Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 15 martie 2021  privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 15 martie 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 290 din 23 martie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 732 din 15 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 290 din 23 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, denumit în continuare Regulament, stabileşte cerinţele-cadru, precum şi condiţiile generale de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României.

    ART. 2
    (1) Admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, denumit în continuare CDCR, se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, în limita numărului maxim de funcţii diplomatice şi consulare vacante aprobate prevăzute în statul de funcţii.
    (2) Personalul angajat în condiţiile alin. (1) derulează cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, raporturi de muncă.

    ART. 3
    (1) Calitatea de membru al CDCR poate fi dobândită ca urmare a promovării concursurilor de admitere în CDCR de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei României, republicată, şi legilor în vigoare;
    b) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare;
    c) a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de ministerul de resort în domeniul educaţiei;
    d) cunoaşte două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată prin act medical de specialitate;
    f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
    g) nu face parte din partide politice;
    h) nu este incompatibilă cu dobândirea calităţii de membru al CDCR la angajarea în MAE.

    (2) Persoanelor admise prin concurs în CDCR li se acordă grade diplomatice sau consulare în condiţiile prevăzute de Legea nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, şi în condiţiile specifice de ocupare a posturilor anunţate la data publicării anunţului de concurs.

    ART. 4
    Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru CDCR sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute în legislaţia în vigoare.

    ART. 5
    Dobândirea calităţii de membru al CDCR este condiţionată de declararea ca „apt“ după testele medicale şi psihologice, existenţa avizului pozitiv pentru accesul la informaţii clasificate, eliberat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, şi acceptarea postului repartizat în cadrul MAE.

    ART. 6
    (1) Concursul pentru admiterea în CDCR constă în parcurgerea următoarelor probe succesive:
    a) proba depunerii şi selecţiei dosarelor;
    b) proba testului-grilă;
    c) proba scrisă;
    d) proba evaluării finale - interviu;
    e) proba verificării dosarelor - confruntarea documentelor în original, prezentate în format fizic, cu cele depuse electronic în cadrul probei a);
    f) testarea medicală şi psihologică şi obţinerea avizului ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate.

    (2) După fiecare probă, fiecare candidat primeşte calificativul „admis“ sau „respins“. Se pot prezenta la următoarea probă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
    (3) La momentul înscrierii, fiecare candidat primeşte un cod unic de utilizator.
    (4) Pe parcursul concursului, listele candidaţilor admişi/respinşi după fiecare probă se publică, pe baza codurilor de utilizator, pe pagina de internet a MAE.
    (5) După proba verificării dosarelor, lista nominală a candidaţilor declaraţi admişi se publică pe pagina de internet a MAE.

    ART. 7
    (1) Organizarea concursurilor de admitere în CDCR, categoriile de posturi în funcţie de nevoile instituţiei şi bibliografia de concurs - generală şi specifică, dacă este cazul, se aprobă de către ministrul afacerilor externe.
    (2) În funcţie de specificul posturilor ce trebuie ocupate, un concurs poate fi organizat pentru unul sau mai multe profiluri.
    (3) În cazul în care un concurs este organizat pentru mai multe profiluri, un candidat poate opta numai pentru un profil. Dacă un candidat optează pentru mai multe profiluri, acesta este eliminat din concurs la proba depunerii şi selecţiei dosarelor.
    (4) În cadrul fiecărui profil pot exista condiţii specifice de ocupare a posturilor, care devin condiţii de eligibilitate pentru participarea la concurs. Acestea sunt aprobate de către ministrul afacerilor externe şi sunt anunţate odată cu publicarea anunţului de concurs.
    (5) Ministrul afacerilor externe aprobă modalitatea de desfăşurare a probei testului-grilă şi a probei evaluării finale, prin prezenţă fizică sau on-line, care se comunică la data publicării anunţului de concurs.

