Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 octombrie 2020  de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 21 octombrie 2020 de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1008 din 30 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 21 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1008 din 30 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Regulamentul de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, denumit în continuare regulament, stabileşte etapele, termenele şi criteriile de selecţie concurenţială pentru desemnarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, precum şi condiţiile de desfăşurare şi de încetare a activităţii acestora.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică:
    a) furnizorilor de energie electrică;
    b) operatorilor de reţea;
    c) clienţilor finali de energie electrică.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
    a) ANAF - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) FC - furnizor concurenţial;
    d) FUI - furnizor/furnizori de ultimă instanţă;
    e) OR - operator/operatori de reţea;
    f) SU - serviciu universal;
    g) UI - ultimă instanţă;
    h) ONRC - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

    (2) Termenii utilizaţi în prezentul regulament au înţelesul din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
    (3) În înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) clienţi în regim de SU - clienţi finali care beneficiază, în condiţiile legii, de SU;
    b) clienţi preluaţi în regim de UI - clienţi finali noncasnici care au fost trecuţi în portofoliul unui FUI deoarece nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă şi care nu îndeplinesc condiţiile sau nu solicită să beneficieze de serviciul universal;
    c) FUI - furnizor de energie electrică desemnat în baza prezentului regulament, care are impusă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 53 şi art. 55 alin. (1) din Lege;
    d) operator de distribuţie concesionar - persoană juridică titulară a licenţei de distribuţie şi care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice;
    e) regulamentul de preluare - regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, în vigoare;
    f) zonă de reţea - zonă geografică delimitată în spaţiu, formată din judeţele care includ zona de activitate pentru care este valabilă licenţa unui operator de distribuţie concesionar;
    g) transfer de date cu caracter personal - divulgarea, dezvăluirea sau transmiterea datelor de către un operator către un alt operator sau mai mulţi, ca urmare a unei decizii de transfer, precum şi transferul de date între diferite entităţi ale aceluiaşi operator.


    CAP. II
    Procedura de desemnare a FUI
    SECŢIUNEA 1
    Principii, condiţii şi criterii pentru desemnarea FUI
    ART. 4
    (1) ANRE desemnează la nivel naţional un număr de cel puţin 5 FUI.
    (2) Calitatea de FUI dă dreptul furnizorului de energie electrică respectiv, pentru oricare zonă de reţea, de:
    a) a asigura SU clienţilor beneficiari de SU;
    b) a asigura furnizarea energiei electrice clienţilor finali noncasnici care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de SU;
    c) a prelua în regim de UI clienţii noncasnici pentru care nu mai este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.

    (3) FUI este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu clienţii beneficiari de SU şi cu clienţii preluaţi în regim de UI, la solicitarea acestora sau conform dispoziţiilor ANRE, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (4) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI se face pe perioadă nedeterminată, calitatea de FUI încetând în condiţiile prezentului regulament.
    (5) Furnizarea energiei electrice clienţilor prevăzuţi la alin. (2) lit. b), aflaţi în portofoliul unui FUI la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se poate realiza:
    a) de către FUI în al cărui portofoliu se află;
    b) în regim concurenţial, de către orice furnizor de energie electrică, prin schimbarea furnizorului;
    c) de către un FUI, în condiţiile prevăzute în regulamentul de preluare, în cazul în care FUI în al cărui portofoliu se află nu mai poate asigura furnizarea energiei electrice.


    ART. 5
    Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI se realizează, în condiţiile prezentului regulament, de către ANRE:
    a) la solicitarea de desemnare în calitate de FUI a unui titular al licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
    b) prin organizarea unui proces de selecţie, în cazul în care, în urma solicitărilor primite conform lit. a), numărul FUI desemnaţi în condiţiile prezentului regulament este mai mic decât numărul minim prevăzut la art. 4 alin. (1).


    ART. 6
    (1) Pentru desemnarea unui furnizor în calitate de FUI, trebuie ca acesta să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să nu se afle în procedură de insolvenţă;
    b) să nu fi avut dreptul de furnizare suspendat de către ANRE în ultimele 24 de luni anterioare datei de transmitere a documentaţiei de desemnare;
    c) să desfăşoare, la data transmiterii documentaţiei de desemnare, precum şi în ultimele 12 luni anterioare transmiterii acesteia, activitatea de furnizare a energiei electrice la clienţii finali;
    d) ratingul financiar să fie minimum 5 sau echivalent;
    e) să aibă implementat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul ISO 9001;
    f) să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
    g) să nu aibă în cazierul fiscal al contribuabililor fapte înscrise în ultimele 24 de luni anterioare datei emiterii certificatului de cazier fiscal.

