Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 octombrie 2020  privind accesul la conductele de alimentare din amonte    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 21 octombrie 2020 privind accesul la conductele de alimentare din amonte

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1008 din 30 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 185 din 21 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1008 din 30 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte condiţiile de utilizare de către solicitanţi a conductelor de alimentare din amonte, mai puţin partea utilizată în procesele de producţie a gazelor naturale.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre producătorii de gaze naturale, operatorii conductelor de alimentare din amonte şi solicitanţii care doresc accesul la conductele de alimentare din amonte.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 3
    (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
    1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    2. ATR - avizul tehnic de racordare - avizul emis de titularul licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale în condiţiile Regulamentului privind racordarea la conducta de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. CA - conductă de alimentare din amonte;
    4. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. OCA - operator al conductei de alimentare din amonte;
    6. UCA - utilizator al conductei de alimentare din amonte.

    (2) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    a) producător - persoana fizică sau juridică ce are ca specific activitatea de producţie a gazelor naturale;
    b) operator al conductelor de alimentare din amonte - persoana fizică sau juridică, titulară a licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte, ce realizează activitatea de producţie a gazelor naturale şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea conductelor de alimentare din amonte într-o anumită zonă;
    c) contract de acces la conductele de alimentare din amonte - contract pe care producătorul sau OCA îl încheie cu un solicitant pentru utilizarea CA;
    d) capacitate tehnică aprobată - debitul maxim în condiţii standard (288,15 K, 101.325 Pa), exprimat în metri cubi pe unitate de timp sau în unitate de energie pe unitate de timp, oferit de producător/OCA unui solicitant/UCA, printr-un aviz tehnic de racordare, luând în considerare integritatea/siguranţa sistemului respectiv şi cerinţele de exploatare ale acestuia;
    e) solicitant - orice persoană fizică sau juridică care transmite producătorului o cerere pentru încheierea contractului de acces la CA, în vederea utilizării CA, sau pentru modificarea unui contract existent;
    f) utilizator al conductei de alimentare din amonte - solicitant care a încheiat cu producătorul/OCA un contract de acces la CA.

    (3) Termenii definiţi la alin. (2) se completează cu cei definiţi în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    CAP. II
    Cerinţe generale privind accesul la CA
    ART. 4
    Producătorul sau OCA în numele producătorului are obligaţia să acorde acces la CA solicitanţilor în mod transparent, obiectiv şi nediscriminatoriu.

    ART. 5
    Accesul la CA se realizează în baza contractului de acces la CA.

    ART. 6
    Producătorul/OCA poate refuza acordarea accesului la conducta de alimentare din amonte numai în condiţiile prevăzute la art. 124 alin. (2) lit. d) din Lege, prin emiterea unui refuz de acces; acesta cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului şi se comunică solicitantului în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 7
    Solicitanţii/UCA se adresează producătorului/OCA în următoarele situaţii:
    a) în cazul solicitării accesului la CA pentru un punct nou de predare/preluare a gazelor naturale;
    b) în cazul suplimentării capacităţii tehnice aprobate anterior pentru un anumit punct de predare/preluare a gazelor naturale;
    c) modificarea unor elemente de natură tehnică;
    d) modificarea unor elemente de natură administrativă.


    ART. 8
    Capacitatea solicitată producătorului/OCA în punctele de ieşire/intrare din/în CA este rezervată prin semnarea contractului de acces la CA şi nu poate depăşi capacitatea tehnică aprobată.

    ART. 9
    (1) Cantităţile de gaze naturale predate/preluate în/din CA trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate precizate de producător/OCA în ATR.
    (2) În situaţia punctelor de ieşire către sistemele de distribuţie sau către clienţii racordaţi direct la CA, gazele naturale trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice minime de calitate pentru a putea fi comercializate conform reglementărilor în vigoare.

    CAP. III
    Etapele procesului de acces la CA
    ART. 10
    (1) Pentru acordarea accesului la CA, solicitantul transmite producătorului/OCA cererea însoţită de documentele necesare pentru încheierea contractului de acces la CA sau pentru modificarea unui contract de acces la CA existent, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
    (2) Cererea împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de acces la CA se transmite producătorului/OCA prin una dintre următoarele modalităţi: poştă, fax, poştă electronică sau on-line ori se depune direct la sediul prevăzut cu registratură al producătorului/OCA.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:
    a) copie a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru racord, pentru conducte şi pentru echipamentele necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz;
    b) copie a contractului de furnizare a gazelor naturale, în cazul clienţilor racordaţi direct la CA;
    c) declaraţie pe propria răspundere care să ateste faptul că documentele transmise anterior producătorului/OCA nu au suferit modificări şi sunt valabile la data depunerii cererii de acces, după caz, cu identificarea clară a acestora;
    d) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii;
    e) declaraţie pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a copiilor documentelor anexate.


