Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 13 august 2019  de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 13 august 2019 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 709 din 29 august 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3.406/C din 13 august 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 29 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Institutul Naţional de Criminologie, denumit în continuare Institutul, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Justiţiei, care are ca scop asigurarea, pe baze ştiinţifice, a prevenirii şi controlului criminalităţii.
    (2) Organizarea, funcţionarea, precum şi atribuţiile Institutului sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 14/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

    ART. 2
    Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se realizează prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 3
    (1) Institutul se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.
    (2) Institutul poate primi donaţii, sponsorizări şi poate accesa alte surse de finanţare, conform prevederilor legale.

    CAP. II
    Atribuţiile Institutului Naţional de Criminologie
    ART. 4
    (1) În realizarea scopului său prevăzut la art. 1, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) organizează activităţi de cercetare şi evaluare a criminalităţii din România pentru a oferi o viziune unitară asupra nivelului acestui fenomen şi a formelor sale de manifestare;
    b) realizează analize, studii, rapoarte, prognoze privind cauzele şi evoluţia criminalităţii, pe care le prezintă conducerii Ministerului Justiţiei în vederea luării unei decizii corecte, argumentate ştiinţific, de politică penală şi penitenciară;
    c) participă la elaborarea proiectelor de legi şi a altor acte normative în domeniul prevenirii şi controlului criminalităţii;
    d) organizează manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale pe teme de interes major pentru sistemul judiciar;
    e) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor realizate, prin diverse forme de comunicare, publicaţii tipărite sau în format electronic;
    f) pune la dispoziţie instituţiilor şi autorităţilor publice, cu titlu gratuit, baze de date statistice şi documentare elaborate de Institut;
    g) accesează mecanisme de finanţare în domeniul cercetării şi derulează proiecte, în condiţiile legii.

    (2) Activitatea Institutului este organizată şi se desfăşoară pe bază de teme de cercetare, aprobate de conducerea Ministerului Justiţiei.

    ART. 5
    Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 4, Institutul se poate asocia sau poate încheia parteneriate cu alte instituţii şi autorităţi publice, cu instituţii similare din ţară şi străinătate sau cu instituţii de învăţământ superior, precum şi cu alte persoane juridice, de drept public sau privat, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Conducerea şi organizarea Institutului Naţional de Criminologie
    SECŢIUNEA 1
    Directorul Institutului
    ART. 6
    (1) Institutul este condus de un director, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, care este numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii. Funcţia de director al Institutului este corespunzătoare unei funcţii de director direcţie de specialitate juridică din cadrul Ministerului Justiţiei.
    (2) Directorul conduce activitatea Institutului, îl reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.

    ART. 7
    Directorul Institutului este ordonator terţiar de credite, calitate care poate fi delegată în condiţiile legii.

    ART. 8
    Directorul Institutului îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează şi conduce activitatea Institutului, în condiţiile legii;
    b) propune, spre aprobare, ministrului justiţiei statul de funcţii şi structura de personal ale Institutului;
    c) numeşte/eliberează din funcţie şefii de servicii şi şefii de birouri, precum şi personalul de execuţie în condiţiile legii;
    d) aprobă fişa postului pentru personalul instituţiei;
    e) transmite, spre aprobare, conducerii Ministerului Justiţiei propunerile de teme de cercetare ale Institutului;
    f) repartizează lucrările şefului de serviciu/birou, stabileşte modul de soluţionare a acestora, prioritatea lor şi, după caz, termenele în care trebuie rezolvate;
    g) urmăreşte elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;
    h) verifică, avizează sau, după caz, aprobă lucrările întocmite;
    i) evaluează, în mod obiectiv şi în condiţiile legii, activitatea profesională a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează;
    j) propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului;
    k) asigură reprezentarea Institutului în relaţia cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie;
    l) coordonează organizarea evenimentelor derulate pe plan intern şi extern, în domeniul de activitate al Institutului;
    m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.


