Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 15 martie 2021  privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT-CADRU din 15 martie 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 290 din 23 martie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 733 din 15 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 290 din 23 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE.

    ART. 2
    (1) Ocuparea posturilor pentru funcţii de execuţie specifice MAE se face prin concurs, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Personalul angajat în condiţiile alin. (1) derulează cu MAE raporturi de muncă.

    ART. 3
    (1) La concursul pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice MAE, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţia României, republicată, şi în legile în vigoare;
    b) are cetăţenia română;
    c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    d) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    e) are capacitate deplină de exerciţiu;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;
    g) cunoaşte cel puţin o limbă străină, potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;
    h) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată prin act medical de specialitate;
    i) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

    (2) Numărul posturilor, gradele profesionale ale funcţiilor de încadrare, criteriile şi condiţiile de ocupare a posturilor vacante se aprobă de către ministrul afacerilor externe.

    ART. 4
    (1) Concursul constă în parcurgerea următoarelor probe succesive:
    a) proba depunerii şi selecţiei dosarelor;
    b) proba testului-grilă;
    c) proba interviului;
    d) proba scrisă;
    e) proba verificării dosarelor - confruntarea documentelor în original, prezentate în format fizic, cu cele depuse electronic în cadrul probei menţionate la lit. a);
    f) testarea medicală şi psihologică şi obţinerea avizului Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, pentru accesul la informaţiile clasificate.

    (2) După fiecare probă, fiecare candidat primeşte calificativul „admis“ sau „respins“. Se pot prezenta la următoarea probă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
    (3) La momentul înscrierii, fiecare candidat primeşte un cod unic de utilizator.
    (4) Pe parcursul concursului, listele candidaţilor admişi/respinşi după fiecare probă se publică, pe baza codurilor de utilizator, pe pagina de internet a MAE.
    (5) După proba verificării dosarelor, lista nominală a candidaţilor declaraţi admişi se publică pe pagina de internet a MAE.

    ART. 5
    (1) Organizarea concursului, procedurile, modalitatea de desfăşurare a probelor şi bibliografia de concurs, generală şi specifică, după caz, se aprobă de către ministrul afacerilor externe.
    (2) În funcţie de specificul posturilor ce trebuie ocupate, un concurs poate fi organizat pentru unul sau mai multe profiluri.
    (3) În cazul în care un concurs este organizat pentru mai multe profiluri, un candidat poate opta numai pentru un profil. Dacă un candidat optează pentru mai multe profiluri, acesta este eliminat din concurs la proba depunerii şi selecţiei dosarelor.
    (4) Modalitatea de desfăşurare a probei testului-grilă şi a probei interviului, prin prezenţă fizică sau on-line, se comunică la data publicării anunţului de concurs.

    CAP. II
    Organizarea concursurilor
    SECŢIUNEA 1
    Publicitatea concursurilor
    ART. 6
    (1) Anunţul privind posturile pentru care se organizează concurs, prezentul regulament, modalitatea de desfăşurare a probelor de concurs, condiţiile specifice de ocupare a posturilor şi bibliografia de concurs se publică pe pagina de internet a MAE, www.mae.ro, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. Organizarea concursului poate fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi prin alte mijloace de comunicare în masă.
    (2) Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului, pe tot parcursul acestuia, se publică pe pagina de internet a MAE, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Comisiile de concurs
    ART. 7
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor se constituie, prin ordin al ministrului afacerilor externe, comisia de verificare a dosarelor, comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului.
    (2) Prin ordinul prevăzut la alin. (1) se stabilesc componenţa comisiilor, atribuţiile membrilor acestora, precum şi situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese ale membrilor comisiilor.
    (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt angajaţi ai MAE. O persoană poate face parte numai dintr-o singură comisie.
    (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), înainte de exercitarea acestei calităţi, dau o declaraţie despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzute de lege, precum şi o declaraţie de confidenţialitate, prevăzute în ordinul ministrului afacerilor externe.

