritoriale. Controlul neplanificat specific efectuat la sediul A.N.R.S.C./agenţiilor sale teritoriale are ca obiect:
    - respectarea obligaţiilor de plată faţă de bugetul A.N.R.S.C. - reprezintă activitatea care are ca obiect verificarea evidenţelor contabile cu privire la veniturile înregistrate de furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi de către operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care nu exploatează sisteme publice, ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) şi determinării nivelului contribuţiei datorate;
    – verificarea respectării reglementărilor din domeniul serviciilor de utilităţi publice;

    e) convocare - act prin care un furnizor/prestator de servicii comunitare de utilităţi publice este solicitat să se prezinte la sediul central al A.N.R.S.C. sau al agenţiilor teritoriale, după caz, împreună cu documentele justificative care fac obiectul unui control neplanificat specific privind respectarea obligaţiilor de plată faţă de bugetul A.N.R.S.C., sau ca urmare a nerespectării reglementărilor specifice serviciilor de utilităţi publice;
    f) echipă de control - echipă formată din două sau mai multe persoane angajate în cadrul A.N.R.S.C., din care cel puţin una are calitatea de agent constatator, desemnate prin mandat de control pentru efectuarea unor acţiuni de control planificat şi control neplanificat;
    g) împuternicire de control - document prin care se atestă calitatea de agent constatator;
    h) mandat de control - document prin care se autorizează membrii unei echipe de control să efectueze o activitate de control;
    i) măsură de conformare - măsură corectivă, obligatorie, dispusă printr-un document scris întocmit de echipa de control a A.N.R.S.C., în urma unei acţiuni de control, pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situaţii existente neconforme;
    j) notă de control - document unilateral care se întocmeşte de către echipa de control, în care sunt consemnate datele, verificările şi concluziile acţiunii de control, precum şi măsurile şi termenele de conformare stabilite;
    k) nota de control neplanificat specific, întocmită de echipa de control, într-o acţiune de control neplanificat privind respectarea obligaţiilor de plată faţă de bugetul A.N.R.S.C. - document unilateral prin care se stabileşte nivelul contribuţiei datorate de către furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), precum şi de către operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care nu exploatează sisteme publice. Nota de control neplanificat specific constituie titlu de creanţă bugetară, iar prin neachitare devine titlu executoriu;
    l) plan anual de control - document aprobat de către preşedintele A.N.R.S.C. prin care sunt planificate activităţile de control aferente unui an calendaristic;
    m) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - document care se întocmeşte de către un agent constatator pentru acele fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii, a căror constatare şi sancţionare sunt de competenţa A.N.R.S.C.;
    n) măsură de remediere - orice măsură dispusă de agentul constatator în planul de remediere care are ca finalitate îndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina sa;
    o) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile prevăzute la art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017, prin care agentul constatator stabileşte măsuri şi un termen de remediere;
    p) termen de remediere - perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi a îndeplinirii obligaţiilor legale; durata termenului de remediere se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanţelor săvârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale; durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.


    CAP. IV
    Acte normative de referinţă
    ART. 6
    Dispoziţiile prezentului regulament sunt elaborate în concordanţă cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare;
    c) Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
    d) Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
    h) Legea prevenirii nr. 270//2017;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, cu modificările ulterioare;
    j) Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare;
    k) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    l) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. V
    Modalităţi şi documente de referinţă ale activităţii de control
    ART. 7
    (1) Activitatea de control a A.N.R.S.C. are ca obiectiv prevenirea şi limitarea abaterilor de la legislaţia specifică serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se exercită prin:
    a) controale planificate;
    b) controale neplanificate.

    (2) Pentru exercitarea atribuţiilor de control prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. poate coopera şi face schimb de informaţii cu orice alte instituţii publice, organisme şi autorităţi din România şi poate participa la acţiuni de control în echipe mixte cu alte instituţii.

    ART. 8
    Indiferent de modalitatea prin care se exercită acţiunea de control, echipa de control trebuie să fie formată din minimum doi membri, angajaţi ai A.N.R.S.C., din care cel puţin un membru va avea calitatea de agent constatator - împuternicit în acest sens de către preşedintele A.N.R.S.C. printr-un document denumit împuternicire de control.