    ART. 9
    În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul Institutului emite decizii şi instrucţiuni cu caracter intern şi răspunde în faţa ministrului justiţiei de întreaga activitate a instituţiei.

    ART. 10
    (1) Directorul poate delega, prin decizie scrisă, oricare dintre atribuţiile de conducere celorlalte persoane cu funcţii de conducere din cadrul Institutului, în condiţiile legii.
    (2) În situaţia imposibilităţii obiective şi justificate de preluare a oricăror dintre atribuţiile prevăzute la art. 8 de către o persoană cu funcţie de conducere din cadrul Institutului, directorul poate delega, prin decizie scrisă, oricare dintre aceste atribuţii celorlalte persoane cu funcţii de execuţie, cu acordul acestora, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Alte funcţii de conducere
    ART. 11
    (1) Şeful de serviciu/Şeful de birou exercită următoarele atribuţii:
    a) planifică, organizează, conduce, controlează şi răspunde de activitatea serviciului/biroului;
    b) întocmeşte lucrările de o complexitate şi importanţă deosebită;
    c) întocmeşte fişele de post, stabilind responsabilităţile personalului din subordine, pe care le supune aprobării directorului Institutului;
    d) repartizează personalului din subordine lucrările atribuite spre soluţionare serviciului/biroului pe care îl conduce;
    e) răspunde de repartizarea echilibrată a sarcinilor către personalul din subordine;
    f) asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a dispoziţiilor emise de directorul Institutului;
    g) urmăreşte respectarea normelor de conduită de către personalul din subordine şi sesizează abaterile conducerii Institutului;
    h) informează conducerea Institutului cu privire la orice problemă care poate afecta realizarea activităţilor acestuia;
    i) verifică, avizează sau aprobă, după caz, lucrările elaborate în cadrul serviciului/biroului pe care îl conduce;
    j) realizează programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora în conformitate cu programarea aprobată;
    k) formulează propuneri privind pregătirea profesională a personalului din subordine şi privind îmbunătăţirea activităţii compartimentului pe care îl conduce;
    l) răspunde în faţa directorului pentru activitatea realizată;
    m) exercită alte atribuţii legate de specificul său de activitate, primite de la directorul Institutului, în condiţiile legii;
    n) răspunde de aplicarea şi respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă din cadrul serviciului/biroului;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.

    (2) În situaţia absenţei din instituţie, şeful de serviciu/şeful de birou poate delega, cu avizul directorului Institutului, atribuţiile care îi revin unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul serviciului/biroului pe care îl coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea Institutului
    SUBSECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 12
    (1) Institutul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în servicii, birouri şi compartimente.
    (2) Organigrama şi statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) Şefii de servicii şi şefii de birouri, precum şi personalul de execuţie sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie, în condiţiile legii, de către directorul Institutului.
    (4) Atribuţiile şi sarcinile personalului se stabilesc prin fişa postului, aprobată de directorul Institutului, pe baza prezentului regulament.

    ART. 13
    Institutul funcţionează cu un număr de 20 de posturi, conform organigramei prevăzute în anexa la prezentul regulament.

    ART. 14
    Personalul Institutului este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici şi personal contractual.

    ART. 15
    Salarizarea personalului din cadrul Institutului se face potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

    ART. 16
    (1) Personalului din cadrul Institutului i se aplică în mod corespunzător reglementările specifice referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, examenul de promovare, evaluarea profesională, răspunderea disciplinară şi concediile, aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiţiei.
    (2) Dispoziţiile privind examenul de capacitate prevăzute în Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 103/2019, se aplică în mod corespunzător şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Institutului.
    (3) Soluţionarea acţiunilor în materie disciplinară exercitate împotriva personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Institutului se realizează de comisia de disciplină constituită la nivelul Ministerului Justiţiei.

    ART. 17
    (1) Funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
    (2) Ocuparea unei funcţii publice vacante din cadrul Institutului se realizează în condiţiile legii.
    (3) Numirea, promovarea şi evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici se realizează potrivit legii.
    (4) Salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici se stabilesc potrivit legii.
    (5) Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici este reglementată de lege. Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici din Ministerul Justiţiei este competentă să desfăşoare procedura disciplinară pentru funcţionarii publici din cadrul Institutului.

