Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 14 din 12 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 14 din 12 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1020 din 19 decembrie 2019
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2),art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 11 decembrie 2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Pentru monitorizarea şi deliberarea unor probleme specifice, pe lângă Consiliul A.S.F. funcţionează Comisia de etică, Comisia de apel, Comisia de audit şi Comisia de comunicare şi educaţie financiară."

    2. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    (1) Pentru promovarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor şi facilitarea comunicării între toate părţile interesate în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare nonbancare, pe lângă Consiliul A.S.F. funcţionează Grupul consultativ de dialog permanent în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare nebancare (GCDPPC).
    (2) Componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare a GCDPPC se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a GCDPPC, aprobat de Consiliul A.S.F.
    (3) Membrii GCDPPC, alţii decât reprezentanţii A.S.F., au dreptul la decontarea de către A.S.F. a cheltuielilor de deplasare şi/sau cazare pentru membrii grupului care nu reprezintă asociaţiile industriei financiare şi care nu au domiciliul în Bucureşti sau în zona limitrofă, în baza unui protocol încheiat între A.S.F., prin preşedintele GCDPPC, şi asociaţia din care face parte membrul respectiv."

    3. La articolul 44, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. întocmeşte, în funcţie de specificul structurii organizatorice coordonate, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, rapoarte de activitate anuale, planul anual de control şi supraveghere şi rapoartele de supraveghere şi control semestriale, elaborate pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi, după caz;"

    4. La articolul 47, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. întocmeşte rapoarte de activitate semestriale pe care le prezintă conducerii ierarhice, în primele 15 zile ale lunii următoare celei în care se finalizează semestrul;"

    5. La articolul 57^4, punctul 5 se abrogă.
    6. La articolul 59, punctele 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. elaborează, anual, proiectul Programului de revizuire, actualizare şi dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al A.S.F.;
2. asigură Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al A.S.F.;
3. elaborează analize, studii şi materiale de sinteză cu privire la modul de implementare, la nivelul A.S.F., a standardelor specifice de control intern managerial şi monitorizează modul de conformare la aceste standarde;"

    7. La articolul 66, după punctul 15 se introduc şapte noi puncte, punctele 15^1-15^7, cu următorul cuprins:
    "15^1. întocmeşte registrul integrat al firmelor de audit care au fost avizate de A.S.F., cuprinzând perioada de auditare consecutivă la entităţile reglementate de A.S.F., şi notifică structurile organizatorice cu atribuţii de autorizare, supraveghere şi control cu privire la expirarea perioadei legale;
15^2. asigură reprezentarea A.S.F. în cadrul colaborărilor cu Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS);
15^3. asigură înscrierea şi radierea auditorilor IT externi în/din Lista auditorilor IT externi în baza colaborării intersectoriale;
15^4. urmăreşte actualizarea documentaţiei depuse de auditorii IT externi conform notificărilor primite;
15^5. coordonează dezvoltarea la nivelul A.S.F. a unui spaţiu dedicat inovaţiilor FinTech, organizează şi administrează activitatea FinTech Hub;
15^6. gestionează punctul unic de contact la nivelul A.S.F. al FinTech Hub în vederea analizei şi elaborării Registrului integrat privind inovaţiile financiare;
15^7. analizează informaţiile existente la nivel instituţional şi al legislaţiei europene incidente in vederea depistării resurselor pentru sprijinirea inovaţiei financiare pe pieţele reglementate şi supravegheate;"

    8. La articolul 81, punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4. gestionează şi standardizează fişele de post, asigurând un mod unitar de elaborare şi actualizare a acestora, oferind suport structurilor organizatorice la întocmirea lor pentru conformitatea cu reglementările interne ori de câte ori intervin modificări de încadrare a salariaţilor sau ale structurii organizatorice a A.S.F.;
5. contribuie la identificarea şi analizarea oportunităţilor de mobilitate internă pentru dezvoltarea carierei salariaţilor;"

    9. La articolul 81, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. concepe şi implementează programe de dezvoltare a culturii organizaţionale şi creşterea satisfacţiei angajaţilor;"

    10. La articolul 81, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. organizează şi urmăreşte, în colaborare cu structurile organizatorice implicate, desfăşurarea stagiilor de practică, conform reglementărilor interne;"

    11. La articolul 81, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:
    "6^1. concepe şi livrează cursuri pentru dezvoltarea competenţelor organizaţionale ale salariaţilor A.S.F.;"

    12. La articolul 82, punctele 10 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "10. propune direcţii de îmbunătăţire a activităţii de planificare, administrare şi gestionare a resurselor umane;
11. elaborează propuneri de modificare a structurii organizatorice, de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.S.F., în urma analizei propunerilor înaintate de către structurile organizatorice şi a hotărârilor Consiliului A.S.F., precum şi propuneri de modificare a statului de funcţii şi a statului de personal din A.S.F;"

