Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT ELECTORAL din 19 decembrie 2020  al Colegiului Fizioterapeuţilor din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT ELECTORAL din 19 decembrie 2020 al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 30 din 12 ianuarie 2021
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 17 din 19 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Membrii consiliilor teritoriale ale colegiilor teritoriale, precum şi reprezentanţii în Adunarea generală naţională a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, denumit în continuare CFZRO, se aleg de către membrii fiecărui colegiu teritorial întruniţi în adunări generale teritoriale de alegeri.
    (2) Membrii Consiliului naţional al CFZRO se aleg de către reprezentanţii în Adunarea generală naţională a CFZRO, denumită în continuare Adunarea generală naţională, întruniţi în Adunarea generală naţională de alegeri.
    (3) Preşedintele colegiului teritorial este ales din rândul membrilor consiliului teritorial.
    (4) Preşedintele CFZRO este ales din rândul membrilor Consiliului naţional.
    (5) Organele de conducere la nivel teritorial şi la nivel naţional se aleg prin vot secret şi liber exprimat.

    ART. 2
    În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se vor organiza comisii electorale teritoriale de către colegiile teritoriale, precum şi Comisia Electorală Centrală de către Colegiul naţional.

    ART. 3
    Dreptul de vot îl au numai fizioterapeuţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au plătită la zi cotizaţia, în condiţiile prevederilor legale;
    b) nu sunt suspendaţi din calitatea de membru al CFZRO/nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de fizioterapeut;
    c) nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare.


    ART. 4
    (1) Membrii CFZRO au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere de la nivelul colegiilor teritoriale şi/sau în organele de conducere ale CFZRO la nivel naţional, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament electoral.
    (2) Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CFZRO, la nivel teritorial sau naţional, îl au numai fizioterapeuţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) cele prevăzute la art. 3;
    b) au o vechime de cel puţin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitatea didactică la data depunerii candidaturii;
    c) nu au fost sancţionaţi disciplinar, la nivel teritorial sau naţional, iar dacă au fost sancţionaţi disciplinar sancţiunea disciplinară să fie prescrisă la data depunerii candidaturii;
    d) nu au fost condamnaţi penal.


    ART. 5
    (1) Dreptul de a alege şi de a fi ales la nivel teritorial se poate exercita numai în cadrul colegiului teritorial unde este înscris fizioterapeutul.
    (2) Dovada calităţii de membru al colegiului teritorial se va face, acolo unde fizioterapeutul cu drept de vot nu se regăseşte pe lista alegătorilor, cu documente justificative privind achitarea la zi a cotizaţiei de membru al CFZRO şi apartenenţa la colegiul teritorial.

    ART. 6
    (1) Un membru al unui colegiu teritorial poate candida teritorial pentru alegerea ca:
    a) membru în consiliul teritorial;
    b) reprezentant în Adunarea generală naţională.

    (2) Orice membru al consiliului teritorial poate candida pentru alegerea ca preşedinte al colegiului teritorial.
    (3) Orice membru al Adunării generale naţionale poate candida pe una dintre listele pentru funcţiile din cadrul Consiliului naţional, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament electoral.
    (4) Orice membru al Consiliului naţional poate candida pentru alegerea ca preşedinte al CFZRO.

    ART. 7
    (1) Membrii comisiei electorale teritoriale nu pot candida la funcţiile elective din cadrul colegiului teritorial în care au fost aleşi ca membri ai comisiei şi nici la funcţiile elective de la nivel naţional.
    (2) Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot candida la funcţiile elective de la nivel naţional şi nici la funcţiile elective din cadrul colegiilor teritoriale.
    (3) Modelele declaraţiilor membrilor comisiilor electorale sunt stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

    CAP. II
    Comisiile electorale
    SECŢIUNEA 1
    Comisia electorală teritorială
    ART. 8
    (1) Comisia electorală teritorială se înfiinţează la nivelul fiecărui colegiu teritorial şi este formată dintr-un număr impar de membri titulari, respectiv 3 sau 5 titulari, şi 3 membri supleanţi.
    (2) În cazul alegerilor pentru completarea funcţiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului, comisia electorală teritorială este formată din 3 membri, componenţa acesteia rămânând valabilă până la expirarea mandatului în curs al organelor de conducere ale colegiului teritorial.
    (3) Consiliul teritorial al colegiului teritorial poate desemna noi membri ai comisiei electorale, constituită conform alin. (2), în situaţia în care cvorumul acesteia nu poate fi întrunit.
    (4) Validarea comisiilor electorale teritoriale se face de către Comisia Electorală Centrală.
    (5) Prima şedinţă a comisiei electorale teritoriale va avea loc în perioada stabilită prin calendarul electoral.

    ART. 9
    (1) Comisiile electorale teritoriale îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi coordonarea Comisiei Electorale Centrale, conform prezentului regulament electoral.
    (2) Comisia electorală constituită la nivel teritorial nu este subordonată în niciun fel structurii care a desemnat membrii săi.