    ART. 9
    Împuternicirea de control este valabilă pentru o perioadă de maximum 2 ani, însoţită de actul de identitate al agentului constatator, iar conţinutul acesteia este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 10
    (1) Acţiunea de control planificat va fi precedată de transmiterea către entitatea controlată, cu cel puţin zece zile calendaristice înainte de data începerii efective a acţiunii, a unei notificări care va fi transmisă prin scrisoare cu confirmare de primire, fax sau e-mail şi va cuprinde:
    a) denumirea şi adresa A.N.R.S.C.;
    b) denumirea şi adresa persoanei juridice/autorităţii administraţiei publice locale/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară la care urmează a se efectua controlul;
    c) obiectul controlului, precum şi perioada controlată;
    d) data începerii controlului şi durata acestuia;
    e) documentele, evidenţele, datele şi informaţiile minime pe care persoana juridică controlată trebuie să le pună la dispoziţia echipei de control;
    f) semnătura conducătorului Direcţiei generale control.

    (2) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Controalele neplanificate nu se notifică.

    ART. 11
    Acţiunea de control, indiferent de modalitate, trebuie să se desfăşoare pe baza unui mandat de control, semnat de preşedintele A.N.R.S.C., conform formularului prezentat în anexa nr. 3.

    ART. 12
    (1) Toate constatările echipei de control, precum şi măsurile şi termenele de conformare stabilite pe parcursul unei acţiuni de control, indiferent de modalitate, trebuie să fie cuprinse într-un document, denumit notă de control, prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Nota de control va fi întocmită numai pe baza documentelor şi informaţiilor solicitate, verificate şi anexate în copie notei de către echipa de control şi puse la dispoziţie de persoana juridică controlată.
    (3) Nota de control, întocmită de către echipa de control în minimum trei exemplare, va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de către toţi membrii echipei de control şi de către reprezentantul persoanei juridice controlate.
    (4) După semnarea notei de control aceasta va fi înregistrată la registratura persoanei juridice controlate şi, ulterior, menţionată în Registrul unic de control.
    (5) Un exemplar al notei de control va fi înmânat reprezentanţilor persoanei juridice controlate, iar un exemplar va fi transmis Direcţiei generale control pentru înregistrare.
    (6) Exemplarul trei al notei de control, împreună cu anexele aferente, se arhivează prin grija şefului echipei de control.
    (7) În cazul în care furnizorul/prestatorul care face obiectul controlului refuză să semneze nota de control, membrii echipei de control vor menţiona în notă împrejurările care au condus la această situaţie, urmând ca acest document să fie transmis entităţii, conform procedurilor prevăzute la art. 18 alin. (6) din prezentul regulament.
    (8) În situaţia în care furnizorul/prestatorul nu se supune controlului prin orice mijloace, membrii echipei de control menţionează în cuprinsul notei de control situaţia. În acest caz, nota de control trebuie să fie semnată şi de către un martor care să confirme cele menţionate, urmând ca acest document să fie transmis entităţii, conform procedurilor prevăzute la art. 18 alin. (6) şi (8) din prezentul regulament.

    CAP. VI
    Echipa de control
    ART. 13
    (1) Echipa de control este formată din cel puţin doi membri, unul dintre aceştia având obligatoriu calitatea de agent constatator.
    (2) Componenţa echipei de control poate cuprinde, în funcţie de tematica controlului, agenţi constatatori şi experţi din cadrul oricărui compartiment de specialitate al A.N.R.S.C.
    (3) Unul dintre membrii echipei de control, care are şi calitatea de agent constatator, va fi nominalizat în mandatul de control ca şef al echipei de control.
    (4) Şeful echipei de control nominalizat în mandatul de control are următoarele responsabilităţi principale:
    a) reprezintă echipa de control în faţa conducerii persoanei juridice controlate;
    b) prezintă şi înregistrează mandatul de control la registratura persoanei juridice care urmează să fie controlată;
    c) răspunde de modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi etapelor aferente procedurii de control;
    d) coordonează şi asigură întocmirea notei de control şi, dacă este cazul, a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
    e) asigură arhivarea notelor de control împreună cu anexele aferente;
    f) urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite prin nota de control la scadenţa fiecărei măsuri şi propune acţiuni de control neplanificat, după caz.

    (5) Orice faptă săvârşită împotriva membrilor echipei de control se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

    ART. 14
    Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, membrii echipei de control au, în principal, următoarele drepturi în raport cu persoanele prevăzute la art. 3:
    a) să efectueze acţiuni de control, planificate şi neplanificate, privind respectarea prevederilor legale a actelor normative din sfera de competenţă a A.N.R.S.C. pe baza mandatului de control şi să aplice sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare, în cazul nerespectării acestora;
    b) să aibă acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorii, cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat;
    c) să solicite, iar persoana juridică controlată are obligaţia să pună la dispoziţie orice document cu privire la serviciile de utilităţi publice furnizate/prestate;
    d) să solicite/să analizeze şi să preia în copie documente sau înregistrări relevante care au legătură cu obiectul acţiunii de control.


