Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 aprilie 2021  de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 21 aprilie 2021 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 451 din 27 aprilie 2021
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 491 din 21 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 451 din 27 aprilie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
    (2) Oficiul este unitatea de informaţii financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada General Emanoil Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent şi autonom din punct de vedere operaţional şi funcţional, în subordinea Ministerului Finanţelor.
    (3) În domeniul său de competenţă, Oficiul asigură îndeplinirea obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau cadrul juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora.
    (4) Oficiul încheie tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte.

    ART. 2
    (1) Oficiul elaborează şi fundamentează propuneri de cheltuieli pentru bugetul propriu pe baza necesarului de resurse stabilit la nivelul acestuia în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate şi le înaintează Ministerului Finanţelor, în calitate de ordonator principal de credite.
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor.

    (2) Numărul maxim de posturi este de 130, inclusiv demnitarii şi cabinetele acestora.

    ART. 3
    (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
    (2) Prin ordin al preşedintelui Oficiului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, se pot organiza în cadrul direcţiei generale şi direcţiilor servicii, birouri şi compartimente, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Oficiului în condiţii de eficienţă şi eficacitate, în calitate de unitate de informaţii financiare.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea Oficiului
    ART. 4
    Organizarea şi structura Oficiului asigură îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.

    ART. 5
    (1) Oficiul, prin Ministerul Finanţelor, are drept de iniţiativă legislativă, în domeniul său de competenţă.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Oficiului emite ordine şi instrucţiuni.

    ART. 6
    (1) Preşedintele Oficiului are următoarele atribuţii:
    a) conduce, coordonează, organizează şi controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Oficiului şi răspunde de buna funcţionare a acestuia;
    b) coordonează activitatea de primire şi circulaţie a rapoartelor şi a informaţiilor primite de la alte entităţi raportoare, autorităţi şi instituţii publice, în legătură cu spălarea banilor, infracţiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor şi finanţării terorismului;
    c) urmăreşte, controlează şi aprobă activitatea de evaluare, prelucrare şi analiză a informaţiilor primite în regim de confidenţialitate;
    d) aprobă suspendarea tranzacţiilor şi revocarea măsurii suspendării, în temeiul prevederilor art. 8 din Lege, în baza propunerilor şi analizelor realizate de Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor;
    e) aprobă şi transmite către autorităţile abilitate, potrivit art. 34 din Lege, rezultatele analizelor efectuate de către Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor, precum şi schimbul de informaţii în baza propunerilor structurilor de specialitate, în condiţiile Legii; pentru indicii de spălare a banilor şi suspiciuni/indicii de finanţare a terorismului, aprobă şi transmite de îndată rezultatele analizelor, inclusiv datele şi informaţiile care au stat la baza acestora, în condiţiile Legii;
    f) informează alte autorităţi publice în legătură cu evoluţii, ameninţări, vulnerabilităţi, riscuri de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului, pe baza propunerilor structurilor de specialitate;
    g) asigură cooperarea cu organismele de autoreglementare cu privire la modul de implementare a obligaţiilor ce le revin în baza Legii şi a legislaţiei secundare în domeniu;
    h) organizează şi asigură iniţierea de instrucţiuni, recomandări şi puncte de vedere pentru entităţile raportoare, în vederea asigurării unei implementări eficiente a obligaţiilor ce le revin în baza Legii;
    i) aprobă, prin ordin, cel puţin următoarele regulamente/ ghiduri în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului: regulamentul privind transmiterea informaţiilor către Oficiu, regulamentul privind furnizarea de feedback entităţilor raportoare în legătură cu informaţiile transmise Oficiului, ghidul privind indicatorii de suspiciune şi tipologii, regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului, ghidul privind criteriile şi regulile de recunoaştere a situaţiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani şi/sau de finanţare a terorismului;
    j) organizează şi aprobă procedura iniţiată de către direcţia de specialitate în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, în cazul restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare, având drept scop prevenirea proliferării nucleare;
    k) organizează şi aprobă procedura de supraveghere şi control al entităţilor raportoare din domeniul de competenţă a Oficiului, cu privire la modul de implementare a obligaţiilor ce le revin în baza Legii şi a legislaţiei secundare în domeniu;
    l) organizează şi aprobă activitatea de elaborare a reglementărilor sectoriale pentru persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 5 din Lege şi care nu sunt supuse, potrivit Legii, supravegherii autorităţilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Lege, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii;
    m) aprobă procedurile de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor ca urmare a nerespectării legislaţiei din domeniul propriu de competenţă;
    n) aprobă programul de instruiri în domeniul prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului;
    o) aprobă procedura de schimb de informaţii la nivel naţional cu autorităţile competente conform prevederilor Legii;
    p) aprobă, prin ordin, metodologii, proceduri, regulamente, instrucţiuni, ghiduri, norme şi alte documente necesare în vederea desfăşurării activităţii Oficiului;
    q) angajează din punct de vedere patrimonial instituţia, prin semnătura sa, în relaţiile cu terţii;
    r) reprezintă instituţia în raporturile cu orice altă instituţie, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, inclusiv cu organismele şi organizaţiile internaţionale;
    s) aprobă, prin ordin, înfiinţarea, structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de management de proiecte/de implementare a proiectelor;
    ş) aprobă statul de funcţii şi de personal, precum şi fişele de post pentru personalul angajat, fişele de evaluare privind activitatea profesională anuală, precum şi promovarea personalului în condiţiile legii;
    t) aprobă şi asigură publicarea raportului anual de activitate al Oficiului pe pagina de internet a Oficiului;
    ţ) aprobă publicarea pe pagina de internet a Oficiului a sintezei evaluării naţionale de risc, conform art. 1 alin. (7) din Lege;
    u) aprobă publicarea anuală pe pagina de internet a Oficiului a versiunii consolidate a statisticilor, conform art. 1 alin. (10) din Lege;
    v) aprobă publicarea pe pagina de internet a Oficiului a listei ţărilor care prezintă vulnerabilităţi în sistemele de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaţionale în domeniu, în conformitate cu comunicările publice ale organismelor internaţionale din domeniu;
    w) aprobă, prin ordin, forma şi conţinutul rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Lege, precum şi a metodologiei de transmitere a acestora conform art. 8 alin. (11) din Lege;
    x) aprobă obiectivele strategice pe termen mediu şi lung ale Oficiului;
    y) exercită acţiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;
    z) aprobă procedura de selecţie a entităţilor ce pot face obiectul controalelor, conform prevederilor art. 26 alin. (3) din Lege.

