Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 iunie 2021  de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 22 iunie 2021 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare

EMITENT: Inspecţia Judiciară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 628 din 25 iunie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 53 din 22 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 628 din 25 iunie 2021.
──────────
    ART. 1
    (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare, denumit în continuare concurs, constă în susţinerea unui interviu şi a unei probe scrise.
    (2) Data şi locul desfăşurării, tematica, bibliografia şi calendarul estimativ al concursului se dispun de inspectorul-şef prin ordin.
    (3) Organizarea concursului şi posturile care se scot la concurs se anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea datei concursului. Anunţul se publică pe website-ul Inspecţiei Judiciare la aceeaşi dată cu anunţul de organizare a concursului.

    ART. 2
    (1) Candidaturile la concurs se depun la Inspecţia Judiciară în termenul stabilit prin calendarul de desfăşurare a concursului. Formularul de candidatură este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (2) Candidaturile vor fi însoţite de un proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de inspector judiciar, care se depune, în 3 exemplare, în format letric, pe suport hârtie, şi în format electronic, pe suport optic. Proiectul poate avea cel mult 10 pagini.
    (3) Retragerea din concurs este irevocabilă.

    ART. 3
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, inspectorul-şef dispune, prin ordin, constituirea şi compunerea următoarelor comisii de concurs:
    a) comisia de organizare - 2 inspectori judiciari şi, de regulă, 3 consilieri juridici asimilaţi judecătorilor şi procurorilor;
    b) comisia pentru interviu - inspectorul-şef, directorii direcţiilor de inspecţie şi un psiholog, cu rol consultativ;
    c) comisia pentru subiecte şi corectare - 3 inspectori judiciari;
    d) comisia pentru contestaţii - 3 inspectori judiciari.

    (2) În compunerea comisiilor de concurs, cu excepţia celei pentru interviu, se numesc şi membri supleanţi, care, în ordinea stabilită, îi vor înlocui pe membrii titulari prevăzuţi la alin. (1) în caz de imposibilitate obiectivă de exercitare a atribuţiilor şi de incompatibilitate. Suplinirea membrilor comisiei de interviu va fi asigurată de persoanele desemnate să asigure continuitatea conducerii Inspecţiei Judiciare, potrivit legii şi ordinelor inspectorului-şef.
    (3) Activitatea comisiilor de concurs este coordonată de preşedinţii acestora, desemnaţi prin ordinul de constituire dintre membrii titulari, cu excepţia comisiei pentru interviu, a cărei coordonare se asigură de inspectorul-şef. Preşedinţii comisiilor iau măsurile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora.
    (4) Numirea membrilor în comisiile de concurs, cu excepţia celei pentru interviu, se face pe baza consimţământului liber exprimat, dacă soţii, soţiile, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ai acestora nu candidează la concurs. Membrul unei comisii nu poate face parte dintr-o altă comisie.
    (5) Comisia de organizare poate funcţiona cu majoritatea membrilor.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile membrilor comisiilor se stabilesc prin contract, întocmit de Compartimentul pentru resurse umane, care păstrează un exemplar la dosarul concursului.