    ART. 18
    (1) Personalul contractual este angajat cu contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Numirea personalului prevăzut la alin. (1) se realizează în condiţiile legii.
    (3) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) şi alte drepturi se stabilesc potrivit legii.
    (4) Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    (1) În relaţiile cu ceilalţi colegi de serviciu, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, personalul din cadrul Institutului trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi politeţe, fiind interzis orice comportament de hărţuire la locul de muncă, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 8 lit. a) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Institutului este interzisă discriminarea bazată pe criteriul sex, în vederea asigurării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Serviciul cercetare
    ART. 20
    (1) Serviciul cercetare este condus de un şef serviciu şi se află în subordinea directorului.
    (2) Serviciul cercetare este compus din două compartimente:
    a) Compartimentul studii şi analize;
    b) Compartimentul documentare.

    (3) Compartimentul studii şi analize are următoarele atribuţii:
    a) prezintă directorului propuneri privind temele/proiectele de cercetare ale Institutului şi asigură realizarea acestora, după aprobare;
    b) efectuează analize, studii, rapoarte, prognoze privind cauzele şi evoluţia criminalităţii;
    c) participă la manifestări ştiinţifice de specialitate din ţară şi străinătate;
    d) colaborează cu specialişti din Ministerul Justiţiei sau din alte ministere, precum şi cu entităţi publice sau private din domeniu, pentru derularea unor proiecte de interes comun;
    e) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor realizate, prin diverse forme de comunicare, publicaţii tipărite sau în format electronic;
    f) participă la proiecte de cercetare prin accesarea unor mecanisme de finanţare.

    (4) Compartimentul documentare are următoarele atribuţii:
    a) identifică, colectează, gestionează şi arhivează datele pentru studiile din planul de cercetare;
    b) răspunde solicitărilor cercetătorilor Institutului privind subiecte legate de activităţile specifice;
    c) efectuează activităţi de documentare internă şi internaţională în vederea realizării proiectelor de cercetare;
    d) elaborează, la cerere sau din proprie iniţiativă, studii, rapoarte, sinteze, analize, materiale documentare şi de informare;
    e) contribuie la îmbogăţirea fondului documentar al bibliotecii;
    f) furnizează informaţii de specialitate, opinii ale experţilor externi, cărţi, publicaţii româneşti şi străine, documente, servicii de referinţă, precum şi informaţii incluse în propriile baze de date sau în baze de date externe.


    SUBSECŢIUNEA a 3-a
    Biroul economico-financiar şi administrativ
    ART. 21
    Biroul economico-financiar şi administrativ este structura de specialitate aflată în subordinea directorului şi este condus de un şef birou. Biroul este compus din două compartimente - Compartimentul economico-financiar, respectiv Compartimentul administrativ - IT. Biroul asigură condiţiile de desfăşurare a activităţii Institutului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
    A. Atribuţii în domeniul contabilităţii:
    a) organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrării operaţiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de angajamente;
    b) asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor/finanţărilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
    c) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile, conform prevederilor legii contabilităţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice;
    d) verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;
    e) verifică deconturile de cheltuieli prezentate de titulari şi efectuează operaţiunile de regularizare a avansurilor acordate;
    f) asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi creditorilor;
    g) asigură evidenţa contabilă a împrumuturilor şi a datoriilor asimilate;
    h) asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs şi a imobilizărilor financiare;
    i) asigură evidenţa contabilă a materialelor şi a obiectelor de inventar;
    j) asigură evidenţa contabilă a furnizorilor;
    k) asigură evidenţa contabilă a drepturilor de personal şi a conturilor asimilate;
    l) asigură evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, protecţie socială şi conturi asimilate;
    m) asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie;
    n) asigură evidenţa contabilă a fondurilor externe nerambursabile;
    o) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor;
    p) asigură evidenţa contabilă a finanţărilor şi a veniturilor;
    q) asigură evidenţa rezultatului patrimonial;
    r) asigură evidenţa contabilă a conturilor în afara bilanţului, conform prevederilor legale;
    s) organizează evidenţa sintetică şi analitică, întocmeşte balanţe de verificare lunare;
    ş) întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale, precum şi alte raportări lunare şi trimestriale, conform prevederilor legale, şi le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului Institutului, şi în format on-line în Sistemul naţional de raportare FOREXEBUG;
    t) răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: registrul jurnal, registrul inventar, cartea mare;
    ţ) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    u) are obligaţia de a asigura organelor de control condiţiile necesare desfăşurării activităţii, punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor.