    ART. 15
    Membrii echipei de control au următoarele responsabilităţi şi obligaţii:
    a) să îşi decline calitatea, legitimându-se în faţa reprezentantului persoanei juridice care urmează să fie controlată, prezentând mandatul de control, legitimaţiile de serviciu, împuternicirea/împuternicirile de control şi actele de identitate;
    b) să solicite persoanei juridice controlate Registrul unic de control şi să consemneze, înaintea începerii controlului, toate elementele prevăzute;
    c) în situaţia neprezentării Registrului unic de control, acţiunea de control se efectuează, iar cauzele neprezentării se consemnează în nota de control;
    d) să consulte, înainte de începerea acţiunii de control, actele de control încheiate anterior care au legătură cu domeniul de activitate al A.N.R.S.C., pentru a cunoaşte constatările făcute, măsurile stabilite şi stadiul îndeplinirii lor;
    e) să efectueze controlul conform procedurii stabilite de prezentul regulament;
    f) să întocmească nota de control;
    g) să păstreze secretul informaţiilor cu caracter confidenţial, deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, şi să nu le facă publice decât în cazurile expres prevăzute de reglementările legale în vigoare;
    h) să nu pretindă şi să nu primească bunuri sau bani şi să nu îşi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei;
    i) să efectueze acţiunea de control cu obiectivitate şi să încheie proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în cazul în care constată că au fost săvârşite fapte care constituie contravenţii în domeniul de reglementare al A.N.R.S.C.;
    j) agenţii constatatori nu pot depăşi obiectivele controlului stabilite prin mandatul de control;
    k) să exercite activ rolul de îndrumare a persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicaţiile şi orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în nota de control, arătându-se indicaţiile şi orientările oferite.


    CAP. VII
    Procedura de realizare a controlului
    ART. 16
    Procedura de realizare a controlului neplanificat specific efectuat la sediul A.N.R.S.C./agenţiilor sale teritoriale, după caz, pentru verificarea respectării obligaţiilor de plată faţă de bugetul A.N.R.S.C. este următoarea:
    a) controlul neplanificat specific privind respectarea obligaţiilor de plată faţă de bugetul A.N.R.S.C. se realizează prin convocarea contribuabilului la sediul central al A.N.R.S.C. sau al agenţiilor sale teritoriale, după caz, în baza mandatului de control, semnat de preşedintele A.N.R.S.C.;
    b) controlul neplanificat specific privind respectarea obligaţiilor de plată faţă de bugetul A.N.R.S.C., efectuat la sediul A.N.R.S.C. sau al agenţiilor sale teritoriale, va fi precedat de transmiterea către contribuabilul furnizor/prestator care face obiectul mandatului de control, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data controlului, prin poştă cu confirmare de primire, fax sau e-mail, a unei convocări scrise;
    c) în convocare se menţionează obligaţia entităţii controlate de a se prezenta la sediul A.N.R.S.C., la data şi ora stabilită, cu documentele necesare controlului, actele de identitate ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite şi ale entităţii controlate, ştampila şi registrul de control. Modelul convocării este prevăzut în anexa nr. 5;
    d) acţiunea de control neplanificat specific privind respectarea obligaţiilor de plată faţă de bugetul A.N.R.S.C. va fi finalizată prin întocmirea unui document denumit notă de control privind stabilirea nivelului contribuţiei datorate Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), prevăzută în anexa nr. 6;
    e) nota de control privind stabilirea nivelului contribuţiei datorate Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, întocmită de către echipa de control, în trei exemplare, reprezintă titlu de creanţă bugetară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) după semnarea notei de control privind stabilirea nivelului contribuţiei datorate Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aceasta va fi avizată de către şeful ierarhic superior al şefului echipei de control, aprobată de către conducătorul direcţiei din care acesta face parte şi înregistrată la registratura A.N.R.S.C.;
    g) un exemplar al notei de control întocmite de către echipa de control specific va fi comunicat contribuabilului furnizor/prestator prin una dintre modalităţile prevăzute de art. 47 din Legea nr. 207/2015, după caz;
    h) un exemplar al notei de control întocmite de către echipa de control specific va fi transmis Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ, după expirarea termenului legal de contestaţie, pentru punerea în aplicare conform legislaţiei specifice în vigoare;
    i) exemplarul 3 al notei de control, împreună cu anexele aferente, se arhivează prin grija Direcţiei generale control;
    j) în cazul în care contribuabilul furnizor/prestator convocat pentru controlul neplanificat specific privind obligaţiile de plată faţă de bugetul A.N.R.S.C., efectuate la sediul A.N.R.S.C. sau al agenţiilor sale teritoriale, nu răspunde convocării şi refuză să se prezinte cu documentele solicitate, echipa de control aplică sancţiunea contravenţională prevăzută de lege în această situaţie, iar finalizarea acţiunii de control se realizează printr-un raport în care se vor consemna împrejurările care au determinat nepunerea în aplicare a mandatului de control pe care îl înaintează conducătorului D.G.C.