    ART. 10
    (1) La prima întrunire, comisia electorală teritorială îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele prevăzut la alin. (1) trebuie să fie licenţiat în ştiinţe juridice.
    (3) Preşedintele sau, în lipsa acestuia, secretarul conduce şedinţele comisiei electorale teritoriale şi este singurul abilitat să facă publice date şi informaţii ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

    ART. 11
    În termen de maximum 5 zile de la data constituirii lor, comisiile electorale teritoriale vor comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiilor, conform modelului stabilit prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 12
    (1) Şedinţele comisiilor electorale teritoriale se desfăşoară în prezenţa a minimum două treimi din numărul membrilor titulari, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenţi. Un membru supleant îşi desfăşoară activitatea în absenţa unui membru titular.
    (2) Prezenţa preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a secretarului este obligatorie în momentul votării deciziilor.
    (3) În cazul egalităţii de voturi, la luarea unei decizii votul preşedintelui sau al secretarului, în lipsa preşedintelui, este decisiv.

    ART. 13
    (1) Comisiile electorale teritoriale îşi vor întocmi un registru special pentru întreaga activitate, în care se vor înregistra procesele-verbale şi se vor consemna toate aspectele legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
    (2) Şedinţele comisiei electorale teritoriale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi.

    ART. 14
    Deciziile emise de către comisiile electorale teritoriale sau orice alt act emanând de la acestea vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

    ART. 15
    (1) Comisiile electorale teritoriale vor funcţiona la sediile colegiilor teritoriale ori la o locaţie stabilită de consiliul teritorial. Colegiile teritoriale vor pune la dispoziţia comisiei electorale teritoriale, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor.
    (2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionării comisiilor şi organizării alegerilor sunt asigurate de către colegiile teritoriale.

    ART. 16
    Pe durata funcţionării, comisiile electorale teritoriale vor avea ştampilă proprie, care va fi păstrată de preşedinte, iar, în lipsa acestuia, de către secretar şi va avea forma şi conţinutul stabilite prin hotărâre a Consiliului naţional al CFZRO.

    ART. 17
    Comisiile electorale teritoriale vor informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament electoral şi se vor conforma deciziilor emise de Comisia Electorală Centrală.

    ART. 18
    Comisiile electorale teritoriale au următoarele atribuţii:
    a) pregătesc şi organizează în bune condiţii desfăşurarea alegerilor la nivel teritorial, în funcţie de numărul total de membri, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului;
    b) realizează listele cu membrii colegiului teritorial preluate de la consiliile teritoriale ale colegiilor teritoriale;
    c) primesc şi înregistrează dosarele de candidatură depuse de candidaţi în mod personal sau prin procură specială notarială;
    d) gestionează cu cea mai mare atenţie documentele care conţin date cu caracter personal şi aduc la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale şi a consiliului teritorial orice situaţie care ar putea pune în pericol confidenţialitatea acestora;
    e) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru ca un fizioterapeut să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme;
    f) publică, prin afişare la sediul comisiei electorale teritoriale şi pe site-ul oficial al colegiului teritorial, dacă este cazul, candidaturile depuse, admise şi respinse, cu 3 zile înainte de data alegerilor, iar în ziua desfăşurării şedinţei de alegeri le publică şi la locul votării;
    g) soluţionează întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile lor;
    h) tipăresc buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al colegiului teritorial;
    i) păstrează sub sigiliu buletinele de vot semnate de preşedintele ori de secretarul comisiei electorale teritoriale;
    j) publică pe site-ul colegiului teritorial, dacă este cazul, prin afişare la sediul colegiului teritorial sau prin orice altă modalitate stabilită de comisia electorală teritorială, data, locul, programul şi modul de desfăşurare a alegerilor la nivel teritorial, activitate suportată din fondurile colegiului teritorial;
    k) stabilesc şi asigură, împreună cu consiliul teritorial al colegiului teritorial, sala necesară desfăşurării şedinţelor de alegeri;
    l) conduc lucrările şedinţelor de alegeri şi operaţiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în locaţia în care are loc votarea;
    m) asigură distribuţia, colectarea în urne a buletinelor de vot şi numărarea voturilor;
    n) numără voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabilesc rezultatele alegerilor;
    o) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;
    p) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăşurare a alegerilor şi al procesului-verbal cu rezultatele finale, însoţite de listele cu candidaţii aleşi. Preşedintele şi secretarul vor semna cele două exemplare ale proceselor-verbale;
    q) dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezenţă, vor organiza noi alegeri în turul al II-lea;
    r) prin preşedinte sau, în lipsa preşedintelui, prin secretar, comunică presei, la cerere, informaţii legate de desfăşurarea alegerilor;
    s) atribuie mandatele celor aleşi şi validaţi.