    ART. 11
    (1) În situaţia în care se constată că cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) nu este completată corect şi/sau documentele ce o însoţesc nu sunt complete, producătorul/OCA notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces, cu privire la necesitatea completării acestora, indicând datele şi documentele lipsă şi/sau pe cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.
    (2) Solicitantul completează cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1).
    (3) În situaţia în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul prevăzut la alin. (2), producătorul/OCA notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), cu privire la faptul că cererea sa a fost clasată din motivul „Documentaţie incompletă“.
    (4) Notificările prevăzute la alin. (1) şi (3) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată de acesta la pct. 8 din cererea pentru încheierea contractului de acces la CA.

    ART. 12
    În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii complete pentru încheierea contractului de acces la CA, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 11 alin. (1), producătorul/OCA are obligaţia să transmită solicitantului contractul de acces la CA în două exemplare semnate.

    ART. 13
    (1) Contractul de acces la CA trebuie să includă următoarele date şi informaţii minimale:
    a) datele de identificare ale părţilor contractante;
    b) obiectul contractului, cantitatea de gaze naturale predată/preluată în/din CA;
    c) în cazul gazelor naturale preluate în CA se specifică dacă acestea sunt tratate în vederea îmbunătăţirii calităţii gazelor naturale preluate în CA;
    d) capacitatea rezervată şi profilul livrării;
    e) calitatea minimă a gazelor naturale predate/preluate în/din CA;
    f) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
    g) valoarea tarifului pentru accesul la CA, modalităţile şi condiţiile de plată;
    h) durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia;
    i) eventualele compensaţii/despăgubiri şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării calităţii serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi/sau realizate cu întârziere;
    j) răspunderi şi despăgubiri;
    k) garanţii aplicate între părţi;
    l) alte clauze contractuale, convenite între părţi;
    m) căile de soluţionare a litigiilor, în cazul nerespectării prevederilor contractului.

    (2) În situaţia în care solicitantul acceptă fără obiecţii contractul prevăzut la art. 12, acesta transmite producătorului/ OCA, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia, contractul de acces semnat.
    (3) În cazul în care solicitantul are obiecţii la contractul de acces prevăzut la art. 12, acesta le transmite producătorului/ OCA în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contractului.
    (4) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contractului în forma agreată de părţi, în ceea ce priveşte conţinutul contractului de acces la CA, producătorul/OCA transmite solicitantului contractul actualizat şi semnat.
    (5) Solicitantul are obligaţia de a returna producătorului/OCA un exemplar din contractul de acces la CA semnat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.
    (6) Transmiterea contractului de acces la CA semnat de către solicitant reprezintă acordarea accesului la CA.

    ART. 14
    Refuzul de acces la CA prevăzut la art. 6 cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului şi se comunică solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri complete pentru încheierea contractului de acces la CA, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 11 alin. (1), prin modalitatea precizată de solicitant la pct. 8 din cererea pentru încheierea contractului de acces la CA.

    CAP. IV
    Evidenţe şi informări privind accesul la CA
    ART. 15
    (1) Pentru a gestiona accesul la CA, începând cu data de 1 ianuarie 2021, producătorul/OCA are obligaţia să deţină o bază de date în care urmează să precizeze, pentru toate CA pe care le deţine sau le exploatează, după caz, toate datele necesare gestionării accesului, inclusiv datele cu privire la: denumirea UCA, coordonatele GIS ale punctului de racordare la CA în cazul fiecărui UCA, parametrii de stare şi calitatea minimă a gazelor naturale predate/preluate în/din CA, numărul şi durata contractului de acces la CA, capacitatea contractată, capacitatea maximă disponibilă.
    (2) Producătorul/OCA are obligaţia să organizeze un sistem de informare a solicitanţilor cu privire la procesul de acces la CA, prin publicarea pe pagina proprie de internet şi prin afişarea la sediile sale administrative a următoarelor informaţii:
    a) datele de contact ale producătorului/OCA desemnat să exploateze CA relevantă, inclusiv cele necesare pentru obţinerea informaţiilor necesare accesului la sistem, precum şi cele pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final;
    b) Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte;
    c) cererea pentru încheierea contractului de acces la CA - model;
    d) lista cu documentele care se anexează la cererea de acces;
    e) capacitatea disponibilă;
    f) calitatea minimă a gazelor naturale;
    g) tarifele pentru accesul la CA şi condiţiile de contractare.