    ART. 17
    Procedura de realizare a controalelor neplanificate specifice pentru verificarea respectării reglementărilor serviciilor de utilităţi publice, efectuate la sediul A.N.R.S.C./agenţiilor sale teritoriale, este următoarea:
    a) controlul neplanificat specific privind verificarea respectării reglementărilor serviciilor de utilităţi publice se realizează prin convocarea la sediul central al A.N.R.S.C. sau al agenţiilor sale teritoriale, după caz, în baza mandatului de control, semnat de preşedintele A.N.R.S.C.;
    b) controlul neplanificat specific privind verificarea respectării reglementărilor serviciilor de utilităţi publice, efectuat la sediul A.N.R.S.C. sau al agenţiilor sale teritoriale, va fi precedat de transmiterea de către Direcţia generală control la entitatea care face obiectul mandatului de control, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data controlului, prin poştă cu confirmare de primire, fax sau e-mail, a unei convocări scrise;
    c) în convocare se menţionează obligaţia entităţii controlate de se prezenta la sediul A.N.R.S.C., la data şi ora stabilită, cu documentele necesare controlului, actele de identitate ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite şi ale entităţii controlate, ştampila şi registrul de control;
    d) acţiunea de control neplanificat specific privind verificarea respectării reglementărilor serviciilor de utilităţi publice va fi finalizată prin întocmirea unui document denumit notă de control, prevăzută în anexa nr. 4, în condiţiile respectării prevederilor art. 12 din prezentul regulament.


    CAP. VIII
    Procedura de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    ART. 18
    (1) Constatarea şi sancţionarea săvârşirii unei contravenţii trebuie consemnate într-un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, întocmit şi semnat de către şeful echipei de control.
    (2) Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut în anexa nr. 7.
    (3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se semnează de către şeful echipei de control şi de către reprezentantul persoanei juridice contraveniente.
    (4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se efectuează în urma analizării notei de control, pe baza datelor, informaţiilor/înregistrărilor şi a documentelor anexate acesteia.
    (5) Un exemplar al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se înmânează contravenientului, iar în cazul în care acesta nu este prezent sau, deşi este prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face prin grija şefului echipei de control, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.
    (6) Comunicarea procesului-verbal se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu aviz/confirmare de primire, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Afişarea procesului-verbal se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (7) Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul regulament.
    (8) În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, şeful echipei de control va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
    (9) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
    (10) În lipsa unui martor, şeful echipei de control va preciza motivele şi împrejurările care au condus la încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în acest mod.
    (11) În conformitate cu prevederile actelor normative privind regimul juridic al contravenţiilor, agenţii constatatori pot cere sprijinul organelor de poliţie sau de jandarmi.
    (12) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, cu modificările ulterioare, agentul constatator, conform procedurilor menţionate de Legea prevenirii nr. 270/2017, încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere, conform modelului din anexa la procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 7. În această situaţie nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare.
    (13) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, şeful echipei de control are obligaţia să iniţieze reluarea controlului şi să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    (14) În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prin care se constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţională/contravenţionale, altele decât avertismentul.
    (15) Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii prevenirii nr. 270/2017.
    (16) În cazul în care persoana juridică care face obiectul mandatului de control neplanificat specific nu se prezintă la convocarea de la sediul A.N.R.S.C. sau al agenţiilor sale teritoriale, se vor aplica contravenţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, conform procedurii prevăzute la alin. (8).