    ART. 19
    (1) Preşedintele comisiei electorale teritoriale are următoarele atribuţii:
    a) verifică existenţa şi corectitudinea buletinelor de vot pentru fiecare funcţie în parte, pentru alegerea consiliului teritorial al colegiului teritorial, pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea generală naţională şi/sau pentru alegerea preşedintelui colegiului teritorial;
    b) verifică existenţa urnei de vot, inscripţionată corespunzător;
    c) asigură derularea şi parcurgerea etapelor prevăzute de prezentul regulament;
    d) primeşte şi înregistrează contestaţiile în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;
    e) informează contestatarul cu privire la rezultatul contestaţiei prin una dintre următoarele modalităţi care să asigure informarea: telefon/e-mail sau personal.

    (2) Preşedintele comisiei electorale teritoriale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să se desfăşoare în condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din sală a turbulenţilor.

    ART. 20
    (1) Comisia electorală teritorială înregistrează candidaturile pentru:
    a) membrii consiliului teritorial;
    b) reprezentanţii în Adunarea generală naţională;
    c) preşedintele colegiului teritorial.

    (2) Comisia electorală teritorială convoacă în termen de maximum 15 zile de la constituirea consiliului teritorial prima şedinţă a acestuia, în vederea alegerii preşedintelui.
    (3) Rezultatele finale ale alegerilor teritoriale validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afişate la sediul comisiilor electorale teritoriale şi pe site-ul CFZRO, după care aceasta atribuie mandatele respective.

    ART. 21
    La finalizarea alegerilor, în aceeaşi zi, comisia electorală teritorială are obligaţia de a prezenta Comisiei Electorale Centrale rezultatele finale ale votului semnate de preşedintele şi de secretarul comisiei electorale teritoriale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Comisia Electorală Centrală
    ART. 22
    (1) Comisia Electorală Centrală se înfiinţează la nivelul Colegiului naţional şi este formată dintr-un număr impar de membri titulari, respectiv 5 sau 7 titulari, şi 3 membri supleanţi.
    (2) În cazul alegerilor pentru completarea funcţiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului, Comisia Electorală Centrală va fi formată din 5 membri, componenţa acesteia rămânând valabilă până la expirarea mandatului în curs al organelor de conducere ale CFZRO la nivel naţional şi teritorial.
    (3) Consiliul naţional al CFZRO poate desemna noi membri ai Comisiei Electorale Centrale, constituită conform alin. (2), în situaţia în care cvorumul acesteia nu poate fi întrunit.
    (4) Prima şedinţă de lucru a Comisiei Electorale Centrale va avea loc în perioada stabilită prin calendarul electoral.

    ART. 23
    (1) Comisia Electorală Centrală nu este subordonată în niciun fel structurii care a desemnat membrii săi.
    (2) Aceasta îşi va desfăşura activitatea în mod independent, conform prezentului regulament electoral.

    ART. 24
    (1) La prima întrunire, Comisia Electorală Centrală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele prevăzut la alin. (1) trebuie să fie licenţiat în ştiinţe juridice.
    (3) Preşedintele sau, în lipsa acestuia, secretarul conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale. Preşedintele este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 25
    (1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se desfăşoară în prezenţa a două treimi din numărul membrilor titulari, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenţi. Un membru supleant îşi desfăşoară activitatea în absenţa unui membru titular.
    (2) Prezenţa preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a secretarului este obligatorie în momentul votării deciziilor.
    (3) În cazul egalităţii de voturi, la luarea unei decizii votul preşedintelui sau al secretarului, în lipsa preşedintelui, este decisiv.

    ART. 26
    (1) Comisia Electorală Centrală va întocmi un registru special pentru întreaga activitate, în care se vor înregistra procesele-verbale şi se vor consemna toate aspectele legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
    (2) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri ai Comisiei Electorale Centrale prezenţi.

    ART. 27
    Deciziile emise de Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emis de aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

    ART. 28
    (1) Comisia Electorală Centrală va funcţiona la sediul CFZRO ori la o altă locaţie stabilită de Consiliul naţional. Consiliul naţional va pune la dispoziţia comisiei un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor.
    (2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionării Comisiei Electorale Centrale vor fi asigurate de Consiliul naţional al CFZRO. Acesta va asigura Comisiei Electorale Centrale un secretariat tehnic, condus de către secretarul comisiei.

    ART. 29
    Pe timpul funcţionării, Comisia Electorală Centrală va avea ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de secretar şi va avea forma şi conţinutul stabilite prin hotărâre a Consiliului naţional.