    (2) Documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate sunt următoarele:
    a) certificat constatator emis de ONRC, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. a), din care să rezulte că nu se află în procedură de insolvenţă;
    b) declaraţie pe propria răspundere, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. c);
    c) raport de risc/rating financiar aferent anului financiar anterior datei de transmitere a documentaţiei de desemnare şi pentru care raportul se elaborează în conformitate cu legislaţia specifică, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. d);
    d) certificat sistem de management al calităţii valabil, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. e);
    e) certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care să reiasă că operatorul economic respectiv nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este transmisă documentaţia de desemnare, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f);
    f) certificat de cazier fiscal, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. g).

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă ANRE în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul.
    (4) În cazul în care FUI nu mai îndeplineşte oricare dintre criteriile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) sau i se înscriu fapte în cazierul fiscal al contribuabililor, acesta are obligaţia de a informa ANRE în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării situaţiei respective.

    ART. 7
    Pentru desemnarea în calitate de FUI, conform prevederilor art. 5 lit. a), pe lângă documentele prevăzute la art. 6 alin. (2), furnizorul va transmite ANRE în scris solicitarea de desemnare în calitate de FUI.

    ART. 8
    (1) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI, precum şi revocarea acestuia din calitatea de FUI se realizează prin decizie emisă de către preşedintele ANRE.
    (2) ANRE întocmeşte o listă cu toţi furnizorii desemnaţi în calitate de FUI, denumită „Listă FUI desemnaţi“, pe care o afişează pe pagina proprie de internet şi o actualizează de fiecare dată când componenţa acesteia se modifică.

    ART. 9
    Orice furnizor de energie electrică are dreptul de a participa la procesul de desemnare în calitate de FUI, în condiţiile prezentului regulament.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Desfăşurarea procesului de desemnare a FUI
    ART. 10
    În cadrul procesului de desemnare a FUI se parcurg următoarele etape:
    a) Furnizorul care doreşte să fie desemnat în calitate de FUI, conform art. 5 lit. a), transmite la ANRE documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi cele prevăzute la art. 7.
    b) În cazul furnizorilor care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt desemnaţi în calitate de FUI şi care doresc sa fie desemnaţi în continuare în această calitate, documentele de desemnare se transmit de către aceştia în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. În cazul celorlalţi furnizori, documentele se transmit cu cel puţin 30 de zile anterior datei de la care solicită desemnarea în calitate de FUI.
    c) ANRE analizează documentaţia transmisă conform lit. a) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire.
    d) După caz, ANRE poate solicita furnizorului documente/precizări suplimentare în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1). Documentele/Precizările suplimentare se transmit de către furnizor în maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    e) Furnizorul care nu îndeplineşte oricare dintre criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul regulament nu este desemnat în calitate de FUI.


    ART. 11
    (1) ANRE emite deciziile de desemnare a FUI astfel încât acestea să producă efecte:
    a) de la data de 1 ianuarie 2021, în cazul furnizorilor care au calitatea de FUI la data intrării în vigoare a prezentului regulament;
    b) la data solicitată de furnizor, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2021, în cazul celorlalţi furnizori, şi transmite furnizorilor eliminaţi din procesul de desemnare o informare, cu precizarea motivelor pentru care documentaţia a fost respinsă.

    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care documentaţia transmisă în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a) şi d) este incompletă/incorectă şi/sau nu a fost transmisă în termenele prevăzute, deciziile de desemnare se emit de către ANRE în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii documentaţiei complete, urmând să producă efecte din ziua următoare emiterii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2021.