    CAP. II
    Organizarea concursurilor
    SECŢIUNEA 1
    Publicitatea concursurilor
    ART. 8
    (1) Informaţiile privind organizarea concursurilor, prezentul regulament, condiţiile specifice de ocupare a posturilor, după caz, şi bibliografia de concurs se publică pe pagina de internet a MAE, www.mae.ro, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. Organizarea concursurilor poate fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi prin alte mijloace de comunicare în masă.
    (2) Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursurilor, pe tot parcursul acestora, se publică pe pagina de internet a MAE, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Comisiile de concurs
    ART. 9
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării fiecărui concurs de admitere în CDCR se constituie, prin ordin al ministrului afacerilor externe, comisia de verificare a dosarelor, comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Prin ordinul prevăzut la alin. (1) se stabilesc componenţa comisiilor, atribuţiile membrilor acestora, precum şi situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese ale membrilor comisiilor.
    (3) O persoană poate face parte numai dintr-o singură comisie.
    (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), înainte de exercitarea acestei calităţi, dau o declaraţie despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese, precum şi o declaraţie de confidenţialitate, prevăzute în ordinul ministrului afacerilor externe.

    CAP. III
    Desfăşurarea concursurilor
    SECŢIUNEA 1
    Înscrierea şi dosarul de concurs
    ART. 10
    (1) Candidaţii au la dispoziţie 10 zile calendaristice pentru înscriere, conform anunţului de organizare a concursului.
    (2) Înscrierea la concurs se face prin intermediul unui formular electronic disponibil pe pagina de internet a MAE, secţiunea Carieră - „Oportunităţi de angajare“.
    (3) Condiţiile tehnice, precum şi instrucţiunile de înscriere prin intermediul formularului electronic prevăzut la alin. (2) se publică pe pagina de internet a MAE cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de prima zi de înscriere.
    (4) Pentru a putea participa la concurs, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea de către MAE a datelor cu caracter personal. Datele de identitate furnizate de candidaţi sunt verificate cu înregistrările din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. Neconformitatea datelor de identitate, astfel cum au fost completate în formularul electronic prevăzut la alin. (2), cu înregistrările din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor atrage imposibilitatea participării la concurs.

    ART. 11
    (1) Candidaţii încarcă în formularul electronic următoarele documente personale, scanate după original, în format .pdf:
    a) actul de identitate emis de autorităţile române;
    b) actul doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
    c) diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvire, pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă, aflată în termen de valabilitate, conform prevederilor legale; diploma de absolvire eliberată de instituţii de învăţământ din afara ţării trebuie însoţită de atestatul de recunoaştere sau de echivalare, emis de ministerul de resort pentru domeniul educaţiei, sau de dovada depunerii solicitării de recunoaştere sau de echivalare a acestuia;
    d) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, disponibilă pe pagina de internet a MAE;
    e) cerere-tip, disponibilă pe pagina de internet a MAE, semnată de candidat, în care fiecare candidat va preciza şi limbile străine care sunt testate în timpul concursului, din care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză, precum şi, după caz, profilul postului pentru care optează candidatul;
    f) curriculum vitae tehnoredactat, în limba română, incluzând fotografia candidatului;
    g) certificat/adeverinţă medicală eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate corespunzătoare participării la concurs, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;
    h) documente care să ateste experienţa în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru;
    i) declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe pagina de internet a MAE;
    j) alte documente impuse de specificul postului, conform anunţului de concurs.

    (2) Documentele redactate în limbi străine trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.
    (3) Încărcarea în sistemul electronic este considerată a fi finalizată după primirea unui mesaj de confirmare la adresa de e-mail a candidatului comunicată în formularul electronic de înscriere. În cazul modificării dosarului de concurs pe parcursul perioadei de înscriere, sunt luate în considerare numai informaţiile existente în dosar la momentul expirării perioadei de înscriere. După expirarea perioadei de înscriere prevăzute la art. 10 alin. (1), dosarul de concurs nu mai poate fi modificat şi/sau completat.

