Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 19 din 24 august 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 19 din 24 august 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 780 din 26 august 2020
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 19 august 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Consiliul A.S.F. are în subordinea sa directă Serviciul audit intern şi Serviciul analiză şi suport tehnic SALFIN."

    2. După articolul 31 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 31^1 şi 31^2, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^1-a
    Serviciul analiză şi suport tehnic SAL-FIN
    ART. 31^1
     Atribuţiile specifice Serviciului analiză şi suport tehnic SAL-FIN sunt:
    1. îndeplineşte şi respectă atribuţiile prevăzute în sarcina serviciului prin actele normative care reglementează soluţionarea alternativă a litigiilor şi prin procedurile emise de A.S.F. pentru soluţionarea litigiilor, prin propunerea sau impunerea unei soluţii;
    2. asigură asistenţă de specialitate consumatorilor, în vederea depunerii unei cereri de soluţionare a litigiului;
    3. comunică părţilor aflate în litigiu toate informaţiile privind procedura SAL aleasă, precum şi informaţiile ce privesc înscrisurile ce trebuie depuse, termenele procedurale şi categoriile de litigii ce pot fi respinse de la examinare de către SAL-FIN;
    4. desfăşoară activităţi de analiză în vederea acceptării sau respingerii litigiilor care intră în aria de competenţă a SAL-FIN, în vederea instrumentării şi soluţionării aspectelor sesizate de petenţi;
    5. analizează şi verifică condiţiile de eligibilitate a persoanelor care vor fi înscrise în Registrul conciliatorilor;
    6. redactează opinii juridice de specialitate, după caz, formulează răspunsuri referitoare la contestaţiile formulate de către consumatori împotriva răspunsurilor emise şi comunicate iniţial conform legii;
    7. asigură reprezentarea intereselor SAL-FIN în faţa instanţelor judecătoreşti, conform mandatului primit;
    8. asigură colaborarea cu alte entităţi SAL, prin schimb de informaţii cu privire la litigiile soluţionate, urmărind evoluţia soluţionării acestora, şi efectuează schimburi regulate de bune practici în ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor transfrontaliere şi a celor naţionale;
    9. asigură suport organizaţional şi funcţional bunei desfăşurări a activităţilor SAL-FIN;
    10. elaborează note de informare către colegiul de coordonare în legătură cu aspectele constatate în activitatea de analizare a litigiilor, inclusiv în urma constatării unor deficienţe/nereguli, precum şi în legătură cu oportunitatea modificării legislaţiei aplicabile, precum şi rapoarte ce urmează a fi însuşite de către Colegiul de coordonare;
    11. asigură suport Colegiului de coordonare în conformitate cu atribuţiile prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN), cu modificările şi completările ulterioare;
    12. asigură emiterea de puncte de vedere la solicitările consumatorilor, comercianţilor sau conciliatorilor, în limitele competenţelor acordate, instrumentând petiţiile aferente entităţii SAL-FIN;
    13. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    ART. 31^2
    Relaţiile funcţionale ale Serviciului analiză şi suport tehnic SAL-FIN sunt:
    1. de subordonare: faţă de Consiliul A.S.F.;
    2. de colaborare: cu structurile organizatorice ale A.S.F."

    3. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    Direcţia strategie şi stabilitate financiară are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul strategie, reglementări integrate şi inovaţie financiară;
    2. Serviciul supraveghere integrată;
    3. Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă;
    4. Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale;