    ART. 19
    (1) Dacă persoana juridică controlată a săvârşit mai multe fapte care constituie contravenţii, sancţiunea se va aplica pentru fiecare faptă.
    (2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.
    (3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se întocmeşte în trei exemplare, dintre care exemplarul doi se înmânează persoanei juridice sancţionate, exemplarul trei se transmite organelor de specialitate ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, municipale, respectiv a municipiului Bucureşti şi unităţilor subordonate acestora, în a căror rază teritorială îşi are sediul contravenientul, iar exemplarul original va rămâne la A.N.R.S.C., urmând a fi arhivat conform reglementărilor stabilite pentru imprimatele cu regim special. -
    (4) Sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de îndeplinirea obligaţiei pentru care a fost sancţionat.
    (5) Evidenţa carnetelor conţinând procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a împuternicirilor de control se ţine de către D.G.C.

    CAP. IX
    Căi de atac
    ART. 20
    (1) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau a comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
    (2) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârii judecătoreşti sunt suspensive de executare.

    ART. 21
    Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 20, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

    ART. 22
    În cazul aplicării sancţiunii cu amendă, A.N.R.S.C., prin D.G.C., va comunica în termen legal organelor de specialitate ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, municipale, respectiv a municipiului Bucureşti şi unităţilor subordonate acestora, în a căror rază teritorială îşi are sediul contravenientul, exemplarul trei al procesului-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei, încheiat în vederea urmăririi executării acestuia.

    CAP. X
    Răspunderi şi sancţiuni
    ART. 23
    Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea materială, disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, în condiţiile legii.

    ART. 24
    (1) Plata amenzilor contravenţionale se face în contul prevăzut în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    (2) Sumele provenite din amenzi constituie venit la bugetul de stat, potrivit legii.

    ART. 25
    Aplicarea sancţiunii contravenţionale şi executarea acesteia se prescriu în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind regimul juridic al contravenţiilor.

    ART. 26
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Faţă
    Antetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    ÎMPUTERNICIRE DE CONTROL
    Nr. ....................
    ......................................
    (numele şi prenumele)
    Data eliberării …………………...................
    Împuternicirea este valabilă pentru o perioadă de 24 de luni de la data eliberării.
    PREŞEDINTE
    .............................................
    Verso
    Domnul/Doamna .......................... are calitatea de agent constatator şi, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) dispuse prin Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este împuternicit(ă):
    1. să efectueze controale, planificate şi neplanificate, la operatorii/furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice aflate în sfera de competenţă a A.N.R.S.C., precum şi la autorităţile administraţiei publice locale la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor, comunelor şi cele ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, conform atribuţiilor şi obligaţiilor acestora de respectare a reglementărilor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
    2. să stabilească măsuri de conformare pentru operatorii/furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale judeţelor, municipiilor, oraşelor, comunelor şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară supuse controlului;
    3. să constate şi să sancţioneze abaterile de la reglementările privind serviciile comunitare de utilităţi publice aflate în sfera de competenţă a A.N.R.S.C.
    ......................................................................................................

    ANEXA 2

    la regulament
    Antetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    Nr ……./.....................................
    ………………………………………............................................…..
    (denumirea, sediul şi codul de identificare fiscală ale organizaţiei controlate)
    În atenţia domnului/doamnei ……………………....................
                                                               (conducătorul organizaţiei controlate)
    NOTIFICARE
    privind începerea controlului planificat
    Vă facem cunoscut că Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., în conformitate cu Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 505/2019, şi potrivit Planului de control pe anul .........., va efectua un control planificat la organizaţia dumneavoastră, în perioada ..................... .
    În vederea efectuării activităţii de control în bune condiţii aveţi obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control a A.N.R.S.C. următoarele documente:
    ...........................................................................................................
    ...........................................................................................................
    ...........................................................................................................
    ...........................................................................................................
    ...........................................................................................................
    Pe timpul activităţii de control, membrii echipei de control pot solicita şi alte documente sau date referitoare la modul de desfăşurare a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
    Direcţia generală control
    Director general, /Director general adjunct,
    .......................................................................

    ANEXA 3

    la regulament
    Antetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    Aprobat
    Preşedinte,
    ..............................
    MANDAT DE CONTROL
    În perioada ……….........................., o echipă a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., formată din:
    1. ...................................., şeful echipei de control, care se legitimează cu ....... seria ..... nr. ..............;
    2. .................................................., care se legitimează cu .......... seria ........... nr. ....................;
    3. .................................................., care se legitimează cu .......... seria ........... nr. ....................;
    4. .................................................., care se legitimează cu …....... seria …....... nr. …................;
    5. .................................................., care se legitimează cu …....... seria ……... nr. ....................,

    în temeiul Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 505/2019, va efectua un control planificat/neplanificat la .........................., cu sediul în localitatea ................, str. ............... nr. ..........., judeţul/sectorul ..........., având cod de identificare fiscală ......., sau la sediul A.N.R.S.C. din ............. .
    Acţiunea de control are drept obiectiv (motive de fapt) ......................................
    Direcţia generală control
    Director general/Director general adjunct,
    ......................................................................
    Data ..................