    B. Atribuţii referitoare la formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate institutului
    a) fundamentează şi elaborează proiectul de buget al Institutului şi îl transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei;
    b) efectuează propuneri de virări de credite, în limita creditelor bugetare aprobate, pe care le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei;
    c) solicită fonduri suplimentare cu ocazia rectificărilor bugetare, propunerilor de disponibilizare a creditelor de angajament şi creditelor bugetare aprobate, pe care le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei;
    d) solicită deschideri de credite, pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli, în limita bugetului aprobat, cu încadrare în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe trimestre şi le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei;
    e) monitorizează lunar execuţia bugetară, pe structura clasificaţiei bugetare, în vederea realizării indicatorilor economici sau bugetari şi face propuneri, dacă este cazul, de retragere a creditelor bugetare deschise, în condiţiile legii, pe care le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei;
    f) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea operaţiunilor economice, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;
    g) efectuează plăţile către terţi în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite.

    C. Atribuţii în domeniul salarizării şi altor drepturi de personal
    a) stabileşte drepturile salariale pentru toate categoriile de personal al Institutului, conform normelor legale în vigoare, asigurând legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de plată;
    b) calculează şi acordă drepturile salariale pentru toate categoriile de salariaţi ai Institutului, având la bază statele de funcţii şi de personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    c) calculează şi acordă alte drepturi de natură salarială pentru toate categoriile de personal din cadrul Institutului, conform prevederilor în vigoare;
    d) răspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea deciziilor directorului Institutului privind încadrarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie/încetarea contractelor de muncă pentru personalul din cadrul Institutului;
    e) întocmeşte documentele de plată privind plata salariilor şi a vărsămintelor la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, în termenele prevăzute de lege;
    f) întocmeşte şi depune declaraţiile obligatorii, în termenele reglementate;
    g) întocmeşte adeverinţele privind drepturile salariale, la solicitarea personalului Institutului;
    h) întocmeşte dările de seamă statistice lunare şi periodice privind indicatorii de muncă şi salarii şi le transmite, conform legii;
    i) întocmeşte situaţia lunară cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului Institutului.

    D. Atribuţii în materia resurselor umane:
    a) întocmeşte lucrările necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
    b) întocmeşte lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului şi eliberării din funcţie a personalului;
    c) gestionează programul REVISAL;
    d) gestionează fişele de post ale personalului Institutului;
    e) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege în această materie.

