Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 septembrie 2019  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 17 septembrie 2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 768 din 23 septembrie 2019
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.348 din 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 768 din 23 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Promovarea pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie, în vederea obţinerii gradului profesional imediat superior, precum şi promovarea efectivă la tribunale, tribunale specializate şi la curţi de apel se fac numai prin concurs, organizat la nivel naţional, în limita numărului de locuri aprobat anual de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, denumită în continuare Secţia pentru judecători, pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente pentru promovarea efectivă.
    (2) Promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei, precum şi al instituţiilor coordonate sau subordonate acestora se face prin concursul de promovare organizat pentru judecători, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă s-a optat pentru susţinerea concursului de promovare în vederea obţinerii gradului profesional imediat superior alături de judecători.

    ART. 2
    Concursurile de promovare în funcţii de execuţie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecătorilor, precum şi a conduitei acestora în cazul concursului de promovare efectivă, prevăzute de prezentul regulament.

    ART. 3
    Concursurile de promovare prevăzute la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Secţia pentru judecători, prin Institutul Naţional al Magistraturii.

    CAP. II
    Concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune
    ART. 4
    (1) În condiţiile prevăzute de lege, promovarea pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie se face în gradul imediat superior celui pe care îl deţine judecătorul, până la nivelul curţii de apel.
    (2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc la nivel naţional, corespunzător gradelor instanţelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul, de către Secţia pentru judecători. În cadrul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs.
    (3) Alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către Secţia pentru judecători, ţinând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicţie pentru care se scot locurile la concurs şi de necesităţile instanţelor.

    ART. 5
    (1) Promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se poate face doar în gradul imediat superior celui deţinut, în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, până la gradul profesional corespunzător judecătorului de curte de apel.
    (2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea instituţiilor coordonate sau subordonate în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora.
    (3) Anterior anunţării concursului, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, precum şi Inspecţiei Judiciare şi Institutului Naţional al Magistraturii intenţia de a organiza concursul de promovare pe loc, în vederea stabilirii locurilor scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul acestora şi, după caz, al instituţiilor coordonate sau subordonate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii pentru înscrierea la concurs
    ART. 6
    (1) Pot participa la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior, judecătorii care îndeplinesc până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs condiţiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul „foarte bine“ şi nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.
    (2) La calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare se ia în considerare vechimea în funcţia de judecător sau procuror. Perioada în care judecătorul a avut calitatea de auditor de justiţie nu se ia în considerare la calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare.
    (3) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, la calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare se ia în considerare atât perioada în care candidaţii au îndeplinit această activitate, cât şi perioada în care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror.

    ART. 7
    (1) Data, locul organizării concursului de promovare pe loc, locurile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (2) şi (3) şi, după caz, art. 5 alin. (2), modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, precum şi materiile la care se susţine concursul de promovare pe loc, tematica şi bibliografia pentru acest concurs se stabilesc prin hotărâre a Secţiei pentru judecători, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Secţia pentru judecători poate stabili ca proba scrisă din cadrul concursului de promovare pe loc să fie susţinută în centre regionale.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În acelaşi termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor curţilor de apel, care le vor transmite de îndată instanţelor din circumscripţia lor, precum şi, dacă este cazul, Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei, care le vor transmite instituţiilor coordonate sau subordonate acestora, Inspecţiei Judiciare şi Institutului Naţional al Magistraturii, pentru a fi afişate pe paginile de internet ale acestora şi aduse la cunoştinţa tuturor judecătorilor şi, după caz, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.
    (3) În termenul prevăzut de calendarul concursului, cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menţionează, după caz, gradul profesional în care se doreşte promovarea pe loc şi materia de concurs pentru care se optează.
    (4) Fiecare candidat poate formula o singură opţiune cu privire la materiile de concurs prevăzute de prezentul regulament.
    (5) Candidatul poate reveni asupra opţiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare pe loc
    § 1. Comisiile de concurs
    ART. 8
    (1) Comisia de organizare a concursului de promovare pe loc este condusă de un preşedinte, care este secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. În cazul imposibilităţii îndeplinirii funcţiei de către acesta, comisia este condusă, în ordine, de directorul Direcţiei resurse umane şi organizare sau de directorul Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Membrii comisiei de organizare se desemnează de către preşedintele acesteia dintre personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.
    (3) Nu pot face parte din comisia de organizare persoanele care au soţul sau soţia, concubini, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiei, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.

    ART. 9
    (1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi înaintează spre publicare lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi publică lista finală a candidaţilor;
    2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor prevăzute de lege pentru membrii comisiilor;
    3. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, la centrele de concurs şi în timpul transportului acestora;
    4. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
    5. instruieşte responsabilii de sală;
    6. repartizează candidaţii pe săli pentru proba scrisă, în ordine alfabetică, şi dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
    7. preia, de la comisiile de elaborare a subiectelor, subiectele pentru proba scrisă şi baremele de evaluare şi notare, în plicuri sigilate;
    8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;
    9. distribuie candidaţilor materialele pentru susţinerea probei scrise;
    10. afişează baremele de evaluare şi notare la centrele de concurs, la încheierea probei scrise, şi asigură publicarea acestora, precum şi a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
    11. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;
    12. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor ori în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;
    13. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;
    14. asigură publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;
    15. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Secţiei pentru judecători;
    16. informează de îndată Secţia pentru judecători cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
    17. propune Secţiei pentru judecători eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    18. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

    (2) Membrii comisiei de organizare a concursului îşi desfăşoară activitatea în timpul programului normal de lucru de la Consiliul Superior al Magistraturii sau, după caz, Institutul Naţional al Magistraturii. În mod excepţional, în situaţii temeinic justificate, membrii comisiei de organizare a concursului îşi pot desfăşura activitatea şi în afara programului normal de lucru, cu aprobarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului.