    CAP. III
    Desfăşurarea concursurilor
    SECŢIUNEA 1
    Înscrierea şi dosarul de concurs
    ART. 8
    (1) Candidaţii au la dispoziţie 10 zile calendaristice pentru înscriere, conform anunţului de organizare a concursului.
    (2) Înscrierea la concurs se realizează prin intermediul formularului electronic disponibil pe pagina de internet a MAE, secţiunea Carieră - „Oportunităţi de angajare“.
    (3) Condiţiile tehnice, precum şi instrucţiunile de înscriere prin intermediul formularului electronic prevăzut la alin. (2) se publică pe pagina de internet a MAE cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de prima zi de înscriere.
    (4) Pentru a putea participa la concurs, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea de către MAE a datelor cu caracter personal. Datele de identitate furnizate de candidaţi sunt verificate cu înregistrările din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. Neconformitatea datelor de identitate, astfel cum au fost completate în formularul electronic prevăzut la alin. (2), cu înregistrările din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor atrage imposibilitatea participării la concurs.

    ART. 9
    (1) Candidaţii încarcă în formularul electronic următoarele documente personale, scanate după original, în format .pdf:
    a) actul de identitate emis de autorităţile române;
    b) actul doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
    c) diploma de licenţă sau, după caz, diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire, pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă, respectiv diploma de bacalaureat, aflată în termen de valabilitate, conform prevederilor legale; diplomele de absolvire eliberate de instituţii de învăţământ din afara ţării vor fi însoţite de atestatele de recunoaştere sau echivalare, emise de ministerul de resort pentru domeniul educaţiei, sau de dovada depunerii solicitării de recunoaştere sau de echivalare a acestora;
    d) declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, disponibilă pe pagina de internet a MAE;
    e) cerere-tip, disponibilă pe pagina de internet a MAE, semnată de candidat, în care fiecare candidat va preciza şi limba străină care va fi testată în timpul concursului, precum şi profilul postului pentru care optează;
    f) curriculum vitae tehnoredactat, în limba română, incluzând fotografia candidatului;
    g) certificat/adeverinţă medicală eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate a candidatului, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;
    h) alte diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor, dacă este cazul;
    i) documente care să ateste experienţa sau vechimea în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru;
    j) declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe pagina de internet a MAE.

    (2) Documentele redactate în limbi străine, cu excepţia celor de la alin. (1) lit. h), trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.
    (3) Încărcarea în sistemul electronic este considerată a fi finalizată după primirea unui mesaj de confirmare la adresa de e-mail a candidatului comunicată în formularul electronic de înscriere. În cazul modificării dosarului de concurs pe parcursul perioadei de înscriere sunt luate în considerare numai informaţiile existente în dosar la momentul expirării perioadei de înscriere. După expirarea perioadei de înscriere prevăzute la art. 8 alin. (1), dosarul de concurs nu mai poate fi modificat/completat.

    ART. 10
    (1) Pentru a fi declaraţi admişi pentru testul-grilă, candidaţii trebuie să îndeplinească întocmai condiţiile de participare la concurs, iar forma documentelor depuse trebuie să respecte prevederile prezentului regulament, precum şi instrucţiunile de înscriere.
    (2) Rezultatul probei depunerii şi selecţiei dosarelor se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.
    (3) Candidaţii care au depus dosare pentru concurs pot transmite la adresa de e-mail a concursului, în termen de 48 de ore de la publicarea listei candidaţilor declaraţi „admişi“, respectiv „respinşi“ pentru testul-grilă, obiecţii scrise cu privire la eventualele erori din liste, cu privire la propria persoană.
    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are la dispoziţie maximum 5 zile lucrătoare pentru verificarea şi soluţionarea obiecţiilor, iar rezultatele se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), în termenul menţionat.
    (5) Conformitatea cu originalul a documentelor încărcate în formularul electronic se verifică după obţinerea calificativului „admis“ la proba scrisă, în conformitate cu prevederile secţiunii a 5-a din prezentul capitol.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Testul-grilă
    ART. 11
    (1) Testul-grilă se desfăşoară în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor verificărilor obiecţiilor scrise transmise după verificarea dosarelor încărcate în formularul electronic. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării testului-grilă se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), la data prevăzută în art. 10 alin. (4), odată cu publicarea rezultatelor soluţionării obiecţiilor la proba depunerii şi selecţiei dosarelor.
    (2) Testul-grilă se susţine în limba română şi evaluează cunoştinţele teoretice şi abilităţile din domeniul de activitate al posturilor scoase la concurs, cultura generală şi capacitatea generală şi profesională a candidaţilor, pe baza bibliografiei generale pentru domeniul de concurs.
    (3) Testul-grilă se poate susţine în scris sau pe o platformă electronică pusă la dispoziţie de MAE, în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (4).