    E. Atribuţii în materia achiziţiilor publice:
    a) solicită şi centralizează necesarul de achiziţii pentru anul următor de la fiecare compartiment din Institut şi face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;
    b) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice al Institutului, în funcţie de bugetul aprobat, pe coduri ale vocabularului comun al achiziţiilor publice - C.P.V., pe baza propunerilor formulate de compartimentele din cadrul acesteia, în conformitate cu prevederile bugetare, şi îl supune aprobării ordonatorului terţiar de credite;
    c) efectuează modificări în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv introducerea de noi poziţii sau modificarea celor existente, şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate;
    d) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, altele decât cele care fac obiectul achiziţiei directe, de la întocmirea documentaţiei de atribuire şi până la încheierea contractelor, a actelor adiţionale ale acestora, finanţate din creditele bugetare proprii ale Institutului, conform actelor normative în vigoare, pe baza caietelor de sarcini, termenelor şi condiţiilor specifice în baza cărora se va atribui contractul de achiziţie publică, întocmite de compartimentele ce solicită achiziţia;
    e) efectuează activităţile necesare desfăşurării operaţiunilor de achiziţie directă, în condiţiile legii, pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii Institutului, în baza referatelor de necesitate aprobate;
    f) întocmeşte rapoarte către conducătorul ierarhic privind situaţia achiziţiilor existente în programul anual al achiziţiilor publice, efectuate în baza solicitărilor primite de la compartimentele de specialitate, şi, în acest sens, urmăreşte monitorizarea acestuia;
    g) monitorizează contractele încheiate prin consemnarea acestora într-un registru de evidenţă;
    h) răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă a contractelor şi a dosarelor de achiziţie, în vederea prezentării acestora în faţa organelor de control competente, precum şi a terţilor, după caz;
    i) avizează referatele de necesitate pe baza cărora se demarează procedura de atribuire, întocmite de către compartimentele solicitante. Avizul specifică: existenţa sumelor estimate aferente pentru achiziţia bunului, serviciului sau lucrării în programul anual al achiziţiilor publice, numărul poziţiei, disponibilul existent;
    j) elaborează strategia de contractare împreună cu compartimentele care au solicitat achiziţia în cauză şi care au participat la întocmirea caietului de sarcini şi o înaintează spre avizare ordonatorului terţiar de credite;
    k) întocmeşte proiectul de decizie a directorului privind componenţa comisiei de evaluare sau negociere, după consultarea conducătorilor compartimentelor din care fac parte persoanele propuse;
    l) participă în comisiile de evaluare şi asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor-verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificări către ofertanţi din partea comisiei de evaluare, a proceselor-verbale intermediare, precum şi a rapoartelor procedurilor de atribuire a contractelor;
    m) are sarcina constituirii următoarelor evidenţe în domeniul administrativ şi achiziţii publice:
    - programul anual al achiziţiilor publice;
    – evidenţa electronică a achiziţiilor planificate în cursul unui an calendaristic, a procedurilor de achiziţie publică finalizate, a contractelor încheiate şi a termenelor de executare a acestora;
    – schema de repartizare a spaţiilor în cadrul Institutului;

    n) întocmeşte şi transmite anunţurile de intenţie/ participare/atribuire în SEAP, JOUE, pe site-ul Institutului, precum şi notificări în SEAP în cazul achiziţiilor directe, după caz;
    o) întocmeşte şi transmite solicitări de ofertă către operatorii economici, în vederea întocmirii studiilor de piaţă pentru achiziţionarea de servicii prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a solicitărilor compartimentelor şi a specificaţiilor tehnice transmise de acestea;
    p) întocmeşte, împreună cu compartimentul care a redactat caietul de sarcini, răspunsul la cererile de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire în etapa prealabilă depunerii ofertelor şi asigură publicarea acestuia pe SEAP şi pe site-ul Institutului;
    q) întocmeşte contractul de achiziţie publică şi obţine avizele sau vizele necesare încheierii contractului; înregistrează contractul de achiziţie publică, urmăreşte semnarea acestuia de către operatorul economic, urmăreşte constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului şi colaborează cu compartimentul care a întocmit caietul de sarcini şi cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale: termen de livrare, prestare sau execuţie, modalitatea constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, termenele de efectuare a plăţii, precum şi orice alte clauze care pot apărea, după caz;
    r) înaintează câte o copie a contractului, inclusiv a anexelor şi eventualelor acte adiţionale, compartimentului care a solicitat achiziţia;
    s) înştiinţează, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice pentru demararea procedurilor în vederea numirii de observatori; pune la dispoziţia acestui organism documentele solicitate şi colaborează cu aceştia pe parcursul desfăşurării procedurii;
    ş) achiziţionează bunuri, servicii şi lucrări atât prin intermediul catalogului electronic, cât şi off-line, după caz;
    t) arhivează documentele ce compun dosarul achiziţiei, conform legislaţiei privind achiziţiile publice.