    13. La articolul 93^5, punctele 3-5 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. la solicitarea direcţiilor iniţiatoare, analizează din punct de vedere juridic şi formulează observaţii asupra propunerilor primite în cadrul consultărilor publice din partea asociaţiilor profesionale şi a altor persoane interesate, cu privire la proiectele de acte normative ale A.S.F. aflate în dezbatere publică;
4. întocmeşte forma republicabilă a actelor normative ale A.S.F., dacă acest lucru este prevăzut în actul normativ modificator;
5. formulează observaţii şi propuneri de modificare a proiectelor de acte normative emise de autorităţile publice centrale, cu incidenţă asupra pieţei de capital, a asigurărilor şi a sistemului de pensii private din România, cu consultarea structurilor organizatorice de specialitate, după caz, în vederea emiterii avizului A.S.F., conform prevederilor O.U.G. nr. 93/2012;
    ..................................................................................................
7. urmăreşte ordinea de zi a comisiilor permanente ale Senatului şi/sau Camerei Deputaţilor, în vederea formulării unor puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative ce au incidenţă asupra activităţii A.S.F.;"

    14. La articolul 93^5, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1. urmăreşte, săptămânal, programul Parlamentului şi informează conducerea A.S.F. în vederea participării reprezentanţilor A.S.F. la şedinţele comisiilor de specialitate/plenului Camerei Deputaţilor/Senatului, după caz, în care se dezbat proiecte legislative iniţiate de A.S.F. sau de interes pentru A.S.F.;"

    15. La articolul 93^5, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:
    "8^1. întocmeşte cererile de rectificare a actelor normative/individuale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, la solicitarea direcţiilor iniţiatoare ale actului normativ/individual pentru care se solicită rectificarea;"

    16. La articolul 93^5, punctul 13 se abrogă.
    17. La articolul 93^6, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. avizează, pentru legalitate, contractele de achiziţie publică încheiate de A.S.F. în calitate de autoritate contractantă sau orice alte contracte/protocoale de colaborare încheiate de A.S.F.;"

    18. La articolul 93^7, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "14. audiază persoanele care se consideră vătămate prin formularea unei plângeri prealabile, în cazul în care se apreciază că este util în soluţionarea plângerii;"

    19. La articolul 94, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:
    "11^1. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări în aplicarea prevederilor privind rezoluţia asigurătorilor şi a firmelor de investiţii, în colaborare cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de reglementare;"

    20. La articolul 98, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. asigurarea protecţiei consumatorilor de servicii financiare nebancare prin activitatea de soluţionare a petiţiilor, prin acţiuni preventive specifice de monitorizare în domeniul educaţiei financiare, verificare, avertizare, corectare şi eliminare a deficienţelor, practicilor incorecte, abuzive sau neautorizate ale entităţilor reglementate şi supravegheate de A.S.F., în conformitate cu prevederile legale incidente;"

    21. La articolul 99, punctele 2-5 şi 8-12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. elaborează avertismente, alerte, recomandări şi ghiduri de bune practici în scopul de educaţie şi incluziune financiară, identificând metode pentru o mai bună informare şi educare a consumatorilor de către entităţile reglementate;
3. asigură suportul de specialitate aferent educaţiei financiare solicitat de structurile de specialitate în vederea întocmirii propunerilor ce vizează măsuri privind interzicerea sau restricţionarea comercializării, distribuţiei sau vânzării anumitor instrumente financiare cu anumite caracteristici specificate sau a unor tipuri de activităţi şi practici;
4. efectuează monitorizări în scopul de educaţie financiară cu privire la posibile practici incorecte, frauduloase, clauze contractuale care pot avea caracter abuziv asupra unui consumator de servicii şi produse financiare nebancare oferite pe teritoriul României, furnizarea de informaţii neconforme sau incomplete şi publicitatea înşelătoare şi comparativă;
5. efectuează monitorizări în scopul de educaţie financiară ale surselor de informaţii publice sau private, cu privire la activităţi de intermediere/prestări de servicii financiare, inclusiv cele netransparente;
    ..................................................................................................
8. iniţiază proiecte şi relaţii de colaborare cu părţile interesate din domeniul protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare şi derulează consultări publice cu părţile interesate, pentru clarificarea cadrului de protecţie, reglementare şi supraveghere, pe probleme specifice de interes pentru consumatori;
9. colectează şi analizează date şi informaţii despre produsele, serviciile şi instrumentele financiare, furnizorii de pe piaţa financiară nebancară, efectele inovaţiei financiare pe plan european asupra consumatorilor din România, despre activităţi, tendinţe, legislaţie, programe şi alte aspecte relevante domeniului educaţiei financiare;
10. urmăreşte modul de aplicare a măsurilor stabilite de A.S.F. în scopul de educaţie financiară şi incluziune financiară şi a efectelor acestora în activitatea entităţilor supravegheate şi reglementate;
11. transmite structurilor organizatorice cu atribuţii de reglementare din cadrul A.S.F. propuneri concrete şi fundamentate de emitere sau modificare a actelor normative în scopul îmbunătăţirii nivelului de educaţie financiară şi de incluziune financiară şi colaborează cu acestea în vederea identificării, implementării şi uniformizării celor mai bune practici în activitatea de protecţie a consumatorilor;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate aferent educaţiei financiare, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    22. La articolul 139, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 15^1 şi 15^2, cu următorul cuprins:
    "15^1. asigură supravegherea contrapărţilor nefinanciare în conformitate cu legislaţia în vigoare (EMIR);
15^2. monitorizează respectarea cerinţelor legale în legătură cu exceptarea tranzacţiilor intragrup de la obligaţia de compensare;"