    ART. 10
    (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 9.
    (2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte atribuţiile pentru membrii comisiei, instrucţiunile pentru responsabilii de sală şi supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor, în vederea bunei desfăşurări a concursului.
    (3) Preşedinţii instanţelor răspund de aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute mai sus, sub coordonarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului.
    (4) Preşedintele comisiei de organizare a concursului soluţionează situaţiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situaţiile de incompatibilitate a preşedintelui comisiei de organizare sunt soluţionate de Secţia pentru judecători.

    ART. 11
    (1) Comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi curţile de apel, desemnaţi pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. Prin aceeaşi hotărâre, în cadrul acestor comisii sunt constituite subcomisii pentru fiecare materie de concurs pentru care s-au formulat opţiuni.
    (2) Institutul Naţional al Magistraturii solicită, prin intermediul preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al preşedinţilor curţilor de apel, consimţământul judecătorilor în scopul desemnării în comisiile de concurs şi, după centralizare, transmite rezultatele la Secţia pentru judecători. Consimţământul pentru desemnarea într-o comisie de concurs se consideră dat atât pentru calitatea de membru titular, cât şi pentru calitatea de membru supleant în comisie.
    (3) În comisia de elaborare a subiectelor şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pot fi desemnate, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi cadre didactice universitare care au cel puţin gradul de conferenţiar.
    (4) Institutul Naţional al Magistraturii poate propune, cu rol consultativ, Secţiei pentru judecători componenţa comisiilor de concurs pe baza opţiunilor formulate de judecători.
    (5) Dispoziţiile art. 8 alin. (3) şi ale art. 10 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    (6) În componenţa comisiilor sunt numiţi şi membri supleanţi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Secţia pentru judecători prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (7) Numărul membrilor comisiilor se stabileşte de Secţia pentru judecători pentru fiecare concurs, în funcţie de numărul candidaţilor şi de materiile pentru care aceştia au optat. Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de elaborare a subiectelor şi subcomisia de soluţionare a contestaţiilor au acelaşi număr de membri, dar nu mai puţin de 3 membri. Subiectele de drept procesual civil sunt elaborate de o subcomisie desemnată de Secţia pentru judecători dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, iar contestaţiile la dreptul procesual civil sunt soluţionate de o subcomisie desemnată de Secţia pentru judecători dintre membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Subiectele de drept procesual penal sunt elaborate de membrii subcomisiei care elaborează subiectele la materia drept penal, iar contestaţiile la dreptul procesual penal sunt soluţionate de membrii subcomisiei care soluţionează contestaţiile la materia drept penal.

    ART. 12
    (1) Comisiile de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor sunt conduse de câte un preşedinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotărârea prevăzută la art. 11 alin. (1). Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor exercită şi următoarele atribuţii: veghează la respectarea regulilor prevăzute la art. 13 pct. 1, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor, alături de atribuţiile care îi revin în calitate de membru al comisiei, coordonează activitatea acesteia.
    (2) O persoană poate face parte dintr-o singură comisie pentru acelaşi concurs.
    (3) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor, prin care se stabilesc modalităţile de plată şi atribuţiile ce le revin, se încheie între aceştia şi un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.
    (4) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.
    (5) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor îşi desfăşoară activitatea în afara programului normal de lucru de la instanţe.

    ART. 13
    Subcomisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuţii:
    1. elaborarea subiectelor pentru proba scrisă, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Secţia pentru judecători şi de Institutul Naţional al Magistraturii;
    b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
    c) să fie, de regulă, diferenţiate în funcţie de gradul instanţei;
    d) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
    e) să nu conţină probleme controversate în doctrină sau practică;
    f) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;
    g) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

    2. predarea către comisia de organizare a concursului, înainte de desfăşurarea probei scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi notare, în plicuri sigilate.