    ART. 30
    Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sunt:
    a) urmăreşte aplicarea prezentului regulament electoral, pentru buna desfăşurare a alegerilor teritoriale şi naţionale;
    b) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale referitoare la alegeri şi ale prezentului regulament electoral pe întreg teritoriul ţării;
    c) asigură şi răspunde de interpretarea uniformă a dispoziţiilor legale şi ale prezentului regulament electoral;
    d) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament electoral, de organizare a alegerilor teritoriale şi naţionale;
    e) rezolvă întâmpinările şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale teritoriale;
    f) primeşte şi soluţionează în 48 de ore contestaţiile înregistrate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale;
    g) primeşte şi înregistrează numărul de alegători cu drept de vot şi stabileşte listele pentru regiunile de dezvoltare şi pentru colegiile teritoriale, pentru stabilirea normei de reprezentare;
    h) primeşte procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor întocmite de către comisiile electorale teritoriale, listele cu candidaţii aleşi, precum şi procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor;
    i) validează sau nu validează rezultatele alegerilor din fiecare colegiu teritorial, precum şi rezultatele alegerilor la nivel naţional;
    j) primeşte şi înregistrează central listele teritoriale cu reprezentanţii aleşi în Adunarea generală naţională;
    k) convoacă reprezentanţii pentru şedinţa Adunării generale naţionale şi pentru şedinţa Consiliului naţional;
    l) primeşte, înregistrează şi validează dosarele de candidatură pentru membrii Consiliului naţional al CFZRO şi pentru preşedintele CFZRO;
    m) gestionează cu cea mai mare atenţie documentele care conţin date cu caracter personal şi aduce la cunoştinţa Consiliului naţional orice situaţie care ar putea pune în pericol confidenţialitatea acestora;
    n) publică la sediul CFZRO şi la locul unde se desfăşoară alegerile naţionale lista cu membrii Adunării generale naţionale şi lista cu candidaţii pentru Consiliul naţional;
    o) tipăreşte buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al Consiliului naţional al CFZRO;
    p) păstrează sub sigiliu buletinele de vot semnate de preşedintele ori de secretarul Comisiei Electorale Centrale;
    q) stabileşte şi asigură, împreună cu Consiliul naţional, sala necesară desfăşurării Adunării generale naţionale;
    r) pregăteşte şi organizează din timp şi în bune condiţii desfăşurarea alegerilor naţionale, în funcţie de numărul total de reprezentanţi, astfel încât să se asigure secretizarea votării;
    s) conduce lucrările şedinţelor de alegeri şi operaţiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în locaţia în care are loc votarea;
    ş) asigură distribuţia şi colectarea în urne a buletinelor de vot pentru fiecare funcţie electivă la nivel naţional;
    t) numără voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;
    ţ) dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezenţă, va organiza noi alegeri în turul al II-lea;
    u) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;
    v) primeşte şi soluţionează în 48 de ore contestaţiile înregistrate împotriva activităţii şi deciziilor Comisiei Electorale Centrale.


    ART. 31
    (1) Preşedintele Comisiei Electorale Centrale are următoarele atribuţii:
    a) verifică existenţa modelelor de buletine de vot diferite pentru fiecare funcţie electivă la nivel naţional şi teritorial;
    b) verifică existenţa urnei de vot, inscripţionată corespunzător, la nivel naţional;
    c) asigură derularea şi parcurgerea etapelor prevăzute de prezentul regulament;
    d) primeşte şi înregistrează contestaţiile în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;
    e) informează contestatarul cu privire la rezultatul contestaţiei prin telefon/e-mail sau personal.

    (2) Preşedintele Comisiei Electorale Centrale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să se desfăşoare în condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din sală a turbulenţilor.

    ART. 32
    (1) Comisia Electorală Centrală înregistrează candidaturile pentru:
    a) membrii Consiliului naţional;
    b) preşedintele CFZRO.

    (2) Comisia Electorală Centrală convoacă în termen de maximum 15 zile de la constituirea Consiliului naţional prima şedinţă a acestuia, în vederea alegerii preşedintelui CFZRO.
    (3) Rezultatele finale ale alegerilor naţionale se validează de Comisia Electorală Centrală şi se vor afişa la sediul comisiei şi pe site-ul CFZRO, după care aceasta atribuie mandatele respective.

    CAP. III
    Candidaturile
    ART. 33
    (1) Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit cu procură specială notarială la secretarul comisiei electorale teritoriale sau, după caz, la secretarul Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu termenele calendarului electoral.
    (2) Secretarul comisiei electorale primeşte şi înregistrează depunerea candidaturii, menţionând într-un registru toate actele primite de la candidat.
    (3) Dosarul de candidatură depus la comisia electorală teritorială, respectiv la Comisia Electorală Centrală va cuprinde:
    a) formular de candidatură;
    b) curriculum vitae;
    c) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2).

    (4) Candidaţii vor prezenta obligatoriu autorizaţia de liberă practică şi avizul anual pentru anul în curs. Neprezentarea sau nedeţinerea acestora constituie motiv de respingere a dosarului de candidatură.
    (5) Candidaţii pot depune şi o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfăşura în funcţia pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.
    (6) Curriculum vitae şi prezentarea generală se depun şi în format electronic, pentru a fi afişate odată cu lista cu candidaturi. Datele cu caracter personal referitoare la CNP, seria şi nr. CI, adresa de domiciliu/reşedinţă, adresa de e-mail şi telefon din aceste documente se vor şterge de către candidat sau de către comisiile electorale înainte de publicarea lor.