    ART. 12
    (1) Pentru a fi declaraţi admişi pentru testul-grilă, candidaţii trebuie să îndeplinească întocmai condiţiile de participare la concurs, iar forma documentelor depuse trebuie să respecte prevederile prezentului regulament, precum şi instrucţiunile de înscriere.
    (2) În maximum 15 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere, Comisia de verificare a dosarelor analizează respectarea condiţiilor de participare la concurs, iar listele candidaţilor eligibili, respectiv neeligibili pentru concursul de admitere în CDCR sunt publicate pe pagina de internet a MAE în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4).
    (3) Candidaţii care au depus dosare pentru concurs pot transmite la adresa de e-mail a concursului, în termen de 48 de ore de la publicarea listei candidaţilor eligibili, respectiv neeligibili pentru concursul de admitere în CDCR, obiecţii scrise cu privire la eventualele erori din liste, cu privire la propria persoană.
    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are la dispoziţie maximum 5 zile lucrătoare pentru verificarea obiecţiilor, iar rezultatele sunt publicate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), pe pagina de internet a MAE, în termenul menţionat.
    (5) Conformitatea cu originalul a documentelor încărcate prin formularul electronic se verifică după obţinerea calificativului „admis“ după etapa evaluării finale, conform secţiunii a 5-a din prezentul capitol.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Testul-grilă
    ART. 13
    (1) Testul-grilă se desfăşoară în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor verificărilor obiecţiilor transmise după verificarea dosarelor încărcate în formularul electronic. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării testului-grilă se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), odată cu publicarea rezultatelor soluţionării obiecţiilor la proba depunerii şi selecţiei dosarelor.
    (2) Testul-grilă este susţinut în limba română, evaluează cunoştinţele teoretice şi abilităţile din domeniul de activitate al MAE, conform bibliografiei generale, precum şi cultura generală ale candidaţilor.
    (3) Testul-grilă este unic pentru toate profilurile posturilor scoase la concurs.
    (4) Testul-grilă se poate susţine în scris sau pe o platformă electronică pusă la dispoziţie de MAE, în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (5).

    ART. 14
    (1) Timpul destinat răspunsurilor este anunţat la începutul testului-grilă.
    (2) Nerespectarea timpului prevăzut la alin. (1) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.

    ART. 15
    (1) În cazul desfăşurării testului-grilă on-line, prin intermediul unei platforme electronice, instrucţiunile de conectare la platforma electronică sunt transmise candidaţilor eligibili la adresa de e-mail menţionată în formularul electronic de înscriere, cu cel puţin 72 de ore înainte de desfăşurarea probei. MAE organizează o simulare cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea probei. Semnalările unor eventuale probleme de conectare se pot primi cel târziu cu 24 de ore înainte de desfăşurarea probei.
    (2) Candidaţii au obligaţia de a se conecta la platforma electronică pusă la dispoziţie de MAE cu cel puţin 30 de minute înainte de ora anunţată de începere a probei testului-grilă.
    (3) Candidaţii au obligaţia de a avea la dispoziţie o cameră video funcţională, deschisă pe toată durata desfăşurării probei.
    (4) Fiecare candidat trebuie să aibă actul de identitate asupra sa, pe tot parcursul testului-grilă, în vederea verificării identităţii.
    (5) Pe durata desfăşurării probei, candidaţii nu pot comunica fizic, telefonic sau on-line cu alte persoane şi nu pot consulta materiale informaţionale de niciun fel.
    (6) Candidaţii care nu respectă obligaţiile prevăzute la alin. (2)-(5) sunt eliminaţi din concurs.