    F. Atribuţii în privinţa administrării patrimoniului:
    a) asigură evidenţa bazată pe caracteristici tehnice şi economice a bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul Institutului, pe întreaga durată de viaţă a acestora, pentru a oferi informaţii necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, transfer, trecere în patrimoniul privat, precum şi a altor decizii privind exploatarea lor;
    b) ţine evidenţa tehnico-operativă pe locuri de depozitare şi pe utilizatori a activelor fixe şi a obiectelor de inventar;
    c) administrează imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea Institutului;
    d) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea Institutului;
    e) monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri şi de prestări de servicii pentru contractele care au fost încheiate;
    f) coordonează activitatea conducătorilor auto;
    g) asigură întreţinerea şi exploatarea, în condiţii bune şi de siguranţă, a autoturismelor şi celorlalte mijloace de transport din parcul auto;
    h) analizează lunar situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii, pentru fiecare autoturism şi mijloc auto, şi întocmeşte situaţiile contabile centralizatoare aferente;
    i) asigură multiplicarea, tipărirea şi legarea documentelor necesare Institutului, confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, cărţilor de vizită, ecusoanelor, în situaţia în care acestea pot fi executate cu tehnica din dotare;
    j) sprijină efectiv, prin asigurarea resurselor materiale disponibile, activităţile de tipul simpozioanelor, conferinţelor şi altor asemenea acţiuni;
    k) asigură sprijin trupelor de jandarmi pentru a asigura securitatea şi paza sediului Institutului, pe baza protocolului încheiat cu Ministerul Afacerilor Interne;
    l) identifică, monitorizează şi evaluează factorii de risc specifici, în cooperare cu organele competente;
    m) urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în cazul calamităţilor, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;
    n) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează de îndată iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilă la nivelul Institutului;
    o) asigură dotarea unităţii cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor.
    G. Atribuţii în domeniul administrativ-IT:
    a) administrează reţelele de calculatoare LAN, WAN, internet, intranet şi VPN;
    b) configurează arhitectura staţiilor de lucru (PC);
    c) instalează, configurează şi exploatează echipamentele periferice;
    d) diagnostichează şi remediază defectele survenite la PCuri, periferice şi alte echipamente de comunicaţii;
    e) instalează, configurează şi administrează sistemele de operare Windows, suita MS Office;
    f) asigură conducerea şi întreţinerea autovehiculelor din dotare;
    g) asigură păstrarea curăţeniei în spaţiile Institutului.    SUBSECŢIUNEA a 4-a
    Compartimentul secretariat
    ART. 22
    (1) Compartimentul secretariat este structura organizatorică aflată în coordonarea directorului Institutului şi are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte lucrările de secretariat ale conducerii Institutului;
    b) primeşte şi înregistrează corespondenţa Institutului cronologic, prin atribuirea unui număr unic de înregistrare pentru fiecare lucrare şi documente ori materiale primite ulterior în legătură cu aceasta;
    c) ţine evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite;
    d) distribuie documentele, după repartizare, serviciilor/ birourilor în vederea soluţionării;
    e) expediază către destinatar corespondenţa prin poşta specială, poştă, curier, fax, e-mail etc.;
    f) ţine evidenţa documentelor emise de conducerea Institutului;
    g) eliberează copii ale documentelor deţinute numai cu acordul directorului Institutului;
    h) ţine evidenţa şi actualizează dosarele profesionale ale angajaţilor Institutului;
    i) îndeplineşte orice alte atribuţii, legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Institutului;
    j) întocmeşte lunar referatul de necesitate cu privire la dotarea cu rechizite, materiale consumabile şi asigurarea acestora personalului;
    k) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa concediilor de odihnă şi a altor tipuri de concedii (medicale, de studii etc.) pentru personalul Institutului, în baza programărilor acceptate la nivel de conducere;
    l) întocmeşte evidenţa ordinelor/deciziilor de deplasare/ delegare a personalului Institutului;
    m) întocmeşte lunar şi transmite foaia de pontaj la biroul economico-financiar până cel mai târziu la data de 1 a lunii în curs pentru luna anterioară;
    n) verifică şi preia de la celelalte servicii/birouri/ compartimente documentele de arhivat şi asigură evidenţa tuturor documentelor din depozitul de arhivă;
    o) organizează depozitul de arhivă, conform prevederilor legale;
    p) pregăteşte şi inventariază documentele în vederea casării sau predării în condiţiile legii;
    q) eliberează copii ale documentelor arhivate, numai cu acordul scris al directorului Institutului.