    ART. 12
    (1) În situaţiile în care nu este îndeplinită condiţia referitoare la numărul minim de FUI desemnaţi, prevăzută la art. 4 alin. (1), în urma apariţiei uneia din situaţiile următoare, fără a se limita însă la acestea:
    a) numărul furnizorilor participanţi la procesul de desemnare nu asigură îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1);
    b) furnizorii participanţi în procesul de desemnare nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru a fi desemnaţi;
    c) FUI existenţi au fost revocaţi,
    ANRE va desemna, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. b), un număr de FUI astfel încât să fie atins numărul minim prevăzut la art. 4 alin. (1), luând în considerare ordinea descrescătoare a cotei totale maxime de piaţă a tuturor furnizorilor de energie electrică (Cotă piaţă_Fz), inclusiv furnizorii care s-au retras anterior voluntar din calitatea de FUI, din punctul de vedere al numărului de locuri de consum şi al cantităţii de energie electrică vândută clienţilor finali în ultimele 3 luni pentru care există date, calculată după formula:
    Cotă piaţă_Fz = cotă piaţă vânzări_Fz * 0,5 + cotă piaţă număr locuri de consum_Fz * 0,5,
    unde:
    - cotă piaţă vânzări_Fz - cota de piaţă a unui furnizor, în funcţie de cantitatea de energie electrică vândută clienţilor finali conform datelor raportate de către furnizori;
    – cotă piaţă număr locuri de consum_Fz - cota de piaţă a unui furnizor, în funcţie de numărul de locuri de consum deservite, conform datelor comunicate de către furnizori la solicitarea ANRE.
    (2) Pe baza informaţiilor comunicate de către furnizori la solicitarea ANRE, precum şi a datelor disponibile în urma activităţii de monitorizare a pieţei energiei electrice, ANRE, prin compartimentul de specialitate, stabileşte ordinea de merit a furnizorilor de energie electrică, în funcţie de Cota piaţă_Fz, calculată conform prevederilor alin. (1).
    (3) Pentru poziţiile rămase neocupate până la numărul minim necesar de FUI, ANRE solicită furnizorilor din ordinea de merit prevăzută la alin. (2), care nu au solicitat voluntar desemnarea în calitate de FUI, în ordinea descrescătoare a Cotei piaţă_Fz stabilită conform prevederilor alin. (1), să transmită documentaţia care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1). Solicitările se transmit secvenţial unui număr de furnizori stabilit de ANRE până la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1).
    (4) Furnizorii au obligaţia de a transmite informaţiile solicitate conform alin. (3) în termen de maximum 10 zile de la data solicitării de transmitere.
    (5) ANRE verifică documentaţia transmisă conform prevederilor alin. (4), iar în cazul în care aceasta este incompletă va solicita precizări suplimentare sau, după caz, completări, în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. Furnizorii au obligaţia de a transmite precizările/completările solicitate în maximum 2 zile lucrătoare de la data solicitării.
    (6) ANRE, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea de către furnizori a condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1).
    (7) ANRE transmite o informare furnizorului/furnizorilor eliminat/eliminaţi în urma verificării documentaţiei, conform alin. (6), cu precizarea motivului respingerii.
    (8) Raportul procedurii de desemnare a FUI şi proiectul deciziei/deciziilor de desemnare a FUI, întocmite de către compartimentul de specialitate, se prezintă spre dezbatere, în vederea aprobării Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la data declanşării procesului de selecţie.
    (9) Decizia/Deciziile de desemnare a FUI emisă/emise de preşedintele ANRE se transmite/transmit acestuia/acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (10) FUI desemnat are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, într-o secţiune dedicată furnizării în regim de SU şi UI, cu acces direct de pe pagina principală, decizia de desemnare emisă de către ANRE, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.
    (11) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de desemnare, FUI au obligaţia să publice pe pagina proprie de internet şi în aplicaţia informatică „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“ de pe pagina de internet a ANRE oferta aplicabilă clienţilor casnici beneficiari de SU, precum şi toate elementele aşa cum sunt prevăzute la art. 20 alin. (1) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, în vigoare.
    (12) Prin derogare de la prevederile alin. (11), FUI ale căror decizii de desemnare au fost emise anterior datei de aprobare de către ANRE a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice cu aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 2021 au obligaţia să publice informaţiile prevăzute la alin. (11) în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea acestora.
    (13) ANRE publică pe pagina proprie de internet decizia de desemnare a FUI, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii, şi actualizează lista FUI desemnaţi.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Revocarea furnizorilor din calitatea de FUI
    ART. 13
    Un FUI poate pierde această calitate în următoarele cazuri:
    a) dacă pierde calitatea de furnizor ca urmare a retragerii/expirării licenţei de furnizare;
    b) dacă ajunge în situaţia de a i se suspenda licenţa de furnizare, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul furnizorului de a continua activitatea de furnizare în regim controlat;
    c) dacă nu mai îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1) sau ajunge în situaţia de a avea fapte înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor;
    d) la cerere, ca urmare a renunţării la statutul de FUI în condiţiile prezentului regulament.


