Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 decembrie 2019  de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 20 decembrie 2019 de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 9 din 8 ianuarie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 152 din 20 decembrie 2019, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Direcţia fonduri externe nerambursabile, denumită în continuare DFEN, reprezintă structura de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, care asigură coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la gestionarea fondurilor externe nerambursabile, precum şi elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestui domeniu de activitate.

    ART. 2
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DFEN are competenţă teritorială generală. DFEN coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, în conformitate cu atribuţiile prevăzute în legislaţia naţională, europeană şi regulamentele specifice, activitatea structurilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, denumite în continuare structuri de profil.
    (2) DFEN avizează oportunitatea înfiinţării, reorganizării sau desfiinţării, la nivelul MAI, a structurilor de profil.

    CAP. II
    Organizarea DFEN
    ART. 3
    (1) DFEN are următoarea structură organizatorică:
    a) conducerea DFEN;
    b) Serviciul fonduri dedicate, denumit în continuare SFD;
    c) Serviciul asistenţă fonduri structurale, denumit în continuare SAFS;
    d) Biroul granturi externe, denumit în continuare BGE;
    e) Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate, denumit în continuare CSIC;
    f) Compartimentul structura de securitate, denumit în continuare CSS;
    g) Compartimentul manageri publici, denumit în continuare CMP.

    (2) Organigrama DFEN este prezentată în anexa nr. 1.

    CAP. III
    Atribuţiile DFEN
    ART. 4
    DFEN asigură coordonarea unitară a procesului de atragere, programare, gestionare, control şi raportare a fondurilor externe nerambursabile, cu aplicabilitate în domeniul de competenţă.

    ART. 5
    (1) DFEN exercită următoarele atribuţii, în condiţiile legii:
    a) coordonează şi contribuie la elaborarea/monitorizarea programelor şi planurilor generale sau sectoriale asumate la nivelul Guvernului sau al MAI, pe domeniul său de competenţă;
    b) execută activităţi de îndrumare, sprijin şi control la nivelul structurilor de profil pe linia atragerii şi utilizării fondurilor externe nerambursabile, potrivit competenţelor sale legale;
    c) identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităţilor strategice ale MAI;
    d) asigură consultanţă de specialitate în iniţierea şi implementarea întregului portofoliu de documente al unui proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
    e) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru specifice referitoare la definirea priorităţilor MAI şi corelarea lor cu surse de finanţare potrivit competenţelor sale legale;
    f) elaborează puncte de vedere în domeniul său de competenţă şi asigură suport decizional pentru conducerea MAI în procesul de coordonare a implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    g) monitorizează/controlează activitatea de implementare a proiectelor, la nivelul beneficiarilor, în conformitate cu reglementările în domeniu;
    h) asigură îndeplinirea atribuţiilor de autoritate responsabilă pentru Fondul pentru azil, migraţie şi integrare 2014-2020 (FAMI) şi Fondul pentru securitate internă 2014-2020 (FSI), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) asigură îndeplinirea atribuţiilor de autoritate responsabilă pentru Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“;
    j) îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen şi este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) asigură îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de implementare pentru proiectele cu finanţare PHARE şi Facilitatea de tranziţie pentru structurile MAI din domeniul Afaceri interne;
    l) asigură îndeplinirea atribuţiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 pentru domeniul „Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere“, în domeniul său de competenţă, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2013 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanţare „Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante“ din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, cu modificările ulterioare;
    m) asigură îndeplinirea atribuţiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 pentru Programul Afaceri interne, în domeniul său de competenţă, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021;
    n) reprezintă MAI în Comitetul de coordonare şi în Comitetul de monitorizare pentru Programul de cooperare elveţiano-român, exercitând dreptul de vot în numele instituţiei şi în condiţiile legii;
    o) reprezintă MAI în cadrul negocierilor pentru programarea viitoarelor cadre multianuale de finanţare ale Contribuţiei elveţiene, în conformitate cu prevederile şi competenţele legale;
    p) asigură participarea, pe bază de mandat, după caz, la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru organizate la nivel european de către Comisia Europeană, Consiliul UE sau alte organisme europene/internaţionale privind fondurile externe nerambursabile aferente cadrelor financiare multianuale anterioare, actuale sau viitoare;
    q) exercită atribuţii de verificare, control şi raportare la toate nivelurile, prevăzute de regulamentele în vigoare din domeniile de competenţă şi cadrul legal aplicabil;
    r) coordonează, verifică şi dispune măsuri privind modalitatea de introducere şi actualizare a datelor din aplicaţiile informatice dedicate gestionării fondurilor externe nerambursabile aflate în domeniul său de responsabilitate, la nivelul beneficiarilor;
    s) colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii, organizaţii şi organisme interne şi internaţionale, pe domeniul de competenţă;
    t) asigură legătura cu instituţiile similare din alte state, respectiv cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene şi statelor Spaţiului Economic European (SEE) şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS).