    ART. 16
    (1) În cazul desfăşurării testului-grilă prin prezenţă fizică, repartizarea candidaţilor în sălile de concurs se face conform listelor întocmite pentru fiecare sală, în ordine alfabetică, iar accesul candidaţilor în săli se face pe baza actului de identitate. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra, la vedere, actul de identitate, până la predarea rezolvării testului-grilă.
    (2) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este posibil până la ora anunţată, dar nu mai târziu de deschiderea subiectelor de concurs.
    (3) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii subiectelor sunt eliminaţi din concurs.
    (4) Candidaţilor le este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare. În timpul participării la testul-grilă, este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, precum şi marcarea lucrării scrise astfel încât să fie posibilă identificarea autorului anterior stabilirii punctajului acordat pentru lucrare.
    (5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.
    (6) Din momentul deschiderii subiectelor de concurs niciun candidat nu poate părăsi sala decât după predarea, sub semnătură, a rezolvării testului-grilă.
    (7) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (6) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.
    (8) În fiecare sală se desemnează un responsabil de sală, care coordonează desfăşurarea testului-grilă în respectiva sală, şi unul sau mai mulţi supraveghetori, în funcţie de numărul candidaţilor din sala de concurs.
    (9) În elaborarea testului-grilă, candidaţii utilizează numai coli de hârtie ştampilate de către MAE şi pixuri puse la dispoziţie de persoanele desemnate pentru organizarea concursului. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie şi pixuri.
    (10) La expirarea timpului prevăzut la art. 14, candidaţii predau lucrările de concurs şi subiectele sub semnătură, în faza de elaborare a răspunsurilor în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit la art. 14. Ultimii 4 candidaţi din fiecare sală rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
    (11) La predarea lucrărilor de către candidaţi, în prezenţa acestora, responsabilul de sală şi/sau unul sau mai mulţi supraveghetori verifică lucrările, le sigilează prin aplicarea unui autocolant pe colţul îndoit al foii unde este înscris numele şi prin aplicarea ştampilei de concurs, notează numărul de pagini scrise, iar fiecare candidat are obligaţia să semneze pentru conformitate pe un proces-verbal.
    (12) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se întocmeşte câte un proces-verbal pentru lucrările din fiecare sală.
    (13) În procesul-verbal prevăzut la alin. (11) se consemnează de către responsabilul de sală şi informaţii cu privire la numărul total de candidaţi prevăzut pentru acea sală, numărul de candidaţi prezenţi, numărul şi numele candidaţilor absenţi, numărul lucrărilor, precum şi, după caz, descrierea situaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (7). Procesul-verbal se semnează de către responsabilul de sală şi de către supraveghetorii din respectiva sală.

    ART. 17
    (1) Odată cu subiectele, candidaţilor li se comunică şi baremul de corectare al testului-grilă.
    (2) Baremul de corectare a testului-grilă şi subiectele se publică pe pagina de internet a MAE în ziua desfăşurării testului-grilă, la finalul timpului alocat pentru susţinerea probei.
    (3) Candidaţii pot transmite, pe adresa de e-mail a concursului, contestaţii privind baremul de corectare, în termen de 24 de ore de la publicarea baremului de corectare şi a subiectelor probei.
    (4) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor privind baremul de corectare, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar baremul de corectare final se publică pe pagina de internet a MAE, în termenul menţionat.

    ART. 18
    (1) Pentru a fi declaraţi admişi pentru proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 75% din punctajul maxim al testului-grilă.
    (2) Rezultatul testului-grilă se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii testului-grilă.

    ART. 19
    (1) Candidaţii pot transmite contestaţii, pe adresa de e-mail a concursului, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor la testul-grilă.
    (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1), de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar rezultatele se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), în termenul menţionat.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Proba scrisă
    ART. 20
    (1) Proba scrisă se desfăşoară în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la testul-grilă. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării probei scrise se publică în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data susţinerii acesteia.
    (2) Proba scrisă este susţinută atât în limba română, cât şi în cele două limbi străine declarate la înscriere. Limba în care trebuie tratat fiecare subiect este anunţată candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.
    (3) Proba scrisă evaluează cunoştinţele teoretice şi competenţele din domeniul de activitate al MAE, cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea celor două limbi străine declarate la înscriere, precum şi cunoştinţele şi abilităţile specifice profilului posturilor pentru care s-a optat.
    (4) Subiectele probei scrise se elaborează pe baza bibliografiei de concurs, cea generală şi cea specifică profilului.

    ART. 21
    Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de maximum 3 ore din momentul comunicării subiectelor şi se anunţă la începutul probei scrise.

    ART. 22
    Desfăşurarea probei scrise are loc în conformitate cu procedura prevăzută la art. 16.

    ART. 23
    Punctajul fiecărui subiect din cadrul probei scrise se anunţă candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.