    ART. 14
    (1) Subcomisiile de soluţionare a contestaţiilor, constituite pentru fiecare materie de concurs pentru care s-au formulat opţiuni, examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi cu consultarea subcomisiilor de elaborare a subiectelor, în limita motivelor invocate de candidaţi, contestaţiile la bareme.
    (2) În cazul în care subcomisia de soluţionare a contestaţiilor respinge toate contestaţiile, baremele iniţiale de evaluare şi notare devin definitive.
    (3) În cazul în care membrii subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că se impune anularea uneia sau mai multor întrebări din testul-grilă, iar membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluţie, subcomisia de soluţionare a contestaţiilor adoptă baremele definitive.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă membrii subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor şi cei ai subcomisiei de elaborare a subiectelor nu ajung la un acord, baremele de evaluare şi notare definitive se stabilesc de către aceste subcomisii reunite, cu votul majorităţii membrilor. În scopul realizării majorităţii, preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor asigură medierea. Dacă membrii comisiilor au mai mult de două opinii, cei ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură opinie.
    (5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este în mod evident altul decât cel indicat în barem, fără a fi incidente dispoziţiile alin. (6), se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
    (6) În ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, baremul definitiv va cuprinde atât punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de elaborare a subiectelor în baremul iniţial, cât şi punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de contestaţii.
    (7) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.
    (8) În situaţiile prevăzute la alin. (4), în ipoteza în care nu se poate realiza majoritatea, baremul definitiv va cuprinde atât varianta de răspuns stabilită de comisia de elaborare a subiectelor în baremul iniţial, cât şi varianta de răspuns stabilită de comisia de contestaţii, punctajul corespunzător întrebării respective acordându-se pentru ambele variante.
    (9) Contestaţiile la barem se soluţionează şi se motivează în termenul prevăzut de calendarul concursului. Baremele definitive stabilite în urma soluţionării contestaţiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    (10) Secţia pentru judecători poate să dispună sancţionarea, cu reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată, a membrilor comisiilor care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte sau modificarea unor bareme, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora. Acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.
    (11) Sancţiunile prevăzute la alin. (10) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecinţele produse.
    (12) Subcomisiile de soluţionare a contestaţiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note conform baremelor de evaluare şi notare definitive.


    § 2. Desfăşurarea concursului de promovare pe loc
    ART. 15
    (1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.
    (2) În termenul prevăzut de calendarul concursului, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs. Lista candidaţilor se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listelor prevăzute la alin. (2). Contestaţiile se transmit prin fax sau email ori se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, conform indicaţiilor din anunţul privind posibilitatea depunerii contestaţiilor.
    (4) Contestaţiile vor fi soluţionate de Secţia pentru judecători.
    (5) Comisia de organizare a concursului întocmeşte, de îndată după pronunţarea hotărârii Secţiei pentru judecători, lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, care se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

    ART. 16
    (1) Concursul de promovare pe loc constă în susţinerea unei probe scrise tip grilă cu caracter teoretic şi practic.
    (2) Proba scrisă cu caracter teoretic şi practic se susţine la:
    a) una dintre următoarele materii, în funcţie de opţiunea candidatului:
    - drept civil;
    – drept penal;
    – drept comercial;
    – drept administrativ şi drept financiar şi fiscal;
    – dreptul muncii şi asigurărilor sociale;

    b) drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept comercial, drept administrativ şi drept financiar şi fiscal, dreptul muncii şi asigurărilor sociale sau drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal.

    (3) Întrebările teoretice şi practice la materiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) cuprind şi aspecte din jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

    ART. 17
    (1) Proba scrisă tip grilă cu caracter teoretic şi practic cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel:
    a) 20 de întrebări pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi 5 întrebări pentru verificarea cunoştinţelor practice din următoarele materii, în funcţie de opţiunea candidatului: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ şi drept financiar şi fiscal, dreptul muncii şi asigurărilor sociale;
    b) 20 de întrebări pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi 5 întrebări pentru verificarea cunoştinţelor practice din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal.

    (2) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la proba scrisă tip grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.
    (3) La întrebările pentru verificarea cunoştinţelor teoretice fiecare răspuns corect primeşte 0,15 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.
    (4) La întrebările pentru verificarea cunoştinţelor practice fiecare răspuns corect primeşte 0,40 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.
    (5) Evaluarea răspunsurilor la întrebările testului-grilă se realizează prin procesare electronică.

    ART. 18
    (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probei scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi afişarea acestora pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul.
    (2) Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probei, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte.
    (3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.

    ART. 19
    (1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematica şi bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
    (2) Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii care urmează să fie lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagină care urmează să fie sigilată.
    (4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.
    (5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează întrun proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea „fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.

    ART. 20
    (1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.
    (2) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte sau de la un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.
    (3) Pe parcursul desfăşurării probei scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. În cel mult 30 de minute de la începerea probei scrise, comisia de elaborare a subiectelor transmite candidaţilor precizări privind eventualele erori materiale constatate în redactarea subiectelor. Dacă din acest motiv este afectat timpul alocat rezolvării subiectelor, preşedintele comisiei de organizare, la propunerea preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, poate dispune prelungirea timpului de concurs în mod corespunzător.
    (4) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrele de concurs la încheierea probei scrise. În termen de 48 de ore de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, candidaţii pot face contestaţii la bareme, care se transmit prin fax sau e-mail ori se depun la Institutul Naţional al Magistraturii, conform indicaţiilor din anunţul privind posibilitatea depunerii contestaţiilor, şi se soluţionează potrivit art. 14 alin. (1)-(9).

    ART. 21
    (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.
    (2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.
    (3) Pentru elaborarea lucrării scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.
    (4) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „Anulat“, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentele de concurs.
    (5) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

    ART. 22
    (1) Pe măsură ce îşi încheie lucrările, candidaţii le predau supraveghetorilor.
    (2) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
    (3) Toţi candidaţii semnează în momentul predării lucrărilor în procesele-verbale de predare-primire a acestora.
    (4) Pentru fiecare sală se întocmeşte un proces-verbal.
    (5) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.
    (6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui şi unui membru al comisiei de organizare a concursului.