    ART. 12
    Timpul destinat răspunsurilor este anunţat la începutul testului-grilă.

    ART. 13
    (1) În cazul desfăşurării testului-grilă on-line, prin intermediul unei platforme electronice, instrucţiunile de conectare la platforma electronică sunt transmise candidaţilor declaraţi admişi la proba depunerii şi selecţiei dosarelor, la adresa de e-mail menţionată în formularul electronic de înscriere, cu cel puţin 72 de ore înainte de desfăşurarea probei. MAE organizează o simulare cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea probei. Semnalările unor eventuale probleme de conectare se pot primi cel târziu cu 24 de ore înainte de desfăşurarea probei.
    (2) Candidaţii au obligaţia de a se conecta la platformă electronică pusă la dispoziţie de MAE cu cel puţin 30 de minute înainte de ora anunţată de începere a probei testului-grilă.
    (3) Candidaţii au obligaţia de a avea la dispoziţie o cameră video funcţională, deschisă pe toată durata desfăşurării probei.
    (4) Fiecare candidat trebuie să aibă actul de identitate asupra sa, pe tot parcursul testului-grilă, în vederea verificării identităţii.
    (5) Pe durata desfăşurării probei, candidaţii nu pot comunica fizic, telefonic sau on-line cu alte persoane şi nu pot consulta materiale informaţionale de niciun fel.
    (6) Candidaţii care nu respectă obligaţiile prevăzute la alin. (2)-(5) sunt eliminaţi din concurs.

    ART. 14
    (1) În cazul desfăşurării testului-grilă prin prezenţă fizică, repartizarea candidaţilor în sălile de concurs se face conform listelor întocmite pentru fiecare sală, în ordine alfabetică, iar accesul candidaţilor în săli se face pe baza actului de identitate. După verificarea identităţii, fiecare candidat păstrează, la vedere, actul de identitate, până la predarea rezolvării testului-grilă.
    (2) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este posibil până la ora anunţată, dar nu mai târziu de momentul deschiderii subiectelor de concurs.
    (3) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii subiectelor sunt eliminaţi din concurs.
    (4) Candidaţilor le este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare. În timpul participării la testulgrilă sunt interzise folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, precum şi marcarea testului-grilă astfel încât să fie posibilă identificarea autorului anterior stabilirii punctajului acordat pentru lucrare.
    (5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.
    (6) Din momentul deschiderii subiectelor de concurs niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât după predarea, sub semnătură, a rezolvării testului-grilă.
    (7) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (6) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.
    (8) În fiecare sală se desemnează un responsabil de sală, care coordonează desfăşurarea testului-grilă în respectiva sală, şi unul sau mai mulţi supraveghetori, în funcţie de numărul candidaţilor din sala de concurs.
    (9) În elaborarea răspunsurilor candidaţii utilizează numai coli de hârtie ştampilate de către MAE şi pixuri puse la dispoziţie de persoanele desemnate pentru organizarea concursului. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie şi pixuri.
    (10) La expirarea timpului prevăzut la art. 12, candidaţii predau lucrările de concurs şi subiectele sub semnătură, în faza de elaborare a răspunsurilor în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit la art. 12. Ultimii 4 candidaţi din fiecare sală rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
    (11) Nerespectarea timpului prevăzut la art. 12 se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.
    (12) La predarea lucrărilor de către candidaţi, în prezenţa acestora, responsabilul de sală şi/sau unul sau mai mulţi supraveghetori verifică lucrările, le sigilează prin aplicarea unui autocolant pe colţul îndoit al foii unde este înscris numele şi prin aplicarea ştampilei de concurs, notează numărul de pagini scrise, iar fiecare candidat are obligaţia să semneze pentru conformitate într-un proces-verbal.
    (13) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se întocmeşte câte un proces-verbal pentru lucrările din fiecare sală.
    (14) În procesul-verbal prevăzut la alin. (12) se consemnează de către responsabilul de sală şi informaţii cu privire la numărul total de candidaţi prevăzut pentru acea sală, numărul de candidaţi prezenţi, numărul şi numele candidaţilor absenţi, numărul lucrărilor, precum şi, după caz, descrierea situaţiilor prevăzute la alin. (5), (7) şi (11). Procesul-verbal se semnează de către responsabilul de sală şi de către supraveghetorii din respectiva sală.