    (2) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare ocupării posturilor vacante din structurile de profil, DFEN desfăşoară, potrivit dispoziţiilor conducerii direcţiei, următoarele activităţi:
    a) participă la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
    b) desemnează reprezentanţi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.

    (3) DFEN îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin, potrivit normelor legale în vigoare.

    CAP. IV
    Conducerea DFEN
    ART. 6
    (1) Conducerea DFEN este asigurată de director şi un director adjunct, funcţionari publici cu statut special.
    (2) Directorul conduce întreaga activitate a DFEN şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea MAI, cu conducerile structurilor cu competenţe în domeniu din celelalte ministere, instituţii şi autorităţi publice, precum şi în relaţia cu alte organisme europene şi internaţionale.
    (3) Directorul DFEN poate delega, prin dispoziţie, atribuţii din competenţa sa directorului adjunct sau personalului din subordine, în condiţiile legii.
    (4) Directorul DFEN îndeplineşte atribuţiile menţionate în fişa postului.
    (5) Directorul adjunct al DFEN îndeplineşte atribuţiile menţionate în fişa postului.
    (6) Gestionarea fluxului informaţional se stabileşte prin dispoziţie a directorului, emisă conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament.
    (7) Diagrama de relaţii a DFEN este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 7
    În calitate de conducător al unităţii, în sensul utilizat în cuprinsul Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, directorul răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 86 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din structurile DFEN se stabilesc prin fişele posturilor, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.

    ART. 9
    Conducerea DFEN şi, după caz, şefii structurilor DFEN analizează în cadrul şedinţelor de conducere stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor, a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii DFEN.