    5. Serviciul de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii."

    4. La capitolul IV secţiunea a 3-a, subsecţiunea 3.1, cuprinzând articolul 66, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 3.1
    Serviciul strategie, reglementări integrate şi inovaţie financiară
    ART. 66
    Atribuţiile specifice Serviciului strategie, reglementări integrate şi inovaţie financiară sunt:
    1. întocmeşte proiecte de reglementări unitare şi integrate, coordonează sau participă în grupuri de lucru intersectoriale în vederea armonizării prevederilor legislaţiei aferente pieţei financiare nebancare;
    2. întocmeşte, în colaborare cu Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă, analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate;
    3. avizează, analizează şi formulează puncte de vedere şi/sau propuneri de modificare/completare cu privire la proiectele de reglementare cu impact asupra strategiei şi stabilităţii financiare, precum şi cu privire la orice alte proiecte de acte normative asupra cărora preşedintele A.S.F./Consiliul A.S.F. solicită exprimarea unui punct de vedere;
    4. avizează, analizează şi formulează opinii şi/sau propuneri de modificare/completare, privind materialele rezultate din exercitarea activităţii de autorizare şi supraveghere din sectoarele A.S.F., la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.; această atribuţie este exercitată din perspectiva impactului asupra strategiei A.S.F.;
    5. solicită informaţii şi elaborează note de fundamentare pentru modificarea unor aspecte referitoare la reglementarea, autorizarea, controlul şi supravegherea sectorială din perspectiva îmbunătăţirii impactului acestora asupra strategiei A.S.F.;
    6. analizează proiecte de acte normative care vizează A.S.F. şi activitatea sa integrată pe cele 3 sectoare, primite/trimise spre consultare/avizare/aprobare de/către alte instituţii;
    7. coordonează activităţile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F;
    8. susţine managementul A.S.F. în implementarea evoluţiei strategice a A.S.F. prin asigurarea managementului portofoliului de proiecte al A.S.F.;
    9. asigură informarea conducerii A.S.F. cu privire la evoluţia portofoliului de proiecte al A.S.F. şi facilitează procesul decizional privind portofoliul de proiecte;
    10. elaborează şi actualizează metodologia de management de proiecte privind iniţierea, aprobarea, derularea şi monitorizarea proiectelor, precum şi închiderea şi revizuirea rezultatelor acestora;
    11. asigură, prin resurse specializate, guvernanţa, conducerea şi monitorizarea permanentă a derulării proiectelor, urmărind respectarea scopului, termenelor şi a bugetului individual al proiectelor;
    12. întocmeşte registrul integrat al firmelor de audit care au fost avizate de A.S.F., cuprinzând perioada de auditare consecutivă la entităţile reglementate de A.S.F., şi notifică structurile organizatorice cu atribuţii de autorizare, supraveghere şi control cu privire la expirarea perioadei legale;
    13. asigură reprezentarea A.S.F. în cadrul colaborării cu Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS);
    14. asigură înscrierea şi radierea auditorilor IT externi în/din lista auditorilor IT externi în baza colaborării intersectoriale;
    15. urmăreşte actualizarea documentaţiei depuse de auditorii IT externi conform notificărilor primite;
    16. coordonează dezvoltarea la nivelul A.S.F. a unui spaţiu dedicat inovaţiilor FinTech, organizează şi administrează activitatea FinTech Hub;
    17. gestionează punctul unic de contact la nivelul A.S.F. al FinTech Hub în vederea analizei şi elaborării Registrului integrat privind inovaţiile financiare;
    18. analizează informaţiile existente la nivel instituţional şi al legislaţiei europene incidente în vederea depistării resurselor pentru sprijinirea inovaţiei financiare pe pieţele reglementate şi supravegheate;
    19. colaborează cu Serviciul relaţii internaţionale şi afaceri europene, în cazul proiectelor cu finanţare externă, la procesul de elaborare a documentaţiilor de proiect, aplicând procedurile de finanţare specifice fiecărui finanţator (Uniunea Europeană, Banca Mondială, alţi finanţatori externi/internaţionali), şi monitorizează derularea şi sustenabilitatea contractelor de finanţare externă a proiectelor cu respectarea metodologiei autorităţii sau instituţiei externe care asigură finanţarea;
    20. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    5. După articolul 66 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 3.1^1, cuprinzând articolul 66^1, cu următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 3.1^1
    Serviciul supraveghere integrată
    ART. 66^1
    Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere integrată sunt:
    1. elaborează analize, rapoarte, informări şi, după caz, note de fundamentare, în privinţa implementării măsurilor de supraveghere de către entităţile supravegheate şi controlate din cele trei sectoare ale A.S.F., pe baza informaţiilor furnizate de structurile organizatorice, cu atribuţii în supraveghere, control, autorizare şi avizare, din cadrul sectoarelor A.S.F.;
    2. solicită, punctual, structurilor organizatorice cu atribuţii în supraveghere, control, autorizare şi avizare, rezoluţie, conduită, spălarea banilor, audit, protecţia consumatorilor, actuariat, modelare şi analiză, tehnologia informaţiei informaţii şi analize privind riscuri şi vulnerabilităţi, măsuri de supraveghere şi control adoptate, modalitatea de implementare a acestora, precum şi planurile de măsuri de supraveghere şi control avute în vedere în desfăşurarea activităţii acestor structuri;
    3. colaborează şi, după caz, transmite propuneri pentru întocmirea planurilor de control şi supraveghere întocmite la nivelul direcţiilor A.S.F. cu atribuţii de supraveghere şi control şi participă, după caz, la desfăşurarea acţiunilor de control;
    4. iniţiază demersuri privind adoptarea măsurilor de intervenţie timpurie prevăzute de legislaţia aplicabilă;