    ART. 23
    Rezultatele se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

    ART. 24
    (1) Candidaţii pot contesta notele obţinute la proba scrisă tip grilă.
    (2) Contestaţiile se transmit prin fax sau e-mail ori se depun la Institutul Naţional al Magistraturii, conform indicaţiilor din anunţul privind posibilitatea depunerii contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor.
    (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se renumerotează şi se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat.
    (4) Lucrările se predau preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, însoţite de un borderou de predare-primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.

    ART. 25
    Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.

    ART. 26
    (1) După soluţionarea contestaţiilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte listele finale, pentru fiecare grad profesional şi materie separat.
    (2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

    ART. 27
    (1) Nota obţinută la concurs este suma punctajelor obţinute la întrebările de la proba scrisă tip grilă.
    (2) Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7, calculată potrivit alin. (1).

    ART. 28
    (1) Rezultatele finale se înaintează Secţiei pentru judecători, în vederea validării.
    (2) Secţia pentru judecători poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de prezentul regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârşirii unei fraude.
    (3) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Secţia pentru judecători dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor declaraţi admişi.
    (4) Promovarea se realizează în ordinea notelor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs aferente gradului profesional şi materiei pentru care s-a optat.
    (5) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei, precum şi al instituţiilor coordonate sau subordonate acestora, promovarea urmând a se dispune de persoana cu atribuţii în acest sens.

    ART. 29
    La note egale, Secţia pentru judecători suplimentează numărul de locuri scoase la concurs, astfel încât să poată fi declaraţi admişi toţi candidaţii care au obţinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis, corespunzător gradului şi materiei pentru care a candidat.


    CAP. III
    Concursul de promovare efectivă
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune
    ART. 30
    (1) Posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă se stabilesc de către Secţia pentru judecători, în mod distinct pe secţii, în urma consultării instanţelor, în funcţie de necesarul de resurse umane, în limita posturilor vacante existente la tribunale şi curţi de apel.
    (2) Judecătorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pot candida pentru promovarea efectivă la oricare dintre instanţele pentru care s-au stabilit posturi vacante scoase la concurs, indiferent de instanţa la care funcţionează.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii pentru înscrierea la concurs
    ART. 31
    (1) Pot participa la concursul de promovare efectivă judecătorii care au avut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător instanţei la care solicită promovarea şi au funcţionat efectiv timp de cel puţin 2 ani la instanţa ierarhic inferioară, în cazul promovării în funcţiile de judecător de curte de apel. Condiţia de vechime trebuie să fie îndeplinită până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs.
    (2) În cazul persoanelor numite în funcţia de judecător în condiţiile art. 33^1 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru verificarea îndeplinirii condiţiei de a fi funcţionat efectiv timp de cel puţin 2 ani la instanţa ierarhic inferioară se are în vedere funcţionarea efectivă la tribunal sau la tribunalul specializat după data numirii în funcţie în condiţiile acestor dispoziţii legale.
    (3) Pentru a participa la concursul de promovare efectivă, judecătorii trebuie să fi funcţionat efectiv la instanţe sau în calitate de judecător de supraveghere a privării de libertate pe întreaga perioadă de 3 ani anterioară datei expirării termenului de înscriere la concurs. La calcularea termenului de 3 ani nu se iau în considerare perioadele de suspendare din funcţia de judecător şi nici concediile pentru creşterea copilului.

    ART. 32
    (1) Data, locul organizării concursului, posturile scoase la concurs, stabilite conform art. 30 alin. (1), modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare se stabilesc prin hotărâre a Secţiei pentru judecători, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor judecătorilor, prin curţile de apel, şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de la care se pot depune cererile de înscriere la concurs.
    (3) În termenul prevăzut de calendarul concursului, cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menţionează instanţa la care se solicită promovarea efectivă.
    (4) În cazul promovării la curtea de apel, fiecare candidat poate formula o singură opţiune cu privire la instanţa la care solicită promovarea efectivă. În cazul promovării la tribunal, fiecare candidat poate formula opţiuni pentru unul sau mai multe tribunale din circumscripţia curţii de apel în care funcţionează, indicându-le în ordinea preferinţei. Dacă solicită promovarea la un tribunal din circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care funcţionează, judecătorul poate formula opţiune doar pentru acel tribunal.
    (5) Dispoziţiile art. 7 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare efectivă
  Comisiile de concurs
    ART. 33
    (1) Comisia de organizare a concursului de promovare efectivă este condusă de un preşedinte, care este directorul Institutului Naţional al Magistraturii. În cazul imposibilităţii îndeplinirii funcţiei de către acesta, comisia este condusă de directorul adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, care are calitatea de judecător.
    (2) Dispoziţiile art. 8 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 34
    (1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi publică lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi publică lista finală a candidaţilor;
    2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului;
    3. publică punctajele obţinute de candidaţi ca urmare a evaluării;
    4. publică rezultatul contestaţiilor;
    5. întocmeşte listele finale şi asigură publicarea lor simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
    6. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Secţiei pentru judecători;
    7. informează de îndată Secţia pentru judecători cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament;
    8. propune Secţiei pentru judecători eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    9. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

    (2) Membrii comisiei de organizare a concursului îşi desfăşoară activitatea în timpul programului normal de lucru de la Institutul Naţional al Magistraturii sau, după caz, Consiliul Superior al Magistraturii. În mod excepţional, în situaţii temeinic justificate, membrii comisiei de organizare a concursului îşi pot desfăşura activitatea şi în afara programului normal de lucru, cu aprobarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului.