    ART. 5
    (1) Comisia de organizare poate funcţiona cu majoritatea membrilor şi are următoarele atribuţii principale:
    a) centralizează candidaturile depuse, întocmeşte lista candidaţilor înscrişi, verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, pe baza relaţiilor primite de la Consiliul Superior al Magistraturii; întocmeşte şi publică, în termenele stabilite prin calendarul de desfăşurare a concursului, lista candidaţilor care îndeplinesc aceste condiţii şi lista finală a candidaţilor;
    b) atribuie candidaţilor codul pentru publicarea notelor obţinute la probele de concurs;
    c) publică rezultatele obţinute de candidaţi la proba interviului pe website-ul Inspecţiei Judiciare;
    d) după data publicării rezultatelor la interviu, numeşte, din rândul personalului Inspecţiei Judiciare, responsabilii şi supraveghetorii sălilor în care va fi susţinută proba scrisă;
    e) propune măsuri pentru susţinerea în bune condiţii a probelor de concurs, precum asigurarea spaţiilor, a pazei şi ordinii publice la centrele de concurs, a asistenţei medicale şi a asigurării necesarului de rechizite;
    f) asigură securizarea subiectelor şi a lucrărilor scrise;
    g) asigură confecţionarea ştampilelor de concurs;
    h) instruieşte responsabilii şi supraveghetorii de sală;
    i) repartizează candidaţii, în ordinea alfabetică a numelui, pentru susţinerea probei scrise, afişează listele de candidaţi la sălile de concurs şi asigură publicarea acestora pe website-ul Inspecţiei Judiciare, în termenul stabilit prin calendarul de desfăşurare a concursului;
    j) primeşte şi păstrează, la sediul Inspecţiei Judiciare, de la comisia pentru subiecte şi corectare, subiectele pentru proba scrisă şi baremele de notare; coordonează multiplicarea subiectelor; sigilează plicurile care conţin copiile subiectelor de concurs;
    k) publică, la finalizarea probei scrise, pe website-ul Inspecţiei Judiciare, subiectele de concurs, baremul de notare şi anunţul privind contestarea acestuia, termenul de contestare şi locul depunerii contestaţiilor; publică baremul de notare definitiv pe website-ul Inspecţiei Judiciare;
    l) organizează, în ziua concursului, transportul la Inspecţia Judiciară al lucrărilor scrise, subiectelor de concurs şi baremelor de notare, pe care le predă comisiei de subiecte şi corectare;
    m) ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară activitatea comisiilor de concurs şi în cele în care se susţin probele de concurs să nu pătrundă persoane neautorizate;
    n) primeşte, după corectarea lucrărilor scrise, de la comisia pentru subiecte şi corectare, lucrările scrise, borderourile individuale de punctare şi borderoul centralizator; calculează punctajele finale; întocmeşte lista cu rezultatele concursului şi asigură publicarea acesteia pe website-ul Inspecţiei Judiciare;
    o) informează inspectorul-şef cu privire la orice situaţie neprevăzută în desfăşurarea concursului;
    p) propune inspectorului-şef validarea rezultatului concursului.

    (2) Comisia de organizare îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

    ART. 6
    Comisia pentru interviu îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) soluţionează contestaţiile formulate împotriva rezultatului verificărilor privind îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs;
    b) evaluează candidaţii potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, pe baza proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de inspector judiciar şi a răspunsurilor la interviu.


    ART. 7
    Comisia pentru subiecte şi corectare stabileşte subiectele pentru proba scrisă, timpul alocat pentru întocmirea lucrării scrise, timpul recomandat pentru rezolvarea fiecărui subiect, punctajul maxim pentru acesta şi baremul de notare. De asemenea, comisia corectează lucrările scrise.

    ART. 8
    Comisia pentru contestaţii soluţionează contestaţiile la baremul de notare a lucrărilor scrise, adoptă baremul definitiv, recorectează lucrările în cazul contestării punctajului acordat şi stabileşte rezultatul definitiv obţinut la proba scrisă.

    ART. 9
    (1) Rezultatul verificărilor privind îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, prevăzute la art. 70 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi contestat în termen de 24 de ore de la publicarea listei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din prezentul regulament.
    (2) După soluţionarea contestaţiilor prevăzute la art. 6 lit. a), comisia de organizare publică lista finală a candidaţilor, în termenul stabilit prin calendarul de desfăşurare a concursului.

    ART. 10
    (1) Comisia de organizare publică pe website-ul Inspecţiei Judiciare, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea interviului, programarea candidaţilor stabilită de comisia pentru interviu.
    (2) Accesul candidaţilor în sala de interviu este permis pe baza unui act de identitate valabil.
    (3) Interviul se înregistrează audiovideo. Înregistrările se păstrează la dosarul de concurs timp de un an, după care se distrug.
    (4) Fiecare membru al comisiei pentru interviu evaluează candidaţii, pe baza grilei prevăzute în anexa nr. 2, prin acordarea unui punctaj de maximum 30 de puncte.
    (5) Punctajul total obţinut de un candidat reprezintă media aritmetică a punctajelor individuale. Punctajul este definitiv.
    (6) Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut un punctaj total de cel puţin 20 de puncte.