    CAP. V
    Atribuţiile structurilor DFEN
    SECŢIUNEA 1
    Atribuţiile SFD
    ART. 10
    (1) SFD îndeplineşte atribuţii referitoare la gestionarea şi punerea în aplicare a programelor naţionale finanţate din fonduri europene dedicate Afacerilor interne, la accesarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne, implementate de structurile MAI sau de alte structuri naţionale, şi se asigură de coerenţa şi complementaritatea proiectelor, precum şi de nesuprapunerea surselor de finanţare.
    (2) SFD îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură elaborarea cadrului legal naţional privind constituirea Sistemului de management şi control pentru fiecare instrument financiar administrat, destinat domeniului Afaceri interne, în conformitate cu regulamentele UE;
    b) participă la negocierea propunerilor de acte legislative europene privind instrumentele financiare dedicate domeniului Afaceri interne, în cadrul grupurilor de lucru/comitetelor organizate la nivelul Uniunii Europene;
    c) acordă asistenţă pentru pregătirea proiectelor finanţate prin fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;
    d) sprijină instituţiile şi structurile din subordinea MAI, precum şi alte instituţii în elaborarea fişelor de proiect propuse spre finanţare din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;
    e) organizează procedurile de evaluare şi selectare a proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, aprobă acordarea finanţării şi semnează actele de finanţare aferente proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, potrivit procedurilor proprii, elaborate în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, precum şi ale regulamentelor specifice fiecărui fond gestionat;
    f) elaborează, împreună cu beneficiarii, propunerea de program naţional FSI şi revizuirile ulterioare ale acestuia, coordonează procesul de elaborare şi de revizuire a programului naţional FAMI şi le supune aprobării Comitetului director;
    g) elaborează, împreună cu autorităţile delegate, proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor;
    h) înaintează Comisiei Europene propuneri de programe naţionale şi eventualele revizuiri ulterioare, utilizând sistemul de schimb electronic de date;
    i) organizează, în conformitate cu normele şi practicile naţionale în vigoare, consultări cu autorităţile şi organismele implicate în aplicarea programului naţional FSI, furnizează consultanţă şi sprijin beneficiarilor în elaborarea propunerilor de proiecte şi asigură coerenţa şi complementaritatea dintre finanţarea în temeiul regulamentelor specifice fiecărui fond gestionat şi alte instrumente ale Uniunii Europene şi naţionale relevante;
    j) monitorizează obţinerea rezultatelor generale şi a impactului, astfel cum acestea au fost definite prin programele naţionale;
    k) efectuează, individual sau împreună cu autorităţile delegate, controale administrative sistematice şi controale la faţa locului, pe bază de eşantion, pentru proiectele de monopol şi de asistenţă tehnică, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840 privind controalele efectuate de autorităţile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, precum şi regulamentelor specifice;
    l) verifică şi autorizează cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, precum şi cererile de transfer de fonduri întocmite de autoritatea delegată FAMI şi le transmite autorităţii delegate financiare;
    m) monitorizează îndeplinirea atribuţiilor autorităţilor delegate şi proiectele de monopol şi de asistenţă tehnică şi verifică dacă cheltuielile declarate pentru aceste proiecte au fost suportate efectiv şi dacă sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene şi cele naţionale;
    n) desfăşoară activităţi de identificare şi organizează echipele de control pentru constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare, în calitatea de autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, conform atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile în care autorităţile delegate şi beneficiarii proiectelor de monopol finanţate din FAMI pot fi stabiliţi ca debitori;
    o) participă la verificarea sesizărilor interne sau externe, a aspectelor de natură administrativă, fizică şi tehnică a proiectelor, precum şi a alertelor la neregulă sau fraudă primite de către autoritatea responsabilă ori autoritatea delegată, pentru proiectele de monopol finanţate din FSI, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) raportează Comisiei Europene orice neregulă şi progresele semnificative în desfăşurarea procedurilor administrative şi judiciare aferente;
    q) reprezintă punct unic de contact răspunzător de schimbul de informaţii cu unităţile angajate în folosirea fondurilor şi de menţinere a contactului cu reprezentanţii Comisiei Europene;
    r) se asigură că activitatea de evaluare a programelor naţionale este efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    s) se asigură că autoritatea de audit primeşte, în scopul desfăşurării misiunilor de audit, toate informaţiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate şi privind proiectele şi acţiunile cofinanţate din FAMI şi FSI;
    t) elaborează şi prezintă Comisiei Europene rapoartele anuale şi finale privind punerea în aplicare a programelor naţionale şi cererile de plată a soldului, conform prevederilor regulamentelor specifice;
    u) desfăşoară activităţi de informare şi publicitate şi difuzează rezultatele programului şi aprobă documentele privind publicitatea şi vizibilitatea programelor naţionale, a proiectelor de monopol şi a acţiunilor finanţate;
    v) asigură, împreună cu autoritatea delegată financiară şi alte structuri abilitate, implementarea componentelor de asistenţă tehnică, în calitate de beneficiar de asistenţă tehnică şi în care autoritatea de audit are calitatea de beneficiar;
    w) elaborează procedurile interne de lucru corespunzătoare atribuţiilor pe care le îndeplineşte sau actualizează procedurile existente, conform nevoilor apărute sau recomandărilor organismelor de control/audit;
    x) menţine legătura cu organismele naţionale şi internaţionale care finanţează sau derulează programe cu finanţare externă nerambursabilă prin fonduri dedicate al căror beneficiar direct este MAI, structurile sale subordonate sau alte instituţii cu competenţe în domeniul Afaceri interne;
    y) elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe dedicate domeniului Afaceri interne;
    z) informează conducerea MAI asupra proiectelor gestionate şi participă sau organizează şedinţe, grupuri de lucru sau reuniuni având ca obiect analiza stadiului proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne.