    ART. 34
    (1) Formularul de depunere a candidaturii teritoriale/naţionale va fi adresat comisiei electorale.
    (2) Modelul formularului de depunere a candidaturii teritoriale/naţionale este stabilit prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.
    (3) Campania electorală se încheie cu 48 de ore înainte de începerea procesului de votare.
    (4) Folosirea de termeni injurioşi sau indecenţi la adresa altor colegi ori a corpului profesional în timpul campaniei electorale constituie abatere disciplinară.

    ART. 35
    La primirea dosarului de candidatură comisiile electorale vor aduce la cunoştinţa candidaţilor, pe loc, admiterea sau respingerea dosarului de candidatură.

    ART. 36
    (1) Contestaţiile împotriva deciziei comisiei electorale de respingere a candidaturii se fac în scris, în ziua respingerii dosarului, iar soluţionarea contestaţiei se va face pe loc.
    (2) Deciziile contestaţiilor de la nivelul comisiilor electorale teritoriale pot fi atacate la Comisia Electorală Centrală în termen de 24 de ore de la primirea deciziei, aceasta având obligaţia de a le soluţiona în termen de 48 de ore de la primirea contestaţiei.

    ART. 37
    (1) Comisiile electorale teritoriale vor înainta contestaţiile primite către Comisia Electorală Centrală, spre soluţionare, în cel mult 24 de ore de la data înregistrării.
    (2) Comisia Electorală Centrală va soluţiona contestaţiile în termen de maximum 48 de ore, iar decizia acesteia are caracter definitiv şi, împreună cu motivarea sa, se transmite candidatului şi comisiei electorale teritoriale.

    ART. 38
    După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute de art. 36-37, comisiile electorale teritoriale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

    ART. 39
    (1) Comisiile electorale teritoriale vor întocmi listele finale cu candidaturile şi le vor trimite, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor, Comisiei Electorale Centrale cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.
    (2) Listele finale cu candidaturile admise, în ordinea alfabetică, vor fi afişate, prin grija comisiilor electorale teritoriale, respectiv a Comisiei Electorale Centrale, la sediile colegiilor teritoriale, la sediul CFZRO, la sălile unde vor avea loc alegerile teritoriale, respectiv naţionale.
    (3) La nivel teritorial şi naţional vor fi realizate liste separate pentru fiecare funcţie.
    (4) În listele finale cu candidaturi se vor menţiona vizibil locul, data, programul şi modalitatea de desfăşurare a şedinţei pentru alegeri.
    (5) În cazul alegerilor pentru completarea funcţiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului se vor menţiona exact funcţia pentru care se organizează alegerile şi durata mandatului.

    CAP. IV
    Buletinele de vot
    ART. 40
    (1) Comisia Electorală Centrală aprobă pentru fiecare comisie electorală teritorială modelul buletinelor de vot teritoriale, iar acestea vor fi expediate prin e-mail comisiei electorale teritoriale înainte de tipărirea tirajului final, în conformitate cu modelele stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.
    (2) Numărul de file ale buletinelor de vot va fi stabilit de către comisia electorală teritorială în funcţie de numărul total al candidaţilor.
    (3) Filele buletinelor de vot vor fi tipărite numai pe faţa acestora.
    (4) Buletinele de vot se vor tipări de către comisiile electorale teritoriale, cu sprijinul material şi logistic al colegiilor teritoriale.
    (5) Modelul buletinelor de vot se va afişa la sediile comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale cu cel puţin două zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial.

    ART. 41
    (1) La nivel teritorial vor exista 3 modele de buletine de vot raportat la funcţia pentru care se candidează: membru în consiliul teritorial al colegiului teritorial, reprezentant în Adunarea generală naţională şi preşedinte al colegiului teritorial.
    (2) La nivel naţional vor exista două modele de buletine de vot raportat la funcţia pentru care se candidează: membru în Consiliul naţional şi preşedinte al CFZRO.
    (3) În buletinele de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabetică, menţionându-se numele, prenumele, precum şi iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut). La nivel naţional, pentru candidaţii la funcţiile din Consiliul naţional se va menţiona şi regiunea de dezvoltare din care face parte colegiul teritorial unde este înscris candidatul în cauză.

    ART. 42
    Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării de către comisiile electorale, care, după verificarea conformităţii şi a exactităţii conţinutului, le vor păstra sub sigiliu până în ziua votării, la sediul comisiei.

    ART. 43
    (1) Pe toate buletinele de vot se va menţiona perioada mandatului.
    (2) Detaliile privind forma şi conţinutul buletinelor de vot pentru alegerile teritoriale, respectiv naţionale sunt stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 44
    (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor, cu un plus de 5% faţă de numărul alegătorilor atât la nivel teritorial, cât şi la nivel naţional.
    (2) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisiile electorale teritoriale, respectiv de către Comisia Electorală Centrală, prin aplicarea ştampilei proprii pe spatele buletinului de vot, în partea din dreapta jos, şi a semnăturii preşedintelui sau a secretarului comisiei electorale în cauză, cel târziu în ziua desfăşurării şedinţei de alegeri la nivel teritorial sau naţional.