    5. avizează, analizează şi formulează opinii, puncte de vedere, recomandări şi/sau propuneri de modificare/completare, privind materialele rezultate din exercitarea activităţii de reglementare, autorizare/avizare, control şi supraveghere din sectoarele A.S.F, la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.; această atribuţie este exercitată inclusiv din perspectiva impactului asupra riscurilor de natură prudenţială şi
    macroprudenţială, a riscului reputaţional, a aplicării regulilor de conduită şi transparenţă, fără a se limita la acestea;
    6. solicită informaţii şi elaborează propuneri, analize, puncte de vedere sau note de fundamentare privind îmbunătăţirea politicilor, mecanismelor şi metodologiilor de supraveghere şi control sectoriale şi integrate, inclusiv conduită şi transparenţă, precum şi a celor referitoare la activităţile de autorizare/avizare sectoriale; această atribuţie este exercitată inclusiv din perspectiva impactului asupra riscurilor de natură prudenţială şi macroprudenţială, a riscului reputaţional, a aplicării regulilor de conduită şi transparenţă, fără a se limita la acestea;
    7. elaborează materiale de analiză şi fundamentare care vizează transpunerea transsectorială a celor mai bune practici în privinţa aplicării reglementărilor, metodologiilor şi/sau a procedurilor de lucru aferente activităţilor de supraveghere, control şi autorizare/avizare;
    8. formulează propuneri pentru proiectarea de simulări pentru situaţii de criză, planuri pentru situaţii de urgenţă şi participă efectiv la elaborarea şi, după caz, la derularea acestor simulări, elaborează analize care vizează supravegherea şi gestionarea prudenţială a riscurilor;
    9. identifică entităţile autorizate şi supravegheate de A.S.F. care desfăşoară, direct sau prin intermediul unei filiale, activităţi în mai multe sectoare de supraveghere financiară, precum şi pe cele care aparţin unui conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare, luând în considerare informaţiile primite de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F.;
    10. implementează şi asigură, în colaborare cu direcţiile de supraveghere şi control din cadrul A.S.F. şi cu alte autorităţi competente, după caz, supravegherea suplimentară a entităţilor reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile, şi care fac parte dintr-un conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare;
    11. monitorizează tendinţele şi riscurile pieţelor financiare nebancare supravegheate de A.S.F., în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi consumatorilor;
    12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    6. La capitolul IV secţiunea a 3-a, după articolul 68 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 3.4, cuprinzând articolul 68^1, cu următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 3.4
    Serviciul de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii
    ART. 68^1
    Atribuţiile specifice Serviciului de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii sunt:
    1. evaluează planurile de redresare primite de A.S.F. de la asigurători/firme de investiţii care au o pondere semnificativă şi poate face recomandări pentru modificarea acestora către direcţiile de supraveghere şi control;
    2. elaborează şi propune spre aprobare un plan de rezoluţie pentru fiecare asigurător/firmă de investiţii care are o pondere semnificativă, cu precizarea instrumentelor de rezoluţie ce pot fi aplicate, cu consultarea direcţiilor de supraveghere şi control şi a asigurătorului/firmei de investiţii, după caz;
    3. reevaluează şi, dacă este cazul, actualizează planurile de rezoluţie, pe baza informaţiilor primite de la direcţiile de supraveghere şi control, după caz;
    4. evaluează posibilităţile de aplicare a planului de rezoluţie şi actualizează anual planurile de rezoluţie sau la fiecare modificare majoră şi le supune aprobării Consiliului A.S.F.;
    5. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. selectarea unui auditor financiar în vederea evaluării activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale asigurătorului în scopul stabilirii măsurilor de rezoluţie ce urmează a fi întreprinse;
    6. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. declanşarea procedurii rezoluţiei şi aplicarea instrumentelor şi competenţelor de rezoluţie sau lichidarea asigurătorului/firmei de investiţii, conform procedurii obişnuite de insolvenţă;
    7. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. desemnarea unui administrator de rezoluţie şi limitele mandatului acestuia;
    8. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. documentele privind constituirea instituţiei-punte, organele de conducere, remuneraţia şi responsabilităţile acestora, strategia şi profilul de risc;
    9. controlează instituţia-punte şi propune spre aprobare vânzarea instituţiei-punte sau a activelor acesteia;
    10. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. documentele privind constituirea vehiculului de administrare a activelor, organele de conducere, remuneraţia şi responsabilităţile acestora, strategia şi profilul de risc şi controlează vehiculul de administrare a activelor;
    11. propune spre aprobare Consiliului A.S.F. modul de utilizare a resurselor Fondului de rezoluţie;
    12. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări în aplicarea prevederilor privind rezoluţia asigurătorilor şi a firmelor de investiţii, în colaborare cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de reglementare;
    13. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific funcţiei de rezoluţie, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    7. La articolul 90, punctul 3 se abrogă.
    8. La capitolul V, secţiunea a 3-a, cuprinzând articolul 94, se abrogă.
    9. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.


    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 septembrie 2020.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 24 august 2020.
    Nr. 19.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa la Regulamentul nr. 10/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016