    (3) SFD asigură îndeplinirea atribuţiilor de autoritate responsabilă pentru Fondul pentru azil, migraţie şi integrare 2014-2020 şi Fondul pentru securitate internă 2014-2020, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea şi la responsabilităţile de gestionare şi control ale autorităţilor responsabile şi cu privire la statutul şi la obligaţiile autorităţilor de audit şi ale Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) SFD asigură secretariatul Comitetului de monitorizare şi al Comitetului director şi coordonează Comitetul tehnic, organisme instituite prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) SFD asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Fondul european de returnare, Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Fondul european pentru refugiaţi şi Fondul pentru frontierele externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“, prevăzute de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“ şi de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“.
    (6) SFD îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen şi este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) SFD, în calitate de autoritate de implementare pentru programele PHARE şi Facilitatea de tranziţie, desfăşoară activităţi specifice necesare raportării finale şi închiderii oficiale a programelor anuale.
    (8) SFD asigură participarea, pe bază de mandat, după caz, la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru organizate la nivel european de către Comisia Europeană, Consiliul UE sau alte organisme europene/internaţionale privind fondurile europene dedicate afacerilor interne aferente cadrelor financiare multianuale anterioare, actuale sau viitoare, precum şi elaborarea anteproiectelor de mandat aferente participării reprezentanţilor României la aceste reuniuni.
    (9) SFD elaborează, analizează şi propune spre avizare conducerii DFEN proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă în domeniul de activitate propriu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile SAFS
    ART. 11
    (1) SAFS îndeplineşte atribuţii referitoare la identificarea oportunităţilor de finanţare, accesarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe structurale şi de investiţii, denumite în continuare FESI, şi alte fonduri externe nerambursabile, pentru structurile MAI, cu excepţia fondurilor gestionate de către Serviciul fonduri dedicate şi Biroul granturi externe.
    (2) SAFS îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru specifice referitoare la definirea priorităţilor MAI şi corelarea lor cu surse de finanţare din domeniul de competenţă;
    b) identifică şi analizează surse de finanţare, din domeniul de competenţă, pentru atingerea priorităţilor şi obiectivelor MAI şi diseminează informaţii structurilor MAI care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, asigurând complementaritatea şi nesuprapunerea surselor de finanţare;
    c) colaborează cu alte instituţii publice şi autorităţi finanţatoare şi asigură comunicarea unitară a informaţiilor despre sursele de finanţare din domeniul de competenţă;
    d) coordonează procesul de monitorizare şi verifică stadiul proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă;
    e) elaborează ghiduri, proceduri specifice şi metodologii pentru facilitarea accesării şi implementării proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă;
    f) analizează şi avizează propunerile de proiecte finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă, elaborate de structurile MAI, potrivit priorităţilor strategice aprobate la nivelul MAI;
    g) iniţiază şi implementează în colaborare cu alte structuri ale MAI proiecte finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă care să răspundă priorităţilor şi nevoilor MAI;
    h) elaborează cereri de finanţare, individual sau în colaborare cu alte structuri ale MAI, şi oferă consultanţă de specialitate în implementarea proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă;
    i) analizează şi controlează stadiul de implementare a proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă şi informează conducerea MAI cu privire la cauzele generale ale posibilelor blocaje/întârzieri;
    j) formulează propuneri de remediere a deficienţelor identificate şi măsuri de echilibrare sau soluţionare a diverselor situaţii de blocaje/întârzieri apărute în implementarea proiectelor finanţate din fondurile aflate în domeniul de competenţă;
    k) participă şi organizează şedinţe de informare şi grupuri de lucru cu structurile MAI în domeniul fondurilor aflate în domeniul de competenţă;
    l) elaborează analize, studii şi rapoarte pe baza prelucrării, centralizării şi valorificării informaţiilor primite de la structurile MAI, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu cerinţele conducerii MAI;