    ANEXA 4

    la regulament
    Antetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    NOTĂ DE CONTROL*)
    *) Instrucţiunile privind completarea notei de control sunt prevăzute în paranteză.
    încheiată în ziua de ..... luna ..... anul ….., în localitatea ............ judeţul (sectorul) ............
    1. Temeiul legal al acţiunii de control
    2. Date privind controlul efectuat
    (Se completează cu informaţii privind componenţa echipei de control care efectuează controlul, precizându-se pentru fiecare membru numele şi prenumele, funcţia şi direcţia din care face parte, numărul/data mandatului de control şi denumirea organului emitent, precum şi numărul împuternicirilor de control ale agenţilor constatatori, numărul şi data emiterii ordinelor de deplasare.
    De asemenea se vor preciza:
    - locul desfăşurării acţiunii de control şi denumirea persoanei juridice supuse controlului;
    – numărul notificării privind începerea şi perioada efectuării controlului, în cazul controalelor planificate;
    – obiectul şi/sau perioada la care se raportează controlul.)


    3. Date privind persoana juridică supusă controlului
    [Se completează cu datele de identificare a persoanei juridice controlate (sediul, codul de identificare fiscală), cu datele de identificare a conducătorului organizaţiei controlate/ reprezentantului legal al acesteia şi numele persoanelor din partea altor autorităţi care au participat în derularea controlului efectuat de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.]

    4. Rezultatele controlului
    (Constatările care se înscriu în această secţiune trebuie să fie precise, fără ştersături sau corecturi şi trebuie să se bazeze pe date şi documente expuse clar, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale, inutile şi neconcludente.)
    La nota de control se pot anexa orice acte, documente şi note explicative, necesare susţinerii constatărilor.
    În cazul constatării de nereguli sau al încălcării/eludării prevederilor legale se vor preciza actele normative încălcate, cu identificarea lor la nivel de articol, alineat şi/sau literă.

    5. Concluzii şi măsuri
    (În această secţiune se vor sintetiza informaţiile cuprinse la pct. 3 şi 4, în raport cu măsurile care se impun pentru remedierea şi/sau sancţionarea neregulilor/deficienţelor constatate pe parcursul controlului.)
    Nota de control va purta la final următoarele menţiuni:

    NOTĂ:
    Persoana juridică supusă controlului va raporta în scris la A.N.R.S.C., la termenul scadent al fiecărei măsuri de conformare stabilit în prezenta notă de control, stadiul îndeplinirii măsurilor.

    Prezenta notă de control conţine un număr de ........... pagini şi s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru ..................
                   (persoana juridică supusă controlului).
    La terminarea acţiunii de control, echipa A.N.R.S.C. a restituit toate documentele originale puse la dispoziţie de persoana juridică controlată.
    Nota de control a fost comunicată şi înregistrată la registratura persoanei juridice controlate cu nr. ................ şi, acolo unde este cazul, a fost înregistrată în Registrul unic de control seria ...... nr. .........., la poziţia ............... .
    Echipa de control a A.N.R.S.C.
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    (semnăturile)
    Persoana juridică/fizică controlată
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    (semnăturile/semnătura)
    Martor
    Numele şi prenumele ...................................
    B.I./C.I. seria ..... nr. .........., CNP ........................
    Semnătura ............................

    ANEXA 5

    la regulament
    Antetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    Nr. …………/..................
    Către ………………..................................................................................
                              (denumirea, sediul şi codul de identificare fiscală ale organizaţiei controlate)
    În atenţia domnului/doamnei ……………………................................
                                                                               (conducătorul organizaţiei controlate)
    CONVOCARE
    În baza prevederilor art. 15, art. 20 alin. (1) lit. i) şi ale art. 33 alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a constatărilor încălcării ……………………, vă solicităm ca în data de ….........., în intervalul orar ................…, să delegaţi un reprezentant legal la sediul A.N.R.S.C. din ........., în vederea verificării ....... .
    Totodată, reprezentantul entităţii dumneavoastră va prezenta echipei de control următoarele documente*:
    * Se vor solicita documente în conformitate cu obiectul mandatului de control.
    – balanţa de verificare pentru luna/lunile ............….., semnată de reprezentantul legal;
    – bilanţul contabil aferent anului/anilor …............…..;
    – documentul/împuternicirea prin care se atestă calitatea reprezentantului entităţii, împreună cu actul de identitate;
    – copie după certificatul de înmatriculare/înregistrare fiscală a entităţii, registrul unic de control şi ştampila;
    – dovada depunerii declaraţiilor restante privind contribuţia de ……%, datorată de către furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice aflaţi în sfera de reglementare a A.N.R.S.C. pentru perioada ……………;
    – alte documente.