    ART. 35
    (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 34.
    (2) Dispoziţiile art. 10 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 36
    (1) Pentru evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor din ultimii 3 ani, la nivelul fiecărei curţi de apel în cadrul căreia s-au stabilit posturi vacante scoase la concurs, luând în considerare şi instanţele din circumscripţia acesteia, se constituie o comisie de evaluare numită prin hotărâre a Secţiei pentru judecători.
    (2) Comisia de evaluare este alcătuită din preşedintele curţii de apel, care este şi preşedintele comisiei, şi 4 membri din rândul judecătorilor de la curtea de apel, cu specializarea corespunzătoare secţiilor în cadrul cărora sunt posturile vacante scoase la concurs, propuşi de colegiul de conducere al curţii de apel.
    (3) Dacă apreciază necesar, la propunerea colegiului de conducere al curţii de apel, Secţia pentru judecători poate constitui atât o comisie de evaluare a candidaţilor pentru promovarea la curtea de apel, cât şi o comisie de evaluare a candidaţilor pentru promovarea la tribunalele din circumscripţia curţii de apel. În acest caz, comisia de evaluare a candidaţilor pentru promovarea la curtea de apel este alcătuită potrivit dispoziţiilor alin. (2), iar comisia de evaluare a candidaţilor pentru promovarea la tribunale este alcătuită din preşedintele curţii de apel, care este şi preşedintele comisiei, şi 4 membri din rândul judecătorilor de la curtea de apel sau de la tribunalele din circumscripţia acesteia, cu specializarea corespunzătoare secţiilor în cadrul cărora sunt posturile vacante scoase la concurs, propuşi de colegiul de conducere al curţii de apel. Membrii comisiei de evaluare care au calitatea de judecători la tribunale sunt propuşi de colegiul de conducere al curţii de apel, la recomandarea colegiilor de conducere ale tribunalelor în cadrul cărora funcţionează.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), în cazul imposibilităţii îndeplinirii funcţiei de către preşedintele curţii de apel, comisia de evaluare este condusă de vicepreşedintele curţii de apel sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Secţia pentru judecători.
    (5) Institutul Naţional al Magistraturii solicită colegiilor de conducere ale curţilor de apel să transmită propunerile pentru desemnarea membrilor comisiilor, pe care le înaintează Secţiei pentru judecători.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (1), comisia de evaluare constituită la nivelul curţii de apel realizează atât evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor pentru promovarea la curtea de apel, cât şi evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor pentru promovarea la tribunalele din circumscripţia acesteia.
    (7) Preşedintele comisiei de evaluare, alături de atribuţiile care îi revin în calitate de membru al comisiei, coordonează activitatea acesteia.
    (8) Dispoziţiile art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (6) şi ale art. 12 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător. În situaţia prevăzută la alin. (3), dispoziţiile art. 12 alin. (2) nu sunt aplicabile preşedintelui comisiilor de evaluare.
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (3), în cazul în care un membru al comisiei de evaluare a fost evaluat anterior, la un concurs de promovare efectivă, de o comisie de evaluare din care a făcut parte unul dintre candidaţi, acesta are obligaţia să se retragă din comisia de evaluare şi să comunice această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.

  Desfăşurarea concursului de promovare efectivă
    ART. 37
    Centralizarea cererilor de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare se realizează de comisia de organizare a concursului. Dispoziţiile art. 15 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 38
    Concursul de promovare efectivă constă în susţinerea unei probe având ca obiect evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor din ultimii 3 ani de activitate.