    (2) Dosarele profesionale ale angajaţilor Institutului prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. h) cuprind:
    a) cererea de înscriere la concurs/examen sau de numire în funcţie, după caz;
    b) actele de stare civilă, în copie;
    c) actele de studii, în copie;
    d) curriculum vitae;
    e) carnetul de muncă/adeverinţe doveditoare privind profesia exercitată şi vechimea în muncă, după caz, în copie;
    f) cazierul judiciar;
    g) cazierul fiscal;
    h) adeverinţele medicale, potrivit legii, precum şi rezultatele testelor psihologice, după caz;
    i) declaraţiile cu privire la respectarea interdicţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    j) rezultatele obţinute la concursul de admitere, examenul de capacitate, lucrările scrise susţinute la concursuri sau examene, rezultatele privind cursurile de perfecţionare, alte diplome şi certificate, precum diplome de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri în străinătate, diplome de master şi alte cursuri, diplome de doctorat, în copie;
    k) ordinele şi celelalte documente, precum şi comunicările privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul, promovarea şi eliberarea din funcţie, în copie;
    l) rezultatele evaluărilor performanţelor profesionale individuale;
    m) fişa postului, în original.


    SUBSECŢIUNEA a 5-a
    Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a cererilor privind liberul acces la informaţiile de interes public
    ART. 23
    (1) Directorul răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate Institutului, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
    (2) Compartimentul secretariat primeşte, înregistrează şi se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari.
    (3) Compartimentul secretariat înaintează petiţiile înregistrate către serviciul/biroul/compartimentul de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
    (4) Compartimentul secretariat este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului.
    (5) Expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către Compartimentul secretariat, care se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor.
    (6) Soluţionarea petiţiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la activitatea de soluţionare a petiţiilor.

    ART. 24
    (1) În vederea soluţionării cererilor de acces la informaţiile de interes public, directorul Institutului va desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
    (2) Soluţionarea cererilor şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public.

    CAP. IV
    Patrimoniul
    ART. 25
    Patrimoniul iniţial al Institutului, necesar pentru perioada de operaţionalizare a instituţiei, reprezentat de echipamente şi sisteme informatice, mobilier, aparatura birotică, precum şi orice alte active necesare, se asigură prin transferuri din patrimoniul Ministerului Justiţiei. Modalităţile de predare-primire a elementelor patrimoniale se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. Prin protocol încheiat între Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional de Criminologie va fi stabilit modul de decontare a cheltuielilor comune de funcţionare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    Personalul din cadrul Institutului are obligaţia să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Institutului.

    ART. 27
    (1) Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fişa postului.
    (2) Fişa postului cuprinzând atribuţiile directorului Institutului se aprobă de către ministrul justiţiei.

    ART. 28
    (1) Prin regulamentul de ordine interioară se stabilesc normele de ordine interioară, regulile privind desfăşurarea activităţilor structurilor organizatorice ale Institutului, modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor şi evidenţa prezenţei, precum şi circuitul lucrărilor.
    (2) Regulamentul de ordine interioară se aprobă prin decizie a directorului Institutului Naţional de Criminologie.

    ANEXA 1

    la regulament*)
    *) Anexa la regulament este reprodusă în facsimil.
    ORGANIGRAMA
    Institutului Naţional de Criminologie
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016