    ART. 15
    (1) Odată cu subiectele, candidaţilor li se comunică şi baremul testului-grilă.
    (2) Baremul de corectare a testului-grilă şi subiectele se publică pe pagina de internet a MAE în ziua desfăşurării testuluigrilă, la finalul timpului alocat pentru susţinerea probei.
    (3) Pentru a fi declaraţi admişi pentru interviu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 70% din punctajul maxim al testului-grilă.

    ART. 16
    (1) Candidaţii pot transmite contestaţii la baremul de corectare pe adresa de e-mail a concursului, în termen de 24 de ore de la publicarea baremului şi a subiectelor probei.
    (2) Contestaţiile la baremul de corectare se soluţionează de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult 3 zile lucrătoare după încheierea termenului de la alin. (1), iar baremul final se publică pe pagina de internet a MAE, în termenul menţionat.
    (3) Rezultatele testului-grilă, respectiv lista candidaţilor declaraţi „admişi“ şi „respinşi“ în urma acestuia se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei.
    (4) Candidaţii pot transmite, pe adresa de e-mail a concursului, contestaţii la rezultatele testului-grilă, în termen de 48 de ore din momentul publicării acestora.
    (5) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (4) de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului, iar rezultatele se publică, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), pe pagina de internet a MAE, în termenul menţionat.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Interviul
    ART. 17
    (1) Interviul are loc în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor după testul-grilă. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării interviului pentru fiecare domeniu de concurs se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării acestuia.
    (2) Interviul se desfăşoară la sediul Ministerului Afacerilor Externe sau on-line, pe o platformă electronică pusă la dispoziţie de MAE, în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (4).
    (3) În cazul desfăşurării interviului on-line, instrucţiunile de conectare la platforma electronică sunt transmise candidaţilor declaraţi admişi la proba testului-grilă, la adresa de e-mail menţionată în formularul electronic de înscriere, cu cel puţin 72 de ore înainte de desfăşurarea interviului.
    (4) Candidaţii care au fost declaraţi admişi ca urmare a soluţionării contestaţiilor la testul-grilă susţin interviul după ultimul candidat programat iniţial pentru profilul postului pentru care candidează.
    (5) În cadrul interviului, cu respectarea bibliografiei de concurs (bibliografia generală şi bibliografia specifică) şi a nevoilor de personal ale MAE, sunt testate competenţele din domeniul specific profilului de concurs pentru care a optat candidatul, abilităţile şi cunoştinţele în utilizarea limbii străine declarate la înscriere, capacitatea de contextualizare, analiză şi sinteză, abilităţile de comunicare şi relaţionare, iniţiativa şi creativitatea, comportamentul în situaţii de criză, motivaţia candidatului.
    (6) Interviul se înregistrează pe suport audiovideo.
    (7) În funcţie de profilul posturilor scoase la concurs, în cadrul interviului poate fi organizată o probă practică pentru testarea abilităţilor cerute de post.

    ART. 18
    În urma interviului, în baza criteriilor prevăzute la art. 17 alin. (5), fiecare candidat primeşte calificativul „admis“ sau „respins“.