    ART. 39
    (1) În cadrul probei prevăzute la art. 38, pentru evaluarea activităţii sunt avute în vedere hotărârile judecătoreşti redactate de candidaţi în ultimii 3 ani de activitate.
    (2) Hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) trebuie să fie relevante pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite şi să fie întocmite în faze procesuale diferite, în măsura în care este posibil.
    (3) Printre actele prevăzute la alin. (1) se pot regăsi şi hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate, urmând a fi ataşate şi deciziile pronunţate în căile de atac.
    (4) Pentru realizarea evaluării activităţii, de îndată după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanţelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii listele hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi redactate de către aceştia în ultimii 3 ani de activitate, cu evidenţierea datei şi numărului hotărârii, a numărului de dosar în care aceasta a fost pronunţată, a obiectului cauzei, a stadiului procesual, a tipului hotărârii şi cu menţiunea că soluţia a fost desfiinţată/casată, dacă este cazul. Listele sunt generate exclusiv în format electronic.
    (5) În cazul candidaţilor care în ultimii 3 ani şi-au desfăşurat activitatea în cadrul mai multor instanţe, listele hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi redactate de către aceştia sunt solicitate de la fiecare dintre aceste instanţe.
    (6) De îndată după primirea listelor prevăzute la alin. (4), comisia de evaluare stabileşte criterii unitare pe fiecare specializare pentru selectarea aleatorie a câte 10 hotărâri judecătoreşti pentru fiecare candidat, ce vor fi supuse evaluării. La stabilirea criteriilor de selecţie, comisia de evaluare va ţine seama şi de dispoziţiile alin. (2).
    (7) Nu vor fi avute în vedere hotărârile judecătoreşti prin care sunt soluţionate incidente procedurale, se ia act de renunţarea la judecată, de renunţarea la drept sau de retragerea unei căi de atac, se constată perimarea ori cererea este anulată sau care au ca obiect încuviinţarea executării silite, confirmarea renunţării la urmărirea penală ori acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Comisia de evaluare poate stabili, pentru toţi candidaţii pe care îi evaluează, şi alte categorii de hotărâri care nu vor fi avute în vedere la realizarea selecţiei.
    (8) Pe baza criteriilor stabilite potrivit alin. (6) şi (7), comisia de evaluare realizează selecţia hotărârilor judecătoreşti, cu sprijinul comisiei de organizare, prin intermediul aplicaţiei informatice furnizate de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (9) După selecţia realizată potrivit alin. (8), comisia de evaluare solicită de la instanţele în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii hotărârile selectate.
    (10) Instanţele transmit comisiei de evaluare hotărârile judecătoreşti solicitate în termen de 5 zile de la primirea adreselor. Hotărârile sunt înaintate şi în format electronic, împreună cu fişele ECRIS ale dosarelor în care au fost pronunţate.
    (11) În situaţia în care comisia de evaluare apreciază că nu toate hotărârile judecătoreşti selectate sunt relevante pentru activitatea candidatului, aceasta va realiza, în completare, o singură dată, o nouă selecţie, dispoziţiile alin. (8) fiind aplicabile în mod corespunzător.
    (12) Candidatul poate transmite comisiei de evaluare cel mult 5 hotărâri judecătoreşti din ultimii 3 ani, indiferent de materia în care au fost pronunţate şi de obiectul acestora, care vor fi avute în vedere la evaluarea activităţii.
    (13) Dacă apreciază necesar, comisia de evaluare poate analiza, pentru toţi candidaţii, şi modul în care aceştia respectă jurisprudenţa unitară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau a instanţelor superioare, solicitând în acest sens informaţiile pe care le apreciază necesare de la instanţele în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii.

    ART. 40
    (1) De îndată după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanţelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii transmiterea documentelor necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor, cu privire la întreaga perioadă supusă evaluării.
    (2) În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor ori de efectuare a altor lucrări, se solicită date statistice sau orice documente necesare privind:
    a) activitatea candidatului, precum: numărul de şedinţe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluţionate, numărul de hotărâri redactate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depăşit acest termen, perioada medie de soluţionare a cauzelor de către candidat, alte activităţi desfăşurate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    b) activitatea instanţei la secţia la care a funcţionat judecătorul, precum: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în şedinţe de judecată, timpul mediu de soluţionare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen.

    (3) Primind solicitarea comisiei de evaluare prevăzută la alin. (1), preşedintele instanţei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea candidatul ia măsurile necesare pentru strângerea informaţiilor prevăzute la alin. (2) şi pentru transmiterea de îndată a acestora.
    (4) În cazul candidaţilor care în ultimii 3 ani şi-au desfăşurat activitatea în cadrul mai multor instanţe, documentele necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor sunt solicitate de la fiecare dintre aceste instanţe.
    (5) Pentru verificarea respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor, comisia de evaluare va avea în vedere şi fişele ECRIS ale dosarelor prevăzute la art. 39 alin. (10), analizând informaţiile din sistemul ECRIS referitoare la fiecare dintre aceste dosare.

    ART. 41
    Dispoziţiile art. 39 şi ale art. 40 se aplică în mod corespunzător judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Lista încheierilor pronunţate de judecătorul de supraveghere a privării de libertate şi informaţiile necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor se transmit comisiei de evaluare de către preşedintele instanţei de la care provine judecătorul de supraveghere a privării de libertate, pe baza datelor din registrele în care este evidenţiată activitatea acestuia.

    ART. 42
    (1) De îndată după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisiile de evaluare solicită, cu privire la fiecare candidat, opinia motivată a secţiei corespunzătoare specializării candidatului de la instanţa ierarhic superioară celei la care funcţionează acesta. În acest scop, preşedintele de secţie consultă judecătorii secţiei cu respectarea confidenţialităţii opiniilor exprimate şi consemnează rezultatul într-un referat, semnat şi datat, care se transmite comisiei de evaluare.
    (2) În cazul în care la instanţa ierarhic superioară celei la care funcţionează candidatul există mai multe secţii cu specializare comună, se procedează la consultarea tuturor secţiilor cu specializare comună, fiind întocmit un referat unic semnat de preşedinţii secţiilor respective.
    (3) Opinia secţiei sau a secţiilor corespunzătoare specializării candidatului are rol consultativ pentru comisia de evaluare.