    ART. 45
    (1) Buletinele neconforme, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării vor fi anulate o singură dată, prin menţiunea „anulat“ şi prin semnătura preşedintelui comisiei electorale sau a secretarului, în lipsa preşedintelui, aplicându-se totodată şi ştampila comisiei electorale respective.
    (2) Alegătorul care a completat greşit un buletin şi solicită un buletin nou va primi un alt buletin de vot în limita disponibilităţii, făcându-se această menţiune în lista de prezenţă, numai dacă predă buletinul completat greşit.

    CAP. V
    Desfăşurarea votării
    ART. 46
    (1) Adunările generale ale colegiilor teritoriale, respectiv Adunarea generală naţională se vor desfăşura în locaţiile şi în zilele stabilite de către comisia electorală împreună cu conducerea colegiului, cu respectarea termenelor prevăzute de calendarul electoral.
    (2) Data, locul, programul şi modalitatea de desfăşurare ale adunărilor generale şi afişarea listei cu candidaturile validate vor fi comunicate conform calendarului electoral şi prezentului regulament electoral.

    ART. 47
    Numărarea voturilor la alegerile teritoriale şi naţionale se face după închiderea votării, în aceeaşi sală şi în aceeaşi zi. Anunţarea rezultatelor alegerilor teritoriale şi naţionale se face imediat după stabilirea rezultatului alegerilor.

    ART. 48
    (1) La sfârşitul zilei de alegeri, preşedintele şi secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial sau ai Comisiei Electorale Centrale, după caz, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfăşurarea votării din ziua respectivă.
    (2) Listele cu alegătorii, listele cu persoanele alese, precum şi ştampila de vot vor fi depozitate în condiţii de securitate la sediul comisiei electorale în cauză.
    (3) Toate buletinele de vot, valabile, anulate ori nefolosite, se sigilează şi se păstrează de către comisia electorală la sediul colegiului respectiv până după validarea alegerilor, când se predau pe bază de proces-verbal organelor nou-alese.

    ART. 49
    (1) Comisia Electorală Centrală poate desemna un membru să supravegheze şi să controleze procesul electoral teritorial.
    (2) Acesta nu va avea competenţa de a lua măsuri cu privire la desfăşurarea votării, ci doar de a supraveghea desfăşurarea alegerilor. La sfârşitul activităţii se va întocmi un proces-verbal, în care va consemna cele constatate şi care va fi semnat de conducerea comisiei electorale teritoriale.

    ART. 50
    (1) În afara membrilor CFZRO, a membrilor comisiei electorale, a observatorilor acreditaţi, a personalului angajat sau a consultanţilor juridici ai CFZRO, la nivel teritorial ori naţional, nicio altă persoană nu poate participa la procesul de votare.
    (2) Observatorii pot fi în număr de maximum 3 persoane, care fac parte din mass-media, acreditate de Comisia Electorală Centrală/comisia electorală teritorială cu 3 zile înainte de data desfăşurării alegerilor.
    (3) Cu excepţia membrilor comisiilor electorale, a observatorilor acreditaţi, a personalului angajat sau a consultanţilor juridici ai CFZRO, la nivel teritorial sau naţional, nicio altă persoană nu poate staţiona în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.

    ART. 51
    (1) Fiecare fizioterapeut cu drept de vot va fi legitimat de comisia electorală la intrarea în sala de şedinţă a adunării generale şi va semna în lista de prezenţă.
    (2) Fizioterapeuţii cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regăsesc pe listele teritoriale de alegători, vor fi înscrişi de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele suplimentare de prezenţă, menţionându-se toate datele de identificare din actul de identitate.

    ART. 52
    (1) Alegătorii votează separat pentru fiecare funcţie, la nivel teritorial şi naţional.
    (2) Votarea se va face prin marcarea cu semnul „X“ în patrulaterul conţinând numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului.
    (3) Orice altă inscripţionare, cu excepţia celor menţionate în prezentul regulament electoral, anulează buletinul de vot.

    CAP. VI
    Constatarea şi validarea rezultatelor alegerilor
    ART. 53
    (1) După terminarea votării, în prezenţa membrilor comisiei electorale, preşedintele comisiei electorale procedează la anularea, prin menţiunea „anulat“ şi prin semnătura preşedintelui comisiei şi ştampila comisiei electorale, a buletinelor de vot rămase nefolosite sau anulate şi numai după aceea procedează la deschiderea urnelor.
    (2) Preşedinţii comisiilor electorale sau membrii desemnaţi vor citi cu voce tare la deschiderea fiecărui buletin de vot numele şi prenumele candidatului pentru care s-a exprimat votul şi vor arăta buletinul de vot celorlalţi membri ai comisiei, care vor număra şi consemna în scris voturile pozitive şi pe cele anulate.