    NOTĂ:
    Conform dispoziţiilor art. 33 alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice au obligaţia de a se supune controlului şi de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de control“, iar încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 47 alin. (3) din acelaşi act normativ.

    Director direcţia generală control,
    ..............................................................

    ANEXA 6

    la regulament
    Antetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    Nr. …………/..................
    NOTĂ DE CONTROL
    privind stabilirea contribuţiei datorate Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
    de către furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice
    1. Baza legală:
    - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările ulterioare.

    2. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului:
    Denumirea contribuabilului furnizor/prestator ...........................
    Serviciul comunitar furnizat/prestat de contribuabil furnizor/prestator .............
    Cod de identificare fiscală ...................
    Nr. de înregistrare la registrul comerţului ........................
    Domiciliul fiscal: localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........

    3. Obiectul verificării (conform obiectivului din mandatul de control)
    4. Constatări:
    Contribuabilul furnizor/prestator al serviciului/activităţii din cadrul serviciului …………….. în aria administrativ-teritorială a …………. nu a transmis A.N.R.S.C. declaraţiile privind contribuţia datorată la bugetul A.N.R.S.C. aferente perioadei ……….., iar din verificările documentelor puse la dispoziţie (se menţionează felul documentelor) au rezultat următoarele obligaţii fiscale principale/bugetare suplimentare:

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │Perioada verificată │Venituri înregistrate din │Contribuţie .....% aferentă│Contribuţie .....% │
│Denumirea obligaţiei │ │furnizarea/prestarea │veniturilor înregistrate │stabilită suplimentar după │
│bugetare principale ├──────────────────┬───────────────┤serviciului comunitar - │din furnizarea/prestarea │compararea cu situaţia │
│verificate │Anul │Luna │lei - │serviciului comunitar - lei│declarativă a operatorului │
│ │ │ │ │- │(+/–) - lei - │
├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Contribuţie ......% │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│......................│..................│...............│..........................│...........................│...........................│
├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘    Coloanele 5 şi 6 se completează în funcţie de obiectivul verificării, respectiv obligaţii fiscale/bugetare principale/diferenţe.

    5. Data comunicării
    Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    - data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului în care se menţionează că a fost emisă nota de control pe numele contribuabilului furnizor/prestator, concomitent, la sediul A.N.R.S.C. şi pe pagina de internet a A.N.R.S.C., în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    6. Termenul de plată este prevăzut de art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    - până la data de 5 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună,
    – până la data de 20 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună;
    în contul IBAN: RO29TREZ70320F365000XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3 Bucureşti.

    7. Obiecţii ale contribuabilului
    ..................................................................................................

    8. Dispoziţii finale
    În conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul de control emitent, sub sancţiunea decăderii.

    La prezenta notă de control se anexează documentele care au stat la baza verificării, în total ....... pagini.
    Prezenta notă de control reprezintă titlu de creanţă bugetară potrivit dispoziţiilor art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi produce efecte de la data comunicării acesteia.
    Semnătura membrilor echipei de control
    .....................................................
    .....................................................
    Semnătura reprezentantului contribuabilului furnizor/prestator
    .....................................................