    ART. 43
    (1) Comisia prevăzută la art. 36 efectuează evaluarea activităţii în funcţie de următoarele criterii:
    a) capacitate de analiză şi sinteză, coerenţă în exprimare;
    b) argumentaţie sub aspectul clarităţii şi logicii, analiza argumentată a cererilor şi apărărilor formulate de părţi, respectarea jurisprudenţei unitare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a curţilor de apel;
    c) respectarea termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor, ţinând seama de volumul de activitate rezultat din datele prevăzute la art. 40 alin. (2).

    (2) Criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) privesc evaluarea hotărârilor judecătoreşti.
    (3) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării activităţii este de 60 de puncte, pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1) putând fi acordate cel mult 20 de puncte.
    (4) Comisia acordă un singur punctaj total pentru fiecare candidat, preşedintele comisiei asigurând medierea în caz de divergenţe între membrii comisiei.

    ART. 44
    (1) Evaluarea conduitei candidaţilor se face pe baza referatului întocmit în acest sens de comisia prevăzută la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a înregistrărilor şedinţelor de judecată desfăşurate în cauzele în care au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti selectate potrivit art. 39, a opiniei secţiei ori, după caz, a instanţei la care a funcţionat candidatul în ultimii 3 ani, precum şi a datelor existente la dosarul profesional şi a informaţiilor solicitate de la Inspecţia Judiciară referitoare la eventualele abateri disciplinare şi încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor din ultimii 3 ani de activitate.
    (2) În acest scop, de îndată după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită comisiilor corespunzătoare prevăzute la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare informaţiile necesare pentru evaluarea conduitei candidaţilor.
    (3) Pentru întocmirea referatului prevăzut la alin. (1), în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la art. 45 alin. (1), pot fi avute în vedere evaluările anterioare ale candidatului şi orice alte informaţii despre candidat care pot fi verificate.
    (4) În cazul candidaţilor care în ultimii 3 ani au desfăşurat activitate la mai multe instanţe, referatul prevăzut la alin. (1) se solicită fiecăreia dintre comisiile de evaluare corespunzătoare instanţelor la care a funcţionat judecătorul respectiv.
    (5) Înregistrările şedinţelor de judecată se transmit la solicitarea comisiei de evaluare împreună cu hotărârile judecătoreşti selectate potrivit art. 39. Comisia de evaluare procedează la ascultarea prin sondaj a înregistrărilor primite.
    (6) Pentru obţinerea opiniei secţiei sau a instanţei, dacă nu există secţii, la care funcţionează candidatul, un membru al comisiei de evaluare desemnat de preşedintele acesteia consultă personalul secţiei sau, după caz, al instanţei, cu respectarea confidenţialităţii opiniilor exprimate, şi consemnează rezultatul într-un referat semnat şi datat, care cuprinde informaţii verificabile. În cazul în care candidatul funcţionează la o instanţă din circumscripţia altei curţi de apel, consultarea se realizează de către un membru al comisiei de evaluare constituite în vederea promovării pentru instanţa la care funcţionează candidatul. Dacă pentru această instanţă nu a fost constituită o comisie de evaluare, consultarea se realizează de un judecător de la curtea de apel în circumscripţia căreia funcţionează candidatul, desemnat de preşedintele acelei curţi de apel.
    (7) În cazul candidaţilor care în ultimii 3 ani au desfăşurat activitate la mai multe instanţe, pentru realizarea consultării sunt avute în vedere toate instanţele, dispoziţiile alin. (6) fiind aplicabile în mod corespunzător.
    (8) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător pentru evaluarea conduitei judecătorului de supraveghere a privării de libertate.

    ART. 45
    (1) Comisia prevăzută la art. 36 efectuează evaluarea conduitei candidaţilor în funcţie de următoarele criterii:
    a) conduita profesională în timpul şedinţei de judecată, în îndeplinirea altor îndatoriri profesionale şi în relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, interpreţii în timpul exercitării funcţiei;
    b) relaţiile cu colegii, grefierii şi celălalt personal al instanţei ori cu personalul instanţelor superioare ori inferioare ierarhic.

    (2) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării conduitei este de 40 de puncte, pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1) putând fi acordate cel mult 20 de puncte.
    (3) Comisia acordă un singur punctaj total pentru fiecare candidat, preşedintele comisiei asigurând medierea în caz de divergenţe între membrii comisiei.

    ART. 46
    (1) Comisiile de evaluare întocmesc un proiect de raport motivat, în care se arată punctajele obţinute potrivit art. 43 alin. (3) şi art. 45 alin. (2) şi punctajul total obţinut de candidat.
    (2) Proiectul de raport prevăzut la alin. (1) se transmite candidatului, sub semnătură.

    ART. 47
    (1) După comunicarea proiectului de raport, candidatul susţine un interviu în faţa comisiei de evaluare în legătură cu aspectele reţinute în proiectul de raport. În cazul în care are obiecţiuni în legătură cu aspectele reţinute în proiectul de raport, candidatul trebuie să le prezinte în cadrul interviului. Obiecţiunile sunt formulate în scris de candidat şi se păstrează împreună cu celelalte documente de concurs.
    (2) Interviul se înregistrează cu mijloace tehnice audio.