    ART. 54
    (1) Sunt anulate buletinele de vot care:
    a) nu poartă pe spatele buletinului de vot, în partea din dreapta jos, ştampila comisiei electorale a colegiului teritorial sau a Comisiei Electorale Centrale, după caz, şi nici semnătura preşedintelui sau a secretarului comisiei electorale în cauză;
    b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;
    c) nu sunt tipărite lizibil;
    d) sunt neutilizate (nu prezintă marcarea cu semnul „X“ în patrulaterul care conţine numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului);
    e) poartă alte inscripţionări decât marcarea cu semnul „X“ în patrulaterul conţinând numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului;
    f) prezintă marcarea cu semnul „X“ pe un număr mai mare de candidaţi decât numărul de locuri eligibile menţionat pe buletin.

    (2) Situaţiile în care buletinele de vot se anulează se menţionează ca notă pe formularul de buletin de vot. Menţiunea se face prin menţiunea „anulat“ şi prin semnătura preşedintelui comisiei şi ştampila comisiei electorale pe buletinul de vot.

    ART. 55
    (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele comisiei electorale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare listă de candidatură de la nivel teritorial, respectiv naţional.
    (2) Procesele-verbale întocmite de comisiile electorale teritoriale sau de Comisia Electorală Centrală, după caz, vor cuprinde:
    a) numărul total al membrilor colegiului teritorial înscrişi în listă/al reprezentanţilor în Adunarea generală naţională;
    b) numărul membrilor colegiului teritorial/reprezentanţilor naţionali prezenţi la votare;
    c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numărul voturilor anulate;
    e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat, în condiţiile îndeplinirii cvorumului;
    f) numărul total al buletinelor de vot tipărite;
    g) numărul buletinelor de vot rămase nefolosite;
    h) numărul buletinelor de vot anulate;
    i) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a acestora.

    (3) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale şi vor purta ştampila comisiei. Copii ale proceselor-verbale teritoriale vor fi transmise Comisiei Electorale Centrale, prin poştă sau servicii de curierat rapid cu confirmare de primire şi prin e-mail.

    ART. 56
    (1) Dacă în urma verificării listelor de prezenţă a membrilor cu drept de vot se constată că alegerile la nivel teritorial sau la nivel naţional nu sunt valabile ca urmare a neîntrunirii condiţiei de participare conform cvorumului de şedinţă stabilit prin dispoziţiile statutare, se va preciza acest lucru în procesul-verbal şi se vor organiza noi alegeri în turul al II-lea.
    (2) Alegerile în turul al II-lea se vor organiza în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de alegători şi candidaţi.
    (3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot, asigurându-se interimatul până la stabilirea rezultatului alegerilor de către vechile organe de conducere.
    (4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionată în procesul-verbal.

    ART. 57
    (1) În timpul desfăşurării şedinţei de alegeri, după afişarea rezultatelor, se pot face contestaţii cu privire la desfăşurarea acestor operaţiuni, în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea acestora.
    (2) Contestaţiile se formulează în scris şi se prezintă preşedintelui comisiei electorale, iar comisia le soluţionează în maximum 48 de ore.
    (3) Comisia electorală teritorială va stabili contestaţiile care se rezolvă la nivel teritorial şi care se trimit Comisiei Electorale Centrale. Preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial va hotărî pe loc asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă amânare şi care pot fi rezolvate de comisia electorală teritorială.

    ART. 58
    După întocmirea proceselor-verbale menţionate la art. 55 şi primirea rezultatelor eventualelor contestaţii înaintate Comisiei Electorale Centrale, preşedintele împreună cu membrii comisiei electorale a colegiului teritorial încheie procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale.

    ART. 59
    (1) Verificarea existenţei situaţiilor de incompatibilitate prevăzute la art. 12 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, se va efectua de către comisiile electorale teritoriale, respectiv de Comisia Electorală Centrală, numai pentru acei candidaţi care au fost aleşi în funcţia pentru care au candidat.
    (2) În termen de 10 zile de la data alegerii, fizioterapeutul aflat în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) va renunţa la funcţia incompatibilă cu mandatul pe care urmează să îl exercite sau la mandatul pentru care a fost ales.
    (3) Comisia Electorală Centrală nu poate valida alegerea unui fizioterapeut aflat în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), în lipsa prezentării dovezii de încetare a situaţiei de incompatibilitate.
    (4) Acolo unde este cazul, Comisia Electorală Centrală va preciza în procesul-verbal de validare a alegerilor teritoriale/naţionale numele fizioterapeuţilor aleşi aflaţi într-o situaţie de incompatibilitate şi termenul în care aceştia pot opta pentru încetarea situaţiei de incompatibilitate.
    (5) Nedeclararea situaţiei de incompatibilitate în formularul de depunere a candidaturii reprezintă abatere disciplinară.