    m) asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile comitetelor şi grupurilor de lucru organizate la nivel european de către Comisia Europeană, Consiliul UE sau alte organisme europene/internaţionale privind fondurile europene structurale şi de investiţii aferente cadrelor financiare multianuale actual şi viitor;
    n) reprezintă MAI în cadrul procesului naţional de programare a cadrului financiar multianual 2021-2027, în conformitate cu prevederile şi competenţele legale.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile BGE
    ART. 12
    (1) BGE îndeplineşte atribuţii referitoare la identificarea necesităţilor de finanţare, accesarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul implementării programelor/proiectelor finanţate prin granturi externe pe domeniul de competenţă.
    (2) BGE îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură îndeplinirea atribuţiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 pentru Programul Afaceri interne, în domeniul său de competenţă, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 39/2018;
    b) asigură îndeplinirea atribuţiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 pentru domeniul „Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere“, în domeniul său de competenţă, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2013, cu modificările ulterioare;
    c) gestionează în mod direct sau indirect mecanisme de tip grant, asigurând sprijin structurilor beneficiare, incluzând, după caz, dar fără a se limita la consultanţă privind pregătirea fişelor de proiect, derularea negocierilor cu finanţatorul, încheierea acordurilor de finanţare, a parteneriatelor pentru proiecte finanţate prin granturi externe, a contractelor de finanţare etc., şi se asigură de coerenţa şi complementaritatea proiectelor, precum şi de nesuprapunerea surselor de finanţare;
    d) monitorizează lansarea de noi surse de finanţare externă prin mecanisme de tip grant dedicate afacerilor interne şi informează structurile MAI cu privire la acestea;
    e) exercită atribuţii de raportare la nivel de programe, proiecte, fonduri şi/sau iniţiative finanţate prin mecanisme de grant, după caz, în conformitate cu regulamentele şi cadrul legal aplicabil granturilor norvegiene aferente domeniului Afacerilor interne, inclusiv prin intermediul aplicaţiilor informatice dedicate;
    f) coordonează, monitorizează şi controlează, la nivelul structurilor MAI, programarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul de cooperare româno-elveţian în conformitate cu normele aplicabile, reprezentând MAI în cadrul comitetelor directoare şi al comitetelor de monitorizare, exercitând dreptul de vot în numele instituţiei şi în condiţiile legii;
    g) elaborează note privind stadiul derulării proiectelor în urma verificării raportărilor transmise de beneficiari, respectiv a prelucrării, centralizării şi valorificării informaţiilor, conform prevederilor legale în vigoare şi procedurilor interne de lucru;
    h) exercită atribuţii de monitorizare, verificare şi control la nivel de proiecte şi/sau iniţiative finanţate prin mecanisme de grant, în conformitate cu regulamentele şi cadrul legal aplicabil granturilor norvegiene aferente domeniului Afacerilor interne;
    i) participă la întâlnirile de lucru cu organismele internaţionale care iniţiază sau sunt implicate în programe cu finanţare prin granturi externe de care pot beneficia structurile din MAI;
    j) derulează negocieri în domeniul său de competenţă şi cu respectarea prevederilor legale pentru atragerea de noi surse de finanţare externe de tip grant sau pentru viitoare cadre de programare ale mecanismelor existente, iar în acest sens stabileşte parteneriate cu instituţii sau state SEE sau terţe, precum şi alte organizaţii guvernamentale sau de drept privat din România sau străinătate;
    k) asigură legătura cu structurile MAI privind accesarea şi gestionarea finanţărilor nerambursabile de tip grant şi elaborează situaţii centralizatoare menite să asigure sprijin decizional conducerii MAI;
    l) elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a granturilor externe cu incidenţă asupra domeniului de activitate al MAI şi contribuie la elaborarea şi actualizarea cadrului legislativ în domeniul de competenţă;
    m) participă şi organizează şedinţe de lucru/informare/ monitorizare cu beneficiarii granturilor externe, în domeniul său de competenţă;
    n) reprezintă MAI în cadrul negocierilor pentru programarea viitorului cadru de finanţare al Contribuţiei elveţiene, în conformitate cu prevederile şi competenţele legale;
    o) asigură dezvoltarea de instrumente informatice pentru managementul instrumentelor financiare aflate în domeniul său de competenţă, după caz, şi coordonează, verifică şi dispune măsuri privind modalitatea de introducere şi actualizare a datelor de către structurile beneficiare.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţiile CSIC