    ART. 11
    (1) Comisia pentru subiecte şi corectare stabileşte, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora stabilită pentru începerea probei scrise, 3 variante de subiecte, care se predau comisiei de organizare, înainte de ora începerii probei, în plicuri distincte, închise şi sigilate.
    (2) Varianta efectivă de subiecte se stabileşte prin extragerea unui plic din cele prevăzute la alin. (1) de un reprezentant al candidaţilor; în acest scop candidaţii din fiecare sală de concurs îşi aleg un reprezentant, iar dacă proba se desfăşoară într-o singură sală, vor fi aleşi doi reprezentanţi. După expirarea termenului de acces în sălile de concurs, unul dintre reprezentanţii candidaţilor extrage unul dintre plicurile cu variantele de subiecte, care va fi deschis de preşedintele comisiei de organizare, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei şi a reprezentanţilor candidaţilor.
    (3) Subiectele alese se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul de candidaţi prezenţi. Preşedintele comisiei de organizare predă responsabililor de sală, în plicuri închise, prin proces-verbal, necesarul de subiecte multiplicate.
    (4) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis, pe baza unui act de identitate valid, într-un interval de timp stabilit de comisia de organizare, însă nu mai târziu de momentul deschiderii plicurilor conţinând subiectele multiplicate.
    (5) Anterior primirii plicurilor cu subiectele multiplicate, responsabilii de sală îi informează pe candidaţi cu privire la modul de desfăşurare a probei şi de completare a datelor personale pe lucrările de concurs tipizate.
    (6) După ocuparea locurilor în sala de concurs, supraveghetorii distribuie candidaţilor necesarul de tipizate şi de ciorne, marcate cu ştampila de concurs, precum şi pixuri cu pastă de culoare neagră. Pentru întocmirea lucrării, candidaţii vor utiliza exclusiv materialele primite.
    (7) Datele de identificare prevăzute pe tipizatul de concurs se completează de candidaţi.
    (8) Candidaţii pot deţine şi folosi în timpul probei scrise exclusiv materialele prevăzute în acest scop în bibliografia de concurs.
    (9) Respectarea obligaţiilor prevăzute de prezentul articol se monitorizează de supraveghetori.
    (10) Constituie fraudă şi se sancţionează cu eliminarea din concurs:
    a) înscrierea datelor de identificare sau a unor semne distinctive în exteriorul spaţiului alocat;
    b) deţinerea în timpul desfăşurării probei scrise a altor materiale decât a celor prevăzute în bibliografia de concurs şi a oricărui mijloc electronic de comunicare.

    (11) Responsabilul de sală consemnează, într-un proces-verbal, faptele constatate şi măsurile dispuse, inclusiv îndepărtarea din sala de concurs. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare şi candidatului. Eliminarea din concurs se dispune de comisia de organizare.
    (12) Orice nelămurire privind subiectele se semnalează direct responsabililor de sală, care aduc la cunoştinţa candidaţilor prezenţi la proba scrisă lămuririle necesare.
    (13) Candidaţii absenţi la deschiderea plicului cu subiecte în sala de concurs pierd dreptul de susţinere a probei scrise. Candidaţii pot părăsi sălile de concurs după predarea lucrărilor şi semnarea procesului-verbal de predare-primire a acestora.
    (14) În mod excepţional, responsabilii de sală pot încuviinţa candidaţilor părăsirea temporară a acesteia; până la revenirea în sală candidatul va fi însoţit de un supraveghetor de sală.
    (15) Ultimii trei candidaţi rămaşi într-o sală de concurs nu o pot părăsi până la predarea ultimei lucrări.
    (16) Timpul stabilit pentru rezolvarea subiectelor începe să curgă de la finalizarea distribuirii subiectelor de concurs.
    (17) Rezolvarea subiectelor se efectuează exclusiv pe tipizatele distribuite.
    (18) Corecturile executate de candidaţi se fac exclusiv prin bararea textului cu o linie orizontală. În cazul unor multiple corecturi care pot fi interpretate ca semne de identificare a lucrării, candidaţii o pot transcrie, cu respectarea timpului stabilit pentru rezolvarea subiectelor; în acest caz lucrarea iniţială se anulează şi se consemnează această împrejurare în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor. Tipizatele şi ciornele folosite iniţial se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentaţia concursului.
    (19) Candidaţii predau lucrările, sub semnătură, supraveghetorilor de sală. La expirarea timpului stabilit pentru rezolvarea subiectelor de concurs, candidaţii predau lucrările în faza în care se află. La predarea lucrării, supraveghetorii verifică identitatea candidaţilor, corectitudinea înscrierii acesteia pe tipizatele de concurs şi sigilează, prin ştampilare, porţiunea din tipizat corespunzătoare, după semnarea de către candidaţi şi responsabilii de sală.
    (20) La predarea lucrărilor, pentru fiecare sală de concurs, unul dintre supraveghetori verifică şi consemnează în procesele-verbale de predare-primire a lucrărilor numărul de pagini şi de rânduri scrise pe ultima pagină; aceste consemnări se certifică, prin semnătură, de candidaţi: procesele-verbale se semnează.
    (21) Lucrările anulate se depun de comisia de organizare la dosarul concursului.
    (22) Responsabilii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui comisiei de organizare.