    23. La articolul 173 punctul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) fondurile de pensii private;"

    24. La articolul 174, punctele 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. elaborează proiectele de reglementări ale A.S.F. în domeniul pensiilor private şi întocmeşte analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate;
2. face propuneri în vederea elaborării şi/sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private ori care au implicaţii asupra acestor domenii;
3. elaborează propuneri vizând avize/puncte de vedere/poziţiile A.S.F. asupra proiectelor legislative referitoare la pensiile private, supuse dezbaterii de către Guvern sau Parlament, precum şi asupra proiectelor de reglementări, ghiduri, standarde, recomandări, metodologii, bune practici europene etc. din domeniul său de activitate;"

    25. La articolul 174, punctul 4 se abrogă.
    26. La articolul 174, punctele 5-9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "5. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă în domeniul reglementării pensiilor private;
6. analizează evoluţia legislaţiei la nivel european şi internaţional în domeniul de reglementare al pensiilor private;
7. asigură o relaţie permanentă cu entităţile din sistemul de pensii private şi cu Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România şi colaborează cu instituţii şi autorităţi din ţară şi din străinătate, în baza mandatului aprobat de conducerea A.S.F., în probleme din domeniul pensiilor private;
8. elaborează analize, prezentări şi rapoarte de activitate, anuale şi periodice, în domeniul pensiilor private;
9. participă la acţiuni de acordare de asistenţă tehnică, schimburi de experienţă, conferinţe şi seminare ce abordează problematici din domeniul pensiilor private;"

    27. La articolul 175, punctele 1 şi 4-10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. analizează cererile şi evaluează documentaţiile privind autorizarea/avizarea entităţilor/persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul pensiilor private, precum şi modificările documentelor şi condiţiilor care au stat la baza autorizării/avizării şi formulează propuneri în vederea soluţionării cererilor;
    ..................................................................................................
4. propune, în vederea soluţionării cererilor de autorizare individuală, constituirea comisiilor de evaluare a pregătirii şi experienţei profesionale a persoanelor din cadrul societăţilor de administrare a fondurilor de pensii private care au obligaţia obţinerii autorizării;
5. verifică, analizează şi evaluează notificările transmise de către entităţile din sistemul pensiilor private, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv notificările transmise de entităţile din sistemul de pensii private cu privire la modificarea datelor de identificare a agenţilor de marketing persoane fizice, şi actualizează aceste date;
6. verifică pentru conformitate documentele privind entităţile autorizate/avizate în sistemul pensiilor private şi cele privind agenţii de marketing din sistemul de pensii private şi informează conducerea ierarhică atunci când din datele obţinute rezultă suspiciuni de încălcare a prevederilor legale aplicabile;
7. constată, în timpul exercitării atribuţiilor de autorizare, avizare, evidenţă şi monitorizare a entităţilor/persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în sistemul pensiilor private şi a agenţilor de marketing din sistemul de pensii private, faptele de natură contravenţională săvârşite de către aceste entităţi şi de agenţii de marketing şi formulează propuneri privind sancţionarea acestora sau privind dispunerea de măsuri;
8. propune elaborarea unor proiecte de modificare a legislaţiei în vigoare, cu impact asupra sistemului de pensii private şi asupra activităţii de marketing din sistemul de pensii private;
9. asigură relaţia permanentă cu entităţile din sistemul de pensii private, inclusiv prin participarea la întâlniri tematice cu acestea, în domeniile specifice atribuţiilor serviciului, şi colaborează cu autorităţile similare din statele membre UE, SEE sau state terţe, în scopul schimbului reciproc de informaţii referitoare la entităţile aflate în procesul de autorizare;
10. actualizează Registrul entităţilor autorizate, avizate sau radiate din domeniul pensiilor private, inclusiv al agenţilor de marketing din sistemul de pensii private;"    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 12 decembrie 2019.
    Nr. 14.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016