    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele îşi pot organiza propriul cabinet, în condiţiile art. 544-548 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) În cadrul Oficiului sunt organizate şi funcţionează următoarele structuri:
    a) Compartimentul Corpul de control;
    b) Cabinetul preşedintelui;
    c) Cabinetul vicepreşedintelui;
    d) Direcţia generală operativă;
    e) Direcţia prevenire, supraveghere şi control;
    f) Direcţia cooperare, sancţiuni internaţionale şi finanţarea terorismului;
    g) Direcţia juridică, metodologie şi relaţia cu Parlamentul;
    h) Direcţia economico-financiară şi administrativă;
    i) Compartimentul management resurse umane;
    j) Compartimentul audit public intern.

    (2) În cadrul Direcţiei generale operative sunt organizate şi funcţionează următoarele structuri:
    a) Direcţia tehnologia informaţiei, baze de date şi statistică;
    b) Direcţia secretariat, registratură, arhivă;
    c) Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor.


    ART. 8
    Atribuţiile direcţiei generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor se aprobă prin ordin al preşedintelui Oficiului.

    ART. 9
    Oficiul are în dotare un parc auto de 8 autoturisme, din care:
    a) 1 autoturism pentru preşedinte;
    b) 1 autoturism pentru vicepreşedinte;
    c) 4 autoturisme pentru activitatea de supraveghere şi control;
    d) 2 autoturisme pentru parcul comun.


    ART. 10
    Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea funcţiilor în cadrul Oficiului sunt următoarele:
    a) vechimea în specialitate conform prevederilor legale;
    b) vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite;
    c) cunoaşterea de limbi străine în funcţie de necesităţi;
    d) cunoştinţe de operare pe calculator;
    e) abilităţi şi aptitudini corespunzătoare posturilor.


    ANEXA 1

    la regulament
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    Numărul maxim de posturi = 130,
    inclusiv demnitarii şi cabinetele acestora
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016