    ANEXA 7

    la regulament
    PROCES-VERBAL
    seria ..... nr. ..........
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    Încheiat în ziua ...... luna ............. anul .........., ora ..........., în localitatea .............................., judeţul/sectorul .......................
    Subsemnatul, ................................, agent constatator, împuternicit de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., cu sediul în Bucureşti, str. ........................... nr. ......, sectorul …...., posesorul Împuternicirii de control nr. …..., constat că persoana juridică/autoritatea administraţiei publice locale .........................., cu sediul în localitatea ..............................., str. .................. nr. ....., judeţul/sectorul ........................., având cod de identificare fiscală ..............., reprezentată prin ............................, identificat(ă) cu actul de identitate CI/BI ....... seria .... nr. ..........., CNP .................., eliberat de .................. la data de ............., a săvârşit următoarele:
    ......................................................................................................................................................................................................
    Cele menţionate constituie contravenţie/contravenţii, prevăzută/prevăzute de art. ...... alin. ….. lit. ..... din ........... şi sancţionată/sancţionate de art. ..... alin. ... lit. ... din ........................... .
    Stabilesc avertisment sau amendă ............................ ................................ , care va fi achitată în contul bugetului de stat
                                                                                      (în cifre) (în litere)
    nr. ..........., deschis la Trezoreria ......................, iar copia chitanţei şi cea a procesului-verbal vor fi depuse la sediul A.N.R.S.C. în termen de 15 zile calendaristice de la data înştiinţării/comunicării prezentului proces-verbal.
    Prin semnarea prezentului proces-verbal contravenientul recunoaşte că a primit o copie a acestuia.
    Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării prezentului proces-verbal.
    Neplata amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal atrage executarea silită conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    În cazul în care contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate lua cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care vor fi confirmate şi semnate de un martor, identificat cu datele din buletinul/cartea de identitate.
    Alte menţiuni ................................................................................
    Obiecţii ale contravenientului privind cele consemnate în procesul-verbal
    ............................................................................
    Căi de atac din partea contravenientului: plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării/comunicării prezentului proces-verbal, depusă la judecătorie.
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, semnate pe fiecare pagină, un exemplar fiindu-i înmânat/comunicat contravenientului.
    Agent constatator
    Numele şi prenumele .....................
    Semnătura ……..............
    Ştampila
    Contravenient (reprezentant al contravenientului)
    Numele şi prenumele ........................
    Martor
    Numele şi prenumele ...................................
    B.I./C.I. seria ..... nr. .........., CNP ........................
    Semnătura ............................
    Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Personale vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
    Anexă la Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    încheiat astăzi, ziua .......... luna ........... anul ...............

    PARTEA I
    ziua ............ luna ............ anul ............
    Plan de remediere

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │Fapta │Măsuri de │Termen de │
│crt.│săvârşită│remediere │remediere │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│… │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┘


    Alte menţiuni
    ....................................................................................................
    ....................................................................................................
    Agent constatator,
    ...................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Contravenient,
    ….........................…………….
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Martor,
    …......………………………….
    (numele, prenumele şi semnătura)

    PARTEA a II-a
    ziua ............... luna ................ anul .............
    Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │Fapta │Măsuri de │Termen de │
│crt.│săvârşită│remediere │remediere │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│… │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┘


    Alte menţiuni
    ....................................................................................................
    ....................................................................................................
    Agent constatator,
    ...................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Contravenient,
    .................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Martor,
    ...................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 8

    la regulament
    PROCES-VERBAL
    de afişare a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare
    a contravenţiilor nr. ........ din data de ...........
     - model -
    Subsemnaţii, ............................................, posesori ai legitimaţiilor nr. ............, împuterniciţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. ........................, prin Mandatul de control nr. ........../..............., constatând că reprezentantul entităţii controlate ................(denumirea persoanei juridice)................,
    cu sediul social în ................, str. ............................................ nr. ....., număr de înmatriculare în registrul comerţului ........................... şi cod de identificare fiscală ...................., în speţă dl/dna ...............(numele, prenumele)................, în calitate de .........................,
    identificat(ă) cu BI/CI seria ...... nr. ..........., CNP …………………………. eliberat(ă) de ....................... la data de ……….............*), nu este prezent(ă) pentru a semna/este prezent(ă), dar refuză să semneze Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ..............., încheiat la data de: ziua ..... luna ...... anul ......., am procedat la afişarea acestuia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenientului**) din .................(adresa operatorului economic).................... .
      *) În cazul în care membrii echipei de control nu au putut obţine datele de identificare ale reprezentantului persoanei juridice, acestea nu vor fi menţionate.
     **) Adresa detaliată.

    Procedura afişării s-a desfăşurat în prezenţa martorului***), dl/dna .............(numele, prenumele martorului)........, domiciliat în.................. ,
    str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., identificat(ă) cu BI/CI seria ....nr. ....., CNP…………………, eliberat(ă) de .............. la data de .................. . Martorul nu are calitatea de agent constatator.
    ***) Procesul-verbal de afişare trebuie semnat de cel puţin un martor.

    Agent constatator
    Numele şi prenumele ............................
    B.I./C.I. seria ...... nr. ............CNP ...................................
    Semnătura
    Martor
    Am asistat la afişarea Procesului-verbal seria .... nr. ....... din data de ..................... .
    Numele şi prenumele ..................................
    B.I./C.I. seria ...... nr. ........, CNP.................................
    Semnătura .........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016