    ART. 12
    Contestaţiile împotriva baremului de punctare se depun personal sau se transmit prin fax/e-mail Inspecţiei Judiciare, în termen de 48 de ore de la data şi ora publicării acestuia. Contestaţiile se soluţionează în 48 de ore de la data şi ora expirării termenului de depunere, iar soluţiile se motivează în cel mult 3 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor.

    ART. 13
    (1) Comisia de organizare predă comisiei de corectare, prin proces-verbal, lucrările de concurs, numerotate cu cifre arabe crescătoare, începând cu numărul 1, în ordinea rezultată din amestecarea lor.
    (2) Fiecare lucrare de concurs se corectează de toţi membrii comisiei. Pe timpul corectării este interzisă desigilarea colţului lucrării. Notele acordate se înscriu de un membru al comisiei de organizare în rubrica specială a tezei, sub semnătură.
    (3) Fiecare membru al comisiei punctează separat lucrarea, potrivit baremului de punctare definitiv, cu maximum 70 de puncte. Punctajele se înregistrează în borderouri de punctare individuale.
    (4) După corectare, colţul sigilat al lucrării se desface de comisia de organizare şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului.
    (5) Punctajul total obţinut de o lucrare reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate individual. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut cel puţin 50 de puncte. Punctajele acordate lucrărilor se înregistrează în borderoul de concurs. Publicarea se consemnează într-un proces-verbal care cuprinde ora publicării, de la care începe să curgă termenul de contestare a punctajelor.

    ART. 14
    (1) Candidatul poate contesta propriul punctaj în termen de 48 de ore de la publicare. Contestaţiile se depun personal ori se transmit prin fax/e-mail Inspecţiei Judiciare.
    (2) Lucrările de concurs pentru care a fost formulată contestaţie se corectează din nou de comisia pentru contestaţii. În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările se înscriu într-un borderou distinct, după renumerotarea şi resigilarea acestora. Prevederile art. 15 se aplică în mod corespunzător. Noul punctaj este definitiv şi nu poate fi mai mic decât cel contestat.

    ART. 15
    (1) Punctajul final este suma punctajelor obţinute la interviu şi la proba scrisă. Posturile de inspector judiciar se ocupă de candidaţii admişi în ordinea descrescătoare a punctajelor finale de concurs.
    (2) Concursul va fi invalidat în caz de nerespectare a condiţiilor legale sau regulamentare dacă prin aceasta sunt afectate rezultatele concursului.

    ART. 16
    (1) Documentele în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului se depun la dosarul concursului care se păstrează la Compartimentul pentru resurse umane al Inspecţiei Judiciare.
    (2) Datele privind desfăşurarea concursului se menţin pe website-ul Inspecţiei Judiciare timp de 30 de zile de la data validării rezultatului acestuia.
    (3) Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit normelor de procedură civilă.

    ART. 17
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul regulament.
    *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.


    ANEXA 1

    la regulament
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la regulament
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016