    ART. 19
    Lista candidaţilor declaraţi „admişi“, respectiv „respinşi“ pentru proba scrisă se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Proba scrisă
    ART. 20
    (1) Proba scrisă se organizează în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la publicarea listei candidaţilor declaraţi „admişi“, respectiv „respinşi“ în urma interviului. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării probei scrise pentru fiecare domeniu de concurs se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data susţinerii acesteia.
    (2) Proba scrisă evaluează abilităţile şi cunoştinţele teoretice din domeniul de activitate al posturilor scoase la concurs, prin subiecte cu caracter aplicativ, specific posturilor, în conformitate cu bibliografia de concurs (bibliografia generală şi bibliografia specifică).
    (3) Proba scrisă se susţine în limba română. După caz, unul dintre subiecte poate fi redactat în limba străină declarată la înscriere, în funcţie de profilul postului. Limba în care trebuie tratat fiecare subiect se anunţă candidaţilor la momentul comunicării subiectelor.

    ART. 21
    Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de maximum două ore din momentul comunicării subiectelor şi este anunţat la începutul probei scrise.

    ART. 22
    Desfăşurarea probei scrise are loc în conformitate cu procedura prevăzută la art. 14.

    ART. 23
    Punctajul fiecărui subiect din cadrul probei scrise se anunţă candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.

    ART. 24
    (1) Lucrarea scrisă se notează de la 0 la 10 puncte.
    (2) Pentru a fi declaraţi admişi în urma probei scrise, candidaţii trebuie să obţină cel puţin punctajul final egal cu 7,00 şi să obţină la fiecare subiect minimum jumătate din baremul aferent acestuia.
    (3) Rezultatul probei scrise se publică în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data susţinerii sale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4).

    ART. 25
    (1) Candidaţii pot depune contestaţii, prin e-mail, la adresa concursului, în termen de 48 de ore din momentul publicării rezultatelor la proba scrisă.
    (2) Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1), iar rezultatele se publică în termenul menţionat, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4).

    ART. 26
    (1) Listele candidaţilor admişi şi respinşi în cadrul concursului se stabilesc în urma punctajului final obţinut de candidaţi la proba scrisă, în ordine descrescătoare, în limita posturilor scoase la concurs şi cu respectarea art. 24 alin. (2).
    (2) Se consideră admişi în cadrul concursului candidaţii care au obţinut cele mai mari punctaje finale dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi profil de posturi, în limita posturilor scoase la concurs.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Proba verificării dosarelor
    ART. 27
    (1) Candidaţii declaraţi admişi în cadrul concursului au la dispoziţie 3 zile lucrătoare anunţate de MAE pentru a se prezenta la sediul MAE cu originalele următoarelor documente depuse în format electronic, pentru certificare:
    a) actul de identitate emis de autorităţile române;
    b) actul doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
    c) diploma de licenţă sau echivalentă sau diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire, pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă, respectiv de bacalaureat; diplomele de absolvire eliberate de instituţii de învăţământ din afara ţării vor fi însoţite de atestatele de recunoaştere sau de echivalare, emise de ministerul de resort pentru domeniul educaţiei;
    d) certificat de cazier judiciar valabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) cerere-tip, în original, depusă la momentul înscrierii electronice;
    f) curriculum vitae tehnoredactat şi semnat, în original, incluzând fotografia candidatului;
    g) certificat/adeverinţă medicală, în original, eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate a candidatului, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;
    h) documentele care atestă experienţa sau vechimea în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru, transmise la momentul înscrierii electronice;
    i) declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    j) alte documente impuse de specificul postului, conform anunţului de concurs.

    (2) Prezentarea documentelor originale se face la sediul MAE, conform unui program anunţat în prealabil.
    (3) Prezentarea documentelor originale se face personal de către fiecare candidat, pe baza cărţii de identitate, sau de către o persoană împuternicită prin procură.

    ART. 28
    După terminarea perioadei de depunere a dosarelor, Comisia de verificare a dosarelor analizează, în maximum 5 zile lucrătoare, conformitatea documentelor depuse în format fizic de candidaţi cu cele depuse electronic, iar listele candidaţilor admişi, respectiv respinşi se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4).

    ART. 29
    (1) Candidaţii pot depune contestaţie scrisă la MAE în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor probei verificării dosarelor.
    (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum două zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1) de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului, iar rezultatele se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), în termenul menţionat.