    ART. 24
    (1) Lucrarea scrisă se notează de la 0 la 10 puncte.
    (2) Pentru a fi declaraţi admişi pentru evaluarea finală, candidaţii trebuie să obţină cel puţin punctajul final egal cu 7,50 şi să obţină, la fiecare subiect, minimum jumătate din baremul aferent acestuia.
    (3) Rezultatul probei scrise se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

    ART. 25
    (1) Candidaţii pot depune contestaţii prin e-mail, la adresa concursului, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor la proba scrisă.
    (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1), de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului de admitere în CDCR, iar rezultatele se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), în termenul menţionat.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Evaluarea finală
    ART. 26
    (1) Evaluarea finală are loc sub forma unui interviu organizat la sediul MAE sau on-line, pe o platformă electronică pusă la dispoziţie de MAE, în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (5).
    (2) Interviul are loc în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor după proba scrisă. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării interviului se publică cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lui.
    (3) În cazul desfăşurării interviului on-line, instrucţiunile de conectare la platforma electronică sunt transmise candidaţilor declaraţi admişi la proba scrisă, la adresa de e-mail menţionată în formularul electronic de înscriere, cu cel puţin 72 de ore înainte de desfăşurarea interviului.
    (4) Candidaţii care au fost declaraţi admişi ca urmare a soluţionării contestaţiilor la proba scrisă susţin interviul după ultimul candidat programat iniţial pentru profilul postului pentru care candidează.
    (5) Interviul se înregistrează pe suport audio-video.
    (6) În cadrul evaluării finale se analizează, cu respectarea bibliografiei de concurs (atât bibliografia generală, cât şi bibliografia specifică) şi a nevoilor de personal ale MAE, cunoştinţele teoretice şi competenţele din domeniul de activitate a MAE şi, după caz, din domeniul specific profilului de concurs pentru care a optat candidatul, cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea limbilor străine declarate la înscriere, capacitatea de contextualizare, analiză şi sinteză, abilităţile de comunicare şi relaţionare, iniţiativa şi creativitatea, comportamentul în situaţii de criză, motivaţia candidatului.

    ART. 27
    (1) În urma evaluării finale, Comisia de evaluare stabileşte lista candidaţilor admişi după evaluarea finală fără a depăşi numărul de locuri scos la concurs pentru fiecare profil şi lista candidaţilor respinşi. În acest sens, fiecare candidat primeşte calificativul „admis“ sau „respins“ în cadrul concursului de admitere în CDCR.
    (2) Listele candidaţilor admişi şi respinşi în cadrul concursului de admitere în CDCR se aprobă de ministrul afacerilor externe şi se publică în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) pe pagina de internet a MAE în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea interviului.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Proba verificării dosarelor
    ART. 28
    (1) Candidaţii declaraţi admişi în urma evaluării finale au la dispoziţie 3 zile lucrătoare anunţate de MAE pentru a se prezenta la sediul MAE cu originalele următoarelor documente depuse în format electronic, pentru certificare:
    a) actul de identitate emis de autorităţile române;
    b) actul doveditor emis de autorităţile competente în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
    c) diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvire, pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă, aflată în termen de valabilitate, conform prevederilor legale; diplomele de absolvire eliberate de instituţii de învăţământ din afara ţării vor fi însoţite de atestatele de recunoaştere sau de echivalare, emise de ministerul de resort pentru domeniul educaţiei;
    d) certificat de cazier judiciar valabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) cerere-tip, în original, transmisă la momentul înscrierii electronice;
    f) curriculum vitae tehnoredactat şi semnat, în original;
    g) certificat/adeverinţă medicală, în original, eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate a candidatului, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;
    h) documente care atestă experienţa în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru, transmise la momentul înscrierii electronice;
    i) declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    j) alte documente impuse de specificul postului, conform anunţului de concurs.

    (2) Prezentarea documentelor originale se face la sediul MAE, conform unui program anunţat în prealabil.
    (3) Prezentarea documentelor originale se face personal de către fiecare candidat, pe baza cărţii de identitate, sau de către o persoană împuternicită prin procură.