    ART. 13
    (1) CSIC îndeplineşte atribuţii subsumate activităţilor de secretariat şi de gestionare a informaţiilor clasificate.
    (2) CSIC îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură primirea/expedierea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul lucrărilor de secretariat, precum şi a corespondenţei clasificate, inclusiv prin staţia de fax proprie şi prin staţia de e-mail, la nivelul DFEN;
    b) asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat, cu respectarea normelor legale în vigoare;
    c) primeşte, ţine evidenţa şi monitorizează modul de respectare a normelor în vigoare privind păstrarea ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, a regulamentelor şi a literaturii de specialitate neclasificate/clasificate;
    d) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate ale DFEN;
    e) asigură multiplicarea informaţiilor clasificate pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale DFEN, potrivit normelor legale în vigoare;
    f) coordonează activitatea de arhivare în cadrul DFEN, conform normelor legale în vigoare;
    g) ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor şi controlează modul de respectare a normelor în vigoare referitoare la utilizarea şi păstrarea acestora;
    h) asigură primirea, evidenţa, trierea şi înregistrarea petiţiilor adresate conducerii DFEN, precum şi organizarea audienţelor la nivelul unităţii;
    i) asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a şedinţelor de lucru şi a întâlnirilor/audienţelor la conducerea DFEN, precum şi difuzarea/îndeplinirea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii;
    j) asigură organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfăşurate la nivelul DFEN, precum şi difuzarea/îndeplinirea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii;
    k) gestionează şi monitorizează îndeplinirea dispoziţiilor primite de la conducerea MAI;
    l) asigură executarea operaţiunilor aferente preluării şi distribuirii drepturilor băneşti şi materiale cuvenite personalului DFEN, atât în mod individual, cât şi colectiv;
    m) asigură primirea şi distribuirea către structurile DFEN a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual şi participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;
    n) asigură primirea şi distribuirea către structurile DFEN a bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi informatică;
    o) asigură, distribuie şi urmăreşte încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;
    p) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul DFEN;
    q) asigură serviciul de curierat prin poşta specială şi alte servicii de curierat;
    r) asigură redactarea dispoziţiei zilnice, prin centralizarea propunerilor primite de la structurile din componenţa DFEN şi aprobate de conducătorul acesteia, şi ţine evidenţa prezenţei zilnice şi a răspândirilor personalului DFEN, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale şi de odihnă acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare efectuate de acesta;
    s) întocmeşte planificarea serviciului de permanenţă în cadrul DFEN şi documentaţia aferentă;
    t) asigură sprijin pentru activităţile desfăşurate, la nivelul DFEN, pe linie de resurse umane.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Atribuţiile CSS
    ART. 14
    (1) CSS îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul DFEN, precum şi pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii.
    (2) CSS coordonează, la nivelul DFEN, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 15
    (1) În exercitarea rolului său, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, CSS îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi supune aprobării conducerii DFEN normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei generale de protecţie internă, denumită în continuare DGPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) asigură relaţionarea cu DGPI;
    e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    f) consiliază conducerea DFEN în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) informează conducerea DFEN despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    h) acordă sprijin reprezentanţilor DGPI pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    i) organizează activităţi de pregătire specifică a personalului DFEN care are acces la informaţii clasificate;
    j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia directorului DFEN;
    k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de DFEN, pe clase şi niveluri de secretizare;
    l) prezintă conducătorului DFEN propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DGPI;
    m) efectuează, cu aprobarea conducerii DFEN, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate.