    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 16
    Cererile de acces la CA depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu au fost emise acorduri de acces, în ceea ce priveşte accesul la CA, se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CERERE
    pentru încheierea/modificarea contractului de acces la conductele de alimentare din amonte
     - model -
    Către ........................(denumirea producătorului/OCA).........................
                                                                                                        (denumirea producătorului/OCA)
    1. Numele şi prenumele/Societatea .........................(denumirea solicitantului)...........................
    adresa/sediul social*): localitatea ............................., judeţul/sectorul ............................, str. ........................... nr. ....., et. ....., ap. ....., cod poştal ......................, telefon .........................., fax ........................., e-mail ....................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..........................., cod unic de înregistrare.................... .................., cod IBAN nr. ........................................., deschis la ............................................, reprezentată prin: ...............(nume, prenume, funcţie)..............
    sau
    2. Subscrisa ........................................... cu sediul social*) în: localitatea ..........................., judeţul/sectorul ..........................., str. .............................. nr. ......., et. ...., ap. ......., cod poştal ................, telefon ....................., fax ....................., e-mail ................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare .................................., cod IBAN nr. .........................., deschis la .........................., titular al Licenţei de distribuţie a gazelor naturale nr. .......... din data de ........................., reprezentată prin: .....................................
    (numele, prenumele, funcţia)
    sau
    3. Primăria (Municipiului/Oraşului/Comunei)/Asocierea de dezvoltare intercomunitară ......, cu sediul în ................................, str. ........................ nr. …….., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............, înregistrată la ........ cu nr. ......................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca ..................................., reprezentată legal prin .................................., în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant,
    vă solicit:
    [] încheierea contractului de acces la CA, pentru punctul de predare/preluare în/din CA/locul de consum prevăzut în anexa la prezenta cerere, în baza Avizului tehnic de racordare (ATR) nr. .........din data.............., a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru racord, pentru conductele şi pentru echipamentele necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării (SRMP), după caz, nr. ...... din data de ........... şi a Contractului de furnizare a gazelor naturale nr. ...... din data de ......... (în cazul clienţilor racordaţi direct la CA)
    sau
    [] modificarea Contractului de acces la CA nr. ........ din ..........., începând cu data de ................. şi până la data de ...................................., pentru următorul punct de predare/preluare din CA, identificat prin coordonatele: ............................. .

    4. Condiţiile minime de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate/preluate în/din CA:
    a) compoziţia chimică a gazelor naturale;
    b) punctul de rouă al apei: ..... °C;
    c) punctul de rouă al hidrocarburilor: ....°C;
    d) valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: .... kWh/mc (în condiţii standard);
    e) temperatura maximă admisă a gazelor naturale: .... °C;
    f) conţinutul de impurităţi mecanice: ....... g/mc.

    5. Anexez prezentei copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru racord, pentru conducte şi pentru echipamentele necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, precum şi copia contractului de furnizare, după caz.
    6. Adresa de corespondenţă a solicitantului*): localitatea ..........................., judeţul/sectorul ..................., str. ........................ nr. .........., et. ........., ap. ..........., cod poştal ........................ .
    7. Tip solicitant:
    [] nou;
    [] existent.

    8. Solicit răspunsul la prezenta cerere prin:
    [] poştă electronică;
    [] poştă;
    [] fax;
    [] personal la sediul producătorului/OCA;
    [] telefon, SMS;
    [] alte căi de comunicare: ................................................ .

    9. Comunicarea solicitantului cu producătorul/OCA se realizează prin:
    [] poştă electronică;
    [] poştă;
    [] fax;
    [] personal la sediul OSD;
    [] telefon, SMS;
    [] alte căi de comunicare: ................................................... .

    În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt corecte şi reale.
    De asemenea, mă angajez să prezint producătorului/OCA, la solicitarea acestuia, documentele în original.
    Data .........................
    Solicitant ............................
    *) În cazul în care adresa este aceeaşi, se completează o singură dată informaţiile solicitate.
    ANEXA 1

    la cerere
    Date privind punctul de predare/preluare în/din CA sau locul de consum pentru care se solicită încheierea/modificarea contractului de acces la conductele de alimentare din amonte*)

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea solicitantului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Amplasamentul punctului de predare/ ││
│preluare în/din CA ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa locului de consum (localitate,││
│judeţ/sector, stradă, nr., bloc, ││
│apartament) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul locului de consum (CLC) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea furnizorului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi data contractului de acces││
│la CA, după caz ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi data contractului de ││
│furnizare încheiat cu clientul final ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Durata contractului de furnizare (de ││
│la data de ………...................... ││
│şi până la data de ││
│...........................) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Debitul de gaze naturale (m^3/h) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Capacitate solicitată (MWh/h) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Presiunea (bar) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Calitatea gazelor naturale ││
└─────────────────────────────────────┴┘    Cantităţi de gaze naturale estimate a fi vehiculate prin conductele de alimentare din amonte

┌────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─────┐
│Perioadă de consum │││││││││││││Total│
│- lună - │││││││││││││ │
├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─────┤
│Cantitate (MWh) │││││││││││││ │
└────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴─────┘


    *) Se completează câte un formular pentru fiecare punct de predare/preluare sau loc de consum.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016