    ART. 29
    (1) După terminarea perioadei de depunere a dosarelor, Comisia de verificare a dosarelor analizează, în maximum 5 zile lucrătoare, conformitatea documentelor depuse în format fizic, de candidaţi, cu cele depuse electronic, iar listele candidaţilor admişi, respectiv respinşi se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4).
    (2) Candidaţii care nu depun în format fizic, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2), dosarul cu toate documentele personale prevăzute la art. 28 alin. (1) sau ale căror documente nu sunt conforme cu cele depuse la proba depunerii şi selecţiei dosarelor sunt declaraţi respinşi.

    ART. 30
    (1) Candidaţii pot depune contestaţie scrisă la MAE în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor probei verificării dosarelor.
    (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum două zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1), de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului de admitere în CDCR, iar rezultatele se publică pe pagina de internet a MAE, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), în termenul menţionat.

    ART. 31
    Listele finale ale candidaţilor admişi în cadrul concursurilor de admitere în CDCR se publică în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) pe pagina de internet a MAE.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 32
    (1) Candidaţii declaraţi admişi în cadrul concursului de admitere în CDCR sunt supuşi unor testări medicale şi psihologice la centrul de medicină care deserveşte MAE şi completează formularele pentru solicitarea avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate. Candidaţii se prezintă în vederea efectuării testărilor medicale şi psihologice, respectiv în vederea completării formularelor pentru solicitarea avizului ORNISS, la datele care sunt anunţate de MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lor.
    (2) Candidaţii declaraţi „inapţi“ în urma testelor medicale şi psihologice, candidaţii care primesc avizul negativ al ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate, precum şi cei care nu se prezintă la datele anunţate pentru testările medicale şi psihologice şi pentru completarea formularelor necesare solicitării avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate nu pot dobândi calitatea de membru al CDCR.

    ART. 33
    (1) Candidaţii declaraţi „apţi“ ca urmare a testărilor medicale şi psihologice şi care primesc avizul pozitiv al ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate au obligaţia de a se prezenta la MAE pentru preluarea postului încadrat cu funcţie diplomatică sau consulară în cadrul MAE.
    (2) Pentru a putea fi angajaţi pe posturi încadrate cu funcţie diplomatică sau consulară, candidaţii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să facă dovada domiciliului lor în România.
    (3) Candidaţii prevăzuţi la alin. (1) se prezintă în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data anunţării de către MAE a finalizării testării medicale şi psihologice şi a obţinerii avizului ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate pentru a fi informaţi cu privire la condiţiile de încadrare, în condiţiile legii, în vederea angajării.
    (4) Data semnării contractului individual de muncă şi cea a începerii activităţii la MAE, prin preluarea postului repartizat, se anunţă de către MAE cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.
    (5) Pot dobândi calitatea de membru al CDCR numai candidaţii admişi în cadrul concursului de admitere în CDCR, care se prezintă la MAE la data anunţată ca fiind cea de începere a activităţii, care acceptă postul repartizat în MAE, au domiciliul în România şi respectă regimul incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzute de lege.
    (6) Candidaţii care nu se prezintă la sediul MAE la data anunţată ca fiind cea de începere a activităţii sau care refuză semnarea contractului de muncă sau care nu respectă termenul-limită de finalizare a procedurii de angajare pierd calitatea de candidaţi admişi în cadrul concursului.

    ART. 34
    În cazul în care, din motive neprevăzute, nu se pot respecta, în mod obiectiv, termenele prevăzute în prezentul regulament, concursul poate fi amânat pe o perioadă corespunzătoare. În acest caz, amânarea şi condiţiile de reluare se publică pe pagina de internet a MAE.

    ART. 35
    În cazul neînregistrării niciunei contestaţii în cadrul probelor de concurs care prevăd posibilitatea depunerii acestora, termenele următoare curg de la datele-limită prevăzute pentru depunerea contestaţiilor.

    ART. 36
    Dosarele depuse de candidaţi se arhivează de către MAE după finalizarea concursului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016