    (2) În exercitarea rolului său, pe linia componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii, CSS îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) implementează şi asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;
    b) relaţionează cu DGPI în situaţiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează ori transmit informaţii clasificate; propune schimbări ale configuraţiei de sistem, conectarea cu alte SIC, schimbarea modului de operare protejată a SIC, modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC; iniţiază, după caz, proceduri de modificare a clasei ori nivelului de secretizare al SIC deja acreditate, planifică sau propune desfăşurarea oricărei altei activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC acreditate;
    c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la DGPI;
    d) solicită asistenţă de specialitate din partea DGPI pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectarea acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;
    e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;
    f) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC;
    g) realizează legătura dintre contractant şi DGPI;
    h) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC;
    i) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul DFEN şi utilizatorii SIC;
    j) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC din cadrul DFEN, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de DGPI;
    k) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta DFEN, conform normelor legale în vigoare;
    l) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, către DGPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Atribuţiile CMP
    ART. 16
    CMP are următoarele atribuţii:
    a) analizează/formulează puncte de vedere/propune spre avizare documentele de politici publice elaborate de structurile MAI şi transmise spre consultare DFEN;
    b) participă la elaborarea de strategii, planuri de acţiune şi alte documente de planificare ale DFEN, în colaborare cu celelalte compartimente funcţionale ale DFEN;
    c) formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii DFEN, diseminează instrumente de lucru specifice şi concepte ale managementului public modern;
    d) monitorizează modul de aplicare la nivelul DFEN a strategiilor şi a altor documente programatice de la nivel naţional;
    e) desfăşoară activităţi specifice de asistenţă în domeniul fondurilor externe nerambursabile;
    f) desfăşoară activităţi de control în domeniul fondurilor externe nerambursabile;
    g) participă la realizarea de analize ale stadiului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    h) participă la analizarea surselor de finanţare existente pentru atingerea priorităţilor şi obiectivelor MAI;
    i) participă la realizarea de analize şi studii privind nevoile de finanţare ale structurile MAI şi sursele de finanţare existente;
    j) participă la elaborarea ghidurilor, procedurilor şi metodologiilor pentru facilitarea accesării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    k) participă în grupuri de lucru specifice pentru identificarea nevoilor, stabilirea priorităţilor, identificarea surselor de finanţare în domeniul specific de activitate al MAI;
    l) participă în echipe de proiect pentru elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, cu atribuţii specifice stabilite prin ordinul de numire în echipa de proiect şi prin contractul de finanţare;
    m) participă la şedinţe de informare şi ateliere de lucru cu structurile din MAI în domeniul specific de activitate;
    n) elaborează cereri de finanţare/fişe de proiecte pentru atingerea obiectivelor specifice ale DFEN;
    o) colaborează cu alte instituţii publice şi autorităţi finanţatoare în domeniul fondurilor europene;
    p) elaborează puncte de vedere şi analizează documentele din domeniul de competenţă;
    q) desfăşoară activităţi privind noul cadru financiar multianual;
    r) desfăşoară activităţi pe linie de resurse umane, la nivelul DFEN, sub coordonarea conducerii direcţiei, la solicitarea şi în limitele stabilite de Direcţia generală management resurse umane.


    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 17
    Personalul DFEN are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.

    ART. 18
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    ORGANIGRAMA
    Direcţiei fonduri externe nerambursabile
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la regulament
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    DIAGRAMA DE RELAŢII
    a Direcţiei fonduri externe nerambursabile
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016