    ART. 30
    (1) În cazul în care există candidaţi declaraţi respinşi în urma probei verificării dosarelor, comisia de evaluare selectează, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale la proba scrisă, un număr corespunzător de candidaţi din lista celor respinşi, dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi profil de posturi, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, în limita posturilor scoase la concurs şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei secţiuni.
    (2) În cazul în care în lista candidaţilor declaraţi respinşi în cadrul concursului nu există candidaţi care au obţinut minimum punctajul 7,00 la proba scrisă, posturile rămase neocupate în urma neconformităţii dosarelor unor candidaţi nu vor fi ocupate.

    ART. 31
    Listele finale ale candidaţilor admişi în cadrul concursului se publică pe pagina de internet a MAE în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5).

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 32
    (1) Candidaţii declaraţi admişi în cadrul concursului sunt supuşi unor testări medicale şi psihologice la centrul de medicină care deserveşte MAE şi completează formularele pentru solicitarea avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate. Candidaţii se prezintă în vederea efectuării testărilor medicale şi psihologice, respectiv în vederea completării formularelor pentru solicitarea avizului ORNISS, la datele anunţate de MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lor.
    (2) Candidaţii declaraţi „inapţi“ în urma testelor medicale şi psihologice, candidaţii care primesc avizul negativ al ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate, precum şi cei care nu se prezintă la datele anunţate pentru depunerea dosarului de concurs în format fizic, pentru testările medicale şi psihologice şi pentru completarea formularelor necesare solicitării avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate nu pot dobândi calitatea de angajat pe posturi prevăzute cu funcţii de execuţie specifice MAE.

    ART. 33
    (1) Candidaţii declaraţi „apţi“ ca urmare a testărilor medicale şi psihologice care primesc avizul pozitiv al ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate au obligaţia de a se prezenta în termen de maximum 15 zile lucrătoare la MAE pentru preluarea postului pentru care au candidat.
    (2) Pentru a putea fi angajaţi pe posturi prevăzute cu funcţii de execuţie specifice MAE, candidaţii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să facă dovada domiciliului lor în România.
    (3) Candidaţii prevăzuţi la alin. (1) sunt informaţi cu privire la condiţiile de încadrare, în condiţiile legii, în vederea angajării. Cu această ocazie, candidaţilor li se pot cere documente suplimentare prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare stabilirii condiţiilor de încadrare, inclusiv dovada domiciliului în România. De asemenea, candidaţilor li se comunică termenul-limită de finalizare a procedurii de angajare, în funcţie de succesiunea aspectelor implicate de aceasta.
    (4) Data semnării contractului individual de muncă, precum şi cea a începerii activităţii se anunţă de către MAE cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.
    (5) Pot fi angajaţi pe posturi prevăzute cu funcţii de execuţie specifice MAE numai candidaţii admişi în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice MAE care se prezintă la MAE la data anunţată ca fiind cea de începere a activităţii, care au domiciliul în România şi care acceptă postul repartizat.
    (6) Candidaţii care nu se prezintă la sediul MAE la data anunţată ca fiind cea de începere a activităţii sau care refuză semnarea contractului de muncă sau care nu respectă termenul-limită de finalizare a procedurii de angajare pierd calitatea de candidaţi admişi în cadrul concursului.
    (7) Încadrarea candidaţilor admişi pe funcţii de execuţie şi grade profesionale se face conform condiţiilor de studii şi vechime stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe privind criteriile şi condiţiile de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice MAE, în funcţie de posturile şi gradele profesionale ale funcţiilor de încadrare aprobate în condiţiile art. 3 alin. (2) din prezentul regulament.

    ART. 34
    În cazul în care, din motive neprevăzute, nu se pot respecta, în mod obiectiv, termenele prevăzute în prezentul regulament, concursul poate fi amânat pe o perioadă corespunzătoare. În acest caz, amânarea şi condiţiile de reluare se publică pe pagina de internet a MAE.

    ART. 35
    În cazul neînregistrării niciunei contestaţii în cadrul probelor de concurs care prevăd posibilitatea depunerii acestora, termenele următoare curg de la datele-limită prevăzute pentru depunerea contestaţiilor.

    ART. 36
    Dosarele depuse de candidaţi se arhivează de către MAE după finalizarea concursului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016