    ART. 14
    (1) În cazul în care un FUI desemnat ajunge în oricare din situaţiile prevăzute la art. 13, la data constatării existenţei oricăreia din situaţiile prevăzute la art. 13, ANRE, prin compartimentul de specialitate, iniţiază procesul de revocare a deciziei de desemnare, prin întocmirea unui raport şi a unui proiect de decizie de revocare din calitatea de FUI, şi, în acelaşi timp, dacă nu mai este îndeplinită condiţia privind numărul minim de FUI prevăzută la art. 4 alin. (1), iniţiază procesul de selecţie în conformitate cu prevederile art. 12.
    (2) Raportul şi proiectul deciziei prevăzute la alin. (1) se prezintă spre dezbatere Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la iniţierea procesului.
    (3) Decizia de revocare din calitatea de FUI, emisă de către preşedintele ANRE, se comunică FUI în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii, urmând să producă efecte de la data prevăzută în decizie, care nu poate fi anterioară datei de intrare în vigoare a unei decizii de desemnare a unui nou FUI, în situaţia în care nu mai este îndeplinită condiţia privind numărul minim de FUI prevăzută la art. 4 alin. (1).
    (4) FUI revocat are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet decizia de revocare emisă de către ANRE, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.
    (5) ANRE publică pe pagina proprie de internet decizia de revocare a FUI, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii şi actualizează lista FUI desemnaţi.

    ART. 15
    (1) Un furnizor desemnat în calitate de FUI poate solicita voluntar retragerea acestei calităţi, prin transmiterea către ANRE a unei cereri, cu cel puţin 45 de zile anterior datei de la care solicită retragerea desemnării.
    (2) În situaţia în care cererea nu este transmisă în termenul prevăzut la alin. (1), ANRE emite decizia de revocare din calitatea de FUI în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (3).
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), FUI desemnaţi de către ANRE conform art. 5 lit. b) nu pot solicita retragerea acestei calităţi.

    ART. 16
    În situaţia în care un FUI este revocat din această calitate, clienţii pentru care acesta asigură furnizarea energiei electrice vor fi preluaţi de un FUI desemnat, în conformitate cu prevederile regulamentului de preluare în vigoare.

    ART. 17
    (1) FUI desemnaţi care pierd această calitate în situaţiile prevăzute la art. 13 lit. c) şi d) au obligaţia să informeze clienţii din portofoliu cu privire la acest fapt, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii deciziei de revocare din calitatea de FUI, precum şi cu privire la necesitatea încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice:
    a) în regim concurenţial, cu orice furnizor de energie electrică;
    b) cu un FUI desemnat, pentru a beneficia în continuare de SU, în cazul în care clienţii sunt beneficiari de SU, şi să comunice clienţilor faptul că lista FC şi lista FUI desemnaţi sunt disponibile pe pagina de internet a ANRE.

    (2) În situaţia în care clienţii pentru care FUI prevăzut la alin. (1) asigură furnizarea energiei electrice nu încheie contracte de furnizare a energiei electrice în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), aceştia vor fi preluaţi de către un FUI desemnat, în conformitate cu prevederile regulamentului de preluare în vigoare.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 18
    (1) Preţurile aplicate de către FUI se stabilesc pentru fiecare zonă de reţea conform reglementărilor aplicabile.
    (2) Fiecare FUI publică pe pagina proprie de internet preţurile prevăzute la alin. (1) în conformitate cu reglementările aplicabile.

    ART. 19
    (1) Contractele de furnizare a energiei electrice între FUI şi clienţii în regim de SU şi clienţii preluaţi în regim de UI se încheie în conformitate cu contractele-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, cu respectarea prevederilor reglementărilor aplicabile.
    (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie pe perioadă nedeterminată şi încetează de drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, la data la care furnizorul care activa ca FUI este revocat.

    ART. 20
    Fiecare FUI trebuie să respecte obligaţiile care îi revin în această calitate, rezultate din dispoziţiile legale.

    ART. 21
    (1) Documentele prevăzute la art. 6, 7, 10 şi 12 se transmit de către furnizori/FUI atât în format scris, cât şi în format electronic, la adresele de e-mail publicate de ANRE pe pagina proprie de internet la secţiunea special dedicată procesului de desemnare a FUI.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1), precum şi corespondenţa purtată între furnizor/FUI şi ANRE se redactează în limba română.

    ART. 22
    (1) Fiecare FUI are obligaţia de a transmite lunar către ANRE raportările prevăzute de metodologiile de monitorizare aplicabile.
    (2) ANRE actualizează anual machetele de monitorizare şi le publică pe pagina proprie de internet, în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile.

    ART. 23
    Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum ale clienţilor finali preluaţi, care sunt amplasate în zona sa de activitate. Costurile energiei electrice livrate şi ale serviciilor asociate prestate clienţilor finali preluaţi vor fi suportate de aceştia, în baza preţurilor aplicate de FUI.

    ART. 24
    Transferul de date cu caracter personal se face cu respectarea cerinţelor specifice prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, în funcţie de calitatea părţilor implicate în transfer, respectiv aşa cum sunt acestea definite în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016