    ART. 60
    (1) După validarea alegerilor teritoriale/naţionale se vor stabili clasamentele în vederea atribuirii mandatelor pentru funcţiile teritoriale, respectiv pentru funcţiile naţionale.
    (2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi pozitive obţinute. La nivel teritorial se vor atribui mandatele până la ocuparea numărului de locuri stabilit prin aplicarea normelor de reprezentativitate prevăzute de lege raportat la numărul fizioterapeuţilor înscrişi în evidenţa colegiului teritorial la data tipăririi listelor prevăzute la art. 18 lit. b).
    (3) În caz de voturi egale obţinute pentru ultimul loc eligibil, departajarea se va face prin aplicarea următorului criteriu: vechimea în muncă.

    ART. 61
    În cazul în care una dintre funcţiile de conducere de la nivelul colegiilor teritoriale, respectiv cea de membru al consiliului colegiului teritorial, de reprezentant în Adunarea generală naţională sau de preşedinte al colegiului teritorial devine vacantă sau temporar vacantă pe parcursul mandatului, se va proceda la desfăşurarea alegerilor pentru completarea acestor funcţii.

    ART. 62
    (1) După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaţilor aleşi teritorial şi atribuirea mandatelor de membri în consiliul colegiului teritorial, în termen de maximum 10 zile, preşedintele comisiei electorale teritoriale convoacă prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial pentru alegerea preşedintelui colegiului teritorial.
    (2) Prima şedinţă a consiliului teritorial al colegiului teritorial se desfăşoară sub conducerea preşedintelui comisiei electorale teritoriale.
    (3) Consiliul teritorial al colegiului teritorial alege prin vot secret preşedintele colegiului teritorial, în funcţie de candidaturile depuse.
    (4) După validarea alegerii preşedintelui colegiului teritorial de către Comisia Electorală Centrală, activitatea comisiei electorale teritoriale încetează de drept.

    ART. 63
    (1) După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaţilor aleşi naţional şi atribuirea mandatelor de membri în Consiliul naţional, în termen de maximum 15 zile de la desfăşurarea şedinţei Adunării generale naţionale de alegeri, preşedintele Comisiei Electorale Centrale convoacă prima şedinţă a Consiliului naţional, pentru alegerea preşedintelui CFZRO.
    (2) Prima şedinţă a Consiliului naţional se desfăşoară sub conducerea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale.
    (3) Consiliul naţional al colegiului naţional alege prin vot secret preşedintele colegiului naţional, în funcţie de candidaturile depuse.

    ART. 64
    (1) Cei aleşi îşi intră în atribuţii imediat după încetarea mandatelor organelor de conducere anterioare.
    (2) În cazul alegerilor pentru completarea funcţiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului, cei aleşi îşi intră în atribuţii imediat după validarea alegerilor.

    ART. 65
    (1) Atribuirea mandatelor teritoriale se va face de către comisia electorală teritorială, după validarea alegerilor teritoriale de către Comisia Electorală Centrală.
    (2) Atribuirea mandatelor naţionale se va face de către Comisia Electorală Centrală, după validarea alegerilor naţionale.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul alegerilor pentru completarea funcţiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 66
    Membrilor comisiilor electorale teritoriale şi ai Comisiei Electorale Centrale li se poate acorda o indemnizaţie stabilită, după caz, de consiliul teritorial al colegiului teritorial ori de Consiliul naţional al CFZRO în cazul Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 67
    Termenele pe zile, prevăzute în prezentul regulament electoral, se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limită. Zilele nelucrătoare se iau în calculul termenelor.

    ART. 68
    (1) Prevederile prezentului regulament electoral se aplică şi în cazul organizării turului al II-lea al alegerilor teritoriale, pentru desfăşurarea Adunării generale naţionale de alegeri, precum şi în cazul alegerilor pentru completarea funcţiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului, teritoriale sau naţionale.
    (2) Alegerile pentru completarea funcţiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului se fac pentru perioada rămasă din mandatul pentru care se face alegerea, în termen de cel mult 60 de zile de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei.

    ART. 69
    (1) Consiliul teritorial al colegiului teritorial, Consiliul naţional, respectiv Adunarea generală naţională aprobă o perioadă de interimat pentru funcţiile din cadrul organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional, care nu poate fi mai mare de 90 de zile, în condiţiile art. 87 din Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Interimatul nu se consideră mandat.
    (2) Excepţie de la alin. (1) face funcţia de preşedinte al colegiului teritorial, unde interimatul va fi până la finalizarea alegerilor ori până la încetarea suspendării.
    (3) În cazul încetării mandatului înainte de termen, perioada rămasă până la expirarea acestuia poate fi ocupată prin alegeri pentru completarea funcţiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului sau interimat.

    ART. 70
    Alegerile la nivel teritorial şi la nivel naţional se desfăşoară la date diferite pentru fiecare din funcţiile vacante ori rămase vacante/temporar vacante în cadrul organelor de conducere, conform calendarului electoral stabilit de către Consiliul naţional în urma programării adunărilor generale ale colegiilor teritoriale.

    ART. 71
    CFZRO va distribui prezentul regulament electoral în format electronic tuturor colegiilor teritoriale după votarea şi adoptarea în Adunarea generală naţională.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016