    ART. 48
    (1) După susţinerea interviului, comisia de evaluare analizează eventualele obiecţiuni formulate de candidat şi celelalte aspecte rezultate din susţinerea interviului şi întocmeşte raportul de evaluare final, motivat, în care sunt consemnate punctajele obţinute potrivit art. 43 alin. (3) şi art. 45 alin. (2) şi punctajul total obţinut de candidat. În raportul de evaluare final se vor consemna şi eventualele obiecţiuni formulate de candidat, precum şi poziţia argumentată a comisiei de evaluare cu privire la acestea.
    (2) Raportul de evaluare se comunică de către comisia de evaluare candidatului, sub semnătură, după care se transmite comisiei de organizare.
    (3) Punctajul total obţinut de fiecare candidat se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.

    ART. 49
    (1) Împotriva punctajului obţinut la evaluare candidatul poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la publicare, expunând argumentele pentru care critică punctajul acordat. În susţinerea contestaţiei nu pot fi invocate critici care nu au fost formulate de candidat prin obiecţiunile prevăzute la art. 47 alin. (1), dacă acesta avea posibilitatea să le invoce pe baza proiectului de raport comunicat potrivit art. 46 alin. (2).
    (2) Contestaţia se transmite prin fax sau e-mail ori se depune la Institutul Naţional al Magistraturii, conform indicaţiilor din anunţul privind posibilitatea depunerii contestaţiilor, şi se înaintează spre soluţionare Secţiei pentru judecători, în termenul prevăzut de calendarul concursului.
    (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, la cererea comisiei de organizare, comisia de evaluare transmite, de îndată, Secţiei pentru judecători mapa candidatului, care conţine toate documentele care au stat la baza evaluării şi raportul motivat al comisiei.
    (4) Secţia pentru judecători se pronunţă prin hotărâre definitivă.
    (5) Punctajul acordat în urma soluţionării contestaţiilor este definitiv şi nu poate fi mai mic decât cel obţinut la evaluarea iniţială.
    (6) Dispoziţiile art. 14 alin. (10) şi (11) se aplică în mod corespunzător şi membrilor comisiilor prevăzute la art. 36 în cazul admiterii contestaţiilor împotriva punctajului obţinut la evaluare.

    ART. 50
    (1) După soluţionarea contestaţiilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista cu rezultatele finale ale concursului, care se publică în condiţiile art. 26 alin. (2).
    (2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.

    ART. 51
    (1) Candidaţii clasificaţi în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute la concurs formulează opţiune, în această ordine, în termenul stabilit de comisia de organizare a concursului, pentru unul dintre posturile scoase la concurs la instanţa sau instanţele pentru care au optat potrivit art. 32 alin. (4). În cazul în care candidaţii au optat, potrivit art. 32 alin. (4), pentru mai multe tribunale din circumscripţia curţii de apel în care funcţionează, se va ţine seama de ordinea de preferinţă indicată de candidaţi.
    (2) Rezultatele finale se prezintă Secţiei pentru judecători, în vederea validării.
    (3) Secţia pentru judecători poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de prezentul regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârşirii unei fraude.
    (4) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Secţia pentru judecători dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor declaraţi admişi.
    (5) Promovarea efectivă se realizează în ordinea punctajelor obţinute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport de opţiunea candidatului.
    (6) La punctaje egale au prioritate candidaţii care au vechime mai mare în funcţia de judecător, iar în cazul în care egalitatea se păstrează după aplicarea acestui criteriu vor fi avute în vedere în următoarea ordine: vechimea în gradul profesional deţinut, nota obţinută la concursul de promovare pe loc.
    (7) În circumscripţiile instanţelor unde o minoritate naţională are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale au prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi.

    ART. 52
    (1) Judecătorii care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 50 alin. (2), dar care nu au fost promovaţi ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovaţi în posturile ce se vacantează la instanţele pentru care au optat la înscriere, în termen de 6 luni de la data validării concursului.
    (2) Dispoziţiile art. 51 alin. (5)-(7) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Promovarea în condiţiile alin. (1) şi (2) se poate dispune doar la solicitarea preşedintelui instanţei la care este vacant postul, dacă acest post nu a fost ocupat la prima sesiune de transferuri organizată în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (1). Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) nu este organizată o sesiune de transferuri, postul poate fi ocupat în condiţiile alin. (1) şi (2).

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 53
    Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 181 şi următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 54
    (1) Toate documentele întocmite pentru concursul de promovare pe loc, precum şi documentele depuse la comisia de organizare şi la Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul concursului de promovare efectivă se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. Cu excepţia rapoartelor de evaluare şi a documentelor înaintate Consiliului Superior al Magistraturii în condiţiile art. 49 alin. (3), celelalte documente elaborate sau depuse la comisiile de evaluare în cadrul concursului de promovare efectivă se păstrează la curţile de apel şi se înaintează Consiliului Superior al Magistraturii în format electronic.
    (2) Lucrările de la concursul de promovare pe loc în gradul profesional imediat superior şi rapoartele de evaluare elaborate în cadrul concursului de promovare efectivă se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaţilor.

    ART. 55
    Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor militari.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016